SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BENZYDAMIN-HYDROCHLORID (BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM) ; CETYLPYRIDINIUM-CHLORID (CETYLPYRIDINII CHLORIDUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
R02AX03
INN (Mezinárodní Name):
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE (BENZYDAMINI HYDROCHLORIDE) ; CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CETYLPYRIDINII CHLORIDUM)
Dávkování:
3MG/1MG
Léková forma:
Pastilka
Podání:
Orální podání
Jednotky v balení:
8; 32; 16; 24; 40 Blistr
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
BENZYDAMIN
Přehled produktů:
SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ KVĚT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
69/ 757/16-C
Datum autorizace:
2018-01-09

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls62712/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Septabene citron a bezový květ

3 mg/1 mg pastilky

benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje

pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat

Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Septab

ene citron a bezový květ

a k

čemu se používá

Přípravek

Septabene

citron

bezový

květ

obsahuje

léčivé

látky

benzydamin-hydrochlorid

a cetylpyridinium-chlorid.

Přípravek Septabene citron a bezový květ, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech

působící proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron

a bezový květ dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok,

pocit tepla a porucha funkce.

Přípravek Septabene citron a bezový květ se používá k léčbě příznaků bolesti v krku spojených

s mírnými infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu dásní a zánětu hltanu).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ

po

užívat

Nepo

užívejte přípravek Septabene citron a bezový květ

:

jestliže

jste

alergický(á)

benzydamin-hydrochlorid,

cetylpyridinium-chlorid

nebo

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Septabene citron a bezový květ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Septabene citron a bezový květ nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo

se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře.

Použití

místních

přípravků,

zejména

dlouhou

dobu,

může

vést

k senzibilizaci

(vznik

přecitlivělosti). V takovém případě se musí léčba přerušit a musíte se poradit s lékařem o zahájení

vhodné léčby.

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami,

které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán

bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Buďte zvlášť opatrný(á):

jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou)

nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).

Použití tohoto přípravku se nedoporučuje.

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba dbát opatrnosti.

Děti a dospívající

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Septabene citron a bezový květ

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat.

Při používání přípravku Septabene citron a bezový květ nepoužívejte současně jiná antiseptika.

Přípravek

Septabene citron a bezový květ

s jídlem, pitím a alkoholem

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho

účinnost.

Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ před jídlem a pitím nebo během jídla a pití.

Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití přípravku Septabene citron a bezový květ.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Septabene citron a bezový květ se během těhotenství nedoporučuje.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu

přípravkem Septabene citron a bezový květ.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Septabene citron a bezový květ nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Septabene citron a bezový květ

obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320) a

natrium benzoát

(E211)

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek používat.

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění

očí a sliznic.

Tento léčivý přípravek obsahuje až 0,00075 mg natrium benzoátu v každé pastilce, a proto může

způsobit místní podráždění.

3.

Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ

po

užívá

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls280181/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

isomalt (E953): 2448,3 mg/pastilka

butylhydroxyanisol (E320): 0,0004 mg/pastilka

natrium-benzoát (E211): do 0,00075 mg/pastilka

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Pastilka

Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle zelené až zelené barvy. Mohou být

přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých

bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terap

eutické indikace

Přípravek Septabene citron a bezový květ je indikován u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od

6 let k protizánětlivé, analgetické a antiseptické léčbě podráždění v krku, podráždění úst a dásní, při

gingivitidě a faryngitidě.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých

3 až 6 hodin.

Starší pacienti

: Doporučená dávka je stejná jako u dospělých.

Pediatrická popu

lace

Dospívající starší než 1

2 let: Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu

rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti ve věku 6 až 12 let

: Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit

v ústech každých 3 až 6 hodin.

Děti mladší než 6

let: Přípravek Septabene citron a bezový květ je kontraindikován u dětí mladších

než 6 let.

Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Uvedená dávka se nemá překračovat.

Přípravek Septabene citron a bezový květ se může používat nejvýše po dobu 7 dní.

Způsob podání

Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Děti ve věku do 6 let.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Septabene citron a bezový květ se nemá používat déle než 7 dní. Pokud po 3 dnech není

patrný žádný výsledek, je třeba, aby se pacient poradil s lékařem.

Použití lokálních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci. V takovém

případě se musí léčba přerušit a konzultovat s lékařem zahájení vhodné terapie.

Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami,

jako jsou například látky obsažené v zubních pastách. Proto se nedoporučuje, aby byl přípravek

používán bezprostředně před nebo po čištění zubů.

Používání benzydaminu se nedoporučuje u pacientů s hypersenzitivitou na salicyláty (např. kyselina

acetylsalicylová a kyselina salicylová) nebo jiné NSAID.

U pacientů trpících bronchiálním astmatem nebo s bronchiálním astmatem v anamnéze se může

vyskytnout bronchospasmus. U těchto pacientů je třeba postupovat opatrně.

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953). Pacienti se vzácnými dědičnými

problémy s intolerancí fruktosy nemají tento přípravek používat.

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje butylhydroxyanisol (E320). Může způsobit místní

kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje až 0,00075 mg natrium-benzoátu (E211) v každé

pastilce. Může způsobit místní podráždění.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přípravek Septabene citron a bezový květ se nemá používat současně s jinými antiseptiky.

Pastilky se nemají používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost

cetylpyridinium-chloridu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují

žádné

nebo

jsou

pouze

omezené

údaje

používání

benzydamin-hydrochloridu

a cetylpyridinium-chloridu u těhotných žen. Přípravek Septabene citron a bezový květ se během

těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se benzydamin-hydrochlorid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko

novorozence/kojence

nelze

vyloučit.

Při

rozhodování,

přerušit

kojení

nebo

přerušit/odložit léčbu přípravkem Septabene citron a bezový květ, musí být zohledněn přínos kojení

pro dítě a přínos léčby pro ženu.

4.7

Účink

y na scho

pnost řídit a obsluh

ovat stroje

Přípravek Septabene citron a bezový květ nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce

Hypersenzitivní

reakce

Poruchy nervového systému

Pálení sliznice

Respirační,

hrudní

a mediastinální

poruchy

Bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy

Podráždění

ústní

sliznice

Pocit pálení v ústech

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace