Replagal

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
agalsidáza alfa
Dostupné s:
Shire Human Genetic Therapies AB
ATC kód:
A16AB03
INN (Mezinárodní Name):
agalsidase alfa
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Fabryho choroba
Terapeutické indikace:
Replagal je indikován k dlouhodobé substituční enzymové terapii pacientů s potvrzenou diagnózou Fabryho nemoci (deficience α-galaktosidázy A).
Přehled produktů:
Revision: 23
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000369
Datum autorizace:
2001-08-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/000369

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

15-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

15-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

15-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

29-07-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Replagal 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

agalsidasum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Replagal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Replagal

Jak se přípravek Replagal podává

Možné nežádoucí účinky

Jak Replagal uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Replagal a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Replagal je agalsidáza alfa (1 mg/ml). Agalsidáza alfa je forma lidského

enzymu

-galaktosidázy. Vyrábí se aktivací genu pro

-galaktosidázu A v buňkách. Tento enzym se

pak z buněk uvolní a zpracuje na sterilní koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Replagal se používá k léčbě dospělých pacientů a také adolescentů a dětí od 7 let věku s potvrzenou

diagnózou Fabryho nemoci. Slouží k dlouhodobé enzymatické substituční léčbě, když hladina enzymu

v těle chybí nebo je nižší než normální, jak je tomu u Fabryho nemoci.

Po 6 měsících terapie snižoval přípravek Replagal významně bolesti u pacientů při srovnání s pacienty

léčenými placebem (náhražka). Přípravek Replagal snižoval velikost levé komory u léčených pacientů

ve srovnání s pacienty, kteří byli léčeni placebem. Tyto výsledky naznačují, že se příznaky

onemocnění zlepšují nebo se choroba stabilizuje.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Replagal

Přípravek Replagal Vám nesmí být podán

Jestliže jste alergický(á) na agalsidázu alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Replagal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže zaznamenáte kterýkoli z dále uvedených účinků během infuze nebo po ní, okamžitě informujte

svého lékaře:

vysoká horečka, pocit mrazení, pocení, zrychlený puls,

zvracení,

pocit na omdlení,

kopřivka,

otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, v dutině ústní nebo hrdla, které mohou způsobit

obtížné polykání nebo dýchání.

Lékař může infuzi dočasně přerušit (na 5 až 10 minut), dokud příznaky nevymizí, a potom v ní

pokračovat.

Lékař také může ke zvládnutí uvedených příznaků nasadit jiné léky (antihistaminika nebo

kortikosteroidy). Přesto však můžete většinu času Replagal užívat, dokonce i tehdy, jestliže se tyto

příznaky objeví.

Jestliže u Vás dojde k závažné alergické (anafylaktického typu) reakci, podání přípravku Replagal

bude okamžitě přerušeno a Váš lékař bude muset nasadit patřičnou léčbu.

Pokud při léčbě přípravkem Replagal začne vaše tělo vytvářet protilátky, nezastaví to působení

přípravku Replagal a protilátky časem mohou vymizet.

Pokud máte pokročilé onemocnění ledvin, můžete zjistit, že léčba přípravkem Replagal má omezené

účinky na Vaše ledviny. Před použitím přípravku Replagal se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Děti

Zkušenost u dětí ve věku 0 – 6 let je omezená, a proto není možné pro tuto věkovou skupinu doporučit

žádnou dávku.

Další léčivé přípravky a přípravek Replagal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakékoliv léky obsahující chlorochin, amiodaron, benochin

nebo gentamicin. Existuje teoretické riziko snížené aktivity agalsidázy alfa.

Těhotenství a kojení

Velmi omezené klinické údaje o podání Replagalu těhotným ženám neprokázaly žádné nežádoucí

účinky na matku a novorozence.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Replagal můžete řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Přípravek Replagal obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 14,2 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce, což odpovídá 0,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

Vedení záznamů

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže zdravotnickým pracovníkem. Promluvte si se zdravotnickým

pracovníkem, pokud si nejste jistý(á).

3.

Jak se přípravek Replagal podává

Tento lék má aplikovat nebo má na aplikaci dohlížet odpovídajícím způsobem vyškolený personál,

který také vypočítá dávku, která se podá.

Doporučená dávka přípravku je infuze 0,2 mg na každý kg Vaší tělesné hmotnosti. To odpovídá

zhruba 14 mg či 4 injekčním lahvičkám přípravku Replagal (skleněné lahvičky) pro průměrně velkého

jedince (70 kg).

Použití u dětí a dospívajících

Pro děti ve věku 7 – 18 let se může použít dávka 0,2 mg/kg každý druhý týden.

U dětí a dospívajících je větší pravděpodobnost vzniku infuzní reakce než u dospělých. Informujte

svého lékaře, pokud se u Vás během infuze vyskytnou jakékoliv nežádoucí účinky.

Způsob podání

Replagal se před použitím zředí v 9 mg/ml (0,9 %) roztoku chloridu sodného. Po zředění se podává do

žíly, obvykle do paže.

Infuze se podá každé dva týdny.

Při každém ošetření Vám bude Replagal podáván do žíly po dobu 40 minut. Dozor nad ošetřením bude

mít lékař specializovaný na léčbu Fabryho nemoci.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytnou závažné alergické reakce (anafylaktického typu), bude podávání přípravku

Replagal okamžitě ukončeno a Váš lékař bude muset zahájit odpovídající léčbu.

Většinou jde o mírné až středně závažné reakce. Více než 1 z 10 osob (frekvence „velmi časté“) může

mít reakci během infuze přípravku Replagal nebo po jejím podání (infuzní reakce). K těmto

nežádoucím účinkům patří pocit mrazení, bolesti hlavy, nevolnost, horečka, únava, nestabilita, potíže

s dýcháním, třes, kašel a zvracení. Některé nežádoucí účinky však mohou být závažné a mohou

vyžadovat léčbu. Infuzní reakce postihující srdce, zahrnují ischemii srdečního svalu a srdeční selhání

se mohou objevit u pacientů s Fabryho chorobou postihující srdeční struktury (frekvence „není

známo“ (z dostupných údajů nelze určit)). Váš lékař může dočasně ukončit infuzi (5 – 10 minut) do

ústupu příznaků a pak může znovu infuzi zahájit. Váš lékař může také léčit příznaky pomocí jiných

léků (antihistaminika nebo kortikosteroidy). Většinou můžete nadále dostávat Replagal, i když se tyto

příznaky objeví.

Seznam dalších nežádoucích účinků:

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 osob:

otok tkání (např. nohou, paží)

brnění nebo znecitlivění nebo bolest prstů rukou a nohou

ušní šelest

bušení srdce

bolest v krku

bolest břicha, průjem

vyrážka v místě vpichu

bolest zad či končetin, bolest svalů, bolest kloubů

bolest na hrudi, příznaky nachlazení, horečka, pocit nevolnosti

Časté: mohou postihovat méně než 1 z 10 osob:

změněná chuť k jídlu, delší spánek

slzení očí

ušní šelest zesílený

zvýšená srdeční frekvence, poruchy srdečního rytmu

zvýšený krevní tlak, nízký krevní tlak, zrudnutí obličeje

chrapot nebo zúžení hrdla, rýma

nepříjemné pocity v oblasti břicha

akné, zarudnutí či svědění kůže nebo skvrny na kůži, nadměrné pocení

nepříjemné pocity v oblasti svalů nebo kostí, otoky končetin nebo kloubů

přecitlivělost

tíseň na hrudi, zvýšený pocit nedostatku energie, pocity chladu či horka, příznaky podobající se

chřipce, nepříjemné pocity

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 osob:

závažné alergické (anafylaktoidní) reakce

abnormální mrkací reflex

zvýšená srdeční frekvence

nízká hladina kyslíku v krvi a lepkavé výměšky v krku

změna čichu

nahromadění tekutiny pod kůží může vést k otokům částí těla, zbarvení kůže podobné krajce,

např. na nohou

pocit těžkosti

vyrážka v místě vpichu

Děti a dospívající

Nežádoucí účinky u dětí jsou obecně podobné těm, hlášeným u dospělých. Infuzní reakce (teplota,

potíže s dýcháním, bolesti na hrudi) a zhoršení bolesti se však objevilo častěji.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Replagal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Nepoužívejte Replagal, pokud si všimnete, že je roztok zabarven nebo jsou v něm přítomny cizí

částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Replagal obsahuje

Léčivou látkou je agalsidasum alfa. Jeden ml přípravku Replagal obsahuje 1 mg agalsidázy alfa.

Dalšími složkami jsou: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

polysorbát 20

chlorid sodný

hydroxid sodný

voda pro injekci

Přípravek Replagal obsahuje sodík. Více informací naleznete v bodě 2.

Jak přípravek Replagal vypadá a co obsahuje toto balení

Replagal je koncentrát pro infuzní roztok. Váš lék je k dispozici v injekčních lahvičkách 3,5 mg/3,5 ml

agalsidázy alfa. Jedna krabička obsahuje 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Shire Human Genetic Therapies AB

Lindhagensgatan 120

112 51 Stockholm

Švédsko

Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Výrobce

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy

na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Léčba přípravkem Replagal má probíhat pod vedením lékaře se zkušenostmi s léčbou pacientů

s Fabryho nemocí nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami.

Replagal se podává každý druhý týden v dávce 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózní infuzí po

dobu 40 minut.

Vypočítejte dávku a potřebný počet injekčních lahviček přípravku Replagal.

Celkový objem koncentrátu Replagal rozřeďte ve 100 ml infuzního roztoku 9 mg/ml (0,9 %)

chloridu sodného. Je nutno dbát na sterilitu připravovaných roztoků, protože Replagal

neobsahuje žádná konzervační či bakteriostatická činidla; musí se dodržovat aseptický postup.

Po zředění je třeba roztokem lehce zamíchat, nikoli však zatřepat.

Před aplikací je nutno vizuálně ověřit, zda roztok neobsahuje pevné částice nebo zda nemá

změněnou barvu.

Infuzní roztok se aplikuje po dobu 40 minut za použití intravenózního setu se zabudovaným

filtrem. Protože lék neobsahuje konzervační činidla, doporučuje se začít s aplikací co nejdříve.

Chemická a fyzikální stabilita zředěného roztoku však byla prokázána i po 24 hodinách při

teplotě 25 °C.

Replagal neaplikujte stejným infuzním setem společně s jinými látkami.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Replagal 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje agalsidasum alfa* 1 mg.

Jedna injekční lahvička s 3,5 ml koncentrátu obsahuje agalsidasum alfa 3,5 mg.

*agalsidáza alfa je lidská bílkovina α-galaktosidáza A produkovaná linií lidských buněk pomocí

genetického inženýrství.

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje 14,2 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Replagal je indikován k dlouhodobé enzymatické substituční terapii u pacientů s potvrzenou

diagnózou Fabryho nemoci (deficience

-galaktosidázy A).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Replagal má probíhat pod vedením lékaře zkušeného v léčbě pacientů s Fabryho

nemocí nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami.

Dávkování

Replagal se podává každý druhý týden v dávce 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózní infuzí po

dobu 40 minut.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Dosud nebyly provedeny klinické studie u pacientů starších 65 let. Protože u těchto pacientů nebyla

dosud stanovena bezpečnost a účinnost léčivého přípravku, nelze u nich doporučit žádný dávkovací

režim.

Pacienti s poruchou jater

Nebyly provedeny klinické studie u pacientů s poruchou činnosti jater.

Pacienti s poruchou činnosti ledvin

U pacientů s poruchou činnosti ledvin není nutná úprava dávkování.

Přítomnost rozsáhlého poškození ledvin (eGFR< 60 ml/min) může omezit renální odpověď na

enzymatickou substituční terapii. K dispozici jsou omezené údaje o pacientech na dialýze nebo po

transplantaci ledviny; nedoporučuje se žádná úprava dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Replagal u dětí ve věku 0 – 6 let nebyla dosud stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

V klinických studiích u dětí ve věku 7 - 18 let, které dostávaly přípravek Replagal v dávce 0,2 mg/kg

každý druhý týden se nevyskytly žádné neočekávané problémy s bezpečností (viz bod 5.1).

Způsob podání

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Infuzní roztok se aplikuje po dobu 40 minut za použití intravenózního setu se zabudovaným filtrem.

Replagal neaplikujte stejným intravenózním setem společně s jinými látkami.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Idiosynkratické reakce na infuzi

13,7 % dospělých pacientů léčených přípravkem Replagal v klinických hodnoceních mělo

idiosynkratické reakce na infuzi. U čtyř ze 17 (23,5 %) pediatrických pacientů ≥ 7 let zařazených do

klinických hodnocení se během 4,5letého období léčby (střední hodnota délky léčby přibližně 4 roky)

vyskytla nejméně jedna reakce na infuzi. Tři z 8 (37,5 %) pediatrických pacientů mladších 7 let

zaznamenali nejméně jednu reakci na infuzi během střední doby pozorování 4,2 let. Celkově bylo

procento reakcí na infuzi významně nižší u žen než u mužů. K nejčastějším příznakům patří ztuhlost,

bolesti hlavy, nausea, pyrexie, zrudnutí a únava. Závažné reakce na infuzi byly hlášeny méně často;

hlášené příznaky zahrnují pyrexii, ztuhlost, tachykardii, kopřivku, nauseu/zvracení, angioneurotický

edém vyznačující se zúžením hrdla, stridorem a otoky jazyka. Další symptomy související s infuzí

mohou zahrnovat závratě a hyperhidrózu. Hodnocení srdečních příhod ukázalo, že reakce na infuzi

mohou být spojeny s hemodynamickým stresem, který může u pacientů, kteří trpí kardiálním

onemocněním v souvislosti s Fabryho nemocí, vyvolat srdeční příhody.

K reakcím souvisejícím se zahájením infuze zpravidla docházelo v průběhu prvních 2 - 4 měsíců od

zahájení léčby přípravkem Replagal, ačkoliv pozdější nástup (po jednom roce) byl také hlášen. Tyto

účinky se časem snižovaly. V případě, že dojde k mírným či středně závažným reakcím na infuzi, je

třeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a zahájit příslušná opatření. Infuzi lze dočasně přerušit (na

5 až 10 minut), dokud příznaky neustoupí, a pak v ní pokračovat. Mírné a přechodné nežádoucí účinky

nemusí vyžadovat léčbu či přerušení infuze. V případech vyžadujících symptomatickou léčbu lze jako

prevenci následných reakcí využít perorální či intravenózní podání antihistaminik a/nebo

kortikosteroidů 1 hodinu až 24 hodin před infuzí.

Hypersenzitivní reakce

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce. Při výskytu závažných hypersenzitivních nebo anafylaktických

reakcí by mělo být okamžitě přerušeno podávání přípravku Replagal a zahájena vhodná léčba. Při ní je

nutno zajistit dodržení všech platných lékařských postupů pro akutní léčbu.

Protilátky na protein

Jako u všech proteinových léčiv, i v tomto případě si pacienti mohou vytvořit protilátky na protein.

Nízkotitrová IgG protilátková odezva byla zaznamenána zhruba u 24 % pacientů - mužů léčených

přípravkem Replagal. Na základě omezených údajů bylo zjištěno, že u mužské dětské populace je toto

procento nižší (7 %). Tyto IgG protilátky se začínaly tvořit přibližně po 3 - 12 měsících léčby. Po 12

až 54 měsících léčby se protilátky stále vyskytovaly u 17 % pacientů léčených přípravkem Replagal,

zatímco u 7 % byl zjištěn rozvoj imunologické tolerance na základě vymizení IgG protilátek

v průběhu času. U zbylých 76 % pacientů se za celou dobu nevytvořily žádné protilátky.

U pediatrických pacientů starších 7 let byly testy na IgG protilátky proti agalsidáze alfa pozitivní u 1

ze 16 pacientů. U tohoto pacienta nebylo zjištěno žádné zvýšení incidence nežádoucích příhod.

Z pediatrických pacientů mladších 7 let mělo pozitivní testy na IgG protilátky proti agalsidáze alfa 0/7

mužských pacientů. U velmi omezeného počtu pacientů byla v klinických studiích hlášena hraniční

pozitivita protilátek IgE nesouvisející s anafylaxí.

Porucha funkce ledvin

Pokud u pacienta existuje rozsáhlé poškození ledvin, může být renální odezva na enzymatickou

substituční terapii omezena, snad vzhledem k příčinným nezvratným patologickým změnám. V těchto

případech zůstává ztráta renální funkce v předpokládaném rozmezí přirozeného rozvoje choroby.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 14,2 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 0,7 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Replagal se nemá podávat společně s chlorochinem, amiodaronem, benochinem či gentamycinem,

protože tyto látky mohou potenciálně tlumit nitrobuněčnou aktivitu

-galaktosidázy.

Vzhledem k tomu, že

-galaktosidáza A je enzym, je nepravděpodobné, že by se účastnila lékových

interakcí zprostředkovaných cytochromem P450. Při klinických studiích byla většině pacientů

současně podávána i neuropatická analgetika (např. karbamazepin, fenytoin a gabapentin) bez

jakýchkoliv známek interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podání Replagalu těhotným ženám jsou velmi omezené. Studie na zvířatech vystavených

působení tohoto přípravku během organogeneze nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na

průběh těhotenství a embryonální/fetální vývoj (viz bod 5.3). Je třeba opatrnosti při předepisování

těhotným ženám.

Kojení

Není známo, zda se Replagal vylučuje do lidského mateřského mléka. Při předepisování kojícím

ženám je nutno postupovat opatrně.

Fertilita

V reprodukčních studiích u samců potkanů nebyly pozorovány účinky na samčí fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Replagal nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky byly v souvislosti s reakcemi na infuzi a vyskytly se přibližně u

13,7 % dospělých pacientů léčených přípravkem Replagal v klinických hodnoceních. Nejvíce z nich je

mírných až středně závažných.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Tabulka č. 1 uvádí nežádoucí účinky hlášené u 344 pacientů léčených přípravkem Replagal při

klinických hodnoceních, a to včetně 21 pacientů s onemocněním ledvin v konečném stádiu,

30 pediatrických pacientů (≤ 18 let) a 17 pacientek, a ze spontánních hlášení po uvedení přípravku na

trh. Údaje jsou uváděny podle tříd orgánových systémů a podle četnosti výskytu (velmi časté ≥ 1/10;

časté ≥ 1/100 až < 1/10; méně časté ≥ 1/1000 až <1/100). Nežádoucí účinky zařazené do kategorie

frekvence výskytu „není známo (z dostupných údajů nelze určit)“ vycházejí ze spontánních hlášení po

uvedení přípravku na trh. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti. Výskyt příhody u jednotlivého pacienta je vzhledem k počtu léčených pacientů definován

jako méně častý. U jednoho pacienta se může vyskytovat i více nežádoucích účinků.

U agalsidázy alfa byly identifikovány následující nežádoucí účinky:

Tabulka 1

Třída orgánového

systému

Nežádoucí účinky

Velmi časté

Časté

Méně časté

Neznámé

Poruchy metabolismu a

výživy

periferní edém

Poruchy nervového

systému

bolest hlavy,

závrať,

neuropatická

bolest, tremor,

hypestezie,

parestezie

závrať, dysgeuzie,

hypersomnie,

parosmie

Poruchy oka

zvýšená tvorba slz

korneální reflex

snížený

Poruchy ucha a

labyrintu

tinitus

zhoršení tinitu

Srdeční poruchy

palpitace

tachykardie,

fibrilace síní

tachyarytmie

ischemie

myokardu,

srdeční

selhání,

komorové

extrasystoly

Cévní poruchy

hypertenze,

hypotenze,

zrudnutí

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

dyspnoe, kašel,

nazofaryngitida,

faryngitida

chrapot, pocit

přiškrcení v hrdle,

rinorea

saturace

kyslíkem

snížená,

zvýšená sekrece

horních cest

dýchacích

Gastrointestinální

poruchy

zvracení, nauzea,

bolest břicha,

průjem

břišní diskomfort

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

vyrážka

vyrážka, erytém,

pruritus, akné,

hyperhidróza

angioneurotický

edém, livedo

reticularis

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

artralgie, bolest

v končetině,

myalgie, bolest

muskuloskeletální

diskomfort,

periferní otoky,

otok kloubů

pocit těžkosti

Poruchy imunitního

systému

hypersenzitivita

anafylaktická

reakce

Tabulka 1

Třída orgánového

systému

Nežádoucí účinky

Velmi časté

Časté

Méně časté

Neznámé

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

bolest na hrudi,

ztuhlost, pyrexie,

bolest, astenie

únava

tíseň na hrudi,

prohloubení

únavy, pocit

horka, pocit

chladu,

onemocnění

podobající se

chřipce,

diskomfort,

malátnost

vyrážka v místě

injekce

Viz rovněž bod 4.4.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce na infuzi hlášené po uvedení přípravku na trh (viz také bod 4.4) mohou také zahrnovat srdeční

příhody, jako např. srdeční arytmie (fibrilace síní, komorové extrasystoly, tachyarytmie), ischemie

myokardu, a srdeční selhání u pacientů s Fabryho chorobou zasahující srdeční struktury. Nejčastější

reakce na infuzi byly mírné a zahrnovaly třesavku, horečku, rudnutí/návaly horka, bolest hlavy,

nevolnost, dyspnoe, třes a pruritus. Příznaky reakce na infuzi mohou také zahrnovat závratě,

hyperhidrózu, hypotenzi, kašel, zvracení a únavu. Byla hlášena hypersenzitivita včetně anafylaxe.

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky hlášené u pediatrické populace (děti a dospívající) byly většinou podobné jako

nežádoucí účinky hlášené u dospělých osob. Reakce související s infuzí (pyrexie, dyspnoe, bolest na

hrudi) a zhoršení bolesti se však vyskytly častěji.

Ostatní speciální populace

Pacienti s onemocněním ledvin

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin v anamnéze byly

podobné příznakům hlášeným v obecné populaci pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V klinických studiích byly použity dávky do 0,4 mg/kg týdně a jejich bezpečnostní profil se nelišil od

doporučené dávky 0,2 mg/kg jednou za dva týdny.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiné produkty trávicího traktu a metabolismu - Enzymy.

ATC kód: A16AB03.

Mechanismus účinku

Fabryho nemoc je glykosfingolipidová střádací porucha vyvolaná nedostatečnou aktivitou

lysosomálního enzymu

-galaktosidázy A, která způsobuje kumulaci globotriaosylceramidu (Gb3 či

GL-3, známého též pod názvem ceramidtrihexosid (CTH)), což je glykosfingolipidní substrát tohoto

enzymu.

Agalsidáza alfa katalyzuje hydrolýzu Gb3, při níž se z molekuly odštěpuje terminální reziduum

galaktóza. Prokázalo se, že léčba tímto enzymem snižuje hromadění Gb3 u mnoha typů buněk, včetně

buněk endotelových a parenchymálních. Agalsidáza alfa se vyrábí v lidské buněčné linii tak, aby

vytvářela lidský profil glykosylace schopný ovlivnit její vychytávání na povrchu cílových buněk

pomocí mannózo-6-fosfátových receptorů. Volba dávky 0,2 mg/kg (infundované během 40 minut) pro

registrační klinické studie byla určena pro dočasnou saturaci schopnosti mannózo-6-fosfátových

receptorů pro internalizaci agalsidázy alfa v játrech a umožnění distribuce enzymu do dalších

relevantních orgánových tkání. Údaje u pacientů ukazují, že je nutná minimální dávka 0,1 mg/kg, aby

se dosáhlo farmakodynamické odpovědi.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku Replagal byla posuzována ve dvou randomizovaných, dvojitě

zaslepených studiích kontrolovaných placebem a v otevřených extenzních studiích, a to celkem u

čtyřiceti pacientů s diagnózou Fabryho nemoci stanovené na podkladě klinických a biochemických

důkazů. Pacientům byla podávána doporučená dávka 0,2 mg/kg přípravku Replagal. Dvacet pět

pacientů dokončilo první studii a bylo zařazeno do extenzní studie. Po šesti měsících léčby bylo

dosaženo významného snížení bolesti u pacientů léčených přípravkem Replagal v porovnání

s pacienty užívajícími placebo (p = 0,021), což bylo změřeno pomocí tzv. Brief Pain Inventory

(validované stupnice pro měření bolesti). Zároveň s tím došlo k významnému snížení spotřeby léků

zmírňujících chronické neuropatické bolesti i ke snížení počtu dní analgetické medikace.

V následných studiích dětské populace mužského pohlaví starších 7 let bylo pozorováno zmírnění

bolesti po 9 a 12 měsících léčby přípravkem Replagal oproti výchozímu stavu před zahájením léčby.

U 9 pacientů toto snížení bolesti přetrvalo po celou dobu 4 let léčby přípravkem Replagal (u pacientů

7 – 18 let).

Výsledkem dvanácti až osmnáctiměsíční léčby přípravkem Replagal bylo zlepšení kvality života,

měřeno validovanými nástroji.

Po šesti měsících léčby přípravkem Replagal se stabilizovala funkce ledvin ve srovnání s poklesem u

pacientů, jimž bylo podáváno placebo. Bioptické vzorky ledvin ukázaly významné zvětšení frakce

normálních glomerulů a významný úbytek frakce glomerulů s mesangionálním rozšířením u pacientů

léčených přípravkem Replagal na rozdíl od pacientů užívajících placebo. Po dvanácti až osmnácti

měsících udržovací terapie se zlepšila funkce ledvin měřená rychlostí glomerulární filtrace na bázi

inulinu o 8,7 + 3,7 ml/min. (p = 0,030). Výsledkem dlouhodobější léčby (48 – 54 měsíců) byla

stabilizace GFR u pacientů mužského pohlaví s normální hodnotou GFR na vstupu (≥ 90

ml/min/1,73 m

) a s mírnou až středně závažnou renální dysfunkcí (GFR 60 do < 90 ml/min/1,73 m

a zpomalení zhoršování funkce ledvin a progrese do konečného stádia onemocnění ledvin u pacientů

mužského pohlaví s Fabryho nemocí se závažnější renální dysfunkcí (GFR 30 do

< 60 ml/min/1,73 m

).

U druhé studie patnáct pacientů s hypertrofií levé srdeční komory dokončilo šestiměsíční studii

kontrolovanou placebem a vstoupilo do extenzní studie. Léčba přípravkem Replagal vedla na základě

měření magnetickou rezonancí (MRI) v kontrolované studii k úbytku hmoty levé komory o 11,5 g,

zatímco u pacientů užívajících placebo došlo ke zvýšení hmoty levé komory o 21,8 g. Kromě toho

v první studii, do níž bylo zařazeno dvacet pět pacientů, Replagal vyvolal významné snížení srdeční

hmoty po dvanácti až osmnácti měsících udržovací léčby (p < 0,001). Replagal způsobil i zlepšení

myokardiální kontraktility, pokles průměrného trvání QRS a současné snížení septální tloušťky

stanovené echokardiograficky. Po léčbě přípravkem Replagal se znormalizoval stav dvou pacientů

s blokádou pravého raménka. Následné nezaslepené studie prokázaly echokardiograficky zjištěný

významný úbytek hmoty levé komory ve srovnání se stavem před započetím studie u pacientů

mužského i ženského pohlaví s Fabryho nemocí za období 24 až 36 měsíců léčby přípravkem

Replagal. Úbytek hmoty levé komory zjištěný echokardiograficky u pacientů mužského i ženského

pohlaví s Fabryho nemocí za období 24 až 36 měsíců léčby přípravkem Replagal byl spojen

s významným zlepšením symptomů na základě měření pomocí klasifikace NYHA a CCS u pacientů

s Fabryho nemocí trpících závažným srdečním selháváním či anginózními symptomy na vstupu.

Ve srovnání s použitím placeba léčba přípravkem Replagal snížila kumulaci Gb3. Po prvních šesti

měsících léčby byl v plazmě, močovém sedimentu, bioptických vzorcích jater, ledvin a srdce zjištěn

průměrný pokles zhruba o 20 – 50 %. Po dvanácti až osmnácti měsících léčby bylo v plazmě a

močovém sedimentu zaznamenáno snížení o 50 – 80 %. Metabolické účinky byly také spojovány

s klinicky významným zvýšením tělesné hmotnosti, zvýšeným pocením a zvýšenou energií. V souladu

s klinickými účinky přípravku Replagal pomohla léčba tímto enzymem redukovat hromadění Gb3

v buňkách mnoha typů, včetně renálních glomerulárních a tubulárních epitelových buněk, renálních

kapilárních endotelových buněk (srdeční a kožní kapilární endotelové buňky zkoumány nebyly) a

srdečních myocytů. U dětských pacientů mužského pohlaví s Fabryho nemocí se hladina Gb3

v plazmě snížila o 40 – 50 % po šesti měsících léčby přípravkem Replagal 0,2 mg/kg, a u 11 pacientů

toto snížení přetrvávalo po léčbě v celkovém trvání 4 let.

O možnosti podání infuze přípravku Replagal v domácím prostředí lze uvažovat u pacientů, kteří

infuze přípravku snášejí dobře.

Pediatrická populace

U dětských pacientů mužského ≥ 7 let pohlaví s Fabryho nemocí může být hyperfiltrace nejranějším

projevem zasažení ledvin chorobou. Snížení hypernormální odhadované rychlosti glomerulární filtrace

(eGFR) u těchto pacientů bylo pozorováno do šesti měsíců od zahájení léčby přípravkem Replagal. Po

jednom roce léčby agalsidázou alfa v dávce 0,2 mg/kg každý druhý týden se abnormálně vysoké

hodnoty eGFR v této podskupině snížily z 143,4 ± 6,8 na 121,3 ± 5,6 ml/min/1,73 m

a během 4 let

léčby přípravkem Replagal v dávce 0,2 mg/kg se tyto hodnoty eGFR stabilizovaly v normálním

rozmezí jak u této podskupiny, tak i u pacientů bez hyperfiltrace.

U pediatrických pacientů ve věku ≥ 7 let mužského pohlaví byla variabilita srdeční frekvence

abnormální před zahájením léčby; po 6 měsících léčby přípravkem Replagal se zlepšila u 15 chlapců.

U 9 chlapců toto zlepšení přetrvalo po dobu 6,5 let léčby přípravkem Replagal v dávce 0,2 mg/kg

v otevřené dlouhodobé prodloužené studii. U 9 chlapců s hmotností levé komory (LVMI) indexované

na výšku

která byla před zahájením léčby v normálním rozmezí pro děti (<39 g/m

u chlapců),

zůstala hodnota LVMI stabilní na úrovních pod prahem hypertrofie levé komory (LVH) v průběhu

léčby trvající 6,5 roku. V druhé studii byly u 14 pacientů ve věku ≥ 7 let výsledky týkající se

variability srdeční frekvence konzistentní s předchozími nálezy. V této studii měl pouze jeden pacient

LVH před léčbou a tato zůstala stabilní v dalším průběhu.

Omezené údaje u pacientů ve věku 0 až 7 let nenaznačují žádné zvláštní problémy s bezpečností.

Studie u pacientů převedených z agalsidázy beta na Replagal (agalsidázu alfa)

100 pacientů [dosud neléčení (n=29) nebo dříve léčení agalsidázou beta, kteří byli převedeni na

Replagal (n=71)], byli léčeni po dobu až 30 měsíců v otevřené, nekontrolované studii. Analýza

ukázala, že závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 39,4 % pacientů, kteří byli převedeni z

agalsidázy beta, ve srovnání s 31,0 % pacientů, kteří před vstupem do studie nebyli léčeni. Pacienti,

kteří byli převedeni z agalsidázy beta na Replagal, měli bezpečnostní profil konzistentní s

bezpečnostním profilem zaznamenaným v rámci jiných klinických zkušeností. Reakce související s

infuzí se vyskytovaly u 9 dříve neléčených pacientů (31,0 %) ve srovnání s 27 pacienty z převedené

populace (38,0 %).

Studie s různými dávkovacími režimy

V nezaslepené randomizované studii se nevyskytly žádné statisticky významné rozdíly mezi

dospělými pacienty léčenými po dobu 52 týdnů dávkou 0,2 mg/kg intravenózně každý druhý týden (n

= 20) a pacienty léčenými dávkou 0,2 mg/kg týdně (n = 19) v průměrné změně od výchozí hodnoty

LVMI nebo jiných cílových parametrech (srdeční funkční stav, renální funkce a farmakodynamická

aktivita). V každé léčebné skupině zůstala hodnota LVMI stabilní během léčebného období studie.

Celková incidence závažných nežádoucích účinků dle léčebné skupiny neukázala žádný zjevný vliv

léčebného režimu na profil závažných nežádoucích účinků různých léčebných skupin.

Imunogenita

Neprokázalo se, že by protilátky proti agalsidáze alfa měly nějakou souvislost s klinicky významnými

účinky na bezpečnost (např. ve smyslu reakcí na infuzi) či účinnost léku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dospělým mužským pacientům byly ve 20-40minutových intravenózních infuzích podávány

jednorázové dávky 0,007-0,2 mg enzymu na 1 kg tělesné hmotnosti; pacientky dostávaly ve

40timinutových infuzích 0,2 mg enzymu na 1 kg tělesné hmotnosti. Farmakokinetické vlastnosti

zůstaly v podstatě dávkou enzymu nedotčeny. Po jednotlivých intravenózních dávkách 0,2 mg/kg

vykazovala agalsidáza alfa dvoufázový profil distribuce a eliminace z oběhu. Farmakokinetické

vlastnosti se u mužských pacientů a u pacientek nijak výrazně nelišily. Poločasy eliminace činily u

mužů 108 ± 17 minut, zatímco u žen představovaly 89 ± 28 minut, a objem distribuce u obou pohlaví

představoval přibližně 17 % tělesné hmotnosti. Clearance upravená podle tělesné hmotnosti byla

2,66 ml/min/kg u mužů a 2,10 ml/min/kg u žen. Na základě podobnosti farmakokinetických vlastností

agalsidázy alfa u mužů i u žen se předpokládá, že i tkáňová distribuce ve všech hlavních tkáních a

orgánech bude u mužských a ženských pacientů srovnatelná.

Po šesti měsících léčby přípravkem Replagal byla u 12 mužských pacientů z 28 zjištěna změněná

farmakokinetika, včetně zjevného zvýšení clearance. Tyto změny souvisely s tvorbou nízkotitrových

protilátek proti agalsidáze alfa, nicméně u studovaných pacientů nebyly zaznamenány žádné klinicky

významné účinky na bezpečnost či účinnost.

Na základě rozboru bioptických vzorků jater odebraných před a po podání dávky u mužských pacientů

s Fabryho nemocí byl proveden odhad tkáňového poločasu na více než 24 hodin a odhad jaterního

vychytávání enzymu činil 10 % aplikované dávky.

Agalsidáza alfa je protein. Neočekává se, že se bude vázat na proteiny. Očekává se, že metabolická

degradace bude postupovat stejnými cestami jako u jiných proteinů, tj. peptidovou hydrolýzou. Není

pravděpodobné, že by agalsidáza alfa vstupovala do interakcí mezi léky.

Porucha funkce ledvin

Má se za to, že renální vylučování agalsidázy alfa je minoritní cestou clearance, jelikož její

farmakokinetické parametry nejsou ovlivněny narušenou funkcí ledvin.

Porucha funkce jater

Protože podle předpokladu probíhá metabolismus formou peptidové hydrolýzy, neměla by narušená

funkce jater žádným klinicky významným způsobem ovlivňovat farmakokinetiku agalsidázy alfa.

Pediatrická populace

U dětí ve věku 7 - 18 let se Replagal podávaný v dávce 0,2 mg/kg eliminoval z oběhu rychleji než u

dospělých osob. Střední clearance Replagalu u dětí ve věku 7 - 11 let činila 4,2 ml/min/kg, u

dospívajících ve věku 12 - 18 let 3,1 ml/min/kg a u dospělých 2,3 ml/min/kg. Farmakodynamické

údaje naznačují, že při dávce 0,2 mg přípravku Replagal na kg je snížení hladiny GB3 v plazmě u

dospívajících a dětí víceméně srovnatelné (viz bod 5.1).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po opakovaném podávání neodhalily žádné

zvláštní riziko pro člověka. Nepředpokládá se žádný genotoxický nebo kancerogenní potenciál. Studie

reprodukční toxicity u krysích a králičích samic neprokázaly žádný vliv na březost nebo na vyvíjející

se plod. Nebyly provedeny žádné studie s ohledem na porod a perinatální i postnatální vývoj. Není

známo, zda Replagal proniká placentou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Polysorbát 20

Chlorid sodný

Hydroxid sodný

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek spotřebovat okamžitě. Pokud není spotřebován

okamžitě, zodpovídá za dobu uchování během použití a podmínky před použitím uživatel. Uchování

normálně by nemělo přesáhnout 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, pokud nebylo ředění provedeno za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička 5 ml (sklo třídy I) obsahující 3,5 ml koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

opatřená zátkou (butylkaučuková zátka pokrytá fluoropryskyřičným povlakem), s jednoduchou pertlí

(aluminiovou) a odklápěcím víčkem. Velikost balení: 1, 4 nebo 10 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Vypočítejte dávku a potřebný počet injekčních lahviček přípravku Replagal.

Celkový objem koncentrátu Replagal rozřeďte ve 100 ml infuzního roztoku 9 mg/ml (0,9 %)

chloridu sodného. Je nutno dbát na sterilitu připravovaných roztoků, protože Replagal

neobsahuje žádná konzervační či bakteriostatická činidla; musí se dodržovat aseptický postup.

Po zředění je třeba roztokem lehce zamíchat, nikoli však zatřepat.

Protože lék neobsahuje konzervační prostředek, doporučuje se zahájit aplikaci co nejdříve po

rozředění.

Před aplikací je nutno vizuálně zkontrolovat, zda roztok neobsahuje pevné částice nebo zda

nemá změněnou barvu.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad

musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/396624/2015

EMEA/H/C/000369

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Replagal

agalsidasum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Replagal. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Replagal.

Co je Replagal?

Replagal je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku agalsidáza alfa. Je k dispozici ve formě

koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Replagal používá?

Přípravek Replagal se používá k léčbě pacientů, kteří trpí Fabryho nemocí, což je vzácné dědičné

onemocnění. Pacienti s Fabryho nemocí nemají dostatek enzymu zvaného alfa-galaktosidáza A. Tento

enzym obvykle slouží ke štěpení tukové látky s názvem globotriaosylceramid (Gb3 nebo GL-3). Pokud

tento enzym není v těle přítomen, nemůže dojít ke štěpení Gb3 a tato látka se hromadí v buňkách,

např. v buňkách ledvin.

Osoby trpící Fabryho nemocí mohou vykazovat širokou škálu známek a příznaků, včetně závažných

onemocnění, jako je selhání ledvin, onemocnění srdce nebo mozková příhoda.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Replagal používá?

Přípravek Replagal by měl být podáván pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou Fabryho nemoci

nebo jiných dědičných metabolických onemocnění.

Přípravek Replagal se podává jednou za dva týdny ve formě infuze v dávce 0,2 mg na kilogram tělesné

hmotnosti po dobu 40 minut. Je určen k dlouhodobému užívání.

Replagal

EMA/396624/2015

strana 2/3

Jak přípravek Replagal působí?

Přípravek Replagal představuje enzymatickou substituční léčbu. V rámci této léčby je pacientům

dodáván enzym, který jim chybí. Přípravek Replagal je vyvinut tak, aby nahrazoval lidský enzym alfa-

galaktosidázu A, který osoby trpící Fabryho nemocí postrádají. Léčivá látka v přípravku Replagal,

agalsidáza alfa, je kopií lidského enzymu a vyrábí se metodou označovanou jako „technologie

rekombinantní DNA“: je vytvářena buňkami, do kterých byl vložen gen (DNA), díky němuž jsou schopné

produkovat tento enzym. Substituční enzym napomáhá štěpení Gb3 a zabraňuje jeho hromadění

v buňkách.

Jak byl přípravek Replagal zkoumán?

Přípravek Replagal byl porovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) ve dvou hlavních

studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 40 pacientů mužského pohlaví. První studie zkoumala účinky

přípravku Replagal na bolest, přičemž druhá studie hodnotila jeho účinky na hmotnost levé komory

(srdečního svalu), což je ukazatel množství Gb3 v srdečních buňkách. Zkoumány byly také účinky

podávání přípravku jednou týdně oproti jeho podávání jednou za dva týdny. Další studie byla provedena

na 15 pacientkách. Přípravek Replagal byl hodnocen i v dalších studiích, do kterých bylo zařazeno 38

dětí ve věku od 7 let.

Jaký přínos přípravku Replagal byl prokázán v průběhu studií?

Po 6 měsících léčby přípravek Replagal v porovnání s placebem významně snížil bolest pacientů. Léčba

přípravkem Replagal vedla k úbytku hmotnosti levé komory v průměru o 11,5 g, zatímco u pacientů

léčených placebem byl naopak zaznamenán její nárůst o 21,8 g. Účinky přípravku u pacientek byly

srovnatelné s jeho účinky u pacientů a podávání přípravku jednou týdně nemělo žádné výhody oproti

jeho podávání ve standardní dávce. Děti léčené přípravkem Replagal nevykazovaly žádný nečekaný

nárůst hmotnosti srdce a došlo u nich ke snížení hladin Gb3 v krvi.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Replagal?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Replagal (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

reakce související s podáváním infuze. Patří mezi ně zimnice, bolesti hlavy, nauzea (pocit nevolnosti),

pyrexie (horečka), bolest a nepříjemné pocity, zrudnutí a únava, přičemž tyto nežádoucí účinky jsou

jen zřídka závažného charakteru. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Replagal je

uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Replagal schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že pro pacienty trpící Fabryho nemocí může být léčba přípravkem Replagal

dlouhodobě klinicky přínosná. Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Replagal převyšují jeho rizika,

a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravek Replagal byl původně registrován „za výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné

povaze onemocnění bylo v době jeho schvalování k dispozici pouze omezené množství informací.

Vzhledem k tomu, že společnost požadované doplňující informace předložila, označení „za výjimečných

okolností“ bylo dne 20. července 2015 odvoláno.

Replagal

EMA/396624/2015

strana 3/3

Další informace o přípravku Replagal

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Replagal platné v celé Evropské unii dne

3. srpna 2001.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Replagal je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Replagal naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace