RIVAROXABAN XANTIS 2,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RIVAROXABAN (RIVAROXABANUM)
Dostupné s:
Xantis Pharma Limited, Nicosia
ATC kód:
B01AF01
INN (Mezinárodní Name):
RIVAROXABAN (RIVAROXABAN)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14; 196; 168; 100; 98; 60; 56; 30; 28; 20; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RIVAROXABAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 014/19-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls25498/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rivaroxaban Xantis 2,5 mg potahované tablety

rivaroxabanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Rivaroxaban Xantis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivaroxaban Xantis užívat

Jak se Rivaroxaban Xantis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Rivaroxaban Xantis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Rivaroxaban Xantis a k čemu se používá

Byl Vám předepsán přípravek Rivaroxaban Xantis,

protože Vám byl zjištěn akutní koronární syndrom (skupina onemocnění, která zahrnuje infarkt

myokardu a nestabilní anginu pectoris, které se projevují silnou bolestí na hrudi). Zároveň jste

měl(a) zvýšené určité krevní testy, které ukazují na poškození srdce.

Přípravek Rivaroxaban Xantis u dospělých snižuje riziko dalšího infarktu myokardu nebo snižuje

riziko úmrtí na onemocnění srdce nebo cév.

Rivaroxaban Xantis nebudete užívat jako jediný lék. Váš lékař Vám k němu přidá:

kyselinu acetylsalicylovou nebo

kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel nebo tiklopidin.

nebo

u Vás bylo diagnostikováno vysoké riziko vzniku krevní sraženiny v důsledku ischemické

choroby

srdeční

nebo

onemocnění

periferních

tepen,

které

způsobují

příznaky

Vašeho

onemocnění. Přípravek Rivaroxaban Xantis snižuje riziko vzniku krevních sraženin u dospělých

(aterotrombotické příhody). Přípravek Rivaroxaban Xantis Vám nebude podáván samotný. Váš

lékař vám také řekne, abyste užíval(a) kyselinu acetylsalicylovou.

Rivaroxaban

Xantis

obsahuje

léčivou

látku

rivaroxaban

patří

skupiny

léků

nazývaných

antitrombotika. Účinkuje tak, že blokuje faktor krevní srážlivosti (faktor Xa), čímž snižuje sklon k tvorbě

krevních sraženin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivaroxaban Xantis užívat

Neužívejte Rivaroxaban Xantis

jestliže jste alergický(á) na rivaroxaban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže silně krvácíte

jestliže máte onemocnění nebo postižení některého orgánu, které zvyšují riziko závažného

krvácení (například vřed žaludku, poranění nebo krvácení v mozku, nedávno prodělanou operaci

mozku nebo očí)

jestliže užíváte léky, které brání srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo heparin),

s výjimkou změny antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo tepenný

katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti

jestliže máte akutní koronární syndrom a dříve jste měl(a) krvácení nebo krevní sraženinu v

mozku (cévní mozkovou příhodu)

jestliže máte ischemickou chorobu srdeční nebo onemocnění periferních tepen a dříve jste měl(a)

krvácení

v mozku

(cévní

mozkovou

příhodu)

nebo

Vás

došlo

ucpání

malých tepen

prokrvujících hlubokou tkáň mozku (lakunární typ cévní mozkové příhody) nebo pokud jste

během minulého měsíce měl(a) krevní sraženinu v mozku (ischemický, nelakunární typ cévní

mozkové příhody)

jestliže máte onemocnění jater, které vede ke zvýšenému riziku krvácení

jestliže jste těhotná nebo kojíte

Rivaroxaban Xantis neužívejte a informujte lékaře

, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rivaroxaban Xantis se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Přípravek Rivaroxaban Xantis se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují

srážení krve, jinými než kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo

tikagrelor.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivaroxaban Xantis je zapotřebí

pokud máte zvýšené riziko krvácení, které se může vyskytnout v situacích, jako například:

těžké onemocnění ledvin, protože funkce ledvin může ovlivnit množství léku ve Vašem těle

jestliže užíváte další léky bránící srážení krve (např. warfarin, dabigatran, apixaban nebo

heparin) při změně antikoagulační léčby nebo pokud dostáváte heparin přes žilní nebo

tepenný katetr (hadičku) k udržení jeho průchodnosti (viz bod „Další léčivé přípravky a

přípravek Rivaroxaban Xantis“)

krvácivé poruchy

velmi vysoký krevní tlak, neupravený léčbou

onemocnění žaludku nebo střeva, která mohou mít za následek krvácení, např. zánět střev

nebo žaludku nebo zánět jícnu, způsobený např. refluxní chorobou (onemocnění, při kterém

se žaludeční kyselina dostává nahoru do jícnu)

problém s cévami na očním pozadí (retinopatie)

onemocnění plic, při kterém jsou průdušky rozšířené a vyplněné hnisem (bronchiektázie),

nebo předchozí výskyt krvácení z plic

je vám více než 75 let

vážíte 60 kg nebo méně

máte ischemickou chorobu srdeční se závažným symptomatickým srdečním selháním

pokud máte srdeční chlopenní náhradu

jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního

systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři,

který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká,

informujte svého lékaře ještě předtím, než začnete

Rivaroxaban Xantis užívat. Lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být

pečlivě sledován(a).

Pokud musíte jít na operaci:

je velmi důležité, abyste před operací a po ní užíval(a) Rivaroxaban Xantis přesně v časech

stanovených lékařem.

Pokud při operaci bude použit katetr nebo injekce do páteřního kanálu (například při epidurální

nebo spinální anestezii nebo k tlumení bolesti):

je velmi důležité užívat Rivaroxaban Xantis před injekcí a po injekci nebo odstranění katetru

přesně tak, jak Vám lékař řekl

okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte po anestezii necitlivost nebo slabost

dolních končetin nebo střevní potíže anebo potíže s močovým měchýřem, protože je třeba

okamžitá léčba.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Rivaroxaban Xantis se

nedoporučuje jedincům ve věku do 18 let

. O použití tohoto

přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.

Další léčivé přípravky a Rivaroxaban Xantis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné

době, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte

některé léky k léčbě plísňových infekcí (například flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol), s výjimkou léků aplikovaných pouze na kůži

ketokonazol v tabletách (používá se pro léčbu Cushingova syndromu – když tělo vytváří

nadbytek kortizolu)

některé léky k léčbě bakteriálních infekcí (například klaritromycin, erythromycin)

některé antivirové léky k léčbě infekce virem HIV / AIDS (například ritonavir)

jiné léky k omezení tvorby krevních sraženin (například enoxaparin, klopidogrel nebo

antagonisty vitaminu K, například warfarin a acenokumarol, prasugrel a tikagrelor (viz bod

„Upozornění a opatření“))

protizánětlivé léky a léky proti bolesti (například naproxen nebo kyselina acetylsalicylová)

dronedaron, lék k léčbě poruch srdečního rytmu

některé léky k léčbě deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI))

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte svého lékaře

před zahájením

užívání přípravku Rivaroxaban Xantis, protože může dojít ke zvýšení účinku přípravku

Rivaroxaban Xantis. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) tímto přípravkem a zda máte být

pečlivěji sledován(a). Pokud se Váš lékař domnívá, že u Vás existuje zvýšené riziko vzniku vředů

žaludku nebo střeva, může u Vás rovněž použít preventivní protivředovou léčbu.

Jestliže užíváte:

některé léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

), rostlinný přípravek k léčbě deprese

rifampicin, antibiotikum

Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, informujte lékaře

před zahájením užívání

přípravku Rivaroxaban Xantis, protože může dojít k zeslabení účinku přípravku Rivaroxaban

Xantis. Váš lékař rozhodne, zda máte být léčen(a) přípravkem Rivaroxaban Xantis a zda máte být

pečlivěji sledován(a).

Těhotenství a kojení

Rivaroxaban Xantis neužívejte, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud byste mohla otěhotnět,

používejte během léčby přípravkem Rivaroxaban Xantis spolehlivou antikoncepci. Pokud během léčby

tímto přípravkem otěhotníte, ihned informujte lékaře. Ten pak rozhodne o další léčbě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rivaroxaban Xantis může způsobovat závratě (častý nežádoucí účinek) nebo mdloby (méně

častý nežádoucí účinek) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud zaznamenáte tyto příznaky,

nesmíte řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Přípravek Rivaroxaban Xantis

obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

prakticky „bez sodíku“.

3.

Jak se Rivaroxaban Xantis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku užívat

Doporučená dávka přípravku je jedna 2,5 mg tableta dvakrát denně. Přípravek Rivaroxaban Xantis

užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu (například jednu tabletu ráno a jednu večer). Tento

přípravek lze užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.

Pokud máte obtíže polknout celou tabletu, poraďte se s lékařem o dalších možnostech, jak užívat

přípravek Rivaroxaban Xantis. Tableta může být rozdrcena a smíchána s vodou nebo jablečným pyré,

bezprostředně před tím, než ji užijete.

Je-li to nutné, lékař Vám také může podat rozdrcenou tabletu přípravku Rivaroxaban Xantis žaludeční

sondou.

Rivaroxaban Xantis nebudete užívat jako jediný lék. Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a)

kyselinu acetylsalicylovou. Pokud dostanete přípravek Rivaroxaban Xantis po akutním koronárním

syndromu, Váš lékař Vám může říci, abyste užíval(a) také klopidogrel nebo tiklopidin.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku těchto přípravků budete užívat (obvykle 75 až 100 mg kyseliny

acetylsalicylové denně nebo denní dávku 75 až 100 mg kyseliny acetylsalicylové plus denní dávku 75

mg klopidogrelu nebo standardní denní dávku tiklopidinu).

Kdy začít užívat Rivaroxaban Xantis

Léčbu přípravkem Rivaroxaban Xantis po akutním koronárním syndromu je třeba zahájit co nejdříve

po stabilizaci akutního koronárního syndromu, nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době,

kdy by normálně byla ukončena parenterální (injekční) antikoagulační léčba. Váš lékař Vám řekne,

kdy máte zahájit léčbu přípravkem Rivaroxaban Xantis, pokud Vám byla diagnostikována ischemická

choroba srdeční nebo onemocnění periferních tepen. Lékař rozhodne, jak dlouho musíte v léčbě

pokračovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivaroxaban Xantis, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. Nadměrné množství přípravku

Rivaroxaban Xantis zvyšuje riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rivaroxaban Xantis

Pokud jednu dávku vynecháte, nezdvojujte následující dávku, abyste ji nahradil(a). Pokud jednu dávku

vynecháte, užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rivaroxaban Xantis

Užívejte přípravek Rivaroxaban Xantis pravidelně tak dlouho, dokud Vám jej Váš lékař bude

předepisovat.

Užívání přípravku Rivaroxaban Xantis nepřerušujte bez předchozí konzultace s lékařem. Jestliže tento

přípravek přestanete užívat, může se zvýšit riziko, že dostanete další infarkt myokardu nebo cévní

mozkovou příhodu nebo se může zvýšit riziko, že zemřete na onemocnění související s Vaším srdcem

nebo cévami.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rivaroxaban Xantis nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Stejně jako jiné podobné léky (antitrombotika), může i Rivaroxaban Xantis způsobit krvácení, které

může být potenciálně životu nebezpečné. Nadměrné krvácení může vést k náhlému poklesu krevního

tlaku (šok). V některých případech toto krvácení nemusí být zjevné.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou krvácení

Ihned informujte lékaře

, jestliže se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

dlouhotrvající nebo rozsáhlé krvácení

výjimečná slabost, únava, bledost, závratě, bolest hlavy, otok z neznámých příčin, dušnost,

bolest na hrudníku nebo angina pectoris, protože to mohou být známky krvácení.

Lékař vás možná bude chtít pečlivě sledovat, nebo změní způsob léčby.

Možné nežádoucí účinky, které mohou být příznakem závažné kožní reakce

Ihned informujte svého lékaře,

jestliže se u Vás vyskytnou kožní reakce, jako je:

šířící se intenzivní kožní vyrážka, puchýře nebo slizniční léze, např. v ústech nebo očích

(Stevens Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza). Frekvence tohoto nežádoucího

účinku je velmi vzácná (až 1 osoba z 10 000).

léková reakce, která způsobuje vyrážku, horečku, zánět vnitřních orgánů, krevní abnormality a

systémová onemocnění (DRESS syndrom). Frekvence těchto nežádoucích účinků je velmi

vzácná (až 1 osoba z 10 000).

Možné nežádoucí účinky, které mohou být známkou závažných alergických reakcí

Ihned informujte svého lékaře,

jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích

účinků:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla; obtíže při polykání; kopřivka a obtíže při dýchání,

náhlý pokles krevního tlaku. Frekvence těchto nežádoucích účinků jsou velmi vzácné

(anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a

méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Seznam možných nežádoucích účinků

Časté

(mohou postihovat až 1 osobu z 10)

snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost

krvácení v žaludku nebo střevech, z močopohlavního traktu (včetně výskytu krve v moči a

silného menstruačního krvácení), krvácení z nosu a z dásní

krvácení do oka (včetně krvácení do očního bělma)

krvácení do tkáně nebo tělní dutiny (modřiny, podlitiny)

vykašlávání krve

krvácení z kůže nebo do kůže

krvácení po operaci

vytékání krve nebo tekutiny z operační rány

otoky končetin

bolest končetin

porucha funkce ledvin (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)

horečka

bolest břicha, poruchy trávení, nevolnost nebo zvracení, zácpa, průjem

nízký krevní tlak (příznaky mohou být pocity závratě nebo mdloby při vstávání)

pokles celkové síly a energie (slabost, únava), bolest hlavy, závratě

vyrážka, svědění kůže

zvýšení hodnot některých jaterních enzymů v krevních testech

Méně časté

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100)

krvácení do mozku nebo lebeční dutiny

krvácení do kloubu, které vede k bolesti a otoku kloubu

trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což jsou buňky napomáhající srážení krve)

alergické reakce, včetně alergických kožních reakcí

porucha funkce jater (může se prokázat na základě testů prováděných Vaším lékařem)

krevní testy mohou ukázat zvýšení bilirubinu, některých pankreatických nebo jaterních enzymů

nebo počtu krevních destiček

omdlévání

celkový pocit nemoci

zrychlený srdeční tep

pocit sucha v ústech

kopřivka

Vzácné

(mohou postihovat až 1 osobu z 1 000)

krvácení do svalů

cholestáza (snížený tok žluči), hepatitida včetně hepatocelulárního poškození (zánět jater včetně

poškození jater)

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

místní otok

nahromadění krve (hematom) v tříslech jako komplikace srdečního výkonu, při kterém je katetr

zaveden do tepny na dolní končetině (pseudoaneuryzma)

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

selhání ledvin po těžkém krvácení

zvýšený tlak uvnitř svalů na nohách nebo pažích vzniklý po krvácení, který vede k bolesti,

otoku, poruše citlivosti, necitlivosti nebo obrně (kompartment syndrom po krvácení)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Rivaroxaban Xantis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru za

„EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Rivaroxaban Xantis obsahuje

Léčivou látkou je rivaroxabanum. Jedna tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

Hypromelóza (E464)

Natrium-lauryl-sulfát

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Monohydrát laktózy

Sodná sůl kroskarmelózy

Magnesium-stearát

Potah tablety

Makrogol 3350

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Rivaroxaban Xantis vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, s vyraženým „RVX“ na jedné straně, hladké na druhé

straně, o průměru přibližně 6,1 mm.

Dodávají se v PVC/Al blistrech balených do krabiček po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 100, 168 nebo

196 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER

floor, Flat/Office 101

2112 Nicosia

Kypr

Výrobce

Genepharm S.A.,

18 km Marathonos Avenue,

15351, Pallini Attiki,

Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd.,

KW2OA Kordin Industrial Park,

3000 Paola,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Česká republika

Rivaroxaban Xantis 2,5 mg potahované tablety

Slovenská republika

Rivaroxaban Xantis 2,5 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 4. 2020

Přečtěte si celý dokument

1/26

Sp. zn. sukls25498/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rivaroxaban Xantis

mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 23,9 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s vyrytým „RVX“ na jedné straně, hladké na druhé straně,

o průměru přibližně 6,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Rivaroxaban Xantis, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo

s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod

u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních

biomarkerů (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Přípravek Rivaroxaban Xantis, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), je indikován k

prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod,

kteří mají ischemickou chorobu srdeční (ICHS) nebo symptomatické onemocnění periferních tepen

(PAD).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 2,5 mg dvakrát denně.

AKS

Pacienti užívající Rivaroxaban Xantis 2,5 mg dvakrát denně by měli rovněž užívat denní dávku 75 -

100 mg ASA nebo denní dávku 75 - 100 mg ASA současně s denní dávkou 75 mg klopidogrelu nebo se

standardní denní dávkou tiklopidinu.

2/26

Léčba by měla být u jednotlivých pacientů pravidelně hodnocena zvážením rizika ischemické příhody

oproti riziku krvácení. Rozhodnutí o prodloužení léčby nad 12 měsíců by mělo být provedeno

individuálně u každého jednotlivého pacienta, protože zkušenosti s léčbou trvající déle než 24 měsíců

jsou omezené (viz bod 5.1).

Léčbu přípravkem Rivaroxaban Xantis je třeba zahájit co nejdříve po stabilizaci akutního koronárního

syndromu (včetně revaskularizačních zákroků); nejdříve za 24 hodin po přijetí do nemocnice a v době,

kdy by normálně byla ukončena parenterální antikoagulační léčba.

ICHS/PAD

Pacienti užívající Rivaroxaban Xantis 2,5 mg dvakrát denně mají také užívat denní dávku 75-100 mg

ASA.

Doba trvání léčby má být stanovena pro každého jednotlivého pacienta na základě pravidelných

hodnocení a má být zváženo riziko trombotických příhod oproti riziku krvácení.

U pacientů s akutní trombotickou příhodou nebo výkonem na cévách a potřebou duální protidestičkové

léčby má být vyhodnoceno pokračování podávání přípravku Rivaroxaban Xantis 2,5 mg dvakrát denně

v závislosti na typu příhody nebo výkonu a protidestičkovém režimu. Bezpečnost a účinnost přípravku

Rivaroxaban Xantis 2,5 mg dvakrát denně v kombinaci s ASA plus klopidogrel/tiklopidin byla

hodnocena pouze u pacientů s nedávným AKS (viz bod 4.1). Duální protidestičková léčba nebyla

hodnocena v kombinaci s přípravkem Rivaroxaban Xantis 2,5 mg dvakrát denně u pacientů s

ICHS/PAD (viz body 4.4 a 5.1).

Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient pokračovat užitím příští pravidelné dávky dle

doporučeného dávkovacího schématu. Dávka se nezdvojnásobuje, aby se nahradila vynechaná dávka.

Převod z antagonistů vitaminu K (VKA) na rivaroxaban

Při převodu pacientů z antagonistů vitaminu K na přípravek Rivaroxaban Xantis mohou být po užití

přípravku Rivaroxaban Xantis hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru (INR) falešně

zvýšeny. Test INR není pro měření antikoagulační aktivity přípravku Rivaroxaban Xantis validní a

proto by neměl být používán (viz bod 4.5).

Převod z rivaroxabanu na antagonisty vitaminu K (VKA)

Během přechodu z rivaroxabanu na antagonisty vitaminu K existuje možnost neadekvátní

antikoagulace.

Během jakéhokoli převodu na alternativní antikoagulancia by měla být zajištěna kontinuální adekvátní

antikoagulace. Je třeba uvést, že přípravek rivaroxaban může přispět ke zvýšení INR.

U pacientů, kteří jsou převáděni z rivaroxabanu na antagonisty vitaminu K, by měli být tito antagonisté

podáváni současně, dokud není hodnota INR ≥ 2,0.

Po dobu prvních dvou dnů fáze převodu by mělo být použito standardní úvodní dávkování antagonistů

vitaminu K s následným dávkováním těchto antagonistů na základě testování INR. Během doby, kdy

pacienti užívají jak rivaroxaban, tak, antagonisty vitaminu K, by nemělo být prováděno testování INR

dříve než 24 hodin po předchozí dávce, ale před další dávkou rivaroxabanu. Jakmile je přípravek

Rivaroxaban Xantis vysazen, může být testování INR spolehlivě provedeno minimálně 24 hodin po

poslední dávce (viz body 4.5 a 5.2).

Převod z parenterálních antikoagulancií na rivaroxaban

U pacientů, kteří dostávají parenterální antikoagulancia, přerušte podávání parenterálního

antikoagulancia a začněte léčbu rivaroxabanem v rozmezí 0 až 2 hodiny před tím, než by mělo dojít k

3/26

dalšímu plánovanému podání parenterálního přípravku (např. nízkomolekulární hepariny) nebo v době

vysazení kontinuálně podávaného parenterálního přípravku (např. intravenózní nefrakciovaný heparin).

Převod z rivaroxabanu na parenterálně podávaná antikoagulancia

První dávku parenterálního antikoagulancia podejte v době, kdy by měla být užita další dávka

rivaroxabanu.

Speciální populace

Ledvinová nedostatečnost

Omezené klinické údaje u nemocných s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 - 29

ml/min) signalizují, že jsou plazmatické koncentrace rivaroxabanu významně zvýšeny. Rivaroxaban

Xantis je proto u těchto pacientů nutno používat s opatrností. Použití se nedoporučuje u pacientů s

clearance kreatininu < 15 ml/min (viz body 4.4 a 5.2).

Úprava dávky není nutná u pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 50 - 80

ml/min) nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 49 ml/min) (viz bod

5.2).

Jaterní nedostatečnost

Rivaroxaban Xantis je kontraindikován u pacientů s jaterním onemocněním, které je spojeno s

koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení, včetně cirhotických pacientů s klasifikací Child-

Pugh B a C (viz body 4.3 a 5.2).

Starší populace

Dávky bez úprav (viz body 4.4 a 5.2)

Riziko krvácení se zvyšuje se zvyšujícím se věkem (viz bod 4.4).

Tělesná hmotnost

Dávky bez úprav (viz body 4.4 a 5.2)

Pohlaví

Dávky bez úprav (viz bod 5.2)

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. Podávání přípravku Rivaroxaban Xantis dětem do 18 let se proto nedoporučuje.

Způsob podání

Přípravek Rivaroxaban Xantis je pro perorální podání.

Tablety se mohou užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle (viz body 4.5 a 5.2).

Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta přípravku Rivaroxaban Xantis

těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně.

Rozdrcená tableta přípravku Rivaroxaban Xantis může být také podána gastrickou sondou poté, co je

potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být podána žaludeční sondou

v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto

přípravku.

4/26

Aktivní klinicky významné krvácení.

Léze nebo stavy, které jsou považovány za významné riziko závažného krvácení. Mohou mezi ně patřit

současné nebo nedávno prodělané ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s

vysokým rizikem krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy

nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné době, jícnové varixy nebo podezření na ně,

arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku.

Souběžná léčba jinými antikoagulačními přípravky, např. nefrakcionovaným heparinem (UFH),

nízkomolekulárními hepariny (enoxaparin, dalteparin, atd.), heparinovými deriváty (fondaparinux,

atd.), perorálními antikoagulancii (warfarin, dabigatran etexilát, apixaban, atd.) s výjimkou specifické

situace, kdy je pacient převáděn z antikoagulační léčby (viz bod 4.2) nebo když je podáván UFH v

dávkách nezbytných pro udržení průchodnosti centrálního žilního nebo arteriálního katetru (viz bod

4.5).

Souběžná léčba akutního koronárního syndromu (AKS) protidestičkovou léčbou u pacientů s

anamnézou cévní mozkové příhody nebo trazitorní ischemické ataky (TIA) (viz bod 4.4).

Souběžná léčba ICHS/PAD s ASA u pacientů s předchozím hemorhagickým nebo lakunárním typem

cévní mozkové příhody (viz bod 4.4) nebo s jakoukoli cévní mozkovou příhodou během minulého

měsíce (viz bod 4.4).

Jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení včetně

cirhotických pacientů s klasifikací Child-Pugh B a C (viz bod 5.2).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů s AKS byla účinnost a bezpečnost rivaroxabanu 2,5 mg hodnocena v kombinaci s

protidestičkovými látkami: ASA v monoterapii nebo ASA plus klopidogrel/tiklopidin. Léčba v

kombinaci s jinými protidestičkovými látkami, např. prasugrelem nebo tikagrelorem, nebyla studována

a nedoporučuje se.

U pacientů s vysokým rizikem ischemických příhod s ICHS/PAD byla účinnost a bezpečnost

rivaroxabanu 2,5 mg hodnocena pouze v kombinaci s ASA.

V průběhu léčby se doporučuje pacienta klinicky sledovat v souladu s praxí běžnou při podávání

antikoagulační léčby.

Riziko krvácení

Jako v případě jiných antikoagulancií, u pacientů užívajících přípravek Rivaroxaban Xantis mají být

pečlivě sledovány známky krvácení. Doporučuje se opatrnost při použití přípravku v případě zvýšeného

rizika krvácení. Pokud se objeví závažné krvácení, podávání přípravku Rivaroxaban Xantis je třeba

přerušit (viz bod 4.9).

V klinických studiích bylo během dlouhodobé léčby rivaroxabanem podávaným spolu s monoterapií

nebo duální protidestičkovou léčbou častěji pozorováno slizniční krvácení (tj. epistaxe, gingivální,

gastrointestinální, genitourinární krvácení včetně abnormálního vaginálního nebo silnějšího

menstruačního krvácení) a anémie. Proto kromě adekvátního klinického sledování, pokud je to vhodné,

může být laboratorní vyšetření hemoglobinu/hematokritu přínosem pro detekci okultního krvácení a

kvantifikaci klinického významu zjevného krvácení.

U několika podskupin pacientů (podrobně uvedených dále) hrozí zvýšené riziko krvácení. Proto při

použití přípravku Rivaroxaban Xantis spolu s dvojkombinační léčbou antiagregancii u pacientů se

5/26

známým zvýšeným rizikem krvácení je třeba zvažovat zvýšené riziko krvácení oproti přínosům léčby v

prevenci aterotrombotických příhod. Tyto pacienty je navíc třeba pečlivě sledovat, zda se po zahájení

léčby neobjeví známky a příznaky krvácivých komplikací a anémie (viz bod 4.8).

Při jakémkoli nevysvětlitelném poklesu hladin hemoglobinu nebo krevního tlaku je třeba hledat místo

krvácení.

Přestože léčba rivaroxabanem nevyžaduje rutinní monitorování expozice, hladiny rivaroxabanu měřené

kalibrovanou kvantitativní analýzou anti-faktoru Xa mohou být užitečné ve výjimečných situacích, kdy

znalost expozice rivaroxabanu může pomoci při klinickém rozhodování, např. při předávkování nebo

při urgentních chirurgických zákrocích (viz body 5.1 a 5.2).

Ledvinová nedostatečnost

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) mohou být plazmatické

hladiny rivaroxabanu významně zvýšeny (v průměru 1,6násobně), což může vést ke zvýšenému riziku

krvácení.

Přípravek Rivaroxaban Xantis musí být u pacientů s clearance kreatininu 15 - 29 ml/min užíván s

opatrností. Použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min (viz body 4.2 a 5.2).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 49 ml/min), kteří

současně užívají jiné léčivé přípravky, zvyšující koncentraci rivaroxabanu v plazmě, musí být

přípravek Rivaroxaban Xantis používán s opatrností (viz bod 4.5).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Použití přípravku Rivaroxaban Xantis se nedoporučuje u pacientů současně léčených systémově

podávanými azolovými antimykotiky (jako jsou ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a posakonazol)

nebo inhibitory HIV proteáz (například ritonavir). Tyto léčivé látky jsou silnými inhibitory systémů

CYP3A4 a současně P-gp, a proto mohou klinicky významně zvyšovat plazmatické koncentrace

rivaroxabanu (v průměru 2,6násobek), což může vést ke zvýšenému riziku krvácení (viz bod 4.5).

Postupujte opatrně, pokud jsou pacienti současně léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími krevní

srážlivost, jako jsou například nesteroidní antirevmatika (NSAID), kyselina acetylsalicylová (ASA) a

inhibitory agregace trombocytů nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). U pacientů s rizikem vředové

gastrointestinální choroby lze zvážit vhodnou profylaktickou léčbu (viz bod 4.5).

Pacienti léčení přípravkem Rivaroxaban Xantis a ASA nebo kombinací Rivaroxaban Xantis a ASA

plus klopidogrel/tiklopidin by měli užívat souběžnou léčbu NSAID pouze tehdy, jestliže výhody

převáží riziko krvácení.

Jiné rizikové faktory krvácení

Rivaroxaban, podobně jako jiná antitrombotika, není doporučen u pacientů se zvýšeným rizikem

krvácení, například:

vrozené nebo získané krvácivé poruchy

léčbou nekorigovaná těžká arteriální hypertenze

jiné gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým

komplikacím (např. zánětlivé střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a gastroesofageální

refluxní choroba)

cévní retinopatie

bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze

Přípravek musí být používán s opatrností u pacientů s akutním koronárním syndromem a ICHS/PAD:

6/26

ve věku ≥ 75 let, pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo

s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin. Pravidelně má být hodnocen individuální

poměr přínos-riziko léčby.

s nižší tělesnou hmotností (< 60 kg), pokud je podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou

(ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin.

u pacientů s ICHS se závažným symptomatickým srdečním selháním. Data ze studie naznačují, že

tito pacienti mohou mít menší prospěch z léčby rivaroxabanem (viz bod 5.1).

Pacienti s chlopenními náhradami

Rivaroxaban by se neměl používat k tromboprofylaxi u pacientů, kteří nedávno podstoupili

transkatétrovou náhradu aortální chlopně (TAVR). Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu nebyly

hodnoceny u pacientů se srdečními chlopenními náhradami; proto neexistují žádné údaje podporující

tvrzení, že Rivaroxaban Xantis poskytuje odpovídající antikoagulaci u této skupiny pacientů. Léčba

přípravkem Rivaroxaban Xantis se u těchto pacientů nedoporučuje.

Pacienti s antifosfolipidovým syndromem

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOAC) zahrnující rivaroxaban nejsou doporučena u

pacientů s trombózou v anamnéze, u nichž byl diagnostikován antifosfolipidový syndrom. Zvláště u

pacientů s trojí pozitivitou (na lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky a protilátky proti beta

2-glykoproteinu I) by mohla být léčba DOAC spojena se zvýšeným výskytem recidivujících

trombotických příhod v porovnání s léčbou antagonisty vitaminu K.

Pacienti s anamnézou cévní mozkové příhody a/nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA)

Pacienti s AKS

Podávání přípravku Rivaroxaban Xantis 2,5 mg je v léčbě akutního koronárního syndromu

kontraindikováno u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

(TIA) (viz bod 4.3). Pacientů s akutním koronárním syndromem a anamnézou cévní mozkové příhody

nebo TIA byl studován malý počet, omezené dostupné údaje o účinnosti však ukazují, že tito pacienti

nemají z léčby prospěch.

Pacienti s ICHS/PAD

Pacienti s ICHS/PAD, kteří prodělali hemorhagický nebo lakunární typ cévní mozkové příhody, nebo

ischemický nelakunární typ cévní mozkové příhody během minulého měsíce, nebyli hodnoceni (viz

bod 4.3).

Spinální / epidurální anestezie nebo punkce

Pokud je provedena neuroaxiální anestezie (spinální či epidurální anestezie) nebo spinální resp.

epidurální punkce, hrozí u pacientů léčených antitrombotiky pro prevenci tromboembolických

komplikací riziko vývinu epidurálního či spinálního hematomu, který může vyústit v dlouhodobou

nebo trvalou paralýzu.

Riziko těchto příhod může dále zvýšit epidurální katetr dlouhodobě zavedený po operaci, nebo

současné použití léčivých přípravků ovlivňujících krevní srážlivost. Riziko může také zvýšit provedení

traumatické nebo opakované epidurální či spinální punkce. Pacienty je třeba často monitorovat, zda

nejeví známky a příznaky neurologického poškození (například necitlivost nebo slabost dolních

končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Pokud se zjistí neurologické potíže, je nutno

urgentně stanovit diagnózu a zajistit léčbu. Před neuroaxiální intervencí lékař zváží potenciální přínos a

riziko u pacientů na antikoagulační terapii i u pacientů, kde hodlá antikoagulační léčbu podat v rámci

tromboprofylaxe.

S použitím rivaroxabanu 2,5 mg s ASA samotnou nebo s ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin v těchto

situacích nejsou klinické zkušenosti.

Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání rivaroxabanu při neuroaxiální (spinální

nebo epidurální) anestezii nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil rivaroxabanu.

Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci je nejlépe provést, když je

7/26

odhadovaný antikoagulační účinek rivaroxabanu nízký (viz bod 5.2). Přesný čas, kdy je u každého

pacienta antikoagulační účinek dostatečně nízký, však není znám.

Inhibitory agregace krevních destiček je třeba vysadit podle pokynů výrobce pro předepisování

přípravku.

Doporučení pro dávkování před a po invazivních procedurách a chirurgickém výkonu

Pokud je nutná invazivní procedura nebo chirurgický zákrok, měl by být přípravek Rivaroxaban Xantis

2,5 mg vysazen minimálně 12 hodin před zákrokem, pokud je to možné a na základě klinického

posouzení lékařem. Pokud má pacient podstoupit elektivní operaci a antiagregační účinek není žádoucí,

je třeba inhibitory agregace krevních destiček vysadit podle pokynů výrobce k předepisování přípravku.

Pokud není možné výkon odložit, je třeba posoudit zvýšené riziko krvácení oproti neodkladnosti

zákroku.

Léčba přípravkem Rivaroxaban Xantis má být znovu zahájena po invazivní proceduře nebo

chirurgickém zákroku co nejdříve, pokud to situace umožní a pokud je podle úsudku ošetřujícího lékaře

dosaženo odpovídající hemostázy (viz bod 5.2).

Starší populace

Se zvyšujícím se věkem se může zvyšovat riziko krvácení (viz body 5.1 a 5.2).

Kožní reakce

V souvislosti s užíváním rivaroxabanu byly hlášeny po uvedení přípravku na trh závažné kožní reakce,

včetně Stevens-Johnsonova syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a DRESS syndromu (viz bod

4.8). Zdá se, že pacienti jsou nejvíce ohroženi výskytem těchto reakcí v rané fázi léčby: nástup reakce

se objevil ve většině případů během prvních týdnů léčby. Rivaroxaban musí být vysazen při prvním

výskytu závažné kožní vyrážky (např. při jejím šíření, intenzifikaci a/nebo tvorbě puchýřů), nebo při

jakékoliv jiné známce hypersenzitivity spolu se slizničními lézemi.

Rivaroxaban Xantis obsahuje laktózu

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Rivaroxaban Xantis obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory CYP3A4 a P-gp

Současné podávání rivaroxabanu s ketokonazolem (400 mg jednou denně) nebo ritonavirem (600 mg

dvakrát denně) vedlo k 2,6 resp. 2,5násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,7 resp.

1,6násobnému nárůstu jeho střední hodnoty C

, s významným zesílením farmakodynamických

účinků, což může vést ke zvýšenému riziku krvácení. Proto se použití přípravku Rivaroxaban Xantis

nedoporučuje u pacientů užívajících současně a systémově azolová antimykotika, jako je ketokonazol,

itrakonazol, vorikonazol a posakonazol, nebo inhibitory proteáz HIV. Tyto léčivé látky jsou silnými

inhibitory systémů CYP3A4 a současně P-gp (viz bod 4.4).

Léčivé látky silně inhibující pouze jednu z metabolických cest eliminace rivaroxabanu (buď CYP3A4,

nebo P-gp) budou pravděpodobně zvyšovat plazmatické koncentrace rivaroxabanu méně.

8/26

Například klaritromycin (500 mg dvakrát denně), který je považován za silný inhibitor CYP3A4 a

středně silný inhibitor P-gp, způsobuje 1,5násobný nárůst středních hodnot AUC rivaroxabanu a

1,4násobný nárůst C

. Interakce s klaritromycinem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky

významná, ale může být potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů (Pacienti s poruchou

funkce ledvin: viz bod 4.4).

Erythromycin (500 mg třikrát denně), který středně silně inhibuje CYP3A4 a P-gp, způsobuje

1,3násobný nárůst středních hodnot AUC a C

rivaroxabanu. Interakce s erythromycinem

pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být potenciálně významná u

vysoce rizikových pacientů.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin vedl erythromycin (500 mg třikrát denně) k 1,8násobnému

nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a 1,6násobnému nárůstu C

u pacientů s mírným renálním

poškozením ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí. U pacientů se středně těžkým renálním

poškozením vedl erythromycin k 2,0násobnému nárůstu střední hodnoty AUC rivaroxabanu a

1,6násobnému nárůstu v C

ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí. Účinek erythromycinu

je aditivní k renálnímu poškození (viz bod 4.4).

Flukonazol (400 mg jednou denně), který je považován za středně silný inhibitor CYP3A4, vedl k

1,4násobnému zvýšení středních hodnot AUC rivaroxabanu a k 1,3násobnému zvýšení průměrné C

Interakce s flukonazolem pravděpodobně není u většiny pacientů klinicky významná, ale může být

potenciálně významná u vysoce rizikových pacientů (Pacienti se sníženou funkcí ledvin: viz bod 4.4).

Dronedaron by neměl být podáván spolu s rivaroxabanem, vzhledem k omezeným klinickým údajům,

které jsou k dispozici.

Antikoagulační přípravky

Po kombinovaném podávání enoxaparinu (40 mg, jednorázová dávka) s rivaroxabanem (10 mg,

jednorázová dávka) byl zjištěn aditivní vliv na inhibici faktoru Xa, a to bez dalších účinků na výsledky

testů srážení krve (PT, aPTT). Enoxaparin neovlivňoval farmakokinetiku rivaroxabanu.

Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení je třeba postupovat opatrně, pokud jsou pacienti současně

léčeni jinými antikoagulačními přípravky (viz body 4.3 a 4.4).

NSAID/inhibitory agregace trombocytů

Při současném podávání rivaroxabanu (15 mg) a 500 mg naproxenu nebylo zjištěno klinicky relevantní

prodloužení doby krvácení. Některé osoby však mohou mít silnější farmakodynamickou odezvu.

Žádné klinicky významné farmakokinetické ani farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při

současném podání rivaroxabanu s 500 mg kyseliny acetylsalicylové.

Klopidogrel (úvodní dávka 300 mg, poté udržovací dávka 75 mg) nevykazoval farmakokinetické

interakce s rivaroxabanem (15 mg), ale u části populace pacientů došlo k relevantnímu nárůstu doby

krvácení, který nekoreloval s agregací trombocytů, ani hladinami P-selektinu nebo receptoru

GPIIb/IIIa.

Postupovat opatrně je třeba, pokud jsou pacienti současně léčeni NSAID (včetně kyseliny

acetylsalicylové) a inhibitory agregace trombocytů, protože tyto léčivé přípravky obvykle zvyšují

riziko krváceni (viz bod 4.4).

SSRI/SNRI

Stejně jako u jiných antikoagulačních přípravků je možné, že pacienti budou v případě současného

užívání s přípravky SSRI nebo SNRI v důsledku jejich hlášeného účinku na krevní destičky vystaveni

zvýšenému riziku krvácení. Při současném užívání v klinickém programu s rivaroxabanem byla u všech

léčebných skupin pozorována numericky vyšší četnost závažného i méně závažného klinicky

významného krvácení.

9/26

Warfarin

Převod pacientů z antagonisty vitaminu K warfarinu (INR 2,0 až 3,0) na rivaroxaban (20 mg) nebo z

rivaroxabanu (20 mg) na warfarin (INR 2,0 až 3,0) zvýšil protrombinový čas/INR (Neoplastin) více než

aditivně (mohou být pozorovány jednotlivé hodnoty INR až 12), přičemž vliv na aPTT, inhibici

aktivity faktoru Xa a potenciál endogenního trombinu byl aditivní.

Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky rivaroxabanu během fáze převodu, mohou se použít

testy aktivity anti-faktoru Xa, PiCT a Heptest, protože tyto testy nebyly warfarinem ovlivněny. Čtvrtý

den po poslední dávce warfarinu odrážely všechny testy (včetně testů PT, aPTT, inhibice aktivity

faktoru Xa a ETP) pouze účinek rivaroxabanu. Pokud je třeba testovat farmakodynamické účinky

warfarinu během fáze převodu lze použít měření INR při C

rivaroxabanu (24 hodin po předchozím

užití rivaroxabanu), protože tento test je v tento okamžik minimálně ovlivněn rivaroxabanem.

Mezi warfarinem a rivaroxabanem nebyla pozorována žádná farmakokinetická interakce.

Induktory CYP3A4

Současné podávání rivaroxabanu se silným induktorem CYP3A4 rifampicinem vedlo k přibližně 50%

poklesu střední hodnoty AUC rivaroxabanu, s odpovídajícím poklesem farmakodynamického účinku.

Současné podání rivaroxabanu s jinými silnými induktory CYP3A4 (například fenytoinem,

karbamazepinem, fenobarbitalem nebo třezalkou tečkovanou

(Hypericum perforatum))

může také vést

ke snížení plazmatických koncentrací rivaroxabanu. Proto je třeba se vyhnout současnému podávání

silných induktorů CYP3A4, pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům

trombózy.

Jiné současně podávané léky

Žádné klinicky významné farmakokinetické nebo farmakodynamické interakce nebyly zjištěny při

současném podávání rivaroxabanu s midazolamem (substrát CYP3A4), digoxinem (substrát P-gp),

atorvastatinem (substrát CYP3A4 a P-gp) nebo omeprazolem (inhibitor protonové pumpy).

Rivaroxaban neinhibuje ani neindukuje významné izoformy CYP jako je CYP3A4.

Žádné klinicky relevantní interakce s jídlem nebyly zjištěny (viz bod 4.2).

Laboratorní parametry

Parametry srážení krve (například PT, aPTT, Heptest) jsou ovlivněny podle očekávání na základě

mechanismu působení rivaroxabanu (viz bod 5.1).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u těhotných žen nebyly stanoveny. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Vzhledem k možné reprodukční toxicitě, známému riziku krvácení a

důkazu, že rivaroxaban prochází placentou, je přípravek Rivaroxaban Xantis kontraindikován v

těhotenství (viz bod 4.3).

Ženy ve fertilním věku musí během léčby rivaroxabanem zabránit otěhotnění.

Kojení

Bezpečnost a účinnost rivaroxabanu u kojících žen nebyly stanoveny. Údaje z experimentů na zvířatech

signalizují, že je rivaroxaban vylučován do mléka. Podávání přípravku Rivaroxaban Xantis

je během

kojení kontraindikováno (viz bod 4.3). Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit

léčbu.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné specifické studie užívání rivaroxabanu u lidí s cílem vyhodnotit účinky na

fertilitu. Ve studii samčí a samičí fertility na potkanech nebyly pozorovány žádné účinky (viz bod 5.3).

10/26

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rivaroxaban má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Byly hlášeny nežádoucí účinky jako

synkopa (frekvence výskytu: méně časté) a závrať (frekvence výskytu: časté) (viz bod 4.8). Pacienti,

kteří zaznamenali tyto nežádoucí účinky, by neměli řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost rivaroxabanu byla hodnocena ve třinácti studiích fáze III, kterých se účastnili 53 103

pacienti léčení rivaroxabanem (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Počet hodnocených pacientů, celková denní dávka a maximální délka léčby ve

studiích fáze III

Indikace

Počet

pacientů*

Celková denní dávka

Maximální

délka léčby

Prevence žilního tromboembolismu (VTE) u

dospělých pacientů podstupujících elektivní

náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu

6 097

10 mg

39 dnů

Prevence žilního tromboembolismu (VTE) u

hospitalizovaných nechirurgických pacientů

3 997

10 mg

39 dnů

Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a

plicní embolie (PE) a prevence jejich

recidivy

6 790

1. – 21. den: 30 mg

22. den a dále: 20 mg

Po minimálně 6

měsících: 10 mg nebo

20 mg

21 měsíců

Prevence cévní mozkové příhody a

systémové embolizace u pacientů s

nevalvulární fibrilací síní

7 750

20 mg

41 měsíců

Prevence aterotrombotických příhod u

pacientů po AKS

10 225

5 mg nebo 10 mg,

podávaných společně

s ASA nebo s

kombinací ASA plus

klopidogrel či

tiklopidin

31 měsíců

Prevence aterotrombotických příhod u

pacientů s ICHS/PAD

18 244

5 mg podávaných

společně s ASA nebo

10 mg v monoterapii

47 měsíců

Pacienti, kteří dostali alespoň jednu dávku rivaroxabanu

Nejčastěji hlášenými nežádoucí účinky u pacientů, kteří dostávali rivaroxaban, bylo krvácení (tabulka

2) (viz také bod 4.4 a níže uvedený „Popis vybraných nežádoucích účinků“). Nejčastěji hlášeným

krvácením byla epistaxe (4,5 %) a gastrointestinální krvácení (3,8 %).

Tabulka 2: Četnost příhod krvácení* a anémie u pacientů vystavených rivaroxabanu v

dokončených studiích fáze III

Indikace

Jakékoli krvácení

Anémie

Prevence žilního tromboembolismu

(VTE) u dospělých pacientů

6,8% pacientů

5,9% pacientů

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace