Sensiblex

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Sensiblex
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Sensiblex
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • feny, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Další gynecologicals
 • Přehled produktů:
 • 9968762 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/947/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

PŘÍLOHAI

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Sensiblex40mg/mlinjekčníroztok

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

1mlobsahuje:

Léčiválátka: Denaverinihydrochloridum 40,0mg

(ekvivalentní36,5mgDenaverinu)

Pomocnélátky:Benzylalkohol(E1519) 20,0mg

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Injekčníroztok

Čirý,bezbarvýažslabĕnažloutlýroztok

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Cílovédruhyzvířat

Skot(krávy,jalovice),feny.

4.2 Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

Krávy,jalovice:

Podporaporodujalovicpřinedostatečnémrozšířeníměkkýchporodníchcestnebopři

nepravidelnépolozeplodu,odstraněnímechanickýchpřekážek,přifetotomii,regulacepři

slabýchporodníchbolestechnebohypertonickýchstavech.

Feny:

Protrahovanýporod.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívatvotevíracífáziporodu.

4.4 Zvláštníupozorněníprokaždýcílovýdruh

Předaplikacíjenutnárepozicetorzedělohy,přifetotomiijepotřebnáepidurálníanestezie.

Opakovatsemůževzákladnídávcepo40-60minutách.

4.5 Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Neuplatňujese.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Popoužitípřípravkusiomyjteruce.

Zameztestykuskůžíavniknutídoočí,protožepřípravekmůžezpůsobitjejichpodráždění.

Zasaženámístaopláchnětevelkýmmnožstvímvody.

Předcházejtenáhodnémusamopodáníinjekce.Chraňtejehluaždookamžikubezprostředního

podánípřípravku.Těhotnéženybysemělyvyhnoutkontaktustímtoveterinárnímléčivým

přípravkem.

4.6 Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

Zřídkauošetřenýchzvířatmůženastatkrátkodobýotokvmístěaplikace.

4.7 Použitívprůběhubřezosti,laktacenebosnášky

Nebylastanovenabezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkupropoužitíběhembřezosti

alaktace(viztakébod4.2a4.3).

4.8 Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nejsouznámy

4.9 Podávanémnožstvíazpůsobpodání

S.c.neboi.m.podánívdávce:

Jalovice 5-10ml

Krávy 10ml

Feny 0,5-1,5ml(případněvkombinacis3-10m.j.oxytocinu)

Aplikacijemožnoopakovatukrávyza40-60min.

4.10 Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota),pokudjetonutné

Nebylopopsáno.

4.11 Ochrannélhůty

Masoamléko:Bezochrannýchlhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakoterapeutickáskupina:Jinágynekologika

ATCvetkód: QG02CX90

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Účinnálátkapřímýmúčinkemnahladkousvalovinusnižujetonusaovlivňujesvalové

kontrakce.

5.2 Farmakokinetickéúdaje

Poparenterálníaplikacijekrevnímoběhemrychledistribuovánpřímonamístoúčinku.

Spasmolytickýúčineknastupujepo5minutáchapo10minutáchdosahujevrcholu.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Benzylalkohol

Propylenglykol

Kyselinachlorovodíková

Vodanainjekci

6.2 Inkompatibility

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýt

mísensžádnýmidalšímiveterinárnímiléčivýmipřípravky.

6.3 Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu:2roky

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:28dní

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Chraňtepředpřímýmslunečnímzářením.

6.5 Druhasloženívnitřníhoobalu

Skleněnáinjekčnílahvičkaspropichovacígumovouzátkouahliníkovýmuzávěrem.Baleno

jednotlivědokartónovéskládačky.

Velikostbalení:50ml

6.6 Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivého

přípravkuneboodpadu,kterýpocházíztohotopřípravku

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Veyx-PharmaGmbH

Söhreweg6,34639Schwarzenborn,SRN

Tel.+49-(0)5686-9986-0 Fax+49-(0)5686-9986-50 e-mail zentrale@veyx.de

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

96/947/94-C

9. DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

9.9.1994/22.února2000/11.12.2007,11.5.2011

10. DATUMREVIZETEXTU

Květen2011