REXTOL 5 MCG/ML, INJ SOL 1X1ML/5RG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PARIKALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dostupné s:
Rafarm, S.A., Athens
ATC kód:
H05BX02
Dávkování:
5RG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
1X1ML, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 538/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí oregistraci sp.zn.sukls143835-6/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rextol 5 mcg/ml, injekční roztok

Rextol 2 mcg/ml, injekční roztok

Paricalcitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádnédalší osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Rextol a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rextol užívat

3. Jak se přípravek Rextol užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Rextol uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK REXTOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Rextol je parikalcitol. Parikalcitol je syntetická (uměle vyrobená) forma

aktivovaného vitaminu D. U zdravých lidí se aktivovaná forma vitamínu D tvoří vledvinách, aleu

osob, které trpí selháváním ledvin, jetvorba aktivovaného vitamínu snížena, což může způsobovat

nízké hladiny vápníku a vysoké hladiny hormonu příštítných tělísek vkrvi. Parikalcitol nahrazuje

aktivovanou formuvitamínu D tvořenou vlidském těle.

Rextol se používá kprevenci a léčbě sekundárníhohyperparathyroidismu (vysoké hladiny

parathyroidního hormonu, kterénepříznivě ovlivňují kosti) u hemodialyzovaných pacientůse

selháváním ledvin.

Pokud trpíte sekundárnímhyperparathyroidismem, můžete mít následující obtíže:

pocit slabosti a únavy

snížená chuť k jídlu

pocit nevolnosti nebo zvracení

bolest v kostech nebo bolest svalů

časté močení

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REXTOL

UŽÍVAT

Přípravek Rextol by Vámneměl být podán

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na parikalcitol nebo na kteroukoli další složku přípravku

Rextol (viz bod 6)

-jestliže máte v krvi velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitamínu D. Váš lékař Vám bude sledovat

hladiny těchto látek v krvi a bude Vám moci říct, zda se Vás tyto stavy týkají.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rextol je zapotřebí

-Před zahájením léčby je důležité snížit množství fosforu ve Vaší stravě. Příklady potravin

s vysokouhladinou fosforu zahrnují čaj, sodovou vodu, pivo, sýr, mléko, smetanu, ryby, kuřecí

nebo hovězí játra, fazole, hrášek, cereálie, oříšky a obilniny.

-K ovlivnění hladin fosforu mohou být zapotřebí léky, vázající fosfát, které zabraňují vstřebávání

fosforu z potravy, kterou požíváte.

-Pokud užíváte fosfát vázající léky na bázi vápníku, může Vám Váš lékař upravit jejich dávku.

-Váš lékař Vám bude provádět krevní testy, aby mohl sledoval průběh Vaší léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době , a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Rextol nebo častěji způsobovat nežádoucí účinky. Je

obzvláště důležité oznámit Vašemu lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

-k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinkové záněty nebo moučnivka (např. ketokonazol).

-k léčbě srdce nebo krevního tlaku (např. digoxin a diuretika, nebolimočopudné léky).

-obsahující hořčík (např. některé druhy léčiv, užívaných k léčbě zažívacích obtíží, nazývané

antacida, jako např. křemičitan hořečnatý).

-obsahující hliník (např. vazače fosfátů, jako např. hydroxid hlinitý).

Požádejte o radu svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoliv

lék.

Užívání přípravku Rextol s jídlemapitím

Přípravek Rextol může být užíván spolu s jídlem nebo nalačno.Jevelmi důležité dodržovat dietu,

kterou Vám doporučil lékař, aby Vaše léčbabylaco nejúčinnější avyvarovali jste závažných

nežádoucích účinků. Neužívejte žádné další doplňky/vitamíny (např. skalciem, vitamínem D), pokud

Vámjenedoporučí Váš lékař.

Těhotenství a kojení

Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebochceteotěhotnět, ještě před užitím přípravku Rextol.

Neexistují dostatečné údaje oužívánípřípravku Rextoltěhotnýmiženami. Potenciální riziko pro

člověka není známé, proto by se měl být Rextol používán pouze vnezbytných případech.

Není známo, zda parikalcitol proniká do mateřského mléka. Pokud kojíte, sdělte to Vašemu lékaři,

který rozhodne, zda je léčba pro Vás nezbytná.

Požádejte o radu svého lékaře, nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoliv

lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů

Přípravek Rextol u Vás může vyvolat pocit závratinebozmatenosti.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje,dokudnezjistíte,jak Vás tento léčivý přípravek ovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rextol

Tento léčivý přípravek obsahuje11 % v/v etanolu (alkoholu), což vjedné dávce odpovídá 2ml piva, 1

mlvína. To může uškodit osobám, majícím sklony k alkoholismu. Danou skutečnost je třeba také

zvážit u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin populace jako například

pacientů s onemocněním jater nebo epilepsií.

3. JAK SE REXTOL UŽÍVÁ

Dávku vypočítá Váš lékař. Dávky se u různých pacientů liší.Váš lékař použije výsledky Vašich

laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou dávku. Jakmile začnete přípravek Rextol užívat, bude

pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti naVaši reakci na léčbu.

Způsob podání

Přípravek Rextol Vám bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrouintravenózně (do žíly injekční

jehlou)v průběhu Vaší léčby na dialyzačním přístroji. Přípravek Rextol Vám nebude podáván častěji,

nežli každý druhý den.

Použití u dětí

Neexistují žádné informace o použití parikalcitoluu dětí mladších než 5 let a jsou pouze omezené

zkušenosti spoužitím u dětí starších 5ti let.

Váš lékař rozhodne, zda je léčba nezbytná.

Jestliže jste užila(a) více přípravku Rextol než jste měl(a)

Příliš vysoké dávky přípravku Rextol mohou vést k vysokým hladinám vápníku v krvi, které si

mohou vyžádat léčbu. Příznaky, které se mohou objevit brzy po užití příliš vysoké dávky přípravku

Rextol zahrnují:

-pocit slabosti a/nebo ospalosti

-bolesti hlavy

-pocit nevolnosti nebo zvracení

-sucho v ústech, zácpu

-bolesti ve svalech nebo kostech

-neobvyklou chuť v ústech.

Příznaky, které se mohou vyvinout až po delšímdobě užívánípříliš vysoké dávky přípravku

Rextol zahrnují:

-ztrátu chuti k jídlu

-ospalost

-úbytek hmotnosti

-bolavéoči

-výtok z nosu

-svědění kůže

-pocity horka a zimnice

-ztrátu sexuální energie

-kruté bolesti břicha

-ledvinové kameny

-Váš krevní tlak může kolísat a můžete začít vnímat vlastní srdeční rytmus (palpitace).

Přípravek Rextol obsahujepomocnou látkupropylenglykol. Vsouvislosti s vysokými dávkami

propylenglykolubyly, pouze vzácně,hlášeny případy jeho toxických nežádoucíchúčinků, nejsou však

očekávány u pacientů, kterým je podáván při napojení na hemodialyzační přístroj, protože

propylenglykol je z krve dialýzou odstraňován.

NicméněVáš lékař Vám bude kontrolovat hladiny látek v krvi a pokud zaznamenáte některý z výše

uvedených účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Obdobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rextol nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U přípravku Rextol byly pozorovány různé typy alergickýchreakcí.Důležité: pokudzaznamenáte

kterýkoliv z níže popsanýchnežádoucích účinků, měli byste neprodleně kontaktovat Vašeho

lékaře/sestru:

- dušnost,

- obtížné dýchání nebo polykání

- sípání

- vyrážka, svědění kůže (včetně kopřivky),

- otoky obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla.

Oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících

nežádoucích účinků:

Nejčastější nežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 100 pacientů) jsou:

-bolesti hlavy

-neobvyklá chuť v ústech

-svědění kůže

-nízké hladiny parathyroidního hormonu

-vysoké hladiny vápníku (pocit nevolnosti nebo zvracení, zácpa nebo zmatenost) či fosforu v krvi

(pravděpodobně bez příznaků, ale může se zvyšovat pravděpodobnost zlomení kostí)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují nejméně 1 z 1000 pacientů) jsou:

-alergické reakce (jakodušnost, sípání, vyrážka, svědění nebo otékání tváře a rtů); svědivé

puchýře;

-krevní infekce, snížení počtu červených krvinek (chudokrevnost–pocitslabosti,dušnost,

bledost); snížení počtu bílých krvinek (větší pravděpodobnost onemocnění infekcemi); nateklé uzliny

na krku, v podpaždích a/nebo tříslech; prodloužení doby krvácení (krev se nesráží tak rychle);

-srdeční příhoda (infarkt); mozková mrtvice; bolesti na hrudi; nepravidelný/rychlý srdeční tep; nízký

krevní tlak; vysoký krevní tlak

-kóma (stav hlubokého bezvědomí, během kterého osoba není schopnareagovat na okolí)

-neobvyklá únava, slabost; závratě; omdlévání

-bolesti v místě injekčního vpichu;

-zápal plic (plicní infekce); tekutina na plicích; astma (sípání, kašel, obtížné dýchání)

-bolesti v krku; rýma; horečka; chřipka; příznakypodobné chřipce; zarudnutí oka(svědění/šupinatá

víčka); zvýšený nitrooční tlak; bolesti v uchu;krvácení z nosu

-nervové záškuby/tiky; zmatenost, která může být někdy i závažná (delirium); rozrušení (pocit

neklidu, úzkosti); nervozita; poruchy osobnosti (pocityodcizení);

-brnění nebo znecitlivění;snížené dotekovévnímání; potíže se spaním; noční pocení; svalové křeče

v rukou a nohou, i v průběhu spánku;

-sucho v ústech; žíznivost; nevolnosti; potíže s polykáním; zvracení; ztráta chuti k jídlu; ztráta

hmotnosti; pálení žáhy; průjem a bolesti v žaludku; zácpa: krvácení z konečníku;

-obtížes dosažením erekce; karcinom prsu; infekce v pochvě;

-bolestinaprsou; bolesti zad; bolesti svalů/kloubů; pocit těžkosti způsobený celkovým otokem nebo

lokalizovanými otoky kotníků, nohou a lýtek (edém); neobvyklý způsob chůze;

-vypadávání vlasů/chlupů; nadměrný růst vlasů/ochlupení;

-zvýšení jaterních enzymů; vysoké hladiny parathyroidních hormonů; vysoké hladiny draslíku v krvi;

nízké hladiny vápníku v krvi.

Nežádoucí účinky s neznámoučetnostívýskytu:

-otoky na obličeji, rtech, v ústech, jazyka nebo hrdla které mohou způsobit obtíže s polykáním nebo

dýcháním; svědění kůže (kopřivka).Krvácení do žaludku.Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

-krvácení ze zažívacího traktu.

Jemožné, že nebudete moci posoudit, zdali se u vás některé z výše uvedených nežádoucích účinků

vyskytují, dokud Vás na ně neupozorní Váš lékař.

Pokud se kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

prosím,sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK REXTOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Rextol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedezé na krabičce a ampuli nebo

lékovceza EXP. Dobapoužitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Rextol by měl být čirý, bezvarvý. Nepouživejte, pokud je roztok zabarvený nebo obsahuje částice.

Přípravek Rextol by měl být použit ihned po jeho otevření.

Nepoužívejte přípravek Rextol, pokud si všimnete částeček v roztoku nebo změny zbarvení.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE.

Co přípravek Rextol obsahuje

-Léčivou látkou je paricalcitolum.

Jeden ml roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum.

Jeden ml roztoku obsahuje2mikrogramyparicalcitolum.

-Pomocnými látkami jsou: ethanol (alkohol), propylenglykol a voda na injekci.

Jak přípravek Rextol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Rextol injekční roztok je čirý a bezbarvý roztok bez viditelných částeček.

Rextol 5 mcg/ml injekční roztok

Dodáván vbaleníchobsahujících:

1ml ampule o obsahu 5 mikrogramů/ml

2ml ampule o obsahu 10 mikrogramů

nebo

1 ml lahvička o obsahu 5 mikrogramů/ml

2 ml lahvička o obsahu 10 mikrogramů

Rextol 2 mcg/ml injekční roztok

Dodávánvbaleních obsahujících:

1ml ampule o obsahu 2 mikrogramů/ml

nebo

1 ml lahvička o obsahu 2 mikrogramů/ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

RAFARM S.A.

12, Korinthou street

154 51 Neo Psihico

Atény

Řecko

Výrobce

RAFARM S.A.

Atény

Řecko

Tento přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Portugalsko REXTOL

Česká republika REXTOL

Dánsko Paricalcitol Alternova

Španělsko REXTOL

Finsko Paricalcitol Alternova injektioneste, liuos

Řecko REXTOL

Slovenská republika REXTOL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :

7.12.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Rextol2 mcg/ml a5mcg/ml, injekční roztok

Příprava roztoku pro injekci

Rextol2 mcg/ml a 5 mcg/ml, injekční roztok je určen pouze k jednorázovémuužití. Tak jako u všech

léčivých přípravků, určených k injekčnímu podání, měl by být rozpuštěný roztok před podáním

prohlédnut kvůli možné přítomnosti částeček či změny zabarvení.

Kompatibilita

Propylenglykol interaguje s heparinem a neutralizuje jeho účinek. Přípravek Rextol, injekční roztok

obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol a musíbýt podáván jiným injekčním portem než

heparin.

Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky.

Uchovávání a doba použitelnosti

Parenterálníléčivé přípravky by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány z důvodu možné

přítomnosti částeček nebo změn zabarvení. Roztok je čirý a bezbarvý.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti tohoto léčivého přípravku je 2 roky.

Dávkování a způsob podání

Přípravek Rextol, injekční roztok je podáván žilním katetrempři hemodialýze.

Dospělí

1) Úvodní dávka by měla být vypočítána na základě výchozích hladin parathyreoidálního hormonu

(PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočte dle následujícího vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) =výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

NEBO

=výchozí hladina výchozího PTH v pg/ml

a podá jako intravenózní (IV) bolus, ne častěji než každý druhý den kdykoliv během dialýzy.

Maximální dávka, jejíž bezpečnost potvrdily klinické studie, je 40 mg.

2) Titrační dávka:

V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty

u neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace

dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemienebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového

součinu Ca x P nad 5,2 mmol 2 /l 2 (65 mg 2 /dl 2 ), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkem Rextol

přerušit do doby, než dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu,

ato nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na

léčbu.

V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované doporučenídávkování

(Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)

Hladina iPTH ve vztahu

kvýchozímhodnotám Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená Zvýšení o 2 až 4μg

Snížení o < 30%

Snížení o> 30%, < 60%

Bezezměn

Snížení o> 60% Snížení o2až 4μg

iPTH < 15,9 pmol/1(150pg/ml)

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí oregistraci sp.zn.sukls143835-6/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rextol5mcg/ml

Rextol2mcg/ml

injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rextol 5 mcg/ml

1 ml injekčního roztoku obsahuje5 mikrogramůparicalcitolum.

2 ml injekčního roztoku obsahují10 mikrogramůparicalcitolum.

Rextol 2 mcg/ml

1 ml injekčního roztoku obsahuje2 mikrogramyparicalcitolum.

Pomocné látky:bezvodý etanol (11% v/v, 0,110 ml/1ml) a propylenglykol.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Injekční roztok

Čirý a bezbarvý vodný roztok bez viditelných částic

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Parikalcitol je indikovánk prevenci a léčbě sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných

pacientů s chronickým selháním ledvin.

4.2 Dávkování a způsob podání

Rextolinjekční roztok je podáván žilním katetrem během hemodialýzy.

Dospělí

1) Úvodní dávka se vypočítá podlevýchozích hladin parathormonu (PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočítá podle vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) =výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

nebo

=výchozí hladina intaktního PTH v pg/ml

a podá se intravenózním (i.v.) bolusem ne častěji než obden kdykoliv během dialýzy.

V klinických studiích byla maximální bezpečně podaná dávka až 40μg.

2) Titrační dávka:

V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5-3x vyšší než je horní hranice normální hodnoty

u neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace

dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového

součinu Ca x P nad 5,2mmol 2 /l 2 (65 mg 2 /dl 2 ), je nutné snížit dávku nebo léčbu přípravkemRextol

přerušit do doby, než dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu,

a to nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na

léčbu.

V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhovanédoporučenídávkování

(Úprava dávkování ve 2 až 4-týdenních intervalech)

Hladina iPTHve vztahu

kvýchozímhodnotám Úprava dávky paricalcitolu

Stejná nebo zvýšená Zvýšení o 2 až 4μg

Snížení o < 30%

Snížení o> 30%, < 60%

Bezezměn

Snížení o> 60% Snížení o2až 4μg

iPTH < 15,9 pmol/1(150pg/ml)

Jakmile je určena dávka, je nutné stanovovat hladiny kalcia a fosfátů v séru nejméně v měsíčních

intervalech. Stanovení intaktního PTH v séru se doporučuje každé 3 měsíce. Během úpravy dávky

parikalcitolu může být potřebné provádět častější laboratorní vyšetření.

Poškozeníjater

Koncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním postižením

jsou obdobné jako u zdravých osob. U této populace pacientů není zapotřebí provádět úpravu dávky.

U pacientů s těžkým jaterním postižením nejsou žádné zkušenosti s dávkováním.

Pediatrická populace

Zkušenosti s podáváním u dětí jsou omezené. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí do 5 let

věku.Údaje o podávání dětem, které jsouvsoučasnosti dostupné, jsou popsánybod 5.1.

Geriatrická populace

U pacientů ve věku 65 let a starších jsou jenom omezené zkušenosti s užíváním parikalcitolu

během klinických studií fáze III. V těchto studiích nebyl pozorován žádný celkový rozdíl v účinnosti

nebo bezpečnosti mezi pacienty ve věku 65 a staršími a pacientymladšími.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Intoxikace vitaminem D

Hyperkalcemie

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Nadměrná suprese parathormonu může mít za následek zvýšeníhladin kalcia v séru a může vést

kmetabolickému kostnímu onemocnění. Pro dosažení řádných fyziologických výsledků je nutné

monitorování pacienta a individuální titrace dávky.

Pokud dojde k rozvoji klinicky významné hyperkalcémie u pacientů užívajícíchvazače fosfátů na bázi

vápníku, je vhodné dávku kalciového vazače fosfátů snížit nebo jeho podávání přerušit.

Toxicita digitalisu je potencována hyperkalcemií jakékoliv příčiny, proto je při podávání digitalisu

souběžně s parikalcitolem nutná opatrnost(viz bod 4.5).

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání parikalcitolu spolu s ketokonazolem (viz bod 4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje11% v/v etanolu (alkoholu). Každá dávka může obsahovat až 1,3 g

etanolu. Etanolje škodlivý u pacientů s alkoholismem.

Obsah ethanolu je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin,

jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

4.5 Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly s parikalcitolem v injekční formě provedeny. Nicméně interakční studie

zaměřená na současné užívání ketokonazolu a parikalcitolu byla provedena u lékové formy tobolek.

Fosfát nebo léčivé přípravky příbuzné vitaminu D se nesmí podávat společně s parikalcitolem

vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P.

Vysoké dávky přípravků s obsahem kalcia nebo thiazidová diuretika mohou zvyšovat riziko

hyperkalcémie.

Přípravky s obsahem hliníku (např. antacida, léky vázající fosfáty) se nesmí dlouhodobě podávat

s léčivými přípravky s obsahem vitaminu D, protože se mohou vyskytovat zvýšené hladiny hliníku

v krvi a může dojít k hliníkové kostní toxicitě.

Přípravky s obsahem hořčíku (např. antacida) se nesmí používat současně spřípravky s obsahem

vitaminu D, protože se může vyskytnout hypermagnezémie.

Ketokonazol je známý nespecifický inhibitor několika enzymů cytochromu P450. Dostupné údaje ze

zkoumání in vitro a in vivo naznačují, že ketokonazol může reagovat s enzymy, které jsou odpovědné

za metabolismus parikalcitolu a jiných analogů vitaminu D. Pokud je parikalcitol podáván s

ketokonazolem, je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4).U zdravých jedinců byl sledován vliv

opakovanéhopodání ketokonazolu, podávaného v dávce 200mg dvakrát denně po dobu 5 dní na

farmakokinetiku parikalcitolu ve formě tobolek. V přítomnosti ketokonazolu byla Cmax parikalcitolu

ovlivněna jen minimálně, zato AUC0-∞ sepřibližně zdvojnásobila. Průměrný poločas parikalcitolu v

přítomnosti ketokonazolubyl 17,0hodin, v porovnání s 9,8 hodinami, kdy byl parikalcitol podáván

samostatně. Výsledky této studie naznačují, že po perorálním podáním parikalcitolu pravděpodobně

není maximální zvýšení AUC∞ parikalcitolu, pramenící z jeho interakce s ketokonazolem,větší, než

přibližně dvojnásobné.

Toxicita digitalisu je znásobena při hyperkalcémii jakéhokoliv původu, proto je třeba opatrnosti, je-li

digitalis předepsán současně s parikalcitolem (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Neexistují adekvátní údaje o použití parikalcitolu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko při použití u lidí není známo. Z tohoto důvodu by

přípravekRextolneměl být v průběhu těhotenství užíván, pokud to není zcela nezbytně nutné.

Kojení:

Studie na zvířatech ukázaly, že parikalcitol nebo jeho metabolity jsou v malém množství vylučovány

do mateřského mléka. Při rozhodování, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu

parikalcitolem, je třeba vzít v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčbyparikalcitolem pro ženu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Parikalcitolembylo ve fázi II/III/IV klinických studií léčeno přibližně 600 pacientů. Celkově

hlásilo nežádoucí účinky 6% pacientů léčenýchparikalcitolem.

Nejčastější nežádoucí reakcí související s léčbouparikalcitolembyla hyperkalcemie u 4,7%

pacientů. Hyperkalcemie je závislá na nadměrném snížení hladiny PTH a lze ji minimalizovat

správnou titrací dávky.

Klinické a laboratorní nežádoucí účinky, jejichž výskyt v souvislosti s parikalcitolem je přinejmenším

možný, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů MedDRA, upřednostňovaného názvu a frekvence.

Jsou používány tyto kategorie četnosti: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥1/100,<1/10), méně časté

(≥1/1000,<1/100), vzácné (≥1/10000,<1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (nelze

z dostupných údajůurčit).

Třídy orgánových systémů Preferované označení Četnost

Infekce ainfestace Sepse, pneumonie, infekce , faryngitida,

vaginální infekce, chřipka Méně časté

Novotvary benigní, maligní a

nespecifikované (včetně cyst a

polypů) Karcinom prsu Méněčasté

Poruchy krve a lymfatického

systému Anémie, leukopenie, lymfadenopatie Méně časté

Hypersensitivita Méně časté Poruchy imunitníhosystému

Angioedém, laryngální edém, urtikarie Není známo

Hypoparathyrodismus Časté Endokrinní poruchy

Hyperparathyrodismus Méně časté

Hyperkalcémie, Hyperfosfatémie Časté Poruchy metabolismu a výživy

Hyperkalémie, hypokalcémie, anorexie, Méně časté

Psychiatrické poruchy Stavy zmatenosti,delirium,

depersonalizace, agitace, insomnie, Méně časté

nervozita

Bolest hlavy, dysgeusie, Časté Poruchy nervového systému

kóma, cévní mozková příhoda, tranzitorní

ischemická ataka, synkopa, myoklonus,

hypestezie, parestezie, závratě Méně časté

Poruchy oka Glaukom, konjunktivitida Méně časté

Poruchy ucha alabyrintu Poruchy ucha Méně časté

Srdeční poruchy Srdeční zástava, arytmie, flutter Méně časté

Cévní poruchy Hypertenze, hypotenze Méně časté

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Plicní edém, astma, dyspnoe, epistaxe,

kašel Méně časté

Krvácení z rekta, kolitida, průjem,

gastritida, dyspepsie, dysfagie, bolesti

břicha, zácpa, nausea, zvracení, sucho v

ústech,gastrointestinální obtíže Méně časté Gastrointestinálníporuchy

gastrointestinální krvácení Není známo

Pruritus Časté Poruchy kůže a podkožní tkáně

Bulóznídermatitida, alopecie,

hirsutismus,vyrážka, hyperhidróza Méně časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně Artralgie,ztuhlost kloubůbodání ve

svalech, myalgie Méně časté

Poruchy reprodukčního systému

a poruchy prsů Bolesti prsou, erektilní dysfunkce Méně časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně Poruchy chůze, periferní edém, bolest,

bolest v místě injekčního vpichu,

horečnaté stavy, bolest na hrudi,

celkové zhoršení stavu astenie, malátnost,

žízeň Méně časté

Vyšetření Prodloužená doba krvácivosti, zvýšení

aspartataminotransferázy, abnormality v

laboratorních výsledcích, úbytek

hmotnosti Méně časté

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Předávkování parikalcitolem může vést khyperkalcemii.

V případě předávkování je třeba příznaky a symptomy hyperkalcémie (hladiny sérového kalcia)

monitorovat a hlásit lékaři. Je třeba zahájit vhodnou léčbu.

Parikalcitol není při dialýze významně eliminován. Léčba pacientů s klinicky významnou

hyperkalcémií zahrnuje okamžitou redukci dávek nebo přerušení léčby parikalcitolem a dále dietu

s nízkým obsahem kalcia, vysazení kalciových suplementů, zvýšení pohybové aktivity pacienta,

pozorné sledování vodních či elektrolytových dysbalancí, analýzu kardiografických abnormalit

(především u pacientů užívajících digitalis) a hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu s využitím

dialyzátu bez obsahu kalcia, jak je doporučováno.

Rextol injekční roztok obsahuje pomocnou látku propylenglykol 39% v/v. Byly hlášeny ojedinělé

případytoxických účinků spojených s podávánímvyšších dávek propylenglykolu jako jedeprese CNS,

hemolýzaa laktátová acidóza. Ačkoli se při podávání parikalcitolu tyto účinky neočekávají, jelikož je

propylenglykol eliminován během dialýzy, je nutné vzít vúvahu riziko toxického účinku vpřípadě

předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparathyreoidální léčiva-ATC kód: H05BX02

Mechanismus účinku:

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktivní analog vitaminu D kalcitriolu s úpravou na postranním

řetězci (D2) a kruhu A (19-nor), který umožňuje aktivaci selektivního receptoru vitaminu D (VDR).

Parikalcitol selektivně zvyšuje aktivaci VDR v příštítných tělíscích,aniž by zvyšoval VDR ve střevě a

jeméně účinný na kostní resorpci. Parikalcitol rovněž zvyšuje regulaci receptoru citlivého na kalcium

(CaSR) v příštítných tělíscích. Výsledkem této regulace je snížení hladin parathormonu (PTH)

parikalcitolem inhibicíproliferace příštítných tělísek a snížením syntézy a sekrece PTH s minimálním

dopadem na hladiny kalcia a fosforu. Parikalcitol může účinkovat přímo na kostní buňky s cílem

zachovat kostní objem a zlepšit mineralizační povrchy. Úprava patologických hladin PTH

s normalizací homeostázy kalcia a fosforu může zabránit vzniku metabolického kostního onemocnění

při chronickém renálním onemocnění nebo ho léčit.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnostparikalcitolubyla zkoumána ve 12-týdenní

randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s 29 pediatrickými pacienty ve věku

5-19 let v posledním stadiu onemocnění ledvin na dialýze. Šestnejmladších pacientůléčených

parikalcitolembylo ve věku 5-12 let. Dávkování bylo odvozeno z výchozích hladin intaktního PTH

(iPTH). Počáteční dávkování při hodnotách iPTH pod 500 pg/ml činilo 0,04 mikrogramů/kg

parikalcitolu3x týdně a při hodnotách iPTH ≥500 pg/ml činilo dávkování 0,08 mikrogramů/kg 3x

týdně. Dávky přípravku byly zvyšovány po přírůstcích 0,04 mikrogramů/kg v závislosti na sérových

hladinách iPTH, vápníku a poměru Ca x P v séru. Studii dokončilo 67% pacientů, léčených

parikalcitolema 14% pacientů, léčených placebem. Ve skupině léčenéparikalcitolembyly u 60%

pacientů zaznamenány 2 po sobějdoucí poklesy hladin iPTH o 30% oproti výchozím hladinám iPTH,

ve srovnání s 21% pacientů ve skupině léčené placebem. 71% pacientů ze skupiny léčené placebem

léčbu přerušilo z důvodu excesívní elevace hladin iPTH. Jak skupině léčenéparikalcitolem, tak ive

skupině, léčené placebem, se nevyskytl žádný případ rozvoje hyperkalcémie. Údaje o podávání

pacientůmmladším než 5 letnejsou k dispozici.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Farmakokinetika parikalcitolu byla studována u pacientů s chronickou renální insuficiencí (ChRI),

u kterých byla nutná hemodialýza. Parikalcitol se podává jako intravenózní bolus. Za dvě hodiny po

podání dávek v rozmezí od 0,04 do 0,24μg/kg koncentrace parikalcitolu výrazně poklesly a poté

klesaly logaritmicko-lineárně s průměrným poločasem asi 15 hodin. Při opakovaném podání

parikalcitolu nebyla pozorována jeho akumulace.

Vylučování

V klinické studii u zdravých osob se plazmatická radioaktivita po jednorázovém intravenózním podání

0,16 μg/kg bolusovédávky 3 H-parikalcitolu (n=4) přičítala mateřské látce. Parikalcitol byl vylučován

primárně hepatobiliárně, protože 74% podané radioaktivní dávky bylo vylučováno stolicí a pouze 16%

bylo zjištěno v moči.

Metabolismus

Vmoči a ve stolici bylo detekováno několik neznámýchmetabolitů, přičemž v moči nebyl detekován

žádný parikalcitol. Nebyla prováděna charakterizace a identifikace těchto metabolitů. Tyto metabolity

představovaly dohromady 51% radioaktivity v moči a 59% radioaktivity ve stolici. Plazmatická vazba

parikalcitolu na bílkovinyin vitrobyla velmi výrazná (>99,9%) a nesaturovatelná v koncentračním

rozmezí 1-100 ng/ml.

Farmakokinetická charakteristika parikalcitolu u pacientů s ChRI (dávka 0,24μg/kg)

Parametr Ν Hodnoty (průměr ± SD)

( 5minut po bolusu) 6 1850±664(pg/ml)

0-∞ 5 27382±8230(pghr/ml)

0,72±0,24(l/hod.)

6±2(l)

Speciální populace

Pohlaví, rasa a věk:U dospělých sledovaných pacientů nebyly pozorovány žádné farmakokinetické

rozdíly z hlediska věku nebo pohlaví. Nebyly zjištěny farmakokinetické rozdíly z hlediska rasy.

Poškození jater:Koncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s mírným až středně těžkým

poškozením jater jsou obdobné jako u zdravých osob. U těchto pacientů není tedy zapotřebí žádná

úprava dávek. U pacientů s těžkým poškozením jater nejsou s léčbou parikalcitolem žádné zkušenosti.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Charakteristické nálezy u studií toxicity s opakovanými dávkami u hlodavců a psů se obecně

připisovalykalcemické aktivitě parikalcitolu. K účinkům nejednoznačně souvisejícím s hyperkalcemií

patřilo snížení počtu leukocytů a atrofie thymu u psů a změny hodnot APTT (zvýšení u psů a snížení

u potkanů). Změny bílého krevního obrazu nebyly pozorovány v klinických studiích s parikalcitolem.

Parikalcitol neovlivňoval fertilitu u potkanů a nebyly zjištěny důkazy jeho teratogenní aktivity

u potkanů nebo králíků. Vysoké dávky jiných přípravků s vitaminem D podávaných během březosti

u zvířat vedly k teratogenezi.Bylo prokázáno, že parikalcitol při podání v dávkách toxických pro

matku ovlivňuje životaschopnost plodů a podporuje významný vzestup perinatální a postnatální

mortality novorozených potkanů.

V souboru analýz genotoxicityin vitroain vivonebyl zjištěngenotoxický potenciál parikalcitolu.

Studie kancerogenity u hlodavců neukázaly na žádná speciální rizika při používání u lidí.

Podávané dávky parikalcitolu nebo jeho systémová expozice byly mírně vyšší než terapeutické dávky

nebo systémová expozice parikalcitolu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Bezvodý etanol (11% v/v)

propylenglykol

voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími léčivými přípravky.

Mezi propylenglykolem a heparinem dochází k interakci, přičemž se neutralizuje účinek heparinu.

Rextolinjekční roztok obsahuje jako pomocnou látku propylenglykol,a proto se má podávat jiným

injekčním portem než heparin.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Po otevření ihned spotřebujte.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Ampule zčiréhoskla typu Isobjemovoukapacitou2 ml.

Lahvička zčirého skla typu I sobjemovou kapacitou3ml uzavřenázátkou (brombutylová pryž

potažená látkou Flurotec)azajištěná ochrannouhliníkovoučepičkousflipp-off uzávěrem.

Typy balení přípravkuRextoljsou:

Rextol 5 mcg/ml, injekční roztok:

Balení obsahující1 ampulipo 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 ampulí po1ml injekčního roztoku

Balení obsahující 1 ampuli po 2 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 ampulí po 2 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 1 lahvičku po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 lahviček po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 1 lahvičku po 2 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 lahviček po 2 ml injekčního roztoku

Rextol 2 mcg/ml, injekční roztok:

Balení obsahující 1 ampuli po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 ampulí po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 1 lahvičku po 1 ml injekčního roztoku

Balení obsahující 5 lahviček po 1 ml injekčního roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Parenterální léčivé přípravky je zapotřebí před podáním vizuálně zkontrolovat na obsah cizorodých

látek a změnu barvy. Roztok je čirý a bezbarvý.

Pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok zlikvidujte.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RAFARM S.A.

12, Korinthou street

154 51 Neo Psihico

Atény

Řecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Rextol 2mcg/ml : 56/537/11-C

Rextol 5mcg/ml: 56/538/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

7.12.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace