ROFERON-A 18 MIU/0,6ML, INJ SOL 1X0.6ML/18MU

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
INTERFERON ALFA-2A (INTERFERONUM ALFA-2A)
Dostupné s:
ROCHE s.r.o., Praha
ATC kód:
L03AB04
Dávkování:
18MU/0.6ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
1X0.6ML, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 161/99-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594040192129

Příloha č.1g krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls254761/2011

a příloha ksp. zn. sukls245995/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Roferon-A18 MIU/0,6 ml

Injekční roztok vzásobní vložce

Interferonumalfa-2a

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekpoužívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je Roferon-Aakčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Roferon-Apoužívat

Jak se Roferon-A používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Roferon-A uchovávat

Další informace

1. CO JE ROFERON-A A KČEMU SE POUŽÍVÁ

Roferon-Aobsahuje antivirovou látku nazývanou interferon alfa-2a, která je podobná přirozené látce,

kterou tělo produkuje, aby se bránilo virovým infekcím, nádorům, nebo cizorodým látkám, které

mohou tělo napadnout. Jakmile jednou přípravek Roferon-A cizorodou látku rozpoznáazaútočí na ni,

pozmění ji zpomalením, zablokovánímnebo změnoujejího růstu nebo funkce.

Roferon-A se užívá kléčbě následujícíchonemocnění:

Virové infekce, jako jsou chronická hepatitida (žloutenka) B a C.

Rakovina krve (kožní T-buněčný lymfom,leukemiezvlasatých buněk a chronická myeloidní

leukemie).

Některé další druhy rakoviny (karcinom ledvin, Kaposiho sarkom související sAIDS,

folikulární non-Hodgkinský lymfom a maligní melanom).

Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Roferon-A předepsán, měli byste svůj zdravotní stav a

léčbu konzultovat sesvým lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ROFERON-APOUŽÍVAT

Nepoužívejtepřípravek Roferon-A

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Roferon-A (viz bod 6. Další informace).

jestliže trpíte nebo jste trpěli závažným onemocněním srdce.

jestliže máte zhoršené funkce ledvin nebo jater.

jestliže máte onemocnění jater nebo jaterní cirhózu.

jestliže máte poruchy funkce kostní dřeně.

jestliže trpíte záchvaty, např. epilepsií a/nebo jinými chorobami centrálního nervového

systému.

jestliževsoučasnostijste, nebo jste vnedávné době byl(a) léčený(á) přípravky na léčbu

chronického jaterního onemocnění, které snižují Vaší imunitní odpověď.

Roferon-A se nedoporučuje používat u dětí, pokud to nedoporučí lékař. Sbenzylalkoholem je spojen

„gasping syndrom“(„syndrom lapavého dechu,“závažnýstav u dětí do 3 let věku). Benzylalkohol je

neaktivní složkou přípravku Roferon-A a proto Roferon-Anení vhodnou léčbou pro malé děti (včetně

nedonošených dětí, novorozenců nebo kojenců).

Při určitých onemocněních jemožné kombinovat Roferon-A s jinými léčivy. V těchto případech Vám

všechna další omezení pro použití přípravku Roferon-A objasní Váš lékař.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Roferon-A je zapotřebí:

Informujte svého lékaře:

jestliže máte mentální(duševní) potíže (psychiatrické poruchy) nebo pokud jste někdy

mentální (psychiatrické) onemocnění měl(a).

jestliže máte psoriázu (lupénku, onemocnění sopakujícími se suchými, skvrnitými a šupícími

sekožními lézemi).

jestliže máte potíže sledvinami, srdcemnebo játry.

jestliže jste někdy měl(a) autoimunitní onemocnění, např. potíže se štítnou žlázou, vaskulitidu

(zánět krevních cév).

jestliže jste někdy podstoupil(a) orgánovou transplantaci (např. ledvin) nebo transplantaci

kostní dřeně, nebo pokud je plánována vbudoucnu.

jestliže jste nebo můžete být těhotná.

jestliže máte nízký počet krvinek (anémii).

jestliže máte diabetes (cukrovku, onemocnění vyplývající zvysoké hladiny cukru vkrvi).

jestliže máte jakékoli jiné potíže skrví.

jestliže se léčíte pro hepatitidu C (žloutenku typu C).

jestliže máte současně infekci virem HIV nebo se léčíte léky proti této infekci.

jestliže užíváte jakékoli jiné léky (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).

Řekněte svému lékaři, pokud trpíte onemocněnímkrve nebo diabetem (cukrovkou). Lékař Vám

může pravidelně odebírat vzorky krve, aby kontroloval její složení, které se může v průběhu léčby

měnit. Pokud to bude nutné, může lékař upravit dávkování přípravku Roferon-A a všech dalších Vámi

současně užívaných přípravků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Pokud jsou podávány

společně sinterferony, mohou být jejich účinky zvýšené, snížené nebo může být pozměněna jejich

funkce; zvláště plasmatické hladiny teofylinu (lék na astma zxantinové skupiny)mohou být zvýšeny a

mohoutakvyžadovat úpravu dávkování.

Pacienti, kteřímají současně HIV infekci:Nežádoucími účinky spojovanými sHAART léčbou

(velmi aktivní anti-retrovirová léčba), typem léčby HIV, jsou laktátová acidóza a zhoršení jaterních

funkcí.

Pokud podstupujete HAART léčbu, přidání přípravku Roferon-A a ribavirinumůže zvýšit riziko

laktátové acidózy nebo jaterního selhání. Lékař bude sledovat známky a příznaky těchto onemocnění.

Prosím, přečtěte si příbalovou informaci kpřípravkuobsahujícímu ribavirin.

Testy a vyšetření:

Pokud půjdete na krevní testy, měli byste upozornit lékaře nebo sestru, kteří budou test provádět, že

užíváte přípravekRoferon-A. Vněkterých méně častých nebo vzácných případech může přípravek

Roferon-Aovlivnit výsledky těchto testů.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Roferon-A, pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo

těhotenství plánujete, dokud Vám lékař neřekne, že jej užívat můžete. To je proto, že přípravek

Roferon-Amůže ovlivnit Vaše dítě. Je důležité, abyste Vy i Váš partner, pokud podstupujete léčbu

přípravkem Roferon-A, používali účinnou metodu antikoncepce.

Pokud je přípravek Roferon-A užívánvkombinaci sribavirinem, musí jak pacientky, tak pacienti

podstoupit zvláštní opatření týkající se jejich sexuální aktivityv případě,žeje zde možnost otěhotnění,

protože ribavirinmůževelmi závažně poškodit nenarozené dítě:

pokud jsteženavreprodukčním věku, která užívá přípravek Roferon-Avkombinaci

sribavirinem, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc vprůběhu léčby a 4 měsíce po

jejím ukončení negativní těhotenský test.Vy a Váš partner musíte každý používat účinnou

antikoncepční metodu vprůběhu léčby a během následujících 4 měsíců po jejím ukončení.

Poraďte se o tom se svým lékařem.

pokud jstemuž, který užívá přípravek Roferon-A vkombinaci sribavirinem,neměl byste mít

nechráněný pohlavní styk stěhotnou ženou. To sníží možnost ribavirinu proniknout do

ženského těla. Pokud Vaše partnerka není těhotná, ale je vreprodukčním věku, musí být

vyšetřena pro možné těhotenství každý měsíc vprůběhuléčby a v průběhu7 měsíců po jejím

ukončení. Vy a Vaše partnerka musíte každý používat účinnou antikoncepční metodu

vprůběhu léčby a během následujících 7 měsíců po jejím ukončení.Poraďte se o tom se svým

lékařem.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Není známo, zda

se tento léčivý přípravekvylučuje do mateřského mléka, proto se poraďte se svým lékařem, zdamáte

ukončit kojení, nebo přerušit léčbu přípravkem Roferon-A.Pokud je přípravek podáván vkombinaci

sribavirinem,věnujte pozornosttaké příslušné příbalové informacikléčivému přípravku

obsahujícímu ribavirin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se při užívání přípravku Roferon-A cítíte

ospalý(á), unavený(á) nebo zmatený(á).

Důležité informace o některých složkách přípravku Roferon-A

Roferon-Aobsahuje benzylalkohol, proto se nesmí podávat nezralým nebo novorozeným dětem. Může

způsobovat toxickou nebo alergickou reakci u kojenců a dětído 3 let věku.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 0,5 ml, tzn. že je vpodstatě bez sodíku.

3. JAK SE ROFERON-APOUŽÍVÁ

Vždypoužívejte přípravek Roferon-A přesně podle doporučení lékaře.

Roferon-Amůže aplikovat lékař nebo sestra, nebo Vás lékař nebo sestra může naučit, jak si můžete

Roferon-A aplikovat sami. Nepokoušejte se přípravek Roferon-A aplikovat sami, pokud nemáte

dostatečnou zkušenost. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste se poradit s lékařem nebo sestrou.

Injekčníroztok vzásobní vložceje vkombinaci sdávkovačem Roferon-Pen určen kpodkožnímu

podání přípravku Roferon-A. Návod pro pacienta kdávkovači Roferon-Pen obsahuje podrobné

instrukce pro užití dávkovače Roferon-Pen svloženou zásobní vložkou. Před použitímsi pečlivě

přečtěte tento návod.

Roferon-Ainjekční roztok vzásobní vložcejeurčen pro opakované užití. To znamená, že při tomto

způsobu podání jsou možné opakované injekce.

Měl(a) byste si napsat datum prvního použití na štítek dodaný spolu sinjekčnímroztokem vzásobní

vložcea používat jejpouze během následujících 28 dnů. Lékař nebo sestra Vám ukáží zásady asepse,

tedy způsob, který Vám umožní podávat odpovídající množství přípravku Roferon-A bezpečně. Při

podání každé dávky musí být použita nová,sterilní jehla.

Dávkování přípravku Roferon-A

Lékař Vám určí nejvhodnější dávku. Množství přípravku Roferon-A, které budete potřebovat, závisí

na důvodu léčby a na nežádoucích účincích.

Vaše dávka by obvykle neměla být vyšší než 36 miliónů mezinárodníchjednotek (MIU) denně.

Pokud si myslíte, že jsou účinky léku příliš slabé nebo příliš silné, řekněte o tom svému lékaři.

Neměňte sami předepsané dávkování dříve, než se poradíte se svýmlékařem.

Obvyklé zahajovací dávkování

Leukemiezvlasatých buněk

3 MIU denně po dobu 16-24 týdnů.

Chronická myeloidníleukemie

Dávka bude obvykle zvýšena z3 MIU na 9 MIU podávaných jednou denně během zahajovacího

léčebného období vdélce 12 týdnů.

Kožní T-buněčnýlymfom

Dávka bude obvykle zvýšena z3 MIU na 18 MIU podávaných jednou denně během zahajovacího

léčebného období vdélce 12 týdnů.

Kaposiho sarkom ve vztahu kAIDS

Dávka bude obvykle zvýšena z3 MIU na 18 MIU podávaných jednou denně až do maximální dávky

36 MIU vprůběhu zahajovacího léčebného období v délce 10-12 týdnů.

Karcinom zledvinných buněk

Kombinace s vinblastinem

Dávka bude obvykle zvýšena z3 MIU na 18 MIU podávaných třikrát týdně vprůběhu zahajovacího

léčebného období v délce 12 týdnů.

Kombinace sbevacizumabem (Avastin)

Dávka 9 MIU podávaná podkožně (subkutánně) třikrát týdně až do doby zhoršení Vašeho onemocnění

nebo až po dobu 1 roku.

Chronická hepatitida B

2,5-5 MIU/m 2 tělesného povrchu 3x týdně po dobu 4-6 měsíců.

Chronická hepatitida C

3-6 MIU 3x týdně po dobu 6 měsíců.

Folikulární non-Hodgkinský lymfom (s chemoterapií)

6 MIU/m 2 tělesného povrchu od 22.dnedo 26.dne vkaždém z28-denních cyklů.

Maligní melanom

3 MIU 3x týdně po dobu 18 měsíců.

Pokud budete na zahajovací léčbu přípravkem Roferon-A dobře reagovat, Váš lékař může rozhodnout,

že budete pokračovat vléčbě delší dobu (udržovací terapie) a tomu přizpůsobí dávkování.

Kombinovaná terapie sribavirinem u chronické hepatitidy C

Pokud užíváte přípravek Roferon-A současně sribavirinem, postupujte přesně podle dávkovacího

režimu, který Vám doporučil Váš lékař.

Další důležité informace

Lékař Vám řekne, kdy ukončitpoužívání přípravku Roferon-A.Některá onemocnění mohou

vyžadovat léčbu vdélce několika let.

Pokud jstepoužil(a) více přípravku Roferon-A, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka, nebo nejbližší nemocnici.

Pokud jste zapomněl(a)použít přípravek Roferon-A

Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Pokud jste přestal(a)používat přípravek Roferon-A

Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka,jak nejdříve je to možné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejtesesvého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Roferon-A nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Dejte pozor na důležité nežádoucí účinky:

Jakmile zaznamenáte jakýkoliv znásledujících závažných nežádoucích účinků, okamžitě

kontaktujte svého lékaře. Možná budete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku objeví známky závažné alergické reakce (jako

jsou obtíže sdechem, dýchavičnost nebo kopřivka).

Pokud během nebo po ukončení léčby přípravkem Roferon-A zaznamenáte zhoršení zraku.

Pokud se u Vás rozvinou jakékoli příznaky deprese (jako je smutná nálada, pocit bezcennosti

nebo myšlenky na sebevraždu).

Další možné nežádoucí účinky

Běžnými nežádoucími účinky jsou chřipce podobné příznaky, jako je únava, zimnice, bolest svalů

nebo kloubů, bolest hlavy, pocení nebo horečka. Tyto nežádoucí účinky mohou být obvykle zmírněny

podáním paracetamolu. Váš lékař Vám poradí, jaké dávky užívat. Tento druhnežádoucích účinků se

obvykle při pokračování vléčbě zmírňuje.

Infekce

Zřídka se objeví zápal plic (pneumonie), opary na ústech nebo genitáliích.

Poruchy krve a lymfatického systému

Byly zaznamenány změny vpočtu krvinek, které zahrnují:

Snížený početčervených krvinek (anémie). Tento příznak zahrnuje pocit únavy, bledou kůži a

pocit krátkého dechu.

Snížený počet krevních destiček. Tento příznak zahrnuje malé modřiny na těle nebo krvácení.

Snížený počet bílých krvinek. Tento příznak zahrnuje zvýšený počet infekcí.

Změny vpočtu krevních destiček a červených krvinek se světší pravděpodobností objeví při současné

léčbě rakoviny, včetně chemoterapie, nebo při snížení aktivity kostní dřeně. Po přerušení léčby

přípravkem Roferon-Aobvykle dojde k úpravě krevního obrazu knormálnímhodnotám.

Poruchy imunitního a endokrinního systému

Vzácně byly zaznamenány autoimunitní stavy (kdy na tělo útočí vlastní buňky), jako je artritida,

reakce přecitlivělosti, která zahrnuje podlitiny, otoky obličeje, rtů a hrdla, dýchavičnost a alergické

reakce, jako jevyrážka.

Sarkoidóza (onemocnění,kteréje způsobené zánětem tkání těla) byla zaznamenána velmi vzácně.

Sarkoidóza může ovlivnit téměř jakýkoliv orgán, ale nejčastěji začíná vplicích nebo vlymfatických

uzlinách.

Vzácně byly zaznamenány poruchy funkce štítné žlázy.

Velmi vzácně byla hlášena odmítnutí transplantátu.

Poruchy trávicího traktu, metabolismu a výživy:

Anorexie (porucha příjmu potravy, která způsobuje pokles hmotnosti) a pocit na zvracení jsou

nežádoucí účinky, které se objevují často. Méně často se může objevit hořká chuť, sucho vústech a

pokles hmotnosti. Další nežádoucí účinky,kterémohou ovlivnit žaludek a střeva, jako je bolest

žaludku, průjem, zvracení, pálení žáhy, zácpa a plynatost, byly zaznamenány snižší frekvencí. Ve

vzácných případech byla zaznamenána porucha funkce slinivky břišní. Ve velmi vzácných případech

seobjevilo zhoršení nebo návrat peptického vředu (vřed žaludku nebo dvanácterníku) a krvácení do

střeva.

Zaznamenána byla i sníženáhladina kalcia, porucha elektrolytové rovnováhy (abnormální krevní testy

pro sodík a další složky krve), dehydratace (odvodnění) a velmi vzácně pak diabetes (cukrovka,

onemocnění způsobené vysokou hladinou cukru vkrvi) a hypertriglyceridémie (vysoká hladina

některých lipidů/tuků vkrvi).

Nervový systém a psychiatrické poruchy

Objevila se bolest hlavy, závratě, mravenčení, třes, poruchy citlivosti, poruchy spánku, nervozita,

stavy úzkosti, zapomnětlivost, ospalost, zmatenost, změny nebo poruchy chování, depresea

sebevražedné chování. Pokud se u Vás objeví jakékoliv příznaky deprese, řekněte to okamžitě svému

lékaři.

Vzácně byly zaznamenány závratě, přechodná nebo dočasná impotence (porucha sexuálních funkcí u

mužů), konvulze (křeče, záchvaty), mrtvice (cévní mozková příhoda) a kóma (bezvědomí).

Poruchy zraku

Zánět spojivek, výtok zoka, poruchy zraku, jako je rozmazané vidění a velmi vzácně ztráta zraku.

Srdeční, cévní a dýchací potíže

U pacientů užívajících přípravek Roferon-A bylo vzácně pozorováno dočasné snížení nebo zvýšení

krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, zpomalení srdečnífrekvence, bušení srdce, bolest na hrudi a

srdeční infarkt. Zaznamenáno bylo také nahromadění tekutiny vplicích (které může způsobovat

dýchací potíže) a namodralé zbarvení kůže nebo rtů (způsobené nedostatkem kyslíku vkrvi). Vzácně

byly zaznamenány závažné poruchy funkce srdce nebo plic.

Vzácně byla zaznamenána dýchavičnost, kašel a vaskulitida (zánět krevních cév).

Poruchy jater nebo ledvin

Vzácně se mohou objevit mírné účinky na jaternífunkce, ale ty obvykle nevyžadují úpravu dávkování.

Vevzácných případech může přípravek Roferon-A způsobovat snížení funkce jater, které může vést

kzávažným jaterním abnormalitám, včetně jaterního selhání nebo zánětu jater (hepatitida).

Vyšetření moči může prokázat přítomnost proteinů (bílkovin) a zvýšený počet buněk vmoči. Ve

vzácných případech se může objevit selhání ledvin, nebo zhoršení funkce ledvin, zvláště u pacientů,

kteří již dříve trpěli onemocněním ledvin.

Poruchy kůžea sliznic

Může se objevit zvýšené pocení, vyrážka, suchost nebo svědění kůže, psoriáza (lupénka), nebo její

zhoršení, rýma a krvácení znosu. Občas se objeví oslabení nebo vypadávání vlasů, ale to obvykle po

ukončení léčby ustoupí.

Může se objevit mírná reakce vokolí místa vpichu, kam byl přípravek Roferon-A aplikován. Ve velmi

vzácných případech to může způsobit odumření části kůže vokolí injekce.

Poruchy svalů a kostí

Bolest svalů a kloubů, vzácně systémový lupus erythematodes, artritida (zánět kloubů).

Další nežádoucí účinky

Chřipce podobné příznaky, únava, horečka, ztráta chuti kjídlu, bolest na hrudi.

Váš lékař se může rozhodnout zkombinovat léčbu přípravkem Roferon-A sdalšími léky. Vtakových

případech se u Vás mohou objevit i další nežádoucí účinky. Pokud se objeví, lékař Vám je vysvětlí.

Někdy se mohou objevit změny vkrevním obraze, proto Vám lékař bude pravidelně vyšetřovat krev.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ROFERON-A UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Roferon-Anesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené navnějším obalu. Datum

exspirace se vztahuje kposlednímu dni vměsíci.

Uchovávejte vchladničce(2°C-8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte zásobní vložky vkrabičce,

abybyl přípravek chráněnpřed světlem.

Nepoužívejte přípravek Roferon-A,pokud sivšimnete, že roztok je zakalený, že jsou vněm vysrážené

částice, nebo pokud má léčivo jakoukoli jinou barvu kromě bezbarvé až světle nažloutlé.

Pokud se již jednou otevře, může být přípravek uchováván při teplotě do 25 °C po dobu maximálně 28

dnů. Nicméně pokud je to možné, po každé aplikaci uložte dávkovač s vloženou zásobní vložkou zpět

do chladničky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Roferon-A obsahuje

Léčivou látkou je interferon alfa 2a, 18 MIU/0,6 ml

Pomocnými látkami jsouamonium-acetát, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/ml),

polysorbát 80, kyselinaoctová20%,roztokhydroxidusodného 1 mol/la voda na injekci.

Jak přípravek Roferon-A vypadá a co obsahuje toto balení

Roferon-Aje injekční roztok (0,6 ml vzásobní vložce do dávkovače).Roztok je čirý, bezbarvý až

slabě nažloutlý.

Velikostibalení:Balení po 1nebo3zásobních vložkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Roche s. r. o., Praha, Česká republika

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:

ROCHE PHARMA AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Roferon-A: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo,Maďarsko, Irsko,

Itálie, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nizozemsko, Portugalsko,Slovenská republika, Slovinsko,

Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Francie

Roceron-A: Norsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:15.11.2011

Příloha č. 1d krozhodnutíozměně registrace sp. zn. sukls245995/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Roferon-A 18 MIU/0,6 ml

Injekční roztokvzásobní vložce

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednazásobnívložkaobsahujeinterferonumalfa-2a*vmnožství 18 miliónů mezinárodních jednotek v

0,6mililitrech**(18 MIU/0,6 ml).

*produkovanývEscherichia coli rekombinantní DNA technologií

**Obsažený objemje v nadbytku

Pomocné látky:

Benzylalkohol (10mg/1ml)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.vzásobní vložce

Roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Roferon-A je indikován k léčbě:

Trichocelulárníleukemie.

Pacientů s AIDS a s progresivním asymptomatickým Kaposiho sarkomem, u nichž je počet CD4 >

250/mm 3 .

Chronické myeloidníleukemiespozitivním nálezem filadelfského chromozomu v chronické fázi.

Léčba přípravkemRoferon-Anení alternativní léčbou pro pacienty s CML, kteří mají příbuzné

sidentickými antigeny systému HLA a je u nich plánována nebo vbudoucnosti zvažována allogení

transplantace kostní dřeně.Není dosud známo, zda-li Roferon-A má být vtéto indikaci považován za

přípravek skurativním potenciálem.

Kožního T-buněčného lymfomu. Interferonem alfa-2a (Roferon-A) mohou být léčeni pacienti, u

kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční

terapienení vhodná.

Dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou B a sprokázanýmimarkery

replikace viru, tj. kteří jsou pozitivní na HBV DNA nebo HBeAg.

Dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou C, kteří mají pozitivní

protilátky proti HCV nebo HCV RNA a zvýšenou hladinu sérové alaninaminotransferázy (ALT), bez

jaterní dekompenzace.

Účinnost interferonu alfa-2a v léčbě hepatitidy C je zvýšena v kombinaci s ribavirinem. V případě

nesnášenlivosti ribavirinu nebo kontraindikace by měl být Roferon-A podáván samostatně.

Folikulárních nehodgkinských lymfomů.

Pokročilého karcinomuledviny.

Pacientů s maligním melanomem ve stádiu II podle kritérií AJCC (tloušťka nádoru dle Breslowa>1,5

mm, nedochází k šíření melanomu v kůži a nejsou postiženy lymfatické uzliny), kteří jsou po operaci

bez příznaků choroby.

4.2Dávkování a způsobpodání

Není možné použít všechny dostupnéformy sílyRoferonu-Ave všechpřípadech,kteréjsou uvedeny v

bodě4.1 Terapeutické indikace. Předepsanásílaby měla odpovídat doporučenému dávkování v každém

individuálním případě.

TRICHOCELULÁRNÍLEUKEMIE

Počáteční dávkování:

3 miliony IU denně podkožně po dobu 16 až 24 týdnů. Projeví-li se intolerance, měla by být denní dávka

snížena na 1,5 milionu IU nebo aplikace prováděna třikrát týdně, případně obojí.

Udržovací dávkování:

3 miliony IU třikrát týdně podkožně. Projeví-li se intolerance, měla by být dávka snížena na 1,5 milionu

IU třikrát týdně.

Doporučená délkaléčby:

Pacient by měl být léčen přibližně 6 měsíců, než lékař rozhodne, zda vterapii pokračovat nebo jiu

nereagujících pacientů přerušit. Nemocní byli léčeni bez přerušení po dobu až 20 měsíců. Optimální doba

trvání léčby trichocelulárníleukemiepřípravkem Roferon-Anebyla stanovena.

Minimální účinná dávka přípravku Roferon-A při trichocelulární leukemii nebyla stanovena.

KAPOSIHO SARKOM SPOJENÝ S ONEMOCNĚNÍM AIDS

Roferon-A je určen pro léčbu pacientů sAIDS asprogresivnímasymptomatickým Kaposiho sarkomem,

kteřímajíje počet CD4 > než 250/mm 3 .U pacientů spočtemCD4 < než 250/mm 3 nebo u pacientů, kteří

prodělalioportunní infekce či majícelkové příznaky, je nižší pravděpodobnost terapeutické odpovědi na

léčbu přípravkem Roferon-A, a proto by tito pacienti tímto přípravkem léčeni být neměli. Optimální

dávkování nebylo dosud spolehlivěstanoveno.

Roferon-Aby neměl být užíván současně sinhibitoryproteáz. Svýjimkou zidovudinunejsou kdispozici

údaje o bezpečnosti podávání kombinace přípravku Roferon-A a inhibitorů reverzní transkriptázy.

Počáteční dávkování:

Roferon-A by měl být podáván podkožně;u pacientů starších 18 let může být denní dávka zvyšována

alespoň na 18 milionů IU a je-li to možné až na 36 milionů IU po celkovou dobu 10 až 12 týdnů podle

následujícího režimu:

1. až 3. den 3 milionyIUdenně

4. až 6. den 9 milionůIUdenně

7. až 9. den 18 milionůIUdenně a je-li dávka dobře snášena, zvýšit:

10. až 84. den36 milionůIUdenně

Udržovací dávkování:

Roferon-A by měl být podáván podkožně třikrát týdně v maximální denní dávce, která je pro pacienta

přijatelná,která všaknepřekračuje36 milionůIU.

Upacientů s Kaposiho sarkomem spojeným s AIDS byla při každodenním podávání 3 milionůIU

přípravku Roferon-Azjištěna nižšíodpověďna léčbu, než při dodržení doporučeného dávkování.

Doporučená délka terapie:

Kestanovení reakce na terapii byměl být doložen vývoj lézí. Nemocní by měli být léčeni nejméně 10,

raději však 12 týdnů,než lékař rozhodne, zda v léčbě pokračovat, nebo ji u nereagujících pacientů přerušit.

Všeobecně se reakce objevuje asi po 3 měsících terapie. Pacienti byli nepřetržitě léčeni přípravkem po

dobu až 20 měsíců. Pokud nemocný na léčbu zareaguje, měla by tato být udržována alespoň do té doby,

dokud nezmizí stopy po nádoru. Optimální doba léčby Kaposiho sarkomu u pacientů sAIDS přípravkem

Roferon-A nebyla dosud stanovena.

Poznámka:

Je-li terapie přípravkem Roferon-Apřerušena, objevují se často léze Kaposiho sarkomu znovu.

CHRONICKÁ MYELOIDNÍLEUKEMIE

Roferon-A je určen pro léčbu pacientů v chronické fázi myeloidníleukemiepozitivní na filadelfský

chromozóm. Roferon-A není alternativní léčbou CML u pacientů, kteří mají příbuzné sidentickými

antigeny systému HLA a je u nich plánována nebo vbudoucnosti zvažována allogení transplantace kostní

dřeně.

Roferon-A vyvolává nezávisle na předchozí léčbě hematologické remise u 60 % pacientů v chronické fázi

myeloidníleukemie. Dvě třetiny z nich dosáhnou úplné hematologické remise až po 18 měsících od

začátku terapie.

Na rozdíl od cytotoxické chemoterapie je interferon alfa-2a schopen vyvolávat cytogenetické reakce déle

než 40 měsíců. Dosud není známo, zda Roferon-Amůže být v této indikaci považován za přípravek s

léčebným potenciálem.

Dávkování:

Upacientů starších 18 let se doporučuje podávat Roferon-Apodkožně po dobu 8 až 12 týdnů podle

následujícíhorežimu:

1. až 3. den 3 milionyIUdenně

4. až 6. den 6 milionůIUdenně

7. až 84. den 9 milionůIUdenně

Délka terapie:

Pacienti by měli být léčeni nejméně 8, raději však 12 týdnů, než lékař podle změn v hematologických

parametrech rozhodne, zda vléčbě pokračovat, nebo ji přerušit. Pozitivně reagující pacienti by měli být

léčeni do dosažení kompletní hematologické odezvy, nebo nejvýše po dobu 18 měsíců; po úplné

hematologické remisi by terapie měla pokračovat 9 milionyIUdenně (optimum) nebo9 miliony IUtřikrát

týdně (minimum), aby bylo v co nejkratším čase dosaženo cytogenetické odezvy. Optimálnídélkaléčby

chronické myeloidníleukemiepřípravkem Roferon-Adosud nebyla určena, ačkoli cytogenetické reakce

byly pozorovány dva roky po začátku léčby.

Bezpečnost použití, účinnost a optimální dávkování přípravku Roferon-A u dětí s chronickou myeloidní

leukemií nebyly dosud stanoveny.

KOŽNÍ T-BUNĚČNÝ LYMFOM(CTCL)

Interferon alfa-2a (Roferon-A) může být účinný u pacientů s progresivním kožnímT-buněčným

lymfomem, u kterých konvenční terapie selhává nebo je nevhodná.

Optimální dávkování nebylo dosud stanoveno.

Počáteční dávkování:

Unemocných starších 18 letbyměl být Roferon-A podáván podkožně celkempo12 týdnů s denní

dávkou zvyšující se až na 18 milionůIUpodle následujícíhorežimu:

1. až 3. den 3 milionyIUdenně

4. až 6. den 9 milionůIUdenně

7. až 84. den 18 milionůIUdenně

Udržovací dávkování:

Roferon-A by měl být podáván podkožně třikrát týdně v maximální dávce přijatelnépro pacienta, která

všaknepřekračuje 18 milionůIU.

Délka terapie:

Pacienti by měli být léčeni nejméně 8, raději však 12 týdnů, než lékař rozhodne, zda v terapii pokračovat,

nebo ji u nereagujících pacientů přerušit. Minimální doba léčby by měla být u reagujících pacientů 12

měsíců, aby se zvýšila pravděpodobnost úplné remise a zlepšila se dlouhodobá prognóza. Nemocní byli

léčeni bez přerušení po dobu až 40 měsíců. Optimální doba trvání léčby kožního T-buněčného lymfomu

přípravkem Roferon-A nebyla dosudstanovena.

Upozornění:

Přibližně u 40 % pacientů s kožním T-buněčným lymfomem nebyla pozorována objektivní reakce nádoru

na terapii. Částečná reakce je obvykle zjištěna do 3 měsíců, úplná do 6 měsíců, i když nejlepšího výsledku

může být někdy dosaženo až po 12 měsících.

CHRONICKÁ HEPATITIDAB

Roferon-A je určen k léčbě dospělých pacientů s histologicky potvrzenou chronickou hepatitidou B, kteří

jeví známky virové replikace, tj. jsou pozitivní na přítomnost HBV DNA nebo HBeAg.

Doporučené dávkování:

Optimální terapeutický režim nebyl dosud stanoven. Dávka se obvykle pohybuje v rozsahu 2,5 až 5,0

milionůIU/m 2 povrchu těla a je aplikována podkožně třikrát týdně po dobu 4 až6 měsíců.

Dávkování může být upraveno v závislosti na snášenlivosti léčby. Není-li po 3 až 4 měsících léčby

pozorováno žádné zlepšení, je třeba uvažovat o přerušení terapie.

Děti:Dětem s chronickou hepatitidou B byly bezpečně podávány dávky do 10 milionůIU/m 2 , nicméně

účinnost léčby dosud nebyla prokázána.

CHRONICKÁ HEPATITIDA C

ROFERON-A V KOMBINACI S RIBAVIRINEM

PACIENTIPO RELAPSU

Vkombinaci s ribavirinem je Roferon-A podáván u dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří

vminulosti podstoupili monoterapii interferonem alfa, avšak po vysazení léčby u nich došlo k relapsu

onemocnění.

Dávkování:

Roferon-A: 4,5 MIU podkožně třikrát týdně po dobu 6 měsíců.

Dávkování Ribavirinu:

Dávka Ribavirinu: 1000 až 1200 mg/den ve dvourozdělenýchdávkách (jedna ráno při snídani a druhá

večer při jídle). Dalšíinformaceodávkování azpůsobupodávání ribavirinu jsou uvedeny v Souhrnu

údajůo přípravku ribavirin.

DOSUD NELÉČENÍ PACIENTI

Účinnost interferonu 2-alfa v léčbě hepatitidy C je zesílena v kombinaci s ribavirinem. Roferon-A by měl

být podáván samostatně pouze vpřípadech nesnášenlivosti nebo kontraindikace ribavirinu.

Dávkování:

Roferon-A: 3 až 4,5 MIU podkožně třikrát týdně po dobu 6 měsíců. U nemocných, kteří mají po 6

měsících negativní HCV RNA, jsou infikováni genotypem 1 a mají vysoký početkopií viru nabuňku

(virová nálož), by v léčbě mělo být pokračováno po dobu dalších 6 měsíců.

Dávkování Ribavirinu:viz výše.

Pokud má být terapie prodloužena na 12 měsíců, je třeba brát v úvahu další negativní prognostické faktory

(věk vyšší než 40 let, mužské pohlaví, přemosťující fibróza).

Unemocných, kdevirologická odpověď po 6 měsících léčbynenastala(HCV RNA je pod dolní hranicí

detekčních mezí), k přetrvávajícíodpovědi nedochází(HCV RNA je6 měsícůpoukončení léčby pod

dolní hranicí detekčních mezí).

MONOTERAPIE ROFERONEM-A

Roferon-A by měl být podáván samostatně pouze v případech nesnášenlivosti nebo kontraindikace

ribavirinu.

Počáteční dávkování:

V rámci zavádění terapie by měl být Roferon-Apodáván v dávce 3 až 6 milionů IU podkožně třikrát

týdně po dobu 6 měsíců, pokud je terapie pacientem snášena. U nemocných, kteří po 3 až 4 měsících od

zahájení na léčbu neodpovídají, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Roferon-A.

Udržovací dávkování:

Pacienti, u kterých se normalizovala hladina sérové ALT a/nebo u nichž je HCV RNA již

nedetekovatelná, vyžadují pro posílení úplné remise udržovací terapii přípravkem Roferon-A v dávce 3

milionůIUtřikrát týdně po dobu dalších 6 měsíců nebo déle. Optimální doba léčby nebyla dosud

stanovena, je však vhodné terapii provádět nejméně po dobu 12 měsíců.

Poznámka:

Uvětšiny pacientů, kterým byl podáván Roferon-A samostatně, došlo k relapsu v průběhu čtyř měsíců od

ukončení léčby.

FOLIKULÁRNÍ NEHODGKINSKÉ LYMFOMY

Upacientůspokročilými folikulárníminehodgkinskými lymfomy(vysoká nálož nádoru)prodlužuje

Roferon-Adobu přežití bez klinických příznaků onemocnění, užívá-li se jako adjuvantní terapie

kchemoterapii typu CHOP.

Účinnost adjuvantní terapie interferonemalfa-2a na celkové dlouhodobé přežití těchto pacientů nebyla

dosud stanovena.

Doporučené dávkování:

Roferon-A by měl být podáván souběžně s konvenční chemoterapií (např. kombinace cyklofosfamidu,

prednizonu, vinkristinu a doxorubicinu) podkožně v dávce 6 milionůIU/m 2 plochy těla od 22. do26. dne

v rámci každého 28 denního cyklu.

POKROČILÝ KARCINOM LEDVINY

KOMBINACE S VINBLASTINEM

Terapiepřípravkem Roferon-A v kombinaci s vinblastinem navozujecelkovouodpověďpřibližněv17-26

%, zpomalujeprogresi choroby a prodlužuje celkovou dobu přežití pacientů s pokročilým karcinomem

ledviny.

Doporučené dávkování:

Roferon-A by měl být podáván v průběhu prvního týdne léčby podkožně v dávce 3 milionyIUtřikrát

týdně, poté v dávce 9 milionůIUtřikrát týdně v průběhu druhého týdne a od 3. týdne v dávce 18 milionů

IUtřikrát týdně. Současně intravenózně podávaný vinblastin by měl být dávkován dle instrukcí výrobce v

dávce 0,1 mg/kg jedenkrát za tři týdny.

Jestliže dávka přípravku Roferon-A 18 milionůIUtřikrát týdně není pacientem tolerována,může být

snížena na 9 milionů IUtřikrát týdně.

Léčba by měla trvat po dobu nejméně 3 měsíců, maximálně 12 měsíců nebo do okamžiku, kdy dojde k

progresi choroby. Pacienti, u kterých bylo dosaženo kompletní odpovědi, mohou ukončit léčbu 3 měsíce

po jejímdosažení.

KOMBINACE S BEVACIZUMABEM (AVASTIN)

Doporučené dávkování:

Dávka 9 MIU podávaná podkožně třikrát týdně do progrese onemocnění neboažpo dobu 12 měsíců.

Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem Roferon-A po 12 měsících nebyla hodnocena.

Léčba přípravkemRoferon-Amůže být zahájena s nižší dávkou (3 nebo 6 MIU), doporučené dávky 9

MIU by nicméně mělo být dosaženo v průběhu prvních 2 týdnů léčby.

Pokud není dávka 9 MIU přípravku Roferon-A třikrát týdně tolerována, může být snížena na minimální

dávku 3 MIU třikrát týdně.

Injekce přípravku Roferon-Ajsou podávány po skončení infuze přípravku Avastin. Více informací

týkajících se kombinovaného podávání s Avastinem naleznete v Souhrnu údajů o přípravku Avastin.

CHIRURGICKY ODSTRANĚNÝ MALIGNÍ MELANOM

Adjuvantní terapie nízkými dávkami přípravku Roferon-Aprodlužuje období bez příznaků nemoci u

pacientů, kteří byli před započetímterapie po odstranění melanomu (tloušťka nádoru >1,5 mm) bez

prokázaných vzdálených metastáz a bez metastáz v lymfatických uzlinách.

Doporučené dávkování:

Roferon-A by měl být podáván podkožně v dávce 3 miliony IU třikrát týdně po dobu 18 měsíců, při

započetí léčby nejpozději 6 týdnů po chirurgickém zákroku. V případě nesnášenlivosti přípravku může být

dávka snížena na 1,5 milionu IU třikrát týdně.

4.3Kontraindikace

Roferon-A se nesmí podávat pacientům:

u nichž se projevila hypersenzitivita na rekombinantní interferon alfa-2a nebo na kteroukoli složku

přípravku,

u nichž se vyskytlo vážné srdeční onemocnění nebo jakákoli srdeční choroba. Žádné přímé

kardiotoxické účinky přípravku nebyly prokázány, ale je možné, že by projevy akutní omezené

toxicity (např. horečka, pocity mrazení), často spojené s aplikací přípravku Roferon-A, mohly již

existující srdeční onemocnění aktivovat,

s vážnou ledvinovou, jaterní nebo myeloidní dysfunkcí,

sezáchvaty a/nebo s porušenou funkcí centrálního nervového systému (vizbod.4.4),

s chronickou hepatitidou doprovázenou pokročilým dekompenzujícím jaterním onemocněním nebo

cirhózou jater,

s chronickou hepatitidou, kteří prodělali nebo prodělávají léčbu imunosupresivy.

Benzylalkohol, který je jednou z pomocných látek v injekčním roztoku přípravku Roferon-A, může

mítu dětí do 3 let věkuv řídkých případech potenciálně fatální toxické účinkya může vyvolávat

anafylaktické reakce. Z tohoto důvodu nesmí být injekční roztok přípravku Roferon-Aužívánk

léčběkojenců a dětído 3 let věku.Roztok přípravku Roferon-A obsahuje 10 mg/ml

benzylalkoholu.

Terapiekombinovaná s ribavirinem:Při společném podávání interferonualfa-2a sribavirinem pacientům

schronickou hepatitidou C, je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

4.4Zvláštní upozorněnía opatření při použití přípravku

Roferon-A by měl být podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi s léčbou

indikovaných onemocnění. Zvládnutí terapie a jejích komplikací je možné jen tehdy, jsou-li k dispozici

odpovídající léčebná a diagnostická zařízení.

Nemocní by měli být informováni nejen o přínosech terapie, ale též o možných nepříznivých reakcích.

Přecitlivělost: Pokud se v průběhu léčby přípravkem Roferon-A nebo při terapii kombinované

sribavirinem vyskytnou hypersenzitivní reakce, musí být léčba ukončena a současně je třeba ihned zahájit

odpovídající léčebné postupy. Přechodně se vyskytující vyrážka přerušení léčby nevyžaduje.

Upacientů po transplantacích (např.ledvin nebo kostní dřeně) může být efekt imunosupresivní terapie

zeslaben, neboť interferony působí imunostimulačně.Stejně jako u ostatních alfa interferonů byly u

pacientů používajících Roferon-Ahlášeny rejekce transplantátu.

Horečka/Infekce: I když se horečka může vyskytovat jako součást pseudochřipkových příznaků (flu-

like syndrom), které jsou častým průvodním jevem léčby interferony, je nutno vyloučit jiné příčiny

perzistující horečky, hlavně závažné infekce (bakteriální, virové, plísňové), a to zejména u pacientů

sneutropenií. Během léčby interferony alfa, včetně přípravku Roferon-A, byly hlášeny závažné

infekce (bakteriální, virové, mykotické). Je třeba ihned zahájit vhodnou antiinfekční terapii a uvážit

přerušení léčby.

Psychiatrické projevy: U nemocných, kteří podstupují terapii interferony včetně Roferonu-A, semohou

projevit vážné nežádoucí psychiatrické reakce. Může dojít k depresi, sebevražednýmsklonům, pokusům o

sebevraždu až k sebevraždě, a to i u pacientů bez předchozích psychiatrických onemocnění. Lékaři by

měli u všech pacientů léčených Roferonem-A sledovat příznaky deprese. Pacienty je třeba před zahájením

terapieomožném výskytu deprese informovat a pacient by měl ihned oznámit lékaři jakýkoli příznak

deprese. V těchto případech je nutné poskytnout psychiatrickou pomoc a/nebo uvážit přerušení léčby.

Oftalmologické projevy: Stejně jako u jiných interferonůbyly po léčbě přípravkemRoferon-A popsány

případy retinopatií včetně retinálního krvácení, výskytu vatovitých ložisek, papiloedému, trombózy

retinální arterie nebo žíly a optických neuropatií, které mohou vést ke ztrátě zraku. U každého pacienta,

kterýmá pocit zhoršenínebo ztráty zraku, musí být provedeno oční vyšetření. K postižení zraku může

dojít ve spojitosti s jinými chorobami, proto se u nemocných s diabetemmellitemnebo hypertenzí

doporučuje provést vyšetření zraku před zahájením monoterapie přípravkem Roferon-Anebo terapie

kombinované s ribavirinem. U pacientů s nově vzniklými nebo zhoršenými oftalmologickými chorobami

by monoterapie přípravkem Roferon-A nebo terapie kombinovaná s ribavirinem měla být přerušena.

Endokrinologické projevy: U pacientů léčenýchpřípravkem Roferon-Abyl v řídkých případech

zaznamenán výskyt hyperglykémie. Protobyu všech pacientů s příznaky hyperglykémie měla být

pravidelně prováděna kontrola hladiny krevního cukru. U pacientů s diagnózou diabetes mellitus může být

zapotřebíupravit jejich léčebný režim.

Vpřípadech mírné až středně těžké dysfunkce ledvin a jater a při myeloidní dysfunkci je nutné tyto funkce

pečlivě sledovat.

Jaterní funkce: V řídkých případech může být interferon alfa příčinou nového vzplanutí autoimunitní

choroby u pacientů s hepatitidou. Proto se při léčbě pacientů s hepatitidou, kteří mají v anamnéze

autoimunitní onemocnění, doporučuje postupovat se zvýšenou opatrností. Pokud u těchto pacientů dojde

ke zhoršení jaterních funkcí, je třeba zvážit možnost stanovení autoimunitních protilátek. V nezbytných

případech by léčba měla být přerušena.

Suprese kostní dřeně: Nejvyššípozornostje třeba věnovat nemocnýms těžkou myelosupresí, neboť

Roferon-A má supresivní účinek na kostní dřeň, který se projevuje sníženímpočtu bílých krvinek,

zejména granulocytů, snížením počtu krevních destiček a vzácněji snížením koncentrace hemoglobinu.

Může tak dojít k vyššímu riziku infekce nebo krvácivosti. Je proto důležité tyto parametry pečlivě

sledovat a provádět kompletní rozbor krve před terapií a v pravidelných intervalechtéžběhemterapie

přípravkem Roferon-A.

Autoimunitní projevy: Při léčběinterferonyalfa byl pozorován vývoj různých autoprotilátek, přičemž

klinické příznaky autoimunitní nemoci se vyskytly mnohem častěji u jedinců s dispozicí k autoimunitním

chorobám. Utěchto jedinců nebo u pacientů s autoimunitními chorobami v anamnéze je doporučeno

sledovat příznaky autoimunitních chorob a provádět měření hladin autoprotilátek a TSH.

Terapiepřípravkem Roferon-A.u dětí se nedoporučuje, neboť u nich nebyla stanovena míra bezpečnosti a

účinnosti přípravkuRoferon-A.

Upacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří podstupují hemodialýzu, trpí hemofilií nebo jsou

současně infikování virem HIV, nebyla účinnost léčby stanovena.

Tento přípravekobsahuje méně než 1 mmol (23mg) sodíku na 0,6ml, tzn. je v podstatě bez sodíku.

Terapiekombinovaná s ribavirinem:Při společném podávání interferonualfa-2a sribavirinem pacientům

schronickou hepatitidou C je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

U pacientů současně infikovaných virem HIV, kteří jsou léčeniintenzivníantiretrovirovou léčbou

(HAART-Highly Active Anti-Retroviral Therapy), může být zvýšené riziko rozvoje laktátové acidózy.

Jetřeba proto věnovat zvýšenou pozornost v případech, kdy je přidána varianta: kombinovaná léčba

Roferon-A a ribavirin k terapii HAART (viz SPC pro ribavirin).

U současně infikovaných pacientů s pokročilou cirhózou jater, kteří jsou léčeni terapií HAART, může

být zvýšené riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidání léčby interferony alfa samotnými nebo v

kombinaci s ribavirinem může toto riziko v uvedené skupině pacientů zvýšit.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakcí

Vzhledem ktomu, že interferonyalfapůsobí nabuněčný metabolismus, existuje možnost ovlivnění

aktivity dalších přípravků. Vmalé studii byl prokázán účinek přípravku Roferon-Ana selektivní

mikrozomální enzymové systémy. Klinický významtěchto nálezů jenejasný.

Alfa interferony mohou ovlivnit oxidativní metabolické procesy. Tento fakt je třeba vzít vúvahu při

předepisování souběžné terapie jinými přípravky, jež jsou metabolizovány stejnou cestou.Žádné

specifické informace dosud nejsou k dispozici.

Bylo popsánosnížení clearance teofylinu účinkem přípravku Roferon-A.

Protože Roferon ® -A může ovlivnit funkce centrálního nervového systému, nelze vyloučit jeho interakce

sesouběžně podávanými léky ovlivňujícími centrální nervový systém. Neurotoxické, hematotoxické nebo

kardiotoxické účinky léků užívaných před podáním interferonů nebo současně snimi mohou být zesíleny.

Terapiekombinovaná s ribavirinem:Při společném podávání interferonualfa-2a sribavirinem pacientům

schronickou hepatitidou C je třeba získat informace týkající se podávání tohoto přípravku.

Výsledky z kontrolovaných klinických studií u pacientů s karcinomemledvin neprokázaly žádný

významný účinek bevacizumabu (Avastin) na farmakokinetiku interferonu alfa-2a (Roferon-A).

4.6Těhotenství a kojení

Při podávání přípravku Roferon-Aby měla být u obou pohlaví praktikována účinná antikoncepce.O

použití přípravku Roferon-A u těhotných žen nejsou žádné dostupné údaje.Při podávání přípravku opicím

makak rhesusvčasné až střední fázi březosti v dávkách výrazně převyšujících doporučenou klinickou

dávku byl pozorován abortivní efekt(vizbod5.3). Ačkoli testy na zvířatech neprokázaly teratogenní

účinek přípravku Roferon-A, nelze vyloučitpoškození plodu při jeho podávání v těhotenství.

Vtěhotenství byměl být být přípravek Roferon-A podáván pouze vpřípadě, že přínos léčby pro matku

převáží možné riziko pro plod.

Není známo, je-li látka vylučována do mateřského mléka. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo

terapii, je třeba posoudit přínos léčivapro matku.

Užití s ribavirinem u pacientek s chronickou hepatitidou C

Uvšech zvířecích druhů vystavených ribavirinu byly prokázány významné teratogenní a/nebo emryocidní

účinky. Léčba ribavirinem je u těhotných žen kontraindikovaná. Zvláště důležité je, aby pacientky,

užívající Roferon-A v kombinaci s ribavirinem nebo partnerky pacientů užívajících Roferon-A v

kombinaci s ribavirinem, neotěhotněly. Pacientky ve fertilnímvěku a jejich partneři musí každý během

léčby a 4 měsíce po jejím ukončení používat účinnou metodu antikoncepce. Pacienti a jejich partnerky

musí každý běhemléčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou metodu antikoncepce. Více viz

SPC ribavirinu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ačkoli žádné studie účinku na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhu strojů nebyly provedeny,

Roferon-A může v závislosti na dávce, léčebném režimu a individuální citlivosti pacienta ovlivňovat

rychlost reakce, a tím zhoršovat určité schopnosti, např. řídit automobil, ovládatstroje,apod.

4.8Nežádoucí účinky

Terapiekombinovanásribavirinem:Přispolečnémpodáváníinterferonualfa-2asribavirinempacientům

schronickouhepatitidouCjetřebazískatinformacetýkajícísepodávánítohotopřípravku.Následující

údajeonepříznivýchreakcíchvycházejízinformacízískanýchpřiléčběpacientůsnádorovým

onemocněnímnejrůznějšíhodruhučastonereagujícíchnapředchozíterapiiavpokročilémstadiuvývoje

nemoci, dále pacientů s chronickou hepatitidou B a chronickou hepatitidou C.

Přibližněudvoutřetinpacientůanádorovýmonemocněnímdošlokvýskytuanorexie,ujedné

poloviny z nich se projevila nauzea. Přibližně u jedné pětiny pacientů s nádorovým onemocněním byly

pozoroványkardiovaskulárnía plicníchoroby,spočívajícívnálezupřechodnéhypotenze,hypertenze,

edému,cyanózy,arytmií,bušenísrdceabolestinahrudi.Většinětěchtonemocnýchbylypodávány

dávkysignifikantněvyšší,nežjsoudoporučoványvsoučasnosti,cožpatrněvysvětluječastějšía

závažnějšínežádoucíreakcevtétoskupiněnežveskupiněpacientůshepatitidouB,kdebylynežádoucí

reakceobvykle přechodné anemocní sevracelido stavupřed terapií po1 až 2 týdnech od konce léčby.U

nemocnýchshepatitidouBbylakardiovaskulárníonemocněnípozorovánavelmivzácně.Vpřípadě

hepatitidy B bylo zlepšení klinického stavu pacienta obvykle signalizováno změnami hladin transamináz.

Většinapacientůpopisovalapříznakypodobnéchřipcejakojsouúnava,horečka,pocitmrazení,snížená

chuťkjídlu,bolestivesvalech,bolesthlavy,bolestkloubůapocení.Tytoakutnínežádoucíúčinkylze

obvyklesnížitnebozcelapotlačitsouběžnýmpodánímparacetamolu;vprůběhuterapieneboúpravou

dávky se obtíže mohou zmírňovat, i když pokračující léčba můževést k letargii, oslabení a únavě.

V každé skupině četnostíjsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti:

Třída orgánových

systémů Velmi časté

(1/10) Časté

(1/100

až<1/10) Méně časté

(1/1 000

až<1/100) Vzácné

(1/10 000

až<1/1 000) Velmi vzácné

(<1/10 000) Není známo (z

dostupných

údajů nelze

určit)

Infekce a

infestace -Pneumonie

-Herpes simplex 1

Poruchy krve a

lymfatického

systému 2 -Leukopenie -Trombocytopenie

-Anémie -Agranulocytóza

-Hemolytická

anémie. -Idiopatická

trombocytope-

nická purpura

Poruchy

imunitního

systému -Autoimunitní

poruchy

-Akutní reakce

přecitlivělosti 3 -Sarkoidóza -Rejekce

transplantátu†

Endokrinní

poruchy -Hypotyreóza

-Hypertyreóza

-Porucha funkce

štítné žlázy

Poruchy

metabolismu a

výživy -Anorexie

-Nauzea

-Bezvýznamná

hypokalcémie -Dehydratace

-Elektrolytová

dysbalance -Diabetes mellitus

-Hyperglykémie -

Hypertriglyce-

ridemie

-Hyperlipi-

demie

Psychiatrické

poruchy -Deprese

-Anxieta

-Změny

mentálního

stavu

-Stavy

zmatenosti

-Poruchy

chování

-Nervozita

-Poruchy

paměti

-Poruchy

-Sebevražda

-Sebevražedný

pokus

-Sebevražedné

myšlenky

Poruchy

nervového

systému -Bolest hlavy Poruchy chuti -Neuropatie

-Závratě

-Hypestézie

-Parestézie

-Tremor

-Somnolence -Kóma

-Cerebrovaskulární

příhody

-Konvulze

-Přechodná

erektilní dysfunkce -Encefalopatie

Poruchy oka -Poruchy zraku

Konjunktivitida -Ischemická

retinopatie -Trombóza

retinální

artérie

-Optická

neuropatie

-Retinální

hemoragie

-Trombóza

retinální žíly

-Retinální

exudace

-Retinopatie

-Papiloedém

Poruchy ucha a

labyrintu -Vertigo

Srdeční poruchy -Arytmie 4

-Palpitace

-Cyanóza -Kardiorespirační

zástava

-Infarkt myokardu

-Městnavé srdeční

selhání

-Plicní edém

Cévní poruchy -Hypertenze

-Hypotenze -Vaskulitida

Třída orgánových

systémů Velmi časté

(1/10) Časté

(1/100

až<1/10) Méně časté

(1/1 000

až<1/100) Vzácné

(1/10 000

až<1/1 000) Velmi vzácné

(<1/10 000) Není známo (z

dostupných

údajů nelze

určit)

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy -Dyspnoe

-Kašel

Gastrointestinální

poruchy -Průjem -Zvracení

-Bolest břicha

-Nauzea

-Sucho v ústech -Pankreatitida

-Intestinální

hypermotilita

-Zácpa

-Dyspepsie

-Flatulence -Reaktivace

peptického

vředu

-Gastrointesti-

nální krvácení

(neohrožující

na životě)

Poruchy jater a

žlučových cest -Jaterní selhání

-Hepatitida

-Porucha jaterních

funkcí

Poruchy kůže a

podkožní tkáně -Alopecie 5

-Zvýšené pocení -Psoriáza 6

-Pruritus -Vyrážka

-Suchá kůže

-Epistaxe

-Suchost sliznic

-Rýma

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně -Myalgie

-Arhralgie -Systémový lupus

erytematodes

-Artritida

Poruchy ledvin a

močových cest -Proteinúrie

-Zvýšený počet

buněk v moči -Akutní renální

selhání 7

-Porucha renálních

funkcí

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace -Chřipkovité

příznaky

-Pokles chuti k

jídlu

-Pyrexie

-Rigor

-Únava -Bolest na hrudi

-Otoky -Nekróza v

místě aplikace

-Reakce v

místě aplikace

Vyšetření -Pokles tělesné

hmotnosti -Zvýšení ALT

-Zvýšení

transamináz

-Zvýšení

krevní alkalické

fosfatázy -Zvýšení

kreatininuv krvi

-Zvýšeníureyv

krvi

-Zvýšeníbilirubinu

v krvi

-Zvýšeníkyseliny

močovév krvi

-ZvýšeníLDHv

krvi

(včetně exacerbace herpes labialis)

U myelosuprimovaných pacientů se trombocytopénie a pokles hemoglobinu objevuje častěji. Úpravazávažných

hematologických odchylekkhladinám před léčbou se dostavujeobvykle v rozmezí sedmiaž desetidní po

ukončení terapie přípravkem Roferon-A.

(např. urtikaria, angioedém, bronchospazmus a anafylaxe)

včetně atrioventrikulární blokády

(reverzibilní po přerušení; ztráta vlasů může pokračovat ještě několik týdnů po ukončení léčby)

exacerbace, nebo vyvolání psoriázy

(zvláště u pacientů s rakovinou a renálním onemocněním)

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Vzácně mohou být alfa-interferony včetně Roferonu-A, ať užitysamostatně nebo v kombinaci s

ribavirinem,spojenys pancytopenií, a velmi vzácně byla zaznamenána aplastická anémie.

Uněkterých jedinců semohou proti interferonům tvořit neutralizační protilátky. Za určitých klinických

podmínek (nádorové onemocnění, systémový lupus erythematodes, herpes zoster) se mohou též spontánně

tvořit protilátky proti lidskému leukocytárnímu interferonu u pacientů, kteřínikdy exogenní interferony

neobdrželi. Klinická významnost vzniku těchto protilátek dosud nebyla plně objasněna.

Vklinických studiích, kde byl používán lyofilizovaný Roferon-A uchovávaný při teplotě do 25º C, byly

neutralizující protilátky protiRoferonu-Azjištěny přibližně u jednoho zpěti pacientů. U pacientů

shepatitidou C, kteří odpověděli na léčbu a došlo u nich krozvoji neutralizujících protilátek, byl

zaznamenán trend dřívější ztráty odpovědi vprůběhu léčby, ve srovnání spacienty, u nichž krozvoji

těchto protilátek nedošlo. Žádný další klinický následek přítomnosti protilátek nebyl zaznamenán.

Klinický významrozvoje protilátek nebyl zcela objasněn.

Nejsou kdispozici žádné údaje týkající se rozvoje neutralizujících protilátek u pacientů vklinických

studiích, kde byl používán lyofilizovaný Roferon-A pro přípravu injekčního roztoku, uchovávaný při

teplotě4º C.Vmyším modelu, kde relativní imunogenicita lyofilizovaného Roferonu-A uchovávaného

při teplotě 25º C vzrůstá včase, není takovýto nárůst immunogenicity zaznamenán, pokud byl

lyofilizovaný Roferon-A uchováván při doporučené teplotě 4º C.

4.9Předávkování

Nejsou údaje o předávkování přípravkem, nicméně opakované velké dávky interferonu mohou být

spojeny s těžkou letargií, únavou, zhrouceníma kómatem. Pacienti by měli být hospitalizováni na

pozorování a patřičně ošetřeni.

NežádoucíreakcenaRoferon-Aobvykle vymizí při odpovídající lékařské péči po několika dnech

přerušení terapie. Kóma bylo pozorováno u0,4 %pacientů s nádorovým onemocněnímzařazených

vklinických studiích.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Antineoplastické a imunomodulační látky,InterferonyATC kódL03AB04

Roferon-A prokázal řadu aktivittakzvanéhopřirozeného lidského interferonu alfa. Roferon-Avykazuje

protivirové účinky vyvoláním rezistence buněk k virovým infekcím a modulací imunitního systému k

neutralizaci virů nebo k eliminaci virem infikovaných buněk. Detailní mechanizmus protinádorového

působení přípravku Roferon-Anení dosud znám. Vlidských nádorových buňkách, na něž Roferon-A

působil, jsou však popisovány nejrůznější změny: u buněk HT 29 dochází k významnému poklesu

syntézy DNA, RNA i proteinů. Ukázalo se, že Roferon-Amáin vitroantiproliferační aktivitu vůči

různým druhům lidských nádorů a inhibuje růst některých lidských nádorových xenotransplantátů u

deficientníchholýchmyší. Citlivost vůči přípravku Roferon-A byla testována na některých liniích

lidských nádorových buněk, které rostouin vivouimunotolerantníchholýchmyší. Antiproliferační

aktivita přípravku Roferon-Abyla studovánain vivozejména na karcinomu prsu, adenokarcinomu slepého

střeva, karcinomu tlustého střeva a prostaty. Stupeň jeho protinádorové aktivity je různorodý.

Na rozdíl od jiných lidských proteinů jsou mnohé účinky interferonu alfa-2a částečně nebo zcela

potlačeny, je-li testován na zvířatech. Přesto byla u opicMakak rhesuspodáním interferonu alfa-2a

vyvolánavýznamnáodolnost na virus vakcinie.

Klinické studie

Trichocelulárníleukemie

Terapeutická účinnost přípravku Roferon-A při léčbě trichocelulárníleukemiebyla hodnocena v rámci

rozsáhlé studie, která zahrnovala 218 pacientů. U 174 z nich bylo možno zhodnotit účinnostpo 16až24

týdnech terapie. Odpověď byla pozorována u 88 % pacientů (celková odpověď v 33 %, částečná v 55 %

případů).

Kaposiho sarkom spojený s onemocněním AIDS

Účinnost přípravku Roferon-Apři léčbě Kaposiho sarkomu bylazjišťovánau 364 nemocných, kterým

byla podávána dávka 3až54 MIU denně. Objektivní odpověď závisela na dávce a pohybovala se od 14 %

do 50 %, přičemž se nejlepší terapeutický efekt projevil při denní dávce 36 MIU (13,3 % celková

odpověď, 12,2 % částečná odpověď). Vysoký počáteční počet CD4 lymfocytů byl příznivým

prognostickým faktorem; 46 % pacientů s počtem CD4 > 400/mm 3 na Roferon-Areagovalo.Odpověď na

Roferon-A byla nejsilnějším faktorem prohodnoceníprognózy přežití.

Chronickámyeloidníleukemie(CML)

Účinnost přípravku Roferon-Abyla stanovena u 226 pacientůvchronickéfáziCML a srovnávána se 109

pacienty, kteří obdrželi chemoterapii (hydroxyureu nebo busulfan). V obou skupinách se vyskytovaly

skutečnosti příznivé pro diagnózu (méně než 10 % blastů v krvi) a léčba interferonem byla zahájena v

průběhušestiměsíců od stanovení diagnózy. Léčba pacientů s CML v chronické fázi vedla k získání

hematologické odpovědi u stejného procentuálního počtu pacientů (85až90 %) jako při použití standardní

chemoterapie. Mimo to seu pacientů léčených přípravkem Roferon-A projevila v 8 % případů kompletní

cytogenetická odpověď a ve 38 % částečná cytogenetické odpověď. Oproti tomu během chemoterapie

bylanavozena částečná cytogenetická odpověďu 9 % pacientů. Časový vývoj chronické fázeleukemiev

akcelerovanou nebo blastickou fázi byl u skupiny nemocných léčených přípravkem Roferon-A delší (69

měsíců) než u skupiny s konvenční chemoterapií (46 měsíců) (p<0,001), stejně jako hodnoty vyjadřující

medián celkového přežití (72,8 měsíceoproti 54,5 měsíce, p=0,002).

Kožní T-buněčný lymfom (CTCL)

Účinnost přípravku Roferon-Abyla stanovena u 169 pacientů s CTCL, z nichž většina (78 %) byla

rezistentní vůči standardní terapii, nebo u nichdocházelo k relapsům. V hodnotitelné skupině85

nemocných nastala odpověď na léčbu u 58 % z nich (ve 20 % celková odpověď, v 38 % částečná

odpověď). Na terapii reagovali pacienti ve všech stádiích choroby. Hodnota mediánu doby trvání celkové

odpovědi od počátku léčby byla 22 měsíců, přičemž94 % nemocných s celkovou odpovědí setrvalo v

remisi po dobu9 měsíců.

Chronická hepatitida B

Účinnost přípravku Roferon-Av léčbě chronické hepatitidy B bylazjišťovánavestudii zahrnující více než

900 pacientů. V pilotní kontrolované studii bylo 238 pacientů náhodně rozděleno do čtyř skupin: nemocní,

kterým bylo podáváno 2,5 MIU/m 2 , 5,0 MIU/m 2 nebo 10 MIU/m 2 přípravku Roferon-Aa skupina

nemocnýchbez léčby. Doba léčby byla 12až24 týdnů v závislosti na odpovědi, např. na clearance

sérového HBeAg a HBV DNA.Pacienti byli sledováni po 12 měsíců od přerušení léčby. Statisticky

signifikantní rozdíl byl nalezen v době trvání odpovědi [clearance antigenu hepatitidy B e (HBeAg) a

DNA viru hepatitidy B (HBV DNA)] uléčených a neléčených pacientů (37 % oproti 13 %). Rozdíly v

odpovědiu skupin, jimž byla podávána různá dávka přípravku, nebyly statisticky významné (33 %, 34 %

a 43 % při podávání 2,5, 5,0 a 10,0 MIU/m 2 ). Sérologické a virologické odpovědi byly po 12 měsících

sledování již neléčených pacientů spojeny svýznamným zlepšením histologického nálezu na játrech.

Chronická hepatitida C

Účinnost přípravku Roferon-Av léčbě chronické hepatitidy C byla stanovena u 1701 pacientů. V

kontrolní skupině bylo 130 těchto pacientů, kteří nebyli léčeni nebo jim bylo podáváno placebo. V

doporučenémdávkování navozuje Roferon-Acelkovou biochemickou odpověď až u 85 % nemocných,

přičemž odpovídavost se u 11 až 44 % pacientů udržuje nejméně po dobu 6 měsíců po léčbě, v závislosti

na charakteru onemocnění před zahájením léčby, délce jejího trvání a dávkách IFN. Na základě hodnocení

jaterních biopsií odebraných před a po léčbě bylo ověřeno, že biochemická odpověď na Roferon-A je

spojena se signifikantním zlepšením jaterních chorob. U nemocných,kde odpovídavost přetrvávala3 až 6

měsíců po terapii, bylo popsáno její udržení až po 4 roky.

Srovnání terapeutické účinnosti interferonu alfa-2a podávaného samostatně nebo v kombinaci s

ribavirinem bylo prováděno v dvojitě zaslepené randomizované klinické studii u pacientů v minulosti

neléčených a u relapsujících pacientů s virologicky, biochemicky a histologicky prokázanou chronickou

hepatitidou C. Po dobu šesti měsícůodukončení léčby přetrvávala biochemická a virologická odpověď i

zlepšení histologického nálezu.

U relapsujících pacientů bylo pozorováno statisticky významné 10 násobné zvýšení (ze 4 % na 43 %;

p<0.01) přetrvávání virologické a biochemické odpovědi. Příznivý profil kombiované terapiese též

projevuje na mířeodpovědive vztahu k HCV genotypu nebokpočátečním hodnotám počtu kopií viru na

buňku (virová nálož). Ačkoli doba trvání odpovědiu nemocných s HCV genotypem-1 byla kratší než u

celkové populace (přibližně30% proti 0% při monoterapii),pozitivní přínos ribavirinu podávaného v

kombinaci s interferonem alfa-2aje,zejména u této skupiny nemocných,zřejmý. V důsledku podávání

kombinované terapie došlorovněžkzlepšeníhistologických nálezů.

Příznivé výsledky byly též zaznamenány v malé studii u dosud neléčených nemocných s hepatitidou C,

kterým byl podáván interferon alfa-2a (3 MIU třikrát týdně) v kombinaci s ribavirinem.

Dalšíinformaceo farmakodynamických vlastnostech jsou uvedeny v Souhrnuúdajůopřípravku ribavirin.

Folikulární nehodgkinské lymfomy

Účinnost přípravku Roferon-Apodávaného souběžně s cytotoxickou terapií (chemoterapie typu CHOP:

cyklofosfamid,vinkristin, prednison a doxorubicin) byla stanovena u 122 pacientů s klinicky agresivními

nehodgkinskými lymfomy nízkého až středního stupně malignity ve srovnání s kontrolní skupinou 127

nemocnýchsestejným režimem chemoterapie. V obou přístupech byla získána objektivně srovnatelná

reaktivita, avšak při podávání přípravku Roferon-A se dostavil výraznýefekt v prodloužení obdobído

selhání léčby (p<0,001) aprodlouženídoby trvání celkovéodpovědi(p<0,003).

Karcinomledviny

1) Kombinace s vinblastinem

Byla hodnocena účinnost přípravku Roferon-A při současném podávání s vinblastinem ve srovnání s

vinblastinem podávaným samostatně. U nemocných s pokročilým karcinomem ledviny nebo

metastazujícímkarcinomem ledviny měla kombinace přípravku Roferon-A a vinblastinu lepší účinek než

samotný vinblastin. Mediánpřežití byl 67,8 týdne ve skupině 79 pacientů léčených přípravkem Roferon-

Avkombinaci s vinblastinem a 37,8 týdne u 81 pacientů léčených pouze vinblastinem (p=,0049).

Celková míraodpovědibyla 16,5 % u pacientů léčených přípravkem Roferon-A v kombinaci s

vinblastinem a 2,5 % u pacientů léčených pouze vinblastinem (p=,0025).

2) Kombinace s bevacizumabem (Avastin)

Klíčová studie fáze III srovnávala užití bevacizumabu v kombinaci s interferonemalfa-2a (N=327) s

placebemplus interfereonem alfa-2a (N=322) v první linii léčby pacientů s pokročilým a/nebo

metastazujícímkarcinomem ledviny po nefrektomii.

Tabulka 1: výsledky účinnosti ze studie BO17705

Parametr

(střední hodnota) Pbo + IFN N =

322 Bv + IFN N =

327 Poměr rizik α p-hodnota

Střední doba přežití 21,3 měsíce 23,3 měsíce 0,91

(0,76–1,10) p = 0,3360 β

Doba přežití do progrese 5,5 měsíce 10,2 měsíce 0,75

(0.64–0,88) p < 0,0004 β

Celková četnost odpovědi  12,5 % 32,4 % 19,9 p < 0,0001 

α–určeno s 95% CI. Pro celkovou četnost odpovědi (ORR) je uveden rozdíl v četnostech mezi rameny

studie.

β-p-hodnota byla získána s pomocí Log-Rank testu

-srovnávacími skupinami jsou pacientis měřitelným onemocněním při vstupu do studie

[ITT N=289/306]

-p-hodnota byla získána s pomocí2 testu

Chirurgicky odstraněnýmaligní melanom

Účinnost přípravku Roferon-Au nemocných s primárním kožnímmelanomem o tloušťce větší než 1,5

mm a bez klinicky detekovatelných uzlinových metastáz byla hodnocena v rozsáhlé randomizované studii,

která zahrnovala 253 nemocných. Pacientům byl podáván Roferon-A v dávce 3 MIU třikrát týdně po

dobu 18 měsíců a výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou 264 neléčených pacientů. U pacientů

léčených přípravkemRoferon-Adošlopři sledování v průběhu 4 letvesrovnánískontrolní skupinouk

signifikantnímu prodloužení období bez relapsu (p=0,035), avšak neprojevil se žádný statisticky

významný rozdíl v celkovém přežití (p=0,059).Celkový léčebný efekt byl 25% snížení rizika relapsu..

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Koncentrace interferonu alfa-2a v séru odrážely značnou vzájemnou rozdílnost jak u zdravých

dobrovolníků, tak u pacientů s rozvinutým nádorovým onemocněním. Farmakokinetika přípravku

Roferon-A u zvířat (opice, psa a myši) je podobná jako u člověka. Farmakokinetika přípravku Roferon-A

je u člověka v dávkách o rozsahu 3 až 198 milionů IU lineární. U zdravých jedinců je po intravenózní

infúzi 36 milionůIU poločas eliminace interferonu alfa-2a3,7 až8,5 hodiny (medián 5,1 hodiny),

distribuční objem v ustáleném stavu je 0,223 až 0,748 l/kg (medián 0,4 l/kg) a celková tělesná clearance je

2,14 až 3,62 ml/min/kg (medián 2,79 ml/min/kg).Ponitrosvalové aplikaci 36 milionů IUje nejvyšší

sérové koncentracerozsahu 1500 až2580 pg/ml (medián 2020 pg/ml)dosaženopo 3,8 hodiny; u

podkožní aplikace 36 milionů IU je to 1250 až 2320 pg/ml (medián 1730 pg/ml) po 7,3 hodiny.

Z dávky podané nitrosvalově nebo podkožně se absorbuje více než 80 %podané dávky.

Farmakokinetika interferonu alfa-2a po jedné nitrosvalové dávce podané pacientům srozvinutým

nádorovým onemocněním a chronickou hepatitidou B byla podobná jako u zdravých dobrovolníků.

Koncentraceinterferonu alfa-2av séru se zvyšuje úměrně k velikosti dávky až do aplikace 198 milionů

IU. Nevyskytly se žádné změny v distribuci nebo vylučování interferonu alfa-2a během jeho podávání

dvakrát denně (0,5 až 36 milionů IU), jednou denně (1 až 54 milionů IU) nebotřikrát týdně (1 až 136

milionů IU) po dobu 28 dní.

Hlavní cestou vylučování Roferonu-A jsou ledviny; vylučování žlučí a metabolizmus v játrech jsou

považovány za minoritní.

NitrosvalováaplikacepřípravkuRoferon-Ajedenkrátnebovícekrátdenněpodobuaž28dnůvedlau

některýchpacientůsrozvinutýmnádorovýmonemocněnímkedvakrátažčtyřikrátvyšším

koncentracímvplazmě,nežpopodáníjednotlivýchdávek.Vícenásobnáaplikace,prováděnávrámci

několikadávkovacíchrežimů,všaknemělazanásledekzměnyvdistribučníchanivylučovacích

parametrech.

DalšípodrobnostiofarmakokinetickýchvlastnostechjsouuvedenyvSouhrnuúdajůopřípravku

ribavirin.

5.3Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Vzhledem kdruhové specificitělidského interferonu je počet provedených toxikologických studií

spřípravkem Roferon-A limitován. Akutní parenterální toxicita přípravku Roferon-Abyla studována u

myší, potkanů, králíků a fretek intravenózně vdávkách do 30 milionů IU/kg a intramuskulárně do 500

milionů IU/kg. U žádného ze studovaných zvířecích druhů nebyla pozorována jakákoliv mortalita jako

výsledek podání přípravku Roferon-A, bez ohledu na způsob jeho podání. Při dávkách značně

převyšujících doporučené klinické dávky nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky kromě vyvolání

potratu u březích opicMakak rhesus, pokud jim byl přípravek podáván vobdobí od časného do středního

stupně těhotenství a přechodných nepravidelností menstruačního cyklu zahrnujících prodloužení

menstruační periody u opic, které nebyly březí. Význam těchto nálezůpro lidskou populacidosud nebyl

stanoven.

Mutagenní účinky přípravku Roferon-Anebylyexperimentálně prokázány.

Další informace o předklinických údajích,jež se vztahují k bezpečnosti přípravku,jsou uvedeny v

Souhrnuúdajů opřípravkuribavirin.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Amonium-acetátChlorid sodný

Benzylalkohol(10mg/1ml)

Polysorbát 80

Kyselina octová20%

Roztok hydroxidu sodného1 mol/l

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou kdispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen sžádnými dalšími

léčivými přípravky

6.3Doba použitelnosti

2 roky

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitímbyla prokázánana dobu 28 dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně28 dní při teplotě

25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou vodpovědnosti

uživatele, ale je doporučeno,aby přípravek Roferon-Pen/zásobní vložka byl po každé aplikace vrácen do

ledničky.

6.4Zvláštní opatření prouchovávání

Uchovávejte vchladničce(2°C-8°C).Chraňtepřed mrazem.Uchovávejtezásobní vložkyvkrabičce,

aby byl přípravekchráněn před světlem.

Injekční roztok obsahující 18 MIU v 0,6 ml je určen k opakovanému dávkování.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného přípravku viz bod 6.3

6.5Druh obalu a velikost balení

0,6 ml roztoku vzásobní vložce (sklo typu I) splunžrovou zátkou (PTFE laminovanou), hliníkovým

víčkem sPTFE laminovanou pryžovou vnitřní zátkou.

Velikosti balení: balení obsahující 1nebo3zásobní vložky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Zásobnívložky Roferon-Ajsouurčenékvícenásobnému použití pouzeprojednoho pacienta. Jsou určené

kaplikacipouzepomocídávkovačeRoferon-Pen,přičemžprokaždouaplikacimusíbýtpoužitanová

sterilní jehla.

KekaždémudávkovačiznačkyRoferon-Penjepřikládánpodrobnýnávodkpoužití,kterýpodrobně

popisujezpůsobmanipulacesdávkovačemazásobnívložkou.Doporučujesepoužítjehlyznačky

Penfine, nicméně je možno použít i jehly jiných typů.

Zásobní vložky do dávkovače s prošlou dobou použitelnosti, které obsahují nespotřebovanou náplň, vždy

zlikvidujte. Použité jehly by měly být po použití bezpečně likvidovány.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/161/99-C

9. DATUM REGISTRACE/ DATUM PRODLOUŽENÍREGISTRACE:

19.10.2005/18. 12. 2008

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU:

29.8.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace