SEDALIN gel 35 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SEDALIN gel 35 mg/ ml Perorální gel
 • Léková forma:
 • Perorální gel
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SEDALIN gel 35 mg/ml Perorální gel
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Fenothiaziny s alifatickým side-chain
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937791 - 1 x 10 ml - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1341/97-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace/Leaflet:

CZ Sedalin35 mg/mlperorálnígel

1. Držitelrozhodnutío registraci

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,CZ-28802 Nymburk

Výrobcezodpovědný zauvolněníšarže

Vétoquinol BiowetSp. zo.o.

13/14 KosynierówGdyńskich

66-400 GorzówWlkp.,Polsko

2. Názevveterinárníholéčivéhopřípravku

Sedalin35 mg/mlperorálnígel

Acepromazinum

3. Obsahléčivýcha ostatníchlátek

Přípravekjehomogennítransparentnížlutooranžovýgelobsahujícív 1 ml:

Léčiválátka:

Acepromazinum 35 mg

Pomocnélátky

Metylparaben(E218) 0,65 mg

Propylparaben(E216) 0,35 mg

4. Indikace

Sedaceu koníapsů:

nervozita,kanibalismus,tetanie, lumbago, transportnístres,fixacepřivyšetřeníaošetření

5. Kontraindikace

Spasmophilia,statusepilepticus,šok,trvalévzrušení,gravidita.Nepoužívatukoní,kterése

účastnízávodů. Nepoužívatu koní,jejichžmasojeurčenoprolidský konzum.

6. Nežádoucíúčinky

Upsůsemůževyskytnoutsníženíarteriálníhokrevníhotlakuabradykardie,zvláštěcitliví

jsouboxeři.Poaplikaciacepromazinusemůžedočasněvyskytnouthypotermie,reversibilní

změnymůžetakévykazovatkrevníobraz,kdysemůževyskytnoutpřechodnésníženípočtu

erytrocytů aleukocytů,hladiny hemoglobinuatrombocytů.

Acepromazinzvyšujesekreciprolaktinuamůžetakbýtpříčinouporuchyfertility,jelikož

relaxujesvalovýzatahovačpenisu,atímdocházíkjehovyhřeznutízprepucia.Během2až3

hodinmůžebýtpenisopětzatažen.Jestliženedojdeknavrácenípenisudopůvodnípozice

vkrátkémčase,jetřebakontaktovatveterinárníholékaře.

Občasmůžeacepromazinzpůsobitstrangulaciglanspenis,důsledkemjeprodlouženíerekce

(tzv. priapismus).

Acepromazin potencujeúčinek léčiv centrálnězpůsobujících útlumorganismu.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

vtétopříbalovéinformaci, oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. Cílový druhzvířat

Koněapsi.

8. Dávkováníprokaždý druh,cesta a způsobpodání

Orálníaplikátorobsahuje10 ml= 10 dílků= 10 dávek.

kůň: mírnásedace 0,1 – 0,2 mg/kgž.hm., tj. 2 – 3 dávky pro toto

střednísedace 0,3 - 0,4 mg/kg ž.hm., tj. 4 – 6 dávek prototo

hříbě: mírnásedace 0,3 – 0,5 mg/kg ž.hm., tj. 1 – 1,5 dávky prototo

střednísedace 0,7 - 1,0 mg/kg ž.hm., tj. 2 – 3 dávkypro toto

pes: mírnásedace 1,0 mg/kg ž.hm., tj. 0,5 dávky na17,5 kg ž.hm.

střednísedace 2,0 mg/kg ž.hm., tj. 1 dávka na17,5 kgž.hm.

hlubokásedace 3,0 mg/kg ž.hm., tj. 1,5 dávky na17,5 kgž.hm.

Cesta podání-perorálně.

9. Pokyny prosprávnépodání

Účinekpop.o.aplikacinastupujeuvelkýchzvířatza30-60minutaumalýchzvířatza15-25

minut.Délkajehopůsobeníjevprůměrukolem4hodin.Opatrněaplikovatuboxerů.

Nepoužívatu dostihových koní.

10. Ochrannélhůty

Neníurčeno pro potravinovázvířata.

Nepoužívatu koní, jejichžmasoamlékojeurčenoprolidský konzum. Po ošetřenítímto

přípravkemnesmíbýtkůň použitprolidský konzum. Oošetřenímusíbýtproveden zápisdo

průkazukoně.

11. Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

Dobapoužitelnostipo prvnímotevřenívnitřníhoobalu:3 měsíce

12. Zvláštníupozornění

Běhemsedacejsoukoněcitlivénaběžnésluchovéazrakovéstimuly,ztěchtodůvodůhlučné

arychlépohybymohoubýtpříčinoupřerušenívlastnísedace.Poaplikacilékubysekoně

nemělipožítvprácipodobu36hodin.Neaplikovatdostihovýmkoním(metabolitymohou

býtdetekoványjako zakázanélátky).Opatrněaplikovatu boxerů.

Popoužitípřípravkusiumyjterucevodou amýdlem.

Lidemscitlivoupokožkou nebo v nepřetržitémkontaktuslékemsedoporučujepoužívat

nepropustnérukavice. Předcházejtenáhodnému zasaženíočípřípravkem. Pokud dojdek

potřísněníokaanebo sliznice,pomaluvyplachujtezasaženémístoproudemvodypo dobu 15

minut.Vpřípadě,žepodrážděnípřetrvává,vyhledejtelékařskou pomocaukažtepříbalovou

informacinebo etiketuošetřujícímulékaři.

Vpřípaděnáhodnéhopožitípřípravkuvyhledejteihned lékařskou pomocaukažtepříbalovou

informacinebo etiketuošetřujícímulékaři.Vzhledemk sedativnímúčinkůmpřípravku se

vyvarujteřízenímotorového vozidla.

13.Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitýchpřípravkůneboodpadu,pokudje

třeba

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

14. Datumposlednírevizepříbalovéinformace

Srpen2011

15. Dalšíinformace

Interakce

Současnáaplikacesorganickýmiesterykyselinyfosforečné(např.chlorfenvinfos,dichlorfos

atd.–antiparazitika)zvyšujetoxicitu,acepromazinsnižujetonussympatiku,protobyneměl

býtsoučasněaplikovánspřípravky,kterésnižujíkrevnítlak.Acepromazinpotencujeúčinek

léčiv centrálnězpůsobujících útlumorganismu (barbituráty,anestetikaapod.).

Pouzepro zvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Velikost balení:1 x 10 ml

Pokudchcetezískat informaceo tomtoveterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosímpříslušného místního držitelerozhodnutío registraci:

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,Nymburk 28802,Českárepublika,tel.:325 51 3822,

e-mail: vetoquinol @vetoquinol.cz

Document Outline