Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot 300/16.5 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amphenicols, kombinace
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QJ01BA
INN (Mezinárodní Name):
Amphenicols, combinations (Flunixinum, Florfenicolum)
Dávkování:
300/16.5mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Amphenicols
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938351 - 1 x 100 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/030/07-C
Datum autorizace:
2007-07-25

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vet Pharma Friesoythe

Sedelsberger Strasse 2

26161 Friesoythe

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Resflor je čirá, nažloutlá až slámově žlutá tekutina, obsahující 300,00 mg/ml Florfenikolum a 16,5 mg/ml

Flunixinum (ut Flunixini megluminum).

4.

INDIKACE

Pro skot:

Léčba horečnatých respiračních onemocnění skotu způsobených Mannheimia haemolytica, Pasteurella

multocida, Mycoplasma bovis a Histophilus somni.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dospělých chovných býků.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním jater a ledvin.

Nepoužívat jestliže hrozí riziko gastrointestinálního krvácení nebo v případech poruchy srážlivosti krve.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním srdce.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Subkutánní podání přípravku může způsobit otok v místě aplikace, který je hmatatelný 2-3 dny po

aplikaci. Otoky v místě podání injekce přetrvávaly po dobu 15-36 dnů po aplikaci. Tato skutečnost je

zapříčiněna minimálním až středním drážděním podkoží. V několika případech bylo rovněž pozorováno

rozšíření do svalů v podkoží. Po uplynutí 56. dnů od aplikace nebyly pozorovány žádné významné

změny, které by vyžadovaly konfiskaci při porážce.

V průběhu dohledu po uvedení přípravku na trh byly ve velmi vzácných případech hlášeny anafylaktické

reakce. Tyto reakce mohou být fatální.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

40 mg/kg florfenikolu a 2,2 mg/kg flunixinu (2 ml/15 kg ž. hm.) se aplikuje subkutánně jednorázovým

podáním.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vydezinfikujte závěr lahvičky před odebráním jednotlivé dávky. Používejte sterilní jehlu a stříkačku.

K zajištění přesného dávkování a zamezení poddávkování je nutno stanovit živou hmotnost zvířete co

možná nejpřesněji.

Aplikovaný objem nemá převýšit 10 ml na jedno místo injekčního podání.

Aplikaci provádějte pouze do oblasti krku.

Je doporučeno zahájit léčbu zvířat v časných stadiích onemocnění a sledovat odezvu na léčbu

v následujících 48 hodinách. Protizánětlivá složka přípravku Resflor, flunixin, může maskovat

nedostatečnou bakteriální odpověď na florfenikol v prvních 24 hodinách po aplikaci. Pokud příznaky

onemocnění přetrvávají nebo se zintenzivňují, nebo pokud dojde k znovuvzplanutí onemocnění, měla by

být změněna terapie s použitím jiného antibiotika a pokračováno v jeho podávání až do úplného vymizení

příznaků.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 46 dnů

Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat v průběhu laktace

nebo v období stání na sucho. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou

spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nemrazit.

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek by měl být používán na základě výsledků testů citlivosti bakterie izolované ze zvířete.

Pokud to není možné, léčba by měla být založena na místních (na úrovni regionu, farmy)

epidemiologických

informacích

citlivosti

cílové

bakterie.

Při použití přípravku mají být zohledněny oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Použití přípravku v rozporu s infomacemi uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence bakterií

rezistentních k florfenikolu.

Nepoužívat u zvířat dehydratovaných, hypovolemických či hypotenzních z důvodu zvýšeného rizika

renální toxicity. Zamezte současnou aplikaci jiného potenciálně nefrotoxického přípravku.

Opakované denní podávání bylo spojeno s výskytem erozí ve slezu u telat u období mléčné výživy. U

této věkové skupiny by měl být přípravek používán s opatrností.

Bezpečnost přípravku nebyla testována u telat stáří 3 týdnů a mladších.

Současné použití jiné účinné látky s vysokým stupněm vazby na plazmatický protein může konkurovat

takové vazbě s flunixinem a tímto způsobem zvyšovat jeho toxicitu. Předchozí terapie jiným

antiflogistikem může vést k dodatečnému nebo zvýšenému riziku nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu

by měl být dodržen 24 hodinový odstup před zahájením léčby. Tento odstup však musí zohlednit zvláště

farmakokinetiku předchozího použitého přípravku.

Přípravek nesmí být používán ve spojení s jinými NSAID nebo glukokortikoidy. Glukokortikoidy zvyšují

riziko gastrointestinálních ulcerací u zvířat léčených NSAID.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhněte se náhodnému samopodání injekce.

Po použití si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na propylenglykol a polyetylenglykoly by se měli vyhnout kontaktu s

veterinárním léčivým přípravkem.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Vliv florfenikolu na reprodukční schopnosti skotu, březost a laktaci nebyl stanoven. Použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování:

Po podání cílovému druhu zvířat po 3x delší dobu než doporučuje terapie a při podání 3 a 5 násobku

doporučené dávky, došlo ke snížení příjmu potravy ve skupině. Snížení tělesné hmotnosti bylo

pozorováno ve skupině, které byl aplikován 5 násobek doporučené dávky (následně po snížení příjmu

krmiva). Snížení příjmu vody bylo pozorováno ve skupině, které byl podán 5 násobek doporučené dávky.

Tkáňové dráždění se zvyšuje s podaným objemem.

Léčba 3 násobkem doporučené léčebné dávky byla spojena s dávkou souvisejícími erozivními a

ulcerózními změnami ve slezu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

100 ml a 250 ml injekční lahvičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivé látky:

Florfenicolum

300,0mg

Flunixinum

16,5 mg

(jako flunixini megluminum)

Pomocné látky:

Propylenglykol (antimikrobiální konzervant)

E 1520

150 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirá, nažloutlá až slámově žlutá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro skot:

Léčba horečnatých respiračních onemocnění skotu způsobených Mannheimia haemolytica,

Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis a Histophilus somni.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u dospělých chovných býků.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním jater a ledvin.

Nepoužívat jestliže hrozí riziko gastrointestinálního krvácení nebo v případech poruchy srážlivosti

krve

Nepoužívat u zvířat s onemocněním srdce.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek by měl být používán na základě výsledků testů citlivosti bakterie izolované ze zvířete.

Pokud to není možné, léčba by měla být založena na místních (na úrovni regionu, farmy)

epidemiologických

informacích

citlivosti

cílové

bakterie.

Při použití přípravku mají být zohledněny oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Použití přípravku v rozporu s infomacemi uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence bakterií

rezistentních k florfenikolu.

Nepoužívat u zvířat dehydratovaných, hypovolemických či hypotenzních z důvodu zvýšeného rizika

renální toxicity. Zamezte současnou aplikaci jiného potenciálně nefrotoxického přípravku.

Opakované denní podávání bylo spojeno s výskytem erozí ve slezu u telat u období mléčné výživy. U

této věkové skupiny by měl být přípravek používán s opatrností.

Bezpečnost přípravku nebyla testována u telat stáří 3 týdnů a mladších.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyhněte se náhodnému samopodání přípravku.

Po použití si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na propylenglykol a polyetylenglykol by se měli vyhnout kontaktu s

veterinárním léčivým přípravkem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Subkutánní podání přípravku může způsobit otok v místě injekčního podání, který je palpovatelný 2-3

dny po aplikaci. Otoky v místě podání injekce přetrvávaly po dobu 15-36 dní po aplikaci. Tato

skutečnost je zapříčiněna minimálním až středním drážděním podkoží. V několika případech bylo

rovněž pozorováno rozšíření do svalů v podkoží. Po uplynutí 56 dnů od aplikace nebyly pozorovány

žádné významné změny, které by vyžadovaly konfiskaci při porážce.

V průběhu dohledu po uvedení na trh byly ve velmi vzácných případech hlášeny anafylaktické reakce.

Tyto reakce mohou být fatální.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vliv florfenikolu na reprodukční schopnosti skotu, březost a laktaci nebyl stanoven. Použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné použití jiné účinné látky s vysokým stupněm vazby na plazmatické bílkoviny může

konkurovat takové vazbě s flunixinem a tímto způsobem zvyšovat jeho toxicitu. Předchozí

terapie jiným antiflogistikem může vést k dodatečnému nebo zvýšenému riziku nežádoucích účinků.

Z tohoto důvodu by měl být dodržen 24 hodinový odstup po použití jiných antiflogistik. Tento odstup

však musí zohlednit zvláště farmakokinetiku předchozího použitého přípravku.

Přípravek nesmí být používán ve spojení s jinými NSAID nebo glukokortikoidy. Glukokortikoidy

zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací u zvířat léčených NSAID.

4.9

Podávané množství a způsob podání

40 mg/kg florfenikolu a 2,2 mg/kg flunixinu (2 ml/15 kg ž. hm.) se aplikuje subkutánně

jednorázovým podáním.

Podávaný objem nemá převýšit 10 ml na jedno místo injekčního podání.

Je doporučeno zahájit léčbu zvířat v časných stadiích onemocnění a sledovat odezvu na léčbu

v následujících 48 hodinách. Protizánětlivá složka přípravku Resflor, flunixin, může maskovat

nedostatečnou bakteriální odpověď na florfenikol v prvních 24 hodinách po aplikaci. Pokud příznaky

onemocnění přetrvávají nebo se zintenzivňují, nebo pokud dojde k znovuvzplanutí onemocnění, měla

by být změněna terapie s použitím jiného antibiotika a pokračováno v jeho podávání až do úplného

vymizení příznaků.

Aplikaci provádějte pouze do oblasti krku.

Otřete závěr lahvičky před odebráním jednotlivé dávky. Používejte sterilní jehlu a stříkačku.

K zajištění přesného dávkování je nutno stanovit živou hmotnost zvířete co možná nejpřesněji, aby se

zamezilo poddávkování.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání cílovému druhu zvířat po 3x delší dobu než doporučuje terapie a při podání 3 a 5 násobku

doporučené dávky, došlo ke snížení příjmu potravy ve skupině. Snížení tělesné hmotnosti bylo

pozorováno ve skupině, které byl aplikován 5 násobek doporučené dávky (následně po snížení příjmu

krmiva). Snížení příjmu vody bylo pozorováno ve skupině, které byl podán 5 násobek doporučené

dávky. Tkáňové dráždění se zvyšuje s podaným objemem.

Léčba 3 násobkem doporučené léčebné dávky byla spojena s dávkou souvisejícími erozivními a

ulcerózními změnami ve slezu.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: 46 dnů

Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat v průběhu

laktace nebo v období stání na sucho. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro

lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, amfenikoly.

ATC vet: QJ01BA99

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Florfenikol je syntetické antibiotikum se širokým spektrem účinku působím proti většině

grampozitivních a gramnegativních bakterií, se kterými se setkáváme u domácích zvířat. Účinek

florfenikolu je založen na inhibici syntézy bílkovin na ribozomální úrovni a je bakteriostatický.

Laboratorní testy potvrdily působení florfenikolu proti nejčastějším patogenům izolovaným při

respiračních onemocněních skotu. Patří mezi ně Mycoplasma bovis,

Mannheimia

haemolytica,

Pasteurella multocida, a Histophilus somni.

Ačkoli je florfenikol považován za bakteriostatické antibiotikum, in vitro studie prokázaly rovněž jeho

baktericidní účinnost proti Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.

Baktericidní aktivita florfenikolu je charakterizována jako časově závislá proti třem cílovým

patogenům, s možnou výjimkou u H.somni, kde byla pozorována závislost na koncentraci.

Během monitorovacího programu zjišťování citlivosti na florfenikol (2000-2003), bylo shromážděno

celkem 487 izolátů M. haemolytica, 522 izolátů P. multocida a 25 izolátů H. somni. Hodnoty MIC

byly v rozmezí mezi <0.12 a 2 µg/ml pro M. haemolytica (MIC

= 1 µg/ml), mezi <0.12 a 2 µg/ml

pro P. multocida (MIC

= 0.50 µg/ml) a mezi 0.12 a 0.5 µg/ml pro H. somni. Hraniční hodnoty pro

bovinní respirační patogeny dle CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) byly stanoveny

takto:

Patogen

Koncentrace

florfenikolu v

disku

(µg)

Průměr (mm)

MIC (µg/ml)

M. haemolytica

P. multocida

H. somni

15-18

Pro Mycoplasma bovis

CLSI nestanovil standardizované ani hraniční koncentrace ani metody

kultivace. I přes snížení množství patogenního agens ve tkáni plic, nemusí po léčbě přípravkem dojít k

úplné eliminaci Mycoplasma bovis.

Jediné známé mechanismy rezistence k chloramfenikolu, které jsou považovány za klinicky závažné,

jsou inaktivace zprostředkovaná CAT (chloramfenikol acetyltransferázou) a rezistence antibiotika

prostřednictvím vylučování antibiotika effluxní pumpou. Z výše uvedených pouze některé rezistence

typu effluxu způsobí rovněž rezistenci k florfenikolu a je zde možnost ovlivnění četnosti této

rezistence použitím florfenikolu u zvířat. Rezistence k florfenikolu u cílových patogenů byla hlášena

pouze ve výjimečných případech a byla spojena s effluxní pumpou a přítomností floR genu.

Flunixin meglumin je protizánětlivý přípravek nesteroidní povahy s analgetickým a antipyretickým

účinkem.

Flunixin meglumin působí jako reverzibilní neselektivní inhibitor cyclooxygenázy (společně COX 1 a

COX 2), která je důležitým enzymem v kaskádě rozpadu arachidonové kyseliny, kde přeměňuje

kyselinu arachidonovou na cyklické endoperoxidázy. Touto inhibicí je tak přerušena následná tvorba

eikosanoidů, důležitých mediátorů zánětlivého procesu zodpovědných za horečku, bolest a tkáňovou

zánětlivou reakci. Flunixin meglumin svým působením na kaskádu rozpadu arachidonové kyseliny

rovněž inhibuje tvorbu tromboxanu, který podporuje agregaci krevních destiček a vazokonstrikci.

Tromboxan je uvolňován ke srážení krve. Flunixin využívá ke svému antipyretickému působení

rovněž inhibici prostaglandinu E2 na úrovni hypotalamu. Ačkoli flunixin nemá přímý účinek na

endotoxiny, poté co již došlo k jejich vzniku, snižuje tvorbu prostaglandinů a v tomto místě kaskády

blokuje mnoho účinků zapříčiněných jejich vyplavením. Prostaglandiny jsou součástí složitějšího

procesu, který je spojený se vznikem endotoxického šoku.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po subkutánním podání přípravku v doporučené dávce 40 mg/kg florfenikolu přetrvává účinná hladina

v krvi skotu nad MIC

1 µg/ml po dobu přibližně 50 hodin a nad MIC

2 µg/ml po dobu přibližně 36

hodin. Maximální plazmatické koncentrace (C

) 9,9

g/ml je dosaženo po přibližně 8 hodinách

) po podání.

Po subkutánním podání přípravku v doporučené dávce 2,2 mg/kg flunixinu je maximální plazmatické

koncentrace (C

) 2,8

g/ml dosaženo po 1 hodině (T

) po podání. Distribuční objem je průměrně 2

litry na kg.

Vazba florfenikolu na bílkoviny je přibližně 20% a flunixinu > 99%. Rezidua florfenikolu se vylučují

močí přibližně v 68% a trusem v 8%. Rezidua flunixinu se vylučují močí přibližně ve 34% a trusem v

57%.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Propylenglykol (E1520)

Methylpyrrolidon

Kyselina citronová

(Makrogol 300)

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Nemrazit. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

100 ml a 250 ml

skleněná injekční lahvička typu I

brombutylový uzávěr

hliníková pertle.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5821 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/030/07-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.7.2007 / 16.12.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2020

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace