ROVATREN 40 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 60X40MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha
ATC kód:
C10AA07
Dávkování:
40MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 290/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1krozhodnutí ozměněregistracesp.zn.sukls104536/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

ROVATREN 5 mg potahované tablety

ROVATREN 10 mg potahované tablety

ROVATREN 15 mg potahované tablety

ROVATREN 20 mg potahované tablety

ROVATREN 40 mg potahovanétablety

Rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svéholékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co jeRovatrena k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekRovatrenužívat

3. Jak seRovatrenužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. JakRovatrenuchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JEROVATRENA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rovatren obsahuje účinnou látku rosuvastatin. Rosuvastatin patří do skupiny léků nazývanýchstatiny.

Používajísekekorekcihladinytukůvkrvi,tzv.lipidů,nejčastějisejednáocholesterol.Vkrvise

nalézají různé typy cholesterolu-tzv. „špatný cholesterol“ (LDL-C) a „hodnýcholesterol“ (HDL-C).

Rosuvastatin může snížit množství„špatnéhocholesterolu“a zvýšit

množství„hodného cholesterolu“vkrvi.

Rosuvastatin Vám byl předespán, neboť:

-máte(nebovašedítěvevěku10-17let)vysokouhladinucholesteroluvkrvi.Mátetedyzvýšené

rizikosrdečnípříhodynebomozkovémrtvice.ByloVámdoporučenoužívatstatin,protožezměna

dietníchnávykůazvýšenáfyzickáaktivitanevedladostatečněknormalizacihladinycholesteroluv

krvi.

nebo

-mátejinépřidruženéukazatele,kterézvyšujírizikosrdečnípříhody,mozkovémrtviceapodobných

zdravotníchkomplikací.Infarktmyokardu,cévnímozkovápříhodaadalšíproblémymohoubýt

způsobenyonemocněnímzvanýmateroskleróza,kterávznikánahromaděnítukovýchusazeninv

cévách.

Rosuvastatinúčinkujetak,žepomáháblokovattvorbu"špatného"cholesteroluazlepšujeschopnost

těla odstranithoz krve.

Proč je důležité pokračovat vužívání rosuvastatinu

Jetřeba,abystepokračovalivužívánírosuvastatinu,ikdyžseVášcholesteroldostalnanormální

hladinu,protožepředcházítetomu,abyhladinaVašehocholesteroluopětstoupla.Léčbujevšaktřeba

přerušit, pokud Vámto;doporučíVášlékař, nebo pokud otěhotníte.

V průběhu léčby rosuvastatinembysteměl(a) pokračovats dietou na sníženícholesterolu a s cvičením.

Většinalidínepozná,žemázvýšenouhladinucholesterolu,protožetotoseneprojevuježádnými

příznaky.Pokudvšakneníléčená,mohoutukovéusazeninyvestěnáchkrevníchcévzužovatjejich

průsvit.

Někdymohoutytozúženécévyzabránitzásobovánísrdcenebomozkukrví,cožmůževéstk

srdečnímuinfarktunebomozkovémrtvici.Pokudupravítesvouhladinucholesterolu,můžetesnížit

riziko těchto chorob.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKROVATREN

UŽÍVAT

NeužívejteRovatren

-jestliže jstealergický/á(přecitlivělý/á) na rosuvastatin nebo na kteroukoli složku přípravku

Rovatren

-jestližejste těhotná nebo kojíte.Pokudotěhotníte až v průběhu léčby rosuvastatinem,

přestaňte ho ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodnémvěku se

Majíbránitotěhotnění používáním vhodné antikoncepce.

-jestliže máteporuchu jater.

-jestliže mátevážnou poruchu ledvin.

-jestliže máte opakované nebo nevysvětlenébolesti svalů.

-jestliže užíváte léčivý přípravek, který obsahuje látku nazývanoucyklosporin, (užívá se např. po

transplantaci orgánů).

Rovatrenobsahujesojovýlecithin.Pokudjstealergický/ánaarašídynebosóju,neužívejtetento

léčivý přípravek.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás(nebomátepochybnosti), navštivte znovusvého

lékaře.

Neužívejte dávku 40 mg přípravku Rovatren(nejvyšší dávku tohoto přípravku)

v těchto případech:

-jestliže mátestředně závažné poškození ledvin(v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

-jestliže máteporuchu štítné žlázy.

-jestliže jsteměl/a opakované nebo nevysvětlenébolesti svalů,výskyt svalových problémů

vminulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků

k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

-jestliže pravidelně pijete velká množstvíalkoholu.

-jestližejsteasijskéhopůvodu(japonského,čínského,filipínského,vietnamského,korejskéhonebo

indického).

-jestliže užíváte jiné léky nazývanéfibrátyke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodůuvedených výše platí i proVás (nebomátepochybnosti), navštivte znovu svého

lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuRovatrenje zapotřebí

Zeptejte se svého lékaře před užitímpřípravkuRovatren.

-jestliže máte problémy sledvinami.

-jestliže máte problémy sjátry.

-jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlenébolesti svalů, výskyt svalových problémů u Vás

nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny

cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelnásvalová bolest, zvláště

pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.

-jestliže pijete pravidelně velká množstvíalkoholu.

-jestliže máteporuchu štítné žlázy.

-jestliže užíváte jiné léky nazývanéfibrátyke snížení hladiny cholesterolu. Prosím, čtěte pozorně

tuto příbalovouinformaci, i pokudjste užívali léky na vysoký cholesterol v minulosti.

-jestliže užíváte léky k léčběinfekceviremHIV, např. lopinavir/ritonavir, čtěte, prosím,bod 2

„Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

-jestliže je Vámvíce než 70 let(neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou

počáteční dávku přípravku Rovatren).Jestliže mátetěžké dechové selhávání.

-jestliže jsteasijského původu(japonského, čínského, filipínského, vietnamského, korejského

nebo indického). Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku rosuvastatin.

Děti a dospívající

-pokud je pacient mladší 10 let: rosuvastatinnemábýtpodáván dětem mladším 10 let.

-pokud je pacient mladší 18 let:Rovatren40 mg není vhodný pro použití u dětí a dospívajících do 18

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo pokud si nejste jistý/á):

-Neužívejte Rovatren40 mg (nejvyššísíla přípravku) a poraďtesesvým

lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívatkteroukoli sílu přípravkuRovatren.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které

hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu Vám bude lékař provádět kontrolní

vyšetření funkce jater před léčboua v průběhu léčby rosuvastatinem.

Vprůběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro

vznik cukrovky. Vpřípadě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků vkrvi, máte nadváhu nebo

vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinektěchto léků může být změněn rosuvastatinem. Tyto léky mohouzměnit účinek rosuvastatinu.

Rosuvastatin může být vinterakci snásledujícími léky:

-cyklosporin(užívaný např. po transplantaci orgánů).

-warfarin(nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve).

-fibráty, např. gemfibrozil, fenofibrátnebo jiné léky užívané ke snížení hladiny cholesterolu

(např. ezetimib).

-léky k léčběporuch trávení(např. k neutralizaci kyselin v žaludku).

-erythromycin(antibiotikum).

-perorální antikoncepci(„pilulky“) nebo hormonální substituční léčbu.

-lopinavir/ritonavir(k léčbě infekce virem HIV-vizbod 2„ Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Rovatrenje zapotřebí“).

Prosím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud současně užíváte nebo jste v nedávné době

užíval/a léky uvedené vseznamu nahoře.

Užívání přípravkuRovatrens jídlemapitím

Rosuvastatinmůže být užíván jak současně sjídlem, tak i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Neužívejte rosuvastatin, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte ažv průběhu léčby

rosuvastatinem, okamžitě ho vysaďte a informujte svéholékaře. Ženy v plodném věkumajíužívat

vhodnou antikoncepci, pokud užívajírosuvastatin.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, uvažujete o těhotenství,poraďte sesvým lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může v průběhu užívání rosuvastatinuřídit motorová vozidla neboovládat stroje. U

některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Vášpřípad, poraďte se s Vaším

lékařemdříve, nežbudete řídit motorová vozidla nebo ovládatstroje.

Rovatren obsahuje laktosu.Rovatren obsahje mléčný cukr laktosu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry (laktosunebo mléčný cukr), poraďte sesvýmlékařem, než začneteužívat

rosuvastatin

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Dalšíinformace“.

3. JAK SEROVATRENUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekpřesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokud užíváte rosuvastatinke snížení vysokého cholesterolu

Počáteční dávka

Léčba rosuvastatinemmusí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě,

že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

-Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.

-Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebomozkové mrtvice.

-Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků.

Poraďtesesvýmlékařem nebo lékárníkem, která počáteční dávka rosuvastatinubudepro Vás

nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

-Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

-Je Vámvíce než 70 let.

-Máte středně těžké poškození funkce ledvin.

-Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka

Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky.Dávka rosuvastatinumábýt

přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po4 týdnech.

Maximální denní dávka rosuvastatinuje 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty

s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice.

U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestližeužíváte rosuvastatinke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných

komplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší

dávkuvpřípadě, že se u Vás objeví faktory uvedené výše.

Použitíudětíaudospívajích

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby bylo dosaženo

optimálního účinku. Maximální denní dávka je 20 mgjednou denně.Dětemnemá

být podáván rosuvastatin40 mg.

Jak tablety užívat

Tablety(nebopolovinu tablety)spolknětecelé a zapijte vodou. Rosuvastatinužívejte jednou denně.

Tablety můžeteužívatkdykoliv v průběhu dne, ale užívejte je v určitou denní dobu, neboť tak

předejdetetomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku.

ROVATREN 5mg potahované tablety: Půlící rýha není určenakrozlomení tablety.

ROVATREN 10mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

ROVATREN15mg potahované tablety:Půlící rýha není určenakrozlomení tablety.

ROVATREN 20mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

ROVATREN 40mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmi důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladincholesterolu, a zdajsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout

o zvýšení dávkytak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rovatren, než jste měl(a)

Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší poradnu.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice khospitalizacinebo budete léčeni pro jiné onemocnění,

informujte lékaře, že užíváterosuvastatin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rovatren

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojujte dávku za dávku

vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat Rovatren

Informujte lékaře,jestliže chcete přerušit léčbu rosuvastatinem. Hladiny cholesterolusemohou po

přerušení léčby opět zvýšit.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechny léky, může mít i tento přípraveknežádoucí účinky, které seale nemusí

vyskytnout u každého.

Léčburosuvastatinem ukončete,pokud se u Vás dostavíalergickáreakceaokamžitěvyhledejte

lékařskou pomoc:

Obtížné dýchání, někdy doprovázenéotokemobličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla,kterémohou způsobitobtížné polykání

Nesnesitelné svědění kůžes pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok

Přestaňte užívat rosuvastatinainformujte okamžitě svého lékaře, pokud budete pociťovat křeče ve

svalech aneobvykloubolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a).

Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidípociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče,

které sevzácně mohou vyvinout ve svalovépoškození (rhabdomyolýza).Tento stav může ohrožovat i

život postiženého.

Časténežádoucí účinky (mohou postihovat až1 pacienta z 10)

-Bolest hlavy.

-Bolest břicha.

-Zácpa.

-Nevolnost, pocit na zvracení.

-Bolest svalů.

-Pocit slabosti.

-Závratě.

-Zvýšení hladin bílkoviny v moči–obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit

léčbu přípravkem Rovatren (pouze Rovatren40 mg).

-Cukrovka (diabetes mellitus).Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků

vkrvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat vprůběhu léčby

Méně časténežádoucí účinky (mohou postihovat až1 pacienta ze 100)

-Vyrážka, svědění kůže, kopřivka.

-Zvýšení hladin bílkoviny v moči–obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit

léčbu přípravkem Rovatren (pouze Rovatren5 mg, 10 mg, 20 mg).

Vzácnénežádoucí účinky (mohou postihovat až1 pacienta z 1000)

-Těžké alergické reakce.

-Svalové poškození.

-Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní).

-Zvýšení hodnotjaterních enzymů v krvi.

Velmivzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až1 pacienta z 10 000)

-Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).

-Zánět jater.

-Stopy krve v moči.

-Poškození nervůnohou a rukou(pocit necitlivosti).

-Bolesti kloubů.

-Ztráta paměti.

-Gynekomastie(zvětšení prsů u mužů)

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:

-Průjem.

-Stevens-Johnson syndrom (závažné onemocněnístvorbou puchýřů na kůži,okolí úst, očí

a pohlavních orgánů).

-Kašel.

-Dušnost.

-Edémy(otoky).

-Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny.

-Sexuální potíže.

-Deprese.

-Potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKROVATRENUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejtepřípravekpo uplynutí dobypoužitelnosti, uvedenéna obalu anakrabičceza EXP.

První dvě číslice ukazují měsíc a poslední čtyři číslice rok.Doba použitelnosti sevztahuje k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.OBSAH BALENÍ ADALŠÍ INFORMACE

CoRovatrenobsahuje

-Léčivou látkou je rosuvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5mg, 10mg,

15mg, 20mg a 40 mg.

-Pomocnými látkami jsou:jádro tablety-monohydrát laktosy,mikrokrystalickácelulosa,

hydrogenfosforečnan vápenatý,krospovidon,magnesium-stearát

potahová vrstva tablety-polyvinylalkohol,oxidtitaničitý (E171),mastek,

sojovýlecithin,xanthanová klovatina.

JakRovatrenvypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN 5" na jedné straně a na druhé straně

spůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN10"na jedné straně a na druhé

straněspůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN15" na jedné straně a na druhé

straněspůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN20"na jedné straně a na druhé

straněspůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety,s vyraženým "R9UN40"na jedné straně a na druhé

straněspůlící rýhou.

Jsou baleny vblistrech,k dispozici v různých velikostech balení

14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98nebo100potahovaných tablet v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha,Česká republika

Výrobce:

Synthon BV , Nijmegen,Nizozemsko

Synthon Hispania SL, Sant Boi de Llobregat, Španělsko

Tentoléčivý přípravek je registrován včlenských státech EEA pod následujícími názvy:

Česká republika Rovatren5/10/15/20/40 mg potahované tablety

Dánsko Surval 5/10/15/20/40 mg

Bulharsko Surval 5/10/15/20/40 mg

Maďarsko Rovemar 5/10/15/20/40 mg filmtabletta

Polsko Surval

Rumunsko Surval 5/10/15/20/40 mg comprimate filmate

Slovenská republika Surval 5/10/15/20/40 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne:

28.6.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2krozhodnutí ozměněregistracesp.zn.sukls104536/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ROVATREN 5mg potahované tablety

ROVATREN 10mg potahované tablety

ROVATREN 15mg potahované tablety

ROVATREN 20mg potahované tablety

ROVATREN 40mg potahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 5 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 93,1 mg monohydrátu laktosy

a 0,12 mg sojového lecithinu.

Jednatableta obsahuje 10 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 57,3 mg monohydrátu laktosy

a 0,08 mg sojového lecithinu.

Jedna tableta obsahuje 15 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 86,0 mg monohydrátu laktosy

a 0,12 mg sojového lecithinu.

Jedna tableta obsahuje 20 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 114,6 mg monohydrátu

laktosy a 0,16 mg sojového lecithinu.

Jedna tableta obsahuje 40 mg rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum)

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 229,2 mg monohydrátu

laktosy a 0,32 mg sojového lecithinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN 5" na jedné straně a na druhé straně

spůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN 10" na jedné straně a na druhé

straně spůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN 15" na jedné straně a na druhé

straně spůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, svyraženým "R9UN 20" na jedné straně a na druhé

straně spůlící rýhou.

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "R9UN 40" na jedné straně a na druhé

straně spůlící rýhou.

ROVATREN 5 mg potahované tablety: Půlící rýha není určenak rozlomenítablety.

ROVATREN 10 mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

ROVATREN 15 mg potahované tablety: Půlící rýha není určenakrozlomenítablety.

ROVATREN 20 mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

ROVATREN 40mg potahované tablety: Tabletu lzerozdělit na dvě stejnédávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba hypercholesterolémie

Dospělí, dospívající a děti od 10 let s primární hypercholesterolemií (typ IIas vyjímkouheterozygotní

familiárníhypercholesterolemií)nebosmíšenoudyslipidemií(typIIb)jakodoplněkkdietním

opatřenímvpřípadech,kdyodpověďnasamotnoudietuatělesnouaktivitu(např.cvičení,snížení

tělesné hmotnosti) není uspokojivá.

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie jako doplněk diety nebo v kombinaci s jinou

hypolipidemickou léčbou (např. LDL aferézou), nebo samostatně, pokud se tyto nedoporučují.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysokéodhadované riziko první

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Předzahájenímléčbyjetřebapacientanastavitnastandardníhypolipidemickoudietu,kterábyměla

pokračovati v průběhu farmakologické léčby.

Dávkováníjeindividuálnívzávislostina cíli léčby a odpovědi pacienta na léčbu vsouladu s platnými

směrnicemi pro léčbu.

Rosuvastatin lze podávat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo mimo jídlo.

Léčbahypercholesterolémie

Doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg jednou denně u pacientů, kteří ještě statiny neužívali a

u pacientů, kteří přecházejí z jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy. Počáteční dávka se má zvolit na

základěhladinycholesterolupacientaabudoucíhokardiovaskulárníhorizikaarizikamožných

nežádoucíchúčinků(vizníže).Vpřípaděpotřebyjemožnédávkupo4týdnechpodávánízvýšitna

další dávkovací hladinu (viz bod 5.1). Vzhledemkezvyšující se četnosti hlášení nežádoucích účinků v

souvislosti s podáváním dávky 40 mg vesrovnání s nižšími dávkami (viz bod 4.8), titrace dávky až na

40 mg přicházívúvahu pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií s vysokýmkardiovaskulárním

rizikem(zejménafamiliárníhypercholesterolemií),ukterýchnebylopřipodávánídávky20mg

dosaženocílejejichléčbyaukterýchbudeprováděnopravidelnésledování(vizbod4.4).Vpřípadě,

že se přechází na dávku 40 mg, doporučuje se kontrola u specialisty.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Ve studiihodnotící snížení kardiovaskulárního rizika byla podávána dávka 20 mg denně (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Pediatrické použití přípravku by mělo být vyhrazeno pouze specialistům.

Děti a adolescenti ve věku 10 až 17 let (chlapci podle Tannera II a vyšší; dívky alespoň 1 rok po první

menstruaci).

U dětí a adolescentů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií je obvyklá počáteční dávka 5 mg

denně. Obvyklé rozmezí dávek je 5-20 mg jednou denně. Titrace dávky by se měla provádět podle

individuálníodpovědiasnášenlivostipediatrickýchpacientů,jaksedoporučujevpediatrických

léčebných doporučeních (viz bod 4.4). Před zahájením léčby rosuvastatinem by děti a dospívající měli

dodržovatstandardnícholesterolsnižujícídietu;tatodietabymělapokračovativprůběhuléčby

rosuvastatinem.

Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 20 mg nebyla v této populaci studována.

Tableta 40 mg není vhodná k použití u pediatrických pacientů.

Děti mladší než 10 let

Zkušenostiudětímladšíchnež10letjsouomezenynamalýpočetdětí(vevěku8až10let)

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií.ZtohotodůvodusenedoporučujepodávatRovatren

dětem mladším než 10 let.

Starší pacienti

Upacientůstaršíchnež70letjedoporučenápočátečnídávka5mg.Dávkovánípřípravkunenítřeba

dále upravovat s ohledem na věk.

Pacienti s renální insuficiencí

Upacientůsmírnýmpoškozenímledvinnenítřebaupravovatdávkování.Upacientůsestředně

závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) je doporučená počáteční dávka 5 mg.

Dávka40mgjeupacientůsestřednězávažnýmpoškozenímledvinkontraindikována.Upacientůs

těžkým poškozením ledvin je podávání přípravku kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a

5.2).

Pacienti s hepatálníinsuficiencí

U pacientů s Child-Pugh skóre 7 a méně nebylo zaznamenáno žádné zvýšení systémové expozice

rosuvastatinu. Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a 9 (viz bod 5.2).

U těchto pacientů je třeba posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Nejsou zkušenosti s podáváním

rosuvastatinu pacientům s Child-Pugh skóre vyšším než 9.Rosuvastatinje kontraindikován u pacientů

s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3).

Rasa

Uasijskýchpacientůbylapozorovánazvýšenásystémováexpozice(vizbody4.4a5.2).

Doporučovanápočátečnídávkautěchtopacientůje5mg.Dávka40mgjekontraindikovánau

pacientů asijského původu.

Dávkování u pacientů s predispozicí k myopatii

Doporučovanápočátečnídávkaupacientůspredispozicíkmyopatiije5mg.Dávka40mgjeu

některých z těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Rosuvastatin je kontraindikován u pacientů:

-spřecitlivělostí na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku přípravku uvedeného viz bod 6.1.

-spřecitlivělostí na sójový lecithin.

-s aktivním onemocněním jater, včetně přetrvávající nevysvětlené zvýšené koncentrace sérových

transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy.

-se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu< 30 ml/min).

-s myopatií.

-kteří užívají cyklosporin.

-po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku bez přiměřených kontracepčních opatření.

Dávka40mgjekontraindikovánaupacientůspredispozicíkmyopatii/rhabdomyolýze,např.u

pacientů:

-se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min).

-s hypofunkcí štítné žlázy.

-s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch.

-s předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorůHMG-CoA reduktázy

nebo fibrátů.

-nadměrně požívajících alkohol.

-u kterých může dojít k vzestupu plazmatických hladin.

-asijského původu.

-souběžně užívajích fibráty

(viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinkyna ledviny

Upacientů, kterým byl podáván rosuvastatin vevyšších dávkách, především 40mg,byla při vyšetření

močidiagnostickýmiproužkyzjištěnaproteinurie,většinoutubulárníhopůvodu.Nálezbylvevětšině

případůpřechodnéhocharakteruanevedlkakutnímučiprogresivnímuonemocněníledvin(vizbod

4.8).Běhemporegistračníhosledováníbylačetnosthlášenínežádoucíchúčinkůvyššíudávek40mg.

Upacientůléčenýchdávkou40mgjevhodnézvážitzařazenísledovánífunkceledvindorutinních

kontrol.

Účinky na kosterní sval

Připodávánírosuvastatinuvevšechdávkách,zvláštěpakvdávkách>20mgbylyhlášenynežádoucí

účinkynakosternísval,např.myalgie,myopatieavzácněrhabdomyolýza.Velmivzácněbylhlášen

výskytrhabdomyolýzypřiužíváníezetimibuvkombinacisinhibitoryHMG-CoAreduktázy.Není

možnévyloučitfarmakodynamickouinterakciajetřebaopatrnostipřisouběžnémpoužití(vizbod

4.5).PodobnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázy,ječetnosthlášenívýskytu

rhabdomyolýzy vsouvislosti s rosuvastatinem v poregistračním sledování vyšší u dávky 40 mg.

Stanovení kreatinkinázy

Kreatinkináza se nemá stanovovat po fyzické námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení

hodnotCK,kterémohouzkreslitvýsledek.PokudjsouhodnotyCKvýznamnězvýšené(>5xULN),je

třeba kontrolu opakovat v průběhu 5-7dní. Jestližeopakovaná kontrola potvrdí CK >5xULN, léčba se

nemá zahajovat.

Před léčbou

Rosuvastatin,podobnějakojinéinhibitoryHMG-CoAreduktázy,jetřebapředepisovatsopatrností

pacientům s predispozicí k myopatii/rhabdomyolýze, např. s:

-poškozením ledvin.

-hypofunkcí štítné žlázy.

-osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných svalových poruch.

-předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo

fibrátů.

-nadměrné požívání alkoholu.

-věk nad 70 let.

-stavy, při kterých může dojít k zvýšení plazmatických hladin (viz bod 5.2).

-souběžné užívání fibrátů.

Utěchtopacientůsemázvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosemléčbyadoporučujese

jejichklinickémonitorování.JestližejsouhodnotyCKvýznamnězvýšené(>5xULN),léčbasenemá

zahajovat.

V průběhu léčby

Pacientyjetřebapožádat,abyokamžitěhlásilinevysvětlitelnébolestisvalůnebosvalovouslabosta

křeče,zvláště pokud jsou spojeny se zvýšenou teplotou a nevolností. U těchto pacientů je třeba stanovit

hladinukreatinkinázy.Jestližedojdekvýraznémuvzestupuhladinykreatinkinázy(>5xULN),anebo

jsousvalovépříznakyzávažné,případněpůsobíproblémyběhemdne(ikdyžjsouhodnotyCK≤

5xULN),jetřebaléčbupřerušit.PoúpravěhodnotCKjetřebazvážitopětovnézahájeníléčby

rosuvastatinem,neboalternativníminhibitoremHMG-CoAreduktázyvnejnižšídávceapečlivě

pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není potřeba pravidelně sledovat hodnoty CK.

Vklinickémhodnocenípřípravkunamalémpočtupacientůléčenýchrosuvastatinemnebylov

kombinacisjinouléčbouprokázánozesílenínežádoucíchúčinkůnakosternísval.Upacientů,kteří

užívalijinéinhibitoryHMG-CoAreduktázyspolusderivátykyselinyfibrovévčetněgemfibrozilu,s

cyklosporinem,kyselinounikotinovou,azolovýmiantibiotiky,inhibitoryproteázamakrolidovými

antibiotiky byl pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatií. Gemfibrozil zvyšujerizikomyopatie,

jestližesepodávásouběžněsněkterýmiinhibitoryHMG-CoAreduktázy.Protosenedoporučuje

kombinace rosuvastatinu a gemfibrozilu. Přínos další úpravy hladin

lipidů souběžným podáváním rosuvastatinu a fibrátů nebo niacinu by měl převýšit potenciální riziko

těchto kombinací. Dávka 40 mg je kontraindikovaná při souběžném užívání fibrátů

(viz body 4.5 a 4.8).

Rosuvastatinsenesmípodávatpacientůmsakutnímzávažnýmonemocněnímspodezřenímna

myopatiiapacientůmvakutnímzávažnémstavu,kterýmůžepredisponovatkevznikurenální

nedostatečnostivdůsledkurhabdomyolýzy(např.sepse,hypotenze,velkéchirurgickézákroky,

trauma, závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy a nekontrolované křeče).

Účinky na játra

PodobnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázyjetřebavěnovatzvýšenoupozornost

pacientům,kteříkonzumujínadměrnémnožstvíalkoholunebomajívanamnézeonemocněníjater.

Předzačátkematřiměsíceponasazeníléčbysedoporučujeprovéstjaternítesty.Léčba

rosuvastatinemsemápřerušitnebodávkovánísnížit,pokudhladinasérovýchtransaminázdosáhne

trojnásobkunormálníhodnoty.Četnosthlášenívýskytuzávažnýchjaterníchnežádoucíchúčinků

(většinouzvýšenéhladinyjaterníchtransamináz)vporegistračnímsledováníbylavyššíudávek40

U pacientů se sekundární hypercholesterolémií způsobenou hypothyreoidismem, popř. nefrotickým

syndromem, je třeba vyléčit základní onemocnění před započetím léčby rosuvastatinem.

Rasa

Výsledkyfarmakologickýchstudiíukazujízvýšenousystémovouexpoziciuasijsképopulaceve

srovnánís příslušníky bílé (kavkazské) rasy (viz body 4.2 a 5.2).

Inhibitory proteáz

Souběžné užívání přípravku s inhibitory proteáz se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Intolerance laktosy

Pacienti sevzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy-galaktosy by neměli tento přípravek užívat.

Intersticiální plicní nemoc

Vevýjimečnýchpřípadechbylyuněkterýchstatinůhlášenypřípadyintersticiálníplicnínemoci,

zvláštěpřidlouhodobéléčbě(vizbod4.8).Příznakymohouzahrnovatdušnost,neproduktivníkašela

zhoršenícelkovéhozdravotníhostavu(únavu,ztrátutělesnéhmotnostiahorečku).Pokudupacienta

existuje podezření na intersticiální plicní nemoc, je třeba léčbu statinem přerušit.

Diabetes mellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvyšujíhladinuglukózyvkrviauněkterýchpacientůsrizikem

vznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.Totoriziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny-redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

proukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu(glukózanalačno5,6až

6,9mmol/l,BMI>30kg/m2,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)majíbýtklinickyabiochemicky

monitorováni vsouladu snárodními doporučeními.

VestudiiJUPITERbylahlášenacelkováfrekvencevýskytudiabetumellitu2,8%upacientůléčených

rosuvastatinema 2,3%upacientůléčenýchplacebem,většinouupacientůmajícíchhodnotyglykémie

nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Pediatrická populace

Hodnocení linearity růstu (výšky), hmotnosti, BMI (indexu tělesné hmotnosti) a sekundárních znaků

pohlavního dospívání podle Tannera u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let, kteří užívali

rosuvastatin,jeomezenonaobdobí1roku.Po52týdnechléčbynebylzjištěnvlivnarůst,hmotnost,

BMInebopohlavnídospívání(vizbod5.1).Zkušenostizklinickéhohodnoceníudětía dospívajících

jsou omezené a dlouhodobéúčinky léčby rosuvastatinem (> 1 rok) na průběh puberty nejsou známy.

Vklinickéstudiiudětíaadolescentů,kterýmbylpodávánrosuvastatinpodobu52týdnů,bylove

srovnánísklinickýmistudiemiudospělýchčastějipozorovánozvýšeníhodnotCK>10ULNa

svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené fyzické aktivitě (viz bod. 4.8).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cyklosporin

Souběžné podávánírosuvastatinua cyklosporinu vedlo k sedminásobnému zvýšení plazmatických

koncentrací rosuvastatinu ve srovnání se zdravými dobrovolníky(viz bod 4.3).

Současnépodávánírosuvastatinuacyklosporinunemělovlivnaplazmatickékoncentrace

cyklosporinu.

Antagonisté vitamínu K

PodobnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázymůžezahájeníléčbypřípravkemčizvýšení

dávkyrosuvastatinuupacientůsouběžněléčenýchantagonistyvitaminuK(např.warfarinnebojiné

kumarinovéantikoagulans)véstkezvýšeníprotrombinovéhočasu(INR).Přerušeníléčbypřípravkem

nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR.

Gemfibrozil a další přípravky na snížení lipidů

Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot C

max a AUC

rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajůzískaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty

a dávky niacinu (kyseliny nikotinové), které snižují hladinu lipidů (≥ 1 g/den), zvyšují rizikomyopatie

připodávánísoučasněsinhibitoremHMG-CoAreduktázypravděpodobněproto,žemohouvyvolat

myopatii,ikdyžsepodávajísamostatně.Dávka40mgrosuvastatinujekontraindikovánapři

současném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka u těchto pacientů má být 5 mg.

Ezetimib

SouběžnéužívánírosuvastatinuaezetimibunevyvolaložádnézměnyAUCaC

uobouléčiv.

Farmakodynamickéinterakcevyjádřenéjakonežádoucíúčinkyvšaknemohoubýtvyloučeny(vizbod

4.4).

Inhibitory proteáz

Souběžné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteázy může značně zvýšit expozici rosuvastatinu, i

když je mechanismus interakce neznámý. Ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky se

souběžné užívání 20 mg rosuvastatinu a kombinačního přípravku dvou inhibitorů proteázy (400 mg

lopinavir/100 mg ritonavir) projevilo zvýšením AUC

0-24 přibližně dvakrát a C

přibližně pětkrát.

UpacientůsHIV,kteříužívajílopinavir/ritonavir,seužívánírosuvastatinunedoporučuje(vizbod

4.4).

Antacida

Souběžné podávání rosuvastatinua suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu

hořečnatéhovedlokpoklesuplazmatickýchkoncentracírosuvastatinuasio50%.Tentovlivbyl

menší,pokudseantacidumpodalo2hodinypopodánírosuvastatinu.Klinickývýznamtétointerakce

senezkoumal.

Erythromycin

Souběžnépodávánírosuvastatinuaerythromycinuvedloke20%zmenšeníAUC

(0-t) a30%snížení

hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané

erythromycinem.

Perorální kontraceptiva/substituční hormonální léčba

Souběžné podávání rosuvastatinua perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC etinylestradiolu

o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek

perorálníhokontraceptiva.Upacientekužívajícíchsouběžněrosuvastatinasubstitučníhormonální

léčbunejsoudostupnéfarmakokinetickéúdaje,aprotosenedávyloučit,žemůžedojítkpodobnému

efektu. Tatokombinace se však podávala velkému počtu žen a byla dobře tolerována.

Jiná léčiva

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce

s digoxinem.

Enzymy cytochromuP450

Výsledkystudiíinvitroainvivoukázaly,žerosuvastatinneníaniinhibitorem,aniinduktorem

isoenzymůcytochromuP450.Kromětohojerosuvastatinslabýmsubstrátemprotytoisoenzymy.

Mezirosuvastatinemaflukonazolem(inhibitorCYP2C9aCYP3A4)neboketokonazolem(inhibitor

CYP2A6aCYP3A4)nebylypozoroványžádnéinterakce.Současnépodáváníitrakonazolu(inhibitor

CYP3A4)arosuvastatinuvedlok28%zvýšeníAUCrosuvastatinu.Totozvýšenísenepovažujeza

klinickyvýznamné.Lékovéinterakcevsouvislostismetabolismemzprostředkovanýmcytochromem

P450 se proto neočekávají.

4.6 Těhotenství a kojení

Rosuvastatin je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody.

Vzhledemktomu,žecholesterolajinélátkybiosyntézycholesterolujsounenahraditelnéprovývoj

plodu,potenciálnírizikoinhibiceHMG-CoAreduktázypřevažujenadvýhodamiléčbyvprůběhu

těhotenství.Studienazvířatechprokázalyomezenývlivnareprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Pokud

pacientka otěhotnív průběhu užívání rosuvastatinu, je nutné podávání přípravku okamžitě přerušit.

Ulaboratorních potkanů se rosuvastatin vylučujedomateřského mléka. Neexistují žádné údaje, pokud

jde o vylučování do mateřského mléka u lidí.(viz bod 4.3)

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditapoužívatstrojenebylyprovedeny.Podle

farmakodynamickýchvlastnostípřípravkusenepředpokládá,žebyrosuvastatinovlivňovaltyto

schopnosti.Přiřízenívozidelneboobsluzestrojůjetřebavzítvúvahu,žesepodobuléčbymohou

objevit závratě.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinky,kterébylyidentifikoványpřiléčběrosuvastatinem,jsouobvyklemírnéa

přechodné.Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchléčbupřerušilopronežádoucíúčinkyméněnež4%

probandů.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně:

Velmičasté (>1/10); Časté(>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1000 až <1/100); vzácné (> 1/10000 až

<1/1000);velmivzácné(< 1/10000);není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Vzácné:reakce přecitlivělosti včetně angioedému

Endokrinní poruchy

Časté:diabetes mellitus 1

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy, závratě

Gastrointestinální poruchy

Časté:zácpa, nauzea, bolesti břicha

Vzácné:pankreatitida

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Méně časté:pruritus, vyrážka a urtikárie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:myalgie

Vzácné:myopatie (včetně myozitidy), rhabdomyolýza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:astenie

Pozorováno ve studii JUPITER (celková hlášená frekvence 2,8 % u rosuvastatinu a 2,3 % u placeba) ).

Frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostiaabsencirizikovýchfaktorů(glukózanalačno≥5,6

mmol/l, BMI>30kg/m2, zvýšení triglyceridů vkrvi, hypertenzevanamnéze).

PodobnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázyjevýskytnežádoucíchúčinkůčastějšípři

zvyšovánídávky přípravku.

Účinky na ledviny

Upacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatin,bylapři vyšetřenímočipomocídiagnostickýchproužků

zjištěnaproteinurie,většinoutubulárníhopůvodu.Změnaznegativníhonálezu,resp.stopového

množství bílkoviny na ++ či více křížů v určitém časovém období léčby byla pozorována u méně než 1

%pacientů,kterýmbylpodávánrosuvastatin10mg,resp.20mg,aupřibližně3%pacientů,kterým

bylopodáváno40 mg. Při podávání dávky 20mgbylzjištěnmalý vzestup proteinurie (znegativního

nálezu,resp.stopovéhomnožstvína+).Vprůběhupokračujícíléčbydošlovevětšiněpřípadůke

spotánnímusnížení,resp.vymizeníproteinurie.Výsledkyklinickýchstudiíaporegistračního

sledování neukázaly příčinnou souvislost mezi proteinurií a akutnímnebo progresivnímonemocněním

ledvin.

Upacientů,kteříužívalirosuvastatin,sevyskytlahematurie.Podlevýsledkůklinickýchstudiíjejejí

výskyt nízký.

Účinky na kosterní sval

Při podávání rosuvastatinubyly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách >20 mg pozorovány

nežádoucí účinky na kosterní sval, tj. myalgie, myopatie (včetně myozitidy) a vzácně rhabdomyolýza

s nebo bez doprovodného selhání ledvin.

Upacientůužívajícíchrosuvastatinbylpozorovánnadávcezávislývzestupkreatinkinázy(CK).Ve

většiněpřípadůbyltentovzestupmírný,asymptomatickýa přechodný.PokudsehladinyCKzvýší(>

5 x ULN),léčbu je třeba přerušit (viz bod 4.4).

Účinky na játra

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu pacientů užívajících

rosuvastatinpozorovánnadávcezávislývzestuphladintransamináz.Vevětšiněpřípadůbyltento

vzestupmírný, asymptomatický a přechodný.

Poregistrační sledování

Během poregistračního sledování rosuvastatinubyly hlášeny následující nežádoucí účinky, které

nejsou uvedeny výše:

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné: polyneuropatie, ztráta paměti.

Respirační,hrudní a mediastinální poruchy

Není známo:kašel, dušnost.

Gastrointestinální poruchy

Není známo:průjem.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné:žloutenka, hepatitida.

Vzácné: zvýšené jaterní transaminázy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo:Stevens-Johnson syndrom.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné: bolesti kloubů.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné:hematurie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo:edémy.

Poruchy reprodukčníhosystémua prsu

Velmi vzácné:gynekomastie

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u některých statinů

Deprese.

Poruchy spánku, včetně nespavosti a těžkých nočních snů.

Sexuální dysfunkce.

Výjimečné případy intersticiální plicní nemoci, zvláště přidlouhodobé léčbě (viz bod 4.4).

Četnosthlášenípřípadůrhabdomyolýzy,závažnýchledvinovýchajaterníchnežádoucíchúčinků

(většinouzvýšené hladiny jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg rosuvastatinu.

Pediatrická populace

V klinické studii u dětí a adolescentů, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů, bylo ve

srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK > 10xULN a

svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené fyzické aktivitě (viz bod.4.4). V ostatních ohledech byl

bezpečnostní profil rosuvastatinu podobný u dětí a adolescentů jako u dospělých.

4.9 Předávkování

Neexistuježádnáspecifickáléčbapředávkování.Pokuddojdekpředávkování,léčebnáopatřeníby

mělabýtsymptomatickáapodlepotřebypodpůrná.Jenutnésledovatfunkcejaterahladinu

kreatinkinázy. Hemodialýza pravděpodobně nemá význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód:C10A A07

Mechanismusúčinku

RosuvastatinjeselektivníakompetitivníinhibitorHMG-CoAreduktázy,enzymu,kterýlimituje

rychlostkonverze3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzymuAnamevalonát,prekurzorbiosyntézy

cholesterolu.Primárnímmístemúčinkurosuvastatinujsoujátra,cílovýorgánvregulacihladiny

cholesterolu.

Rosuvastatin zvyšuje počet LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, čímž zvyšuje vychytávání a

degradaciLDL-Cainhibujesyntézulipoproteinůonízkéhustotě(VLDL)vjátrech.Tímsnižuje

celkovýpočet VLDL a LDL částic.

Farmakodynamické účinky

RosuvastatinsnižujezvýšenoukoncentraciLDL-C,celkovéhocholesterolu,triglyceridůazvyšuje

hladinuHDL-C.SnižujetakéhladinyApoB,nonHDL-C,VLDL-C,VLDL-TGazvyšujehladinu

ApoA-I(vizTabulka1).RosuvastatinsnižujepoměrLDL-C/HDL-C,poměrcelkovýC/HDL-C,

poměr nonHDL-C/HDL-C apoměr ApoB/ApoA-I.

Tabulka1:Nadávcezávisláodpověďpacientůsprimárníhypercholesterolemií(typIIaaIIb)

(Upravenáprůměrná procentuální změna od výchozíhodnoty).

Dávka N LDL-CTotal-CHDL-CTGNon

HDL-C ApoB ApoA-I

Placebo 13 -7 -5 3 -3 -7 -3 0

5 17 -45 -33 13 -35 -44 -38 4

10 17 -52 -36 14 -10 -48 -42 4

20 17 -55 -40 8 -23 -51 -46 5

40 18 -63 -46 10 -28 -60 -54 0

* Odvozeno z dat 5, 10, 20 a 40 mg

Terapeutickáodpověďseprojevívprůběhujednohotýdneodpočátkuléčbya90%maximální

odpovědijedosaženoběhem2týdnů.Maximálníodpovědijeobvykledosaženovprůběhu4týdnůa

udržuje se dále.

Klinická účinnost

Rosuvastatin jeúčinnýudospělýchpacientůshypercholesterolemiídoprovázenou

hypertriglyceridemiíibezhypertriglyceridemie,bezohledunarasu,pohlaví,věkazvláštnískupiny

pacientů, např.diabetici a pacienti s familiární hypercholesterolemií.

SouhrnnévýsledkyfázeIIIklinickéhohodnoceníprokázaly,žerosuvastatinjeúčinnývléčběvětšiny

pacientůshypercholesterolemiítypuIIaaIIb(průměrnévýchozíhodnotyLDL-Cpřibližně4,8

mmol/l) na cílovéhodnoty podle „guidlines“ Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS, 1998); asi

80 % pacientů léčených dávkou 10 mg dosáhlo cílové hodnoty LDL-C podle EAS (< 3 mmol/l).

Vevelkéstudiispacientysheterozygotníformoufamiliárníhypercholesterolemiebylrosuvastatin

podáváncelkem435pacientůmvdávkách20mgaž80mgvrámcititracevhodnédávky.Všechny

dávkyvykazovalypříznivývlivnalipidovéspektrumaléčbusohledemnajejícíle.Potitracidávky

na40mg(12týdnůléčby)sehladinaLDL-Csnížilao53%.Třicettřiprocentpacientůdosáhlo

směrnéhodnoty EAS pro hladinu LDL C (< 3 mmol/l).

V rámci titrace vhodné dávky přípravku v otevřené studii byla hodnocenaodpověď 42 pacientů

s homozygotní formou familiárníhypercholesterolemie narosuvastatin20 mg až 40 mg. Ve zkoumané

populaci se průměrná hladina LDL-C snížila o 22 %.

V klinických studiích s omezeným počtem probandů, bylo prokázáno, žerosuvastatinv kombinaci

sfenofibrátemmáaditivníúčineknasnižováníhladinytriglyceridůavkombinacisniacinemna

zvyšováníhladiny HDL-C (viz bod 4.4).

Vmulticentrickédvojitěslepéplacebemkontrolovanéklinickéstudii(METEOR)bylozařazeno

celkem984pacientůvevěkuod45do70letsnízkýmrizikemischemickéchorobysrdeční

(definovánojakoriziko<10%vnásledujících10letechpodleFraminghamskéstudie),průměrnou

hodnotouLDL-C4,0mmol/l(154,5mg/dl)asubklinickýmiznámkamiaterosklerózy(měřením

tloušťkyintima-mediakarotidy–CIMT).Pacientibylirandomizovánidoramenesrosuvastatinemv

dávce40mgjednoudenněneboramenesplacebemasledovánipodobu2roků.Rosuvastatin

významně zpomaloval riziko progresemaximálníhodnoty CIMT ve 12 místech karotidy ve srovnání s

placebemominus0,0145mm/rok(95%intervalspolehlivosti-0,0196;-0,0093;p < 0,0001).Změna

oprotivýchozíhodnotě bylaminus 0,0014 mm/rok (-0,12 %/rok, nevýznamný rozdíl) pro rosuvastatin

oprotiprogresiplus0,0131mm/rok(1,12%/rok,p<0,0001)proplacebo.Nebylazjištěnapřímá

korelacemezisníženímCIMTasníženímrizikakardiovaskulárníchpříhod.Studovanápopulaceve

studiiMETEORbylacharakterizovánanízkýmrizikemischemickéchorobysrdečníanepředstavuje

takreprezentativnípopulaciproléčburosuvastatinem40mg.Rosuvastatin40mgbymělbýt

předepisovánpouzepacientůmstěžkouhypercholesterolemiíavysokýmkardiovaskulárnímrizikem

(viz bod 4.2).

Vlivrosuvastatinunavýskytzávažnýchkardiovaskulárníchpříhodnapodkladěaterosklerózybyl

hodnocenu17802mužů(≥50let)ažen(≥60let)vestudii„JustificationfortheUseofStatinsin

PrimaryPrevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER).“

Účastníci studie byli náhodně randomizováni doskupiny, které bylo podáváno placebo (n = 8901),

nebo rosuvastatin 20 mg denně (n = 8901) a byli sledováni po průměrnou dobu 2 let.

Koncentrace LDL-cholesterolu se snížila o 45 % (p < 0,001) ve skupině s rosuvastatinem ve

srovnání s placebem.

V následnéanalýze vysoce rizikových podskupin pacientů s bazálním rizikovým skóre podle

Framinghamské studie > 20 % (1558 pacientů) byl významně snížen cílový kombinovaný

parametr kardiovaskulární smrti, mrtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) ve skupině

s rosuvastatinem ve srovnání s placebem. Absolutní snížení rizika četnosti příhod na

1000 paciento roků dosáhlo 8,8.

Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,193). V následné analýze vysoce

rizikovýchpodskupinpacientůsbazálnímrizikovýmskórepodleFraminghamskéstudie≥5%(9302

pacientů)(extrapolováno,abybylizahrnutiijedincistaršínež65let)došlokvýznamnémusnížení

kombinovaného cílového parametru kardiovaskulární smrti,mrtvice a infarktumyokardu (p = 0,0003)

veskupiněsrosuvastatinemvesrovnánísplacebem.Absolutnísníženírizikačetnostipříhodbylo5,1

na 1000 paciento roků. Celková mortalita se v této vysoce rizikové skupině nezměnila (p = 0,076).

VestudiiJUPITERbylocelkem6,6%pacientůveskupiněužívajícírosuvastatina6,2%pacientů,

kterýmbylopodávánoplacebo,kteřípřerušililéčbuvdůsledkuprojevůnežádoucíchpříhod.

Nejčastějšíminežádoucímipříhodami,kterévedlykpřerušeníléčbybyly:myalgie(0,3%

rosuvastatin;0,2%placebo),bolestbřicha(0,03%rosuvastatin;0,02%placebo)arash(0,02%

rosuvastatin;0,03%placebo).Nejčastějšíminežádoucímipříhodamisfrekvencívyššínežuplaceba

byly: infekcemočových cest (8,7 % rosuvastatin; 8,6 % placebo), nazofaryngitida (7,6 % rosuvastatin;

7,2%placebo),bolestzad(7,6%rosuvastatin;6,9%placebo)amyalgie(7,6%rosuvastatin;6,6%

placebo).

Pediatrická populace

Vedvojitě slepé randomizované multicentrické placebem kontrolované 12týdenní studii (n = 176,

97 chlapců a 79 dívek)následované 40týdenní (n = 173, 96 chlapců a 77 dívek) otevřenou fází studie

stitracídávkyrosuvastatinubylpodávánrosuvastatinvdávce5,10nebo20mgdenněneboplacebo

dětemvevěku10-17let(stádiumpodleTanneraII-V,dívkyalespoň1rokpoprvnímenstruaci)

sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemiípodobu12týdnůapotébylvšemdětempodáván

rosuvastatinpodobu40týdnů.Přivstupudostudiebylopřibližně30%pacientůvevěku10-13leta

přibližně 17 %, 18 %, 40 % resp. 25 % ve stádiu II, III, IV resp. V podle Tannera.

LDL-C se snížil o 38,3 %, 44,6 %, resp 50,0 % ve skupině, které byl podáván rosuvastatin 5, 10 resp.

20 mg, ve srovnání s 0,7 % ve skupině užívající placebo.

Nakonci40týdenníotevřenéfázestudiestitracídávkynacílovouhodnotuLDL-Caždomaximální

dávky20mgjednoudennědosáhlo70pacientůz173(40,5%)cílovéhodnotyLDL-Cnižšínež2,8

mmol/l.

Po52týdnechstudijníléčbynebylpozorovánvlivnarůst,hmotnost,BMInebopohlavnídospívání

(viz bod 4.4). Zkušenosti u dětí a dospívajících z klinických studií jsou omezené a dlouhodobé účinky

rosuvastatinu (> 1 rok) na průběh puberty jsou neznámé. Tato klinická studie (n = 176) není vhodná

ke srovnání vzácných nežádoucích příhod.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximálníplazmatickékoncentracerosuvastatinupoperorálnímpodáníjedosaženoza5hodin.

Absolutníbiologická dostupnost je asi 20 %.

Distribuce

Rosuvastatinsedoznačnémíryvychytávávjátrech,primárnímmístěbiosyntézycholesterolua

clearance LDL-C. Distribuční objem cholesterolu je asi 134 L. Přibližně 90 % rosuvastatinu se váže na

plazmatické bílkoviny, především albumin.

Metabolismus

Rosuvastatinječástečněmetabolizován(asi10%).Studieinvitrozaměřenénametabolismus

spoužitímlidskýchhepatocytůukazují,žerosuvastatinjeslabýmsubstrátemprocytochromP450.

HlavnímzúčastněnýmisoenzymemjeCYP2C9,vmenšímíře2C19,3A4a2D6.Hlavní

identifikované metabolity jsou N-desmetylmetabolit a lakton. N-desmetylmetabolitje přibližně o 50 %

méněúčinnývesrovnánísrosuvastatinem,laktonjepovažovánzaklinickyneúčinný.InhibiciHMG-

CoA reduktázy v cirkulaci lze z více než 90 % vysvětlit aktivitou rosuvastatinu.

Vylučování

Přibližně 90 % rosuvastatinu se vyloučí v nezměněné formě stolicí (ve formě absorbovaného

a neabsorbovaného léčiva) a zbytek močí. Přibližně 5 % se vylučuje v nezměněné formě močí. Poločas

eliminace je asi 19 hodin. Poločas eliminace se nemění s rostoucí dávkou přípravku. Hodnota

geometrickéhoprůměru plazmatické clearance je přibližně 50 l/hod (koeficient variability 21,7 %).

Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy zahrnuje hepatální absorpce rosuvastatinu

membránový přenašeč OATP-C. Tento přenašeč je důležitý pro jaterní eliminaci rosuvastatinu.

Linearita

Systémováexpozicerosuvastatinusezvyšujevzávislostinadávce.Popodáníopakovanýchdenních

dávek

nebyly pozorovány změny ve farmakokinetických parametrech.

Zvláštní populace

Věk a pohlaví

Věkapohlavínemávlivnafarmakokinetikurosuvastatinuudospělých.Farmakokinetika

rosuvastatinu u dětí a adolescentů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií byla obdobná jako u

dospělých dobrovolníků (viz „Pediatrická populace“ níže).

Rasa

FarmakokinetickéstudieukázalypřibližnědvojnásobnézvýšenístředníhodnotyAUCaCmaxu

asijskéhoetnika(Japonci,Číňané,Filipínci,VietnamciaKorejci)vesrovnánískavkazskýmetnikem.

Indovémajípřibližně1,3násobnézvýšenístředníhodnotyAUCaCmax.Populačnífarmakokinetická

analýzaneodhalilaklinickyrelevantnírozdílyvefarmakokineticemezikavkazskýmačerným

etnikem.

Renální insuficience

V klinickém hodnocení u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin bylo zjištěno, že mírná až

středně závažná renální insuficience neměla vliv na plazmatické koncentrace rosuvastatinu. U pacientů

stěžkourenálníinsuficiencí(Clcr<30ml/min)bylzjištěntrojnásobnývzestupplazmatických

koncentracírosuvastatinuadevítinásobnývzestupkoncentracíN-desmetylmetabolituvesrovnáníse

zdravýmidobrovolníky.Plazmatickékoncentracerosuvastatinuvrovnovážnémstavuujedincůna

hemodialýze byly přibližně o 50 % vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky.

Hepatální insuficience

Ve studii u pacientů s různým stupněm jaterního poškození nebyla prokázána zvýšená expozice

rosuvastatinu u jedinců s Child-Pugh skóre 7 a méně. U dvou jedinců s Child Pugh skóre 8 a 9 byla

systémováexpozicerosuvastatinunejménědvojnásobnávesrovnánísjedincisnižšímskóre.Nejsou

žádné zkušenosti u pacientů sChild-Pugh skóre vyšším než 9.

Pediatrická populace

Farmakokineticképarametryupediatricképopulacesheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemií

vevěku 10 až 17 let nebyly zcela charakterizovány. V malé farmakokinetické studii s rosuvastatinem

(podávanýmjakotablety)u18pediatrickýchpacientůbyloprokázáno,žeexpozicepediatrických

pacientůjesrovnatelnásexpozicídospělých.Výsledkydáleukazují,ženelzeočekávatvelké

proporcionální odchylky v závislosti na podané dávce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinickéúdajenenasvědčujížádnémuzvláštnímunebezpečípročlověkanazákladě

bezpečnostníchfarmakologickýchstudií,studiínagenotoxicituakarcinogennípotenciál.Specifické

testy na účinky na hERG nebylyhodnoceny. Nežádoucí účinky, které nebyly pozoroványvklinických

studiích,alepozorovanéuzvířatpřiexpozicipodobnéjakoulidízahrnují:histopatologickézměny

jatervestudiíchnatoxicitupoopakovanémpodáníumyší,potkanůa vmenšímířenažlučníkupsů,

alenikolivuopic,pravděpodobněvdůsledkufarmakologickéhopůsobenírosuvastatinu.Uopica psů

bylavevyššíchdávkáchpozorovánatestikulárnítoxicita.Reprodukčnítoxicitabylapozorovánau

potkanů,doprovázenánižšímpočtemvrhů,nižšíhmotnostívrhůa sníženýmpřežívánímmláďat. Tyto

účinkybylypozoroványpřisystémovéexpozicisamicdávkám,kteréněkolikanásobněpřevyšovaly

úroveň terapeutické expozice u lidí.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

monohydrát laktosy

mikrokrystalická celulosa

hydrogenfosforečnan vápenatý

krospovidon

magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Mastek

Sojový lecithin

Xanthanová klovatina

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

24 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVCblistr, obsahující

14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98nebo100 potahovaných tablet v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha,Česká republika

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

ROVATREN 5 mg potahované tablety: 31/286/12-C

ROVATREN 10 mg potahované tablety: 31/287/12-C

ROVATREN 15 mg potahované tablety: 31/288/12-C

ROVATREN 20 mg potahované tablety: 31/289/12-C

ROVATREN 40 mg potahované tablety: 31/290/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:25.4.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

28.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace