REKIFRE 20MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TADALAFIL (TADALAFILUM)
Dostupné s:
Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha
ATC kód:
G04BE08
INN (Mezinárodní Name):
TADALAFIL (TADALAFIL)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 14; 12; 2; 84 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TADALAFIL
Přehled produktů:
REKIFRE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
83/ 698/16-C
Datum autorizace:
2018-11-29

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls384593/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rekifre 20 mg

potahované tablety

tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Rekifre a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rekifre užívat

Jak se přípravek Rekifre užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Rekifre uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Rekifre

a k

čemu se používá

Přípravek Rekifre se používá u dospělých mužů k léčbě erektilní dysfunkce. Jedná se o poruchu, při

které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné

pro pohlavní styk. U tadalafilu se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření

penisu nutné k sexuální aktivitě.

Přípravek Rekifre obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory

fosfodiesterázy typu 5. Přípravek Rekifre napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a

umožnit tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu.

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Rekifre pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že Rekifre není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít

proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Rekifre

užívat

Neužívejte přípravek

Rekifre

Jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako

je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na

hrudi”). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v

jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal

infarkt myokardu.

Jestliže jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu.

Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem.

Jestliže máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie

optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“.

Jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy

vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je

tadalafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát,

nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rekifre se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním

vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému

lékaři.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

srpkovitou anemii (porucha červených krvinek)

mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně)

leukémii (rakovina krve)

deformaci pohlavního údu

vážné onemocněním jater

vážné onemocněním ledvin

Není známo, zda je přípravek Rekifre účinný u pacientů, kteří podstoupili:

operaci pánve

odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální

nervy nešetřící odstranění prostaty)

Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat přípravek

Rekifre a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo pozorováno snížení nebo ztráta sluchu. Ačkoliv není

známo, zda tento účinek je přímo spojen s tadalafilem, pokud zaznamentáte snížení nebo ztrátu sluchu,

přestaňte přípravek Rekifre užívat a okamžitě se obraťte na svého lékaře.

Přípravek Rekifre není určen pro ženy.

Děti a dospívající

Přípravek Rekifre není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Rekifre

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Rekifre v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Rekifre, nebo mohou ovlivnit účinek

přípravku Rekifre. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

alfa- blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě příznaků dolních

močových cest souvisejících s benigní hyperplazií prostaty)

jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku

riocigvát

inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty)

léčivé přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění), a

inhibitory proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV

fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (protikřečové přípravky)

rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol

jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Přípravek

Rekifre s

jídlem, pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grapefruitový džus může ovlivnit, jak bude

přípravek Rekifre účinkovat a má být používán se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u

svého lékaře.

Těhotenství, kojení a plodnost

Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo

pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že tyto účinky vedou ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající tadalafil v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních

prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

Přípr

avek Rekifre obsahuje laktosu

Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto přípravku na svého

lékaře.

3. Jak se přípravek

Rekifre

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Rekifre jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy)

pouze u mužů. Tabletu

polkněte celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

Doporučená počáteční dávka

je jedna 10 mg tableta před pohlavním stykem.

Váš lékař se nicméně rozhodl, že doporučená dávka 10 mg je příliš slabá a předepsal Vám k užívání

tablety 20 mg.

Přípravek Rekifre v síle 10 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s

obsahem tadalafilu v síle 10 mg. Tato síla není k dispozici od společnosti SVUS Pharma a.s., ale

může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Přípravek Rekifre můžete užít nejpozději 30 minut před pohlavním stykem. Přípravek Rekifre může

být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte přípravek Rekifre častěji než jednou denně. Přípravek Rekifre je určen k užití před

předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Je nutno poznamenat, že přípravek Rekifre není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra

bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit

přechodný pokles vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít přípravek Rekifre, vyvarujte

se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08% a více), které může zvýšit riziko vzniku

závratí při vstávání.

Jestliže jste užil více přípravku

Rekifre,

než jste měl

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

Alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu).

Bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá

frekvence výskytu).

Priapismus, prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Rekifre (vzácná

frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně

lékaře.

Náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté

(pozorované u 1 až 10 pacientů ze 100)

bolest hlavy, bolest zad, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení

nosní sliznice a trávicí potíže

Méně časté

(pozorované u 1 až 10 pacientů z 1 000)

závrať, bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení a pálení žáhy, rozmazané vidění, bolest očí,

namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, prodloužená erekce, pocit bušení srdce, rychlý

srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvonění v uších, otok

rukou, nohou nebo kotníků a pocit únavy

Vzácné

(pozorované u 1 až 10 pacientů z 10 000)

mdloby, epileptické záchvaty a přechodnou ztrátu paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé

zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu,

přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení

Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu a mozková mrtvice. U většiny

těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo na obou

očích.

Některé další vzácné nežádoucí účinky

hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly

pozorovány v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla,

závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční

rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí

Nežádoucí účinek závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil. Průjem byl

častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Rekifre

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Rekifre obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum. Rekifre 20 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety

laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, polysorbát 80, magnesium-stearát

Potah

ová vrstva

tablety

hypromelosa 2910 (E464), monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171), triacetin, mastek (E553b), žlutý

oxid železitý (E172)

Jak přípravek

Rekifre

vypadá a co obsahuje toto balení

Rekifre 20 mg: žlutě zbarvené, bikonvexní, potahované tablety tvaru tobolky s vyraženým „T 20“ na

jedné straně a bez označení na straně druhé.

Přípravek Rekifre 20 mg je dostupný v PVC/PVDC/Al blistrech ve velikosti balení 2, 4, 8, 12, 14, 28

nebo 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Genepharm SA, 18th km Marathonos Ave, 15351 Pallini Attiki, Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd., 1KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Combino Pharm (Malta) Ltd., HF60, Hal Far Industrial Estate BBG3000, Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Rekifre

Maďarsko: Rekifre 20 mg filmtabletta

Polsko: Rekifre

Portugalsko: Rekifre

Slovenská republika: Rekifre 20 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

16.1.2019

Přečtěte si celý dokument

1/13

sp.zn. sukls384593/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rekifre

20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 312,5 mg laktosy a 2,8 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Rekifre

20 mg: žlutě zbarvené, bikonvexní, potahované tablety tvaru tobolky s vyraženým „T20“

na jedné straně a bez označení na straně druhé, s rozměry 13,5 mm x 6,6 mm..

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutick

é

indikace

Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů.

K dosažení účinku tadalafilu je nezbytné sexuální dráždění.

Přípravek Rekifre

není indikován k použití u žen.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

D

ospělí muži

Obvykle je doporučeno užití dávky 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na

příjmu potravy.

U pacientů, kde dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20

mg. Přípravek lze užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně.

Tadalafil v dávce 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a

nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

2/13

U pacientů, kteří předpokládají častější užívání tadalafilu (tj. alespoň dvakrát týdně), může být

vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku Rekifre

jednou denně, na základě

rozhodnutí pacienta a zvážení lékaře.

U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je

možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta.

Přípravek Rekifre v síle 2,5 mg a 10 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici jiné

přípravky s obsahem tadalafilu v síle 2,5 mg a 10 mg. Tato síla není k dispozici od společnosti

SVUS Pharma a.s., ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat.

Zvláštní populace

Starší muži

U starších pacientů není nutná úprava dávky přípravku.

Muži s

poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je maximální doporučenou dávkou 10 mg. Podávání

tadalafilu jednou denně není doporučeno u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4

a 5.2).

Muži s poruchou

funkce jater

Doporučená dávka přípravku Rekifre

je 10 mg před předpokládanou sexuální aktivitou bez ohledu

na příjem stravy. O bezpečnosti tadalafilu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C

klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje; v případě předepsání

přípravku musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. Údaje o podávání

dávek vyšších než 10 mg pacientům s poruchou funkce jater nejsou dostupné. Podávání jednou

denně nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě

předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika (viz bod 4.4 a bod

5.2).

Muži s diabetem

U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití tadalafilu u pediatrické populace v indikaci léčby erektilní

dysfunkce.

Způsob podávání

Přípravek Rekifre

je určen k perorálnímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Tadalafil

vykázal

klinických

studiích

schopnost

zesílit

hypotenzívní

účinek

nitrátů,

pravděpodobně kombinovaným působením nitrátů a tadalafilu na metabolické dráze NO/cGMP.

Použití přípravku Rekifre

u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je proto

kontraindikováno (viz bod 4.5).

Přípravek Rekifre

nesmí být používán u mužů s onemocněním srdce, pro které není sexuální

aktivita vhodná.

3/13

Lékaři mají pečlivě zvážit riziko srdečních příhod spojených se sexuální aktivitou u pacientů s

preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním.

Do klinických zkoušek nebyli zařazeni pacienti s níže uvedenými kardiovaskulárními chorobami,

a proto je u nich použití tadalafilu kontraindikováno:

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 90ti dnech infarkt myokardu

pacienti trpící nestabilní formou anginy pectoris nebo anginózními bolestmi v průběhu

pohlavního styku

pacienti se srdečním selháním třídy 2 a závažnějším podle klasifikace New York Heart

Association v posledních 6ti měsících

pacienti trpící neléčenými poruchami rytmu, hypotenzí (<90/50 mmHg) nebo neléčenou

hypertenzí

pacienti, kteří prodělali v uplynulých 6ti měsících cévní mozkovou příhodu

Přípravek Rekifre

je kontraindikován u pacientů, u kterých došlo ke ztrátě zraku na jednom oku z

důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), bez ohledu na to zda

ke ztrátě došlo v souvislosti s předchozím podáváním inhibitorů PDE5 (viz bod 4.4).

Současné podávání inhibitorů PDE5, včetně tadalafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je

riocigvát, je kontraindikováno, protože může potencionálně vést k symptomatické hypotenzi (viz

bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby přípravkem Rekifre

Diagnóza erektilní dysfunkce se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se

možné skryté příčiny dysfunkce dříve, než se zahájí farmakologická léčba.

Před zahájením jakékoliv léčby erektilní dysfunkce má lékař posoudit kardiovaskulární stav

pacienta, protože sexuální aktivita s sebou nese jisté riziko srdečních příhod. Tadalafil má

vazodilatační vlastnosti způsobující mírné a přechodné snížení krevního tlaku (viz bod 5.1) a

zesiluje hypotenzivní účinek nitrátů (viz bod 4.3).

Vyšetření erektilní dysfunkce zahrnuje stanovení její možné příčiny a příslušná léčba se stanoví až

po patřičném lékařském vyšetření. Není známo, zda je přípravek Rekifre

účinný u pacientů, kteří

se podrobili operaci v pánevní oblasti či nervy nešetřící radikální prostatektomii.

Kardiovaskulární systém

postmarketingovém

sledování

a/nebo

klinických

studiích

byly

hlášeny

závažné

kardiovaskulární příhody, včetně infarktu myokardu, náhlé smrti ze srdeční příčiny, nestabilní

anginy pectoris, komorových arytmií, cévní mozkové příhody, tranzitorní ischemické ataky, bolesti

na hrudi, palpitací a tachykardií. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody hlášeny, vykazovala

již předtím přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů. Nelze však definitivně určit, zda

byly hlášené příhody v přímé souvislosti s těmito rizikovými faktory, s tadalafilem, se sexuální

aktivitou nebo s kombinací těchto či dalších faktorů.

U pacientů užívajících alfa

blokátory může současné podání přípravku Rekifre

vést u některých

pacientů k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Kombinace tadalafilu s doxazosinem se

nedoporučuje.

Zrak

V souvislosti s podáváním tadalafilu a dalších inhibitorů PDE5 byly hlášeny poruchy zraku a

případy NAION. Analýzy observačních dat naznačují zvýšené riziko akutní NAION u mužů s

erektilní dysfunkcí po epizodní expozici tadalafilu nebo jiným inhibitorům PDE5. Protože to může

4/13

být relevantní pro všechny pacienty, kteří jsou vystaveni tadalafilu, pacienti mají být poučeni, aby

v případě náhle vzniklé poruchy zraku přestali přípravek Rekifre

užívat a ihned vyhledali svého

lékaře (viz bod 4.3).

Zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu

Po použití tadalafilu byly hlášeny případy náhlé ztráty sluchu. Přesto, že v některých případech

byly přítomny další rizikové faktory (jako věk, diabetes, hypertenze a předchozí historie ztráty

sluchu), mají být pacienti poučeni, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestali

tadalafil užívat a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.

Porucha funkce jater

O bezpečnosti jednorázového použití tadalafilu u pacientů s těžkou nedostatečností funkce jater

(třída C Child-Pughovy klasifikace) jsou dostupné pouze omezené klinické údaje; v případě

předepsání přípravku Rekifre

musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika.

Priapismus a anatomické deformity penisu

Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny mají neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-

li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence.

Přípravek Rekifre

je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako

angulace,

kavernózní

fibróza

nebo

Peyronieova

choroba)

nebo

pacientů

trpících

onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu (jako je srpková anemie,

mnohočetný myelom nebo leukémie).

Použití s inhibitory CYP3A4

Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku Rekifre

pacientům užívajícím silné inhibitory

CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol a erythromycin) neboť byla v kombinaci

s těmito léky pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu (AUC) (viz bod 4.5).

Přípravek Rekifre

a další přípravky k léčbě erektilní dysfunkce

Bezpečnost a účinnost kombinace tadalafilu s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby

erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti mají být informováni, aby přípravek Rekifre

těchto kombinacích neužívali.

Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy ,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými

léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Jak je popsáno níže, interakční studie byly provedeny s dávkou 10 mg a/nebo 20 mg tadalafilu. Na

základě těchto interakčních studií s dávkou pouze 10 mg nelze úplně vyloučit klinicky relevantní

interakce při vyšším dávkování.

Účinky jiných látek na tadalafil

Inhibitory cytochromu P450

Tadalafil je metabolizován převážně prostřednictvím CYP3A4. Selektivní inhibitor CYP3A4

ketokonazol (200 mg denně) zvýšil expozici (AUC) tadalafilu (10 mg) dvojnásobně a C

o 15 %

v porovnání s hodnotami AUC a C

pro samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denně) zvýšil

expozici (AUC) tadalafilu (20 mg) čtyřnásobně a C

o 22 %. Inhibitor proteázy ritonavir (200 mg

2x denně), který je inhibitorem CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozici (AUC)

tadalafilu (20 mg) dvojnásobně bez změny C

. Ačkoli nebyly studovány specifické interakce,

některé

inhibitory

proteázy

jako

saquinavir

jiné

inhibitory

CYP3A4

jako

erytromycin,

klaritromycin, itrakonazol a grapefruitová šťáva se mají s tadalafilem používat opatrně, jelikož lze

předpokládat, že budou

zvyšovat plazmatické koncentrace tadalafilu (viz bod 4.4). Následkem toho

může dojít ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků popsaných v odstavci 4.8.

5/13

Transportéry

Úloha transportérů (např. p-glykoproteinu) při distribuci tadalafilu není známa. Proto existuje

potenciál lékových interakcí zprostředkovaných inhibicí transportérů.

Induktory cytochromu P450

Rifampicin, induktor CYP3A4, snížil AUC tadalafilu o 88 %, ve srovnání s hodnotami AUC

samostatně podaného tadalafilu (10 mg). Dá se předpokládat, že tato snížená expozice sníží účinek

tadalafilu, rozsah tohoto snížení účinku není známý. Další induktory CYP3A4 jako fenobarbital,

fenytoin a karbamazepin mohou rovněž snížit plazmatickou koncentraci tadalafilu v plazmě.

Účinky tadalafilu na jiné léky

Nitráty

Tadalafil (5, 10 a 20 mg) vykázal v klinických studiích schopnost posilovat hypotenzívní účinek

nitrátů. Použití přípravku Rekifre u pacientů používajících organické nitráty v jakékoli formě je

proto kontraindikováno (viz bod 4.3). Dle výsledků klinické studie, ve které 150 subjektů užívalo

po dobu 7 dní v různých časech denní dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublinguálního

nitroglycerinu bylo zjištěno, že interakce přetrvávala po dobu delší než 24 hodin, ale nebyla již

zaznamenána po uplynutí 48 hodin od poslední dávky tadalafilu. U pacienta užívajícího jakoukoli

dávku tadalafilu (2,5 mg - 20 mg), kde se v život ohrožující situaci jeví podání nitrátů z

medicínského hlediska nezbytné, má před podáním nitrátů uplynout od užití poslední dávky

přípravku Rekifre alespoň 48 hodin. Za těchto okolností lze nitráty aplikovat, avšak pouze pod

přímým lékařským dohledem a za náležitého monitorování hemodynamických funkcí.

Antihypertenziva (včetně blokátorů kalciového kanálu)

Současné podání doxazosinu (4 a 8 mg denně) a tadalafilu (5 mg denně a 20 mg podaných

jednorázově) zvyšuje významným způsobem účinek tohoto alfablokátoru na snížení krevního tlaku.

Tento efekt přetrvává nejméně dvanáct hodin a může být symptomatický, včetně synkopy. Z tohoto

důvodu se tato kombinace nedoporučuje (viz bod 4.4).

Ve studiích interakcí provedených na omezeném počtu zdravých dobrovolníků nebyly tyto účinky

hlášeny

alfuzosinu

tamsulosinu.

Při

použití

tadalafilu

pacientů

léčených

jakýmkoli

alfablokátorem je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba má být

zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně.

V průběhu klinických farmakologických studií byla zkoumána schopnost tadalafilu zesilovat

hypotenzivní účinek antihypertenziv. Byly zkoumány hlavní skupiny antihypertenziv, zahrnující

blokátory kalciového kanálu (amlodipin), ACE inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu

(enalapril), beta blokátory (metoprolol), thiazidová diuretika (bendrofluazid), a blokátory receptorů

pro angiotensin II (různé typy a dávky, podávané samostatně nebo v kombinaci s thiazidovými

diuretiky, blokátory kalciového kanálu, beta-blokátory, a/nebo alfa-blokátory). Tadalafil (v dávce

10 mg kromě studií s blokátory receptorů angiotensinu II a amlodipinem, kde byla použita dávka

20 mg), nevykázal s žádnou z těchto skupin jakoukoli klinicky významnou interakci. V jiné

klinickofarmakologické studii byl zkoumán tadalafil (20 mg) v kombinaci s až 4 antihypertenzivy

z různých tříd. U jedinců užívajících vícečetná antihypertenziva byly změny krevního tlaku při

ambulantních kontrolách ve vztahu ke stupni kompenzace hypertenze. Účastníci studie, jejichž

hypertenze byla dobře kontrolována terapií, vykazovali pouze minimální pokles krevního tlaku,

podobný snížení pozorovanému u zdravých osob. U subjektů ve studii, u nichž krevní tlak nebyl

korigován, bylo pozorováno větší snížení krevního tlaku, které však u většiny subjektů nebylo

spojeno s příznaky hypotenze. U pacientů, kteří zároveň užívají antihypertenziva, může tadalafil v

dávce 20 mg způsobit snížení krevního tlaku, které (s výjimkou alfa-blokátorů-viz výše) je

všeobecně mírné a je nepravděpodobné, že bude klinicky významné. Rozbor údajů získaných ve

fázi 3 klinických studií rovněž nepotvrdil žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků u pacientů

užívajících tadalafil samostatně nebo s antihypertenzivy. Pacienti, kteří užívají antihypertenziva,

by však měli být náležitě upozorněni na možné snížení krevního tlaku.

6/13

Riocigvát

Preklinické studie ukázaly aditivní účinek kombinace inhibitorů PDE5 s riocigvátem na snížení

sytémového

krevního

tlaku.

klinických

studiích

bylo

prokázáno,

riocigvát

zvyšuje

hypotenzivní účinek inhibitorů PDE5. Ve studované populaci nebyly pozorovány žádné známky

příznivého klinického účinku této kombinace. Konkomitantí používání riocigvátu s inhibitory

PDE5, včetně tadalafilu, je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory 5-

alfa reduktá

zy

V klinické studii srovnávající podávání tadalafilu 5 mg současně s finasteridem 5 mg a finasteridu

5 mg současně s placebem na zlepšení symptomů BPH nebyly hlášeny žádné nové nežádoucí

účinky. Vzhledem k tomu, že ale nebyla provedena formální studie lékových interakcí hodnotící

účinky tadalafilu a inhibitorů alfa-reduktázy, je nicméně zapotřebí zvýšené opatrnosti při podávání

tadalafilu společně s inhibitory alfa-reduktázy.

Substráty CYP1A2 (např. t

heofylin)

Při podání tadalafilu 10 mg s theofylinem (neselektivní inhibitor fosfodiesterázy) nebyla v

klinickofarmakologické

studii

zjištěna

žádná

farmakokinetická

interakce.

Jediným

farmakodynamickým účinkem bylo malé (3,5 úderu/min) zvýšení tepové frekvence. Přestože byl

tento účinek slabý a klinicky nevýznamný, má být při společném podání těchto léčivých přípravků

vzat v úvahu.

Ethinylestradiol a terbutalin

Bylo prokázáno, že tadalafil způsobuje zvýšení biologické dostupnosti ethinylestradiolu po

perorálním podání. Při perorálním podání terbutalinu se dá očekávat podobné zvýšení, avšak

klinický následek tohoto zvýšení je nejistý.

Alkohol

Hladiny alkoholu v krvi (průměrná maximální koncentrace alkoholu v krvi 0,08%) nebyly

ovlivněny současným podáním tadalafilu (10 mg nebo 20 mg). Kromě toho nebyly pozorovány

žádné změny v koncentraci tadalafilu po 3 hodinách při současném užití s alkoholem. Alkohol byl

podáván za podmínek maximalizujících rychlost jeho vstřebávání (ráno nalačno a bez jídla ještě 2

hodiny po požití alkoholu).

Tadalafil (20 mg) nezesiloval průměrné snížení krevního tlaku způsobené alkoholem (0,7 g/kg, tj.

přibližně 180 ml 40% alkoholu [vodky] pro 80kg muže) u některých osob však byly pozorovány

posturální závratě a ortostatická hypotenze. Pokud byl tadalafil podán s nižší dávkou alkoholu (0,6

g/kg), hypotenze nebyla pozorována a výskyt závratí měl podobnou frekvenci jako po alkoholu

samotném. Tadalafil (10 mg) nezesiloval vliv alkoholu na kognitivní funkce.

Léčivé přípravky metabolizované cytochromem P450

Nepředpokládá se, že by tadalafil vyvolával klinicky významnou inhibici nebo indukci clearance

léčivých

přípravků

metabolizovaných

isoformami

CYP450.

Studie

potvrdily,

tadalafil

neinhibuje ani neindukuje izoformy CYP450 včetně CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1,

CYP2C9 a CYP2C19.

Substráty CYP2C9 (např. R

-warfarin)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) neměl žádný klinicky významný účinek na expozici (AUC) S-warfarinu

nebo R-warfarinu (substrát CYP2C9), ani neovlivnil změny protrombinového času vyvolané

warfarinem.

Kyselina acetylsa

licylová

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencoval prodloužení času krvácivosti způsobené kyselinou

acetylsalicylovou.

Antidiabetika

7/13

Specifické interakční studie s antidiabetiky nebyly provedeny.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Přípravek Rekifre

není indikován k použití u žen.

Těhotenství

Údaje o podávání tadalafilu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé

ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo

postnatální vývoj (viz bod 5.3). Podávání přípravku Rekifre

v těhotenství se z preventivních důvodů

nedoporučuje.

Kojení

Dostupná

farmakodynamická/toxikologická

data

zvířat

prokázala

exkreci

tadalafilu

mateřského mléka. Nemůže být vyloučeno riziko pro kojené dítě. Přípravek Rekifre

nemá být

užíván v průběhu kojení.

Fertilita

U psů byly pozorovány účinky naznačující poruchu fertility. Dvě následné studie naznačují, že u

lidí

tento

účinek

nepravděpodobný,

ačkoli

bylo

některých

mužů

pozorováno

snížení

koncentrace spermií (viz bod 5.1 a 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Rekifre

má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přestože údaje

o četnosti výskytu závratí jsou v klinických studiích podobné pro placebo i tadalafil, pacienti mají

znát svoji reakci na přípravek Rekifre

dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat

stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce

nebo benigní hyperplazie prostaty byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů, jejichž

výskyt narůstal se zvyšující se dávkou tadalafilu. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a

obvykle mírné nebo středně závažné. Většina případů bolesti hlavy hlášená při podávání tadalafilu

jednou denně byla v průběhu 10 až 30 dnů od zahájení léčby.

Tabulkové shrnutí nežádoucích účinků

V níže uvedené tabulce jsou nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a z placebem

kontrolovaných klinických studií (celkem 8022 pacientů užívajících tadalafil a 4422 pacientů

užívajících placebo) při podávání podle potřeby a jednou denně v léčbě erektilní dysfunkce a při

podávání jednou denně v léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Vyjadřování frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a frekvence není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

imunitního systému

hypersenzitivní

reakce

angioedém

Poruchy nervového systému

8/13

bolest hlavy

závratě

cévní

mozková

příhoda

(včetně

krvácivých

příhod),

synkopa,

tranzitorní

ischemické

ataky

migréna

epileptické

záchvaty

, přechodná

amnézie

Poruchy oka

rozmazané

vidění,

pocity

popisované

jako bolesti oka

poruchy

zorného

pole,

otok

víček,

hyperémie

spojivek,

nearteritická

přední

ischemická

neuropatie

optického

nervu

(NAION)

retinální

vaskulární

okluze

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

náhlá ztráta sluchu

Srdeční poruchy

1

tachykardie, palpitace

infarkt

myokardu,

nestabilní

angina

pectoris

ventrikulární arytmie

Cévní poruchy

návaly

hypotenze

hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

zduření nosní sliznice

dyspnoe, epistaxe

Gastrointestinální poruchy

dyspepsie

bolest

břicha,

zvracení,

nauzea,

gastroezofageální

reflux

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka

kopřivka,

Stevens-

Johnsonův syndrom

exfoliativní

dermatitida

hyperhidróza (pocení)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a pojivové tkáně

bolest

zad,

myalgie,

bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

prodloužená erekce

priapismus,

krvácení

penisu,

hematospermie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

bolest

hrudi

,periferní edém,

únava

faciální edém

, náhlá

srdeční smrt

9/13

(1) Většina pacientů vykazovala již předtím přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (viz

bod 4.4).

(2) Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování nepozorované v placebem

kontrolovaných klinických studiích.

(3) Častěji hlášená, pokud je tadalafil podáván pacientům užívajícím antihypertenziva.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený

výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla

spojena s výskytem nežádoucích účinků.

Další skupiny populace

Údaje z klinických studií o pacientech starších 65 let užívajících tadalafil k léčbě erektilní

dysfunkce nebo k léčbě benigní hyperplazie prostaty jsou omezené. V klinických studiích tadalafilu

podávaného v případě potřeby k léčbě erektilní dysunkce, byl průjem častěji hlášen u pacientů

starších 65 let. V klinických studiích tadalafilu 5 mg užívaného jednou denně k léčbě benigní

hyperplazie prostaty byly u pacientů starších 75 let častěji hlášeny závratě a průjem

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Ve studiích s jednorázovými dávkami až 500 mg podávanými zdravým dobrovolníkům a s

opakovanými denními dávkami do 100 mg u pacientů byly nežádoucí účinky podobné nežádoucím

účinkům pozorovaným při nižších dávkách. V případě předávkování jsou nutná podle potřeby

standardní podpůrná opatření. Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léčiva používaná při poruchách erekce

ATC kód G04BE08

Mechanismus účinku

Tadalafil je selektivní a reverzibilní inhibitor fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) specifické pro cGMP

(cyklický guanosin-monofosfát). Zatím co při sexuální stimulaci dochází k lokálnímu uvolnění

oxidu dusnatého (NO), inhibice PDE5 tadalafilem zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum.

Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci.

Tadalafil je v léčbě erektilní dysfunkce neúčinný bez sexuální stimulace.

Farmakodynamické účinky

Studie in vitro prokázaly, že tadalafil je selektivní inhibitor PDE5. PDE5 je enzym, který se nalézá

v hladkém svalstvu corpus cavernosum, viscerální hladké svalovině, hladkém svalstvu cév,

kosterních svalech, krevních destičkách, ledvinách, plicích a mozečku. Působení tadalafilu na

PDE5 je mnohem výraznější než jeho působení na ostatní fosfodiesterázy. Tadalafil má více než

10/13

10 000krát větší účinnost na PDE5 než na PDE1, PDE2 a PDE4 enzymům, které se nacházejí v

srdci, mozku, cévách, játrech a jiných orgánech. Tadalafil má více než 10 000krát větší účinnost na

PDE5 než na PDE3, enzymu nacházejícímu se v srdci a cévách.

Tato selektivita k PDE5 oproti PDE3 je důležitá, neboť enzym PDE3 se podílí na srdeční

kontraktilitě. Tadalafil má navíc asi 700krát vyšší účinnost na PDE5 než na PDE6, který se nachází

v sítnici a je odpovědný za převod světla v sítnici. Tadalafil má rovněž více než 10 000 násobnou

účinnost na PDE5 než na PDE7 až PDE10.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve třech klinických studiích na 1 054 pacientech v domácím prostředí bylo hodnoceno časové

rozmezí, ve kterém je tadalafil účinný. Tadalafil ve srovnání s placebem vykazoval statisticky

významné zlepšení schopnosti erekce a úspěšného pohlavního styku až do 36 hodin po užití

přípravku, stejně jako i schopnosti dosažení a udržení dostatečné erekce již 16 minut po podání.

Tadalafil nevyvolal u zdravých osob ve srovnání s placebem žádné významné změny hodnot

systolického a diastolického tlaku vleže (průměrný maximální pokles o 1,6/resp. 0,8 mmHg),

systolického a diastolického tlaku ve stoje (průměrný maximální pokles o 0,2/resp. 4,6 mmHg ) ani

významné změny tepové frekvence.

Studie zkoumající vliv tadalafilu na zrak neprokázala ve Farnsworthově-Munsellově testu se 100

odstíny žádnou poruchu barvocitu (modrá/zelená). Tento nález je ve shodě s nízkou afinitou

tadalafilu k PDE6 oproti PDE5. Během všech klinických studií byly změny barevného vidění

pozorovány velmi vzácně (<0,1%).

U mužů byly provedeny tři studie tadalafilu v dávkách 10 mg (jedna 6ti měsíční) a 20 mg (jedna 6-

měsíční a jedna 9-měsíční) denně zaměřené na zhodnocení možného účinku na spermatogenezi. Ve

dvou z těchto studií bylo v souvislosti s podáváním tadalafilu pozorováno snížení počtu a

koncentrace spermií bez pravděpodobného klinického významu. Tyto účinky nebyly spojeny se

změnami dalších parametrů jako je motilita, morfologie a hladina folikulostimulačního hormonu.

Tadalfil v dávkách od 2 do 100 mg byl podáván v 16-ti klinických studiích celkem 3 250 pacientům

zahrnující nemocné s poruchami erekce různého stupně (lehké, středně těžké, těžké), různé

etiologie,v různé věkové kategorii (od 21 do 86 let ) a různých etnických skupin. Většina pacientů

uváděla nejméně 1 rok trvající poruchy erekce. 81% pacientů zahrnutých do primárních studií

účinnosti u obecné populace uvedlo, že tadalafil zlepšil jejich erekci oproti 35% pacientů na

placebu. Rovněž pacienti trpící poruchami erekce všech stupňů závažnosti uváděli zlepšení erekce

při užívání tadalafilu (86 % s lehkou, 83 % se středně těžkou a 72 % pacientů s těžkou poruchou

oproti 45%, 42% a 19% na placebu). V primárních studiích účinnosti bylo u pacientů léčených

tadalafilem úspěšných 75 % všech pokusů o pohlavní styk oproti 32 % na placebu.

Ve 12ti týdenní studii provedené u 186 pacientů (142 užívajících tadalafil, 44 placebo) se

sekundární erektilní dysfunkcí způsobenou poraněním míchy tadalafil signifikantně zlepšoval

erektifilní funkci vedoucí k 48 % podílu úspěšných pokusů o pohlavní styk na subjekt u pacientů

užívajících tadalafil 10 nebo 20 mg (flexibilní dávka, podle potřeby) ve srovnání se 17 % u pacientů

užívajících placebo.

Pediatrická populace

Byla provedena jedna studie u pediatrických pacientů s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD),

které

nebyla

prokázána

žádná

účinnost.

Randomizovaná,

dvojitě

zaslepená,

placebem

kontrolovaná studie s tadalafilem se třemi paralelními rameny byla provedena u 331chlapců ve

věku 7-14 let s DMD, kteří dostávali souběžnou léčbu kortikosteroidy. Do studie bylo zahrnuto

48týdenní dvojitě zaslepené období, během kterého byli pacienti denně randomizováni na tadalafil

0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg nebo placebo. Tadalafil neprokázal učinnost na zpomalení poklesu

chůze, měřeného pomocí primárního cíle vzdálenosti 6-ti minutové chůze (6MWD): průměrná

změna stanovená metodou nejmenších čtverců (LS) ve 48 týdnech byla -51,0 metrů (m) ve skupině

11/13

s placebem v porovnání s -64,7 m ve skupině s tadalfilem 0,3 mg/kg (p = 0,307) a -59,1 m ve

skupině s tadalfilem 0,6 mg/kg (p = 0,538). Navíc nebyla prokázána účinnost ze sekundárních

analýz, provedených v této studii. Celkově byly výsledky bezpečnosti obecně shodné se známým

bezpečnostním profilem tadalfilu a s nežádoucími příhodami (AE) očekávanými u pediatrické

populace s DMD, která dostává kortikosteroidy.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

přípravkem

všech

podskupin

pediatrické

populace

schválené

indikaci

léčby

erektilní

dysfunkce (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Tadalafil se po perorálním podání rychle vstřebává a průměrné maximální plazmatické koncentrace

) je dosaženo průměrně za 2 hodiny po podání. Hodnoty absolutní biologické dostupnosti po

perorálním podání nebyly stanoveny.

Rychlost a rozsah absorpce tadalafilu nezávisí na příjmu potravy, je tedy možné užívat přípravek

Rekifre

s jídlem i nalačno. Doba podání přípravku (ráno nebo večer) neměla významný účinek na

rychlost a rozsah absorpce.

Distribuce

Průměrný distribuční objem je přibližně 63 l, což naznačuje distribuci tadalafilu do tkání. 94 %

tadalafilu je při terapeutických koncentracích vázáno na plazmatické proteiny. Vazba na proteiny

není ovlivněna poruchami funkce ledvin.

V ejakulátu zdravých jedinců bylo přítomno méně než 0,0005 % podané dávky.

Biotransformace

Tadalafil

metabolizován

převážně

isoformou

cytochromu

P450

(CYP).

Hlavním

cirkulujícím metabolitem je metylkatecholglukuronid. Tento metabolit vykazuje nejméně 13

000krát nižší účinnost na PDE5 než tadalafil. V pozorovaných koncentracích není proto klinický

účinek metabolitu předpokládán.

Eliminace

Průměrná orální clearance tadalafilu u zdravých jedinců je 2,5 l/h a průměrný eliminační poločas

je 17,5 hodiny.

Tadalafil je vylučován především ve formě neaktivních metabolitů, převážně stolicí (přibližně 61%

podané dávky) a v menší míře močí (přibližně 36 % podané dávky).

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu u zdravých jedinců je ve vztahu k času a dávce lineární. V dávkovém

rozmezí od 2,5 do 20 mg stoupají hodnoty expozice (AUC) proporcionálně s dávkou. Plazmatické

koncentrace rovnovážného stavu jsou dosaženy během 5ti dnů při podávaní jedné dávky denně.

Farmakokinetika stanovená u populace trpící poruchami erekce je shodná s farmakokinetikou u

jedinců bez erektilní dysfunkce.

Farmakokinetické vlastnosti u speciálních skupin pacientů

Starší jedinci

Zdraví starší jedinci (65 let a více) vykazovali nižší hodnoty orální clearance tadalafilu, výsledkem

byla o 25 % vyšší expozice tadalafilu (AUC) oproti zdravým jedincům ve věku od 19 do 45 let.

Hledisko věku zde není klinicky signifikantní a nevyžaduje úpravu dávky.

Renální nedostatečnost

12/13

V klinickofarmakologických studiích s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg až 20 mg) byla

systémová expozice tadalafil (AUC) přibližně dojnásobná u osob s lehkou (clearance kreatininu 51

až 80 ml/min) nebo středně těžkou (clearance kreatininu 31 až 50 ml/min) renální insuficiencí a

také u dialyzovaných osob v konečném stádiu selhání ledvin. U hemodyalizovaných pacietů byla

o 41 % vyšší ve srovnání se zdravými subjekty.

Hemodialýza zanedbatelně ovlivňuje eliminaci tadalafilu.

Jaterní nedostatečnost

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) při podání dávky 10 mg u pacientů s lehkou ž středně těžkou

poruchou funkce jater (Child-Pughova klasifikace-třída A a B) je srovnatelná s hodnotami u

zdravých jedinců. O bezpečnosti přípravku CIALIS u pacientů s těžkou nedostatečností funkce jater

(třída C klasifikace Child-Pugh) jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje. Nejsou k dispozici

údaje o podávání tadalafilu jednou denně pacientům s poruchou jaterních funkcí. Pokud je CIALIS

předepsán pro podávání jednou denně, musí lékař individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu

a rizika.

Pacienti s diabetem

Hodnota expozice tadalafilu (AUC) u diabetiků byla přibližně o 19% nižší než AUC u zdravých

jedinců. Tento rozdíl expozice nevyžaduje úpravu dávky.

5.3 Předklinické

údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinická data neprokázala na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity

po opakovaném podání, genotoxicity, kancerogenity a reprodukční toxicity žádná zvláštní rizika

pro člověka.

U potkanů a myší, kterým byla podávána dávka tadalafilu až 1 000 mg/kg/den, nebyly zjištěny

známky teratogenity, embryotoxicity ani fetotoxicity přípravku.

V prenatálních postnatálních vývojových studiích u potkanů nevyvolávala dávka 30 mg/kg/den

žádný významný účinek. U březích samic potkana byla AUC pro vypočtenou volnou látku přibližně

18-ti násobná ve srovnání s AUC u člověka po dávce 20 mg.

Nebyla zjištěna porucha fertility u samců a samic potkana. U psů, kterým byl tadalafil podáván

denně po dobu 6 až 12 měsíců v dávkách 25 mg/kg/den, (tj. nejméně trojnásobně vyšší expozice

[rozmezí 3,7-18,6] než u lidí při jednorázové dávce 20 mg) a větších, byla zjištěna regrese epitelu

semenných kanálků, která u některých psů vedla ke snížení spermatogeneze (viz bod 5.1).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

laktosa

sodná sůl kroskarmelosy

natrium-lauryl-sulfát

hyprolosa

polysorbát 80

magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

hypromelosa 2910 (E464)

monohydrát laktosy

oxid titaničitý (E171)

triacetin

mastek (E553b)

13/13

žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistry

Velikost balení: 2, 4, 8, 12, 14, 28 nebo 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

83/698/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17.1.2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.1.2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace