ROFERON-A 9 MIU/0,5 ML Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
INTERFERON ALFA-2A (INTERFERONUM ALFA-2A)
Dostupné s:
ROCHE s.r.o., Praha
ATC kód:
L03AB04
INN (Mezinárodní Name):
INTERFERON ALFA-2A (INTERFERON ALFA-2A)
Dávkování:
9MIU/0,5ML
Léková forma:
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Podání:
Subkutánní/intramuskulární podání
Jednotky v balení:
12(2X6)X0,5ML; 30X0,5ML; 12X0,5ML; 6X0,5ML; 1X0,5ML; 30(5X6)X0,5ML; 5X0,5ML Předplněná injekční stříkačka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
INTERFERON ALFA-2A
Přehled produktů:
ROFERON-A
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 087/02-C
Datum autorizace:
2016-07-01
EAN kód:
8594040192112

Sp. zn. sukls224063/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Roferon-A 3 MIU/0,5 ml

, (3 miliony mezinárodních jednotek (IU))

Roferon-A 6 MIU/0,5 ml

, (6 milionů mezinárodních jednotek (IU))

Roferon-A 9 MIU/0,5 ml

, (9 milionů mezinárodních jednotek (IU))

i

njekční roztok v

předplněné injekční stříkačce

Interferonum alfa-2a

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Roferon-A a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roferon-A používat

Jak se přípravek Roferon-A používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Roferon-A uchovávat

Obsah balení a další informace

Jak aplikovat přípravek Roferon-A

1.

Co je přípravek Roferon

-A a k

čemu se používá

Roferon-A obsahuje antivirovou látku nazývanou interferon alfa-2a, která je podobná přirozené látce,

kterou tělo produkuje, aby se bránilo virovým infekcím, nádorům, nebo cizorodým látkám, které

mohou tělo napadnout. Jakmile jednou přípravek Roferon-A cizorodou látku rozpozná a zaútočí na ni,

pozmění ji zpomalením, zablokováním nebo změnou jejího růstu nebo funkce.

Roferon-A se používá k léčbě následujících onemocnění:

Virové infekce, jako jsou chronická hepatitida (žloutenka) B a C.

Rakovina krve (kožní T-buněčný lymfom, leukemie z vlasatých buněk a chronická myeloidní

leukemie).

Některé další druhy rakoviny (karcinom ledvin, folikulární non-Hodgkinský lymfom a maligní

melanom).

Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Roferon-A předepsán, měl(a) byste svůj zdravotní

stav a léčbu konzultovat se svým lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roferon

-A

používat

Ne

používejte

přípravek Roferon

-A

jestliže jste alergický(á) na interferon alfa-2a nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním srdce.

jestliže máte zhoršené funkce ledvin nebo jater.

jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně.

jestliže trpíte záchvaty, např. epilepsií a/nebo jinými chorobami centrálního nervového

systému.

jestliže máte onemocnění jater nebo jaterní cirhózu.

jestliže v současnosti jste, nebo jste v nedávné době byl(a) léčený(á) přípravky na léčbu

chronického jaterního onemocnění, které snižují Vaší imunitní odpověď.

Roferon-

A se nedoporučuje používat u dětí

, pokud to nedoporučí lékař. S benzylalkoholem je

spojen „gasping syndrom“ („syndrom lapavého dechu“, závážný stav u dětí do 3 let věku).

Benzylalkohol je neaktivní složkou přípravku Roferon-A, a proto Roferon-A není vhodnou léčbou pro

malé děti (včetně nedonošených dětí, novorozenců nebo kojenců).

Při určitých onemocněních je možné kombinovat Roferon-A s jinými léčivy. V těchto případech Vám

všechna další omezení pro použití přípravku Roferon-A objasní Váš lékař.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Roferon-A se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře:

jestliže máte mentální (duševní) potíže (psychiatrické poruchy) nebo pokud jste někdy

mentální (psychiatrické) onemocnění měl(a).

jestliže máte psoriázu (lupénku, onemocnění s opakujícími se suchými, skvrnitými a šupícími

se kožními lézemi).

jestliže máte potíže s ledvinami, srdcem nebo játry.

jestliže jste někdy měl(a) autoimunitní onemocnění, např. potíže se štítnou žlázou, vaskulitidu

(zánět krevních cév).

jestliže jste někdy podstoupil(a) orgánovou transplantaci (např. ledvin) nebo transplantaci

kostní dřeně, nebo pokud je plánována v budoucnu.

jestliže jste nebo můžete být těhotná.

jestliže máte nízký počet krvinek (anémii).

jestliže máte diabetes (cukrovku, onemocnění vyplývající z vysoké hladiny cukru v krvi).

jestliže máte jakékoli jiné potíže s krví.

jestliže se léčíte pro hepatitidu C (žloutenku typu C).

jestliže máte současně infekci virem HIV nebo se léčíte léky proti této infekci.

jestliže užíváte jakékoli jiné léky (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).

jestliže jste dospělý(á), který(á) je nebo byl(a) v minulosti závislý(á) na návykové látce (např.

alkohol nebo léky).

Řekněte svému lékaři, pokud trpíte onemocněním krve nebo diabetem (cukrovkou).

Lékař Vám může

pravidelně odebírat vzorky krve, aby kontroloval její složení, které se může v průběhu léčby měnit.

Pokud to bude nutné, může lékař upravit dávkování přípravku Roferon-A a všech dalších Vámi

současně užívaných přípravků.

Další léčivé přípravky a přípravek

Roferon-A

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud jsou podávány ve stejný čas s interferony, mohou být

jejich účinky zvýšené, snížené nebo může být pozměněna jejich funkce. Zvláště plazmatické hladiny

teofylinu (lék na astma z xantinové skupiny) mohou být zvýšeny, pokud jsou podány ve stejný čas, a

mohou tak vyžadovat úpravu dávkování.

Pacienti, kteří mají současně HIV infekci:

Nežádoucími účinky spojovanými s HAART léčbou (velmi

aktivní anti-retrovirová léčba), typem léčby HIV, jsou laktátová acidóza a zhoršení jaterních funkcí.

Pokud podstupujete HAART léčbu, přidání přípravku Roferon-A a ribavirinu může zvýšit riziko

laktátové acidózy nebo jaterního selhání. Lékař bude sledovat známky a příznaky těchto onemocnění.

Prosím, přečtěte si příbalovou informaci k přípravku obsahujícímu ribavirin.

Krevní testy:

Pokud půjdete na krevní testy, měl(a) byste upozornit lékaře nebo sestru, kteří budou test

provádět, že používáte přípravek Roferon-A. V některých méně častých nebo vzácných případech

může přípravek Roferon-A ovlivnit výsledky těchto testů.

Těhotenství

a fertilita

Nepoužívejte přípravek Roferon-A, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo

plánujete otěhotnět, dokud Vám lékař neřekne, že jej používat můžete. To je proto, že přípravek

Roferon-A může ovlivnit Vaše nenarozené dítě. Je důležité, abyste Vy i Váš partner, pokud

podstupujete léčbu přípravkem Roferon-A, používali účinnou metodu antikoncepce.

Pokud je přípravek Roferon-A používán v kombinaci s ribavirinem, musí jak pacientky, tak pacienti

podstoupit zvláštní opatření týkající se jejich sexuální aktivity v případě, že je zde možnost otěhotnění,

protože ribavirin může velmi závažně poškodit nenarozené dítě:

pokud jste

žena

v reprodukčním věku, která používá přípravek Roferon-A v kombinaci

s ribavirinem, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc v průběhu léčby a 4 měsíce po

jejím ukončení negativní těhotenský test. Vy a Váš partner musíte každý používat účinnou

antikoncepční metodu v průběhu léčby a během následujících 4 měsíců po jejím ukončení.

Poraďte se o tom se svým lékařem.

pokud jste

muž

, který používá přípravek Roferon-A v kombinaci s ribavirinem, neměl byste

mít nechráněný pohlavní styk s těhotnou ženou. To sníží možnost ribavirinu proniknout do

ženského těla. Pokud Vaše partnerka není těhotná, ale je v reprodukčním věku, musí být

vyšetřena pro možné těhotenství každý měsíc v průběhu léčby a v průběhu 7 měsíců po jejím

ukončení. Vy a Vaše partnerka musíte každý používat účinnou antikoncepční metodu

v průběhu léčby a během následujících 7 měsíců po jejím ukončení. Poraďte se o tom se svým

lékařem.

Kojení

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda je tento léčivý přípravek vylučován do mateřského mléka, proto se poraďte se svým

lékařem, zda máte ukončit kojení, nebo přerušit léčbu přípravkem Roferon-A. Pokud je přípravek

podáván v kombinaci s ribavirinem, věnujte pozornost také příslušným příbalovým informacím

k léčivým přípravkům obsahujícím ribavirin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se při používání přípravku Roferon-A

cítíte ospalý(á), unavený(á) nebo zmatený(á).

Přípravek

Roferon-A obsahuje benzylalkohol

Roferon-A obsahuje benzylalkohol, proto se nesmí podávat nezralým nebo novorozeným dětem. Může

způsobovat toxickou nebo alergickou reakci u kojenců a dětí do 3 let věku.

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 0,5 ml, tzn. je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se

přípravek Roferon

-

A používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Roferon-A může aplikovat lékař nebo sestra, nebo Vás lékař nebo sestra může naučit, jak si můžete

Roferon-A aplikovat sami. Nepokoušejte se přípravek Roferon-A aplikovat sami, pokud nemáte

dostatečnou zkušenost. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste se poradit s lékařem nebo sestrou.

Roferon-A předplněné injekční stříkačky jsou určeny k podkožnímu podání. Pro další podrobné

instrukce viz bod 7.

Předplněné injekční stříkačky jsou pouze pro jednorázové použití.

Dávkování přípravku Roferon

-A

Lékař Vám určí nejvhodnější dávku. Množství přípravku Roferon-A, které budete potřebovat, závisí

na důvodu léčby a na nežádoucích účincích.

Vaše dávka by obvykle neměla být vyšší než 36 milionů mezinárodních jednotek (IU) denně.

Pokud si myslíte, že jsou účinky léku příliš slabé nebo příliš silné, řekněte o tom svému lékaři.

Neměňte sami předepsané dávkování dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je:

Leukemie z

vlasatých buněk

3 miliony IU denně po dobu 16-24 týdnů.

Chronická myeloidní

leukemie

Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 9 milionů IU podávaných jednou denně během

zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.

Kožní T

-

buněčný lymfom

Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 18 milionů IU podávaných jednou denně během

zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.

Karcinom z

ledvinných buněk

Kombinace s vinblastinem

Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 18 milionů IU podávaných třikrát týdně v průběhu

zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.

Kombinace s bevacizumabem (Avastin)

9 milionů IU podávaná podkožně (subkutánně) třikrát týdně až do doby zhoršení Vašeho onemocnění

nebo až po dobu 1 roku.

Chronická hepatitida B

2,5-5 milionů IU/m

tělesného povrchu 3x týdně po dobu 4-6 měsíců.

Chronická hepatitida C

3-6 milionů IU 3x týdně po dobu 6-12 měsíců.

Folikulární non

-

Hodgkinský lymfom (s chemoterapií)

6 milionů IU/m

tělesného povrchu od 22. dne do 26. dne v každém z 28-denních cyklů.

Maligní melanom

3 miliony IU 3x týdně po dobu 18 měsíců.

Pokud budete na zahajovací léčbu přípravkem Roferon-A dobře reagovat, Váš lékař může rozhodnout,

že budete pokračovat v léčbě delší dobu (udržovací terapie) a tomu přizpůsobí dávkování.

Kombinovaná léčba

s

ribavirinem u chronické hepatitidy C

Pokud používáte přípravek Roferon-A současně s ribavirinem, postupujte přesně podle dávkovacího

režimu, který Vám doporučil Váš lékař.

Lékař Vám řekne, kdy ukončit

po

užívání přípravku Roferon

-A. Některá onemocnění mohou

vyžadovat léčbu v délce několika let.

Jestliže

jste po

užil(a) více přípravku Roferon

-

A, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže

jste zapomněl(a)

po

užít přípravek Roferon

-A

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek Roferon

-A

Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, jak nejdříve je to možné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jakmile zaznamenáte jakýkoliv z

následujících závažných nežádoucích účinků, okamžitě

kontaktujte svého lékaře. Možná budete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Pokud se u Vás při používání tohoto přípravku objeví známky závažné alergické reakce (jako

jsou obtíže s dechem, dýchavičnost nebo kopřivka).

Pokud během nebo po ukončení léčby přípravkem Roferon-A zaznamenáte zhoršení zraku.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem Roferon-A rozvinou jakékoli příznaky deprese

(jako je smutná nálada, pocit bezcennosti nebo myšlenky na sebevraždu).

Další možné nežádoucí účinky

:

Velmi častými nežádoucími účinky jsou chřipce podobné příznaky, jako je únava, zimnice, bolest

svalů nebo kloubů, bolest hlavy, pocení nebo horečka. Tyto nežádoucí účinky mohou být obvykle

zmírněny podáním paracetamolu. Váš lékař Vám poradí, jaké dávky užívat. Tento druh nežádoucích

účinků se obvykle při pokračování v léčbě zmírňuje.

Další velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

snížený počet bílých krvinek. Tyto známky zahrnují zvýšený počet infekcí.

ztráta chuti k jídlu

nevolnost

snížená hladina vápníku v krvi

průjem

snížení chuti k jídlu

oslabení nebo vypadávání vlasů (toto obvykle po ukončení léčby ustoupí)

onemocnění podobné chřipce. Příznaky mohou zahrnovat únavu, horečku a třesavku.

bolest hlavy

zvýšené pocení

bolest svalů

bolest kloubů

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

snížený počet červených krvinek nebo anémie (známky zahrnují pocit únavy, bledou kůži a

dušnost)

snížený počet krevních destiček (známky zahrnují malé modřiny na těle nebo krvácení)

změny v počtu krevních destiček a červených krvinek se s větší pravděpodobností objeví při

současné léčbě nádorového onemocnění, včetně chemoterapie, nebo při snížení aktivity kostní

dřeně. Po ukončení léčby přípravkem Roferon-A obvykle dojde k úpravě krevního obrazu

k normálním hodnotám.

nepravidelný srdeční tep

palpitace (bušení srdce)

namodralé zbarvení kůže nebo rtů (způsobené nedostatkem kyslíku v krvi)

zvracení nebo nevolnost

bolest žaludku

sucho v ústech

hořká chuť nebo změna vnímání chuti

bolest na hrudi

otoky

úbytek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

dehydratace a porucha elektrolytové rovnováhy (abnormální krevní testy sodíku nebo

draslíku)

deprese

úzkost

zmatenost

změny nebo poruchy chování

nervozita

zapomnětlivost

poruchy spánku

svalová slabost

změny citlivosti kůže, např. pocit píchání „špendlíků a jehel“, znecitlivění

závratě

třes rukou

ospalost

zánět spojivek nebo zarudnutí očí

poruchy zraku

přechodné snížení nebo zvýšení krevního tlaku

svědění kůže

lupénka nebo zhoršení lupénky

vyšetření moči může prokázat přítomnost proteinů (bílkovin) a zvýšený počet buněk v moči

krevní testy prokazující změny jaterních funkcí

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

zápal plic (pneumonie)

opary na ústech

opary na genitáliích

závažné snížení počtu bílých krvinek (lékařsky nazývané agranulocytóza)

abnormální snížení množství červených krvinek (lékařsky nazývané hemolytická anémie)

autoimunitní stavy (kdy na tělo omylem útočí vlastní buňky)

reakce přecitlivělosti, které zahrnují kopřivkové pupeny, otoky obličeje, rtů a hrdla,

dýchavičnost a alergické reakce

zvýšení nebo snížení funkce štítné žlázy

krevní testy prokazující vysokou hladinu cukru v krvi nebo diabetes (cukrovka, onemocnění

způsobené vysokou hladinou cukru v krvi)

sebevražda nebo myšlenky na spáchání sebevraždy nebo sebepoškozování

kóma

mozková příhoda

křeče (záchvaty)

přechodná nebo dočasná impotence (porucha sexuálních funkcí u mužů)

poruchy zraku z důvodu nedostatečného prokrvení zadní části oka (lékařsky označováno jako

ischemická retinopatie)

srdeční infarkt

srdeční selhání

závažné poruchy funkce srdce a dýchací potíže

nahromadění tekutiny v plicích (které může způsobovat dýchací potíže)

zánět krevních cév (vaskulitida)

dýchavičnost

kašel

zánět slinivky břišní (lékařsky nazývaný pankreatitida)

zvýšená aktivita střev (to může způsobovat průjem)

zácpa

pálení žáhy

plynatost („větry“)

snížení funkce jater, které může vést k závažným jaterním abnormalitám, včetně jaterního

selhání nebo zánětu jater (také známo jako hepatitida)

vyrážka

suchá kůže, ústa nebo rty

krvácení z nosu

suchost nosních sliznic nebo příznaky rýmy

autoimunitní onemocnění, kdy Váš imunitní systém napadá omylem části Vašeho těla. Toto

často způsobuje vyrážku a bolesti kloubů, ale mohou být zasaženy i další části těla (lékařsky

označováno jako lupus nebo SLE)

artritida nebo bolest kloubů

selhání ledvin nebo zhoršení funkce ledvin (především u pacientů s rakovinou, kteří již

předtím trpěli onemocněním ledvin)

krevní testy prokazující změny funkce ledvin

krevní testy prokazující změny látek nazývaných kyselina močová a laktát dehydrogenáza

mánie (epizody přehnaně povznesené nálady)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

autoimunitní onemocnění, kdy Váš imunitní systém omylem napadá krevní destičky (buňky

zajišťující srážení krve). Toto může způsobit závažné snížení počtu krevních destiček a může

u Vás dojít ke vzniku malých skvrn podobných modřinám na kůži.

sarkoidóza (onemocnění, které je způsobené zánětem tkání těla; sarkoidóza může ovlivnit

téměř jakýkoliv orgán, ale nejčastěji začíná v plicích nebo lymfatických uzlinách)

hypertriglyceridemie a hyperlipidemie (vysoké hladiny některých lipidů/tuků v krvi)

poškození sítnice (zadní části oka) nebo krevních cév v sítnici (může vést k rozmazanému

vidění nebo v závažných případech ke ztrátě zraku)

Váš lékař si může všimnout změn sítnice při vyšetření oka, včetně otoku hlavního nervu

v zadní části oka

problémy se zrakem spojené s hlavním nervem v zadní části oka

zhoršení nebo návrat peptického vředu (vřed žaludku nebo dvanácterníku) a krvácení do

střeva

reakce v místě vpichu injekce přípravku Roferon-A, která se projeví zčervenáním, otokem a

bolestí a může způsobit odumření kůže v místě vpichu

problémy spojené s mentálním stavem, jako jsou potíže s myšlením, koncentrací, osobnostní

změny nebo změny stupně vědomí. Lékařsky označováno jako encefalopatie.

Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze určit:

odmítnutí transplantátu

ischemická kolitida (nedostatečný přívod krve do střev) a ulcerózní kolitida. Bolest břicha,

krvavý průjem a horečka jsou typickými příznaky kolitidy.

plicní arteriální hypertenze: onemocnění typické závažným zúžením krevních cév v plicích,

což následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze

srdce do plic. Může k němu dojít zejména u pacientů s rizikovými faktory, např. infekcí HIV

nebo závažnými problémy s játry (cirhózou). Nežádoucí účinek se může rozvinout v různých

časových odstupech od začátku léčby přípravkem Roferon-A, obvykle během několika měsíců.

Poruchy ucha: ztráta sluchu

Poruchy kůže: změna barvy kůže

Váš lékař se může rozhodnout zkombinovat léčbu přípravkem Roferon-A s dalšími léky. V takových

případech se u Vás mohou objevit i další nežádoucí účinky. Pokud se objeví, lékař Vám je vysvětlí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Roferon

-

A uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné injekční

stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Roferon-A, pokud si všimnete, že roztok je zakalený, že jsou v něm vysrážené

částice, nebo pokud má léčivo jakoukoli jinou barvu kromě bezbarvé až světle nažloutlé.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Roferon

-A obsahuje

Léčivou látkou je interferonum alfa-2a, 3 miliony IU/0,5 ml, 6 milionů IU/0,5 ml nebo

9 milionů IU/0,5 ml.

Dalšími složkami jsou amonium-acetát, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/1 ml), polysorbát

80, kyselina octová, roztok hydroxidu sodného a voda na injekce.

Jak přípravek Roferon

-

A vypadá a co obsahuje toto balení

Roferon-A je injekční roztok (0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách).

V

elikosti balení:

Balení po 1, 5, 6, 12 nebo 30 předplněných injekčních stříkačkách, a vícečetná

balení obsahující 12 (2 balení po 6) nebo 30 (5 balení po 6) předplněných injekčních stříkaček. Na trhu

nemusí být všechny velikosti balení.

Roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý.

Držitel rozhodnutí o registraci

Roche s.r.o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha 8

Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží

ROCHE PHARMA AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Tento léčivý přípra

vek

je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Roferon-A: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko,

Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko,

Švédsko, Velká Británie.

Roféron

-A: Francie.

Roceron-A: Norsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 6. 6. 2018

7.

Jak aplikovat přípravek Roferon

-A

Ilustrovaný návod pro podkožní injekci přípravku Roferon

-

A předplněné injekční stříkačky

Inje

kční stříkačka s injekčním roztokem

Jehly pro podkožní podání

píst

ochranný uzávěr

zadní uzávěr

ochranný kryt

↑ ↑ ↑ ↑

Důležité:

Před použitím nechte roztok zahřát na pokojovou teplotu (podání).

Vyjměte jehlu z krabičky. Sejměte zadní uzávěr z jehly.

Poté z krabičky vyjměte injekční stříkačku a odstraňte ochranný

uzávěr. Nasaďte jehlu na injekční stříkačku. Sejměte ochranný kryt z

jehly (viz obrázek 1).

Obrázek 1

Držte injekční stříkačku

svisle, jehlou vzhůru.

Opatrně odstraňte

všechen vzduch

pomalým stlačováním

pístu injekční stříkačky.

Obrázek 2

Roferon-A může být

aplikován buď do stehna,

nebo do dolní části

břicha.

Pro každou injekci je

vhodné zvolit nové místo

vpichu.

Obrázek 3

Před podáním injekce otřete místo vpichu vatovým tampónem

namočeným v alkoholu.

Obrázek 4

Předplněné injekční stříkačky jsou pouze pro jedno použití. Měl(a) byste vyřadit všechny nepoužité

přípravky nebo odpadní materiál. S dalšími dotazy se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Následující pokyny mají být přísně dodržovány, pokud jde o použití a znehodnocení jednorázových

injekčních stříkaček a dalších ostrých předmětů:

Jehly a jednorázové injekční stříkačky nemají být nikdy znovu používány.

Odložte všechny použité jehly a injekční stříkačky do zvláštní nádoby na ostré předměty

(nádoba z nepropíchnutelného materiálu).

Uchovávejte tuto nádobu mimo dosah dětí.

Použité naplněné nádoby na ostré předměty neodkládejte do domácího odpadu.

S naplněnou nádobou nakládejte v souladu s místními požadavky nebo dle pokynů

poskytovatele lékařské péče.

Pomocí palce a ukazováčku vytvořte kožní řasu, do které

vpíchněte jehlu pod úhlem 45° tak daleko, jak je to možné (viz

obrázek 5).

Jemně povytáhněte píst injekční stříkačky. Pokud se v injekční

stříkačce objeví krev, vnikli jste do cévy. Pokud se to stane,

nemůžete přípravek Roferon-A aplikovat. Vyřaďte nepoužitou

injekční stříkačku i jehlu a začněte znovu s novou injekční

stříkačkou a jehlou do jiného místa.

Obrázek 5

Pomocí

rovnoměrného tlaku

aplikujte obsah

předplněné injekční

stříkačky přípravku

Roferon-A pod kůži,

dokud není injekční

stříkačka úplně

prázdná.

Obrázek 6

Jemně přitlačte vatový

tampón namočený v

alkoholu na místo

vpichu a vysuňte jehlu

pod malým úhlem.

Obrázek 7

1

Sp. zn. sukls224063/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Roferon-A 9 MIU/0,5 ml

9 milionů mezinárodních jednotek (IU)

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje interferonum alfa-2a* v množství 9 milionů

mezinárodních jednotek v 0,5 ml** (9 milionů IU/0,5 ml).

*produkovaný v Escherichia coli rekombinantní DNA technologií

**Obsažený objem je v nadbytku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem:

Benzylalkohol (10 mg/1 ml)

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Roferon-A je indikován k léčbě:

Trichocelulární leukemie.

Chronické myeloidní leukemie s pozitivním nálezem filadelfského chromozomu v chronické fázi.

Léčba přípravkem Roferon-A není alternativní léčbou pro pacienty s CML, kteří mají příbuzné

s identickými antigeny systému HLA a je u nich plánována nebo v budoucnosti zvažována allogení

transplantace kostní dřeně. Dosud není známo, zda Roferon-A může být v této indikaci považován za

přípravek s léčebným potenciálem.

Kožního T-buněčného lymfomu. Interferonem alfa-2a (Roferon-A) mohou být léčeni pacienti, u

kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční

terapie není vhodná.

Dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou B a s prokázanými markery

replikace viru, tj. kteří jsou pozitivní na HBV DNA nebo HBeAg.

Dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou C, kteří mají pozitivní

protilátky proti HCV nebo HCV RNA a zvýšenou hladinu sérové alaninaminotransferázy (ALT), bez

jaterní dekompenzace.

2

Účinnost interferonu alfa-2a v léčbě hepatitidy C je zvýšena v kombinaci s ribavirinem. V případě

nesnášenlivosti ribavirinu nebo kontraindikace má být Roferon-A podáván samostatně.

Folikulárních nehodgkinských lymfomů.

Pokročilého karcinomu ledviny.

Pacientů s maligním melanomem ve stádiu II podle kritérií AJCC (tloušťka nádoru dle Breslowa > 1,5

mm, nedochází k šíření melanomu v kůži a nejsou postiženy lymfatické uzliny), kteří jsou po operaci

bez příznaků choroby.

4.2

Dávkování a způsob podání

Není možné použít všechny dostupné formy síly Roferonu-A ve všech indikacích, které jsou uvedeny v

bodě 4.1. Předepsaná síla má odpovídat doporučenému dávkování v každém individuálním případě.

TRICHOCELULÁRNÍ LEUKEMIE

Počáteční dávkování:

3 miliony IU denně podkožně po dobu 16 až 24 týdnů. Projeví-li se intolerance, má být denní dávka

snížena na 1,5 milionu IU nebo aplikace prováděna třikrát týdně, případně obojí.

Udržovací dávkování:

3 miliony IU třikrát týdně podkožně. Projeví-li se intolerance, má být dávka snížena na 1,5 milionu IU

třikrát týdně.

Doporučená délka léčby:

Pacient má být léčen přibližně 6 měsíců, než lékař rozhodne, zda v terapii pokračovat nebo ji u

nereagujících pacientů přerušit. Nemocní byli léčeni bez přerušení po dobu až 20 měsíců. Optimální doba

trvání léčby trichocelulární leukemie přípravkem Roferon-A nebyla stanovena.

Minimální účinná dávka přípravku Roferon-A při trichocelulární leukemii nebyla stanovena.

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

Roferon-A je určen pro léčbu pacientů v chronické fázi myeloidní leukemie pozitivní na filadelfský

chromozóm. Roferon-A není alternativní léčbou CML u pacientů, kteří mají příbuzné s identickými

antigeny systému HLA a je u nich plánována nebo v budoucnosti zvažována allogení transplantace kostní

dřeně.

Roferon-A vyvolává nezávisle na předchozí léčbě hematologické remise u 60 % pacientů v chronické fázi

myeloidní leukemie. Dvě třetiny z nich dosáhnou úplné hematologické remise až po 18 měsících od

začátku terapie.

Na rozdíl od cytotoxické chemoterapie je interferon alfa-2a schopen vyvolávat cytogenetické reakce déle

než 40 měsíců. Dosud není známo, zda Roferon-A může být v této indikaci považován za přípravek s

léčebným potenciálem.

Dávkování:

U pacientů starších 18 let se doporučuje podávat Roferon-A podkožně po dobu 8 až 12 týdnů podle

následujícího režimu:

1. až 3. den

3 miliony IU denně

3

4. až 6. den

6 milionů IU denně

7. až 84. den

9 milionů IU denně

Délka terapie:

Pacienti mají být léčeni nejméně 8, raději však 12 týdnů, než lékař podle změn v hematologických

parametrech rozhodne, zda v léčbě pokračovat, nebo ji přerušit. Pozitivně reagující pacienti mají být

léčeni do dosažení kompletní hematologické odezvy, nebo nejvýše po dobu 18 měsíců; po úplné

hematologické remisi má terapie pokračovat 9 miliony IU denně (optimum) nebo 9 miliony IU třikrát

týdně (minimum), aby bylo v co nejkratším čase dosaženo cytogenetické odezvy. Optimální délka léčby

chronické myeloidní leukemie přípravkem Roferon-A dosud nebyla určena, ačkoli cytogenetické reakce

byly pozorovány dva roky po začátku léčby.

Bezpečnost použití, účinnost a optimální dávkování přípravku Roferon-A u dětí s chronickou myeloidní

leukemií nebyly dosud stanoveny.

KOŽNÍ T-BUNĚČNÝ LYMFOM (CTCL)

Interferon alfa-2a (Roferon-A) může být účinný u pacientů s progresivním kožním T-buněčným

lymfomem, u kterých konvenční terapie selhává nebo je nevhodná.

Optimální dávkování nebylo dosud stanoveno.

Počáteční dávkování:

U nemocných starších 18 let má být Roferon-A podáván podkožně celkem po 12 týdnů s denní dávkou

zvyšující se až na 18 milionů IU podle následujícího režimu:

1. až 3. den

3 miliony IU denně

4. až 6. den

9 milionů IU denně

7. až 84. den

18 milionů IU denně

Udržovací dávkování:

Roferon-A má být podáván podkožně třikrát týdně v maximální dávce přijatelné pro pacienta, která však

nepřekračuje 18 milionů IU.

Délka terapie:

Pacienti mají být léčeni nejméně 8, raději však 12 týdnů, než lékař rozhodne, zda v terapii pokračovat,

nebo ji u nereagujících pacientů přerušit. Minimální doba léčby má být u reagujících pacientů 12 měsíců,

aby se zvýšila pravděpodobnost úplné remise a zlepšila se dlouhodobá prognóza. Nemocní byli léčeni bez

přerušení po dobu až 40 měsíců. Optimální doba trvání léčby kožního T-buněčného lymfomu přípravkem

Roferon-A nebyla dosud stanovena.

Upozornění:

Přibližně u 40 % pacientů s kožním T-buněčným lymfomem nebyla pozorována objektivní reakce nádoru

na terapii. Částečná reakce je obvykle zjištěna do 3 měsíců, úplná do 6 měsíců, i když nejlepšího výsledku

může být někdy dosaženo až po 12 měsících.

CHRONICKÁ HEPATITIDA B

Roferon-A je určen k léčbě dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou B, kteří

jeví známky virové replikace, tj. jsou pozitivní na přítomnost HBV DNA nebo HBeAg.

Doporučené dávkování:

4

Optimální terapeutický režim nebyl dosud stanoven. Dávka se obvykle pohybuje v rozsahu 2,5 až 5,0

milionů IU/m

povrchu těla a je aplikována podkožně třikrát týdně po dobu 4 až 6 měsíců.

Dávkování může být upraveno v závislosti na snášenlivosti léčby. Není-li po 3 až 4 měsících léčby

pozorováno žádné zlepšení, je třeba uvažovat o přerušení terapie.

Děti

: Dětem s chronickou hepatitidou B byly bezpečně podávány dávky do 10 milionů IU/m

, nicméně

účinnost léčby dosud nebyla prokázána.

CHRONICKÁ HEPATITIDA C

ROFERON-A V KOMBINACI S RIBAVIRINEM

PACIENTI PO RELAPSU

V kombinaci s ribavirinem je Roferon-A podáván u dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří

v minulosti podstoupili monoterapii interferonem alfa, avšak po vysazení léčby u nich došlo k relapsu

onemocnění.

Dávkování:

Roferon-A: 4,5 milionů IU podkožně třikrát týdně po dobu 6 měsíců.

Dávkování Ribavirinu:

Dávka Ribavirinu: 1000 až 1200 mg/den ve dvou rozdělených dávkách (jedna ráno při snídani a druhá

večer při jídle). Další informace o dávkování a způsobu podávání ribavirinu jsou uvedeny v Souhrnu

údajů o přípravku ribavirin.

DOSUD NELÉČENÍ PACIENTI

Účinnost interferonu 2-alfa v léčbě hepatitidy C je zesílena v kombinaci s ribavirinem. Roferon-A má být

podáván samostatně pouze v případech nesnášenlivosti nebo kontraindikace ribavirinu.

Dávkování:

Roferon-A: 3 až 4,5 milionů IU podkožně třikrát týdně po dobu 6 měsíců. U nemocných, kteří mají po 6

měsících negativní HCV RNA, jsou infikováni genotypem 1 a mají vysoký počet kopií viru na buňku

(virová nálož), má být v léčbě pokračováno po dobu dalších 6 měsíců.

Dávkování Ribavirinu: viz výše.

Pokud má být terapie prodloužena na 12 měsíců, je třeba brát v úvahu další negativní prognostické faktory

(věk vyšší než 40 let, mužské pohlaví, přemosťující fibróza).

U nemocných, kde virologická odpověď po 6 měsících léčby nenastala (HCV RNA je pod dolní hranicí

detekčních mezí), k přetrvávající odpovědi nedochází (HCV RNA je 6 měsíců po ukončení léčby pod

dolní hranicí detekčních mezí).

MONOTERAPIE ROFERONEM-A

Roferon-A má být podáván samostatně pouze v případech nesnášenlivosti nebo kontraindikace ribavirinu.

Počáteční dávkování:

5

V rámci zavádění terapie má být Roferon-A podáván v dávce 3 až 6 milionů IU podkožně třikrát týdně po

dobu 6 měsíců, pokud je terapie pacientem snášena. U nemocných, kteří po 3 až 4 měsících od zahájení na

léčbu neodpovídají, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Roferon-A/.

Udržovací dávkování:

Pacienti, u kterých se normalizovala hladina sérové ALT a/nebo u nichž je HCV RNA již

nedetekovatelná, vyžadují pro posílení úplné remise udržovací terapii přípravkem Roferon-A v dávce 3

milionů IU třikrát týdně po dobu dalších 6 měsíců nebo déle. Optimální doba léčby nebyla dosud

stanovena, je však vhodné terapii provádět nejméně po dobu 12 měsíců.

Poznámka:

U většiny pacientů, kterým byl podáván Roferon-A samostatně, došlo k relapsu v průběhu čtyř měsíců od

ukončení léčby.

FOLIKULÁRNÍ NEHODGKINSKÉ LYMFOMY

U pacientů s pokročilými folikulárními nehodgkinskými lymfomy (vysoká nálož nádoru) prodlužuje

Roferon-A dobu přežití bez klinických příznaků onemocnění, užívá-li se jako adjuvantní terapie

k chemoterapii typu CHOP.

Účinnost adjuvantní terapie interferonem alfa-2a na celkové dlouhodobé přežití těchto pacientů nebyla

dosud stanovena.

Doporučené dávkování:

Roferon-A má být podáván souběžně s konvenční chemoterapií (např. kombinace cyklofosfamidu,

prednizonu, vinkristinu a doxorubicinu) podkožně v dávce 6 milionů IU/m

plochy těla od 22. do 26. dne

v rámci každého 28 denního cyklu.

POKROČILÝ KARCINOM LEDVINY

KOMBINACE S VINBLASTINEM

Terapie přípravkem Roferon-A v kombinaci s vinblastinem navozuje celkovou odpověď přibližně v 17-26

%, zpomaluje progresi choroby a prodlužuje celkovou dobu přežití pacientů s pokročilým karcinomem

ledviny.

Doporučené dávkování:

Roferon-A má být podáván v průběhu prvního týdne léčby podkožně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně,

poté v dávce 9 milionů IU třikrát týdně v průběhu druhého týdne a od 3. týdne v dávce 18 milionů IU

třikrát týdně. Současně intravenózně podávaný vinblastin má být dávkován dle instrukcí výrobce v dávce

0,1 mg/kg jedenkrát za tři týdny.

Jestliže dávka přípravku Roferon-A 18 milionů IU třikrát týdně není pacientem tolerována, může být

snížena na 9 milionů IU třikrát týdně.

Léčba má trvat po dobu nejméně 3 měsíců, maximálně 12 měsíců nebo do okamžiku, kdy dojde k progresi

choroby. Pacienti, u kterých bylo dosaženo kompletní odpovědi, mohou ukončit léčbu 3 měsíce po jejím

dosažení.

KOMBINACE S BEVACIZUMABEM (AVASTIN)

Doporučené dávkování:

6

Dávka 9 milionů IU podávaná podkožně třikrát týdně do progrese onemocnění nebo až po dobu 12

měsíců. Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem Roferon-A po 12 měsících nebyla hodnocena.

Léčba přípravkem Roferon-A může být zahájena s nižší dávkou (3 nebo 6 milionů IU), doporučené dávky

9 milionů IU by nicméně mělo být dosaženo v průběhu prvních 2 týdnů léčby.

Pokud není dávka 9 milionů IU přípravku Roferon-A třikrát týdně tolerována, může být snížena na

minimální dávku 3 miliony IU třikrát týdně.

Injekce přípravku Roferon-A jsou podávány po skončení infuze přípravku Avastin. Více informací

týkajících se kombinovaného podávání s Avastinem naleznete v Souhrnu údajů o přípravku Avastin.

CHIRURGICKY ODSTRANĚNÝ MALIGNÍ MELANOM

Adjuvantní terapie nízkými dávkami přípravku Roferon-A prodlužuje období bez příznaků nemoci u

pacientů, kteří byli před započetím terapie po odstranění melanomu (tloušťka nádoru >1,5 mm) bez

prokázaných vzdálených metastáz a bez metastáz v lymfatických uzlinách.

Doporučené dávkování:

Roferon-A má být podáván podkožně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně po dobu 18 měsíců, při započetí

léčby nejpozději 6 týdnů po chirurgickém zákroku. V případě nesnášenlivosti přípravku může být dávka

snížena na 1,5 milionu IU třikrát týdně.

4.3 Kontraindikace

Roferon-A se nesmí podávat pacientům:

u nichž se projevila hypersenzitivita na rekombinantní interferon alfa-2a nebo na kteroukoli

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

u nichž se vyskytlo vážné srdeční onemocnění nebo jakákoli srdeční choroba. Žádné přímé

kardiotoxické účinky přípravku nebyly prokázány, ale je možné, že by projevy akutní omezené

toxicity (např. horečka, pocity mrazení), často spojené s aplikací přípravku Roferon-A, mohly již

existující srdeční onemocnění aktivovat,

s vážnou ledvinovou, jaterní nebo myeloidní dysfunkcí,

se záchvaty a/nebo s porušenou funkcí centrálního nervového systému (viz bod 4.4),

s chronickou hepatitidou doprovázenou pokročilým dekompenzujícím jaterním onemocněním nebo

cirhózou jater,

s chronickou hepatitidou, kteří prodělali nebo prodělávají léčbu imunosupresivy,

Benzylalkohol, který je jednou z pomocných látek v injekčním roztoku přípravku Roferon-A, může

mít u dětí do 3 let věku v řídkých případech potenciálně fatální toxické účinky a může vyvolávat

anafylaktické reakce. Z tohoto důvodu nesmí být injekční roztok přípravku Roferon-A užíván k

léčbě kojenců a dětí do 3 let věku. Roztok přípravku Roferon-A obsahuje 10 mg/ml

benzylalkoholu.

Terapie kombinovaná s ribavirinem: Při společném podávání interferonu alfa-2a s ribavirinem pacientům

s chronickou hepatitidou C, je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření

pro

použití

Z důvodu snadnější zpětné dohledatelnosti biologických léčivých přípravků má být název podávaného

přípravku zřetelně zaznamenán (nebo vyznačen) v pacientově dokumentaci.

Roferon-A má být podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi s léčbou indikovaných

onemocnění. Zvládnutí terapie a jejích komplikací je možné jen tehdy, jsou-li k dispozici odpovídající

léčebná a diagnostická zařízení.

7

Nemocní mají být informováni nejen o přínosech terapie, ale též o možných nepříznivých reakcích.

Přecitlivělost: Pokud se v průběhu léčby přípravkem Roferon-A nebo při terapii kombinované

s ribavirinem vyskytnou hypersenzitivní reakce, musí být léčba ukončena a současně je třeba ihned

zahájit odpovídající léčebné postupy. Přechodně se vyskytující vyrážka přerušení léčby nevyžaduje.

U pacientů po transplantacích (např. ledvin nebo kostní dřeně) může být efekt imunosupresivní terapie

zeslaben, neboť interferony působí imunostimulačně. Stejně jako u ostatních alfa interferonů byly u

pacientů používajících Roferon-A hlášeny rejekce transplantátu.

Horečka/Infekce: I když se horečka může vyskytovat jako součást pseudochřipkových příznaků (flu-

like syndrom), které jsou častým průvodním jevem léčby interferony, je nutno vyloučit jiné příčiny

perzistující horečky, hlavně závažné infekce (bakteriální, virové, plísňové), a to především u pacientů

s neutropenií. Během léčby interferony alfa, včetně přípravku Roferon-A, byly hlášeny závažné

infekce (bakteriální, virové, mykotické). Je třeba ihned zahájit vhodnou antiinfekční terapii a uvážit

přerušení léčby.

Psychiatrické projevy: U nemocných, kteří podstupují terapii interferony včetně Roferonu-A, se mohou

projevit vážné nežádoucí psychiatrické reakce. Může dojít k depresi, sebevražedným sklonům, pokusům o

sebevraždu až k sebevraždě, a to i u pacientů bez předchozích psychiatrických onemocnění. Lékaři mají u

všech pacientů léčených Roferonem-A sledovat příznaky deprese. Pacienty je třeba před zahájením terapie

o možném výskytu deprese informovat a pacient má ihned oznámit lékaři jakýkoli příznak deprese. V

těchto případech je nutné poskytnout psychiatrickou pomoc a/nebo uvážit přerušení léčby.

Pacienti užívající návykovou látku/se závislostí na návykovou látku: U HCV infikovaných pacientů

léčených α-interferonem, kteří mají poruchu spojenou s užíváním návykové látky (alkohol, konopí,

atd.), je vyšší riziko rozvoje psychiatrických poruch nebo exacerbace již stávajících psychiatrických

poruch. Pokud je u těchto pacientů léčba α-interferonem považována za nezbytnou, má být pečlivě

zváženo a odpovídajícím způsobem léčeno probíhající psychiatrické onemocnění a sklon k užívání

dalších návykových látek dříve, než bude léčba zahájena. Je-li to nutné, má být zvážen

interdisciplinární přístup, včetně zásahu psychiatra nebo specialisty na závislosti z důvodu

vyhodnocení stavu, následné léčby a sledování pacienta. Pacienti mají být pozorně sledováni

v průběhu léčby i po jejím skončení. Je doporučen včasný zásah při opětovném vzniku nebo rozvoji

duševních poruch a užívání návykových látek.

Oftalmologické projevy: Stejně jako u jiných interferonů byly po léčbě přípravkem Roferon-A popsány

případy retinopatií včetně retinálního krvácení, výskytu vatovitých ložisek, papiloedému, trombózy

retinální arterie nebo žíly a optických neuropatií, které mohou vést ke ztrátě zraku. U každého pacienta,

který má pocit zhoršení nebo ztráty zraku, musí být provedeno oční vyšetření. K postižení zraku může

dojít ve spojitosti s jinými chorobami, proto se u nemocných s diabetem mellitem nebo hypertenzí

doporučuje provést vyšetření zraku před zahájením monoterapie přípravkem Roferon-A nebo terapie

kombinované s ribavirinem. U pacientů s nově vzniklými nebo zhoršenými oftalmologickými chorobami

má být monoterapie přípravkem Roferon-A nebo terapie kombinovaná s ribavirinem přerušena.

Endokrinologické projevy: U pacientů léčených přípravkem Roferon-A byl v řídkých případech

zaznamenán výskyt hyperglykémie. Proto má být u všech pacientů s příznaky hyperglykémie pravidelně

prováděna kontrola hladiny krevního cukru. U pacientů s diagnózou diabetes mellitus může být zapotřebí

upravit jejich léčebný režim.

V případech mírné až středně těžké dysfunkce ledvin a jater a při myeloidní dysfunkci je nutné tyto funkce

pečlivě sledovat.

Jaterní funkce: V řídkých případech může být interferon alfa příčinou nového vzplanutí autoimunitní

choroby u pacientů s hepatitidou. Proto se při léčbě pacientů s hepatitidou, kteří mají v anamnéze

autoimunitní onemocnění, doporučuje postupovat se zvýšenou opatrností. Pokud u těchto pacientů dojde

8

ke zhoršení jaterních funkcí, je třeba zvážit možnost stanovení autoimunitních protilátek. V nezbytných

případech má být léčba přerušena.

Suprese kostní dřeně: Nejvyšší pozornost je třeba věnovat nemocným s těžkou myelosupresí, neboť

Roferon-A má supresivní účinek na kostní dřeň, který se projevuje snížením počtu bílých krvinek,

zejména granulocytů, snížením počtu krevních destiček a vzácněji snížením koncentrace hemoglobinu.

Může tak dojít k vyššímu riziku infekce nebo krvácivosti. Je proto důležité tyto parametry pečlivě

sledovat a provádět kompletní rozbor krve před terapií a v pravidelných intervalech též během terapie

přípravkem Roferon-A.

Autoimunitní projevy: Při léčbě interferony alfa byl pozorován vývoj různých autoprotilátek, přičemž

klinické příznaky autoimunitní nemoci se vyskytly mnohem častěji u jedinců s dispozicí k autoimunitním

chorobám. U těchto jedinců nebo u pacientů s autoimunitními chorobami v anamnéze je doporučeno

sledovat příznaky autoimunitních chorob a provádět měření hladin autoprotilátek a TSH.

Terapie přípravkem Roferon-A.u dětí se nedoporučuje, neboť u nich nebyla stanovena míra bezpečnosti a

účinnosti přípravku Roferon-A.

U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří podstupují hemodialýzu, trpí hemofilií nebo jsou

současně infikování virem HIV, nebyla účinnost léčby stanovena.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,5 ml, tzn. Je v podstatě bez sodíku.

Terapie kombinovaná s ribavirinem: Při společném podávání interferonu alfa-2a s ribavirinem pacientům

s chronickou hepatitidou C, je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

U pacientů současně infikovaných virem HIV, kteří jsou léčeni intenzivní antiretrovirovou léčbou

(HAART - Highly Active Anti-Retroviral Therapy), může být zvýšené riziko rozvoje laktátové acidózy.

Je třeba proto věnovat zvýšenou pozornost v případech, kdy je přidána varianta: kombinovaná léčba

Roferon-A a ribavirin k terapii HAART (viz SPC pro ribavirin).

U současně infikovaných pacientů s pokročilou cirhózou jater, kteří jsou léčeni terapií HAART, může

být zvýšené riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidání léčby interferony alfa samotnými nebo v

kombinaci s ribavirinem může toto riziko v uvedené skupině pacientů zvýšit.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

Vzhledem k tomu, že interferony alfa působí na buněčný metabolismus, existuje možnost ovlivnění

aktivity dalších přípravků. V malé studii byl prokázán účinek přípravku Roferon-A na selektivní

mikrozomální enzymové systémy. Klinický význam těchto nálezů je nejasný.

Alfa interferony mohou ovlivnit oxidativní metabolické procesy. Tento fakt je třeba vzít v úvahu při

předepisování souběžné terapie jinými přípravky, jež jsou metabolizovány stejnou cestou. Žádné

specifické informace dosud nejsou k dispozici.

Bylo popsáno snížení clearance teofylinu účinkem přípravku Roferon-A.

Protože Roferon

-A může ovlivnit funkce centrálního nervového systému, nelze tudíž vyloučit jeho

interakce se souběžně podávanými léky ovlivňujícími centrální nervový systém. Neurotoxické,

hematotoxické nebo kardiotoxické účinky léků užívaných před podáním interferonů nebo současně s nimi

mohou být zesíleny.

Terapie kombinovaná s ribavirinem: Při společném podávání interferonu alfa-2a s ribavirinem pacientům

s chronickou hepatitidou C, je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

Výsledky z kontrolovaných klinických studií u pacientů s karcinomem ledvin neprokázaly žádný

významný účinek bevacizumabu (Avastin) na farmakokinetiku interferonu alfa-2a (Roferon-A).

9

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Při podávání přípravku Roferon-A má být u obou pohlaví praktikována účinná antikoncepce. O použití

přípravku Roferon-A u těhotných žen nejsou žádné dostupné údaje. Při podávání přípravku opicím makak

rhesus v časné až střední fázi březosti v dávkách výrazně převyšujících doporučenou klinickou dávku byl

pozorován abortivní efekt (viz bod 5.3). Ačkoli testy na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek

přípravku Roferon-A, nelze vyloučit poškození plodu při jeho podávání v těhotenství. V těhotenství má

být přípravek Roferon-A podáván pouze v případě, že přínos léčby pro matku převáží možné riziko pro

plod.

Není známo, je-li látka vylučována do mateřského mléka. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo

terapii, je třeba posoudit přínos léčiva pro matku.

Užití s ribavirinem u pacientek s chronickou hepatitidou C

U všech zvířecích druhů vystavených ribavirinu byly prokázány významné teratogenní a/nebo emryocidní

účinky. Léčba ribavirinem je u těhotných žen kontraindikovaná. Zvláště důležité je, aby pacientky,

užívající Roferon-A v kombinaci s ribavirinem nebo partnerky pacientů užívajících Roferon-A v

kombinaci s ribavirinem, neotěhotněly. Pacientky ve fertilním věku a jejich partneři musí každý během

léčby a 4 měsíce po jejím ukončení používat účinnou metodu antikoncepce. Pacienti a jejich partnerky

musí každý během léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou metodu antikoncepce. Více viz

SPC ribavirinu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ačkoli žádné studie účinku na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu strojů nebyly provedeny,

Roferon-A může v závislosti na dávce, léčebném režimu a individuální citlivosti pacienta ovlivňovat

rychlost reakce, a tím zhoršovat určité schopnosti, např. řídit automobil, obsluhovat stroje, apod.

4.8

Nežádoucí účinky

Terapie kombinovaná s ribavirinem: Při společném podávání interferonu alfa-2a s ribavirinem pacientům

s chronickou hepatitidou C je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

Následující

údaje

nepříznivých

reakcích

vycházejí

informací

získaných

při

léčbě

pacientů

nádorovým onemocněním nejrůznějšího druhu často nereagujících na předchozí terapii a v pokročilém

stadiu vývoje nemoci, dále pacientů s chronickou hepatitidou B a chronickou hepatitidou C.

Přibližně u dvou třetin pacientů a nádorovým onemocněním došlo k výskytu anorexie, u jedné

poloviny z nich se projevila nauzea. Přibližně u jedné pětiny pacientů s nádorovým onemocněním byly

pozorovány kardiovaskulární a plicní choroby, spočívající v nálezu přechodné hypotenze, hypertenze,

edému, cyanózy, arytmií, bušení srdce a bolesti na hrudi. Většině těchto nemocných byly podávány

dávky signifikantně vyšší, než jsou doporučovány v současnosti, což patrně vysvětluje častější a

závažnější nežádoucí reakce v této skupině než ve skupině pacientů s hepatitidou B, kde byly nežádoucí

reakce obvykle přechodné a nemocní se vraceli do stavu před terapií po 1 až 2 týdnech od konce léčby. U

nemocných s hepatitidou B byla kardiovaskulární onemocnění pozorována velmi vzácně. V případě

hepatitidy B bylo zlepšení klinického stavu pacienta obvykle signalizováno změnami hladin transamináz.

Většina pacientů popisovala příznaky podobné chřipce jako jsou únava, pyrexie, třesavky, snížená chuť k

jídlu, myalgie, bolest hlavy, artralgie a diaforéza. Tyto akutní nežádoucí účinky lze obvykle snížit nebo

zcela potlačit souběžným podáním paracetamolu; v průběhu terapie nebo úpravou dávky se obtíže mohou

zmírňovat, i když pokračující léčba může vést k letargii, astenii a únavě.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti:

10

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

1/10)

Časté

1/100

až < 1/10)

Méně časté

1/1000

až < 1/100)

Vzácné

1/10000

až < 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Není známo (z

dostupných

údajů nelze

určit)

Infekce a

infestace

Pneumonie

Herpes simplex

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Leukopenie

Trombocytopenie

Anémie

Agranulocytóza

Hemolytická

anémie.

Idiopatická

trombocytope-

nická purpura

Neutropenie

Poruchy

imunitního

systému

Autoimunitní

poruchy

Akutní reakce

přecitlivělosti

Sarkoidóza

Rejekce

transplantátu†

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Hypertyreóza

Porucha funkce

štítné žlázy

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Nauzea

Bezvýznamná

hypokalcemie

Dehydratace

Elektrolytová

dysbalance

Diabetes mellitus

Hyperglykémie

Hypertriglyceri-

demie

Hyperlipidemie

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Úzkost

Změny

mentálního

stavu

Stavy

zmatenosti

Poruchy

chování

Nervozita

Poruchy paměti

Poruchy

spánku

Sebevražda

Sebevražedný

pokus

Sebevražedné

myšlenky

Mánie

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Poruchy chuti

Neuropatie

Závratě

Hypoestezie

Parestezie

Tremor

Somnolence

Kóma

Cerebrovaskulární

příhody

Konvulze

Přechodná erektilní

dysfunkce

Encefalopatie

Poruchy oka

Poruchy zraku

Konjunktivitida

Ischemická

retinopatie

Trombóza

retinální artérie

Optická

neuropatie

Retinální

hemoragie

Trombóza

retinální žíly

Retinální exudace

Retinopatie

Papiloedém

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Porucha sluchu

Srdeční poruchy

Arytmie

Palpitace

Cyanóza

Kardiorespirační

zástava

Infarkt myokardu

Městnavé srdeční

selhání

Plicní edém

Cévní poruchy

Hypertenze

Hypotenze

Vaskulitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Kašel

Plicní arteriální

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Zvracení

Bolest břicha

Nauzea

Sucho v ústech

Pankreatitida

Intestinální

hypermotilita

Zácpa

Reaktivace

peptického vředu

Gastrointestinální

krvácení

Ischemická

kolitida

Ulcerózní

kolitida

11

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

1/10)

Časté

1/100

až < 1/10)

Méně časté

1/1000

až < 1/100)

Vzácné

1/10000

až < 1/1000)

Velmi vzácné

(< 1/10000)

Není známo (z

dostupných

údajů nelze

určit)

Dyspepsie

Flatulence

(neohrožující na

životě)

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní selhání

Hepatitida

Porucha jaterních

funkcí

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

Zvýšené pocení

Psoriáza

Pruritus

Vyrážka

Suchá kůže

Epistaxe

Suchost sliznic

Rýma

Kožní

depigmentace

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Myalgie

Artralgie

Systémový lupus

erytematodes

Artritida

Poruchy ledvin a

močových cest

Proteinurie

Zvýšený počet

buněk v moči

Akutní renální

selhání

Porucha renálních

funkcí

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Onemocnění

podobné chřipce

Pokles chuti k

jídlu

Pyrexie

Rigor

Únava

Bolest na hrudi

Otoky

Nekróza v místě

aplikace

Reakce v místě

aplikace

Vyšetření

Pokles tělesné

hmotnosti

Zvýšení ALT

Zvýšení

transamináz

Zvýšení krevní

alkalické

fosfatázy

Zvýšení kreatininu

v krvi

Zvýšení urey v krvi

Zvýšení bilirubinu v

krvi

Zvýšení kyseliny

močové v krvi

Zvýšení LDH v krvi

(včetně exacerbace herpes labialis)

U myelosuprimovaných pacientů se trombocytopenie a pokles hemoglobinu objevuje častěji. Úprava závažných

hematologických odchylek k hladinám před léčbou se dostavuje obvykle v rozmezí sedmi až deseti dní po

ukončení terapie přípravkem Roferon-A.

(např. kopřivka, angioedém, bronchospasmus a anafylaxe)

včetně atrioventrikulární blokády

(reverzibilní po přerušení; zvýšené vypadávání vlasů může pokračovat ještě několik týdnů po ukončení léčby)

exacerbace, nebo vyvolání psoriázy

(zvláště u pacientů s rakovinou a renálním onemocněním)

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Znění textu dle druhu přípravků obsahujících interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze.

Vzácně mohou být alfa-interferony včetně Roferonu-A, ať užity samostatně nebo v kombinaci s

ribavirinem, spojeny s pancytopenií, a velmi vzácně byla zaznamenána aplastická anémie.

U některých jedinců se mohou proti interferonům tvořit neutralizační protilátky. Za určitých klinických

podmínek (nádorové onemocnění, systémový lupus erythematodes, herpes zoster) se mohou též spontánně

tvořit protilátky proti lidskému leukocytárnímu interferonu u pacientů, kteří nikdy exogenní interferony

neobdrželi. Klinická významnost vzniku těchto protilátek dosud nebyla plně objasněna.

12

V klinických studiích, kde byl používán lyofilizovaný Roferon-A uchovávaný při teplotě do 25º C, byly

neutralizující protilátky proti Roferonu-A zjištěny přibližně u jednoho z pěti pacientů. U pacientů

s hepatitidou C, kteří odpověděli na léčbu a došlo u nich k rozvoji neutralizujících protilátek, byl

zaznamenán trend dřívější ztráty odpovědi v průběhu léčby, ve srovnání s pacienty, u nichž k rozvoji

těchto protilátek nedošlo. Žádný další klinický následek přítomnosti protilátek nebyl zaznamenán.

Klinický význam rozvoje protilátek nebyl zcela objasněn.

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se rozvoje neutralizujících protilátek u pacientů v klinických

studiích, kde byl používán lyofilizovaný Roferon-A pro přípravu injekčního roztoku, uchovávaný při

teplotě 4 ºC. V myším modelu, kde relativní imunogenicita lyofilizovaného Roferonu-A uchovávaného

při teplotě 25 ºC vzrůstá v čase, není takovýto nárůst immunogenicity zaznamenán, pokud byl

lyofilizovaný Roferon-A uchováván při doporučené teplotě 4 ºC.

Plicní arteriální hypertenze

U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména u

pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Projevy byly

hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby

interferonem alfa.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nejsou údaje o předávkování přípravkem, nicméně opakované velké dávky interferonu mohou být

spojeny s těžkou letargií, únavou, zhroucením a kómatem. Pacienti mají být hospitalizováni na pozorování

a patřičně ošetřeni.

Nežádoucí reakce na Roferon-A obvykle vymizí při odpovídající lékařské péči po několika dnech

přerušení terapie. Kóma bylo pozorováno u 0,4 % pacientů s nádorovým onemocněním zařazených

v klinických studiích.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB04

Roferon-A prokázal řadu aktivit takzvaného přirozeného lidského interferonu alfa. Roferon-A vykazuje

protivirové účinky vyvoláním rezistence buněk k virovým infekcím a modulací imunitního systému k

neutralizaci virů nebo k eliminaci virem infikovaných buněk. Detailní mechanizmus protinádorového

působení přípravku Roferon-A není dosud znám. V lidských nádorových buňkách, na něž Roferon-A

působil, jsou však popisovány nejrůznější změny: u buněk HT 29 dochází k významnému poklesu

syntézy DNA, RNA i proteinů. Ukázalo se, že Roferon-A má in vitro antiproliferační aktivitu vůči

různým druhům lidských nádorů a inhibuje růst některých lidských nádorových xenotransplantátů u

deficientních holých myší. Citlivost vůči přípravku Roferon-A byla testována na některých liniích

lidských nádorových buněk, které rostou in vivo u imunotolerantních myší. Antiproliferační aktivita

přípravku Roferon-A byla studována in vivo zejména na karcinomu prsu, adenokarcinomu slepého střeva,

karcinomu tlustého střeva a prostaty. Stupeň jeho protinádorové aktivity je různorodý.

13

Na rozdíl od jiných lidských proteinů jsou mnohé účinky interferonu alfa-2a částečně nebo zcela

potlačeny, je-li testován na zvířatech. Přesto byla u opic Makak rhesus podáním interferonu alfa-2a

vyvolána významná odolnost na virus vakcinie.

Klinická účinnost a bezpečnost

Trichocelulární leukemie

Terapeutická účinnost přípravku Roferon-A při léčbě trichocelulární leukemie byla hodnocena v rámci

rozsáhlé studie, která zahrnovala 218 pacientů. U 174 z nich bylo možno zhodnotit účinnost po 16 až 24

týdnech terapie. Odpověď byla pozorována u 88 % pacientů (celková odpověď v 33 %, částečná v 55 %

případů).

Chronická myeloidní leukemie (CML)

Účinnost přípravku Roferon-A byla stanovena u 226 pacientů v chronické fázi CML a srovnávána se 109

pacienty, kteří obdrželi chemoterapii (hydroxyureu nebo busulfan). V obou skupinách se vyskytovaly

skutečnosti příznivé pro diagnózu (méně než 10 % blastů v krvi) a léčba interferonem byla zahájena v

průběhu šesti měsíců od stanovení diagnózy. Léčba pacientů s CML v chronické fázi vedla k získání

hematologické odpovědi u stejného procentuálního počtu pacientů (85 až 90 %) jako při použití standardní

chemoterapie. Mimo to se u pacientů léčených přípravkem Roferon-A projevila v 8 % případů kompletní

cytogenetická odpověď a ve 38 % částečná cytogenetické odpověď. Oproti tomu během chemoterapie

byla navozena částečná cytogenetická odpověď u 9 % pacientů. Časový vývoj chronické fáze leukemie v

akcelerovanou nebo blastickou fázi byl u skupiny nemocných léčených přípravkem Roferon-A delší (69

měsíců) než u skupiny s konvenční chemoterapií (46 měsíců) (p<0,001), stejně jako hodnoty vyjadřující

medián celkového přežití (72,8 měsíce oproti 54,5 měsíce, p=0,002).

Kožní T-buněčný lymfom (CTCL)

Účinnost přípravku Roferon-A byla stanovena u 169 pacientů s CTCL, z nichž většina (78 %) byla

rezistentní vůči standardní terapii, nebo u nich docházelo k relapsům. V hodnotitelné skupině 85

nemocných nastala odpověď na léčbu u 58 % z nich (ve 20 % celková odpověď, v 38 % částečná

odpověď). Na terapii reagovali pacienti ve všech stádiích choroby. Hodnota mediánu doby trvání celkové

odpovědi od počátku léčby byla 22 měsíců, přičemž 94 % nemocných s celkovou odpovědí setrvalo v

remisi po dobu 9 měsíců.

Chronická hepatitida B

Účinnost přípravku Roferon-A v léčbě chronické hepatitidy B byla zjišťována ve studii zahrnující více než

900 pacientů. V klíčové kontrolované studii bylo 238 pacientů náhodně rozděleno do čtyř skupin:

nemocní, kterým bylo podáváno 2,5 milionů IU/m

, 5,0 milionů IU/m

nebo 10 milionů IU/m

přípravku

Roferon-A třikrát týdně a skupina nemocných bez léčby. Doba léčby byla 12 až 24 týdnů v závislosti na

odpovědi, např. na clearance sérového HBeAg a HBV DNA. Pacienti byli sledováni po 12 měsíců od

přerušení léčby. Statisticky signifikantní rozdíl byl nalezen v době trvání odpovědi [clearance antigenu

hepatitidy B e (HBeAg) a DNA viru hepatitidy B (HBV DNA)] u léčených a neléčených pacientů (37 %

oproti 13 %). Rozdíly v odpovědi u skupin, jimž byla podávána různá dávka přípravku, nebyly statisticky

významné (33 %, 34 % a 43 % při podávání 2,5, 5,0 a 10,0 milionů IU/m

). Sérologické a virologické

odpovědi byly po 12 měsících sledování již neléčených pacientů spojeny s významným zlepšením

histologického nálezu na játrech.

Chronická hepatitida C

Účinnost přípravku Roferon-A v léčbě chronické hepatitidy C byla stanovena u 1701 pacientů. V

kontrolní skupině bylo 130 těchto pacientů, kteří nebyli léčeni nebo jim bylo podáváno placebo. V

doporučeném dávkování navozuje Roferon-A celkovou biochemickou odpověď až u 85 % nemocných,

přičemž odpovídavost se u 11 až 44 % pacientů udržuje nejméně po dobu 6 měsíců po léčbě, v závislosti

na charakteru onemocnění před zahájením léčby, délce jejího trvání a dávkách IFN. Na základě hodnocení

jaterních biopsií odebraných před a po léčbě bylo ověřeno, že biochemická odpověď na Roferon-A je

spojena se signifikantním zlepšením jaterních chorob. U nemocných, kde odpovídavost přetrvávala 3 až 6

měsíců po terapii, bylo popsáno její udržení až po 4 roky.

14

Srovnání terapeutické účinnosti interferonu alfa-2a podávaného samostatně nebo v kombinaci s

ribavirinem bylo prováděno v dvojitě zaslepené randomizované klinické studii u pacientů v minulosti

neléčených a u relapsujících pacientů s virologicky, biochemicky a histologicky prokázanou chronickou

hepatitidou C. Po dobu šesti měsíců od ukončení léčby přetrvávala biochemická a virologická odpověď i

zlepšení histologického nálezu.

U relapsujících pacientů bylo pozorováno statisticky významné 10 násobné zvýšení (ze 4 % na 43 %;

p<0.01) přetrvávání virologické a biochemické odpovědi. Příznivý profil kombinované terapie se též

projevuje na míře odpovědi ve vztahu k HCV genotypu nebo k počátečním hodnotám počtu kopií viru na

buňku (virová nálož). Ačkoli doba trvání odpovědi u nemocných s HCV genotypem-1 byla kratší než u

celkové populace (přibližně 30 % proti 0 % při monoterapii), pozitivní přínos ribavirinu podávaného v

kombinaci s interferonem alfa-2a je zejména u této skupiny nemocných zřejmý. V důsledku podávání

kombinované terapie došlo rovněž ke zlepšení histologických nálezů.

Příznivé výsledky byly též zaznamenány v malé studii u dosud neléčených nemocných s hepatitidou C,

kterým byl podáván interferon alfa-2a (3 miliony IU třikrát týdně) v kombinaci s ribavirinem.

Další informace o farmakodynamických vlastnostech jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku ribavirin.

Folikulární nehodgkinské lymfomy

Účinnost přípravku Roferon-A podávaného souběžně s cytotoxickou terapií (chemoterapie typu CHOP:

cyklofosfamid, vinkristin, prednison a doxorubicin) byla stanovena u 122 pacientů s klinicky agresivními

nehodgkinskými lymfomy nízkého až středního stupně malignity ve srovnání s kontrolní skupinou 127

nemocných se stejným režimem chemoterapie. V obou přístupech byla získána objektivně srovnatelná

reaktivita, avšak při podávání přípravku Roferon-A se dostavil výrazný efekt v prodloužení období do

selhání léčby (p<0,001) a prodloužení doby trvání celkové odpovědi (p<0,003).

Karcinom ledviny

Kombinace s vinblastinem

Byla hodnocena účinnost přípravku Roferon-A při současném podávání s vinblastinem ve srovnání s

vinblastinem podávaným samostatně. U nemocných s pokročilým karcinomem ledviny nebo

metastazujícím karcinomem ledviny měla kombinace přípravku Roferon-A a vinblastinu lepší účinek než

samotný vinblastin. Medián přežití byl 67,8 týdne ve skupině 79 pacientů léčených přípravkem Roferon-

A v kombinaci s vinblastinem a 37,8 týdne u 81 pacientů léčených pouze vinblastinem (p=0,0049).

Celková míra odpovědi byla 16,5 % u pacientů léčených přípravkem Roferon-A v kombinaci s

vinblastinem a 2,5 % u pacientů léčených pouze vinblastinem (p=0,0025).

Kombinace s bevacizumabem (Avastin)

Klíčová studie fáze III srovnávala užití bevacizumabu v kombinaci s interferonem alfa-2a (N=327) s

placebem plus interfereonem alfa-2a (N=322) v první linii léčby pacientů s pokročilým a/nebo

metastazujícím karcinomem ledviny po nefrektomii.

Tabulka 1: výsledky účinnosti ze studie BO17705

Parametr

(střední hodnota)

Pbo + IFN N =

322

Bv + IFN N =

327

Poměr rizik

α

p-hodnota

Střední doba přežití

21,3 měsíce

23,3 měsíce

0,91

(0,76 – 1,10)

p = 0,3360

Doba přežití do progrese

5,4 měsíce

10,2 měsíce

0,63

(0,52 – 0,75)

p < 0,0001

Celková četnost odpovědi

12,8 %

31,4 %

p < 0,0001

α – určeno s 95% CI. β - p- hodnota byla získána s pomocí Log-Rank testu

- srovnávacími skupinami jsou pacienti s měřitelným onemocněním při vstupu do studie

[ITT N=289/306]

- p- hodnota byla získána s pomocí

2 testu

15

Chirurgicky odstraněný maligní melanom

Účinnost přípravku Roferon-A u nemocných s primárním kožním melanomem o tloušťce větší než 1,5

mm a bez klinicky detekovatelných uzlinových metastáz byla hodnocena v rozsáhlé randomizované

studii, která zahrnovala 253 nemocných. Pacientům byl podáván Roferon-A v dávce 3 milionů IU třikrát

týdně po dobu 18 měsíců a výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 264 neléčených pacientů. U

pacientů léčených přípravkem Roferon-A došlo při sledování v průběhu 4 let ve srovnání s kontrolní

skupinou k signifikantnímu prodloužení období bez relapsu (p=0,035), avšak neprojevil se žádný

statisticky významný rozdíl v celkovém přežití (p=0,059). Celkový léčebný efekt byl 25% snížení rizika

relapsu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Koncentrace interferonu alfa-2a v séru odrážely značnou vzájemnou rozdílnost jak u zdravých

dobrovolníků, tak u pacientů s rozvinutým nádorovým onemocněním. Farmakokinetika přípravku

Roferon-A u zvířat (opice, psa a myši) je podobná jako u člověka. Farmakokinetika přípravku Roferon-A

je u člověka v dávkách o rozsahu 3 až 198 milionů IU lineární. U zdravých jedinců je po intravenózní

infúzi 36 milionů IU poločas eliminace interferonu alfa-2a 3,7 až 8,5 hodiny (medián 5,1 hodiny),

distribuční objem v ustáleném stavu je 0,223 až 0,748 l/kg (medián 0,4 l/kg) a celková tělesná clearance je

2,14 až 3,62 ml/min/kg (medián 2,79 ml/min/kg). Po nitrosvalové aplikaci 36 milionů IU je nejvyšší

sérové koncentrace rozsahu 1500 až 2580 pg/ml (medián 2020 pg/ml) dosaženo po 3,8 hodiny; u

podkožní aplikace 36 milionů IU je to 1250 až 2320 pg/ml (medián 1730 pg/ml) po 7,3 hodiny.

Z dávky podané nitrosvalově nebo podkožně se absorbuje více než 80 % podané dávky.

Farmakokinetika interferonu alfa-2a po jedné nitrosvalové dávce podané pacientům s rozvinutým

nádorovým onemocněním a chronickou hepatitidou B byla podobná jako u zdravých dobrovolníků.

Koncentrace interferonu alfa-2a v séru se zvyšuje úměrně k velikosti dávky až do aplikace 198 milionů

IU. Nevyskytly se žádné změny v distribuci nebo vylučování interferonu alfa-2a během jeho podávání

dvakrát denně (0,5 až 36 milionů IU), jednou denně (1 až 54 milionů IU) nebo třikrát týdně (1 až 136

milionů IU) po dobu 28 dní.

Hlavní cestou vylučování Roferonu-A jsou ledviny; vylučování žlučí a metabolizmus v játrech jsou

považovány za minoritní.

Nitrosvalová aplikace přípravku Roferon-A jedenkrát nebo vícekrát denně po dobu až 28 dnů vedla u

některých

pacientů

rozvinutým

nádorovým

onemocněním

dvakrát

čtyřikrát

vyšším

koncentracím v plazmě, než po podání jednotlivých dávek. Vícenásobná aplikace, prováděná v rámci

několika dávkovacích režimů, však neměla za následek změny v distribučních ani vylučovacích

parametrech.

Další podrobnosti o farmakokinetických vlastnostech jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku

ribavirin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Vzhledem k druhové specificitě lidského interferonu je počet provedených toxikologických studií

s přípravkem Roferon-A limitován. Akutní parenterální toxicita přípravku Roferon-A byla studována u

myší, potkanů, králíků a fretek intravenózně v dávkách do 30 milionů IU/kg a intramuskulárně do 500

milionů IU/kg. U žádného ze studovaných zvířecích druhů nebyla pozorována jakákoliv mortalita jako

výsledek podání přípravku Roferon-A, bez ohledu na způsob jeho podání. Při dávkách značně

převyšujících doporučené klinické dávky nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky kromě vyvolání

potratu u březích opic Makak rhesus, pokud jim byl přípravek podáván v období od časného do středního

stupně těhotenství a přechodných nepravidelností menstruačního cyklu zahrnujících prodloužení

menstruační periody u opic, které nebyly březí. Význam těchto nálezů pro lidskou populaci dosud nebyl

stanoven.

Mutagenní účinky přípravku Roferon-A nebyly experimentálně prokázány.

16

Další informace o předklinických údajích, jež se vztahují k bezpečnosti přípravku, jsou uvedeny v

Souhrnu údajů o přípravku ribavirin.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Amonium-acetát

Chlorid sodný

Benzylalkohol (10 mg/1 ml)

Polysorbát 80

Kyselina octová

Roztok hydroxidu sodného

Voda na injekce

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro

uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné injekční

stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

0,5 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s uzávěrem (butylová pryž), krytem hrotu

(butylová pryž), táhlo pístu (plast), jehla (nerezová ocel).

Velikosti balení: balení po 1, 5, 6, 12 nebo 30 předplněných injekčních stříkačkách, a vícečetná balení

obsahující 12 (2 balení po 6) nebo 30 (5 balení po 6) předplněných injekčních stříkaček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro

zacházení s ním

Pouze pro jednorázové použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad, včetně jehel a injekčních stříkaček, musí být

zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s.r.o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha 8

Česká republika

17

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

44/087/02-C

9. DATUM

PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. 4. 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 18. 12 .2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

6. 6. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace