Refixia

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Nonacogum beta pegol
Dostupné s:
Novo Nordisk A/S
ATC kód:
B02BD04
INN (Mezinárodní Name):
nonacog beta pegol
Terapeutické skupiny:
Antihemorrhagics,
Terapeutické oblasti:
Hemofilie B
Terapeutické indikace:
Léčba a prevence krvácení u pacientů od 12 let a výše s hemofilií B (vrozená deficience faktoru IX).
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004178
Datum autorizace:
2017-06-02
EMEA kód:
EMEA/H/C/004178

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

02-08-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

02-08-2017

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

02-08-2017

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

02-08-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Refixia 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Refixia 1

000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Refixia 2

000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

nonacogum beta pegolum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Refixia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Refixia používat

Jak se přípravek Refixia používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Refixia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Refixia a k čemu se používá

Co je přípravek Refixia

Přípravek Refixia obsahuje léčivou látku nonakog beta pegol; je to přípravek s dlouhodobým účinkem

obsahující rekombinantní koagulační faktor IX. Faktor IX je bílkovina, která je přirozeně obsažena

v krvi a pomáhá zastavovat krvácení.

K čemu se přípravek Refixia

používá

Přípravek Refixia se používá k léčbě a k prevenci krvácení u pacientů od 12 let s hemofilií B (vrozený

nedostatek faktoru IX).

U pacientů s hemofilií B faktor IX chybí nebo nepůsobí dostatečně. Přípravek Refixia nahrazuje tento

nedostatek nebo chybějící faktor IX a umožňuje krvi vytvářet sraženiny v místě krvácení. Když

začnete krvácet, přípravek Refixia se v krvi aktivuje a vzniká faktor IX.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Refixia používat

Nepoužívejte přípravek Refixia:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže jste alergický(á) na křeččí bílkoviny.

Pokud si nejste jistý(á), zda pro Vás platí něco z výše uvedeného, před použitím tohoto přípravku se

poraďte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Alergické reakce a tvorba inhibitorů

Existuje vzácně se vyskytující riziko, že se u Vás vyskytne náhlá a závažná alergická reakce (např.

anafylaktická reakce) na přípravek Refixia. Okamžitě ukončete aplikaci a kontaktujte lékaře nebo

lékařskou pohotovost v případě, že se u Vás objeví známky alergické reakce, jako jsou vyrážka,

kopřivka, podlitiny, svědění rozsáhlých oblastí kůže, zarudnutí a/nebo otok rtů, jazyka, obličeje nebo

rukou, potíže s polykáním nebo dýcháním, dušnost, sípot, tlak na prsou, bledá a chladná pokožka,

zrychlená srdeční činnost a/nebo závratě.

Při těchto reakcích může být nutné, aby Vám lékař poskytl okamžitou léčbu. Váš lékař může také

provést krevní test, aby zkontroloval, zda se u Vás nerozvinuly inhibitory faktoru IX (neutralizační

protilátky) proti Vašemu léku, neboť inhibitory se mohou rozvinout společně s alergickými reakcemi.

Jestliže se u Vás takové protilátky vytvořily, můžete být během další léčby faktorem IX vystaven(a)

zvýšenému riziku náhlých a závažných alergických reakcí (např. anafylaktické reakce).

Z důvodu rizika alergických reakcí při léčbě faktorem IX Vám musí být přípravek Refixia zpočátku

podáván ve zdravotnickém zařízení nebo za přítomnosti zdravotnických pracovníků v prostředí, kde

lze v případě alergických reakcí poskytnout řádnou lékařskou péči, pokud to bude nutné.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se krvácení nezastaví tak, jak jste očekával(a), nebo pokud

musíte významně zintenzivnit používání přípravku Refixia, aby se krvácení zastavilo. Lékař provede

krevní test, aby zkontroloval, zda se u Vás nerozvinuly inhibitory (neutralizační protilátky) proti

přípravku Refixia. Riziko tvorby inhibitorů je nejvyšší u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni přípravky

s faktorem IX, tj. u malých dětí.

Krevní sraženiny

Informujte svého lékaře, jestliže pro Vás platí kterýkoli z následujících bodů, protože během léčby

přípravkem Refixia existuje zvýšené riziko krevních sraženin:

podstoupil(a) jste nedávno operaci,

trpíte jiným závažným onemocněním, např. onemocněním jater, srdce nebo nádorovým

onemocněním,

máte rizikové faktory pro vznik onemocnění srdce, např. vysoký krevní tlak, jste obézní nebo

kouříte.

Porucha funkce ledvin (nefrotický syndrom)

U pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX a anamnézou alergických reakcí existuje riziko, že po

vysokých dávkách faktoru IX ve vzácných případech dojde ke specifické poruše funkce ledvin, které

se říká „nefrotický syndrom“.

Problémy spojené s použitím katétru

Pokud máte centrální žilní přístupový katétr (pomůcka sloužící k podávání léků, CVAD), může u Vás

dojít k infekci nebo krevním sraženinám v místě zavedení katétru.

Další léčivé přípravky a přípravek Refixia

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Refixia používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Refixia nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Refixia obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekční lahvičku, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Refixia používá

Léčbu přípravkem Refixia Vám předepíše lékař, který má zkušenosti s péčí o pacienty s hemofilií B.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak

přípravek Refixia používat, poraďte se se svým lékařem.

Lékař Vám vypočte dávku. Dávka bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti a důvodu, proč tento

přípravek používáte.

Prevence krvácení

Dávka přípravku Refixia je 40 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram tělesné hmotnosti. Podává se

každý týden v jedné injekci. V závislosti na Vaší potřebě může lékař zvolit jinou dávku či četnost

podání injekce.

Léčba krvácení

Dávka přípravku Refixia je 40 mezinárodních jednotek (IU) na kilogram tělesné hmotnosti.

V závislosti na místě a závažnosti krvácení můžete potřebovat vyšší dávku (80 IU/kg) nebo injekce

navíc. Poraďte se se svým lékařem, jakou dávku a kolik injekcí potřebujete.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Refixia je možno podávat pouze dospívajícím (od 12 let). Dávka u dospívajících se rovněž

vypočítává na základě tělesné hmotnosti a je stejná jako u dospělých.

Jak přípravek Refixia podávat

Přípravek Refixia se aplikuje jako injekce do žíly. Více informací naleznete v části „Instrukce pro

použití přípravku Refixia“.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Refixia, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Refixia, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud musíte významně zintenzivnit používání přípravku Refixia,

aby se krvácení zastavilo. Více informací naleznete v bodě 2 „Alergické reakce a tvorba inhibitorů“.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Refixia

Jestliže jste vynechal(a) dávku, podejte si tuto opomenutou dávku ihned, jak si na ni vzpomenete.

Nepodávejte si dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud si nejste jistý(á),

kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Refixia

Pokud přestanete přípravek Refixia používat, nejste nadále chráněn(a) proti krvácení či při již

probíhajícím krvácení nemusí dojít k jeho zástavě. Nepřestávejte přípravek Refixia používat bez

porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při používání tohoto přípravku může dojít k alergickým reakcím.

Pokud dojde k náhlým a závažným alergickým reakcím (např. anafylaktickým reakcím), musí být

aplikace okamžitě ukončena. Musíte okamžitě kontaktovat lékaře či záchrannou službu, pokud máte

časné známky alergické reakce, jako jsou:

potíže s polykáním či dýchací obtíže

dušnost nebo sípot

tísnivý pocit na prsou

zarudnutí a/nebo otok rtů, jazyka, obličeje nebo rukou

vyrážka, kopřivka, podlitiny nebo svědění

bledá a chladná pokožka, zrychlená srdeční činnost a/nebo závrať (nízký krevní tlak)

U přípravku Refixia se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou se projevit až u 1 pacienta z 10)

svědění (pruritus)

kožní reakce v místě vpichu

pocit na zvracení (nauzea)

pocit velké únavy

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se projevit až u 1 pacienta ze 100)

alergické reakce (hypersenzitivita). Taková reakce se může vyvinout do závažné formy a může

být život ohrožující (anafylaktické reakce).

srdeční palpitace

návaly horka

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

(z dostupných údajů nelze určit)

neutralizační protilátky (inhibitory)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Refixia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Refixia po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, na štítku injekční

lahvičky a štítku předplněné injekční stříkačky za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby

byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Refixia může být vyjmut z chladničky na maximální dobu 6 měsíců a uchováván při

pokojové teplotě (do 30 °C). Zaznamenejte si prosím na krabičku datum, kdy jste přípravek Refixia

vyjmul(a) z chladničky a začal(a) jej uchovávat při pokojové teplotě. Tato nová doba použitelnosti

nesmí v žádném případě překročit původní dobu použitelnosti uvedenou na vnější krabičce. Pokud jste

lék nepoužil(a) před uplynutím nové doby použitelnosti, je nutné jej zlikvidovat. Po uchovávání při

pokojové teplotě se přípravek nesmí vracet zpět do chladničky.

Aplikujte injekci ihned po rozpuštění. Nemůžete-li přípravek použít okamžitě, použijte ho během

24 hodin, pokud byl uchováván v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C, nebo během 4 hodin, pokud byl

uchováván mimo chladničku při maximální teplotě 30 °C.

Prášek v injekční lahvičce je bílý až téměř bílý. Prášek nepoužívejte, pokud má jinou barvu.

Připravený roztok je čirý a bezbarvý. Nepoužívejte připravený roztok, pokud si všimnete, že obsahuje

částice nebo je zabarvený.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Refixia obsahuje

Léčivou látkou je nonacogum beta pegolum (pegylovaný humánní koagulační faktor IX

(rDNA)). Jedna injekční lahvička přípravku Refixia obsahuje nonacogum beta pegolum 500 IU,

1 000 IU nebo 2 000 IU, což odpovídá přibližně 125 IU/ml, 250 IU/ml nebo 500 IU/ml po

rekonstituci v histidinovém rozpouštědle.

Dalšími složkami v prášku jsou chlorid sodný, histidin, sacharóza, polysorbát 80, mannitol,

hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková.

Složky ve sterilním rozpouštědle jsou histidin, voda na injekci, hydroxid sodný a kyselina

chlorovodíková.

Jak přípravek Refixia vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Refixia je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (500 IU, 1 000 IU

nebo 2 000 IU prášku v injekční lahvičce a 4 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce,

nástavec pístu a adaptér injekční lahvičky – velikost balení po 1).

Prášek je bílý až téměř bílý a rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Instrukce pro použití přípravku Refixia

Před použitím přípravku Refixia si pečlivě přečtěte tyto instrukce.

Přípravek Refixia je dodáván jako prášek. Před podáním musí být rekonstituován (rozpuštěn)

v rozpouštědle, které je dodáváno v injekční stříkačce. Rozpouštědlo je roztok histidinu.

Rekonstituovaný přípravek musí být aplikován do žíly (intravenózní (i.v.) injekce). Toto balení

obsahuje potřebné vybavení, které poslouží k rozpuštění a aplikaci přípravku Refixia.

Budete také potřebovat infuzní soupravu (hadičky a motýlkovou jehlu), sterilní alkoholové tampony,

kousky gázy a náplasti. Tyto náležitosti nejsou součástí balení přípravku Refixia.

Toto vybavení nepoužívejte bez příslušného proškolení lékařem nebo zdravotní sestrou.

Vždy si umyjte ruce a ujistěte se, že pracovní plocha je čistá.

Při přípravě a aplikaci přípravku přímo do žíly je důležité

používat čistou a choroboplodných

zárodků prostou (aseptickou) techniku.

Nepřesná technika může způsobit proniknutí

choroboplodných zárodků do krve a infekci.

Krabičku s vybavením neotevírejte, dokud nejste připraven(a) ho použít.

Vybavení nepoužívejte, pokud upadlo nebo pokud je poškozené.

Použijte místo něj nové balení.

Vybavení nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Použijte místo něj nové balení. Doba

použitelnosti je vyznačena na krabičce, injekční lahvičce, adaptéru injekční lahvičky a na předplněné

injekční stříkačce.

Vybavení nepoužívejte, pokud máte podezření, že je kontaminováno.

Použijte místo něj nové

balení.

Žádnou ze součástí vybavení nevyhazujte, dokud nedokončíte aplikaci injekčního roztoku.

Vybavení je určeno pouze pro jednorázové použití.

Obsah

Balení obsahuje:

1 injekční lahvičku s práškem Refixia

1 adaptér na injekční lahvičku

1 předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem

1 nástavec pístu (umístěný pod injekční stříkačkou)

Injekční lahvička s práškem Refixia

Plastové

víčko

Pryžová zátka

(pod plastovým

víčkem)

Přehled

Adaptér na injekční lahvičku

Ochranné víčko

(pod ochranným

papírem)

Ochranný

papír

Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem

Hrot injekční stříkačky

(pod víčkem injekční

stříkačky)

Stupnice

Píst

Víčko injekční

stříkačky

Nástavec

pístu

Závit

Širší

konec

1. Příprava injekční lahvičky a injekční

stříkačky

Vezměte si potřebný počet balení

přípravku Refixia.

Ověřte si datum doby použitelnosti.

Ověřte název, sílu a barvu

balení, abyste

se ujistil(a), že obsahuje správný přípravek.

Umyjte si ruce

a pečlivě je osušte čistým

ručníkem či elektrickým vysoušečem.

Vyjměte z krabičky injekční lahvičku,

adaptér injekční lahvičky a předplněnou

injekční stříkačku.

Nástavec pístu zatím

ponechte v krabičce.

Ohřejte injekční lahvičku a předplněnou

injekční stříkačku na pokojovou teplotu.

Můžete to udělat tak, že je podržíte v ruce,

dokud nemají stejnou teplotu jako Vaše

ruce.

Jiné způsoby ohřátí

injekční lahvičky

a předplněné injekční stříkačky

nepoužívejte

A

Odstraňte plastové víčko

z injekční

lahvičky

. Pokud je plastové víčko

uvolněné nebo chybí, injekční lahvičku

nepoužívejte.

Pryžovou zátku očistěte sterilním

alkoholovým tamponem

a nechte ji před

použitím několik sekund na vzduchu

oschnout, abyste zajistil(a) co možná

nejvyšší sterilitu.

Nedotýkejte se pryžové zátky prsty,

abyste nezanesl(a) infekci.

B

2. Připojení adaptéru injekční lahvičky

Sejměte ochranný papír z adaptéru

injekční lahvičky.

Pokud ochranný papír není zcela

přilepen nebo je protržený, adaptér

injekční lahvičky nepoužívejte.

Adaptér injekční lahvičky nevyndávejte

z ochranného víčka pomocí prstů.

Pokud byste se dotkl(a) trnu adaptéru

injekční lahvičky, mohla by se z Vašich

prstů přenést infekce.

C

Položte injekční lahvičku na hladký

a pevný povrch.

Otočte ochranné víčko

a nasaďte adaptér

na injekční lahvičku.

Jakmile je jednou adaptér nasazen,

neodstraňujte jej z injekční lahvičky.

D

Lehce

stiskněte ochranné víčko

mezi

palcem a ukazováčkem, jak je znázorněno

na obrázku.

Sejměte ochranné víčko

z adaptéru

injekční lahvičky.

Při odstraňování ochranného víčka dejte

pozor,

abyste nenadzvedl(a) adaptér

injekční lahvičky

E

3. Nasazení nástavce pístu na injekční

stříkačku

Pevně uchopte nástavec pístu za širší konec

a vyjměte ho z krabičky.

Nedotýkejte se

boků nebo závitu na nástavci pístu.

Pokud byste se dotkl(a) boků nebo závitu,

mohla by se z Vašich prstů přenést infekce.

Okamžitě

nástavec pístu našroubujte po

směru hodinových ručiček na píst uvnitř

předplněné injekční stříkačky, dokud

nepocítíte odpor.

F

Odstraňte ochranné víčko

z předplněné

injekční stříkačky ohnutím směrem dolů

tak, aby se porušila perforace.

Dbejte, abyste se nedotkl(a) hrotu

injekční stříkačky pod víčkem injekční

stříkačky.

Pokud byste se dotkl(a) hrotu

injekční stříkačky, mohla by se z Vašich

prstů přenést infekce.

Pokud je víčko injekční stříkačky

uvolněné nebo chybí, předplněnou

injekční stříkačku nepoužívejte.

G

Našroubujte předplněnou injekční

stříkačku bezpečně

na adaptér injekční

lahvičky, dokud nepocítíte odpor.

H

4. Rekonstituce prášku v rozpouštědle

Držte předplněnou injekční stříkačku

lehce nakloněnou

s injekční lahvičkou

směřující dolů.

Stisknutím nástavce pístu

vstříkněte

všechno rozpouštědlo do injekční lahvičky.

I

Nechte nástavec pístu zcela stlačený

a jemným kroužením

injekční lahvičkou

rozpusťte všechen prášek.

Injekční lahvičkou netřepejte, mohlo by

to způsobit napěnění.

Rekonstituovaný roztok zkontrolujte.

Musí být čirý a bezbarvý a nesmí

obsahovat viditelné částice.

Pokud si

všimnete částic nebo zabarvení,

nepoužívejte ho.

Použijte místo toho nové

balení.

J

Přípravek Refixia se doporučuje použít okamžitě po rekonstituci.

Je to z toho důvodu, že

uchovávaný přípravek už nemusí být sterilní a může způsobit infekci.

Pokud rekonstituovaný roztok přípravku Refixia nemůžete použít ihned,

je třeba ho použít během

4 hodin, pokud byl uchováván při pokojové teplotě (do 30 °C), a během 24 hodin, pokud byl

uchováván v chladničce (2 °C – 8 °C). Rekonstituovaný přípravek uchovávejte v injekční lahvičce.

Rekonstituovaný roztok přípravku Refixia chraňte před mrazem a neuchovávejte ho v injekční

stříkačce.

Rekonstituovaný roztok přípravku Refixia chraňte před přímým slunečním světlem.

Pokud pro svou dávku potřebujete více než jednu injekční lahvičku, opakujte kroky

A

J

s dalšími

injekčními lahvičkami, adaptéry injekčních lahviček a předplněnými injekčními stříkačkami, dokud

nedosáhnete požadované dávky.

Ponechte nástavec pístu zcela stlačený.

Otočte injekční stříkačku

tak, aby

nasazená injekční lahvička byla dnem

vzhůru.

Uvolněte nástavec pístu a nechte ho

vrátit se samovolně zpět.

Tím se

rekonstituovaný roztok natáhne do injekční

stříkačky.

Lehkým vytažením nástavce pístu

směrem dolů

pak zajistíte, že se do

injekční stříkačky natáhne připravený

roztok.

V případě, že potřebujete pouze část

obsahu injekční lahvičky, použijte

stupnici na injekční stříkačce, abyste si

ověřil(a), že jste natáhl(a) tolik vzniklého

roztoku, kolik Vám doporučil lékař či

zdravotní sestra.

Pokud se kdykoliv vyskytne v injekční

stříkačce vzduch, vytlačte ho zpět do

injekční lahvičky.

Zatímco držíte injekční lahvičku dnem

vzhůru,

jemně poklepejte na injekční

stříkačku,

aby se vzduchové bubliny

nashromáždily nahoře.

Pomalu zatlačte na nástavec pístu,

dokud

všechny vzduchové bubliny neuniknou.

K

Odšroubujte adaptér

s injekční

lahvičkou.

Dbejte, abyste se nedotkl(a) hrotu

injekční stříkačky.

Pokud byste se

dotkl(a) hrotu injekční stříkačky, mohla by

se z Vašich prstů přenést infekce.

L

5. Aplikace rekonstituovaného roztoku

Přípravek Refixia je nyní připraven k aplikaci do žíly.

Aplikujte připravený roztok dle instrukcí lékaře či zdravotní sestry.

Aplikujte pomalu v průběhu 1 až 3 minut.

Nemíchejte přípravek Refixia se žádnými dalšími intravenózními infuzemi či přípravky.

Aplikace přípravku Refixia za použití bezjehlových spojek k intravenózním (i.v.) katétrům

Upozornění:

Předplněná injekční stříkačka je zhotovena ze skla a je kompatibilní se standardními

spoji luer-lock. Některé bezjehlové spojky s vnitřním hrotem jsou s předplněnými injekčními

stříkačkami nekompatibilní. Tato nekompatibilita může zabránit aplikaci léku a/nebo může způsobit

poškození bezjehlové spojky.

Aplikace roztoku centrálním venózním přístupovým zařízením (CVAD), jako jsou například centrální

žilní katétr nebo podkožní port:

Používejte čistou a choroboplodných zárodků prostou (aseptickou) techniku. Dodržujte

instrukce pro správné používání spojky a CVAD, které Vám poskytl lékař nebo zdravotní sestra.

Aplikace pomocí CVAD může vyžadovat použití sterilní 10ml plastové injekční stříkačky pro

natažení rekonstituovaného roztoku. To má být provedeno ihned po kroku J.

Pokud hadičky CVAD potřebují před aplikací přípravku Refixia nebo po ní propláchnout,

použijte injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml.

Zlikvidování odpadu

Po aplikaci bezpečně zlikvidujte

veškerý

nepoužitý roztok přípravku Refixia,

injekční stříkačku s infuzní soupravou,

injekční lahvičku s adaptérem a ostatní

odpad dle instrukcí lékárníka.

Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

M

Před likvidací použité vybavení nerozebírejte.

Použité vybavení znovu nepoužívejte.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Refixia 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Refixia 1 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Refixia 2 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Refixia 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum beta pegolum* 500 IU.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml přípravku Refixia přibližně nonacogum beta pegolum 125 IU.

Refixia 1 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum beta pegolum* 1 000 IU.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml přípravku Refixia přibližně nonacogum beta pegolum 250 IU.

Refixia 2 000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje nonacogum beta pegolum* 2 000 IU.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml přípravku Refixia přibližně nonacogum beta pegolum 500 IU.

* rekombinantní humánní faktor IX vyrobený rekombinantní DNA technologií ve vaječníkových

buňkách křečíka čínského (CHO buňky), kovalentně vázaný s polyetylenglykolem (PEG) o

molekulové hmotnosti 40kDa.

Účinnost (v mezinárodních jednotkách) se stanovuje podle Evropského lékopisu jednostupňovým

testem srážlivosti. Specifická aktivita přípravku Refixia je přibližně 152 IU/mg proteinu.

Přípravek Refixia je čištěný rekombinantní humánní faktor IX (rFIX) s polyetylenglykolem (PEG) o

molekulové hmotnosti 40kDa selektivně navázaným na specifické N-glykany v aktivačním peptidu

rFIX. Po aktivaci přípravku Refixia se aktivační peptid včetně 40kDa polyetylenglykolové skupiny

odštěpí a zůstane nativní aktivovaná molekula faktoru IX. Primární aminokyselinová sekvence rFIX

v přípravku Refixia je totožná s Ala148 alelickou formou humánního faktoru IX získaného z plazmy.

Při buněčné kultivaci, čištění, konjugaci ani konečné přípravě přípravku Refixia se nepoužívají žádné

přídatné látky lidského ani zvířecího původu.

Pomocná látka se známým účinkem

Méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekční lahvičku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Bílý až téměř bílý prášek.

Rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

pH: 6,4.

Osmolalita: 272 mOsmol/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba a prevence krvácení u pacientů ve věku od 12 let s hemofilií B (vrozený deficit faktoru IX).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie.

Doposud neléčení pacienti

Bezpečnost a účinnost přípravku Refixia u doposud neléčených pacientů nebyla dosud stanovena.

Monitorování léčby

Rutinní monitorování hladin aktivity faktoru IX za účelem úpravy dávkování není nutné. V rámci

klinického hodnocení nebyla úprava dávkování prováděna. Průměrné hladiny faktoru IX v ustáleném

stavu nad 15 % byly pozorovány ve všech věkových skupinách, podrobné informace viz bod 5.2.

Vzhledem k interferenci polyetylenglykolu (PEG) v jednostupňovém testu srážlivosti s různými

reakčními činidly pro stanovení aPTT se v případě, že je zapotřebí monitoring, doporučuje používat

chromogenní test (např. Rox Factor IX nebo Biophen). Není-li chromogenní test dostupný, doporučuje

se použít jednostupňový test srážlivosti s reakčním činidlem pro stanovení aPTT (např. Cephascreen)

vhodným k použití s přípravkem Refixia. O modifikovaných přípravcích s dlouhodobým účinkem,

které obsahují faktory, je známo, že výsledky jednostupňového testu srážlivosti jsou vysoce závislé na

reakčním činidle pro stanovení aPTT a použitém referenčním standardu. U přípravku Refixia

způsobují některá reakční činidla podhodnocení (30–50 %), zatímco většina reakčních činidel

obsahujících oxid křemičitý způsobuje značné nadhodnocení aktivity faktoru IX (více než 400 %).

Proto se reakční činidla obsahující oxid křemičitý nemají používat. Není-li chromogenní test nebo

nějaký vhodný jednostupňový test srážlivosti místně dostupný, doporučuje se využít referenční

laboratoř.

Dávkování

Počet podávaných jednotek faktoru IX je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), které jsou

vztaženy k běžnému standardu WHO pro přípravky obsahující faktor IX. Aktivita faktoru IX v plazmě

je vyjádřena buď v procentech (vzhledem k normální hladině v lidské plazmě), nebo v mezinárodních

jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro faktor IX v plazmě).

Profylaxe

40 IU/kg tělesné hmotnosti jednou týdně.

Úpravy dávek a intervaly podávání je možno zvážit na základě dosažených hladin FIX a individuální

tendence ke krvácení. Minimální hladiny dosažené v režimu týdenní dávky 40 IU/kg jsou shrnuty

v bodě 5.2.

Pacienti na profylaxi, kteří dávku vynechají, mají být poučeni, aby si dávku aplikovali ihned po

zjištění této skutečnosti a dále pokračovali v obvyklém dávkování jednou týdně. Nesmí se podat

dvojnásobná dávka.

Léčba v případě potřeby

Dávka a trvání substituční terapie závisí na místě a závažnosti krvácení; návod pro stanovení dávky při

krvácivých epizodách viz tabulka 1.

Tabulka 1

Léčba krvácivých epizod přípravkem Refixia

Stupeň krvácení

Doporučená

Doporučené dávkování

dávka přípravku

Refixia v IU/kg

Časný hemartros,

krvácení do svalu

nebo do dutiny

ústní.

Rozsáhlejší

hemartros, krvácení

do svalu nebo

hematom.

Doporučuje se jednorázová dávka.

Závažné nebo život

ohrožující krvácení.

Lze podat další dávky 40 IU/kg.

Chirurgické zákroky

Výše dávky a interval podávání u chirurgických zákroků závisí na daném výkonu a místních

postupech. Všeobecná doporučení jsou uvedena v tabulce 2.

Tabulka 2

Léčba přípravkem Refixia při chirurgických zákrocích

Typ chirurgického

zákroku

Doporučená

dávka IU/kg

tělesné

hmotnosti

Doporučené dávkování

Menší chirurgický

zákrok včetně

extrakce zubu.

V případě potřeby lze podat další dávky.

Velký chirurgický

zákrok.

Dávka před operací.

Zvažte dvě opakované dávky 40 IU/kg

(v intervalech 1–3 dny) v prvním týdnu

po chirurgickém zákroku.

Z důvodu dlouhého poločasu přípravku

Refixia může být v pooperačním období

četnost dávkování po uplynutí prvního

týdne prodloužena na jednou týdně,

dokud se krvácení nezastaví a není

dosaženo zhojení.

Pediatrická populace

Doporučené dávkování u dospívajících (12–18 let) je stejné jako u dospělých: 40 IU/kg tělesné

hmotnosti. Dlouhodobá bezpečnost přípravku Refixia u dětí do 12 let nebyla doposud stanovena.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Přípravek Refixia se podává intravenózní bolusovou injekcí v průběhu několika minut po rekonstituci

prášku na injekci v histidinovém rozpouštědle. Rychlost podávání má být stanovena tak, aby

vyhovovala pacientovi, až do maximální rychlosti injekce 4 ml/min.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

V případě, že si přípravek aplikuje pacient sám či pečující osoba, je nutné provést odpovídající

zaškolení.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Známá alergická reakce na křeččí protein.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Při používání přípravku Refixia se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce alergického typu.

Přípravek obsahuje stopy křeččích proteinů. Objeví-li se příznaky hypersenzitivity, musí být pacienti

poučeni o tom, aby okamžitě přerušili léčbu tímto léčivým přípravkem a kontaktovali svého lékaře.

Pacienti musí být informováni o časných příznacích hypersenzitivních reakcí včetně kopřivky,

generalizované kopřivky, tlaku na prsou, sípotu, hypotenze a anafylaxe.

V případě šoku je nutno nasadit standardní lékařskou léčbu šokového stavu.

Inhibitory

Po opakované léčbě přípravky obsahujícími humánní koagulační faktor IX (rDNA) je třeba sledovat,

zda u pacientů nedochází k tvorbě neutralizačních protilátek (inhibitorů), jejichž množství je nutné

stanovit v Bethesda jednotkách (BU) pomocí vhodného biologického testu.

V literatuře se vyskytují zprávy poukazující na korelaci mezi výskytem inhibitoru faktoru IX

a alergickými reakcemi. Proto pacienti, u nichž se objeví alergické reakce, musí být vyšetřeni na

přítomnost inhibitorů. Je třeba poznamenat, že pacienti s inhibitory faktoru IX mohou být při dalším

vystavení působení faktoru IX vystaveni zvýšenému riziku anafylaxe.

Z důvodu rizika alergických reakcí při léčbě přípravky obsahujícími faktor IX má být, dle posouzení

ošetřujícím lékařem, faktor IX zpočátku podáván pod lékařským dohledem v prostředí, kde lze

v případě alergických reakcí poskytnout řádnou lékařskou péči.

V případě reziduálních hladin aktivity FIX existuje riziko interference, pokud se provádí Nijmegen

modifikace metody Bethesda na zjištění inhibitorů. Ke zjištění nízkých titrů inhibitorů se proto

doporučuje provést předehřátí nebo promytí.

Tromboembolismus

Při podávání tohoto přípravku pacientům s onemocněním jater, pacientům po operaci, novorozencům

nebo pacientům s rizikem trombózy či DIC má být vzhledem k potenciálnímu riziku trombotických

komplikací zavedeno klinické sledování časných známek trombotické a konzumpční koagulopatie

pomocí vhodných biologických testů. V každé z těchto situací je třeba zvážit přínos léčby přípravkem

Refixia oproti riziku takovýchto komplikací.

Kardiovaskulární příhody

U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie FIX

zvyšovat kardiovaskulární riziko.

Komplikace spojené s použitím katétru

Pokud je vyžadováno použití centrálního žilního katétru (CVAD), je nutno zvážit riziko komplikací

spojených s jeho použitím včetně lokálních infekcí, bakteriémie a trombózy v místě katétru.

Pediatrická populace

Přípravek Refixia není indikován pro použití u dětí (do 12 let). Uvedená upozornění a opatření platí

pro dospělé a dospívající (12–18 let).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekční lahvičku, tj. v podstatě

je „bez sodíku“.

Záznamy o použití

Důrazně se doporučuje, aby při každém podání přípravku Refixia pacientovi byl zaznamenán název

a číslo šarže přípravku, aby bylo možno přiřadit číslo šarže přípravku k pacientovi.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků obsahujících humánní koagulační faktor IX (rDNA)

s jinými léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

S faktorem IX nebyly prováděny žádné reprodukční studie na zvířatech. Z důvodu vzácného výskytu

hemofilie B u žen nejsou zkušenosti týkající se použití faktoru IX během těhotenství a kojení

k dispozici. Proto může být faktor IX během těhotenství a kojení použit, pouze pokud je to

jednoznačně indikováno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Refixia nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Při léčbě přípravky obsahujícími rekombinantní faktor IX byly vzácně pozorovány hypersenzitivita

nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a štípání v místě infuze, třesavku,

zarudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, vyrážku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid,

tachykardii, tlak na prsou, brnění, zvracení, sípot), které mohou v některých případech vyústit v těžkou

anafylaxi (včetně šoku). V některých případech tyto reakce vyústily až v závažnou anafylaxi a došlo

k ní v těsné časové souvislosti s tvorbou inhibitorů faktoru IX (viz také bod 4.4). Nefrotický syndrom

byl hlášen po snaze o navození imunitní tolerance u pacientů s hemofilií B s inhibitory faktoru IX

a anamnézou alergických reakcí.

Velmi vzácně byl pozorován vznik protilátek proti křeččím proteinům se spojenou hypersenzitivitou.

U pacientů s hemofilií B může dojít ke vzniku neutralizačních protilátek (inhibitory) proti faktoru IX.

Jestliže dojde ke vzniku těchto inhibitorů, projeví se to jako nedostačující klinická odpověď. V

takových případech se doporučuje vyhledat specializované centrum pro léčbu hemofilie.

Existuje potenciální riziko tromboembolických epizod po podání přípravků obsahujících faktor IX,

přičemž toto riziko je vyšší u přípravků s nižší čistotou. Používání přípravků obsahujících faktor IX

s nízkou čistotou bylo spojeno s případy infarktu myokardu, diseminované intravaskulární koagulace,

žilní trombózy a plicní embolie. Používání přípravků obsahujících faktor IX s vysokou čistotou, jakým

je například přípravek Refixia, je s těmito nežádoucími účinky spojeno vzácně.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže jsou klasifikovány dle tříd orgánových systémů podle

databáze MedDRA (TOS a preferované termíny četností).

Frekvence výskytu jsou definovány podle následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny v pořadí podle klesající

závažnosti.

Celkem 115 dříve léčených pacientů mužského pohlaví se středně závažnou nebo závažnou

hemofilií B bylo v dokončených klinických hodnoceních vystaveno účinkům přípravku Refixia, což

celkem představuje 170 pacientoroků.

Tabulka 3

Frekvence nežádoucích účinků v klinických hodnoceních

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Anafylaxe

Inhibitory

Méně časté

Není známo

Není známo

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Svědění*

Časté

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Únava

Nával horka

Reakce v místě vpichu**

Časté

Méně časté

Časté

*Svědění zahrnuje termíny pruritus a ušní pruritus.

**Reakce v místě vpichu zahrnují bolest v místě vpichu, bolest v místě infuze, otoky v místě vpichu, erytém v místě vpichu

a vyrážku v místě vpichu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

V probíhající studii s doposud neléčenými pacienty se po léčbě přípravkem Refixia objevila anafylaxe

v těsné časové souvislosti s tvorbou inhibitorů faktoru IX. Nejsou k dispozici dostatečné údaje

k poskytnutí informací o incidenci inhibitorů u doposud neléčených pacientů.

Pediatrická populace

Přípravek Refixia je indikován pro použití u pacientů od 12 let. Nebyl nalezen žádný rozdíl

v bezpečnostním profilu přípravku Refixia mezi dříve léčenými dospívajícími (12–18 let) a dospělými

pacienty.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Předávkování byla hlášena v klinických hodnoceních při dávkách až do 169 IU/kg. Nebyly hlášeny

žádné příznaky související s předávkováním.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hemostyptika, hemostatika, koagulační faktor IX, ATC kód: B02BD04.

Mechanismus účinku

Přípravek Refixia je čištěný rekombinantní humánní faktor IX (rFIX) s polyetylenglykolem (PEG) o

molekulové hmotnosti 40kDa konjugovaným na protein. Průměrná molekulová hmotnost přípravku

Refixia je přibližně 98 kDa a molekulová hmotnost proteinové složky samotné je 56 kDa. Po aktivaci

přípravku Refixia se aktivační peptid včetně 40kDa polyetylenglykolové skupiny odštěpí a zůstane

nativní aktivovaná molekula faktoru IX.

Faktor IX je glykoprotein s jedním řetězcem. Je to na vitaminu K dependentní koagulační faktor a je

syntetizován v játrech. Faktor IX je aktivován faktorem XIa a komplexem faktoru VII/tkáňového

faktoru. Aktivovaný faktor IX v kombinaci s aktivovaným faktorem VIII aktivuje faktor X.

Aktivovaný faktor X konvertuje protrombin na trombin. Trombin pak konvertuje fibrinogen na fibrin

a vytváří se sraženina. Hemofilie B je na pohlaví závisející dědičná porucha krevní srážlivosti, jejíž

příčinou jsou snížené hladiny faktoru IX. Výsledkem je silné krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních

orgánů buď spontánní, nebo jako důsledek úrazu nebo chirurgického zákroku. Při substituční léčbě se

hladiny faktoru IX v plazmě zvýší, tím dojde k dočasnému zlepšení deficitu faktoru a tím také

ke korekci sklonu ke krvácení.

Klinická účinnost

Dokončený program klinických hodnocení zahrnoval jednu studii fáze 1 a čtyři multicentrické,

nekontrolované studie fáze 3.

Profylaxe

Ve všech věkových skupinách bylo celkem padesát čtyři pacientů léčeno týdenní profylaktickou

dávkou 40 IU/kg, přičemž 23 (43 %) těchto pacientů nemělo žádnou krvácivou epizodu.

Pivotní studie

Pivotní studie zahrnovala 74 dospívajících (13–17 let) a dospělých (18–65 let) dříve léčených

pacientů. Studie zahrnovala jedno otevřené rameno s léčbou v případě potřeby (on-demand) trvající

přibližně 28 týdnů a dvě ramena profylaktické léčby s jednoduše zaslepenou randomizací s dávkou

buď 10 IU/kg, nebo 40 IU/kg jednou týdně po dobu přibližně 52 týdnů. Při porovnání léčby dávkou

10 IU/kg s dávkou 40 IU/kg byla četnost krvácení v přepočtu na rok zjištěná u pacientů v ramenu

užívajícím 40 IU/kg o 49 % nižší než četnost krvácení (95 % CI: 5 %;73 %) u pacientů v ramenu

užívajícím 10 IU/kg (p<0,05).

Medián (IQR) celkové roční četnosti krvácení (ABR) u pacientů (13–65 let) léčených profylaktickou

dávkou 40 IU/kg jednou týdně byl 1,04 (0,00; 4,01), zatímco ABR při traumatu byla 0,00 (0,00; 2,05),

ABR do kloubu byla 0,97 (0,00; 2,07) a spontánní ABR byla 0,00 (0,00; 0,99).

Je třeba poznamenat, že ABR sledované pomocí různých koncentrátů faktoru nebo v různých

klinických studiích nelze srovnávat.

V této pivotní studii s dospívajícími a dospělými pacienty došlo k 70 krvácivým epizodám během

profylaxe u 16 z 29 pacientů v ramenu s profylaktickou dávkou 40 IU/kg. Celková míra úspěšnosti

léčby u krvácení během profylaxe byla 97,1 % (67 ze 69 hodnocených krvácení). Celkem 69 (98,6 %)

ze 70 krvácivých epizod bylo léčeno jednou injekcí. Krvácivé epizody byly léčeny přípravkem Refixia

v dávce 40 IU/kg v případě mírných nebo středně závažných krvácení.

Z 29 léčených dospělých a dospívajících pacientů bylo 13 pacientů s 20 cílovými klouby léčeno

týdenní profylaktickou dávkou 40 IU/kg po dobu jednoho roku. Osmnáct z těchto 20 kloubů (90 %)

nebylo již na konci studie považováno za cílové klouby.

Léčba v případě potřeby

V pivotní studii bylo nerandomizované rameno, v němž bylo 15 pacientů léčených v režimu podle

potřeby (on-demand) dávkou 40 IU/kg v případě mírných nebo středně závažných krvácení a dávkou

80 IU/kg v případě závažných krvácení. Celková míra úspěšnosti léčby krvácení (definovaná jako

výborná nebo dobrá) byla 95 %, přičemž 98 % krvácení bylo léčeno jednou nebo dvěma injekcemi.

Pediatrická populace

Použití přípravku Refixia u dětí do 12 let není indikováno (informace týkající se použití v pediatrické

populaci viz bod 4.2).

Bylo provedeno klinické hodnocení u 25 dříve léčených pediatrických pacientů (ve věku 0–12 let),

kteří dostávali profylaktickou dávku 40 IU/kg jednou týdně.

U dětí ve věku 0–12 let byl medián (IQR) četnosti krvácení v přepočtu na rok 1,0 (0,00; 2,06)

a četnost spontánního krvácení byla 0,00 (0,00; 0,00).

Celková míra úspěšnosti léčby krvácení (definovaná jako výborná nebo dobrá) u pediatrických

pacientů byla 93 % (39 ze 42 krvácení), přičemž 36 (86 %) krvácení bylo zastaveno 1 injekcí

a 5 (12 %) krvácení bylo zastaveno 2 injekcemi přípravku Refixia.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad dokončení studie s přípravkem Refixia

u doposud neléčených pacientů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Celková hemostatická účinnost

Krvácivé epizody byly léčeny přípravkem Refixia v dávce 40 IU/kg v případě mírných nebo středně

závažných krvácení nebo v dávce 80 IU/kg v případě závažných krvácení; jako závažné bylo

hodnoceno jedno krvácení. Celkové hodnocení hemostatické účinnosti prováděl pacient nebo pečující

osoba (u domácí léčby) nebo zkoušející lékař na pracovišti studie (u léčby pod dohledem

zdravotnických pracovníků), a to na 4bodové stupnici s hodnocením výborná, dobrá, střední nebo

nedostačující. Celková míra úspěšnosti léčby krvácení (definovaná jako výborná nebo dobrá) byla

93 % (551 z 591). U 79 (75 %) ze 105 pacientů bylo pozorováno 597 léčených krvácení; 521 (87 %)

krvácení bylo zastaveno 1 injekcí a 60 (10 %) krvácení bylo zastaveno 2 injekcemi přípravku Refixia.

Míra úspěšnosti a dávka potřebná k léčbě krvácivých epizod byly nezávislé na místě krvácení. Míra

úspěšnosti v léčbě krvácivých epizod byla také nezávislá na tom, zda krvácení bylo traumatické nebo

spontánní povahy.

Chirurgické zákroky

Tři studie, z nichž jedna byla zaměřena na chirurgické zákroky, zahrnovaly celkem 15 velkých

a 26 menších chirurgických zákroků (pacienti ve věku 13 až 56 let). Hemostatický účinek přípravku

Refixia během operací byl potvrzen se 100 % mírou úspěšnosti u 15 velkých chirurgických zákroků

v těchto studiích. Všechny hodnocené menší chirurgické zákroky byly provedeny úspěšně.

Analýza účinnosti ve studii zaměřené na chirurgické zákroky zahrnovala 13 velkých chirurgických

zákroků provedených u 13 dříve léčených dospělých a dospívajících pacientů. Tyto zákroky

zahrnovaly 9 ortopedických operací, 1 gastrointestinální operaci a 3 operace v dutině ústní. Pacienti

dostali před operací 1 injekci 80 IU/kg v den operace a po operaci dostávali injekce 40 IU/kg.

Předoperační dávka přípravku Refixia 80 IU/kg byla účinná a u žádného pacienta nebylo nutné v den

operace podávat další dávky. Medián počtu dalších dávek 40 IU/kg podaných 1. až 6. den a 7. až

13. den pooperačního období byl 2,0, respektive 1,5. Průměrná celková spotřeba přípravku Refixia

během chirurgického zákroku a po něm byla 241 IU/kg (rozmezí: 81–460 IU/kg).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Přípravek Refixia má v porovnání s nemodifikovaným faktorem IX prodloužený poločas. Všechny

farmakokinetické studie s přípravkem Refixia byly prováděny u pacientů s hemofilií B (faktor IX

≤ 2 %), kteří již byli dříve léčeni. Analýza vzorků plazmy byla prováděna pomocí jednostupňového

testu srážlivosti.

Farmakokinetické parametry v ustáleném stavu u dospívajících a dospělých pacientů jsou uvedeny

v tabulce 4.

Tabulka 4

Farmakokinetické parametry přípravku Refixia (40 IU/kg) v ustáleném stavu

u dospívajících a dospělých pacientů (geometrický průměr (CV %))

Farmakokinetický parametr

13–17 let

N = 3

≥ 18 let

N = 6

Poločas (t

) (hodiny)

103 (14)

115 (10)

Přírůstkové recovery (IR) (IU/ml na IU/kg)

0,018 (28)

0,019 (20)

Plocha pod křivkou (AUC)

0–168 h

(IU*hodiny/ml)

91 (22)

93 (15)

Clearance (CL) (ml/hodina/kg)

0,4 (17)

0,4 (11)

Průměrná doba setrvání v oběhu (MRT)

(hodiny)

144 (15)

158 (10)

Distribuční objem (Vss) (ml/kg)

61 (31)

66 (12)

Aktivita faktoru IX 168 hodin po podání

dávky (IU/ml)

0,29 (19)

0,32 (17)

Clearance = clearance upravená podle tělesné hmotnosti; přírůstkové recovery = přírůstkové recovery 30 min po podání

dávky; distribuční objem = distribuční objem v ustáleném stavu upravený podle tělesné hmotnosti; CV = koeficient

variability.

Hladiny aktivity faktoru IX u všech pacientů, u nichž byla hodnocena farmakokinetika v ustáleném

stavu, v době 168 hodin po podání týdenní dávky 40 IU/kg přesahovaly hodnotu 0,24 IU/ml.

Farmakokinetické parametry přípravku Refixia po jednorázové dávce jsou uvedeny s rozlišením věku

v tabulce 5

Použití přípravku Refixia u dětí do 12 let není indikováno.

Tabulka 5

Farmakokinetické parametry přípravku Refixia po jednorázové dávce (40 IU/kg)

s rozlišením věku (geometrický průměr (CV %))

Farmakokinetický

parametr

0–6 let

N=12

7–12 let

N=13

13–17 let

N=3

≥ 18 let

N=6

Poločas (t

(hodiny)

70 (16)

76 (26)

89 (24)

83 (23)

Přírůstkové

recovery (IR)

(IU/ml na IU/kg)

0,015 (7)

0,016 (16)

0,020 (15)

0,023 (11)

Plocha pod křivkou

(AUC)

(IU*hodiny/ml)

46 (14)

56 (19)

80 (35)

91 (16)

Clearance (CL)

(ml/hodina/kg)

0,8 (13)

0,6 (22)

0,5 (30)

0,4 (15)

Průměrná doba

setrvání v oběhu

(MRT) (hodiny)

95 (15)

105 (24)

124 (24)

116 (22)

Distribuční objem

(Vss) (ml/kg)

72 (15)

68 (22)

59 (8)

47 (16)

Aktivita faktoru IX

168 hodin po

podání dávky

0,08 (16)

0,11 (19)

0,15 (60)

0,17 (31)

Farmakokinetický

parametr

0–6 let

N=12

7–12 let

N=13

13–17 let

N=3

≥ 18 let

N=6

(IU/ml)

Clearance = clearance upravená podle tělesné hmotnosti; přírůstkové recovery = přírůstkové recovery 30 min po podání

dávky; distribuční objem = distribuční objem v ustáleném stavu upravený podle tělesné hmotnosti; CV = koeficient

variability.

Clearance upravená podle tělesné hmotnosti byla podle očekávání u pediatrických a dospívajících

pacientů vyšší než u dospělých. U pediatrických ani dospívajících pacientů nebyla v klinických

hodnoceních nutná žádná úprava dávkování.

Průměrné minimální hodnoty v ustáleném stavu jsou uvedeny v tabulce 6; vycházejí ze všech měření

před podáním dávky prováděných každých 8 týdnů při ustáleném stavu u všech pacientů, kterým byla

jednou týdně podávána dávka 40 IU/kg. Použití přípravku Refixia u dětí do 12 let není indikováno.

Tabulka 6

Průměrné minimální hodnoty* přípravku Refixia (40 IU/kg) v ustáleném stavu

0–6 let

N=12

7–12 let

N=13

13–17 let

N=9

18–65 let

N=20

Odhadované

průměrné

minimální

hladiny

faktoru IX

v IU/ml

(95 % CI)

0,15

(0,13;0,18)

0,19

(0,16;0,22)

0,24

(0,20;0,28)

0,29

(0,26;0,33)

*Minimální hladiny faktoru IX = aktivita faktoru IX měřená před další týdenní dávkou (5 až 10 dní po podání dávky) v

ustáleném stavu.

Farmakokinetika byla hodnocena u 16 dospělých a dospívajících pacientů, z nichž 6 mělo normální

hmotnost (BMI 18,5–24,9 kg/m

) a 10 mělo nadváhu (BMI 25–29,9 kg/m

). Mezi pacienty s normální

hmotností a pacienty s nadváhou nebyly zjištěny žádné zjevné rozdíly ve farmakokinetickém profilu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studii toxicity po opakovaném podávání u opic byly 3 hodiny po podání pozorovány mírné

přechodné tělesné třesy, které po 1 hodině ustoupily. Tyto tělesné třesy byly pozorovány při dávkách

přípravku Refixia (3 750 IU/kg), tj. při více než 90násobku doporučené dávky u lidí (40 IU/kg). Nebyl

zjištěn žádný mechanismus, který je příčinou těchto třesů. V klinických hodnoceních nebyly třesy

hlášeny.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a studií

toxicity po opakovaném podávání u potkanů a opic neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích toxicity po opakovaném podávání u potkanů a opic byl pomocí imunohistochemického

barvení v epitelových buňkách choroidálního plexu v mozku detekován polyethylenglykol (PEG)

s molekulovou hmotností 40 kDa. Tento nález nebyl spojen s poškozením tkáně ani abnormálními

klinickými známkami.

Ve studiích zkoumajících u myší a potkanů distribuci a vylučování byla 40 kDa polyethylenglykolová

skupina (PEG) přípravku Refixia ve velkém rozsahu distribuována do orgánů a eliminována z orgánů

a vylučována plazmou v moči (44–56 %) a ve stolici (28–50 %). Na základě modelování dat za použití

pozorovaných konečných poločasů (15–49 dní) ve studiích distribuce do tkání u potkanů dosáhne

polyethylenglykolová skupina (PEG) s molekulovou hmotností 40 kDa hladin v ustáleném stavu ve

všech lidských tkáních během 1–2 let léčby.

Dlouhodobé studie na zvířatech zaměřené na hodnocení kancerogenního potenciálu přípravku Refixia

ani studie zaměřené na zjištění účinků přípravku Refixia na genotoxicitu, fertilitu, vývojovou či

reprodukční toxicitu nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Chlorid sodný

Histidin

Sacharóza

Polysorbát 80

Mannitol

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Rozpouštědlo

Histidin

Voda na injekci

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými

přípravky ani nesmí být rekonstituován v jiném infuzním roztoku, než je histidinové rozpouštědlo,

které je součástí balení.

6.3

Doba použitelnosti

Před otevřením

2 roky. Během doby použitelnosti může být přípravek Refixia uchováván při teplotě do 30 °C po

jedno nepřetržité období nepřesahující 6 měsíců. Jakmile byl přípravek jednou vyjmut z chladničky,

nesmí tam již být vrácen zpět. Poznačte si prosím na krabičce datum, kdy jste přípravek začali

uchovávat při pokojové teplotě.

Po rekonstituci

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla prokázána po dobu 24 hodin při uchovávání

v chladničce (2 °C – 8 °C) a 4 hodiny při uchovávání při pokojové teplotě (≤30 °C).

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný roztok použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím v odpovědnosti uživatele. Normálně nemá

být tato doba delší než 4 hodiny při uchovávání při pokojové teplotě (≤30 °C) nebo 24 hodin při

uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C), pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku při pokojové teplotě a podmínky uchovávání po jeho

rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje:

1 skleněnou injekční lahvičku (sklo třídy I) s práškem opatřenou chlorobutylovou pryžovou

zátkou

1 sterilní adaptér injekční lahvičky pro rekonstituci

1 předplněnou injekční stříkačku obsahující 4 ml histidinového rozpouštědla

s polypropylenovým uzávěrem zpětného chodu, bromobutylovým pryžovým pístem a uzávěrem

s bromobutylovou zátkou

1 nástavec pístu (zhotovený z polypropylenu)

Velikost balení: po 1.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek Refixia je určen k intravenóznímu podání po rekonstituci prášku v rozpouštědle dodávaném

v injekční stříkačce. Po rekonstituci roztok vypadá jako čirá a bezbarvá tekutina bez viditelných částic.

Rekonstituovaný léčivý přípravek musí být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje

cizorodé částečky nebo zda není zabarven. Roztok nepoužívejte, pokud je zakalený či obsahuje

usazeniny.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v příbalové informaci.

Rychlost podávání má být stanovena tak, aby vyhovovala pacientovi, až do maximální rychlosti

injekce 4 ml/min.

Budete také potřebovat infuzní soupravu (hadičky a motýlkovou jehlu), sterilní alkoholové tampony,

gázové polštářky a náplasti. Tyto pomůcky nejsou součástí balení přípravku Refixia.

Vždy používejte aseptickou techniku.

Zlikvidování odpadu

Po aplikaci bezpečně zlikvidujte injekční stříkačku s infuzní soupravou a injekční lahvičku

s adaptérem.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/17/1193/001

EU/1/17/1193/002

EU/1/17/1193/003

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/212538/2017

EMEA/H/C/004178

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Refixia

nonacogum beta pegolum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Refixia. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Refixia

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Refixia, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Refixia a k čemu se používá?

Refixia je léčivý přípravek, který se používá k léčbě krvácení a jeho prevence u pacientů s hemofilií B,

což je dědičná porucha krvácení způsobená nedostatkem koagulačního proteinu zvaného faktor IX.

Přípravek lze používat u dospělých a dětí od 12 let věku.

Přípravek Refixia obsahuje léčivou látku nonakog beta pegol.

Jak se přípravek Refixia používá?

Výdej přípravku Refixia je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře,

který má zkušenosti s léčbou hemofilie.

Přípravek Refixia je k dispozici ve formě prášku a tekutiny, jejichž smícháním vzniká injekční roztok

pro podání do žíly. Dávka a frekvence léčby závisejí na tom, zda se přípravek Refixia používá k léčbě

krvácení nebo jeho prevenci, nebo ke zmírnění krvácení v průběhu chirurgického zákroku, a dále na

rozsahu a lokalizaci krvácení a na tělesné hmotnosti pacienta. Další informace o používání tohoto

přípravku jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Pacienti nebo jejich ošetřující osoby mohou po patřičném zaškolení podávat přípravek Refixia doma

sami. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 2/3

Jak přípravek Refixia působí?

Pacienti s hemofilií B trpí nedostatkem faktoru IX, což je protein, který je nezbytný pro normální

srážení krve, a v důsledku toho snadno krvácejí. Léčivá látka v přípravku Refixia, nonakog beta pegol,

působí v těle stejným způsobem jako lidský faktor IX. Nahrazuje chybějící faktor IX, a napomáhá tak

srážení krve a zajišťuje dočasnou kontrolu krvácení.

Jaké přínosy přípravku Refixia byly prokázány v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Refixia je účinný v léčbě krvácivých epizod a při udržování nízkého počtu

krvácivých epizod.

Ve studii zahrnující 74 dospělých a dospívajících ve věku od 13 let se u 29 pacientů, kterým byl

podáván přípravek Refixia jednou týdně v rámci preventivní léčby, vyskytla přibližně 1 krvácivá příhoda

za rok a 15 pacientů užívajících přípravek Refixia k léčbě krvácení „podle potřeby“ mělo přibližně 16

krvácivých epizod ročně. Pokud došlo ke krvácení, byl přípravek Refixia navíc hodnocen jako vynikající

nebo dobrý při léčbě přibližně 92 % krvácivých příhod. 87 % krvácivých příhod odeznělo po podání

jedné injekce přípravku Refixia.

Ve druhé studii u 25 dětí ve věku do 13 let byl u všech pacientů přípravek Refixia podáván jednou

týdně v rámci preventivní léčby. U pacientů se vyskytla přibližně 1 krvácivá příhoda ročně a přípravek

Refixia byl hodnocen jako vynikající nebo dobrý při léčbě přibližně 93 % krvácivých příhod. Přibližně

86 % krvácivých příhod odeznělo po podání jedné injekce.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Refixia?

V souvislosti s přípravkem Refixia se (alergické) reakce přecitlivělosti vyskytují méně často (mohou

postihovat až 1 pacienta ze 100) a mohou zahrnovat: otok, pálení a štípání v místě vpichu, třesavku,

zarudnutí, svědivou vyrážku, bolest hlavy, kopřivku, nízký krevní tlak, letargii, nauzeu (pocit

nevolnosti) a zvracení, neklid, zrychlená srdeční činnost, tlak na prsou a sípot. V některých případech

se tyto reakce mohou stát závažnými.

U některých pacientů, kteří užívají léčivé přípravky s faktorem IX, se mohou vytvořit inhibitory

(protilátky) proti faktoru IX, které způsobí, že léčivý přípravek přestane účinkovat a ztratí kontrolu nad

krvácením. Léčivé přípravky s faktorem IX mohou potenciálně způsobit potíže v důsledku vytvoření

krevních sraženin v krevních cévách.

Přípravek Refixia nesmějí užívat pacienti s alergií na křeččí proteiny. Úplný seznam nežádoucích účinků

a omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Refixia schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Refixia převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Studie prokázaly, že přípravek Refixia je účinný v prevenci a léčbě krvácivých příhod u pacientů

s hemofilií B a jeho bezpečnost je srovnatelná s bezpečností ostatních přípravků s faktorem IX. Část

léčivé látky v přípravku Refixia (zvané PEG) se však může po dlouhodobé léčbě hromadit v těle, a to i

v útvaru mozku zvaném choroidní plexus. Vzhledem k tomu, že hromadění léčivé látky v těle by mohlo

vyvolat potíže zejména u dětí mladších 12 let, je přípravek Refixia schválen pouze pro použití u

dospělých a dětí od 12 let věku.

Refixia

EMA/212538/2017

Page 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Refixia?

Společnost, která přípravek Refixia dodává na trh, provede studii, která bude zkoumat možné účinky

akumulace PEG na choroidní plexus v mozku a další orgány.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Refixia, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Refixia

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Refixia je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Refixia naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace