Repose 500 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Pentobarbital
Dostupné s:
Le Vet Beheer, B.V.
ATC kód:
QN51AA
INN (Mezinárodní Name):
Pentobarbital (Pentobarbitalum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
kočky, psi, hlodavci, králíci, skot, ovce, kozy, prasata, koně, norci
Terapeutické oblasti:
Barbituráty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905927 - 1 x 100 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/024/17-C
Datum autorizace:
2017-05-23

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Repose 500 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Repose 500 mg/ml injekční roztok

Pentobarbitalum natricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka

Pentobarbitalum natricum 500 mg (odpovídá 455,7 mg pentobarbitalum)

Pomocné látky

Patentní modř V (E 131) 0,01 mg

Čirý modrý vodný roztok.

4.

INDIKACE

Eutanazie.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat k anestézii.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po injekčním podání může dojít k mírným svalovým záškubům.

V případě perivaskulárního podání nebo podání do orgánů/tkání, ze kterých dochází k nízké absorpci

přípravku, může dojít k prodloužení doby do okamžiku smrti. Perivaskulární nebo subkutánní podání

barbiturátů může mít za následek podráždění tkáně.

Pentobarbital sodný může způsobit vyvolání excitace. Premedikace/sedace značně snižuje riziko

excitace.

V ojedinělých případech se může objevit krátké lapavé dýchání, které souvisí se zástavou srdce. V

tomto stavu je zvíře již klinicky mrtvé.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

Hudcova 56a, 621 00 Brno, Mail: adr@uskvbl.cz, Webové stránky:

http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance>

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, králíci, norci, hlodavci, skot, ovce, kozy, prasata a koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka pentobarbitalu sodného v množství 140 mg na kg živé hmotnosti, což odpovídá 0,28 ml

přípravku/kg ž.hm., je obecně považována za postačující pro všechny uvedené cesty podání.

U malých zvířat mohou být použity vyšší dávky, a to zejména při intraperitoneálním podání.

Intravenózní podání by mělo být cestou volby, a pokud to veterinární lékař považuje za nutné, měla by

být provedena přiměřená sedace. U koní, skotu a prasat je nutná premedikace.

Pokud je intravenózní podání obtížné a pouze po hluboké sedaci nebo anestézii, může být přípravek

alternativně podán intrakardiální cestou u všech druhů kromě skotu a koní.

Pouze u malých zvířat lze alternativně použít intraperitoneální podání, ale pouze po vhodné sedaci.

Je třeba pečlivě dodržovat různé způsoby podávání u každého živočišného druhu (viz schéma).

Koně, skot

- Rychlé intravenózní podání

Premedikace je povinná

Prasata

- Rychlé intravenózní podání

- Způsob podání závisí na věku a hmotnosti

jedince a může to být intravenózní podání do

vena cava cranialis nebo ušní žíly.

- Intrakardiální podání

Premedikace je povinná

Ovce, kozy

- Rychlé intravenózní podání

- Intrakardiální podání

Při použití intrakardiální cesty je premedikace

povinná.

Psi, kočky

- Intravenózní podání s kontinuální rychlostí

podání, dokud není dosaženo stavu

bezvědomí.

- Intrakardiální podání

- Intraperitoneální podání

Při použití intrakardiální nebo intraperitoneální

cesty je premedikace povinná.

Králíci, hlodavci, norci

- Intravenózní podání

- Intrakardiální podání

- Intraperitoneální podání

Při použití intrakardiální nebo intraperitoneální

cesty je premedikace povinná.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zátku lze propíchnout maximálně 40krát použitím jehly 21G.

Zátku lze propíchnout maximálně 10krát použitím jehly 18G.

Uživatel musí proto zvolit injekční lahvičku vhodné velikosti.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Je třeba učinit patřičná opatření, aby těla a vedlejší živočišné produkty utracených zvířat, kterým byl

podán tento přípravek, nevstoupily do potravinového řetězce a nebyly použity k lidské spotřebě nebo

ke krmným účelům u zvířat.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

a štítku po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 56 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Intravenózní podání pentobarbitalu může u řady druhů zvířat způsobit excitaci, a pokud veterinární

lékař uzná za nutné, měla by být provedena dostatečná sedace zvířete. U koní, skotu a prasat je nutné

použít premedikaci vhodným sedativem a před provedením eutanazie tato zvířata uvést do hluboké

sedace. Musí být přijata opatření k zabránění perivaskulárního podání přípravku (např. pomocí

intravenózního katétru).

U prasat bylo prokázáno, že existuje přímý vztah mezi držením a úrovní excitace a agitace. Z tohoto

důvodu by injekční podání u prasat mělo být provedeno s co nejmenším nezbytným držením.

Vzhledem k obtížnosti bezpečného intravenózního podání u prasat je nutná odpovídající sedace zvířat

před i.v. podáním pentobarbitalu.

Intraperitoneální podání může způsobit opožděný nástup účinku se zvýšeným rizikem vyvolání

excitace. Intraperitoneální podání se smí používat pouze po odpovídající sedaci. Je nutné přijmout

opatření, která zabrání podání přípravku do sleziny nebo orgánů/tkání, ze kterých dochází k nízké

absorpci přípravku. Tento způsob podání je vhodný pouze pro malá zvířata.

Intrakardiální podání lze použít pouze tehdy, když je zvíře v hluboké sedaci, v bezvědomí nebo je

v celkové anestézii.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě náhodného podání zvířeti, u něhož nemá být provedena eutanazie, jsou vhodná opatření

jako umělé dýchání, podání kyslíku a užití analeptik.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Repose 500 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Pentobarbitalum natricum

500 mg

(odpovídá 455,7 mg pentobarbitalum)

Pomocné látky

Patentní modř V (E 131)

0,01 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý modrý vodný roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi, kočky, králíci, norci, hlodavci, skot, ovce, kozy, prasata a koně.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Eutanazie.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat k anestézii.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Intravenózní podání pentobarbitalu může u řady druhů zvířat způsobit excitaci, a pokud veterinární

lékař uzná za nutné, měla by být provedena dostatečná sedace zvířete. U koní, skotu a prasat je nutné

použít premedikaci vhodným sedativem a před provedením eutanazie tato zvířata uvést do hluboké

sedace. Musí být přijata opatření k zabránění perivaskulárního podání přípravku (např. pomocí

intravenózního katétru).

U prasat bylo prokázáno, že existuje přímý vztah mezi držením a úrovní excitace a agitace. Z tohoto

důvodu by injekční podání u prasat mělo být provedeno s co nejmenším nezbytným držením.

Vzhledem k obtížnosti bezpečného intravenózního podání u prasat je nutná odpovídající sedace zvířat

před i.v. podáním pentobarbitalu.

Intraperitoneální podání může způsobit opožděný nástup účinku se zvýšeným

rizikem vyvolání excitace. Intraperitoneální podání se smí používat pouze po odpovídající sedaci. Je

nutné přijmout opatření, která zabrání podání přípravku do sleziny nebo orgánů/tkání, ze kterých

dochází k nízké absorpci přípravku. Tento způsob podání je vhodný pouze pro malá zvířata.

Intrakardiální podání lze použít pouze tehdy, když je zvíře v hluboké sedaci, v bezvědomí nebo je

v celkové anestézii.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě náhodného podání zvířeti, u něhož nemá být provedena eutanazie, jsou vhodná opatření jako

umělé dýchání, podání kyslíku a užití analeptik.

Pokud eutanazii má podstoupit agresivní zvíře, doporučuje se premedikace snadněji podávaným

(perorální, subkutánní nebo intramuskulární) sedativem.

Ke snížení rizika vyvolání excitace by eutanazie měla být provedena v klidném prostředí.

U koní a skotu musí být k dispozici pro případ nutnosti náhradní způsob eutanazie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro použití pouze veterinárním lékařem.

Pentobarbital je silné hypnotikum a sedativum, které je toxické pro člověka. Může se systémově

vstřebávat kůží nebo očima a při požití. Systémová absorpce pentobarbitalu (včetně absorpce kůží

nebo v důsledku zasažení oka) způsobuje útlum, navození spánku, CNS a respirační depresi. Zvláštní

pozornost je nutné věnovat tomu, aby nedošlo k náhodnému požití přípravku nebo k náhodnému

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. Nikdy nepřenášejte stříkačku s nasazenou jehlou,

aby nedošlo k náhodnému injekčnímu podání.

V případě náhodného požití si ihned vypláchněte ústa a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě

náhodného zasažení kůže nebo očí musí být zasažené místo ihned omyto velkým množstvím vody.

Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo náhodné aplikaci jiným

osobám při podávání tohoto přípravku.

V případě náhodného samopodání injekce nebo závažného zasažení kůže nebo očí vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. NEŘIĎTE

MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k sedaci.

Embryotoxické účinky nejsou vyloučeny.

Těhotné a kojící ženy musí při manipulaci s tímto přípravkem dbát zvýšené opatrnosti. Tento

přípravek může způsobovat podráždění očí, podráždění kůže, stejně jako alergické reakce (vzhledem

k přítomnosti pentobarbitalu). Lidé se známou přecitlivělostí na pentobarbital by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s kůží a očima, včetně zasažení oka kontaminovanýma rukama.

Tento veterinární léčivý přípravek smí podávat pouze veterinární lékař, a to pouze v přítomnosti další

odborně způsobilé osoby, která je schopna poskytnout pomoc v případě náhodné expozice přípravkem.

Jestliže tito pracovníci nemají zdravotnické vzdělání, poučte je o rizicích souvisejících s přípravkem.

Při manipulaci s přípravkem používejte nepropustné rukavice.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po podání přípravku nastane do 10 sekund kolaps. Pokud je přípravek podáván stojícímu zvířeti, musí

osoba, která léčivý přípravek zvířeti podává, stejně jako další přítomné osoby, dbát opatrnosti

a udržovat potřebnou vzdálenost od zvířete, aby se zabránilo dalším zraněním.

Přípravek je hořlavý. Uchovávejte ho mimo dosah zdrojů zapálení.

Informace pro zdravotnický personál v případě expozice:

Opatření první pomoci by měla směřovat k udržení respiračních a srdečních funkcí. Při vážných

otravách je třeba přijmout opatření, která urychlí eliminaci absorbovaných barbiturátů z organismu.

Koncentrace pentobarbitalu v přípravku je taková, že náhodné injekční podání nebo požití i tak malého

množství jako 1 ml může mít u dospělého člověka závažné účinky na CNS. Dávka 1 g pentobarbitalu

sodného (odpovídá 2 ml přípravku) byla u lidí hlášena jako smrtelná. Léčba by měla být podpůrná

s vhodnou intenzivní terapií a udržováním dýchání.

Další opatření

Těla zvířat utracených tímto přípravkem musí být likvidována podle místních právních předpisů.

Z důvodu rizika sekundární intoxikace nesmí být zvířata, která byla utracena tímto přípravkem,

zkrmována jiným zvířatům.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po injekčním podání může dojít k mírným svalovým záškubům.

V případě perivaskulárního podání nebo podání do orgánů/tkání, ze kterých dochází k nízké absorpci

přípravku, může dojít k prodloužení doby do okamžiku smrti. Perivaskulární nebo subkutánní podání

barbiturátů může mít za následek podráždění tkáně.

Pentobarbital sodný může způsobit vyvolání excitace. Premedikace/sedace značně snižuje riziko

excitace.

V ojedinělých případech se může objevit krátké lapavé dýchání, které souvisí se zástavou srdce.

V tomto stavu je zvíře již klinicky mrtvé.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Je-li eutanazie nutná, je možné přípravek použit u březích nebo laktujících zvířat. Při výpočtu dávek je

třeba vzít v úvahu zvýšenou živou hmotnost březích zvířat. Pokud je to možné, měl by se přípravek

podávat intravenózně. Plod nesmí být vyjmut z těla matky (například pro účely zkoušek) dříve než 25

minut po potvrzení úhynu matky. V tomto případě je třeba zjistit, zda plod nejeví známky života,

a pokud je to nutné, je třeba provést usmrcení odděleně.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Ačkoli premedikace sedativy může zpozdit požadovaný účinek přípravku v důsledku snížené oběhové

funkce, nemusí to být klinicky zjistitelné, neboť látky tlumící CNS (opioidy, α2 agonisty

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace