SABRIL 500MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VIGABATRIN (VIGABATRINUM)
Dostupné s:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha
ATC kód:
N03AG04
INN (Mezinárodní Name):
VIGABATRIN (VIGABATRINUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
VIGABATRIN
Přehled produktů:
SABRIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 566/94-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595187800151

Strana 1 (celkem 6)

sp.zn. sukls60553/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sabril 500 mg potahované tablety

vigabatrinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Sabril a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sabril užívat

Jak se přípravek Sabril užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Sabril uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Sabril a k čemu se používá

Přípravek Sabril je určen k léčbě epilepsie, která není uspokojivě zvládnuta jinými přípravky

(antiepileptiky) nebo pokud jejich kombinace není tolerována. Dále se užívá k léčbě Westova

syndromu (křečí) u kojenců.

Přípravek Sabril svým tlumivým zásahem do přenosu nervového vzruchu omezuje možnost šíření

epileptických výbojů v mozku a tím snižuje četnost a závažnost epileptických záchvatů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sabril u

ívat

Neužívejte přípravek Sabril:

jestliže jste alergický(á) na vigabatrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Sabril se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Před zahájením a během léčby přípravkem Sabril jsou nutné kontroly u očního lékaře. Oční

lékař Vám musí provést vyšetření zorného pole a zrakové ostrosti před tím, než začnete

přípravek Sabril užívat a dále v pravidelných intervalech během léčby. Přibližně u jedné

třetiny pacientů užívajících vigabatrin byly zaznamenány poruchy zorného pole, které se

obvykle objeví po několika měsících až letech užívání přípravku. Stupeň omezení zorného

pole může být závažný, vedoucí až k tunelovému vidění nebo ztrátě zraku a nevratný, proto je

nutné jej odhalit včas. Tento nežádoucí účinek lze spolehlivě zjistit pouze speciálním očním

vyšetřením.

Pokud oční lékař potvrdí poruchu zorného pole, rozhodnutí, zda pokračovat nebo

nepokračovat v užívání vigabatrinu, má být založeno na individuálním posouzení výhod a

rizika. U pacientů, u kterých vyšetření zorného pole nemůže být přiměřeně provedeno (např.

obecně u malých dětí), závisí rozhodnutí o zahájení podávání vigabatrinu opět na

Strana 2 (celkem 6)

individuálním posouzení výhod a rizika. Přípravek Sabril může způsobit snížené vidění

v důsledku očních potíží, jako jsou porucha sítnice, rozmazané vidění, atrofie zrakového nervu

nebo zánět zrakového nervu (viz bod 4). Pokud zaznamenáte změny zraku, kontaktujte svého

očního lékaře.

Podobně jako u jiných antiepileptik může náhlé vysazení přípravku Sabril vést k obnovení

nebo zhoršení záchvatů (tzv. rebound záchvaty), proto se doporučuje při ukončování léčby

přípravkem Sabril postupně snižovat jeho dávky v průběhu 2 - 4 týdnů.

Podobně jako u jiných antiepileptik se při léčbě vigabatrinem u některých pacientů může

zvýšit frekvence záchvatů včetně status epilepticus (dlouhotrvající nebo opakující se záchvaty)

nebo se může objevit nový typ záchvatů.

Jestliže trpíte psychiatrickým onemocněním (psychóza, deprese, porucha chování), bude Vás

lékař pečlivě kontrolovat.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je vigabatrin, trpělo představami, že si ublíží

nebo vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého

lékaře.

Jestliže máte sníženou funkci ledvin, je nutná častá lékařská kontrola, protože vigabatrin se

ledvinami vylučuje. Snížená funkce ledvin se často vyskytuje zejména u pacientů ve vyšším

věku.

U mladších dětí léčených kvůli infantilním spasmům (Westův syndrom) byly pozorovány

poruchy hybnosti. Jestliže zpozorujete neobvyklé pohyby u svého dítěte, poraďte se s lékařem,

který rozhodne, zda je změna léčby nezbytná.

Děti a dospívající

Přípravek Sabril mohou užívat děti i dospívající.

Další léčivé přípravky a přípravek Sabril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku Sabril a klonazepamu (jiný přípravek k léčbě epilepsie) může dojít ke

zvýšení tlumivého účinku nebo vzniku kómatu (bezvědomí).

Přípravek Sabril se nemá užívat s přípravky, které mohou způsobit nežádoucí účinky týkající se očí.

Přípravek Sabril s jídlem a pitím

Přípravek Sabril se užívá jednou nebo dvakrát denně před jídlem nebo po jídle. Tablety se zapíjejí

trochou vody.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud si přejete otěhotnět, je nutné antiepileptickou léčbu přehodnotit. Jestliže jste otěhotněla během

léčby, nesmí být léčba náhle přerušena. Náhlé vysazení léčby může vést ke zhoršení Vašeho stavu,

které je pro plod škodlivé.

U dětí narozených matkám léčeným antiepileptiky se zvyšuje riziko vrozených vad.

Vigabatrin má být podáván v těhotenství pouze tehdy, jestliže je to jednoznačně nezbytné a možný

prospěch z léčby matky převáží riziko pro plod.

Kojení

Vigabatrin se vylučuje do mateřského mléka, proto není užívání přípravku Sabril během kojení

doporučeno a je třeba rozhodnout, zda se ukončí kojení nebo vysadí léčba přípravkem Sabril. Při

rozhodování je nutné zvážit výhody kojení pro dítě a výhody léčby pro ženu.

Strana 3 (celkem 6)

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud není Vaše epilepsie pod kontrolou.

Při léčbě přípravkem Sabril dochází ke vzniku ospalosti a zejména v počátcích léčby přípravek může

nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, pohybovou koordinaci a rychlé

rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách apod.). Tuto činnost je

možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Schopnost řídit a obsluhovat stroje mohou významně ovlivnit také defekty zorného pole, které byly

často hlášeny v souvislosti s užíváním přípravku Sabril. Proto je nutné pravidelně podstupovat

vyšetření u očního lékaře (viz „Upozornění a opatření“ výše).

Přípravek Sabril obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Sabril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Sabril se užívá jedenkrát nebo dvakrát denně, může se užívat před nebo po jídle.

Jestliže se kontrola epilepsie významně nelepší, lékař tuto léčbu ukončí. Přípravek Sabril je nutné

vysadit postupně pod přísným lékařským dohledem.

Dospělí

Počáteční dávka 1 g (2 tablety) se obvykle přidává k současné antiepileptické léčbě. Je-li třeba, denní

dávka může být postupně zvyšována o 0,5 g v týdenních nebo delších intervalech v závislosti na

dosaženém léčebném účinku a snášenlivosti. Nejvyšší účinnosti je zpravidla dosahováno při užívání

dávek v rozmezí od 2 do 3 g (4-6 tablet) denně.

Nejvyšší doporučená dávka jsou 3 g.

Použití u dětí a dospívajících

Obvyklá počáteční dávka je 40 mg/kg/den. Tato dávka se postupně zvyšuje podle dosaženého

léčebného účinku až na udržovací dávky uvedené níže:

Tělesná hmotnost

Dávka

10 až 15 kg

1 až 2 tablety/den

0,5 - 1 g/den

15 až 30 kg

2 až 3 tablety/den

1 - 1,5 g/den

30 až 50 kg

3 až 6 tablet/den

1,5 - 3 g/den

> 50 kg

4 až 6 tablet/den

2 - 3 g/den

U kojenců s Westovým syndromem mohou být použity podle potřeby dávky až 150 mg/kg.

Pokud je přípravek určen dítěti do 3 let, poraďte se o vhodném způsobu podání tablety s lékařem

(nebezpečí vdechnutí tablety).

Použití u starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin

Těmto pacientům může lékař snížit dávku nebo prodloužit odstup mezi dávkami a během léčby je

bude pečlivě sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sabril, než jste měl(a)

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě užili více tablet najednou, je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sabril

Jestliže jste zapomněl(a) užít svoji dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale blíží čas

další dávky, zapomenutou dávku vynechejte a dále pokračujte podle doporučeného postupu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Strana 4 (celkem 6)

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sabril

Nepřestávejte užívat přípravek Sabril bez porady s lékařem, protože při náhlém přerušení léčby se

mohou záchvaty vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti výskytu následujícím způsobem:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

spavost

defekt zorného pole

únava

bolest kloubů

vzrušení a pohybový neklid (u dětí)

Časté (mohou postihnout až 1z 10 pacientů):

porucha řeči

bolest hlavy

závrať

brnění a mravenčení

poruchy koncentrace a paměti

mentální poruchy (porucha myšlení)

třes

rozmazané vidění, dvojité vidění, rychlé pohyby očí (nystagmus)

pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha

vypadávání vlasů

otok, podrážděnost, zvýšení tělesné hmotnosti

neklid, agresivita, nervozita, deprese, paranoidní reakce (vztahovačnost, podezíravost),

nespavost

anémie (chudokrevnost)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

poruchy koordinace (ataxie), poruchy hybnosti jako např. porucha svalového napětí nebo vůlí

neovladatelné pohyby

vyrážka

nadměrná veselost, rozjařenost, zvýšená aktivita (hypománie, mánie), psychotické poruchy

(narušený kontakt s realitou)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

encefalopatie (onemocnění mozku)

onemocnění sítnice (např. periferní atrofie sítnice)

otok vznikající na různých místech těla (angioedém), kopřivka

sebevražedné pokusy

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Strana 5 (celkem 6)

zánět očního nervu

úbytek nervové tkáně zrakového nervu

zánět jater (hepatitida)

halucinace

Není známo (na základě dostupných údajů nelze určit):

abnormální výsledky magnetické rezonance (MRI) při vyšetření mozku

poruchy hybnosti u mladších dětí léčených pro infantilní spazmy

snížená ostrost zraku

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Sabril uchovávat

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Sabril obsahuje

Léčivou látkou je vigabatrinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje vigabatrinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý a makrogol 8000.

Jak přípravek Sabril vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Sabril jsou bílé nebo téměř bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a

označené Sabril na straně druhé.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Tablety jsou baleny v Al/PVC blistru v krabičce. Balení obsahuje 100 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Strana 6 (celkem 6)

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce:

Patheon France, Bourgoin-Jallieu, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

5. 12. 2019

1/10

sp.zn. sukls60553/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sabril

mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vigabatrinum 500 mg

Pomocné látky se známým účinkem: 1 potahovaná tableta obsahuje 0,58 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé oválné, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a

označené Sabril na straně druhé.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Sabril se užívá v kombinaci s dalšími antiepileptiky k léčbě rezistentní parciální epilepsie s i bez

sekundární generalizace, kterou nelze uspokojivě zvládnout jinými antiepileptiky, nebo pokud nejsou

jiné kombinace antiepileptik tolerovány.

Používá se v monoterapii infantilních spasmů (Westův syndrom).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba Sabrilem může být zahájena pouze specialistou na epilepsii, neurologii nebo dětskou neurologii.

Následné kontroly mají být prováděny pod dohledem odborníka na epilepsii, neurologii nebo dětskou

neurologii.

Sabril se užívá jedenkrát nebo dvakrát denně, může se užívat před nebo po jídle.

Jestliže se kontrola epilepsie významně nelepší, léčba vigabatrinem má být ukončena. Vigabatrin by se

měl postupně vysadit pod přísným lékařským dohledem.

Dospělí

Počáteční dávka 1 g denně má být přidána k současné pacientově antiepileptické léčbě. Je-li třeba,

denní dávka může být postupně zvyšována vždy o 0,5 g v týdenních nebo delších intervalech v

závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. Maximální účinnosti bývá obvykle dosaženo při

použití dávek v rozmezí od 2 do 3 g denně. Nejvyšší doporučená dávka jsou 3 g denně. Neexistuje

přesný vztah mezi plazmatickou koncentrací a účinností. Trvání účinku léku je závislé spíše na

rychlosti resyntézy transaminázy GABA než na plazmatické koncentraci léku (viz body 5.1 a 5.2).

Pediatrická populace

Doporučená počáteční dávka je 40 mg/kg/den. Doporučené udržovací dávky v závislosti na tělesné

hmotnosti jsou:

Tělesná hmotnost: 10 až 15 kg

0,5 - 1 g/den

2/10

15 až 30 kg

1 - 1,5 g/den

30 až 50 kg

1,5 - 3 g/den

> 50 kg

2 - 3 g/den

Maximální doporučená dávka v každé hmotnostní kategorii by neměla být překročena. Dávka 3 g

denně má být podávána pouze ve zvláštních případech a musí být pečlivě sledován výskyt možných

nežádoucích účinků.

Kojenci

- Monoterapie infantilních spasmů (Westův syndrom).

Doporučená počáteční dávka je 50 mg/kg/den. Pokud je to nutné, může být dávka postupně v

týdenních intervalech zvyšována až do 150 mg/kg/den. Klinické odpovědi bývá dosaženo obvykle po

2 týdnech. Vyšší dávky byly podávány velmi malému počtu pacientů.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin

Protože se vigabatrin vylučuje ledvinami, je třeba věnovat zvýšenou opatrnost při podávání pacientům

s clearance kreatininu nižší než 60 ml/min. Vzhledem ke snížené clearance u starších pacientů s

normální nebo sníženou funkcí ledvin, je potřebná zvýšená opatrnost. Zvážena by měla být úprava

dávky nebo dávkovacích intervalů. U těchto pacientů mohou být účinné nižší udržovací dávky

přípravku. Tito pacienti musí být monitorováni kvůli nežádoucím účinkům, jako je sedace a zmatenost

(viz bod 4.4 a 4.8).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na vigabatrin nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

S výjimkou léčby infantilních spasmů léčba Sabrilem nemá být zahájena jako monoterapie.

U pacientů užívajících vigabatrin byl s vysokou prevalencí hlášen výskyt defektů zorného pole

přibližně u 1/3 pacientů). Frekvence zjištěné v otevřené klinické studii jsou uvedeny v bodě 5.1.

Defekty se objeví obvykle po několika měsících až letech léčby vigabatrinem. Stupeň omezení

zorného pole může být těžký. Většina pacientů s perimetricky potvrzenou poruchou nepociťuje žádné

příznaky, proto je možné tento nežádoucí účinek spolehlivě zjistit pouze systematickou perimetrií,

kterou je obvykle možné provést jen u pacientů starších 9 let. Specifická metoda vyvinutá k testování

periferního vidění u dětí ve věku starších 3 let, která je založena na zrakových evokovaných

potenciálech (VEP), je dostupná na vyžádání. Tato metoda v současnosti není schválena pro stanovení

poruch zorného pole v souvislosti s vigabatrinem. U dospělých, kteří nejsou schopni spolupracovat při

perimetrii, může být vhodná elektroretinografie (viz níže Defekty zorného pole).

Dostupná data naznačují, že poruchy zorného pole jsou nevratné i po ukončení léčby vigabatrinem.

Omezení zorného pole po ukončení léčby vigabatrinem nelze vyloučit. Proto by měl být vigabatrin

používán po pečlivém posouzení poměru přínosů a rizik ve srovnání s alternativní léčbou.

Vigabatrin se nedoporučuje u pacientů s preexistujícími klinicky významnými poruchami zorného

pole.

Pacienti mají podstoupit systematické vyšetření zaměřené na defekty zorného pole a sníženou

zrakovou ostrost při zahájení léčby vigabatrinem, a poté v pravidelných intervalech. Testování

zorného pole a zrakové ostrosti má pokračovat v 6měsíčních intervalech po celou dobu trvání léčby

vigabatrinem (viz Defekty zorného pole a Zraková ostrost).

Defekty zorného pole (DZP)

Na základě dostupných dat je obvyklým charakteristickým rysem defektu zorného pole koncentrické

zúžení zorného pole na obou očích, obecně větší nazálně než temporálně. V oblasti centrální části

zorného pole (v mezích 30° excentricky) je často patrný prstencovitý nasální defekt. Těžké případy se

mohou projevovat tunelovým viděním. U těžkých případů byla hlášena i slepota.

Většina pacientů s perimetricky potvrzenými defekty nezaregistrovala spontánně žádné symptomy, ani

v tom případě, kdy byl na perimetru pozorován těžký defekt.

3/10

Souhrnné údaje z průzkumu prevalence naznačují, že defekty zorného pole se vyvinou až u 1/3

pacientů užívajících vigabatrin. U mužů může být riziko vyšší než u žen. Frekvence výskytu zjištěné

v otevřené klinické studii jsou uvedeny v bodě 5.1. Možná spojitost mezi rizikem poškození zorného

pole a mírou užívání vigabatrinu z hlediska velikosti denní dávky (velikost denní dávky od 1 g do více

než 3 g) a délky léčby byla prokázána v otevřené klinické studii.

Údaje ze systematického screeningu účastníků v klinických studiích naznačují, že riziko vzniku

defektů zorného pole je s pokračováním terapie vigabatrinem nízké, pokud se u pacienta nevyskytly

po 3 až 4 letech léčby.

Je-li to možné, je vhodný test zorného pole (perimetrie) za použití standardního statického perimetru

(Humphrey nebo Octopus) nebo kinetického perimetru (Goldmannova). Tento test musí být proveden

před zahájením léčby a pak v šestiměsíčních intervalech. Pro zjišťování DZP spojených

s vigabatrinem je vhodnější statická perimetrie.

Elektroretinografie může být užitečná, ale měla by být použita pouze u dospělých, kteří nejsou schopni

spolupracovat při perimetrii. Na základě dostupných dat prvý oscilační potenciál a 30Hz kmitočtová

odpověď elektroretinogramu ukazuje srovnatelnost vigabatrinem asociovaných DZP. Odpovědi jsou

opožděné a redukované pod normální limity. Takovéto změny nejsou viditelné u pacientů léčených

vigabatrinem bez DZP.

Pacientovi nebo pečovateli musí být poskytnut důkladný popis četnosti a průvodních jevů vývoje DZP

v průběhu léčby vigabatrinem. Pacient musí být poučen o nutnosti sdělit jakékoli zrakové problémy a

symptomy, jež mohou souviset se zúžením zorného pole. Pokud se vyvinou zrakové symptomy, musí

být pacient vyšetřen oftalmologem.

Je-li v průběhu sledování pozorováno zúžení zorného pole, je zapotřebí zvážit postupné vysazení

vigabatrinu. Pokud je rozhodnuto v léčbě pokračovat, je třeba častější sledování (perimetrické), aby

byla zjištěna progrese či hrozící defekt zraku.

Vigabatrin se nemá užívat současně s jinými retinotoxickými léky.

Na základě aktuálně dostupných údajů (k datu schválení doprovodných textů) defekty zorného pole

mohou být následkem zvýšených hladin GABA v sítnici.

Současné užívání vigabatrinu a klonazepamu může zvýšit sedativní účinek nebo vést ke vzniku

kómatu. Nutnost současného podávání musí být pečlivě posouzena.

Zraková ostrost

Prevalence snížené zrakové ostrosti u pacientů léčených vigabatrinem není známa.

Porucha sítnice, rozmazané vidění, atrofie optiku nebo neuritida optiku mohou vést k poklesu zrakové

ostrosti (viz bod 4.8). Zraková ostrost má být posouzena při konzultaci s očním lékařem před

zahájením léčby vigabatrinem a v 6měsíčních intervalech v průběhu léčby.

Pediatrická populace

Málokdy je možná perimetrie u dětí do 9 let. Velmi pečlivě musí být zváženo riziko léčby proti

přínosu léčby pro dítě. V současné době není vytvořena metoda pro stanovení nebo vyloučení

diagnózy defektů zorného pole dětí, u kterých nemůže být provedena standardní perimetrie. Specifická

metoda vyvinutá k testování periferního vidění u dětí ve věku od 3 let, založená na zrakových

potenciálech sítnicových polí (VEP), je dostupná na vyžádání. Tato metoda v současnosti není

schválena pro stanovení poruch zorného pole v souvislosti s vigabatrinem. Jestliže metoda odhalí

normální centrální zrakovou odpověď a chybějící periferní odpověď, musí být znovu posouzen poměr

prospěchu a rizika léčby vigabatrinem a zváženo postupné vysazení přípravku. Přítomnost periferního

vidění nevylučuje možnost rozvoje DZP. Elektroretinografie může být užitečná, ale měla by být

použita pouze u dětí do 3 let.

Neurologická a psychiatrická onemocnění

4/10

Na základě výsledků studií na zvířatech (viz bod 5.3) se doporučuje sledovat u pacientů léčených

vigabatrinem nežádoucí účinky postihující neurologické funkce.

Vzácně byly brzy po zahájení léčby vigabatrinem hlášeny příznaky encefalopatie, jako je zvýšená

sedace, stupor a zmatenost ve spojitosti s nespecifickou aktivitou pomalých vln

v elektroencefalogramu. Rizikové faktory pro rozvoj těchto reakcí zahrnují vyšší než doporučenou

úvodní dávku, rychlejší zvyšování dávky, než je doporučeno, a selhání ledvin. Tyto nežádoucí příhody

byly po snížení dávky a vysazení vigabatrinu reverzibilní (viz bod 4.8).

Podobně jako u jiných antiepileptik se při léčbě vigabatrinem u některých pacientů může zvýšit

frekvence záchvatů včetně status epilepticus nebo se může objevit nový typ záchvatů (viz bod 4.8).

Tento jev může být také následkem předávkování, poklesu plazmatické koncentrace současné

antiepileptické léčby nebo paradoxním efektem.

Podobně jako u jiných antiepileptik náhlé vysazení vigabatrinu může vést ke vzniku tzv. "rebound"

záchvatů. Proto se v případech, kdy je třeba vigabatrin vysadit, doporučuje vysazovat jej pozvolna,

postupným snižováním dávek po dobu 2 - 4 týdnů.

Vigabatrin je nutno užívat s opatrností u pacientů s anamnézou psychózy, depresí nebo behaviorálních

poruch. V průběhu léčby vigabatrinem byly zaznamenány některé psychiatrické nežádoucí účinky

(např. agitovanost, deprese, abnormální myšlení, paranoidní reakce). Tyto účinky se vyskytovaly

u pacientů s psychiatrickou anamnézou i bez ní. Byly obvykle reverzibilní a vymizely při snížení

dávky nebo postupném vysazování přípravku.

Sebevražedné představy a chování

Během léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy

sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných

klinických studií antiepileptik rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a

chování. Mechanismus vzniku není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika

u vigabatrinu. Proto u pacientů mají být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování

a zvážena vhodná léčba. Pacienty (a jejich pečovatele) je nutné poučit, aby v případě výskytu

sebevražedných představ nebo chování okamžitě vyhledali lékaře.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin

Vigabatrin se vylučuje ledvinami, a proto má být užíván se zvýšenou opatrností u pacientů s clearance

kreatininu nižší než 60 ml/min a u starších pacientů. U těchto nemocných mají být pečlivě

monitorovány nežádoucí účinky, především projevy útlumu a zmatenosti (viz bod 4.2).

Vyšetření MRI

Byly hlášeny případy abnormálních nálezů při vyšetření mozku MRI (magnetic resonance imaging)

zejména u mladších dětí léčených pro infantilní spasmy vysokými dávkami vigabatrinu. Klinický

význam těchto nálezů je v současnosti neznámý.

Poruchy hybnosti

Poruchy hybnosti zahrnující dystonii, dyskinezi a hypertonii byly hlášeny u pacientů léčených pro

infantilní spasmy. Poměr přínosu a rizika léčby vigabatrinem by měl být zvážen u každého pacienta

individuálně. Jestliže se nově objeví poruchy hybnosti během léčby vigabatrinem, má být zváženo

snížení dávky nebo postupné vysazování vigabatrinu.

Přípravek Sabril obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 1 tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k tomu, že vigabatrin není metabolizován ani se neváže na bílkoviny a neindukuje enzymy

jaterního cytochromu P450, které se podílejí na metabolizaci léků, jsou interakce s ostatními léky

nepravděpodobné. Avšak v některých studiích bylo při současném podávání s vigabatrinem

5/10

pozorováno snížení plazmatické hladiny fenytoinu o 16 – 33 %. Přesný důvod tohoto poklesu není

zatím znám, nicméně ve většině případů se uvedená interakce nezdá být klinicky relevantní.

V průběhu klinických studií byly sledovány plazmatické koncentrace karbamazepinu, fenobarbitalu,

primidonu a natrium-valproátu a žádné signifikantní interakce nebyly pozorovány.

Vigabatrin může vést ke snížení měřené plazmatické aktivity alaninaminotransferázy (ALT) a

v menším rozsahu i aspartátaminotransferázy (AST). Suprese ALT se pohybuje mezi 30 % až 100 %.

Proto mohou být jaterní testy u pacientů užívajících vigabatrin kvantitativně nespolehlivé (viz bod

4.8).

Vigabatrin může zvýšit množství aminokyselin v moči, a to může vést k falešně pozitivním testům u

určitých vzácně se vyskytujících genetických poruch metabolismu (např. alfa aminoadipová acidurie).

Současné užívání vigabatrinu a klonazepamu může zvýšit sedativní účinek nebo vést ke vzniku

kómatu (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Odpovídající kontrolované studie s vigabatrinem u těhotných žen nebyly provedeny. Vigabatrin nemá

být podáván v těhotenství, pokud potenciální riziko pro plod není zdůvodněno klinickým přínosem pro

pacientku.

Riziko spojené s epilepsií a antiepileptiky obecně

Prevalence vrozených vad u dětí matek léčených antiepileptiky je 2 až 3násobně vyšší než v běžné

populaci. Nejčastěji jsou hlášené rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty neurální trubice.

Polyterapie antiepileptiky může být spojena s vyšším rizikem vrozených vad než monoterapie, proto je

důležité upřednostnit monoterapii, kdykoli je to možné.

Všem pacientkám, které mohou otěhotnět nebo jsou ve fertilním věku, má být poskytnuta odborná

konzultace. Jestliže pacientka plánuje otěhotnět, je nutné antiepileptickou léčbu znovu přehodnotit.

Jestliže pacientka otěhotní, nesmí být antiepileptická léčba náhle přerušena, protože zhoršení

onemocnění může mít závažné následky pro matku a plod.

Riziko spojené s vigabatrinem

Ze spontánních hlášení jsou dostupné údaje o těhotných ženách užívajících vigabatrin, u jejichž

potomků byly hlášeny vrozené vady nebo došlo ke spontánnímu potratu. Vzhledem k omezeným

údajům a vzhledem k současné léčbě dalšími antiepileptiky nelze dospět k definitivnímu závěru, zda

vigabatrin užívaný v těhotenství zvyšuje riziko malformací.

Studie u zvířat prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

O případném výskytu defektu zorného pole u dětí vystavených působení vigabatrinu

in utero

je k

dispozici omezené množství údajů.

Kojení

Vigabatrin se vylučuje do lidského mateřského mléka. O účinku vigabatrinu na novorozence/kojence

nejsou dostatečné informace. Je třeba rozhodnout, zda ukončit kojení nebo vysadit léčbu přípravkem

Sabril. Při rozhodování je nutné zvážit výhody kojení pro dítě a výhody léčby pro matku.

Fertilita

Studie na potkanech neprokázaly žádný vliv na fertilitu samců ani samic (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti s nekontrolovanou epilepsií obecně nesmí řídit ani manipulovat s potenciálně nebezpečnými

stroji. Vzhledem ke skutečnosti, že v klinických studiích byla pozorována ospalost při užívání

přípravku Sabril, pacienti mají být upozorněni na tuto skutečnost před zahájením léčby.

6/10

Významně mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit také defekty zorného pole, které byly

často hlášeny v souvislosti s užíváním Sabrilu. Pacient proto musí být pravidelně perimetricky

kontrolován (viz bod 4.4). O případném vykonávání těchto činností rozhodne ošetřující lékař.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky uvedené níže jsou seřazeny podle frekvence výskytu jako:

velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až

<1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Vyšetření*

Časté: zvýšení tělesné hmotnosti

Poruchy nervového systému

Velmi časté: somnolence

Časté: porucha řeči, bolest hlavy, závrať, parestesie, poruchy koncentrace a paměti, mentální poruchy

(porucha myšlení), třes

Méně časté: poruchy koordinace (ataxie), poruchy hybnosti, jako je dystonie, dyskineze a hypertonie,

a to buď samostatně, nebo ve spojení s abnormálním nálezem při vyšetření MRI (viz bod 4.4)

Vzácné: encefalopatie**

Velmi vzácné: zánět očního nervu

Není známo: Byly hlášeny případy výskytu abnormálního MRI při vyšetření mozku (viz bod 4.4)

Poruchy oka:

Velmi časté: defekt zorného pole

Časté: rozmazané vidění, diplopie, nystagmus

Vzácné: onemocnění sítnice (převážně periferní)

Velmi vzácné: atrofie optického nervu

Není známo: snížená zraková ostrost

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zvracení, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: alopecie

Méně časté: vyrážka

Vzácné: angioedém, kopřivka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: únava

Časté: edém, podrážděnost

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné: hepatitida

Psychiatrické poruchy***

Velmi časté: excitace (u dětí), agitovanost (u dětí)

Časté: agitovanost, agrese, nervozita, deprese, paranoidní reakce, insomnie

Méně časté: hypománie, mánie, psychotické poruchy

Vzácné: sebevražedné pokusy

Velmi vzácné: halucinace

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: anémie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté: artralgie

7/10

*Laboratorní údaje naznačují, že léčba vigabatrinem nezpůsobuje renální toxicitu. Bylo pozorováno

snížení hodnot ALT a AST, které je považováno za důsledek inhibice těchto aminotranferáz

vigabatrinem.

** Brzy po zahájení léčby vigabatrinem byla popsána vzácná hlášení encefalopatických symptomů,

jako je výrazná sedace, stupor a zmatenost ve spojení s nespecifickými pomalými vlnami na

elektroencefalogramu. Tyto nežádoucí účinky byly po snížení dávky nebo přerušení léčby

vigabatrinem plně reverzibilní (viz bod 4.4).

*** Během léčby vigabatrinem byly hlášeny psychiatrické reakce. Ty se objevily u pacientů

s psychiatrickou anamnézou i bez ní a po snížení dávky vigabatrinu nebo po jeho postupném vysazení

byly obvykle reverzibilní (viz bod 4.4). Častým psychiatrickým nežádoucím účinkem v klinických

studiích byla deprese, ale zřídka vyžadovala přerušení léčby vigabatrinem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Byly zaznamenány případy předávkování vigabatrinem. U popsaných případů předávkování se dávky

přípravku pohybovaly v rozmezí od 7,5 do 30 g, i když bylo popsáno i požití 90 g. Téměř v polovině

případů se jednalo o požití více léků. Nejčastějšími příznaky předávkování byly ospalost nebo kóma,

dalšími méně častými vertigo, bolest hlavy, psychóza, respirační deprese nebo apnoe, bradykardie,

hypotenze, agitovanost, podrážděnost, zmatenost, abnormální chování, poruchy řeči. Předávkování v

žádném z případů nevedlo k úmrtí.

Léčba

V případě předávkování vigabatrinem neexistuje žádné specifické antidotum, léčba je symptomatická.

Měla by být zvážena opatření vedoucí k odstranění nevstřebané látky. Podle studií

in vitro

aktivní uhlí

vigabatrin významně neadsorbovalo. Účinnost hemodialýzy při předávkování vigabatrinem není

známa. V ojedinělých případech u pacientů s renálním selháním, kteří dostali plné terapeutické dávky

vigabatrinu, hemodialýza snižovala jeho plazmatické hladiny o 40 až 60 %.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakopterapeutická skupina: antiepileptika, ATC kód: N03AG04

Vigabatrin je antiepileptikum s přesně definovaným mechanismem účinku. Léčba vigabatrinem vede

ke zvýšení koncentrace GABA (gamaaminomáselné kyseliny), hlavního inhibičního neurotransmiteru

v mozku. Vigabatrin je selektivní, ireverzibilní inhibitor transaminázy kyseliny gamaaminomáselné

(GABA-T), enzymu zodpovědného za odbourávání GABA.

Kontrolované a dlouhodobé klinické studie prokázaly, že vigabatrin snižuje frekvenci záchvatů při

"add-on" léčbě u pacientů s epilepsií, která není uspokojivě zvládána konvenčními antiepileptiky nebo

pokud je použit v monoterapii při infantilních spasmech.

Vigabatrin je účinné antiepileptikum zejména u komplexních parciálních záchvatů.

V dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích byl vigabatrin podávan pacientů s epilepsií po dobu 4

měsíců a v nekontrolované studii, která zahrnovala i 16 pediatrických pacientů, kteří užívali vigabatrin

od 1 do 30 měsíců (nejčastěji 11 měsíců).

8/10

MRI studie neukázaly žádné změny či abnormality ukazující na intramyelinický edém. Nebyly

získány žádné statisticky významné změny v testech VEP (visual-evoked potential), SEP

(somatosensory-evoked potential) a BEP (brain stem-evoked potential) mezi pacienty, kterým byl

podáván vigabatrin a placebo po 4 měsících léčby. Změny v VEP a SEP nebyly pozorovány

v nekontrolované studii s pacienty ve „follow up“ fázi delší 9 let. Posmrtné a operační odběry

mozkové tkáně u pacientů léčených vigabatrinem rovněž neprokázaly existenci intramyelinického

edému.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Vigabatrin je látka rozpustná ve vodě z gastrointestinálního traktu se vstřebává rychle a úplně.

Rozsah absorpce není ovlivněn jídlem. Doba do dosažení maximální plasmatické koncentrace (t

) je

přibližně 1hodina.

Distribuce

Vigabatrin je široce distribuován, zdánlivý distribuční objem je o něco větší než celková tělesná voda.

Vazba na plasmatické bílkoviny je zanedbatelná. Vztah plazmatické koncentrace vigabatrinu a

koncentrace vigabatrinu v mozkomíšním moku k dávce je v doporučeném dávkovém rozmezí lineární.

Nebyl nalezen přímý vztah mezi plazmatickými hladinami vigabatrinu a jeho účinností. Trvání účinku

je závislé na rychlosti resyntézy transaminázy GABA.

Biotransformace

Vigabatrin není významně metabolizován. V plazmě nebyly identifikovány žádné metabolity.

Eliminace

Vigabatrin je vylučován renální exkrecí s terminálním poločasem 5-8 hodin. Perorální clearance (Cl/F)

vigabatrinu je přibližně 7 l/h (tj. 0,10 l/h/kg). Přibližně 70 % jednorázově podané látky bylo

zachyceno v nezměněné formě v moči v prvních 24 hodinách po podání.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Mezi plasmatickou koncentrací a účinností není přímá korelace. Trvání účinku léčivé látky závisí na

rychlosti resyntézy GABA transaminázy.

Pediatrická populace

Farmakokinetické vlastnosti vigabatrinu byly zkoumány ve skupinách šesti novorozenců (15-26 dní),

šesti kojenců a batolat (5-22 měsíců) a šesti dětí (4,6-14,2 roků) s refrakterní epilepsií. Po podání

jednorázové dávky 37-50 mg/kg vigabatrinu ve formě perorálního roztoku bylo tmax přibližně 2,5

hodiny u novorozenců a kojenců a 1hodina u dětí. Průměrný terminální poločas vigabatrinu byl

přibližně 7,5 hodiny u novorozenců, 5,7 hodiny u kojenců a 5,5 hodiny u dětí. Průměrné hodnoty Cl/F

aktivního S-enanciomeru vigabatrinu byly u kojenců 0,591 l/h/kg a u dětí 0,446 l/h/kg.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie hodnotící bezpečnost u zvířat provedené u potkanů, myší, psů a opic prokázaly, že vigabatrin

nemá signifikantní nežádoucí účinky na játra, ledviny, plíce, srdce ani zažívací trakt.

Retinální degenerace (retinotoxicita související s podáváním vigabatrinu) byla pozorována na

mikroskopické úrovni u potkanů-albínů, kterým být vigabatrin podáván v potravě nebo sondou ve

vysokých dávkách (100 a 300 mg/kg/den); nebyla pozorována u zvířat, kterým byl podáván inaktivní

R enantiomer, ale byla pozorována při podávání aktivního S enantiomeru v dávce 150 mg/kg/den. U

potkanů, psů a opic s normální pigmentací nebyla degenerace pozorována. Retinální změny byly u

potkanů-albínů charakterizované jako fokální nebo multifokální poruchy organizace zevní jádrové

vrstvy s přesunutím jader do oblasti tyčinek a čípků. Tyto léze byly pozorovány u 80-100 % zvířat při

perorální dávce 300 mg/kg/den. Histologický vzhled těchto lézí byl podobný, jako byl pozorovaný u

potkanů-albínů po nadměrné expozici světlu.

9/10

V mozku byly histologicky pozorovány mikrovakuolizace v bílé hmotě u potkanů a psů při dávkách

30 a 50 mg/kg/den a u myší při dávkách 100 mg/kg/den nebo vyšších.

Tento účinek byl způsoben oddělením zevní lamelární vrstvy myelinových vláken, což je změna

charakteristická pro otok v bílé hmotě mozkové. U potkanů i psů (myši nebyly testované) byl otok

v bílé hmotě mozkové reverzibilní po přerušení léčby vigabatrinem. U potkanů však přetrvávaly

reziduální změny - zduření axonů a mineralizované mikročástice. U opic nebyly zaznamenány žádné

léze po 6 letech léčby dávkami 50 a 100 mg/kg/den. U opic, které dostávaly dávku 300 mg/kg/den po

dobu 16 měsíců, byly minimální mikrovakuolizace pozorovány se stejnými rozdíly mezi léčenými i

kontrolními zvířaty.

Pokusy na zvířatech ukazují, že vigabatrin nemá negativní vliv na plodnost nebo vývoj mláděte. Nebyl

zaznamenán teratogenní účinek v dávkách do 150 mg/kg (trojnásobek lidské dávky) u potkanů nebo

v dávkách do 100 mg/kg u králíků. Avšak u králíků byl lehce zvýšen výskyt rozštěpu patra v dávkách

150-200 mg/kg.

U králíků souviselo podávání vigabatrinu s minimálním výskytem rozštěpu patra u plodu při dávce

150 (2%) a 200 (9%) mg/kg/den (trojnásobek až čtyřnásobek doporučené dávky u lidí). Posuzováno

dle snížení tělesné hmotnosti a spotřeby potravy, byly tyto vyšší dávky toxické rovněž pro matku.

Snížená tělesná hmotnost a různé kostní deformace byly pozorovány u plodů myší, kterým byla

aplikována jednorázová dávka vigabatrinu 300 mg/kg intraperitoneálně (šestinásobek doporučené

dávky u lidí); další účinky na embryo byly pozorovány po jednorázové dávce 450 mg/kg i.p.

(devítinásobek doporučené lidské dávky) a to zvýšená resorpce a 2% incidence pupeční kýly; samičí

úmrtnost byla pozorována po dávce 600 mg/kg i.p. Při perorálním podání v dávce do 150 mg/kg/den

(trojnásobek doporučené lidské dávky), nebyl vigabatrin u potkanů teratogenní.

Studie s vigabatrinem neodhalily mutagenní ani kancerogenní účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát,

hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 8000.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/PVC blistr, krabička.

Velikost balení: 100 potahovaných tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

10/10

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

21/566/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4. 5. 1994

Datum posledního prodloužení registrace: 8. 12. 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5. 12. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace