SELECTAN 300 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SELECTAN 300 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 300mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SELECTAN 300 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Amphenicols
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937915 - 1 x 100 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/056/07-C
 • Datum autorizace:
 • 27-11-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SELECTAN

300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SELECTAN

300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

SELECTAN je slabě nažloutlý čirý injekční roztok obsahující:

Florfenicolum

300 mg/ml

4.

INDIKACE

Onemocnění vyvolaná bakteriemi citlivými na florfenikol:

Skot:

Léčba infekcí dýchacího traktu vyvolaných mikroorganizmy Mannheimia haemolytica, Pasteurella

multocida a Histophilus somni.

Prasata:

Léčba

akutních

infekcí

respiratorního

traktu

vyvolaných

mikroorganizmy

Actinobacillus

pleuropneumoniae a Pasteurella multocida.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dospělých chovných býků nebo kanců.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělosti na účinnou látku nebo některou z látek pomocných.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Skot:

Během léčby může dojít k dočasnému sníženému příjmu potravy a zřídnutí stolice. Stav zvířat se po

ukončení léčby rychle vrátí do normálu.

Injekční aplikace veterinárního léčivého přípravku může vést k lokálním zánětům v místě injekčního

podání, které přetrvávají až 14 dní.

Prasata:

Jako následek léčby se může běžně vyskytnout průjem a/nebo perianální či anální erytém nebo edém.

Takto může být postiženo až 50% zvířat, a to po dobu až 1 týdne.

Rovněž se mohou objevit reakce v místě injekčního podání v podobě mírného otoku po dobu až 5 dnů.

Zánětlivé reakce v místě injekčního podání se mohou objevovat do 28. dne.

Pokud zaznamenáte jakékoliv závažné účinky nebo příznaky nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, informujte svého veterinárního lékaře.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

Intramuskulárně: 20 mg/kg ž.hm. (1 ml přípravku na 15 kg ž. hm.). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48

hodin.

Při léčbě skotu s hmotností vyšší než 150 kg rozdělte dávku, tak aby do jednoho místa nebylo injekčně

aplikováno více než 10 ml.

Prasata:

Intramuskulárně: 15 mg/kg ž.hm. (1 ml přípravku na 20 kg ž. hm.). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48

hodin v oblasti krku.

Při léčbě prasat s hmotností vyšší než 60 kg rozdělte dávku, tak aby do jednoho místa nebyly injekčně

aplikovány více než 3 ml.

Pro zajištění správného dávkování je nutné stanovit živou hmotnost co nejpřesněji, aby se zabránilo

podání příliš nízké dávky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Maso: 30 dnů.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata:

Maso: 18 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.

Po prvním otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na

základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište

na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je možné až na základě výsledků testů citlivosti a s

přihlédnutím k oficiálním a místním pravidlům antibiotické politiky.

Nepoužívejte u selat menších než 2 kg.

Vydezinfikujte uzávěr lahvičky před natažením každé dávky.

Vždy použijte suchou, sterilní injekční stříkačku a jehlu.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima.

V případě zasažení oka jej okamžitě vymyjte čistou vodou.

V případě potřísnění pokožky omyjte zasažené místo čistou vodou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na florfenikol by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním

léčivým přípravkem.

U cílových druhů nebyla stanovena bezpečnost přípravku během březosti a laktace.

U prasat bylo po aplikaci trojnásobku doporučené dávky a více pozorováno snížení příjmu krmiva a

vody a snížení přírůstku hmotnosti.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán

současně s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Jiné použití tohoto přípravku než podle pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku může zvýšit

výskyt bakterií rezistentních na florfenikol a snížit účinnost léčby jinými amfenikoly v důsledku

možné zkřížené rezistence.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení s 1 lahví o objemu 50 ml.

Balení s 1 lahví o objemu 100 ml.

Balení s 1 lahví o objemu 250 ml.

Balení s 10 lahvemi o objemu 100 ml.

Balení s 10 lahvemi o objemu 250 ml.

Balení s 12 lahvemi o objemu 100 ml.

Balení s 12 lahvemi o objemu 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.