SEDAXYL 20 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SEDAXYL 20 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 20mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SEDAXYL 20 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot, psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná hypnotika a sedativa
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900191 - 1 x 25 ml - lahvička; 9935113 - 25 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/200/96-C
 • Datum autorizace:
 • 10-04-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SEDAXYL 20 mg/ml injekční roztok

Xylazinum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA NV, St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA NV, St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SEDAXYL 20 mg/ml injekční roztok

Xylazinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého injekčního roztoku obsahuje

Léčivá látka:

Xylazinum hydrochloridum

23,32 mg

(= equiv. Xylazinum 20 mg)

Pomocné látky:

Methylparaben

1,0 mg

Propylparaben

0,1 mg

4.

INDIKACE

Sedace při transportech, porodech, operacích s povrchovou anestézii.

Preanestézie při operacích (např. kastrace, císařský řez).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u skotu poslední měsíc březosti.

Nepoužívat u zvířat s insuficiencí srdce a plic.

Nepoužívat u jiných zvířat než jsou doporučená.

Nepoužívat u koček a psů s ucpáním jícnu a torzí žaludku, kýlou (xylazin může způsobit vomitus).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Xylazin ovlivňuje kardiovaskulární a plicní parametry u koní, skotu, psů a a koček.

Krevní tlak se zvýši (především po i.v. aplikaci), potom následuje hypotenze

Snížení dechové frekvence

Bradykardie

Polyúrie

Podání vysokých dávek u skotu (3 ml/l00 kg ž.hm.) a u koní (10 ml/100 kg ž.hm.), můžen vyvolat

poruchy dýchání. Při pyometře bývá pozorována přecitlivělost na xylazin.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, psi, kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

i.m. (dávka závisí na požadovaném stupni sedace)

Dávka 1:

0,25 ml Sedaxylu /100 kg ž.hm. - silná sedace, oslabení svalového napětí,

mírná analgézie postačující pro malé operace a jako sedativum při

stresových situacích.

Dávka 2:

0,5 ml Sedaxylu /100 kg ž.hm. - pro větší operace a zranění, zvířata jsou

klidná.

Dávka 3:

1,0 ml Sedaxylu /100 kg ž.hm.- pro větší operace a zranění, zvířata leží.

Dávka 4:

1,5 ml Sedaxylu /100 kg ž.hm. - tato dávka se zřídka používá při vážných

dlouhotrvajících operácích a pouze u zvířat po předchozím vyhladovění.

Koně:

i.v.: 4 ml Sedaxylu (3-5 ml)/100 kg ž.hm.

i.m.: 10 ml Sedaxylu (7,5-15 ml)/100 kg ž.hm.

Maximální objem na místo injekční aplikace 25 ml

V případě vážných operací může být Sedaxyl použit v kombinaci s jinými přípravky po úpravě dávky.

Pes:

i.m. a i.v.: 0,15 ml Sedaxylu/1 kg ž.hm.

V kombinácii s ketaminem: 1 ml Sedaxylu/10 kg ž.hm. a 6-10 mg ketaminu/10 kg ž.hm.

Kočka:

i.m. alebo s.c.: 0,15 ml Sedaxylu/1 kg ž.hm.

Stejná kombinace s ketaminem jako u psů.

Způsob podání: Podle druhu zvířete i.m., i.v., s.c.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Se zvířaty je třeba během léčby manipulovat opatrně a v tichosti.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat ukládání krav do boční a hřbetní polohy před operací z důvodu

možnosti aspirace slin a obsahu bachoru.

Sedace může být zkrácena podáním analeptik (jako jsou: pervitin nebo efedrin).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 1 den.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Při teplotě do 25

Chránit před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Koně:

samostatné i.v. a i.m. aplikace způsobuje hypotensi, bradykardii, srdeční arytmii a

atriovertikulární blokádu.

Skot koně, kočky psi: rozšíření zornic, respiratorní deprese.

Skot :

hyperglykemii, hypoinzulinemie, polyurie, prolongace intestinální pasáže, inhibice

retikuloruminální kontrakce, salivace.

Psi, kočky:

zvracení.

Při předávkování aplikovat doxapram nebo alfa-antagonistu tolazolin, yohimbin, atipamezol.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti.

Neaplikovat společně s neuroleptiky a trankvilizéry.

Použití xylazinu s barbituráty vznikají tlumivé účinky (při použití barbiturátů na indukci

anastézie musí byť dávka redukovaná a pomalu i.v. aplikována).

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů a v závislosti na dávce vytváří sedativně-

hypnotický stav podobný spánku.

V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. NEŘIĎTE

MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství přípravku

z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě zasažení pokožky nebo

sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte

kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte

velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku a těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto

veterinárním léčivým přípravkem.

Informace pro lékaře:

Xylazin je agonista alpha-2 adrenergních receptorů, jehož toxicita může způsobovat klinické účinky

zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii, hypotenzi a hyperglykémii. Byly hlášeny

rovněž komorové arytmie. Léčba by měla být podpůrná s odpovídající intenzivní terapií.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2015