SEPTABENE CITRON A MED 3MG/1MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BENZYDAMIN-HYDROCHLORID (BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM) ; CETYLPYRIDINIUM-CHLORID (CETYLPYRIDINII CHLORIDUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
R02AX03
INN (Mezinárodní Name):
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE (BENZYDAMINI HYDROCHLORIDE) ; CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CETYLPYRIDINII CHLORIDUM)
Dávkování:
3MG/1MG
Léková forma:
Pastilka
Podání:
Orální podání
Jednotky v balení:
16; 24; 40; 32; 8 Blistr
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
BENZYDAMIN
Přehled produktů:
SEPTABENE CITRON A MED
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
69/ 756/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls62712/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Septabene citron a med 3 mg/1 mg pastilky

benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro Vás

důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Septabene citron a med a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a med používat

Jak se přípravek Septabene citron a med používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Septabene citron a med uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Septabene citron a med a k

čemu se používá

Přípravek Septabene citron a med obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-

chlorid.

Přípravek Septabene citron a med, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech působící

proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron a med

dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla

a porucha funkce.

Přípravek Septabene citron a med se používá k léčbě příznaků bolesti v krku spojených s mírnými

infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu dásní a zánětu hltanu).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Septabene citron a med pou

žívat

Nepo

užívejte přípravek

Septabene citron a med:

jestliže

jste

alergický(á)

benzydamin-hydrochlorid,

cetylpyridinium-chlorid

nebo

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septabene citron a med se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Septabene citron a med nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se

během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Použití

místních

přípravků,

zejména

dlouhou

dobu,

může

vést

k senzibilizaci

(vznik

přecitlivělosti). V takovém případě se musí léčba přerušit a musíte se poradit s lékařem o zahájení

vhodné léčby.

Přípravek Septabene citron a med nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou

například

obsažené

zubních

pastách,

proto

nedoporučuje,

přípravek

používán

bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Buďte zvlášť opatrný(á):

jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou)

nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).

Použití tohoto přípravku se nedoporučuje.

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba dbát opatrnosti.

Děti a dospívající

Přípravek Septabene citron a med nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Septabene citron a med

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat.

Při používání přípravku Septabene citron a med nepoužívejte současně jiná antiseptika.

Přípravek

Septabene citron a med

s jídlem, pitím a alkoholem

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a med spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho účinnost.

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a med před jídlem a pitím nebo během jídla a pití. Nejezte

ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití přípravku Septabene citron a med.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Septabene citron a med se během těhotenství nedoporučuje.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu

přípravkem Septabene citron a med.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Septabene citron a med nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Septabene citron a med obsahuje isomalt (E953) a natrium-

benzoát

(E211)

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek používat.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 0,0009 mg natrium-benzoátu v každé pastilce, a proto může

způsobit místní podráždění.

3.

Jak se přípravek

Septabene citron a med po

užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až

6 hodin.

Dospívající

starší než 12 let

Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až

6 hodin.

Děti od 6 do 12 let

Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti mladší než 6 let

Přípravek Septabene citron a med se nesmí používat u dětí mladších než 6 let.

Nepřekračujte uvedenou dávku.

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a med bezprostředně před jídlem a pitím nebo během jídla

a pití.

Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití tohoto přípravku.

Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Délka léčby

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů

nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli změn

v charakteru Vaší nemoci.

Jes

tliže jste

po

užil(a)

více přípravku

Septabene citron a med

, než

jste měl(a)

V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře

nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a)

po

užít

přípravek

Septabene citron a med

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

kopřivka (urtikárie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita),

náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus, zúžení průdušek).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

místní podráždění v dutině ústní, pocit pálení v dutině ústní.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

alergická reakce (přecitlivělost),

závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním,

bolest nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit závrati/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo

boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potencionálně život

ohrožující,

pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní.

Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se

poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem.

Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Septabene citron a med

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení

a další informace

Co

přípravek

Septabene citron a med obsahuje

Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka

obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.

Dalšími složkami jsou silice máty peprné, levomenthol, sukralosa (E955), kyselina citronová

(E330),

isomalt

(E953),

citronové

aroma,

medové

aroma

prášku,

kurkumin

(E100)

(obsahující natrium-benzoát (E211)). Viz bod 2 „Přípravek Septabene citron a med obsahuje

isomalt (E953) a natrium-benzoát (E211)“.

Jak

přípravek

Septabene citron a med

vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle žluté až žluté barvy. Mohou být

přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých

bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.

Přípravek Septabene citron a med je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách

v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Септолете

тотал

лимон

мед

mg/1

таблетки за смучене

Česká republika

Septabene citron a med

Estonsko

Septolete omni lemon & honey

Finsko

Septabene

sitruuna

&

hunaja

mg/1

imeskelytabletti

Chorvatsko

Septolete duo limun i med 3 mg/ 1 mg pastile

Itálie

Septolete

Litva

Septabene 3 mg/1 mg kietosios pastilės

Lotyšsko

Septabene

citronu

un medu

3 mg

/ 1 mg

sūkājamās tablets

Maďarsko

Septolete

extra

citrom-méz

szopogató tabletta

Polsko

Septolete ultra o smaku cytryny i miodu

Portugalsko

Septolete Duo limão e mel

Rumunsko

Septolete omni lămâie şi miere 3 mg/1 mg pastile

Slovenská republika

Septolete extra s príchuťou citrónu a medu 3

mg/1 mg tvrdé pastilky

Slovinsko

Septabene z okusom limone in medu 3 mg / 1 mg

pastile

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

4. 4. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls280181/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Septabene citron a med 3 mg/1 mg pastilky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

isomalt (E953): 2452,8 mg/pastilka

natrium-benzoát (E211): do 0,0009 mg/pastilka

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Pastilka

Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle žluté až žluté barvy. Mohou být

přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých

bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Septabene citron a med je indikován u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 6 let

k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při

gingivitidě a faryngitidě.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých

3 až 6 hodin.

Starší pacienti

: Doporučená dávka je stejná jako u dospělých.

Pediatrická populace

Dospívající starší než 12 let

: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu

rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti ve věku 6 až 12 let

: Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit

v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti mladší než 6 let

: Přípravek Septabene citron a med je kontraindikován u dětí mladších než 6 let.

Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Uvedená dávka se nemá překračovat.

Přípravek Septabene citron a med se může používat nejvýše po dobu 7 dní.

Způsob podání

Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Děti ve věku do 6 let.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Septabene citron a med se nemá používat déle než 7 dní. Pokud po 3 dnech není patrný

žádný výsledek, je třeba, aby se pacient poradil s lékařem.

Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci. V takovém

případě se musí léčba přerušit a konzultovat s lékařem zahájení vhodné terapie.

Přípravek Septabene citron a med nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, jako jsou

například látky obsažené v zubních pastách. Proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán

bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Používání benzydaminu se nedoporučuje u pacientů s hypersenzitivitou na salicyláty (např. kyselina

acetylsalicylová a kyselina salicylová) nebo jiné NSAID.

U pacientů trpících bronchiálním astmatem nebo s bronchiálním astmatem v anamnéze se může

vyskytnout bronchospasmus. U těchto pacientů je třeba postupovat opatrně.

Přípravek Septabene citron a med obsahuje isomalt (E953). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí fruktosy nemají tento přípravek používat.

Přípravek Septabene citron a med obsahuje až 0,0009 mg natrium-benzoátu (E211) v každé pastilce.

Může způsobit místní podráždění.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Septabene citron a med se nemá používat současně s jinými antiseptiky.

Pastilky se nemají používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost

cetylpyridinium-chloridu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují

žádné

nebo

jsou

pouze

omezené

údaje

používání

benzydamin-hydrochloridu

a cetylpyridinium-chloridu u těhotných žen. Přípravek Septabene citron a med se během těhotenství

nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se benzydamin-hydrochlorid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko

novorozence/kojence

nelze

vyloučit.

Při

rozhodování,

přerušit

kojení

nebo

přerušit/odložit léčbu přípravkem Septabene citron a med, musí být zohledněn přínos kojení pro dítě

a přínos léčby pro ženu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Septabene citron a med nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce

Hypersenzitivní

reakce

Poruchy nervového systému

Pálení sliznice

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Podráždění

ústní

sliznice

Pocit pálení v ústech

Anestezie

ústní

sliznice

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kopřivka

Fotosenzitivita

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Toxické projevy předávkování benzydaminem zahrnují vzrušení, křeče, pocení, ataxii, třes a zvracení.

Protože

neexistuje

žádné

specifické

antidotum,

léčba

akutní

intoxikace

benzydaminem

čistě

symptomatická.

Mezi známky a příznaky intoxikace v důsledku požití významného množství cetylpyridinium-chloridu

patří nauzea, zvracení, dušnost, cyanóza, asfyxie, následná paralýza dýchacích svalů, deprese CNS,

hypotenze a kóma. Letální dávka u člověka je přibližně 1-3 gramy.

Léčba

Protože neexistuje žádné specifické antidotum, je léčba akutního předávkování čistě symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOS

TI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: krční léčiva, antiseptika; ATC kód: R02AA20

Mechanismus účinku

Benzydamin-hydrochlorid

molekula

nesteroidní

chemickou

strukturou

protizánětlivými

a analgetickými vlastnostmi. Mechanismus účinku se přičítá inhibici syntézy prostaglandinů, čímž

dochází ke snížení lokálních známek zánětu (jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a narušení

funkce). Benzydamin-hydrochlorid má také středně silný lokální anestetický účinek.

Cetylpyridinium-chlorid je kationtové antiseptikum ze skupiny kvarterních amonných solí.

Klinická účinnost a bezpečnost

Benzydamin se používá převážně při léčbě onemocnění dutiny ústní a hltanu. Cetylpyridinium-chlorid

je účinný proti grampozitivním bakteriím a méně účinný proti gramnegativním bakteriím, a proto má

optimální antiseptický a baktericidní účinek. Má také antimykotické vlastnosti.

V placebem kontrolované klinické studii s přípravkem Septabene citron a med byl nástup úlevy od

bolesti (snížení bolestivosti v krku a snížení otoku v krku) pozorován 15 minut po použití pastilky

a doba působení je až 3 hodiny.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

dvou

léčivých

látek,

cetylpyridinu

benzydaminu,

vstřebává

pouze

benzydamin.

Proto

cetylpyridin nezpůsobuje farmakokinetické interakce s benzydaminem na systémové úrovni.

Absorpce benzydaminu přes orofaryngeální sliznici se projevuje nalezením detekovatelných množství

léčivé látky v séru, nicméně ta nejsou dostatečná pro vznik systémových účinků.

Benzydamin se však vstřebává pouze při systémovém podání. Proto je absorpce benzydaminu vyšší

u lékových forem, které se rozpouštějí v ústech, v porovnání s lokální cestou podání (jako je orální

sprej).

Distribuce

Při lokálním podání benzydaminu se prokázalo, že se hromadí v zánětlivých tkáních, kde dosahuje

účinných koncentrací díky své schopnosti proniknout epiteliální výstelkou.

Eliminace

Vylučování benzydaminu probíhá hlavně močí a z větší části ve formě neaktivních metabolitů.

5.3

Předklinické údaje vztahující

se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ze studie provedené ke zdůvodnění kombinace těchto dvou léčivých látek vyplynulo, že přípravek má

optimální snášenlivost a žádnou toxicitu. Testy snášenlivosti provedené na zvířatech s kombinací

benzydamin-hydrochloridu a cetylpyridinium-chloridu ukázaly dobrý profil snášenlivosti. Kombinace

benzydamin-hydrochloridu a cetylpyridinium-chloridu nevedla ke změnám střevní bakteriální flóry.

Benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-chlorid v pastilce byly u pacientů optimálně tolerovány,

protože nezpůsobovaly lokální ani systémové toxické účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Silice máty peprné

Levomenthol

Sukralosa (E955)

Kyselina citronová (E330)

Isomalt M (E953)

Citronové aroma

Medové aroma v prášku

Kurkumin (E100) (obsahující natrium-benzoát (E211))

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr (PVC/PE/PVDC//Al): 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilek v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

69/756/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGI

STRACE

Datum první registrace: 27. 9. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25. 11. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace