RHINISIN DNT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RHINISIN DNT Injekční emulze pro prasata
 • Léková forma:
 • Injekční emulze pro prasata
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RHINISIN DNT Injekční emulze pro prasata
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata od stáří 6 měsíců
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936745 - 1 x 20 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/017/02-C
 • Datum autorizace:
 • 14-02-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

RHINISIN DNT injekční emulze pro prasata

Vakcína proti sípavce prasat s obsahem dermonekrotoxického toxoidu

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINISIN DNT injekční emulze pro prasata

Vakcína proti sípavce prasat s obsahem dermonekrotoxického toxoidu

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

2 ml (1 dávka):

Léčivé látky:

Pasteurella multocida typ D – dermonekrotoxický toxoid

RP≥1*

Buněčná suspenze Bordetella bronchiseptica inactivata

RP≥1*

Buněčná suspenze Pasteurella multocida inactivata.

RP≥1*

*Relativní účinnost v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která

vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat

Pomocné látky:

Algeldrát, olejová emulze, thiomersal, formaldehyd

4.

INDIKACE

K vakcinaci prasniček a prasnic od stáří 6 měsíců za účelem pasivní imunizace novorozených selat

proti atrofické rhinitidě.

Imunita nastupuje

za 1 týden po revakcinaci.

Pasivní kolostrální imunita selat získaná od

vakcinovaných matek přetrvává po dobu 6 týdnů po narození.

5.

KONTRAINDIKACE

Nevakcinovat později než 2 týdny před očekávaným porodem a nevakcinovat zvířata se zvýšenou

teplotou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech je možný výskyt přechodného zduření či otoku v místě aplikace, který vymizí

do 10 dnů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

2 ml bez ohledu na hmotnost zvířete.

Imunizace prasnic:

Základní vakcinace - chovné prasnice a prasničky se navakcinují jednou dávkou 8-6 týdnů před

porodem. Revakcinace 4 -2 týdny před porodem.

Další revakcinace se provádí jednou dávkou 3 až 2 týdny před každým očekávaným porodem.

V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 8 měsíců, je nezbytné provést znovu základní

vakcinaci.

Způsob podání: hluboko intramuskulárně za uchem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením je třeba vakcínu ponechat ohřát při pokojové teplotě na 15 – 22

C a dobře protřepat.

Přípravek je nutné aplikovat vždy za aseptických podmínek.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Vakcínu je nutné spotřebovat do 10 hodin po prvním otevření.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu

nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta

rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé

množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou

a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné

chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa

prstu nebo šlacha.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Léková forma: Injekční emulze

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivovaná bakteriální vakcína

Způsob účinku: Selata od imunizovaných prasnic jsou pasivně chráněna proti atrofické rinitidě cestou

přenosu mateřských protilátek kolostrem. K ochraně specifickou imunitou dochází mezi 14. – 21.

dnem po vakcinaci. Úroveň imunity proti příslušným infekcím lze prokázat ELISA testem – průkazem

specifických protilátek v krevním séru vakcinovaných zvířat, nebo čelenžním testem na selatech od

vakcinovaných matek.

Interakce: Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých

případů.

Balení: 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.