Rixubis

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
nonacog gama
Dostupné s:
Baxalta Innovations GmbH
ATC kód:
B02BD04
INN (Mezinárodní Name):
nonacog gamma
Terapeutické skupiny:
Antihemorrhagics,
Terapeutické oblasti:
Hemofilie B
Terapeutické indikace:
Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003771
Datum autorizace:
2014-12-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/003771

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

10-02-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

16-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

16-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

16-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

16-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

10-02-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

RIXUBIS 250 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 500 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 1000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 2000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 3000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

nonacogum gamma (rekombinantní lidský koagulační faktor IX)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek RIXUBIS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIXUBIS používat

Jak se přípravek RIXUBIS používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek RIXUBIS uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek RIXUBIS a k čemu se používá

Přípravek RIXUBIS obsahuje léčivou látku nonakog gama. Je to koagulační faktor IX. Faktor IX je

normální složkou lidské krve nezbytnou k účinnému srážení krve. Přípravek RIXUBIS se používá u

pacientů s hemofilií B (Christmasova choroba, dědičná porucha krvácení způsobená nedostatkem

faktoru IX). Přípravek funguje jako náhrada chybějícího faktoru IX a umožňuje krvi pacienta se srážet.

Přípravek RIXUBIS se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií B všech věkových

skupin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIXUBIS používat

Nepoužívejte přípravek RIXUBIS

jestliže jste alergický(á) na nonakog gama nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na křeččí proteiny.

Upozornění a opatření

U přípravku RIXUBIS jsou možné reakce přecitlivělosti alergického typu. Pokud zaznamenáte časné

známky přecitlivělosti/alergické reakce, např. kopřivku, vyrážku, tíseň na hrudi, sípot, nízký krevní

tlak nebo anafylaxi (těžká alergická reakce, která může způsobit potíže s polykáním a/nebo dýcháním,

zarudlý nebo oteklý obličej a/nebo ruce), zastavte infuzi a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo

vyhledejte lékařskou pohotovost. Lékař může tyto reakce začít ihned léčit. Lékař Vám rovněž provede

krevní test, aby zkontroloval, zda se u Vás nevyvinuly aktivitu neutralizující protilátky (inhibitory)

proti léku, protože inhibitory se mohou rozvíjet společně s alergiemi. Pacienti s inhibitory faktoru IX

mohou mít zvýšené riziko anafylaxe při budoucí léčbě faktorem IX.

Pokud se krvácení podle očekávání nezastaví, nebo pokud zaznamenáte významné zvýšení používání

přípravku RIXUBIS k zástavě krvácení, ihned to sdělte svému lékaři. Lékař Vám provede krevní test,

aby zkontroloval, zda se u Vás nevyvinuly aktivitu neutralizující protilátky (inhibitory) proti přípravku

RIXUBIS. Riziko vývoje inhibitorů je nejvyšší u pacientů, kteří nebyli ještě léčeni náhradou

faktoru IX, nebo během časných fází léčby, tj. u malých dětí.

Tvorba faktoru IX v těle je řízena genem pro faktor IX. Pacienti s určitými mutacemi genu pro

faktor IX, např. s velkou delecí, mohou být náchylnější k tvorbě inhibitorů faktoru IX a k alergické

reakci během časného období používání jakéhokoli koncentrátu faktoru IX. Pokud tedy víte,

že takovou mutaci máte, bude Vás lékař z hlediska známek alergické reakce sledovat důkladněji.

Pokud trpíte jaterním nebo srdečním onemocněním nebo jste nedávno prodělal(a) velkou operaci,

sdělte to svému lékaři, protože existuje zvýšené riziko komplikací krevního srážení (koagulace).

Po vysokých dávkách faktoru IX u pacientů s hemofilií B a s inhibitory faktoru IX a anamnézou

alergických reakcí byly hlášeny poruchy ledvin (nefrotický syndrom).

Kdykoli je to možné, zaznamenejte název léčivého přípravku a číslo šarže při každém použití

přípravku RIXUBIS (např. do svého deníku léčby), aby bylo možné zpětně zjistit použitý přípravek

a jeho šarži.

Další léčivé přípravky a RIXUBIS

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat. Nejsou známy žádné interakce přípravku RIXUBIS s jinými léčivými

přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Hemofilie B se u žen vyskytuje velmi

vzácně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek RIXUBIS nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek RIXUBIS obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. V závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a dávce přípravku

RIXUBIS byste však mohl(a) dostat více než jednu injekční lahvičku. To je nutné vzít v úvahu

v případě, že jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek RIXUBIS používá

Léčba přípravkem RIXUBIS bude zahájena lékařem se zkušenostmi v péči o pacienty s hemofilií B.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem.

Lékař rozhodne o dávce přípravku RIXUBIS, kterou dostanete. Tato dávka a délka léčby budou

záviset na závažnosti deficitu faktoru IX, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu, věku a na

tom, jak rychle tělo faktor IX spotřebovává, což bude nutné pravidelně kontrolovat.

Přípravek RIXUBIS podává lékař nebo zdravotní sestra intravenózní (i.v.) injekcí po rekonstituci

(rozpuštění) prášku dodaným rozpouštědlem. Přípravek RIXUBIS si můžete rovněž injekčně aplikovat

sám (sama) nebo Vám jej může podat někdo jiný, ale pouze po odpovídajícím vyškolení.

Rekonstituce a podávání

K rekonstituci používejte pouze rozpouštědlo a rekonstituční zařízení (BAXJECT II) dodané

v balení.

K podání je nutné použít stříkačku typu luer lock.

Nepoužívejte, je-li zařízení BAXJECT II, jeho sterilní ochranný systém nebo jeho balení

poškozeno, případně pokud vykazuje známky opotřebení.

Rekonstituce

Použijte aseptickou techniku

Pokud je léčivý přípravek uložen v chladničce, vyjměte injekční lahvičky s práškem

a rozpouštědlem RIXUBIS z chladničky a nechejte je ohřát na pokojovou teplotu (mezi 15 °C

a 30 °C).

Důkladně si umyjte ruce za použití mýdla a teplé vody.

Sundejte z injekčních lahviček s práškem a rozpouštědlem víčka.

Očistěte zátky tampony namočenými v alkoholu. Injekční lahvičky umístěte na rovný a čistý

povrch.

Otevřete obal zařízení BAXJECT II odloupnutím papírového víčka, aniž byste se dotkli vnitřní

části (obr. a). Zařízení z obalu nevyjímejte.

Obal převraťte a zaveďte přes zátku rozpouštědla čistý plastový hrot. Uchopte obal na jeho kraji

a ze zařízení BAXJECT II jej stáhněte (obr. b). Ze zařízení BAXJECT II nesundávejte modrý kryt.

Když je zařízení BAXJECT II připojeno k injekční lahvičce s rozpouštědlem, otočte systém tak,

aby injekční lahvička s rozpouštědlem byla na zařízení shora. Zaveďte bílý plastový hrot přes

zátku RIXUBIS. Podtlak vtáhne rozpouštědlo do injekční lahvičky RIXUBIS (obr. c).

Jemně kružte lahvičkou, dokud se veškerý materiál nerozpustí. Přípravek se rozpustí rychle

(během 2 minut). Ujistěte se, že se přípravek RIXUBIS úplně rozpustil, jinak přes filtr zařízení

neprojde veškerý rekonstituovaný roztok. Rekonstituované léčivé přípravky před podáváním

prohlédněte, zda neobsahují žádné částečky a nejsou barevně změněné. Roztok má být čirý nebo

světle žlutý. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené, nebo roztoky, v nichž se nacházejí

usazeniny.

Obr. a

Obr. b

Obr. c

Po rekonstituci přípravek chraňte před chladem.

Použijte ihned.

Podávání

Použijte aseptickou techniku

Ze zařízení BAXJECT II sundejte modrý kryt.

Do injekční stříkačky nenatahujte vzduch

Připojte injekční stříkačku k zařízení BAXJECT II (obr. d).

Systém převraťte (injekční lahvička s rekonstituovaným roztokem musí být nahoře). Natáhněte

rekonstituovaný roztok do injekční stříkačky pomalým zatažením za píst (obr. e).

Injekční stříkačku odpojte.

K injekční stříkačce připojte motýlkovou jehlu. Podejte intravenózní injekcí. Roztok se musí

podávat pomalu, rychlostí podle určené úrovně komfortu pacienta, nesmí překročit

rychlost 10 ml za minutu.

Obr. d

Obr. e

Kdykoli je to možné, zaznamenejte název léčivého přípravku a číslo šarže při každém použití

přípravku RIXUBIS (např. do svého deníku léčby), aby bylo možné zpětně zjistit použitý přípravek

a jeho šarži.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku RIXUBIS, než jste měl(a)

Vždy používejte přípravek RIXUBIS přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem. Pokud jste si injekčně aplikoval(a) více přípravku RIXUBIS, než je

doporučeno, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek RIXUBIS

Nezdvojnásobujte následující injekci, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Přejděte k další

plánované injekci a pokračujte dle pokynů svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek RIXUBIS

Nepřestávejte používat přípravek RIXUBIS, aniž byste to předem probrali se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U přípravku RIXUBIS jsou možné reakce přecitlivělosti alergického typu. Takové reakce mohou

zahrnovat pálení a bodání v místě infuze, třesavku, zrudnutí, letargii, neklid, brnění, kopřivku, svědění

a vyrážku, nízký krevní tlak, rychlou srdeční frekvenci, tíseň na hrudi, sípot, otok krku, anafylaxi

(těžkou alergickou reakci), bolest hlavy, pocit na zvracení a zvracení. Pokud se u Vás takovéto

známky objeví, ihned kontaktujte svého lékaře. Lékař může tyto reakce začít ihned léčit

(viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Po podání přípravku RIXUBIS byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

změněné vnímání chutí

bolest v končetinách

Nežádoucí účinky s frekvencí není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

alergické reakce (přecitlivělost)

Potíže s nadměrným srážením krve (tromboembolické příhody) nebyly u tohoto léčivého přípravku

pozorovány, ale mohou se objevit u kteréhokoli z přípravků s faktorem IX. Mohou zahrnovat srdeční

infarkt, krevní sraženiny v žilách nebo v plicích.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek RIXUBIS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční

lahvičky za značkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Rekonstituovaný roztok použijte ihned.

Přípravek RIXUBIS nepoužívejte, pokud roztok není čirý a bezbarvý.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek RIXUBIS obsahuje

Léčivou látkou je nonacogum gamma (rekombinantní lidský koagulační faktor IX). Jedna

injekční lahvička prášku obsahuje nominálně 250, 500, 1000, 2000 nebo 3000 IU, odpovídající

koncentraci 50, 100, 200, 400 nebo 600 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

Dalšími složkami v prášku jsou sacharóza, mannitol, chlorid sodný, chlorid vápenatý, histidin

a polysorbát 80.

Injekční lahvička s rozpouštědlem: 5 ml vody pro injekci.

Jak přípravek RIXUBIS vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek RIXUBIS je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Obsahem balení jsou:

jedna injekční lahvička prášku RIXUBIS 250, 500, 1000, 2000 nebo 3000 IU ve skleněné

injekční lahvičce s pryžovou zátkou

jedna injekční lahvička 5 ml vody pro injekci ve skleněné injekční lahvičce s pryžovou zátkou

jedno zařízení BAXJECT II (bezjehlové rekonstituční zařízení)

Držitel rozhodnutí o registraci

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň

Rakousko

Tel.: 800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Výrobce

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgie

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Monitorování léčby

V průběhu léčby se doporučuje patřičným způsobem stanovit hladinu faktoru IX a podle této

informace upravit podávanou dávku a četnost opakovaných infuzí. Pacienti se mohou individuálně

lišit ve své odpovědi na faktor IX, s různými délkami poločasu a recovery. Dávky stanovené na

základě tělesné hmotnosti může být zapotřebí upravit u pacientů s podváhou či nadváhou. Zejména

v případě rozsáhlejších chirurgických výkonů je nezbytné pečlivé monitorování průběhu substituční

terapie, a to pomocí koagulační analýzy (aktivita faktoru IX v plazmě).

Aby bylo dosaženo požadované hladiny aktivity faktoru IX v plazmě, je doporučováno důsledně

sledovat aktivitu faktoru IX pomocí vhodného testu a dle potřeby provádět i odpovídající úpravy

dávky a četnosti opakovaných injekcí. Při použití jednostupňového testu srážlivosti na základě

tromboplastinového času (aPTT)

in vitro

ke stanovení aktivity faktoru IX v krevních vzorcích pacienta

mohou být výsledky aktivity faktoru IX v plazmě významně ovlivněny typem činidla aPTT použitého

pro test a referenčním standardem použitým při testu. Toto má význam zejména při změně laboratoře

a/nebo činidel používaných při testu.

Dávkování

Dávka a délka trvání substituční terapie závisí na závažnosti deficitu faktoru IX, na místě a rozsahu

krvácení a na klinickém stavu pacienta, jeho věku a farmakokinetických parametrech faktoru IX, např.

na přírůstku recovery a poločasu.

Počet podaných jednotek faktoru IX je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), které odpovídají

aktuálnímu mezinárodnímu standardu WHO pro léčivé přípravky s faktorem IX. Aktivita faktoru IX

v plazmě je vyjádřena buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě), nebo v mezinárodních

jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor IX v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka aktivity faktoru IX odpovídá množství faktoru IX v jednom ml normální

lidské plazmy.

Dospělá populace

Léčba dle potřeby:

Výpočet požadované dávky faktoru IX je založen na empirickém zjištění, že 1 mezinárodní jednotka

faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru IX v plazmě o 0,9 IU/dl (rozmezí

od 0,5 do 1,4 IU/dl) nebo o 0,9 % normální aktivity u pacientů ve věku 12 let a starších (další

informace viz bod 5.2).

Požadovaná dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

recipročně

pozorovaná recovery

(dl/kg)

Pro postupnou recovery o 0,9 IU/dl na IU/kg se dávka vypočítá následovně:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

1,1 dl/kg

Množství přípravku, které je třeba podat, a četnost podání mají vždy záviset na klinickém účinku

v jednotlivém případě.

V případě následujících krvácivých příhod by aktivita faktoru IX v odpovídajícím časovém úseku

neměla klesnout pod danou hladinu plazmatické aktivity (v % normální hodnoty nebo IU/dl).

Následující tabulku lze použít jako pomůcku dávkování u krvácivých příhod a operací.

Stupeň krvácení / Typ

chirurgické procedury

Požadovaná hladina

faktoru IX v (%) nebo

(IU/dl)

Četnost dávek (hodiny) / Délka

léčby (dny)

Krvácení

Časný hemartros, krvácení do

svalů nebo z ústní dutiny

Intenzivnější hemartros,

krvácení do svalů nebo

hematom

Život ohrožující krvácení

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Opakujte každých 24 hodin.

Nejméně 1 den, dokud trvá krvácivá

příhoda, dokud nedojde k ústupu

bolesti nebo nedojde ke zhojení.

Opakujte infuzi každých 24 hodin po

dobu 3–4 dnů nebo déle, dokud

nedojde k ústupu bolesti a postižení.

Opakujte infuzi

každých 8 až 24 hodin, dokud nedojde

k ústupu ohrožení.

Operace

Malé operace včetně extrakcí

zubu

30 – 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den,

dokud nedojde ke zhojení.

Stupeň krvácení / Typ

chirurgické procedury

Požadovaná hladina

faktoru IX v (%) nebo

(IU/dl)

Četnost dávek (hodiny) / Délka

léčby (dny)

Velké operace

80 – 100

(před a po operaci)

Opakujte infuzi

každých 8 až 24 hodin, dokud nedojde

k odpovídajícímu zhojení rány, poté

pokračujte v léčbě nejméně 7 dalších

dnů, aby se udržela aktivita faktoru IX

mezi 30 % až 60 % (IU/dl).

Důsledné monitorování substituční léčby je důležité především v případě velkých operací nebo život

ohrožujících krvácení.

Profylaxe

Při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií B jsou obvyklé dávky u pacientů ve

věku 12 let a starších 40 až 60 IU faktoru IX na kilogram tělesné hmotnosti v intervalech 3 až 4 dnů.

V některých případech mohou být v závislosti na farmakokinetice jednotlivých pacientů, jejich věku,

fenotypu krvácení a fyzické aktivitě nutné kratší intervaly dávkování nebo vyšší dávky.

Kontinuální infuze

Přípravek RIXUBIS nepodávejte v kontinuální infuzi.

Pediatrická populace

Pacienti ve věku od 12 do 17 let:

Dávkování je stejné u dospělé populace a pediatrické populace od 12 do 17 let.

Pacienti mladší 12 let:

Léčba dle potřeby

Výpočet požadované dávky faktoru IX je založen na empirickém zjištění, že 1 mezinárodní jednotka

(IU) faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru IX v plazmě o 0,7 IU/dl (rozmezí

od 0,31 do 1,0 IU/dl) nebo o 0,7 % normální aktivity u pacientů mladších 12 let (další informace viz

bod 5.2).

Požadované dávkování se stanoví pomocí následujícího vzorce:

Pacienti mladší 12 let:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

recipročně

pozorovaná recovery

(dl/kg)

Pro postupnou recovery o 0,7 IU/dl na IU/kg se dávka vypočítá následovně:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

1,4 dl/kg

Jako pomůcku dávkování u krvácivých příhod a operací lze použít stejnou tabulku jako u dospělých

(viz výše).

Profylaxe:

Doporučené rozmezí dávkování u pediatrických pacientů mladších 12 let je 40 až 80 IU/kg

v intervalech 3 až 4 dny. V některých případech mohou být v závislosti na farmakokinetice

jednotlivých pacientů, jejich věku, fenotypu krvácení a fyzické aktivitě nutné kratší intervaly

dávkování nebo vyšší dávky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

RIXUBIS 250 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 500 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 1000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 2000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

RIXUBIS 3000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

RIXUBIS 250 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum gamma, nominálně 250 IU, rekombinantní lidský

koagulační faktor IX (rDNA), odpovídající koncentraci 50 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

RIXUBIS 500 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum gamma, nominálně 500 IU, rekombinantní lidský

koagulační faktor IX (rDNA), odpovídající koncentraci 100 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

RIXUBIS 1000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum gamma, nominálně 1000 IU, rekombinantní lidský

koagulační faktor IX (rDNA), odpovídající koncentraci 200 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

RIXUBIS 2000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum gamma, nominálně 2000 IU, rekombinantní lidský

koagulační faktor IX (rDNA), odpovídající koncentraci 400 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

RIXUBIS 3000 IU – prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum gamma, nominálně 3000 IU, rekombinantní lidský

koagulační faktor IX (rDNA), odpovídající koncentraci 600 IU/ml po rekonstituci s 5 ml rozpouštědla.

Účinnost (IU) je stanovena pomocí jednostupňového testu srážlivosti podle evropského lékopisu.

Specifická aktivita přípravku RIXUBIS je přibližně 200-390 IU/mg proteinu.

Nonakog gama (rekombinantní koagulační faktor IX) je jednořetězcový purifikovaný glykoprotein,

který má 415 aminokyselin. Je produkován technologií rekombinantní DNA v buňkách vaječníku

křečíka čínského (CHO).

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 19 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek je bílý až šedobílý. Rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený deficit faktoru IX).

Přípravek RIXUBIS je indikován u pacientů všech věkových skupin.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie.

Monitorování léčby

V průběhu léčby se doporučuje patřičným způsobem stanovit hladinu faktoru IX a podle této

informace upravit podávanou dávku a četnost opakovaných infuzí. Pacienti se mohou individuálně

lišit ve své odpovědi na faktor IX, s různými délkami poločasu a recovery. Dávky stanovené na

základě tělesné hmotnosti může být zapotřebí upravit u pacientů s podváhou či nadváhou. Zejména

v případě rozsáhlejších chirurgických výkonů je nezbytné pečlivé monitorování průběhu substituční

terapie, a to pomocí koagulační analýzy (aktivita faktoru IX v plazmě).

Aby bylo dosaženo požadované hladiny aktivity faktoru IX v plazmě, doporučuje se důsledně sledovat

aktivitu faktoru IX pomocí vhodného testu a dle potřeby provádět i odpovídající úpravy dávky

a četnosti opakovaných infuzí. Při použití jednostupňového testu srážlivosti na základě

tromboplastinového času (aPTT)

in vitro

ke stanovení aktivity faktoru IX v krevních vzorcích pacienta

mohou být výsledky aktivity faktoru IX v plazmě významně ovlivněny typem činidla aPTT použitého

pro test a referenčním standardem použitým při testu. Toto má význam zejména při změně laboratoře

a/nebo činidel používaných při testu.

Dávkování

Dávka a délka trvání substituční terapie závisí na závažnosti deficitu faktoru IX, na místě a rozsahu

krvácení a na klinickém stavu pacienta, jeho věku a farmakokinetických parametrech faktoru IX, např.

na přírůstku recovery a poločasu.

Počet podaných jednotek faktoru IX je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), které odpovídají

aktuálnímu mezinárodnímu standardu WHO pro přípravky s faktorem IX. Aktivita faktoru IX

v plazmě je vyjádřena buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě), nebo v mezinárodních

jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor IX v plazmě).

Jedna mezinárodní jednotka aktivity faktoru IX odpovídá množství faktoru IX v jednom ml normální

lidské plazmy.

Dospělá populace

Léčba dle potřeby:

Výpočet požadované dávky faktoru IX je založen na empirickém zjištění, že 1 mezinárodní jednotka

faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru IX v plazmě o 0,9 IU/dl (rozmezí

od 0,5 do 1,4 IU/dl) nebo o 0,9 % normální aktivity u pacientů ve věku 12 let a starších (další

informace viz bod 5.2).

Požadovaná dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

recipročně

pozorovaná recovery

(dl/kg)

Pro postupnou recovery o 0,9 IU/dl na IU/kg se dávka vypočítá následovně:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

1,1 dl/kg

Množství přípravku, které je třeba podat, a četnost podání mají vždy záviset na klinickém účinku

v jednotlivém případě.

V případě následujících krvácivých příhod aktivita faktoru IX v odpovídajícím časovém úseku nemá

klesnout pod danou hladinu plazmatické aktivity (v % normální hodnoty nebo IU/dl). Následující

tabulku lze použít jako pomůcku dávkování u krvácivých příhod a operací.

Stupeň krvácení / Typ

chirurgické procedury

Požadovaná hladina

faktoru IX v (%) nebo (IU/dl)

Četnost dávek (hodiny) / Délka

léčby (dny)

Krvácení

Časný hemartros, krvácení

do svalů nebo z ústní dutiny

Intenzivnější hemartros,

krvácení do svalů nebo

hematom

Život ohrožující krvácení

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Opakujte každých 24 hodin.

Nejméně 1 den, dokud trvá krvácivá

příhoda, dokud nedojde k ústupu

bolesti nebo nedojde ke zhojení.

Opakujte infuzi každých 24 hodin

po dobu 3–4 dnů nebo déle, dokud

nedojde k ústupu bolesti a postižení.

Opakujte infuzi

každých 8 až 24 hodin, dokud

nedojde k ústupu ohrožení.

Operace

Malé operace včetně

extrakcí zubu

30 – 60

Každých 24 hodin, nejméně 1 den,

dokud nedojde ke zhojení.

Velké operace

80 – 100

(před a po operaci)

Opakujte infuzi

každých 8 až 24 hodin, dokud

nedojde k odpovídajícímu zhojení

rány, poté pokračujte v léčbě

nejméně 7 dalších dnů, aby se

udržela aktivita faktoru IX

mezi 30 % až 60 % (IU/dl).

Důsledné monitorování substituční léčby je důležité především v případě velkých operací nebo život

ohrožujících krvácení.

Profylaxe

Při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií B jsou obvyklé dávky u pacientů ve

věku 12 let a starších 40 až 60 IU faktoru IX na kilogram tělesné hmotnosti v intervalech 3 až 4 dnů.

V některých případech mohou být v závislosti na farmakokinetice jednotlivých pacientů, jejich věku,

fenotypu krvácení a fyzické aktivitě nutné kratší intervaly dávkování nebo vyšší dávky.

Kontinuální infuze

Přípravek RIXUBIS nepodávejte v kontinuální infuzi.

Pediatrická populace

Pacienti ve věku od 12 do 17 let:

Dávkování je stejné u dospělé populace a pediatrické populace od 12 do 17 let.

Pacienti mladší 12 let:

Léčba dle potřeby

Výpočet požadované dávky faktoru IX je založen na empirickém zjištění, že 1 mezinárodní jednotka

faktoru IX na kg tělesné hmotnosti zvýší aktivitu faktoru IX v plazmě o 0,7 IU/dl (rozmezí

od 0,31 do 1,0 IU/dl) nebo o 0,7 % normální aktivity u pacientů mladších 12 let (další informace viz

bod 5.2).

Požadované dávkování se stanoví pomocí následujícího vzorce:

Pacienti mladší 12 let

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

recipročně

pozorovaná recovery

(dl/kg)

Pro postupnou recovery o 0,7 IU/dl na IU/kg se dávka vypočítá následovně:

Potřebné

jednotky

tělesná hmotnost (kg)

požadovaný nárůst

faktoru IX

(%) nebo (IU/dl)

1,4 dl/kg

Jako pomůcku dávkování u krvácivých příhod a operací lze použít stejnou tabulku jako u dospělých

(viz výše).

Profylaxe

Doporučené rozmezí dávkování u pediatrických pacientů mladších 12 let je 40 až 80 IU/kg

v intervalech 3 až 4 dny. V některých případech mohou být v závislosti na farmakokinetice

jednotlivých pacientů, jejich věku, fenotypu krvácení a fyzické aktivitě nutné kratší intervaly

dávkování nebo vyšší dávky.

Způsob podání

Intravenózní podání.

V případě aplikace samotným pacientem nebo poskytovatelem péče je třeba jejich odpovídající

vyškolení.

Přípravek RIXUBIS musí být podáván rychlostí zajišťující komfort pacienta, maximálně

až 10 ml/min.

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý, neobsahuje částice a má pH 6,8 až 7,2. Osmolalita je větší

než 240 mosmol/kg.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

S tímto přípravkem se smí používat pouze plastové injekční stříkačky typu luer-lock.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá alergická reakce na křeččí protein.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita

U přípravku RIXUBIS byly hlášeny hypersenzitivní reakce alergického typu. Přípravek obsahuje

stopy křeččích proteinů. Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, pacienti nebo jejich poskytovatelé

péče musí okamžitě přerušit podávání léčivého přípravku a kontaktovat svého lékaře. Pacienty je

nutno informovat o časných známkách hypersenzitivních reakcí, mezi něž patří kopřivka,

generalizovaná kopřivka, tíseň na hrudi, sípot, hypotenze a anafylaxe.

Riziko je nejvyšší během časných fází zahájení expozice koncentrátům faktoru IX u dříve neléčených

pacientů, především u pacientů s vysokým rizikem genových mutací. V literatuře bývá uváděna

souvislost mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a alergickými reakcemi, především u pacientů

s vysokým rizikem genových mutací. Proto pacienti, kteří mají alergické reakce, mají být vyšetřeni na

přítomnost inhibitoru.

V případě šoku je zapotřebí dodržovat standardní lékařský postup pro léčbu šoku.

Inhibitory

Po opakované léčbě přípravky lidského koagulačního faktoru IX (rDNA) musí být pacienti

monitorováni z hlediska vývoje neutralizačních protilátek (inhibitorů), které musí být kvantifikovány

v jednotkách Bethesda (BU) pomocí odpovídajícího biologického testování.

V literatuře bývá uváděna korelace mezi výskytem inhibitoru faktoru IX a alergickými reakcemi.

Proto pacienti, kteří mají alergické reakce, mají být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru. Je třeba si

uvědomit, že pacienti s inhibitory faktoru IX mohou mít zvýšené riziko anafylaxe při následném

vystavení faktoru IX.

Kvůli riziku alergických reakcí na koncentráty faktoru IX je vhodné dle uvážení lékaře provádět

počáteční podání faktoru IX pod lékařským dohledem, aby mohla být při alergických reakcích

poskytnuta odpovídající lékařská péče.

Nefrotický syndrom

U pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX byl hlášen nefrotický syndrom v návaznosti na snahu

o navození imunitní tolerance.

Tromboembolismus

Pokud je tento přípravek podáván pacientům s onemocněním jater, pacientům po operaci,

novorozencům nebo pacientům s rizikem trombózy nebo DIC, je kvůli možnému riziku trombotických

komplikací nutné zahájit klinické sledování časných známek trombotické a konzumpční koagulopatie

pomocí odpovídajících biologických testů. V každé z těchto situací je třeba zvážit přínos léčby

přípravkem RIXUBIS vůči riziku těchto komplikací.

Kardiovaskulární příhody

U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie faktorem IX

zvýšit kardiovaskulární riziko.

Komplikace spojené s katétrem

Pokud je potřeba zavedení centrálního žilního katétru (CŽK), je nutné zvážit riziko s ním spojených

komplikací, včetně lokálních infekcí, bakteriemie a trombózy v místě katétru.

Informace v souvislosti s pomocnou látkou

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě„bez sodíku“. V závislosti na tělesné hmotnosti a podávání přípravku

RIXUBIS by pacienti měli dostávat nejvýše jednu injekční lahvičku. To je nutné vzít v úvahu

u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

Starší pacienti

Klinické studie s přípravkem RIXUBIS nezahrnují subjekty ve věku 65 let a starší. Není známo, zda

odpovídají jinak než mladší subjekty. Tak jako u všech pacientů je třeba volbu dávky u starších

pacientů individualizovat.

Pediatrická populace

Uvedená varování a bezpečnostní opatření se týkají dospělých i dětí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků s lidským koagulačním faktorem IX (rDNA) a jiných

léčivých přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o použití faktoru IX u těhotných žen nejsou k dispozici, nebo jsou omezené. Reprodukční studie

na zvířatech nebyly s faktorem IX prováděny.

Faktor IX je možné používat během těhotenství a v období kojení pouze v případě, že to je jasně

indikováno.

Kojení

Není známo, zda se faktor IX/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích faktoru IX na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek RIXUBIS nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vzácně byla pozorována hypersenzitivita nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém,

pálení a bodání v místě infuze, třesavku, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku,

hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tíseň na hrudi, brnění, zvracení, sípot), které mohou

v některých případech přejít do těžké anafylaxe (zahrnující šok). V některých případech tyto reakce

progredovaly do těžké anafylaxe a vyskytovaly se v těsné časové souvislosti s vývojem inhibitorů

faktoru IX (také viz 4.4).

U pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX a s alergickými reakcemi v anamnéze byl hlášen

nefrotický syndrom v návaznosti na snahu o navození imunitní tolerance.

Velmi vzácně byl pozorován vývoj protilátek proti křeččímu proteinu se související hypersenzitivní

reakcí.

U pacientů s hemofilií B se mohou vyvinout neutralizační protilátky (inhibitory) proti faktoru IX.

Pokud se takové inhibitory objeví, tento stav se projeví jako nedostatečná klinická odpověď.

V takových případech se doporučuje kontaktovat specializované centrum léčby hemofilie.

Existuje potenciální riziko tromboembolických příhod po podání léčivých přípravků s faktorem IX

s vyšším rizikem u přípravků s nízkou čistotou. Použití přípravků s faktorem IX s nízkou čistotou bývá

spojeno např. s infarktem myokardu, diseminovanou intravaskulární koagulací, žilní trombózou

a plicní embolií. Použití faktoru IX s vysokou čistotou bývá s takovými nežádoucími účinky spojeno

vzácně.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Klinické studie s přípravkem RIXUBIS zahrnovaly 99 subjektů s alespoň jednou hlášenou expozicí

přípravku RIXUBIS z celkem 5 nežádoucích účinků. Níže uvedená tabulka je v souladu s klasifikací

třídy orgánových systémů MedDRA (úroveň preferovaných termínů a SOC).

Frekvence byly stanoveny podle následující konvence: velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10),

méně časté (

1/1000 až <1/100), vzácné (

1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky léku, z klinických studií a spontánních hlášení

Třída orgánových systémů MedDRA

Nežádoucí účinky

Frekvence

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Není známo

Poruchy nervového systému

Dysgeuzie

Časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest v končetině

Časté

a) NÚ popsán níže.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivita

Alergický typ reakce se projevil dyspnoí, pruritem, generalizovanou kopřivkou a vyrážkou.

Pediatrická populace

Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí se očekává stejná jako u dospělých. Nicméně

nejsou k dispozici žádné údaje u dříve neléčených pacientů, protože do klinických studií byli zahrnuti

pouze dříve léčení pacienti. U této rizikové populace proto nebylo provedeno žádné vyšetření

imunogenity stran vývoje inhibitorů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Účinky vyšších než doporučených dávek přípravku RIXUBIS nebyly popsány.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, koagulační faktor IX. ATC kód: B02BD04.

Mechanismus účinku

Přípravek RIXUBIS obsahuje rekombinantní koagulační faktor IX (nonakog gama). Faktor IX je

jednořetězcový glykoprotein s molekulovou hmotností přibližně 68 000 Daltonů. Je to koagulační

faktor závislý na vitaminu K a je syntetizován játry. Faktor IX je aktivován faktorem XIa ve vnitřní

koagulační kaskádě a komplexem faktoru VII/tkáňového faktoru ve vnější koagulační kaskádě.

Aktivovaný faktor IX v kombinaci s aktivovaným faktorem VIII aktivuje faktor X. Aktivovaný

faktor X konvertuje protrombin na trombin. Trombin poté konvertuje fibrinogen na fibrin a vytvoří

se sraženina.

Farmakodynamické účinky

Hemofilie B je dědičná porucha krevní koagulace vázaná na pohlaví způsobující snížení hladin

faktoru IX a vedoucí k silnému krvácení do kloubů, svalů a vnitřních orgánů, buď spontánně, nebo

v důsledku úrazu či poranění během operace. Pomocí substituční léčby se zvyšují plazmatické hladiny

faktoru IX, čímž je umožněna dočasná korekce deficitu faktoru a korekce krvácivých stavů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Profylaxe a kontrola krvácení u dříve léčených pacientů ve věku 12 let a starších

Účinnost přípravku RIXUBIS byla hodnocena v otevřené, nekontrolované části kombinované studie

fáze 1/3, v níž celkem 73 dříve léčených pacientů mužského pohlaví ve věku mezi 12 a 59 lety

dostávalo přípravek RIXUBIS jako profylaxi a/nebo jako léčbu krvácivých příhod léčených v případě

potřeby. Všechny subjekty měly těžkou (hladina faktoru IX <1 %) nebo středně těžkou (hladina

faktoru IX ≤2 %) hemofilii B. Padesát devět dříve léčených pacientů dostávalo přípravek RIXUBIS

jako profylaxi. Padesát šest z těchto pacientů, kteří dostávali přípravek RIXUBIS po dobu

minimálně 3 měsíce, bylo zahrnuto do hodnocení účinnosti v profylaxi. Dalších 14 dříve léčených

pacientů dostávalo přípravek RIXUBIS pouze při léčbě krvácivých příhod. Subjekty v kohortě léčby

dle potřeby musely mít alespoň 12 zdokumentovaných krvácivých příhod vyžadujících léčbu

v průběhu 12 měsíců před zahrnutím do studie. Průměrné trvání léčby v kohortě léčby dle potřeby

bylo 3,5 ±1,00 měsíce (medián 3,4, rozpětí od 1,2 do 5,1 měsíce), průměrná celková roční četnost

krvácení byla 33,9 ±17,37 s mediánem 27,0 a rozpětím od 12,9 do 73,1.

Medián roční četnosti krvácení u profylaxe přípravkem RIXUBIS byl u všech krvácení 2,0,

u spontánních krvácení 0,0 a u krvácení do kloubů 0,0. 24 subjektů (42,9 %) neprodělalo žádné

krvácení.

Celkem bylo přípravkem RIXUBIS ošetřeno 249 krvácivých příhod, z nichž 197 bylo krvácení do

kloubů a 52 krvácení mimo kloub (měkká tkáň, sval, tělní dutina, intrakraniální a jiné).

Z celkem 249 krvácivých epizod bylo 163 středních, 71 malých a 15 velkých. Léčba byla

individualizována podle závažnosti, příčiny a místa krvácení. Z 249 krvácivých příhod byla většina

(211; 84,7 %) léčena 1-2 infuzemi. Účinnost hemostázy při řešení krvácení byla hodnocena jako

výborná nebo dobrá u 96 % všech léčených krvácivých příhod.

Profylaxe a kontrola krvácení u dříve léčených pacientů mladších 12 let:

Účinnost přípravku RIXUBIS byla hodnocena v kombinované studii fáze 2/3, v níž celkem 23 dříve

léčených pacientů mužského pohlaví ve věku mezi 1,8 a 11,8 let (medián věku 7,10 let), s 11 pacienty

<6 let, dostávalo přípravek RIXUBIS jako profylaxi a kontrolu krvácivých příhod. Všechny subjekty

měly těžkou (hladina faktoru IX <1 %) nebo středně těžkou (hladina faktoru IX ≤2 %) hemofilii B.

Všech 23 subjektů dostávalo profylaktickou léčbu přípravkem RIXUBIS po dobu minimálně 3 měsíce

a byly zahrnuty do hodnocení účinnosti profylaxe.

Medián roční četnosti krvácení byl 2,0, u spontánních krvácení 0,0 a u krvácení do kloubů 0,0.

Devět subjektů (39,1 %) nemělo žádné krvácení.

Přípravkem RIXUBIS bylo léčeno celkem 26 krvácivých příhod, z nichž 23 krvácení bylo z důvodu

poranění, 2 spontánní a 1 z neznámé příčiny. 19 krvácení bylo mimokloubních (měkká tkáň, sval, tělní

dutina, intrakraniální a jiné) a 7 bylo krvácení do kloubu, z nichž 1 bylo krvácení do cílového kloubu.

Z 26 krvácivých příhod bylo 15 malých, 9 středních a 2 velké. Léčba byla individualizována podle

závažnosti, příčiny a místa krvácení. Většina (23; 88,5 %) byla léčena 1-2 infuzemi. Účinnost

hemostázy při řešení krvácení byla hodnocena jako výborná nebo dobrá u 96,2 % všech léčených

krvácivých příhod.

Peroperační péče:

Bezpečnost a účinnost při peroperačním použití byly hodnoceny v prospektivní otevřené,

nekontrolované, multicentrické studii fáze 3 u dříve neléčených pacientů mužského pohlaví s těžkou

až středně těžkou hemofilií B používajících přípravek RIXUBIS. Analýza účinnosti podle protokolu

zahrnovala 37 operací provedených u 27 pacientů ve věku mezi 17 a 57 lety, kteří podstoupili velkou

nebo malou chirurgickou, zubní nebo jinou invazivní chirurgickou proceduru. Dvacet procedur bylo

velkých, z toho 13 ortopedických a 3 zubní operace. Celkem 17 procedur, včetně 10 zubních extrakcí,

bylo považováno za malé. U pacientů, kteří podstoupili velkou operaci, muselo být provedeno

farmakokinetické (FK) vyhodnocení. Všichni pacienti dostávali dávky na základě jejich poslední

individuální postupné recovery. Doporučená úvodní dávka přípravku RIXUBIS měla zajistit, aby byly

během operace udržovány úrovně aktivity faktoru IX 80-100 % u velkých operací a 30-60 % u malých

operací. Přípravek RIXUBIS byl podáván bolusovou infuzí.

Hemostáza byla v průběhu trvání studie udržována.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem RIXUBIS u dříve neléčených pacientů při léčbě a profylaxi krvácení u hemofilie B

(informace o použití u dětí viz bod 4.2)

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dříve neléčení pacienti ve věku 12 let a starší:

Randomizovaná, zaslepená, kontrolovaná, zkřížená farmakokinetická studie s přípravkem RIXUBIS

a komparátorem byla provedena u nekrvácejících subjektů mužského pohlaví (≥15 let) jako součást

kombinované pivotní studie fáze 1/3. Subjekty dostávaly některý z přípravků jako jednorázovou

intravenózní infuzi. Průměrná (± SD) dávka přípravku RIXUBIS v sadě analýz podle protokolu (n=25)

byla 74,69 ±2,37 a její medián 74,25 IU/kg, s rozsahem od 71,27 do 79,38 IU/kg. Farmakokinetické

parametry byly vypočítány z měření aktivity faktoru IX u vzorků krve získaných až 72 hodin po

každé infuzi.

Farmakokinetické vyhodnocení bylo u přípravku RIXUBIS opakováno v otevřené, nekontrolované

studii s přípravkem RIXUBIS u subjektů mužského pohlaví, které se účastnily úvodní FK zkřížené

studie a dostávaly profylaxi přípravkem RIXUBIS po dobu 26 ±1 týdnů (průměr ± SD) a nahromadily

alespoň 30 expozičních dnů (ED) přípravku RIXUBIS. Rozsah dávky přípravku RIXUBIS

v opakované farmakokinetické studii byl 64,48 až 79,18 IU/kg (n=23).

Farmakokinetické parametry u hodnotitelných subjektů (analýza dle protokolu) jsou uvedeny

v následující tabulce.

Parametr

RIXUBIS

Úvodní zkřížená studie

(n=25)

RIXUBIS

Opakované hodnocení

(n=23)

0-72h

(IU.h/dl)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

1067,81±238,42

1108,35 (696,07-1571,16)

1156,15±259,44

1170,26 (753,85-1626,81)

Postupná recovery při C

(IU/dl:IU/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,87±0,22

0,88 (0,53-1,35)

0,95±0,25

0,93 (0,52-1,38)

Poločas (h)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

26,70±9,55

24,58 (15,83-52,34)

25,36±6,86

24,59 (16,24-42,20)

(IU/dl)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

66,22±15,80

68,10 (41,70-100,30)

72,75±19,73

72,40 (38,50-106,30)

Průměrný rezidenční čas (h)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

30,82±7,26

28,93 (22,25-47,78)

29,88±4,16

29,04 (21,32-37,52)

(dl/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

2,02±0,77

1,72 (1,10-3,94)

1,79±0,45

1,74 (1,12-2,72)

Clearance (dl/(kg.h))

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,0644±0,0133

0,0622 (0,0426-0,0912)

0,0602±0,0146

0,0576 (0,0413-0,0945)

Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace závislé na čase v době 0-72 hodin po infuzi.

Vypočítá se jako (C

- výchozí faktor IX) děleno dávkou v IU/kg, kde C

je maximální

měření faktoru IX po infuzi.

Distribuční objem v rovnovážném stavu

Postupná recovery 30 minut po infuzi byla stanovena u všech subjektů v kombinované studii

fáze 1/3 v 1. den expozice, při návštěvách v 5., 13. a 26. týdnu a v čase kompletace nebo ukončení

studie, pokud toto nekolidovalo s návštěvou ve 26. týdnu. Data ukázala, že postupná recovery je

konzistentní v čase (viz následující tabulka).

1. den

expozice

(n=73)

5. týden

(n=71)

13. týden

(n=68)

26. týden

(n=55)

Při kompletaci/

ukončení studie

b

(n=23)

Postupná

recovery 30 min

po infuzi

(IU/dl: IU/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,79±0,20

0,78

(0,26-1,35)

0,83±0,21

0,79

(0,46-1,48)

0,85±0,25

0,83

(0,14-1,47)

0,89±0,12

0,88

(0,52-1,29)

0,87±0,20

0,89

(0,52-1,32)

Vypočítá se jako (C

30min

- výchozí faktor IX) děleno dávkou v IU/kg, kde C

30min

je měření

faktoru IX 30 minut po infuzi.

Pokud toto nekolidovalo s návštěvou ve 26. týdnu.

Pediatrická populace (dříve léčení pacienti mladší 12 let)

Všech 23 subjektů mužského pohlaví podstoupilo úvodní farmakokinetické hodnocení přípravku

RIXUBIS ve stavu bez krvácení jako součást kombinované pediatrické studie fáze 2/3. Subjekty byly

randomizovány do jedné ze dvou skupin četnosti odběru krve, aby se snížila zátěž častými odběry krve

u jednotlivých subjektů. Průměrná (± SD) dávka přípravku RIXUBIS v kompletní sadě analýz (n=23)

byla 75,50 ±3,016 a její medián 75,25 IU/kg, s rozsahem od 70,0 do 83,6 IU/kg. Farmakokinetické

parametry byly vypočítány z měření aktivity faktoru IX u vzorků krve získaných až 72 hodin po infuzi.

Farmakokinetické parametry u všech subjektů (úplná sada analýz) jsou uvedeny v následující tabulce.

Parametr

<6 let

(n=11)

6 - <12 let

(n=12)

Všichni

(n=23)

(IU.h/dl)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

723,7 ± 119,00

717,2 (488-947)

886,0 ± 133,66

863,7 (730-1138)

808,4 ± 149,14

802,9 (488-1138)

Poločas (h)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

27,67 ± 2,66

27,28 (24,0-32,2)

23,15 ± 1,58

22,65 (21,8-27,4)

25,31 ± 3,13

24,48 (21,8-32,2)

Průměrný rezidenční čas

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

30,62 ±3,27

30,08 (26,2-36,2)

25,31 ± 1,83

24,74 (23,7-30,3)

27,85 ± 3,73

26,77 (23,7-36,2)

(dl/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

3,22 ± 0,52

3,16 (2,65-4,42)

2,21 ± 0,32

2,185 (1,70-2,70)

2,7 ± 0,67

2,69 (1,70-4,42)

Clearance (dl/(kg.h))

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,1058 ± 0,01650

0,1050 (0,081-0,144)

0,0874 ± 0,01213

0,0863 (0,069-0,108)

0,0962 ± 0,01689

0,0935 (0,069-0,144)

Plocha pod křivkou plazmatické koncentrace závislé na čase od okamžiku 0 do konce.

Distribuční objem v rovnovážném stavu

Postupná recovery 30 minut po infuzi byla stanovena u všech subjektů v kombinované studii

fáze 2/3 na začátku farmakokinetického vyhodnocení (v 1. den expozice), při návštěvách v 5., 13.

a 26. týdnu a v čase kompletace nebo ukončení studie, pokud toto nekolidovalo s návštěvou

ve 26. týdnu. Data ukázala, že postupná recovery je konzistentní v čase napříč všemi pediatrickými

věkovými skupinami. Viz tabulky níže.

Postupná recovery u přípravku RIXUBIS za 30 minut po infuzi, obě pediatrické věkové skupiny:

Postupná

recovery 30 min

po infuzi

FK (ED 1)

Všichni

(n=22)

5. týden

Všichni

(n=23)

13. týden

Všichni

(n=21)

26. týden

Všichni

(n=21)

(IU/dl: IU/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,67 ±0,16

0,69 (0,31 – 1,00)

0,68 ± 0,12

0,66 (0,48 – 0,92)

0,71 ± 0,13

0,66 (0,51-1,00)

0,72 ± 0,15

0,734 (0,51-1,01)

Vypočítá se jako (C

30min

- výchozí faktor IX) děleno dávkou v IU/kg, kde C

30min

je měření

faktoru IX 30 minut po infuzi.

Postupná recovery u přípravku RIXUBIS za 30 minut po infuzi, pediatričtí pacienti <6 let:

Postupná

recovery 30 min

po infuzi

FK (ED 1)

Všichni

(n=10)

5. týden

Všichni

(n=11)

13. týden

Všichni

(n=10)

26. týden

Všichni

(n=10)

(IU/dl: IU/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,59 ± 0,13

0,59 (0,31-0,75)

0,63 ± 0,10

0,6 (0,49-0,80)

0,68 ± 0,12

0,66 (0,51-0,84)

0,65 ± 0,13

0,61 (0,51-0,84)

Vypočítá se jako (C

30min

- výchozí faktor IX) děleno dávkou v IU/kg, kde C

30min

je měření

faktoru IX 30 minut po infuzi.

Postupná recovery u přípravku RIXUBIS za 30 minut po infuzi, pediatričtí pacienti 6 až <12 let:

Postupná

recovery 30 min

po infuzi

FK (ED 1)

Všichni

(n=12)

5. týden

Všichni

(n=12)

13. týden

Všichni

(n=11)

26. týden

Všichni

(n=11)

(IU/dl: IU/kg)

Průměr ± SD

Medián (rozsah)

0,73 ± 0,16

0,71 (0,51-1,00)

0,73 ± 0,13

0,70 (0,48-0,92)

0,73 ± 0,14

0,70 (0,54 – 1,00)

0,8 ± 0,14

0,78 (0,56-1,01)

Vypočítá se jako (C

30min

- výchozí faktor IX) děleno dávkou v IU/kg, kde C

30min

je měření

faktoru IX 30 minut po infuzi.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Přípravek RIXUBIS nebyl trombogenní v dávce 750 IU/kg v modelu stáze u králíka (Wessler-Test).

Přípravek RIXUBIS nezpůsoboval žádné nežádoucí klinické, respirační ani kardiovaskulární účinky

až do dávky 450 IU/kg u opic druhu cynomolgus.

Nebyla provedena žádná šetření týkající se kancerogenity, poškození fertility a fetálního vývoje.

Přípravek RIXUBIS byl dobře tolerován ve studiích toxicity po jednorázovém podání i opakovaném

podávání prováděných u myší, potkanů a opic druhu cynomolgus až do dávek 7500 IU/kg

(jednorázová dávka) a 750 IU/kg (opakované podávání).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Sacharóza

Mannitol

Chlorid sodný

Chlorid vápenatý

Histidin

Polysorbát 80

Rozpouštědlo

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky

S tímto přípravkem se smí používat pouze plastové injekční stříkačky typu luer-lock. V důsledku

adsorpce lidského koagulačního faktoru IX na vnitřní povrchy některých infuzních zařízení se může

projevit nesprávné dávkování.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 3 hodin při teplotě

nepřekračující 30

C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Chraňte před chladem.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití

Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku s práškem (sklo třídy I) se zátkou (butylová pryž)

a odklápěcím víčkem, injekční lahvičku obsahující 5 ml rozpouštědla (sklo třídy I) se zátkou

(chlorobutylová pryž) a odklápěcím víčkem a bezjehlové rekonstituční zařízení (BAXJECT II).

Obsahuje 1 balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek RIXUBIS je nutné po rekonstituci prášku s dodaným rozpouštědlem podat intravenózně.

K rekonstituci používejte pouze rozpouštědlo a rekonstituční zařízení (BAXJECT II) dodané

v balení.

K podání je nutné použít stříkačku typu luer lock.

Nepoužívejte, je-li zařízení BAXJECT II, jeho sterilní ochranný systém nebo jeho balení

poškozeno, případně pokud vykazuje známky opotřebení.

Rekonstituce

Použijte aseptickou techniku

Pokud je léčivý přípravek uložen v chladničce, vyjměte injekční lahvičky s práškem

a rozpouštědlem RIXUBIS z chladničky a nechejte je ohřát na pokojovou teplotu (mezi 15 °C

a 30 °C).

Důkladně si umyjte ruce za použití mýdla a teplé vody.

Sundejte z injekčních lahviček s práškem a rozpouštědlem víčka.

Očistěte zátky tampony namočenými v alkoholu. Injekční lahvičky umístěte na rovný a čistý

povrch.

Otevřete obal zařízení BAXJECT II odloupnutím papírového víčka, aniž byste se dotkli vnitřní

části (obr. a). Zařízení z obalu nevyjímejte.

Obal převraťte a zaveďte přes zátku rozpouštědla čistý plastový hrot. Uchopte obal na jeho kraji

a ze zařízení BAXJECT II jej stáhněte (obr. b). Ze zařízení BAXJECT II nesundávejte modrý

kryt.

Když je zařízení BAXJECT II připojeno k injekční lahvičce s rozpouštědlem, otočte systém tak,

aby injekční lahvička s rozpouštědlem byla na zařízení shora. Zaveďte bílý plastový hrot přes

zátku RIXUBIS. Podtlak vtáhne rozpouštědlo do injekční lahvičky RIXUBIS (obr. c).

Jemně kružte lahvičkou, dokud se veškerý materiál nerozpustí. Přípravek se rozpustí rychle

(během 2 minut). Ujistěte se, že se přípravek RIXUBIS úplně rozpustil, jinak přes filtr zařízení

neprojde veškerý rekonstituovaný roztok. Rekonstituované léčivé přípravky před podáváním

prohlédněte, zda neobsahují žádné částečky a nejsou barevně změněné. Roztok má být čirý nebo

světle žlutý. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené, nebo roztoky, v nichž se nacházejí

usazeniny.

Obr. a

Obr. b

Obr. c

Po rekonstituci přípravek chraňte před chladem.

Použijte ihned.

Podávání

Použijte aseptickou techniku

Ze zařízení BAXJECT II sundejte modrý kryt.

Do injekční stříkačky nenatahujte vzduch

Připojte injekční stříkačku k zařízení BAXJECT II (obr. d).

Systém převraťte (injekční lahvička s rekonstituovaným roztokem musí být nahoře). Natáhněte

rekonstituovaný roztok do injekční stříkačky pomalým zatažením za píst (obr. e).

Injekční stříkačku odpojte.

K injekční stříkačce připojte motýlkovou jehlu. Podejte intravenózní injekcí. Roztok se musí

podávat pomalu, rychlostí podle určené úrovně komfortu pacienta, nesmí překročit

rychlost 10 ml za minutu.

Obr. d

Obr. e

Kdykoli je to možné, zaznamenejte název léčivého přípravku a číslo šarže při každém použití

přípravku RIXUBIS (např. do svého deníku léčby léčby), aby bylo možné zpětně zjistit použitý léčivý

přípravek a jeho šarži.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vídeň

Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/970/001

EU/1/14/970/002

EU/1/14/970/003

EU/1/14/970/004

EU/1/14/970/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. prosince 2014

Datum posledního prodloužení registrace: DD. měsíc RRRR

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

EMA/663763/2014

EMEA/H/C/003771

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Rixubis

nonacogum gamma

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Rixubis. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Rixubis

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Rixubis, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Rixubis a k čemu se používá?

Rixubis je léčivý přípravek používaný k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií B, dědičným

krvácivým onemocněním způsobeným nedostatkem faktoru IX. Může se používat u pacientů

jakéhokoliv věku, krátkodobě i dlouhodobě. Přípravek Rixubis obsahuje léčivou látku nonakog gama.

Jak se přípravek Rixubis používá?

Výdej přípravku Rixubis je vázán na lékařský předpis, přičemž léčbu je třeba zahájit pod dohledem

lékaře, který má zkušenosti s léčbou hemofilie.

Přípravek Rixubis je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla, jejichž smícháním vzniká injekční roztok

do žíly. Dávka i frekvence léčby závisí na tělesné hmotnosti pacienta a na tom, zda se přípravek

Rixubis používá k léčbě či prevenci krvácení, jakož i na závažnosti hemofilie, rozsahu a místě krvácení

a na věku a zdravotním stavu pacienta. Další informace naleznete v souhrnu údajů o přípravku (rovněž

součástí zprávy EPAR).

Pacienti nebo jejich ošetřující osoby mohou po náležitém zaškolení aplikovat přípravek Rixubis doma

sami. Další podrobnosti jsou uvedeny v příbalové informaci.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Rixubis působí?

Pacienti s hemofilií B trpí nedostatkem faktoru IX, který je nezbytný ke správné srážlivosti krve. Tento

nedostatek způsobuje poruchy srážlivosti krve, např. krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů.

Léčivá látka v přípravku Rixubis, nonakog gama, je verzí lidského faktoru IX a stejným způsobem jako

tento faktor napomáhá srážení krve. Přípravkem Rixubis lze proto nahradit chybějící faktor IX a zajistit

tak dočasnou kontrolu krvácivých příhod.

Nonakog gama není extrahován z lidské krve, ale vyrábí se metodou označovanou jako „technologie

rekombinantní DNA“: je vytvářen křeččími buňkami, do kterých byl vložen gen (část DNA), díky němuž

jsou buňky schopny produkovat lidský koagulační faktor.

Jaké přínosy přípravku Rixubis byly prokázány v průběhu studií?

Přínosy přípravku Rixubis při léčbě a prevenci krvácivých příhod byly prokázány ve třech hlavních

studiích zahrnujících pacienty se závažnou nebo středně závažnou hemofilií B. Žádná ze studií

neporovnávala účinnost přípravku Rixubis přímo s jiným léčivým přípravkem. Účinnost při zastavení

krvácení byla měřena na standardní stupnici, na které stupeň „vynikající“ znamenal úplné vymizení

bolesti a žádné známky krvácení po jediné dávce léčivého přípravku a stupeň „dobrý“ zmírnění bolesti

a známky zlepšení po jediné dávce, i když pro úplné odeznění potíží mohly být zapotřebí další dávky.

V první studii, která zahrnovala 73 pacientů ve věku od 12 do 59 let, bylo přípravkem Rixubis léčeno

249 krvácivých příhod. Účinek léčby při zastavení krvácivých příhod byl ve 41 % případů ohodnocen

jako vynikající a v dalších 55 % jako dobrý. Z hlediska prevence krvácení byl průměrný výskyt

krvácení během léčby 4,26 případu krvácení za rok v porovnání s průměrným výskytem před

zařazením do studie přibližně 17 příhod za rok. Druhá studie zahrnovala 23 dětí ve věku od necelých

2 let do téměř 12 let, u nichž došlo během studie k 26 krvácivým příhodám: léčba krvácivých příhod

byla v 50 % případů hodnocena jako vynikající a v dalších 46 % jako dobrá, přičemž průměrný výskyt

krvácení se snížil z 6,8 na 2,7 krvácivé příhody za rok. Ve třetí studii byl přípravek Rixubis podáván

14 pacientům podstupujícím chirurgický zákrok. Léčba přípravkem Rixubis udržela ztrátu krve během

chirurgického zákroku na úrovni, kterou lze očekávat u pacientů bez hemofilie B.

Z hodnocení těchto studií také vyplynulo, že přípravek Rixubis je v organismu distribuován podobně

jako jiné schválené přípravky na bázi faktoru IX.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Rixubis?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Rixubis (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

dysgeuzie (poruchy chuti) a bolest v končetinách. Vzácně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti

(alergické reakce), mezi něž může patřit angioedém (otok podkožních tkání), pálení a bodání v místě

vpichu injekce, zimnice, návaly, svědivá vyrážka, bolest hlavy, kopřivka, hypotenze (nízký krevní tlak),

pocit únavy nebo neklidu, nauzea (pocit nevolnosti) nebo zvracení, tachykardie (rychlá srdeční

frekvence), svírání na hrudi, sípavé dýchání a pocity brnění. V některých případech mohou reakce

přejít v závažné (anafylaxi) a mohou být spojeny s nebezpečně rychlým poklesem krevního tlaku.

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Rixubis je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Rixubis nesmí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na nonakog gama nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku ani pacienti se zjištěnou alergií na křeččí protein.

Rixubis

/663763/2014

strana 2/3

Na základě čeho byl přípravek Rixubis schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Rixubis převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor usoudil, že přípravek Rixubis

prokázal účinnost při prevenci a léčbě krvácivých příhod u dospělých a dětí s hemofilií B a také jim

účinným způsobem pomohl bezpečně podstoupit chirurgický zákrok. Bezpečnostní profil byl posouzen

jako přijatelný s převyšujícími příznivými účinky.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Rixubis?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Rixubis byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Rixubis zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Rixubis

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Rixubis platné v celé Evropské unii dne 19

prosince 2014.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Rixubis je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Rixubis naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2015.

Rixubis

/663763/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace