RENETEN 0,5MG Měkká tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dostupné s:
CANDE CZ s.r.o., Praha
ATC kód:
G04CB02
INN (Mezinárodní Name):
DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dávkování:
0,5MG
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90; 10; 30; 50; 60 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DUTASTERID
Přehled produktů:
RENETEN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 187/16-C
Datum autorizace:
2019-10-01

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls143701/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

RENETEN 0,5 mg

měkké tobolky

dutasteridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co nal

eznete v této

příbalové informaci

Co je RENETEN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RENETEN užívat

Jak se RENETEN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak RENETEN uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je RENETEN a k

čemu se používá

Léčivou látkou je dutasterid. Patří do skupiny přípravků nazývaných inhibitory enzymu 5-alfa reduktázy.

RENETEN

je léčivý přípravek,

kter

ý

se používá k léčbě nezhoubného zbytnění prostaty u

mužů

(benigní hyperplazie prostaty - BHP), což je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy

(prostaty), které je zapříčiněno vylučováním zvýšeného množství hormonu, který se nazývá

dihydrotestosteron.

Zvětšování prostaty může vést k močovým problémům, jako jsou obtížné močení a častější nucení na močení.

Stlačením je také močová trubice zúžená a proud moči je pomalejší a slabší. Je-li benigní hyperplazie prostaty

neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (akutní retence moči). Tento stav pak

vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti

prostaty. RENETEN snižuje produkci dihydrotestosteronu, což vede ke zmenšení prostaty a úlevě od příznaků.

Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby je tak sníženo.

RENETEN se může užívat s jiným přípravkem, který se nazývá tamsulosin (používaný k léčbě příznaků

spojených se zvětšením prostaty).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

RENETEN

užívat

Neužívejte

RENETEN

jestliže jste alergický na dutasterid, jiné

inhibitory 5-

alfa reduktázy, sóju, arašídy

nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

máte závažné onemocnění jater

.

Pokud si myslíte, že se Vás něco z toho týká,

neužívejte

tento přípravek bez porady se svým lékařem.

Tento přípravek je určen pouze mužům.

Ženy, děti a dospívající jej nesmí užívat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku RENETEN se poraďte se svým lékařem.

Ujistěte se, že Váš lékař ví o onemocnění jater.

Jestliže jste již prodělal nějaké onemocnění jater, během

užívání přípravku RENETEN budou možná nutná další kontrolní vyšetření.

Ženy, děti a dospívající

se musí vyhnout kontaktu s prosakujícími tobolkami přípravku RENETEN,

jelikož léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží,

tuto oblast musíte ihned umýt

mýdlem a vodou.

Během pohlavního styku používejte kondom.

Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů užívajících

přípravek s obsahem dutasteridu. Je-li, nebo může-li být, Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu,

aby přišla do kontaktu se spermatem, jelikož dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu mužského

pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Toto

může snížit Vaši fertilitu.

Dutasterid

ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA

(prostatický specifický antigen), který se

občas užívá k prokázání rakoviny prostaty. Váš lékař si má být tohoto účinku vědom, a může tento test

použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření na PSA, informujte svého lékaře, že

užíváte RENETEN.

Muži užívající přípravek

RENETEN

mají podstupovat pravidelné testy PSA.

V jedné klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty měli muži užívající

dutasterid

závažnou formu karcinomu prostaty častěji

než muži, kteří dutasterid neužívali. Vliv

dutasteridu na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn.

Dutasterid

může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost.

Pokud se tyto příznaky stanou

nepříjemnými, nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou nebo

výtok z bradavky

, poraďte se o těchto

změnách se svým lékařem, protože to mohou být známky závažného stavu, jako je karcinom prsu.

Máte-li nějaké nejasnosti týkající se užívání přípravku RENETEN,

obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a

RENETEN

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete

užívat.

Některé léky mohou s přípravkem RENETEN vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu

nežádoucích účinků. Mezi tyto přípravky patří:

- verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku);

- ritonavir nebo indinavir (k léčbě HIV);

- itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí);

- nefazodon (přípravek k léčbě deprese);

- alfa-

blokátory

(k léčbě zvětšené prostaty nebo vysokého krevního tlaku).

Užíváte-li některý z těchto přípravků,

informujte o tom svého lékaře

. Vaši dávku přípravku RENETEN může

být potřeba snížit.

Přípravek

RENETEN

s jídlem a pitím

RENETEN se může užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami.

Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Toto riziko je největší

v prvních 16 týdnech těhotenství.

Během pohlavního

styku používejte kondom.

Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů, užívajících

přípravek s obsahem dutasteridu. Je-li, nebo může-li být, Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby

přišla do kontaktu se spermatem.

Bylo prokázáno, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Mužská plodnost

proto může být snížena.

Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s dutasteridem,

poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha

strojů

Je nepravděpodobné, že by RENETEN ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

RENETEN obsahuje

sójový

lecithin

Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin ze sóji, který může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický

na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se RENETEN

užívá

Vždy užívejte

tento

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka

. Pokud nebudete

přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Doporučená dávka je jedna tobolka (0,5 mg) jednou denně

. Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou.

Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek může způsobit podráždění Vašich úst a jícnu.

Léčba přípravkem RENETEN je dlouhodobá. Někteří muži brzy pociťují zlepšení svých obtíží. Avšak jiní

musí užívat RENETEN 6 měsíců nebo déle, než zjistí, zda jim tobolky pomáhají. RENETEN užívejte tak

dlouho, jak Vám doporučí lékař.

Jestliže jste užil více přípravku

RENETEN, ne

ž jste měl

Jestliže jste užil příliš velké množství tobolek přípravku RENETEN, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl užít

RENETEN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Pokračujte v užívání stejně jako

předtím.

Jestliže jste přestal užívat

RENETEN

Užívání přípravku RENETEN nesmíte přerušit, aniž byste nejprve o tom informoval lékaře. Můžete užívat

přípravek až 6 měsíců nebo déle, než si všimnete jeho účinku.

Máte

-

li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u

každého.

Alergické reakce

Příznaky alergických reakcí mohou zahrnovat:

kožní vyrážku

(která může svědit),

kopřivku

(podobnou vyrážce),

- otok

očních víček, obličeje, rtů,

rukou nebo nohou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků,

okamžitě o tom informujte svého lékaře a přestaňte

RENETEN

užívat.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 mužů užívajících dutasterid:

neschopnost dosáhnout nebo udržet ztopoření pohlavního údu (impotence), což může pokračovat i poté,

co přestanete RENETEN užívat;

pokles libida (pohlavní touhy), což může pokračovat i poté, co přestanete RENETEN užívat;

potíže s ejakulací (výstřikem semene), což může pokračovat i poté, co přestanete RENETEN užívat;

zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie);

závratě při užívání tamsulosinu.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 ze 100 mužů užívajících dutasterid:

- srdeční selhání (Srdce bude při pumpování krve do těla méně výkonné. Můžete mít následující příznaky:

dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou);

- ztráta tělesného ochlupení nebo jeho nadměrný růst.

Nežádoucí účinky

s

neznámou četností

Četnost z dostupných údajů nelze určit:

deprese;

bolest a otok varlat.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu

léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak RENETEN

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co RENETEN obsahuje

Léčivou látkou je dutasteridum.

Jedna měkká tobolka obsahuje 0,5 mg dutasteridu.

Pomocnými látkami jsou:

- náplň tobolky: glycerol-monooktanodekanoát (typ I) a butylhydroxytoluen (E321).

- plášť tobolky: želatina, glycerol, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), triacylglyceroly

se středním řetězcem, lecithin (může obsahovat sójový olej) (E322) a čištěná voda.

Jak RENETEN

vypadá a co obsahuje toto balení

Měkké tobolky přípravku RENETEN jsou velikosti 6, podlouhlé, neprůhledné a žluté měkké želatinové

tobolky obsahující olejovitou a nažloutlou tekutinu. Jsou dostupné v baleních obsahujících 10, 30, 50, 60

a 90 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Měkké tobolky mají rozměry: 19 ± 0,8 mm x 6,9 ± 0,4 mm.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

:

CANDE CZ s.r.o.

Skořepka 1058/8

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobce

:

Cyndea Pharma, S.L

Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz

Avenida de Ágreda, 31

42110 Ólvega

Soria

Španělsko

Galenicum Health S.L.

Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

Španělsko

Pharmadox Healthcare, Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká

republika: RENETEN

Slovenská republika:

DUTAMED 0,5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

26. 5. 2020.

Přečtěte si celý dokument

1/14

Sp.zn.

sukls143701/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

RENETEN 0,5 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna měkká tobolka obsahuje lecithin (může obsahovat sójový olej).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

Tobolky jsou neprůhledné žluté podlouhlé měkké želatinové tobolky bez potisku obsahující olejovitou

a nažloutlou tekutinu.

Měkké tobolky mají rozměry: 19 ± 0,8 mm x 6,9 ± 0,4 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Terapie středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).

Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až

těžkými příznaky BHP. Informace o účincích léčby a skupinách pacientů zkoumaných v klinických

studiích viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

RENETEN může být užíván samostatně nebo v kombinaci s alfa-blokátorem tamsulosinem (0,4 mg) (viz

body 4.4, 4.8 a 5.1).

Dospělí (včetně starších pacientů

):

Doporučená dávka přípravku RENETEN je jedna tobolka (0,5 mg) perorálně jednou denně. I když určité

zlepšení může být pozorováno i v počáteční fázi, může trvat až 6 měsíců, než se dosáhne léčebné odezvy.

U starších pacientů není nutné dávku upravovat.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován. Úprava dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Vliv poruchy funkce jater na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován, a proto je u pacientů s lehkou

2/14

až středně těžkou poruchou funkce jater nutná obezřetnost (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s těžkou

poruchou funkce jater je dutasterid kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Tobolky se mají polykat celé a nemají se žvýkat nebo otvírat, jelikož kontakt s obsahem tobolky může

vést k podráždění orofaryngeální sliznice. Tobolky lze užívat s jídlem i bez jídla.

4.3 Kontraindikace

RENETEN je kontraindikován u:

- žen, dětí a dospívajících (viz bod 4.6).

- pacientů s hypersenzitivitou na dutasterid, jiné inhibitory 5-alfa-reduktázy, sóju, arašídy nebo

na kteroukoli jinou pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

- pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k možnému zvýšení rizika nežádoucích účinků (včetně srdečního selhání) a po zvážení

možností alternativní léčby, včetně monoterapie, má být kombinovaná léčba předepsána po pečlivém

zvážení přínosu a rizika (viz bod 4.2).

Karcinom prostaty a high-grade tumory

Studie REDUCE, 4letá multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie,

zkoumala vliv dutasteridu 0,5 mg denně na pacienty s vysokým rizikem karcinomu prostaty (zahrnovala

muže ve věku 50 až 75 let, s hladinou PSA od 2,5 do 10 ng/ml a negativní biopsií prostaty 6 měsíců

před zařazením

studie)

srovnání

s placebem.

Výsledky

této

studie

ukázaly

vyšší

incidenci

karcinomů prostaty s Gleasonovým skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem (n = 29, 0,9 %) ve srovnání

s placebem (n = 19, 0,6 %). Vztah mezi dutasteridem a karcinomem prostaty s Gleasonovým skóre 8-10

není objasněn. Muže užívající RENETEN je proto třeba pravidelně vyšetřovat s ohledem na karcinom

prostaty (viz bod 5.1).

P

rostatický specifický antigen (PSA)

Významnou součástí průkazu karcinomu prostaty je koncentrace prostatického specifického antigenu

(PSA) v séru. Dutasterid způsobuje pokles středních koncentrací PSA v séru po šesti měsících léčby

přibližně o 50 %.

Pacienti užívající dutasterid mají mít stanovenou novou výchozí hodnotu PSA po 6 měsících léčby

přípravkem RENETEN. Poté se doporučuje hodnoty PSA pravidelně monitorovat. Každé potvrzené

zvýšení

koncentrací

séru

nejnižší

hodnoty

během

léčby

přípravkem

RENETEN

může

signalizovat

přítomnost

karcinomu

prostaty

nebo

noncompliance

pacienta

léčbu

přípravkem

RENETEN a je třeba jej pečlivě vyhodnotit a to i v případě, kdy jsou hodnoty stále ještě v rozmezí hodnot

normálních pro muže neužívající inhibitor 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Při interpretaci hodnot PSA

u pacientů užívajících přípravek RENETEN je třeba zkontrolovat předchozí hodnoty PSA pro porovnání.

Léčba přípravkem RENETEN nenarušuje použití PSA jako pomocného nástroje při stanovení diagnózy

karcinomu prostaty po stanovení nových výchozích hodnot PSA.

Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po přerušení terapie dutasteridem vracejí k výchozím

hodnotám před začátkem této terapie. Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i pod vlivem

dutasteridu.

Jestliže

lékaři

zvolí

jako

prostředek

odhalení

karcinomu

prostaty

mužů

léčených

přípravkem RENETEN procento volného PSA, tuto hodnotu není nutno upravovat.

Před zahájením léčby přípravkem RENETEN a pak pravidelně v jejím průběhu je u pacientů s BHP nutné

provádět vyšetření per rectum, stejně jako další vyšetření na karcinom prostaty.

Kardiovaskulární nežádoucí účinky

Ve dvou 4letých klinických studiích byla incidence srdečního selhání (souhrnné označení pro hlášené

nežádoucí účinky, zejména srdeční selhání a městnavé srdeční selhání) hraničně vyšší mezi jedinci, kteří

užívali kombinaci dutasteridu a alfa-blokátoru, především tamsulosinu, než mezi jedinci, kteří tuto

kombinaci neužívali. Nicméně výskyt srdečního selhání v těchto studiích byl nižší u všech aktivně

3/14

léčených skupin ve srovnání se skupinou s placebem, a další údaje, které jsou k dispozici pro dutasterid

nebo alfa-blokátory, nepodporují závěr o zvýšených kardiovaskulárních rizicích (viz bod 5.1).

Neoplazie prsu

U mužů užívajících dutasterid v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh byl vzácně hlášen

karcinom prsu. Nicméně, epidemiologické studie neprokázaly žádné zvýšení rizika vzniku karcinomu

prsu u mužů při použití inhibitorů 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Lékaři mají poučit své pacienty, aby

jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky nebo výtok z bradavky, neprodleně nahlásili.

Prosakující tobolky

Dutasterid se vstřebává kůží, proto je nutno zabránit kontaktu s prosakujícími tobolkami u žen, dětí

a dospívajících (viz bod 4.6). Dojde-li ke kontaktu s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno

ihned umýt vodou a mýdlem.

Porucha funkce jater

Dutasterid nebyl studován u pacientů s onemocněním jater. Při podávání dutasteridu pacientům s lehkou

až středně těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Informace o poklesu koncentrace PSA v séru během terapie dutasteridem a pokyny týkající se průkazu

karcinomu prostaty – viz bod 4.4.

Vlivy jiných léků

na farmakokinetiku dutasteridu

Souběžné podávání dutasteridu s inhibitory CYP3A4 a/nebo inhibitory P

-glykoproteinu:

Dutasterid

eliminován

hlavně

metabolizací.

Studie

in

vitro

naznačují,

tato

metabolizace

katalyzována izoenzymy CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory CYP3A4

nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů léčených

souběžně

verapamilem

nebo

diltiazemem

(středně

silnými

inhibitory

CYP3A4

inhibitory

glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6 (při současné léčbě verapamilem) až 1,8 (při současné léčbě

diltiazemem) vyšší koncentrace dutasteridu v séru než u ostatních pacientů.

Dlouhodobé souběžné podávání dutasteridu s léky, které jsou silnými inhibitory izoenzymu CYP3A4

(např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol) může zvýšit sérové

koncentrace

dutasteridu.

Při

zvýšené

expozici

dutasteridu

není

větší

inhibice

5-alfa-reduktázy

pravděpodobná. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, může se zvážit snížení frekvence dávkování

dutasteridu. Je třeba poznamenat, že v případě inhibice enzymu se dlouhý poločas může ještě více

prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového ustáleného stavu.

Podání 12 g kolestyraminu jednu hodinu po užití 5 mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo

farmakokinetiku dutasteridu.

Vlivy dutasteridu na farmakokinetiku jiných léků

Dutasterid nemá vliv na farmakokinetiku

warfarinu ani digoxinu. To svědčí o

tom, že dutasterid

neinhibuje/neindukuje izoenzym CYP2C9 ani transportérový P-glykoprotein. Interakční studie in vitro

svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ani CYP3A4.

malé

dvoutýdenní

studii

zdravých

mužů

dutasterid

(0,5

denně)

neovlivňoval

farmakokinetiku tamsulosinu nebo terazosinu. Rovněž v této studii nebyly pozorovány žádne známky

farmakodynamické interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Podávání přípravku RENETEN ženám je kontraindikováno.

4/14

Fertilita

Bylo hlášeno, že dutasterid ovlivňuje u zdravých mužů vlastnosti spermatu (snížení počtu spermií,

objemu spermatu a pohyblivosti spermií) (viz bod 5.1). Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit.

Těhotenství

jako

ostatní

inhibitory

5-alfa-reduktázy,

dutasterid

inhibuje

přeměnu

testosteronu

na dihydrotestosteron a, je-li podán těhotné ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj

vnějších pohlavních orgánů plodu (viz bod 4.4). U subjektů užívajících dutasterid v dávkování 0,5 mg

denně byla nalezena malá množství dutasteridu ve spermatu. Není známo, zda by došlo k nepříznivému

ovlivnění plodu mužského pohlaví, jestliže by jeho matka přišla do styku se spermatem pacienta léčeného

dutasteridem (toto riziko je největší v prvních 16 týdnech těhotenství).

Stejně jako u všech inhibitorů 5-alfa-reduktázy, je-li nebo může-li být pacientova sexuální partnerka

těhotná, doporučuje se, aby pacient zabránil kontaktu své partnerky se spermatem tím, že bude používat

kondom.

Informace týkající se preklinických údajů viz bod 5.3.

Kojení

Není známo, zda se dutasterid vylučuje do lidského mléka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na základě farmakodynamických vlastností dutasteridu se neočekává, že by terapie dutasteridem mohla

ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

DUTASTERID V MONOTERAPII

Ve dvouletých placebem kontrolovaných studiích fáze III se nežádoucí účinky vyskytly během prvního

roku léčby přibližně u 19 % z 2167 pacientů, kteří užívali dutasterid. Většina nežádoucích účinků byla

mírná až středně závažná a vyskytla se v oblasti reprodukčního systému. V otevřených rozšířených

studiích nebyly během dalších 2 let pozorovány žádné změny profilu nežádoucích účinků.

Následující

tabulka

ukazuje

nežádoucí

účinky

kontrolovaných

klinických

studií

zkušeností

po uvedení přípravku na trh. Níže uvedené nežádoucí účinky z klinických studií jsou zkoušejícím

posouzené jako nežádoucí účinky související s léčbou léčivým přípravkem (s výskytem rovnajícím se 1 %

a vyšším), které byly hlášené s vyšší incidencí u pacientů léčených dutasteridem ve srovnání s placebem

během prvního roku terapie. Nežádoucí účinky z období po uvedení přípravku na trh byly rozpoznané

na základě spontánního hlášení, proto jejich skutečná incidence není známa:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

5/14

* Tyto sexuální nežádoucí účinky jsou spojeny s léčbou dutasteridem (včetně monoterapie a kombinace

s tamsulosinem). Tyto nežádoucí účinky mohou přetrvávat i po ukončení léčby. Role dutasteridu v jejich

přetrvávání není známá.

^ Včetně sníženého objemu spermatu.

Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

DUTASTERID V KOMBINACI S ALFA-BLOKÁTOREM TAMSULOSINEM.

Údaje

4leté

klinické

studie

CombAT,

která

porovnávala

dutasterid

dávce

(n=1623)

a tamsulosin v dávce 0,4 mg (n=1611) jednou denně podávané samostatně a v kombinaci (n=1610),

ukázaly, že výskyt jakýchkoli nežádoucích účinků posouzených zkoušejícím jako související s užíváním

léčivého přípravku během prvního, druhého, třetího a čtvrtého roku léčby byl 22 %, 6 %, 4 % a 2 %

při kombinované léčbě dutasterid/tamsulosin, 15 %, 6 %, 3 % a 2 % při monoterapii dutasteridem a 13 %,

5 %,

při

monoterapii

tamsulosinem.

Vyšší

výskyt

nežádoucích

účinků

skupině

s kombinovanou léčbou během prvního roku léčby byl způsoben vyšším výskytem reprodukčních poruch,

zvláště poruch ejakulace, pozorovaných v této skupině.

Následující nežádoucí účinky zkoušejícím posouzené jako související s léčivým přípravkem byly hlášeny

s výskytem rovnajícím se 1 % a vyšším v průběhu prvního roku léčby ve studii CombAT. Výskyt těchto

nežádoucích účinků během 4 let léčby ukazuje následující tabulka:

Třída

orgánových

systémů

Nežádoucí účinek

Incidence v průběhu období léčby

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Kombinace

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Poruchy

nervového

systému

Závratě

Kombinace

1,4,%

0,1 %

<0,1%

0,2%

Dutasterid

0,7%

0,1%

<0,1%

<0,1%

Tamsulosin

1,3%

0,4%

<0,1%

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí účinek

Incidence z

údajů

klinických studií

Incidence v průběhu

1. roku léčby (n=2167)

Incidence v průběhu

2. roku léčby (n=1744)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Impotence*

6,0 %

1,7 %

Ovlivnění (snížení) libida*

3,7 %

0,6 %

Poruchy ejakulace*

1,8 %

0,5 %

Poruchy prsu

1,3 %

1,3 %

Poruchy

imunitního

systému

Alergické reakce, včetně

kožní vyrážky, svědění,

kopřivky, lokalizovaného

otoku a angioedému

Incidence odhadována

z

údajů

po uvedení přípravku

na trh

Není známo

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Není známo

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Alopecie (zejména ztráta

tělesného ochlupení),

hypertrichóza

Méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Bolest a otok varlat

Není známo

6/14

Třída

orgánových

systémů

Nežádoucí účinek

Incidence v průběhu období léčby

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Kombinace

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Srdeční poruchy

Srdeční selhání (souhrnný pojem

Kombinace

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

Dutasterid

<0,1%

0,1%

<0,1%

Tamsulosin

0,1%

<0,1%

0,4%

0,2%

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Impotence

Kombinace

6,3%

1,8%

0,9%

0,4%

Dutasterid

5,1%

1,6%

0,6%

0,3%

Tamsulosin

3,3%

1,0%

0,6%

1,1%

Ovlivnění (snížení) libida

Kombinace

5,3%

0,8%

0,2%

Dutasterid

3,8%

1,0%

0,2%

Tamsulosin

2,5%

0,7%

0,2%

<0,1%

Poruchy ejakulace

Kombinace

9,0%

1,0%

0,5%

<0,1%

Dutasterid

1,5%

0,5%

0,2%

0,3%

Tamsulosin

2,7%

0,5%

0,2%

0,3%

Poruchy prsu

Kombinace

2,1%

0,8%

0,9%

0,6%

Dutasterid

1,7%

1,2%

0,5%

0,7%

Tamsulosin

0,8%

0,4%

0,2%

Kombinace = dutasterid 0,5 mg jednou denně plus tamsulosin 0,4 mg jednou denně.

Souhrnný pojem srdeční selhání zahrnuje městnavé srdeční selhání, srdeční selhání, selhání levé srdeční

komory, akutní srdeční selhání, kardiogenní šok, akutní selhání levé srdeční komory, selhání pravé

srdeční komory, akutní selhání pravé srdeční komory, ventrikulární selhání, kardiopulmonální selhání,

městnavou kardiomyopatii.

Tyto sexuální nežádoucí účinky jsou spojeny s léčbou dutasteridem (včetně monoterapie a kombinace

s tamsulosinem). Tyto nežádoucí účinky mohou přetrvávat i po ukončení léčby. Role dutasteridu v jejich

přetrvávání není známá.

Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

^ Včetně sníženého objemu spermatu

DALŠÍ ÚDAJE

Studie REDUCE odhalila vyšší incidenci karcinomů prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených

dutasteridem ve srovnání s placebem (viz body 4.4 a 5.1). Zda na výsledky této studie měl vliv účinek

dutasteridu na snížení objemu prostaty, nebo další faktory související se studií, nebylo stanoveno.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh: karcinom

prsu u mužů (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

7/14

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

studiích

dobrovolníky

byly

podávány

jednorázové

denní

dávky

dutasteridu

mg/den

(osmdesátinásobek

terapeutické

dávky)

dobu

dnů,

aniž

vyskytly

významné

problémy

s bezpečností. V klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců, aniž

by se vyskytly nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických dávkách

0,5 mg denně. Dutasterid nemá specifické antidotum, a proto se při suspektním předávkování má

poskytovat náležitá symptomatická a podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, inhibitory testosteron-5-alfa-reduktázy,

ATC kód: G04CB02

Dutasterid snižuje cirkulující hladiny dihydrotestosteronu (DHT) tím, že inhibuje izoenzymy 5-alfa-

reduktázy typu 1 i typu 2, které jsou zodpovědné za přeměnu testosteronu na 5-alfa-DHT.

DUTASTERID V MONOTERAPII

Účinek na DHT/testosteron:

Účinek denních dávek dutasteridu, spočívající ve snížení hladiny DHT, je závislý na velikosti dávky a je

pozorován za 1 (85% pokles) až 2 (90% pokles) týdny.

U pacientů s BHP léčených dutasteridem v dávce 0,5 mg denně činil medián snížení hladiny sérového

DHT po 1 roce 94 %, po 2 letech 93 %, zatímco medián zvýšení hladiny sérového testosteronu po 1 roce

i po 2 letech byl 19 %.

Účinek na objem prostaty:

Významná

zmenšení

objemu

prostaty

byla

pozorována

již

jeden

měsíc

zahájení

terapie

a zmenšování pokračovala až do 24. měsíce (p<0,001). Po 12 měsících vedl dutasterid k průměrnému

zmenšení

celkového

objemu

prostaty

23,6

výchozí

hodnoty

54,9

42,1

ml),

oproti

průměrnému 0,5% zmenšení v placebové skupině (z 54,0 ml na 53,7 ml). Již za jeden měsíc se vyskytla

také významná (p<0,001) zmenšení objemu přechodové zóny prostaty, která rovněž pokračovala až

do 24. měsíce. Po 12 měsících vedl dutasterid k průměrnému zmenšení objemu přechodové zóny prostaty

o 17,8 % (z výchozí hodnoty 26,8 ml na 21,4 ml), oproti průměrnému zvětšení objemu přechodové zóny

prostaty o 7,9 % v placebové skupině (z 26,8 ml na 27,5 ml). Snížení objemu prostaty pozorované během

prvních dvou let dvojitě zaslepené fáze léčby se udrželo během dalších 2 let v otevřené rozšířené fázi

studií. Zmenšení velikosti prostaty vede ke zlepšení příznaků a ke snížení rizika akutní retence moči

(ARM) a chirurgického výkonu souvisejícího s BHP.

Klinická účinnost a bezpečnost

třech

dvouletých,

primární

účinnost

hodnotících,

multicentrických,

multinárodních,

placebem

kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích byly dutasterid v dávce 0,5 mg/den nebo placebo hodnoceny

u 4325 jedinců (mužů) se středně těžkými nebo těžkými příznaky BHP, s objemem prostaty

30 ml

a hodnotou PSA v rozmezí 1,5–10 ng/ml. Studie poté pokračovaly otevřeným rozšířením do 4 let

a všichni pacienti, kteří ve studii zůstali, dostávali dutasterid ve stejné dávce 0,5 mg. Do 4 let zůstalo

ve studii 37 % pacientů původně randomizovaných do skupiny s placebem a 40 % pacientů původně

randomizovaných do skupiny léčené dutasteridem. Většina (71 %) z 2 340 jedinců v otevřené rozšířené

fázi studie dokončila další 2 roky otevřené fáze léčby.

Nejdůležitějšími

parametry

klinické

účinnosti

byly

index

příznaků

Americké

urologické

asociace

8/14

(American Urological Association Symptom Index, zkratka AUA-SI) maximální proud moči (Qmax),

incidence akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu souvisejícího s BHP.

AUA-SI je sedmipoložkový dotazník na příznaky související s BHP s maximálním dosažitelným skóre

35. Výchozí průměrné skóre bylo přibližně 17. Po šesti měsících, po jednom roce a po dvou letech byla

ve skupině užívající placebo dosažena průměrná zlepšení o 2,5; 2,5 a 2,3 bodu, zatímco ve skupině

užívající dutasterid byla dosažena průměrná zlepšení o 3,2; 3,8 a 4,5 bodu. Rozdíly mezi oběma

skupinami byly statisticky významné. Zlepšení v AUA-SI pozorované během prvních 2 let dvojitě

zaslepené fáze léčby se udrželo i během dalších 2 let otevřené rozšířené fáze studie.

Qmax (

maximální proud moči

):

Průměrná výchozí hodnota Qmax ve studiích byla přibližně 10 ml/s (normální hodnoty Qmax jsou

15 ml/s). Po jednom roce a dvou letech léčby se proud v placebové skupině zlepšil o 0,8 a 0,9 ml/s,

zatímco ve skupině užívající dutasterid o 1,7 a 2,0 ml/s. Rozdíl mezi placebovou skupinou a skupinou

dutasteridu byl statisticky významný od 1. do 24. měsíce. Zvýšení rychlosti maximálního proudu moči

pozorované během prvních 2 let dvojitě zaslepené fáze léčby se udrželo i během dalších 2 let otevřené

rozšířené fáze studie.

Akutní retence moči a chirurgická intervence

:

Po dvou letech léčby byla incidence ARM v placebové skupině 4,2 %, ve skupině dutasteridu 1,8 % (57%

snížení rizika). Tento rozdíl je statisticky významný a znamená, že 42 pacientů musí být léčeno po dobu

dvou let (95% interval spolehlivosti 30–73), aby se zabránilo jednomu případu ARM.

Incidence chirurgického výkonu souvisejícího s BHP po dvou letech léčby byla v placebové skupině

4,1 %,

skupině

dutasteridu

(48%

snížení

rizika).

Tento

rozdíl

statisticky

významný

a znamená, že 51 pacientů musí být léčeno po dobu dvou let (95% interval spolehlivosti 33–109), aby se

předešlo jedné chirurgické intervenci.

Účinek na vlasový porost

:

Účinek dutasteridu na vlasový porost nebyl ve studiích III. fáze klinického hodnocení formálně studován,

inhibitory 5-alfa-reduktázy by však mohly omezit vypadávání vlasů a podpořit růst vlasů u subjektů

s mužskou androgenní alopecií.

Funkce štítné žlázy

:

Funkce štítné žlázy byla hodnocena v jednoroční studii u zdravých mužů. Při užívání dutasteridu byly

hladiny volného thyroxinu stabilní, ale na konci jednoroční aplikace dutasteridu byly v porovnání

s placebem mírně zvýšené hladiny TSH (o 0,4 MCIU/ml). Hladiny TSH byly variabilní, ale mediány

hladin TSH (1,4–1,9 MCIU/ml) zůstaly v normálním rozmezí hodnot (0,5–5/6 MCIU/ml), hladiny

volného thyroxinu byly stabilní v normálním rozmezí hodnot a byly podobné při podávání dutasteridu

jako při podávání placeba, a proto změny TSH nebyly pokládány za klinicky významné. V žádné

z klinických studií nebyly zjištěny jakékoli známky svědčící o tom, že by dutasterid nepříznivě ovlivňoval

funkci štítné žlázy.

Mamární neoplazie

:

Ve dvouletých klinických studiích skýtajících 3374 pacientoroků expozice dutasteridu, a v době registrace

dvouletého prodlouženého, otevřeně uspořádaného období, byly ohlášeny 2 případy karcinomu prsu

u pacientů léčených dutasteridem a 1 případ u pacienta, který užíval placebo. Ve 4letých klinických

studiích

CombAT

REDUCE,

které

poskytly

pacientoroků

expozice

dutasteridu

a 5 027 pacientoroků

expozice

kombinaci

dutasteridu

tamsulosinu,

nebyl

hlášen

žádný

případ

karcinomu prsu v žádné z léčebných skupin.

Dvě případové kontrolní epidemiologické studie, jedna provedena v USA (n = 339 případů karcinomu

prsu a n = 6 780 kontrol) a druhá ze zdravotnické databáze ve Velké Británii (n = 398 případů karcinomu

prsu a n = 3 930 kontrol), nevykazovaly zvýšení rizika rozvoje karcinomu prsu u mužů při užívání

inhibitorů 5-alfa-reduktázy (viz bod 4.4). Výsledky z první studie neidentifikovaly pozitivní souvislost

u karcinomu prsu u mužů (relativní riziko u ≥ 1 roku užívání před diagnózou karcinomu prsu ve srovnání

9/14

s < 1 rokem užívání: 0,70: 95% CI 0,34, 1,45). Ve druhé studii byl odhadovaný poměr rizik u karcinomu

prsu v souvislosti s užíváním inhibitorů 5-alfa-reduktázy ve srovnání s neužíváním 1,08: 95% CI 0,62,

1,87).

Mezi výskytem karcinomu prsu u mužů a dlouhodobým užíváním dutasteridu nebyla prokázána kauzální

souvislost.

Vliv na mužskou fertilitu

:

Účinky dutasteridu v dávce 0,5 mg/den na vlastnosti spermatu byly hodnoceny u zdravých dobrovolníků

ve věku od 18 do 52 let (n=27 u dutasteridu, n=23 u placeba) v průběhu 52 týdnů léčby a 24 týdnů

sledování po léčbě. Po 52 týdnech bylo pozorováno průměrné procentuální snížení z výchozí hodnoty

celkového počtu spermií, objemu spermatu a pohyblivosti spermií o 23 %, 36 % a 18 % v dutasteridové

skupině

srovnání

změnami

výchozích

hodnot

placebové

skupiny.

Koncentrace

spermií

a morfologie spermií nebyly ovlivněny. Po 24 týdnech sledování po léčbě zůstala průměrná procentuální

změna celkového počtu spermií v dutasteridové skupině o 23 % nižší než výchozí hodnota. Zatímco

průměrné hodnoty pro všechny parametry ve všech časových bodech zůstaly v normálním rozsahu

a nedosáhly předem definovaného kriteria pro klinicky signifikantní změnu (30 %), dva jednotlivci

v dutasteridové skupině měli po 52 týdnech léčby počet spermií snížen o více než 90 % oproti svým

výchozím hodnotám s tím, že ve 24. týdnu následného sledování došlo k částečné úpravě hodnot.

Možnost snížení fertility u mužů nelze vyloučit.

DUTASTERID V KOMBINACI S ALFA-BLOKÁTOREM TAMSULOSINEM

multicentrické,

multinárodní,

randomizované,

dvojitě

zaslepené

studii

paralelních

skupin

(studie

CombAT) byl hodnocen dutasterid v dávce 0,5 mg/den (n=1623), tamsulosin v dávce 0,4 mg/den

(n=1611) nebo kombinace dutasteridu 0,5 mg s tamsulosinem 0,4 mg (n=1610) u mužských jedinců se

středně těžkými až těžkými příznaky BHP, s objemem prostaty ≥ 30 ml a hodnotami PSA v rozmezí 1,5–

10 ng/ml. Přibližně 53 % jedinců bylo již dříve léčeno inhibitorem 5-alfa reduktázy nebo alfa-blokátorem.

Primárním koncovým parametrem účinnosti během prvních dvou let studie byla změna v Mezinárodní

stupnici prostatických symptomů (IPSS), osmipoložkovém dotazníku založeném na AUA-SI s doplňující

otázkou na kvalitu života. Sekundární parametry účinnosti ve 2 letech zahrnovaly rychlost maximálního

proudu moči (Qmax) a objem prostaty.

V hodnocení změny ve skóre IPSS dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu

od 3. měsíce a oproti tamsulosinu od 9. měsíce. V hodnocení změny Qmax dosáhla kombinovaná léčba

signifikantního zlepšení oproti dutasteridu i tamsulosinu od 6. měsíce.

Primárním koncovým parametrem účinnosti ve 4 letech léčby byla doba do prvního výskytu ARM nebo

nutnosti chirurgického zákroku z důvodu BHP. Po 4 letech léčby snižovala kombinovaná léčba statisticky

významně riziko ARM nebo chirurgického zákroku z důvodu BHP (65,8% snížení rizika p<0,001 [95%

CI 54,7 % až 74,1 %]) ve srovnání s monoterapií tamsulosinem. Incidence ARM nebo chirurgického

výkonu v důsledku BHP do 4. roku léčby byla 4,2 % ve skupině s kombinovanou léčbou a 11,9 %

při léčbě tamsulosinem (p<0,001). Ve srovnání s monoterapií dutasteridem snižovala kombinovaná léčba

riziko ARM nebo chirurgického zákroku v důsledku BHP o 19,6 % (p=0,18 [95% CI -10,9 % až 41,7 %]).

Incidence ARM nebo chirurgického zákroku v důsledku BHP do 4. roku byla 4,2 % při kombinované

léčbě a 5,2 % při léčbě dutasteridem.

Sekundární koncové parametry účinnosti po 4 letech léčby zahrnovaly dobu do klinické progrese

(definovanou jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o

4 body, ARM související s BHP,

inkontinence, infekce močových cest (IMC) a renální insuficience), změnu v IPSS (International Prostate

Symptom Score), rychlost maximálního proudu moči (Qmax) a objem prostaty. Výsledky po 4 letech

léčby jsou shrnuty níže:

10/14

Parameter

Časový úsek

Kombinace

Dutasterid

Tamsulosin

ARM nebo

chirurgický

zákrok v

důsledku BHP

Incidence ve 48 měsících

11,9a

Klinická

progrese * (%)

48. měsíc

12,6

17,8b

21,5a

IPSS (jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze

vstupní hodnoty)

[16,6] -6,3

[16,4] -

5,3b

[16,4] -3,8a

Qmax (ml/s)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze

vstupní hodnoty)

[10,9] 2,4

[10,6] 2,0

[10,7] 0,7a

Objem prostaty

(ml)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (% změna ze

vstupní hodnoty)

[54,7] -27,3

[54,6] -

28,0

[55,8] +4,6a

Objem

tranzitorní zóny

prostaty (ml)#

[vstupní hodnota]

48. měsíc (% změna ze

vstupní hodnoty)

[27,7] -17,9

[30,3] -

26,5

[30,5] 18,2a

BPH Impact

Index (BII)

(jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze

vstupní hodnoty)

[5,3] -2,2

[5,3] -1,8b

[5,3] -1,2a

IPSS otázka 8

(zdravotní stav

související s

BHP) (jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze

vstupní hodnoty)

[3,6] -1,5

[3,6] -1,3b

[3,6] -1,1a

Vstupní hodnoty jsou průměrné hodnoty a změny od vstupních hodnot jsou upravené průměrné změny.

* Klinická progrese byla definována jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o 4 body, ARM

související s BHP, inkontinence, IMC a renální insuficience.

# Hodnocené ve vybraných místech (13 % randomizovaných pacientů)

a. Kombinovaná léčba dosáhla signifikantní významnosti (p<0,001) při srovnání s tamsulosinem

ve 48. měsíci

b. Kombinovaná léčba dosáhla signifikantní významnosti (p<0,001) při srovnání s dutasteridem

ve 48. měsíci

K

ardiovaskulární nežádoucí účinky:

Ve 4leté studii hodnotící dutasterid v kombinaci s tamsulosinem u 4 844 mužů s BHP (studie CombAT)

byla incidence souhrnného pojmu srdeční selhání ve skupině s kombinovanou léčbou (14/1610; 0,9 %)

vyšší než v obou skupinách s monoterapií: dutasterid (4/1623; 0,2 %) a tamsulosin (10/1611; 0,6 %).

V oddělené čtyřleté studii hodnotící 8 231 mužů ve věku 50 až 75 let s předchozí negativní biopsií

pro karcinom prostaty a výchozí hodnotou PSA v rozmezí 2,5 ng/ml až 10,0 ng/ml u mužů ve věku 50 až

60 let, nebo 3,0 ng/ml až 10,0 ng/ml v případě mužů starších 60 let (studie REDUCE) byla vyšší

incidence souhrnného pojmu srdeční selhání u subjektů užívajících dutasterid v dávce 0,5 mg jednou

denně (30/4105; 0,7 %) ve srovnání se subjekty užívajícími placebo (16/4126; 0,4 %). Post-hoc analýza

této studie ukázala vyšší incidenci souhrnného pojmu srdeční selhání u subjektů užívajících dutasterid

společně s alfa-blokátorem (12/1152; 1,0 %) ve srovnání se subjekty užívajícími dutasterid bez alfa-

blokátoru (18/2953; 0,6 %), placebo s alfa-blokátorem (1/1399, < 0,1 %), nebo placebo bez alfa-blokátoru

(15/2727; 0,6 %) (viz bod 4.4).

Při meta-analýze 12 randomizovaných, placebem nebo komparátorem kontrolovaných klinických studií

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace