Receptal 4 μg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Receptal 4 μg/ ml Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Receptal 4 μg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, králíci, skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropin-uvolňující hormony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9990249 - 1 x 10 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1013/95-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Receptal 4 µg /ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Receptal 4,0

g /ml injekční roztok

Buserelinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Receptal je čirý bezbarvý roztok obsahující v 1 ml:

Léčivá látka:

Buserelinum (ut Buserelini acetas) 4,0

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519) 20 mg

4.

INDIKACE

Krávy:

- léčba neplodnosti spojená s folikulárními cystami

- zlepšení procenta zabřeznutí, následně po injekci v čase umělé inseminace nebo v průběhu luteální

fáze po umělé inseminaci

- synchronizace říje a ovulace (umožňující fixní dobu umělé inseminace) ve spojení s aplikací

prostaglandinu F2α nebo progestagenu

Klisny:

- indukce ovulace, když je přítomen zralý folikul a synchronizace ovulace se přibližuje páření klisen

- zlepšení procenta zabřeznutí po aplikaci v průběhu luteální fáze následované pářením nebo umělou

inseminací

Prasničky:

indukce ovulace po synchronizaci říje, tj. na konci folikulární fáze, v návaznosti na zlepšení

zabřezávání v případě použití jednoho fixního času inseminačního programu

Ramlice:

- indukce ovulace

- zlepšení procenta zabřezávání

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy, klisny, prasničky, ramlice.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování

Krávy:

folikulární cysty s i bez příznaků

nymfománie

g (5,0 ml)

zlepšení procenta zabřeznutí

g (2,5 ml)

synchronizace estru a ovulace před fixní

dobou inseminace

g (2,5 ml)

Klisny:

zlepšení procenta zabřeznutí

g (10,0 ml )

indukce ovulace

g (10,0 ml )

Prasničky:

indukce ovulace po synchronizaci říje

s cílem optimalizace procenta zabřeznutí

jako součást jediného fixního času při

umělém oplodnění.

Fixní čas inseminace se provádí takto:

Aplikujte Receptal (10

g) i.m. 115-120

hodin po ukončení synchronizace

progestinem (Regumate). Následuje jediná

umělá inseminace 30-33 hodin po podání

Receptalu.

g (2,5 ml)

Ramlice:

indukce ovulace při inseminaci po porodu

g (0,2 ml)

zlepšení zabřezávání

g (0,2 ml)

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Prasata: intramuskulární podání

Skot, koně, králíci: intramuskulární, subkutánní, nebo intravenózní podání

Nepropichujte zátku více než 12krát.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte pravidla asepse při injekčním podání přípravku. Zejména po intramuskulárním podání se

mohou, v případě infiltrace anaerobních bakterií do tkáně v místě injekčního podání, vyskytnout

anaerobní infekce.

Skot:

Krávy, které při zahájení inseminační sezóny nemají cyklus, by měly být přednostně léčeny

kombinací buserelinu a progestagenů spíše, než kombinací buserelinu a prostaglandinů.

Prasničky

Injekční aplikace Receptalu by měla být provedena podle doporučeného časového harmonogramu.

Podání PMSG v protokolu fixní doby inseminace se nedoporučuje. Doporučuje se přítomnost kance

v době umělého oplodnění.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vzhledem k možnému vlivu na reprodukční funkci by ženy v plodném věku měly manipulovat

s přípravkem obezřetně. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě náhodného zasažení očí je důkladně

vypláchněte vodou. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte exponovanou část ihned mýdlem

a vodou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.