RHINALLERGY

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(SABADILLA 5 C) ; (SOLIDAGO VIRGA AUEREA 5 C) ; HISTAMIN-DIHYDROCHLORID 9 C (HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 9 C) ; (EUPHRASIA OFFICINALIS 5 C) ; (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA 5 C) ; (ALLIUM CEPA 5 C)
Dostupné s:
Boiron, Messimy
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(SABADILLA 5 C) ; (SOLIDAGO VIRGA AUEREA 5 C) ; HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE 9 C (HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 9 C) ; (EUPHRASIA OFFICINALIS 5 C) ; (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA 5 C) ; (ALLIUM CEPA 5 C)
Léková forma:
Sublingvální tableta
Podání:
Orální podání
Jednotky v balení:
60 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
RHINALLERGY
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 010/04-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3352712003167

sp.zn.sukls333161/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RHINALLERGY sublingvální tablety

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek RHINALLERGY a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat

Jak se přípravek RHINALLERGY užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek RHINALLERGY uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte

ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a

dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

RHINALLERGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek RHINALLERGY

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku RHINALLERGY

se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte

otázky vztahující se k jeho užití.

Další léčivé přípravky a přípravek RHINALLERGY

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek RHINALLERGY obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:

1 tabletu po 1-2 hodinách nechat zvolna rozpustit v ústech. Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii –

u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese info@boiron.cz.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek RHINALLERGY obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:

Allium cepa 5 CH ............................................................ 0,5 mg

Ambrosia artemisiifolia 5 CH ......................................... 0,5 mg

Euphrasia officinalis 5 CH .............................................. 0,5 mg

Histamini dihydrochloridum 9 CH .................................. 0,5 mg

Sabadilla 5 CH ................................................................ 0,5 mg

Solidago virgaurea 5 CH ................................................. 0,5 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety.

Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace