ROSUVASTATIN/EZETIMIBE ELPEN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM) ; VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc (SA), Pikermi, Attiki
ATC kód:
C10BA06
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM) ; CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
40MG/10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84; 90; 100; 28; 15; 14; 60; 56; 30
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ROSUVASTATIN A EZETIMIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 253/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls118182/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg potahované tablety

rosuvastatinum/ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen užívat

3. Jak se přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen a k čemu se používá

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné tabletě. Jedna z léčivých

látek je rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů, druhá léčivá látka je ezetimib.

Přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen

užívá

dospělých

pacientů

snížení

hladin

celkového

cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tuků zvaných triglyceridy v krvi. Navíc také

zvyšuje hladiny „dobrého“ (HDL cholesterol). Tento lék dosahuje snížení Vašeho cholesterolu dvěma

způsoby: snižuje množství cholesterolu vstřebávaného ze zažívacího traktu a dále snižuje cholesterol, který

tělo vytváří samo.

Většina lidí vysokou hladinu cholesterolu nepociťuje, protože se to nijak neprojevuje. Pokud se však tento

stav neléčí, mohou se ve stěnách krevních cév vytvářet tukové usazeniny, které cévy zužují.

Někdy se mohou zúžené cévy ucpat, což může způsobit nedostatečné zásobení srdce nebo mozku krví a

vyústit v srdeční záchvat nebo mrtvici. Snižováním hladin cholesterolu můžete snižovat riziko srdečního

záchvatu, mrtvice nebo zdravotních problémů, které s vysokou hladinou cholesterolu souvisejí.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen se používá u pacientů, u nichž ke kontrole cholesterolu nestačí samotná dieta

snižující cholesterol. Je třeba, abyste

při užívání tohoto přípravku dodržovali

dietu

snižující

hladinu

cholesterolu. Váš lékař Vám může předepsat přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen, pokud již jednotlivě

užíváte rosuvastatin i ezetimib ve stejných dávkách.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen Vám nepomůže snížit hmotnost.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen užívat

Neužívejte přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin, ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte onemocnění jater,

jestliže máte závažné zhoršení funkce ledvin,

jestliže máte opakované, nevysvětlené bolesti svalů (myopatie),

jestliže užíváte léčivo zvané cyklosporin (užívané např. po transplantaci orgánů),

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud během užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

otěhotníte, přestaňte lék ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto

přípravku chránit před otěhotněním používáním vhodných antikoncepčních opatření.

Kromě toho, Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg (nejvyšší dávku) neužívejte:

jestliže máte středně těžké problémy s ledvinami (máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře),

jestliže nemáte správnou funkci štítné žlázy (trpíte hypotyreózou),

jestliže jste měl/a jakékoli opakované nebo nevysvětlitelné svalové bolesti, jiné problémy se

svaly (osobně nebo v rodině) nebo potíže se svaly při užívání jiných léků na snižování hladiny

cholesterolu,

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu,

jestliže jste asijského původu (japonského, čínského, filipínského, vietnamského, korejského

či indického),

jestliže užíváte další léky (fibráty) na snížení hladiny cholesterolu (viz bod „Další léčivé

přípravky a přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen“).

Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte nějaké potíže s ledvinami,

máte nějaké potíže s játry,

jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, v minulosti se u Vás vyskytly svalové obtíže

nebo se objevily v rodině nebo jste v minulosti trpěl(a) svalovými problémy při užívání jiných léků

snižujících hladinu cholesterolu. Informujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelné

svalové bolesti, zvláště necítíte-li se dobře nebo máte horečku. Informujte také svého lékaře nebo

lékárníka, jestliže cítíte setrvalou svalovou slabost.

jste asijského původu (japonského, čínského, filipínského, vietnamského, korejského nebo

indického). Váš lékař Vám doporučí vhodnou dávku.

užíváte léčivé přípravky proti infekci, včetně infekce HIV nebo hepatitidy typu C, jako je např.

lopinavir, ritonavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir,

grazoprevir, elbasvir, glekaprevir a/nebo pibrentasvir, viz také bod „Jiné léčivé přípravky a

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen,

máte závažné dýchací potíže.

užíváte jiné léčivé přípravky ke snížení hladin cholesterolu zvané fibráty; viz také bod „Jiné léčivé

přípravky a Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen,

máte podstoupit operaci. Možná budete muset přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen krátkodobě

vysadit.

pravidelně pijete velké množství alkoholu,

trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou),

je Vám více než 70 let (lékař Vám doporučí správnou dávku přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen).

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivo zvané kyselina fusidová (k léčbě

bakteriálních infekcí), a to perorálně (ústy) nebo v injekci; kombinace kyseliny fusidové a přípravku

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen může vyvolat závažné svalové obtíže (rabdomyolýzu),

užíváte regorafenib (přípravek k léčbě nádorových onemocnění).

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím tohoto

přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Statiny mohou u malého počtu osob ovlivnit játra. To lze zjistit jednoduchým testem, který sleduje zvýšené

hladiny jaterních enzymů v krvi. Lékař Vás proto bude během léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen pravidelně posílat na tento krevní test (test jaterní funkce). Je důležité, abyste navštěvoval(a) svého

lékaře, který Vám test předepíše.

Máte-li diabetes (cukrovku) nebo hrozí její rozvoj, bude Vás při užívání tohoto přípravku lékař pečlivě

sledovat. Větší pravděpodobnost rozvoje diabetu hrozí při vysoké hladině cukru a tuků v krvi, při nadváze a

vysokém krevním tlaku.

Děti a dospívající

Užití tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících do 18 let není vhodné.

Další léčivé přípravky a přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zvláště informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů jako prevence odmítnutí transplantovaného

orgánu; účinek rosuvastatinu je při současném užití s cyklosporinem zvýšený).

Neužívejte

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen, pokud užíváte cyklosporin.

protisrážlivé léky, jako je warfarin, acenokumarol nebo fluindion (jejich účinek na ředění krve, a tím i

riziko krvácení, může být při současném užití s tímto přípravkem zvýšený) nebo clopidogrel,

jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu zvané fibráty, které upravují také hladiny triglyceridů v krvi

(např. gemfibrozil a jiné fibráty),

kolestyramin (léčivo snižující cholesterol), protože ovlivňuje způsob účinku ezetimibu,

Regorafenib (slouží k léčbě nádorových onemocnění)

kterýkoli z následujících léčivých přípravků k léčbě virových infekcí, včetně HIV infekce nebo

infekčního zánětu jater typu C, samotný nebo v kombinaci (viz Upozornění a opatření): ritonavir,

lopinavir,

atazanavir,

simeprevir,

ombitasvir,

paritaprevir,

dasabuvir,

velpatasvir,

grazoprevir,

elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir,

léčiva na zažívání obsahující hliník (aluminium) nebo hořčík (magnesium), užívaná k neutralizaci

kyseliny v žaludku - tato léčiva snižují hladiny rosuvastatinu v krvi,

erytromycin (antibiotikum),

kyselinu fusidovou;

pokud

potřebujete

užívat

perorálně

kyselinu

fusidovou k

léčbě

bakteriální

infekce, budete muset dočasně přerušit užívání tohoto přípravku. Váš lékař vám řekne, kdy je

bezpečné

znovu

začít

přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen

užívat.

Užívání

tohoto

léčivého

přípravku spolu s kyselinou fusidovou může vzácně vyvolat slabost, citlivost nebo bolest svalů

(rabdomyolýzu) – více informací o rabdomyolýze naleznete v bodě 4.

perorální kontraceptiva (pilulky),

hormonální substituční léčbu (zvýšení hladin hormonů v krvi).

Pokud jdete do nemocnice nebo užíváte léčbu pro jiné onemocnění, informujte odborný personál, že užíváte

přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen. Jestliže při užívání tohoto přípravku

otěhotníte, přestaňte ihned přípravek

užívat a informujte svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto přípravku chránit před otěhotněním

používáním vhodných antikoncepčních opatření.

Neužívejte přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen, pokud kojíte. To proto, že není známo, zda se tento

přípravek vylučuje u lidí do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že tento lék ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo

obsluhovat stroje. Je však dobré pamatovat, že někteří lidé mohou mít při užívání tohoto přípravku závratě.

V takovém případě nemáte řídit ani obsluhovat nebo používat stroje a nástroje.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen obsahuje laktózu a sodík

Pokud vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen pokračujte v dietě chudé na cholesterol a tělesných

aktivitách.

Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta denně.

Tabletu můžete užívat v kteroukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Spolkněte tabletu celou a zapijte

vodou.

Tablety užívejte ve stejnou denní dobu – snáze si na užívání vzpomenete.

Tento přípravek není vhodný pro zahájení léčby. Zahájení léčby nebo úprava dávky (pokud je třeba) má být

prováděna podáváním jednotlivých léčivých látek každé zvlášť. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen s odpovídající silou.

Pokud vám lékař k přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen předepsal ještě jiný lék na snižování hladiny

cholesterolu, který jako účinnou látku obsahuje kolestyramin nebo jiný sekvestrant žlučových kyselin,

užívejte Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen přinejmenším dvě hodiny před sekvestrantem nebo aspoň čtyři hodiny

po něm.

Pravidelné sledování cholesterolu

Je důležité, abyste navštěvovali lékaře kvůli pravidelným kontrolám hladin cholesterolu, aby

tak bylo zajištěno, že cholesterol dosáhl správných hodnot, které se udržují.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo oddělení lékařské pohotovosti nejbližší nemocnice, protože je možné, že

budete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

Neobávejte se, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si svou další dávku v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

Pokud chcete skončit s užíváním tohoto přípravku, řekněte to svému lékaři. Vaše hladina cholesterolu se

může opět zvýšit, jestliže přestanete přípravek užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Je důležité, abyste věděl(a), jaké nežádoucí účinky se mohou objevit.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen užívat a vyhledejte ihned lékařskou péči:

nevysvětlitelné bolesti, citlivost na dotek nebo slabost svalů, trvající déle, než se očekávalo. To proto,

že svalové potíže včetně rozpadu svalů s následným poškozením ledvin (rhabdomyolýza) mohou být

závažného rázu a případně i ohrozit život pacienta. Toto je vzácné (může postihnout až 1 osobu z

1000);

silná alergická reakce (angioedém) – projevuje se mimo jiné otokem tváře, rtů, jazyka anebo hrdla,

potížemi při polykání nebo dýchání a silným svěděním kůže se vznikem pupínků). Toto je vzácné

(může postihnout až 1 osobu z 1000);

rozsáhlý vznik puchýřů na kůži, v ústech, očích a na genitálu (Stevens-Johnsonův syndrom). Četnost

výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Ostatní známé nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

bolest hlavy

zácpa

pocit nemoci

svalová bolest

pocit slabosti

závratě

diabetes (cukrovka); to je pravděpodobnější, pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte

nadváhu a vysoký krevní tlak – Váš lékař Vás bude při užívání tohoto přípravku sledovat

bolest břicha

průjem

plynatost (nadýmání)

pocit únavy

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transaminázy)

zvýšení množství bílkovin v moči – to se obvykle upraví samovolně, aniž by bylo nutné

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen vysadit (pouze rosuvastatin 40 mg).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

vyrážka, svědění, kopřivka

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů svalové funkce (test kreatinkinázy)

kašel

zažívací potíže

pálení žáhy

bolest kloubů

svalové křeče

bolest krku

snížená chuť k jídlu

bolest

bolest na hrudi

návaly horka

vysoký krevní tlak

pocit brnění

sucho v ústech

zánět žaludku

bolest zad

svalová slabost

bolest rukou (paží) a nohou

otok, zvláště rukou a chodidel

zvýšení množství bílkovin v moči – to se obvykle upraví samovolně, aniž by bylo nutné

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen vysadit (pouze rosuvastatin 10 mg a 20 mg).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

zánět slinivky břišní (pankreatu), který působí silné bolesti břicha, někdy zasahující až do zad

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), které může způsobit podlitiny a krvácení

syndrom podobný lupusu (projevuje vyrážkou, poruchami kloubů a účinky na krevní buňky)

ruptura svalu

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

zánět jater (hepatitida)

stopy krve v moči

poškození nervů nohou a rukou (paží) – jako je necitlivost

ztráta paměti

zvětšení prsů u mužů (gynekomastie)

Neznámé (frekvenci nelze z dostupných dat odhadnout)

dušnost

edém (otok)

poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr

sexuální obtíže

deprese

dýchací potíže, včetně setrvalého kašle, dušnosti nebo horečky

poranění šlachy

svalová slabost, která je setrvalá

červené pupínky, někdy s terčíkovitými lézemi (erythema multiforme)

citlivost svalů na dotek

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (který může způsobovat bolest břicha, pocit na zvracení,

zvracení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v

původním balení, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen obsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum

calcicum, odpovídající rosuvastatinum 5 mg a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum

calcicum, odpovídající rosuvastatinum 10 mg a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum

calcicum, odpovídající rosuvastatinum 20 mg a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum

calcicum, odpovídající rosuvastatinum 40 mg a ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

Monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon , natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulosa

102, hypromelosa 2910, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah tablet

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg – potahová soustava Opadry 02F220026 žlutá obsahuje:

Hypromelosa 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), mastek (E553b), červený oxid

železitý (E172), makrogol 4000 (E1521)

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg – potahová soustava Opadry 02F270003 béžová obsahuje:

Hypromelosa 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), makrogol 4000 (E1521),

mastek (E553b)

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg – potahová soustava Vivacoat PC-2P-308 obsahuje:

Hypromelosa 6 (E464), oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), makrogol 4000 (E1521), žlutý oxid železitý

(E172)

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg – potahová soustava Opadry OY-L-28900 bílá obsahuje:

Monohydrát laktosy, hypromelosa 2910 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000 (E1521)

Jak Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen vypadá a co obsahuje toto balení

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg potahované tablety: Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované

tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 5“ na jedné straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg potahované tablety: Béžové, kulaté, bikonvexní potahované

tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 4“ na jedné straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg potahované tablety: Žluté, kulaté, bikonvexní potahované

tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 3“ na jedné straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg potahované tablety: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety

o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 2“ na jedné straně.

Blistry OPA/Al/PVC//Al balené do kartónových krabiček.

Velikosti balení: 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc

95, Marathonos Ave.

Pikermi Attica

19009 Řecko

Výrobce

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.

Marathonos Ave. 95

Pikermi Attiki

19009 Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

Kypr:

Lipopen 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg film-coated tablets

Německo:

Rosuvastatin/Ezetimib-Elpen 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg

Filmtabletten

Řecko:

Lipopen 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg επικαλυμμένα με

λεπτό υμένιο δισκία

Španělsko:

Rosuvastatina/Ezetimiba Stadagen 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40

mg/10 mg comprimidos recubiertos con película

Rakousko:

Ezerosu 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/10 mg Filmtabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 6. 2020.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls54006/2021

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg potahované tablety

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10 mg.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum 10

Pomocné látky se známým účinkem:

Každá z potahovaných tablet přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg 10 mg/10 mg, 20 mg/10

mg obsahuje 200,5 mg monohydrátu laktózy a 1,669 mg sodíku.

Každá z potahovaných tablet přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg obsahuje 205,5 mg

monohydrátu laktózy a 1,669 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 5 mg/10 mg potahované tablety

Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 5“ na

jedné straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 10 mg/10 mg potahované tablety

Béžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 4“ na

jedné straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 20 mg/10 mg potahované tablety

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 3“ na jedné

straně.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg potahované tablety

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o přibližném průměru 10 mm s reliéfním textem „EL 2“ na jedné

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen je indikován k substituční terapii u dospělých pacientů, kteří jsou adekvátně

léčeni současně podávaným rosuvastatinem a ezetimibem, ve stejné dávce jako ve fixní kombinaci, ale jako

samostatné přípravky, jako doplněk stravy k léčbě primární hypercholesterolemie.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen je indikován jako substituční léčba u dospělých pacientů, kteří jsou adekvátně

kontrolováni současným podáváním rosuvastatinu a ezetimibu, při stejné dávce jako ve fixní kombinaci dávek,

ale jako samostatné přípravky ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou

srdeční ( CHD) a anamnéza akutního koronárního syndromu (ACS).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pacient má dodržovat vhodnou dietu snižující hladinu lipidů a má v ní pokračovat i při léčbě přípravkem

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen není vhodný pro zahájení léčby. Zahájení léčby a případná úprava dávky má být

prováděna monokomponentními přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na léčbu fixní kombinací

odpovídající síly.

Pacienti musí užívat lékovou sílu odpovídající předchozí terapii. Doporučená dávka je jedna tableta denně.

Současné podávání přípravku se sekvestranty kyseliny

žlučové

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen má být podáván buď ≥2 hodiny před nebo ≥4 hodiny po podání sekvestrantu

kyseliny žlučové (viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena.

Data dostupná v současné době jsou uvedena v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, nelze z nich však vyvodit doporučení k

dávkování.

Starší pacienti

U pacientů starších 70 let je doporučená úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu (viz bod 4.4). Pro úvodní léčbu není

fixní kombinace vhodná. Zahájení léčby nebo případná úprava dávky má být prováděna monokomponentními

přípravky. Po nastavení vhodných dávek lze přejít na léčbu fixní kombinací odpovídající síly.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku.

Doporučená úvodní dávka rosuvastatinu u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 60 ml/min) je 5 mg. Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována u pacientů se středně těžkou

poruchou funkce ledvin.

Užití Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen v jakékoli dávce je u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin

kontraindikováno (viz body 4.3 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child Pugh skóre 5 až 6) není třeba dávku upravovat. Léčba

přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child Pugh

skóre 7 až 9) nebo se závažnou jaterní insuficiencí (Child Pugh skóre > 9) se nedoporučuje (viz body 4.4 a

5.2).

Přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen je

u pacientů

aktivním

jaterním

onemocněním

kontraindikován (viz bod 4.3).

Rasa

U osob asijského původu byla zaznamenána zvýšená celková expozice rosuvastatinu (viz bod 4.4 a 5.2).

Doporučená úvodní dávka rosuvastatinu u pacientů asijského původu je 5 mg. Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

40 mg/10 mg je u těchto pacientů kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

Genetický polymorfismus

Jsou známy specifické typy genetického polymorfismu, které mohou způsobit zvýšenou expozici rosuvastatinu

(viz bod 5.2). Pro pacienty, u nichž jsou takové typy polymorfismu známy, se doporučuje nižší denní dávka.

Dávkování u pacientů s predispozičními faktory k myopatii

U pacientů s predispozičními faktory k myopatii je doporučená úvodní dávka rosuvastatinu 5 mg (viz bod

4.4). Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen 40 mg/10 mg je u některých z těchto pacientů kontraindikován (viz body

4.3).

Současná léčba

Rosuvastatin je substrátem různých transportních proteinů (např. OATP1B1 a BCRP). Riziko myopatie (včetně

rhabdomyolýzy) je zvýšeno, pokud je přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen podáván současně s určitými

léčivými přípravky, které mohou zvyšovat koncentraci rosuvastatinu v plasmě kvůli interakci s těmito

transportními proteiny (např. cyklosporinem nebo určitými inhibitory proteázy včetně kombinace ritonaviru

s atazanavirem, lopinavirem, a/nebo tipranavirem – viz body 4.4 a 4.5).

Kdykoli je to možné, má být zvážena možnost alternativní léčby a pokud je to nezbytné, i dočasné přerušení

léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen. V případě, že se nelze kombinaci těchto léčivých přípravků

s přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen vyhnout, má být pečlivě zvážen přínos a rizika společné léčby a

úprava dávky rosuvastatinu (viz bod 4.5).

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen se má užívat jednou denně každý den, a to ve stejnou denní dobu, s

jídlem nebo bez jídla. Tableta má být spolknuta vcelku a zapita sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku (rosuvastatin, ezetimib) nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Aktivní onemocnění jater včetně nevysvětleného, přetrvávajícího zvýšení sérových transamináz a

jakékoli zvýšení sérových transamináz převyšujícího 3x horní hranici normálu (viz bod 4.4).

Těhotenství, kojení a ženy v reprodukčním věku, které nepoužívají příslušná kontraceptivní opatření

(viz bod 4.6).

Těžká renální insuficience (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 5.2).

U pacientů s myopatií (viz bod 4.4).

U pacientů užívajících současně cyklosporin (viz bod 4.5).

Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii či rhabdomyolýze. Faktory,

které predispozici způsobují, mimo jiné jsou:

Středně těžká porucha funkce ledvin (kreatininová clearance <60 ml/min).

Hypotyreóza.

Dědičné svalové poruchy v osobní nebo rodinné anamnéze.

Předchozí svalová toxicita po užívání jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů.

Abúzus alkoholu.

Situace, při nichž může dojít ke zvýšení hladiny rosuvastatinu v plazmě.

Pacienti asijského původu.

Současné užívání fibrátů (viz body 4.4, 4.5 a 5.2)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na kosterní svalstvo

U pacientů léčených rosuvastatinem v jakékoli dávce a zvláště při dávkách >20 mg byly hlášeny účinky na

kosterní svalstvo, např. myalgie, myopatie a vzácně i rhabdomyolýza. Stejně jako u jiných inhibitorů HMG-

CoA reduktázy je množství případů rhabdomyolýzy (hlášených po uvedení přípravku na trh) při současném

užívání rosuvastatinu vyšší u 40 mg dávky.

Postmarketingové zkušenosti s ezetimibem ukazují případy myopatie a rhabdomyolýzy. Rhabdomyolýza

však byla hlášena při monoterapii ezetimibem velmi vzácně a velmi vzácně byla hlášena i při přidání ezetimibu

k jiným látkám se známým rizikem rhabdomyolýzy.

Existuje-li na základě svalových symptomů podezření na myopatii nebo je-li myopatie potvrzena hladinami

kreatinkinázy, má být užívání Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen nebo jakákoli látky, kterou pacient současně

užívá a která je známa svým rizikem rhabdomyolýzy, okamžitě ukončeno. Všichni pacienti, kteří s léčbou

začínají, mají být poučeni, aby ihned hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost svalů (viz

bod 4.8).

Měření kreatinkinázy

Kreatinkináza (CK) nemá být měřena po namáhavém cvičení nebo v přítomnosti jiné pravděpodobné

příčiny zvýšení CK, která by mohla ovlivnit výsledky měření. Pokud jsou hladiny CK významně zvýšeny

oproti normálu (>5x nad horní hranici), má být během 5-7 dní proveden potvrzující test. Potvrdí-li opakovaný

test hladinu CK>5x převyšující horní hranici, nemá být léčba zahájena.

Před léčbou

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy, mají být předepisovány

opatrně u pacientů s predispozičními faktory pro myopatii/rhabdomyolýzu. Takové faktory zahrnují:

poruchu funkce ledvin

hypotyroidismus

dědičné svalové onemocnění v osobní nebo rodinné anamnéze

dřívější výskyt svalové toxicity související s jiným inhibitorem HMG-CoA reduktázy nebo fibrátem

zneužívání alkoholu

věk > 70 let

situace, kdy může být zvýšena hladina léku v plasmě (viz bod 4.2, 4.5 a 5.2)

současné užití fibrátů.

U takových pacientů má být zvažován přínos léčby versus její riziko a je doporučován klinický dohled. Pokud

hladiny CK vzrostou výrazně nad normál (>5x nad horní limit), nemá být léčba zahájena.

V průběhu léčby

Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelnou svalovou bolest, slabost nebo křeče, zvláště

při spojení s nevolností (celkovým pocitem nemoci) nebo horečkou. U těchto pacientů mají být změřeny

hladiny CK. Léčba má být přerušena, pokud jsou hladiny CK výrazně zvýšeny (> 5x nad horní hranici) nebo

pokud jsou svalové příznaky závažné a působí zdravotní potíže v denním životě (i když jsou hladiny CK < 5x

nad horní limit). Pokud příznaky pominou a hladina CK se vrátí k normálu, lze zvážit opětovné nasazení

rosuvastatinu nebo alternativního inhibitoru HMG-CoA reduktázy – v nejnižší dávce a s pečlivým sledováním

pacienta. Běžná monitorace hladin CK u asymptomatických pacientů není nutná.

Výskyt imunitně zprostředkované nekrotizující myopatie (IMNM) v průběhu nebo po ukončení léčby

některými statiny, včetně rosuvastatinu, byl hlášen velmi vzácně. Klinicky je IMNM charakterizována

perzistentní proximální svalovou slabostí a zvýšením sérové kreatinkinázy, které přetrvává navzdory přerušení

léčby statiny.

Klinické studie neposkytly důkaz zvýšení účinků na kosterní svalstvo u malého počtu pacientů, kteří užívali

rosuvastatin spolu s další léčbou. Avšak u pacientů užívajících jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s

deriváty kyseliny fíbrové, včetně gemfibrozilu, cyklosporinu, azolových antimykotik, inhibitorů proteázy

a makrolidových antibiotik, byl pozorován zvýšený výskyt myozitidy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko

myopatie, pokud je podáván současně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto není kombinace

přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen a gemfibrozilu doporučena. Přínos dalšího ovlivnění hladin lipidů

kombinovaným podáváním přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen spolu s fibráty má být pečlivě zvažována

oproti možným rizikům této kombinace.

Dávka 40 mg rosuvastatinu je kontraindikována, pokud pacient současně užívá fibráty (viz body 4.3, 4.5 a 4.8).

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen nemá být užíván pacienty s akutním, závažným stavem ukazujícím

na myopatii nebo s predispozicí k rozvoji renálního selhání souvisejícího s rhabdomyolýzou (např. sepse,

hypotenze, velký chirurgický zákrok, trauma, závažné metabolické, endokrinní a elektrolytové poruchy nebo

nekontrolované záchvaty).

Vliv na jaterní funkce

V kontrolované studii u pacientů užívajících současně ezetimib a statin bylo zaznamenáno následné zvýšení

hladin transamináz (≥3x nad horní hranici normálu).

Doporučuje

provést

kontrolu

jaterních

testů

měsíce

zahájení

léčby

rosuvastatinem.

Léčba

rosuvastatinem má být ukončena nebo jeho dávka snížena, pokud jsou hladiny sérových transamináz 3krát

vyšší než je horní hranice normálního rozmezí. Četnost závažných potíží s játry (vesměs zvýšených hladin

jaterních transamináz) hlášených po uvedení přípravku na trh byla vyšší u 40 mg dávky.

U pacientů s druhotnou hypercholesterolémií způsobenou hypotyreózou nebo nefrotickým syndromem je třeba

před zahájením léčby přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen vyřešit primární onemocnění.

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen není doporučen pacientům se středně závažnou až závažnou jaterní

insuficiencí kvůli neznámému vlivu zvýšené expozici ezetimibu (viz bod 5.2).

Jaterní onemocnění a alkohol

U pacientů, kteří konzumují velká množství alkoholu nebo mají jaterní onemocnění v anamnéze, se má

přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

používat s opatrností.

Vliv na ledviny

U pacientů léčených vyššími dávkami rosuvastatinu, a to zvláště dávkou 40 mg, byla zaznamenána proteinurie

(zjištěná testovacím papírkem), většinou tubulárního původu, ve většině případů přechodná nebo střídavá.

Proteinurie nebyla znamením akutního nebo progresivního renálního onemocnění (viz bod 4.8). Četnost

závažných renálních potíží hlášených po uvedení přípravku na trh byla vyšší při dávce 40 mg. Při rutinním

sledování pacientů léčených dávkou 40 mg je třeba posoudit funkci ledvin.

Intersticiální plicní onemocnění

Při užívání některých statinů byly hlášeny ojedinělé případy intersticiálního onemocnění plic, a to zvláště při

dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky zahrnují dyspnoe, suchý kašel a narušení celkového zdraví (únava,

pokles hmotnosti a horečka). Při podezření na intersticiální plicní onemocnění má být léčba statinem ukončena.

Diabetes mellitus

Některé důkazy naznačují, že statiny zvyšují hladinu glukózy v krvi a u některých pacientů s rizikem vzniku

diabetu

mohou

vyvolávat

hyperglykémii,

která

již

vyžaduje

diabetologickou

péči.

Toto

riziko

však

nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny – redukci kardiovaskulárního rizika a není proto důvod pro

ukončení léčby statiny. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu (hladina glukózy nalačno 5,6 až 6,9

mmol/l, BMI >

kg/m

, zvýšení

triglyceridů v krvi, hypertenze) mají být

klinicky

biochemicky

monitorováni v souladu s národními doporučeními.

Ve studii JUPITER byla celková frekvence hlášení diabetes mellitus 2,8 % ve skupině s rosuvastatinem a 2,3

% ve skupině s placebem, většinou u pacientů s hladinou glukózy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l.

Antikoagulanty

Je-li přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen přidán k warfarinu, k jinému kumarinovému antikoagulantu

nebo fluindionu, je třeba sledovat INR (international normalization ratio) (viz bod 4.5).

Cyklosporin: viz body 4.3 a 4.5.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyla stanovena (viz výše a body 4.3 a 4.5).

Pokud je u pacientů užívajících přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen spolu s fibráty podezření na

cholelitiázu, je třeba provést vyšetření žlučníku a přerušit léčbu (viz body 4.5 a 4.8).

Kyselina fusidová

Přípravek

Rosuvastatin/Ezetimibe

Elpen

nesmí

podávat

současně

systémovou

léčbou

kyselinou

fusidovou nebo během 7 dní po ukončení léčby kyselinou fusidovou. U pacientů, u kterých je systémové

podání kyseliny fusidové považováno za nezbytné, se musí po dobu léčby kyselinou fusidovou přerušit léčba

statinem. Byly hlášeny případy rabdomyolýzy (včetně fatálních) u pacientů užívajících současně kyselinu

fusidovou a statiny (viz bod 4.5). Pacienta je třeba poučit, aby ihned vyhledal lékařskou pomoc, pokud se u

něj objeví jakékoli příznaky svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů. Léčbu statinem je možné znovu

zahájit 7 dní po poslední dávce kyseliny fusidové.

Za výjimečných okolností, kdy je potřebné dlouhodobé systémové podávání kyseliny fusidové, např. při léčbě

závažných infekcí, lze v individuálních případech zvážit současné podávání Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen a

kyseliny fusidové pod pečlivým lékařským dohledem.

Inhibitory proteázy

U osob, které užívaly rosuvastatin společně s různými inhibitory proteázy v kombinaci s ritonavirem,

byla pozorována zvýšená celková expozice rosuvastatinu. Je třeba zvažovat jak přínos snížení lipidů léčbou

přípravkem Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen u HIV pozitivních pacientů, kteří užívají inhibitory proteázy, tak i

možnost zvýšení koncentrace rosuvastatinu v plasmě při zahajování léčby rosuvastatinem a její titraci

zvyšováním dávek u těchto pacientů. Pokud není dávka upravena, nedoporučuje se současné podávání s

určitými inhibitory proteázy (viz body 4.2 a 4.5).

Rasa

Farmakokinetické studie s rosuvastatinem ukazují zvýšenou expozici u osob asijského původu ve srovnání s

bělošskou populací (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen u dětí mladších 18 let nebyla stanovena, proto

jeho použití u této věkové skupiny není doporučeno.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

obsahuje laktózu

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikace

Ciclosporin: Podávání přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen současně s cyklosporinem je kontraindikováno

kvůli rosuvastatinu (viz bod 4.3). Při souběžné léčbě rosuvastatinem a cyklosporinem byly hodnoty AUC

rosuvastatinu v průměru 7x vyšší než hodnoty pozorované u zdravých dobrovolníků (viz bod 4.3). Souběžné

podávání neovlivnilo koncentrace cyklosporinu v plasmě.

Ve studii s osmi pacienty po transplantaci ledvin s clearance kreatininu >50 ml/min, kteří byli na stabilní

dávce cyklosporinu, vedlo podávání jednotlivé 10mg dávky ezetimibu ke 3,4násobnému (rozmezí 2,3–

7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací z kontrolní skupiny,

která dostávala ezetimib samostatně, z jiné studie (n = 17). V další studii se u pacienta po transplantaci ledvin

s těžkou poruchou funkce ledvin, který dostával cyklosporin a další vícečetnou terapii, projevila 12násobně

vyšší expozice celkovému ezetimibu ve srovnání se souběžnými kontrolními skupinami, které dostávaly

ezetimib samostatně. Ve dvoufázové zkřížené studii, která se provedla s 12 zdravými jedinci, vedlo denní

podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce 100

mg sedmý den k průměrnému 15% zvětšení AUC cyklosporinu (rozmezí 10% pokles až 51% zvýšení) ve

srovnání s jednorázovým podáním 100mg dávky

samotného

cyklosporinu. Kontrolovaná studie

vlivu

současného podávání ezetimibu na expozici cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledvin nebyla dosud

provedena.

Nedoporučené kombinace

Inhibitory

proteázy:

Souběžné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteázy může značně zvýšit expozici

rosuvastatinu, i když je přesný mechanismus interakce neznámý (viz tabulku v bodě 4.5). Například, ve

farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky se souběžné užívání 10 mg rosuvastatinu a kombinovaného

přípravku obsahujícího dva inhibitory proteázy (300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru) projevilo přibližně

3násobným zvýšením AUC a 7násobným zvýšením C

. Souběžné podávání rosuvastatinu a některých

proteázových inhibitorů je možné pouze po pečlivém zvážení úpravy dávky rosuvastatinu na základě

očekávaného zvýšení expozice rosuvastatinu (viz body 4.2, 4.4 a tabulka v bodě 4.5).

Inhibitory transportních

proteinů

:

Rosuvastatin je substrátem pro některé transportní

proteiny,

včetně

hepatálního absorpčního transportéru OATP1B1 a efluxního transportéru BCRP. Souběžné podávání

přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen spolu s léčivými přípravky, které inhibují tyto transportní proteiny,

může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím rosuvastatinu a zvýšenému riziku myopatie (viz body

4.2, 4.4 a tabulku v bodě 4.5).

Gemfibrozil a další

přípravky snižující lipidy

: Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo k

dvojnásobnému zvýšení hodnot C

a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4). Současné podávání gemfibrozilu

mírně zvýšilo celkovou koncentraci ezetimibu (přibližně 1,7krát).

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná významná farmakokinetická interakce

rosuvastatinu s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Současné podávání

fenofibrátu mírně zvýšilo celkovou koncentraci ezetimibu (přibližně 1,5krát). Fenofibrát a další fibráty

zvyšují při současném podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy riziko myopatie, pravděpodobně proto, že

mohou myopatii vyvolat samy.

U pacientů užívajících fenofibrát a ezetimib by si lékaři měli být vědomi možného rizika cholelithiázy a

onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8). Pokud je u pacienta užívajícího ezetimib a fenofibrát podezření na

cholelitiázu, je třeba provést vyšetření žlučníku a přerušit léčbu (viz bod 4.8). Současné podávání ezetimibu s

ostatními fibráty nebylo studováno. Fibráty mohou zvyšovat exkreci cholesterolu do žluči, což může způsobit

cholelitiázu. Ve zvířecích studiích ezetimib někdy zvyšoval cholesterol ve žluči, ale ne u všech druhů (viz bod

5.3). Litogenní riziko spojené s terapeutickým užitím ezetimibu nelze vyloučit.

Dávka 40 mg/10 mg je kontraindikována, pokud pacient současně užívá některý fibrát (viz body 4.3 a 4.4).

Kyselina

fusidová

: Riziko myopatie, včetně rabdomyolýzy, se při současném systémovém podávání kyseliny

fusidové se statiny může zvyšovat. Mechanismus této interakce (zda jde o interakci farmakodynamickou

nebo farmakokinetickou nebo obě) není dosud znám. U pacientů léčených touto kombinací byla hlášena

rhabdomyolýza (včetně několika úmrtí).

Pokud je systémová léčba kyselinou fusidovou nezbytná, musí se po dobu léčby kyselinou fusidovou vysadit

léčba rosuvastatinem. Viz také bod 4.4.

Ostatní interakce

Antacida: Souběžné podávání rosuvastatinu a suspenze antacid s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu

hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50 %. Tento vliv byl menší, pokud

se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl studován.

Současné podávání antacid snižovalo rychlost absorpce ezetimibu, ale nemělo vliv na jeho biologickou

dostupnost. Tato snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Erythromycin: Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC

a 30%

snížení hodnoty C

rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva vyvolané

erythromycinem.

Enzymy cytochromu P450: Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani

induktorem izoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem pro tyto izoenzymy.

Z tohoto důvodu se interakce na podkladě metabolismu zprostředkovaného cytochromem P450 neočekávají.

Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor

CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány klinicky významné interakce. V preklinických studiích se ukázalo,

že ezetimib neindukuje enzymy metabolizující léky na cytochromu P450. Nebyly pozorovány klinicky

významné farmakokinetické interakce mezi ezetimibem a léky známými svou metabolizací prostřednictvím

cytochromů P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

Antagonisté v

itaminu K: Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby či

zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarin nebo jiné

kumarinové antikoagulanty) vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby rosuvastatinem

nebo snížení jeho dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR.

Ve studii s 12 zdravými dospělými muži nemělo současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) žádný

statisticky významný vliv na biologickou dostupnost warfarinu ani na protrombinový čas. Po uvedení

přípravku na trh se však objevily zprávy o zvýšených hodnotách INR u pacientů, u nichž byl ezetimib přidán

k warfarinu nebo fluindionu. V případech, kdy se přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen přidá k warfarinu,

jinému kumarinovému antikoagulanciu nebo fluindionu, je nutno INR řádně sledovat (viz bod 4.4).

Perorální kontraceptiva/ substituční hormonální léčba (HRT

): Souběžné podávání rosuvastatinu a perorálních

kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC ethinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v

plazmě je třeba při určení dávek perorálního kontraceptiva zvažovat.

pacientek

užívajících

souběžně

rosuvastatin

substituční

hormonální

léčbu

nejsou

dostupné

farmakokinetické údaje, a proto se nedá vyloučit, že může nastat podobný efekt. Tato kombinace se však

podávala velkému počtu žen v klinických studiích a byla dobře tolerována.

V klinických studiích interakcí neměl ezetimib vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiol a levonorgestrel).

Kolestyramin: Současné podávání kolestyraminu zmenšilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (area under

the curve, AUC) celkového ezetimibu (ezetimib + ezetimib glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování

LDL-C při přidávání ezetimibu k kolestyraminu se může touto interakcí zpomalit (viz bod 4.2).

Ezetimib/rosuvastatin: Současné užívání 10 mg rosuvastatinu a 10 mg ezetimibu vedlo k 1,2x nárůstu AUC

rosuvastatinu u pacientů s hypercholesterolémií (viz tabulka dále). Farmakodynamickou interakci s

nežádoucími účinky mezi rosuvastatinem a ezetimibem nelze vyloučit (viz bod 4.4).

Ostatní léčivé přípravky

: Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky

významná interakce rosuvastatinu s digoxinem.

V klinických studiích interakcí nevykazoval ezetimib žádný vliv na farmakokinetiku současně podávaného

dapsonu,

dextromethorphanu,

digoxinu,

glipizidu,

tolbutamidu

nebo

midazolamu.

Cimetidin

podávaný

současně s ezetimibem neměl žádný vliv na biologickou dostupnost ezetimibu.

Interakce vyžadující úpravu dávkování rosuvastatinu (viz též Tabulka níže):

Pokud je nutné podávat rosuvastatin souběžně s jinými přípravky, o kterých je známo, že zvyšují expozici, má

být upraveno dávkování. V případě, že je očekávané zvýšení expozice rosuvastatinu (AUC) přibližně 2násobné

a vyšší, podává se úvodní dávka 5 mg rosuvastatinu jednou denně. Maximální denní dávka se upraví tak, aby

očekávaná

expozice

rosuvastatinu

nepřekročila

expozici

odpovídající

podávání

rosuvastatinu,

podávaného

interagujících

léčivých

přípravků,

např.

20mg

dávka

rosuvastatinu

gemfibrozilem

(1,9násobné zvýšení) a 10mg dávka rosuvastatinu v kombinaci s atazanavirem/ritonavirem (3,1násobné

zvýšení).

Vliv souběžně podávaných léčivých přípravků na expozici rosuvastatinu (AUC; v pořadí snižující

se velikosti) z publikovaných klinickýc

h

studií

Dávkový rež

im

interagu

c

í

h

o léč

iva

Dávkový rež

im

rosuvastatinu

Zm

ě

na AUC rosuvastatinu

*

Cyklosporin 75 mg BID až

200 mg BID, 6 měsíců

10 mg OD, 10 dní

7,1násobné ↑

Regorafenib 160 mg, OD, 14

dní

5 mg, jednorázově

3,8násobné ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg OD, 8 dní

10 mg, jednorázově

3,1násobné ↑

Simeprevir 150 mg OD, 7 dní

10 mg, jednorázově

2,8násobné ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, jednorázově

2,7násobné ↑

Ombitasvir 25 mg/ paritaprevir

150 mg/ ritonavir 100 mg

OD/dasabuvir 400 mg BID, 14

dní

5 mg, jednorázově

2,6násobné ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir

50 mg OD, 11 dní

10 mg, jednorázově

2,3násobné ↑

Glecaprevir 400 mg/ pibrentasvir

120 mg OD, 7 dní

5 mg OD, 7 dní

2,2násobné ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir

100 mg BID, 17 dní

20 mg OD, 7 dní

2,1násobné ↑

Clopidogrel 300 mg úvodní

dávka, následovaná 75 mg po

24 hodinách

20 mg, jednorázově

2násobné ↑

Gemfibrozil 600 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorázově

1,9násobné ↑

Eltrombopag 75 mg OD, 5 dní

10 mg, jednorázově

1.6násobné ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir 100

mg BID, 7 dní

10 mg OD, 7 dní

1.5násobné ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir 200

mg BID, 11 dní

10 mg, jednorázově

1.4násobné ↑

Dronedaron 400 mg BID

Není známo

1.4násobné ↑

Itraconazol 200 mg OD, 5 dní

10 mg, jednorázově

1.4násobné ↑

Ezetimib 10 mg OD, 14 dní

10 mg, OD, 14 dní

1.2násobné ↑

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dní

10 mg, jednorázově

Aleglitazar 0.3 mg, 7 dní

40 mg, 7 dní

Silymarin 140 mg TID, 5 dní

10 mg, jednorázově

Fenofibrát 67 mg TID, 7 dní

10 mg, 7 dní

Rifampin 450 mg OD, 7 dní

20 mg, jednorázově

Ketokonazol 200 mg BID, 7 dní

80 mg, jednorázově

Flukonazol 200 mg OD, 11 dní

80 mg, jednorázově

Erythromycin 500 mg QID, 7

dní

80 mg, jednorázově

20% ↓

Baikalin 50 mg TID, 14 dní

20 mg, jednorázově

47% ↓

Údaje uvedené jako x-násobek představují poměr mezi souběžným podáváním a samotným rosuvastatinem. Údaje

uvedené jako % změna představují % rozdíl vzhledem k samotnému rosuvastatinu..

Zvýšení je uvedeno jako “ ↑”, beze změny jako

↔”, snížení jako “ ↓”.

Bylo provedeno několik interakčních studií s různými dávkami rosuvastatinu. Tabulka ukazuje nejvýznamnější poměr.

OD = jednou denně; BID = dvakrát denně; TID = třikrát denně; QID = čtyřikrát denně

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen je v těhotenství a při kojení kontraindikován (viz bod 4.3).

Ženy v reprodukčním věku musí používat vhodnou antikoncepci.

Těhotenství

Rosuvastatin:

Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky biosyntézy cholesterolu jsou pro vývoj plodu nenahraditelné,

převažuje potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy nad výhodami léčby v průběhu těhotenství. Studie

na zvířatech prokázaly omezenou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud pacientka v průběhu užívání

přípravku Rosuvastatin/Ezetimibe Elpen otěhotní, je nutné podávání přípravku okamžitě přerušit.

Ezetimib:

Klinické údaje o použití ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici. Studie se zvířaty zabývající se

použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých škodlivých účinků na

těhotenství, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Rosuvastatin:

Rosuvastatin vylučuje do mateřského mléka potkanů. Neexistují údaje o vylučování rosuvastatinu do

mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3).

Ezetimib:

Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do mateřského mléka. Není známo, zda se ezetimib

vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

Z klinických studií nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu ezetimibu nebo rosuvastatinu na lidskou fertilitu.

Ezetimib neměl žádný vliv na plodnost samců ani samic potkanů, rosuvastatin při vyšších dávkách vykazoval

testikulární toxicitu u opic a psů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace