Rozpouštědlo pro drůbeží buněčně asociované vakcíny Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ředidla a ředění činidla, vč. zavlažování řešení
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
ATC kód:
QV07A
INN (Mezinárodní Name):
Solvents and diluting agents, incl. irrigating solutions (vodný roztok)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935297 - 1 x 200 ml - sáček
Registrační číslo:
99/011/05-C
Datum autorizace:
2005-03-24

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DILUMAREX

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vodný roztok

q.s. 1 ml

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Kur domácí

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kur domácí:

Pro přípravu suspenze zmražených vakcín Boehringer Ingelheim proti Markově chorobě.

Kontraindikace

Samostatně nepoužívat.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Čtěte zvláštní opatření pro použití zmražených vakcín Boehringer Ingelheim proti Markově chorobě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Čtěte příbalovou informaci zmražených vakcín Boehringer Ingelheim proti Markově chorobě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Čtěte dávkování a způsob podání zmražených vakcín Boehringer Ingelheim proti Markově chorobě.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nevztahuje se.

4.11

Ochranná (é) lhůta (y)

Bez ochranných lhůt.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Nevztahuje se.

ATCvet kód: QV07AB Rozpouštědla a ředidla, včetně irrigačních roztoků

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Sacharosa

Hydrolyzovaný kasein

Hydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

1% roztok fenolsulfonftaleinu

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Voda pro injekci

Hlavní inkompatibility

Nekombinujte s žádným jiným léčivým přípravkem, kromě zmražených vakcín Boehringer Ingelheim

proti Markově chorobě.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

Zabraňte zamrznutí nebo působení nadměrných teplot.

Druh a složení vnitřního obalu

200 ml polyethylenový-PVC vak

400 ml polyethylenový-PVC vak

800 ml polyethylenový-PVC vak

1000 ml polyethylenový-PVC vak

1200 ml polyethylenový-PVC vak

1600 ml polyethylenový-PVC vak

1800 ml polyethylenový-PVC vak

2400 ml polyethylenový-PVC vak

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

99/011/05-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.3.2005/19.3.2010

DATUM REVIZE TEXTU

10/2021

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace