Rimadyl 50.0 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Rimadyl 50.0 mg/ ml Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Rimadyl 50.0 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902454 - 1 x 20 ml - lahvička; 9935268 - 20 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/094/03-C
 • Datum autorizace:
 • 17-12-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Rimadyl 50 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rimadyl 50 mg/ml injekční roztok

Carprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého průhledného roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Carprofenum 50 mg

Pomocné látky: Benzylalkohol (E1519) 10 mg

4.

INDIKACE

Pes: Tlumení pooperačních bolestí a zánětu po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání

(včetně intraokulární chirurgie).

Kočka: Tlumení pooperačních bolestí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u gravidních zvířat. Neaplikovat intramuskulárně. Nepřekračovat doporučené dávky ani

délku léčby.

Nepoužívat u zvířat trpících srdečními, jaterními, ledvinovými chorobami, kde je možnost výskytu

gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, nebo kde je zjevná krevní dyskrasie nebo hypersenzitivita na

přípravek. Tak jako u ostatních NSAIDs existuje riziko ojedinělých renálních nebo hepatálních

nežádoucích reakcí.

Během 24 hodin po aplikaci karprofenu neaplikujte jiné NSAIDs. Některé NSAIDs mohou být vysoce

vázané na plazmatické proteiny a v kombinaci s jinými mohou vést k toxickým příznakům.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Tak jako u jiných nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID) existuje riziko (i když vzácného

výskytu) nežádoucích reakcí týkající se ledvin, jater nebo gastrointestinálního traktu.

Psi: Experimentální a klinické údaje naznačují, že použití karprofenu u psů může vzácně způsobit

gastrointestinální ulceraci, hlavně při výrazném překročení terapeutické dávky.

Kočky: Typické nežádoucí reakce NSAID, jako jsou ztráta apetitu, zvracení, průjem, krev ve stolici a

apatie, byly příležitostně hlášeny.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pes: doporučená dávka je 4,0 mg úč.látky /kg živé hmotnosti (1 ml přípravku/12,5 kg ž.hm.),

intravenózně nebo subkutánně. Rimadyl inj. je nejlépe používat před operací, současně s premedikací

nebo indukcí anestesie.

K prodloužení analgetického a protizánětlivého působení v pooperačním období pokračovat po

parenterální aplikaci perorální aplikací Rimadyl tablet v dávce 4 mg/kg ž.hm. po dobu do 5 dnů po

operaci.

Kočka: doporučená dávka je 4 mg úč.látky/ kg živé hmotnosti (0,24 ml přípravku/3,0 kg ž.hm.)

intravenózně nebo subkutánně. Nejvhodnější je použití přípravku před operací při indukci anestesie.

Kvůli delšímu poločasu rozpadu a užšímu terapeutickému indexu u koček je nutné nepřekračovat

dávkování a neopakovat aplikaci. Je vhodné použít 1 ml stříkačku kvůli přesnému měření dávky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádná.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Použití u zvířat mladších než 6 týdnů nebo u starých zvířat představuje určité riziko. Pokud je použití

nezbytné, je potřeba zredukovat dávky a zvířata pečlivě klinicky sledovat.

Vyhnout se použití u dehydratovaných, hypovelemických nebo hypotensních zvířat, kde hrozí zvýšení

nefrotoxicity.

Je třeba se vyhnout současné aplikaci potenciálně nefrotoxických látek.

NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě zánětu s bakteriální infekcí je vhodná

doplňující antimikrobiální léčba.

Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže a očí s přípravkem. V případě, že

dojde k náhodnému kontaktu je třeba potřísněné místo okamžitě omýt vodou.

Přípravek podávat obezřetně, aby nedošlo k samopodání. V případě náhodného samopodání,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nebyly zjištěny žádné významné interakce karprofenu s jinými látkami. Akutní toxicita karprofenu

nebyla zjištěna při testech s patnácti běžně dostupnými látkami. Byly to kyselina acetylsalicylová,

amphetamin, atropin, chlorpromazin, diazepam, diphenhydramin, ethylalkohol, hydrochlorthiasid,

imipramin, meperidin, propoxyphen, pentobarbital, sulfisoxazol, tetracyklin a tolbutamid.

Karprofen a warfarin mohou být vázány na plazmatické proteiny, proto je jejich souběžné použití

možné pouze tehdy, kdy je klinický stav pečlivě monitorován.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com