Raxone

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
idebenon
Dostupné s:
Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH
ATC kód:
N06BX13
INN (Mezinárodní Name):
idebenone
Terapeutické skupiny:
Psychoanaleptics, , Ostatní psychostimulancia a nootropika
Terapeutické oblasti:
Optická atrofie, dědičná, Leber
Terapeutické indikace:
Raxone je indikován k léčbě zhoršení zraku u dospívajících a dospělých pacientů s Leberovou dědičnou optickou neuropatií (LHON).
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003834
Datum autorizace:
2015-09-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/003834

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-09-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

02-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

02-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

17-09-2015

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Raxone 150 mg potahované tablety

idebenonum

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Raxone a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Raxone užívat

Jak užívat přípravek Raxone

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Raxone uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Raxone a k čemu se používá

Přípravek Raxone obsahuje léčivou látku idebenon.

Idebenon se používá k léčbě poruch zraku u dospívajících a dospělých pacientů s Leberovou

hereditární optickou neuropatií (LHON).

Tato oční vada je dědičná – to znamená, že se dědí v rodině.

Je způsobena poruchou ve Vašich genech (nazývanou „genetická mutace“), která ovlivňuje

schopnost buněk oka vytvářet energii, již potřebují k běžnému fungování, a čímž se stávají

neaktivními.

LHON může v důsledku neaktivity buněk, které jsou odpovědné za zprostředkování vidění, vést

ke ztrátě zraku.

Léčba přípravkem Raxone dokáže obnovit schopnost buněk vytvářet energii, a tím umožnit

neaktivním buňkám oka znovu pracovat. To může vést ke zlepšení ztraceného zraku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Raxone užívat

Neužívejte přípravek Raxone

jestliže jste alergický(á) na idebenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Raxone se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

trpíte jakoukoliv poruchou funkce krve, jater nebo ledvin.

Změna barvy moči

Přípravek Raxone může změnit barvu Vaší moči na červenohnědou. Tato změna barvy je neškodná a

neznamená nutnost změny Vaší léčby. Změna barvy však může znamenat, že trpíte onemocněním

ledvin nebo močového měchýře.

Pokud zaznamenáte změnu barvy moči, sdělte to svému lékaři.

Lékař může provést vyšetření Vaší moči, aby se ujistil, že se za změnou barvy neskrývají jiné

potíže.

Vyšetření

Předtím, než začnete užívat tento přípravek, a poté během užívání přípravku Vám lékař v rámci

pravidelných návštěv provede vyšetření zraku.

Děti a dospívající

Tento přípravek se nemá používat u dětí. Důvodem je to, že není dosud známo, zda je přípravek

Raxone bezpečný nebo zda účinkuje u pacientů mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Raxone

U některých přípravků může docházet k vzájemnému působení s přípravkem Raxone. Informujte

svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná

budete užívat, týká se především některých z následujících:

antihistaminika k léčbě alergií (astemizol, terfenadin)

k léčbě pálení žáhy (cisaprid)

k léčbě svalových a řečových tiků v souvislosti s Tourettovým syndromem (pimozid)

k léčbě poruch srdečního rytmu (chinidin)

k léčbě migrény (dihydroergotamin, ergotamin)

k navození narkózy, tak zvaná „anestetika“ (alfetanil)

k léčbě zánětů při revmatoidní artritidě a lupénce (cyklosporin)

k prevenci odmítnutí orgánového transplantátu (sirolimus, takrolimus)

k léčbě silné bolesti, tak zvané „opioidy“ (fentanyl).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař Vám předepíše přípravek Raxone pouze v případě, převažují-li přínosy léčby nad jejími

riziky pro nenarozené dítě.

Přípravek Raxone může pronikat do mateřského mléka. Pokud kojíte, lékař Vám poradí, zda

přestat kojit, anebo zda přerušit užívání přípravku, a to s ohledem na přínosy kojení pro dítě

a přínosy přípravku pro Vás.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Raxone ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová vozidla

a obsluhovat stroje.

Přípravek Raxone obsahuje laktózu a oranžovou žluť (E110)

Přípravek Raxone obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Raxone obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110). To může způsobit alergické reakce.

3.

Jak užívat přípravek Raxone

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství užívat

Doporučená dávka jsou 2 tablety třikrát denně - celkem tedy 6 tablet denně.

Užívání tohoto přípravku

Tablety užívejte s jídlem. To usnadní průnik většího množství přípravku ze žaludku do krve.

Tablety polkněte celé a zapijte je sklenicí tekutiny.

Tablety nedrťte ani nekousejte.

Užívejte tablety každý den ve stejnou dobu. Například ráno při snídani, v poledne s obědem

a večer s večeří.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Raxone, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Raxone, než jste měl(a), ihned se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Raxone

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vynechanou dávku vynechejte. Další dávku přípravku užijte

v obvyklý čas.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Raxone

Předtím, než tento přípravek přestanete užívat, se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. V souvislosti s užíváním tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující

nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihovat více než 1 osobu z 10):

nazofaryngitida (zánět nosu a hltanu, tj. nachlazení)

kašel

Časté

(mohou postihovat až 1 osobu z 10):

průjem (lehký až středně těžký, obvykle nevyžaduje přerušení léčby)

bolest zad

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

bronchitida (zánět průdušek)

změny výsledků krevních testů: nízká hladina bílých krvinek, nízká hladina červených krvinek

nebo nízká hladina krevních destiček

zvýšená hladina cholesterolu nebo tuku v krvi – na základě vyšetření

záchvaty, pocit zmatenosti, vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), pocit

rozrušení, pohyby, které nedokážete ovládnout, sklon ztrácet pozornost, pocit závrati, bolest

hlavy, pocit neklidu, zmatenost a neschopnost jednat nebo myslet normálně

pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, trávicí potíže

vysoké hladiny některých jaterních enzymů v těle, což znamená, že trpíte onemocněním jater –

na základě vyšetření, vysoká hladina „bilirubinu“ – může způsobit zežloutnutí kůže a očního

bělma, hepatitida (zánět jater)

vyrážka, svědění

bolest končetin

vysoká hladina dusíku v krvi – na základě vyšetření, změna barvy moči

celkový pocit nevolnosti

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Raxone uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Raxone obsahuje

Léčivou látkou je idebenonum. Jedna potahovaná tableta obsahuje idebenonum 150 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,

povidon K 25, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety: makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý, oranžová

žluť (E110).

Jak přípravek Raxone vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta přípravku Raxone je oranžová, kulatá o průměru 10 mm a s vyraženým

logem společnosti Santhera na jedné straně a číslicí 150 na druhé straně.

Přípravek Raxone je dodáván v bílých plastových lahvičkách. Jedna lahvička obsahuje 180

tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Straße 8

79539 Lörrach

Německo

Tel.: +49 (0) 7621 1690 200

Fax: +49 (0) 7621 1690 201

E-mail: office@santhera.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém

přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete

také odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Raxone 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje idebenonum 150 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 46 mg laktózy (ve formě monohydrátu) a 0,23 mg oranžové žluti

(E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Oranžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 10 mm s vyraženým logem společnosti

Santhera na jedné straně a číslicí 150 na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Raxone je indikován k léčbě poruch zraku u dospívajících a dospělých pacientů s Leberovou

hereditární optickou neuropatií (LHON) (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s LHON.

Dávkování

Doporučená dávka idebenonu je 900 mg/den (300 mg třikrát denně).

Z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici žádné údaje o nepřetržitém užívání idebenonu

po dobu delší než 6 měsíců.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U starších pacientů není v rámci léčby LHON nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyli zkoumáni. Při léčbě pacientů s poruchou funkce

jater nebo ledvin se doporučuje postupovat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Raxone u pacientů mladších 12 let, kteří trpí LHON, dosud nebyly

stanoveny. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze

stanovit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Potahované tablety přípravku Raxone se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se nemají drtit nebo

žvýkat. Přípravek Raxone má být podáván s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou dostupnost

idebenonu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledování

Pacienti mají být pravidelně sledováni v rámci místní klinické praxe.

Porucha funkce jater nebo ledvin

U této skupiny pacientů nejsou k dispozici žádné údaje. Proto je třeba při předepisování přípravku

Raxone u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin postupovat s opatrností.

Chromaturie

Metabolity idebenonu jsou barevné a mohou způsobit chromaturii, tj. - červenohnědé zbarvení moči.

Tento účinek je neškodný, není spojován s hematurií a nevyžaduje úpravu dávkování ani přerušení

léčby. Je nutné postupovat s opatrností a zajistit, aby chromaturie nevedla k přehlížení změn v barvě

moči z jiných důvodů (např. kvůli poruše funkce ledvin nebo krve).

Laktóza

Přípravek Raxone obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

Oranžová žluť

Přípravek Raxone obsahuje oranžovou žluť (E110), která může vyvolat alergickou reakci.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Z údajů ze studií

in vitro

vyplývá, že idebenon a jeho metabolit QS10 v koncentracích, jež jsou

z klinického hlediska relevantní, nemají vliv na systémovou inhibici izoforem cytochromu P450

CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. Dále nebyla zaznamenána indukce CYP1A2, CYP2B6

ani CYP3A4.

Idebenon je mírný inhibitor CYP3A4

in vivo

. Data ze studie lékových interakcí u 32 zdravých

dobrovolníků naznačují, že první den perorálního podání 300 mg idebenonu 3krát denně nedošlo ke

změnám metabolismu midazolamu, jež je substrátem CYP3A4, při souběžném podání obou léčivých

přípravků. Po opakovaném podávání se zvýšily hodnoty C

a AUC pro midazolam o 28 % a 34 %

v daném pořadí, když byl midazolam podáván v kombinaci se 300 mg idebenonu 3krát denně. Proto

podávání substrátů CYP3A4, o nichž je známo, že mají úzký terapeutický index, jako je alfentanil,

astemizol, terfenadin, cisaprid, cyklosporin, fentanyl, pimozid, chinidin, sirolimus, takrolimus nebo

námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin) pacientům užívajícím idebenon vyžaduje

opatrnost.

Idebenon může inhibovat P-glykoprotein (P-gp) s možným zvýšením expozice např. dabigatran-

etexilátu, digoxinu nebo aliskirenu. Tyto léčivé přípravky mají být pacientům užívajícím idebenon

podávány s opatrností. Idebenon není substrátem pro P-gp

in vitro

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost použití idebenonu u těhotných žen nebyla stanovena. Ze studií na zvířatech nevyplývá

přímý nebo nepřímý škodlivý účinek s ohledem na reprodukční toxicitu. Idebenon má být podáván

těhotným ženám nebo ženám ve fertilním věku s pravděpodobným otěhotněním pouze v případě, že

přínos terapeutického účinku převažuje nad jakýmikoliv možnými riziky.

Kojení

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování idebenonu do mléka

(viz bod 5.3). Riziko pro kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a

prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání

přípravku Raxone.

Fertilita

Údaje o vlivu expozice idebenonu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Raxone nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí reakce na idebenon patří lehký až středně těžký průjem (obvykle

nevyžaduje přerušení léčby), nazofaryngitida, kašel a bolest zad.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci klinických studií u pacientů

s LHON nebo v jiných indikacích hlášené po uvedení na trh. Seskupení podle frekvence jsou

definována následovně: velmi časté (≥ 1 z 10), časté (≥ 1 ze 100 až < 1 z 10), není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

soustav

Preferovaný název

Frekvence

Infekce a infestace

Nazofaryngitida

Velmi časté

Bronchitida

Není známo

Poruchy krve

a lymfatického systému

Agranulocytóza, anemie, leukocytopenie,

trombocytopenie, neutropenie

Není známo

Poruchy metabolismu

a výživy

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená

hladina triacylglycerolů v krvi

Není známo

Poruchy nervového

systému

Záchvaty, delirium, halucinace, agitovanost,

dyskineze, hyperkineze, poriománie, závrať,

bolest hlavy, neklid, stupor

Není známo

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Kašel

Velmi časté

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Časté

Nauzea, zvracení, anorexie, dyspepsie

Není známo

Poruchy jater a žlučových

cest

Zvýšená hladina alaninaminotransferázy,

zvýšená hladina aspartátaminotransferázy,

zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi,

zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi,

zvýšená hladina gama-glutamyltransferázy,

zvýšená hladina bilirubinu v krvi, hepatitida

Není známo

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Vyrážka, svědění

Není známo

Poruchy svalové

a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Bolest zad

Časté

Bolest končetin

Není známo

Poruchy ledvin

a močových cest

Azotemie, chromaturie

Není známo

Celkové poruchy a reakce

v místě podání

Malátnost

Není známo

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V rámci studie RHODOS nebyl hlášen žádný případ předávkování. V klinických studiích byly

podávány dávky až 2 250 mg/den s bezpečnostním profilem, který se shodoval s bezpečnostním

profilem uvedeným v bodě 4.8.

Proti idebenonu neexistuje žádné specifické antidotum. V případě potřeby má být zajištěna podpůrná

symptomatická léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná psychostimulancia a nootropika;

ATC kód: N06BX13

Mechanismus účinku

Idebenon, benzochinon s krátkým řetězcem, je antioxidant, který v experimentálních podmínkách

deficience komplexu I umožňuje přenos elektronů přímo do komplexu III mitochondriálního

elektronového transportního řetězce, a tím obchází komplex I a obnovuje tvorbu buněčné energie

(ATP). Podobně u LHON idebenon přenáší elektrony přímo do komplexu III mitochondriálního

elektronového transportního řetězce, a tím obchází komplex I, který je postižen všemi třemi

primárními mutacemi mitochondriální DNA zodpovědnými za LHON, a obnovuje tvorbu ATP

v buňce.

Na základě tohoto biochemického působení může u pacientů s LHON idebenon reaktivovat živé,

avšak neaktivní retinální gangliové buňky (RGC). V závislosti na době, která uplynula od výskytu

příznaků, a na podílu poškozených retinálních gangliových buněk může idebenon vést k obnovení

zraku u pacientů se ztrátou zraku.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinická bezpečnost a účinnost idebenonu u pacientů s LHON byly zkoumány v jedné dvojitě

zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii (RHODOS).

Do studie RHODOS bylo zařazeno celkem 85 pacientů s LHON ve věku od 14 do 66 let s kteroukoli

ze 3 primárních mutací mtDNA (G11778A, G3460A nebo T14484C) a dobou trvání onemocnění

nejvýše 5 let. Pacienti užívali buď přípravek Raxone 900 mg/den nebo placebo po dobu 24 týdnů (6

měsíců). Přípravek Raxone byl podáván s jídlem ve třech dávkách po 300 mg denně.

Primární cílový ukazatel „nejlepší obnova zrakové ostrosti“ byl definován jako výsledek u jednoho

oka s nejlepším zlepšením zrakové ostrosti podle tabulek ETDRS od zahájení studie do 24. týdne.

Hlavní sekundární cílový ukazatel „změna nejlepší zrakové ostrosti“ byl měřen jako rozdíl mezi

nejlepší zrakovou ostrostí buď na pravé, nebo na levé oko ve 24. týdnu studie ve srovnání s hodnotami

na počátku studie (tabulka 1).

Tabulka 1:

RHODOS: Nejlepší zlepšení zrakové ostrosti a změna hodnoty nejlepší zrakové

ostrosti od zahájení studie do 24. týdne

Cílový ukazatel (ITT)

Raxone (n=53)

Placebo (n=29)

Primární cílový ukazatel:

Nejlepší zlepšení zrakové ostrosti

(průměrná hodnota ± SE; 95 % CI)

logMAR* –0,135 ± 0,041

logMAR -0,071 ± 0,053

logMAR –0,064; 3 písmena (–0,184; 0,055)

p=0,291

Hlavní sekundární cílový ukazatel:

Změna nejlepší zrakové ostrosti

(průměrná hodnota ± SE; 95 % CI)

logMAR -0,035 ± 0,046

logMAR 0,085 ± 0,060

logMAR -0,120; 6 písmen (-0,255; 0,014)

p=0,078

Analýzy na základě smíšeného modelu opakovaných měření

U jednoho pacienta v placebo skupině byla na počátku studie zaznamenána trvalá spontánní obnova zraku. Po vyřazení

tohoto pacienta bylo dosaženo podobných výsledků jako v ITT populaci. Podle očekávání byl rozdíl ve skupině léčené

idebenonem oproti skupině léčené placebem výraznější.

* logMAR – logaritmus minimálního úhlu rozlišení

Předběžná analýza v rámci studie RHODOS stanovila podíl pacientů s počáteční zrakovou ostrostí

≤0,5 logMAR na jednom oku, u kterých došlo ke zhoršení zrakové ostrosti, na ≥ 1,0 logMAR. V této

malé podskupině pacientů (n=8) došlo u 0 ze 6 pacientů ve skupině léčené idebenonem ke zhoršení na

≥ 1,0 logMAR, zatímco v placebo skupině došlo k tomuto zhoršení u 2 ze 2 pacientů.

V observační navazující studii při jedné návštěvě v rámci studie RHODOS bylo hodnocení zrakové

ostrosti u 58 pacientů provedeno v průměru za 131 týdnů od ukončení léčby, z čehož vyplývá, že

účinek přípravku Raxone může přetrvávat.

Post-hoc

analýza reakce na léčbu byla provedena v rámci studie RHODOS hodnotící podíly pacientů

s klinicky relevantní obnovou zrakové ostrosti na alespoň jednom oku od počátku studie, která je

definována jako i) zlepšení zrakové ostrosti z neschopnosti přečíst jediné písmeno z tabulky ETDRS

na schopnost přečíst alespoň pět písmen na schématu z tabulky ETDRS, nebo ii) zlepšení zrakové

ostrosti o alespoň 10 písmen podle tabulky ETDRS. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2 včetně

podpůrných údajů získaných od 62 pacientů s LHON, kteří přípravek Raxone užívali v rámci

programu rozšířené dostupnosti, a od 94 neléčených pacientů v rámci průzkumu zaznamenaných

případů.

Tabulka 2: Podíl pacientů s klinicky relevantním zlepšením zrakové ostrosti po 6 měsících od

počátku studie

RHODOS (ITT)

RHODOS Raxone

(n=53)

RHODOS placebo (n=29)

Pacienti, kteří reagovali

na léčbu (n, %)

16 (30,2 %)

3 (10,3 %)

Program rozšířené

dostupnosti a průzkum

zaznamenaných případů

Program rozšířené

dostupnosti – Raxone

(n=62)

Průzkum zaznamenaných

případů – neléčení (n=94)

Pacienti, kteří reagovali

na léčbu (n, %)

19 (30,6 %)

18 (19,1 %)

Ve skupině EAP v rámci programu rozšířené dostupnosti se podíl pacientů, kteří reagovali na léčbu,

zvyšoval s délkou trvání léčby, a to z 19 ze 62 pacientů (30,6 %) 6 měsíců od zahájení léčby na 17

z 47 pacientů (36,2 %) 12 měsíců od zahájení léčby.

Pediatrická populace

V klinických studiích Friedreichovy ataxie užívalo idebenon v dávce ≥ 900 mg/den po dobu až 42

měsíců 32 pacientů ve věku 8 až 11 let a 91 pacientů ve věku 12 až 17 let.

Ve studii RHODOS a v rámci programu rozšířené dostupnosti u pacientů s LHON užívali idebenon

v dávce 900 mg/den po dobu až 33 měsíců celkem 3 pacienti ve věku 9 až 11 let a 27 pacientů ve věku

12 až 17 let.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze onemocnění nebylo možné získat úplné informace o

tomto léčivém přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace

a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Jídlo zvyšuje biologickou dostupnost idebenonu přibližně 5-7krát, proto má být přípravek Raxone

vždy podáván s jídlem. Tablety se nesmí drtit ani žvýkat.

Po perorálním podání přípravku Raxone se idebenon rychle vstřebává. Při opakovaném podání je

maximální koncentrace idebenonu v plazmě dosaženo v průměru za hodinu (střední doba 0,67 hod.,

rozmezí: 0.33-2.00 hod.).

Distribuce

Z experimentálních údajů nevyplývá, že by idebenon procházel hematoencefalickou bariérou a že by

byl v mozkové tkáni distribuován ve významných koncentracích. Po perorálním podání lze

v komorové vodě oka zaznamenat farmakologicky relevantní koncentraci idebenonu.

Biotransformace

Metabolismus probíhá prostřednictvím oxidativního zkracování vedlejšího řetězce, redukcí

chinonového kruhu a konjugací glukuronidů a sulfátů. Idebenon vykazuje vysokou míru metabolismu

prvního průchodu vedoucí ke vzniku konjugátů idebenonu (glukuronidů a sulfátů (IDE-C))

a metabolitů fáze I QS10, QS6 a QS4 a jejich odpovídajících metabolitů fáze II (glukuronidů a sulfátů

(QS10+QS10-C, QS6+QS6-C, QS4+QS4-C)). Hlavními metabolity v plazmě jsou IDE-C

a QS4+QS4-C.

Eliminace

Vzhledem k vysoké míře prvního průchodu byly plazmatické koncentrace idebenonu obecně měřitelné

pouze do 6 hodin od perorálního podání 750 mg přípravku Raxone buď ve formě jedné dávky, nebo

po opakovaném podání třikrát denně po dobu 14 dní. Hlavním způsobem eliminace je metabolismus

a většina dávky se vylučuje ledvinami ve formě metabolitů. Po jedné dávce nebo opakovaných

perorálních dávkách 750 mg přípravku Raxone byly hlavními metabolity idebenonu v moči

QS4+QS4-C, které představovaly v průměru mezi 49,3 % a 68,3 % celkové podané dávky. QS6+QS6

představovaly 6,45 % až 9,46 %, zatímco koncentrace QS10+QS10-C a IDE+IDE-C se blížily 1 %

nebo byly nižší.

Linearita/nelinearita

Ve farmakokinetických studiích fáze I bylo zaznamenáno proporcionální zvýšení plazmatické

koncentrace idebenonu u dávek od 150 do 1 050 mg. U idebenonu ani jeho metabolitů nebyla zjištěna

farmakokinetika závislá na čase.

Porucha funkce jater nebo ledvin

U této skupiny pacientů nejsou k dispozici žádné údaje.

Pediatrická populace

Vzhledem k tomu, že zkušenosti z klinických studií u dětí s LHON jsou omezeny na pacienty ve věku

14 let a starší, neodhalily farmakokinetické údaje od populací zařazených do farmakokinetických

studií zahrnujících dětské pacienty s Friedreichovou ataxií ve věku 8 let a starších žádné významné

rozdíly ve farmakokinetice idebenonu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podání, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulóza

Sodná sůl kroskarmelózy

Povidon K 25

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety

Makrogol 3350

Polyvinylalkohol

Mastek

Oxid titaničitý

Oranžová žluť (E110)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílé lahvičky z vysokohustotního polyethylenu s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem

opatřeným dětským bezpečnostním uzávěrem garantujícím neporušenost obalu balení, které obsahují

180 potahovaných tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

Marie-Curie Straße 8

79539 Lörrach

Německo

Tel.: +49 (0) 7621 1690 200

Fax: +49 (0) 7621 1690 201

E-mail: office@santhera.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1020/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. září 2015

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/452944/2015

EMEA/H/C/003834

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Raxone

idebenonum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Raxone. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Raxone

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Raxone, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Raxone a k čemu se používá?

Raxone je léčivý přípravek používaný k léčbě poruch zraku u dospělých a dospívajících od 12 let věku

s Leberovou hereditární optickou neuropatií (LHON), což je vrozené onemocnění charakterizované

progresivní ztrátou zraku. Přípravek Raxone obsahuje léčivou látku idebenon.

Jelikož počet pacientů s Leberovou hereditární optickou neuropatií je nízký, toto onemocnění se

považuje za zřídka se vyskytující a přípravek Raxone byl dne 15. února 2007 označen jako „léčivý

přípravek pro vzácná onemocnění“.

Přípravek Raxone je „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, že je obdobou „referenčního léčivého

přípravku“, který obsahuje stejnou léčivou látku, ale přípravek Raxone obsahuje idebenon v jiné síle.

Referenčním přípravkem přípravku Raxone je Mnesis (45mg tablety).

Jak se přípravek Raxone používá?

Výdej přípravku Raxone je vázán na lékařský předpis a léčba by měla být zahájena a vedena pod

dozorem lékaře, který má zkušenosti s Leberovou hereditární optickou neuropatií (LHON). Přípravek

Raxone

EMA/452944/2015

strana 2/3

Raxone je k dispozici ve formě 150mg tablet a doporučená dávka jsou dvě tablety třikrát denně

užívané s jídlem.

Jak přípravek Raxone působí?

Léčivá látka v přípravku Raxone, idebenon, je antioxidační látka, která působí na mitochondrie

(struktury uvnitř buněk, které vytvářejí energii nezbytnou pro buněčné funkce). Pacienti postižení

Leberovou hereditární optickou neuropatií (LHON) mají mutace (defekty) v genetickém materiálu

mitochondrií. To znamená, že mitochondrie nevytvářejí správně energii a produkují toxické formy

kyslíku (volné radikály), které poškozují nervové buňky oka nutné k vidění. Idebenon má pomáhat

zlepšit tvorbu energie prostřednictvím obnovy funkce mitochondrií a tím předcházet poškození buněk

a ztrátám zraku pozorovaným u LHON.

Jaké přínosy přípravku Raxone byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Raxone byl zkoumán v jedné hlavní studii, která zahrnovala 85 pacientů s LHON

a srovnávala tento přípravek s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) po dobu 24 týdnů. Hlavním

měřítkem účinnosti bylo zlepšení zraku, vycházející především z počtu písmen, které byli pacienti

schopni přečíst na běžném optotypu. Ke konci studie byli pacienti léčení přípravkem Raxone schopni

přečíst v průměru o 3 až 6 písmen více než pacienti, kteří dostávali placebo. Někteří pacienti, kteří byli

na začátku studie klasifikováni jako „mimo optotyp“ (nebyli schopni na optotypu přečíst žádné

písmeno), byli navíc po léčbě schopni přečíst při očním vyšetření nejméně jeden řádek, což bylo také

považováno za klinicky významné. Kromě toho došlo u 30 % pacientů (16 z 53) léčených přípravkem

Raxone ke klinicky relevantnímu navrácení zraku nejméně v jednom oku v porovnání s 10 % pacientů

(3 z 29) ve skupině s placebem.

Další údaje dokládající přínos přípravku Raxone pocházejí z programu rozšířeného přístupu, díky

kterému byl přípravek Raxone zpřístupněn jednotlivým pacientům, kteří se neúčastnili klinické studie,

a z průzkumu zaznamenaných případů, který zahrnoval údaje od neléčených pacientů s LHON.

Analýzy všech těchto dat ukázaly shodné výsledky, kdy obecně došlo u pacientů léčených přípravkem

Raxone ke zlepšení zraku ve větší míře než u pacientů neléčených nebo užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Raxone?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Raxone (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10),

jsou nazofaryngitida a kašel; časté (postihující až 1 osobu z 10) jsou také mírný až středně závažný

průjem a bolest zad.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Raxone je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Raxone schválen?

Výbor CHMP agentury rozhodl, že přínosy přípravku Raxone převyšují jeho rizika, a proto doporučil,

aby byl schválen k použití v EU.

Výbor poukázal na absenci léčby v prevenci ztráty zraku nebo zvrácení procesu ztráty zraku u pacientů

s LHON. Výsledky hlavní studie ukázaly u pacientů léčených přípravkem Raxone zlepšení zraku a tento

trend k příznivému účinku potvrdily další údaje z programu rozšířeného přístupu a z průzkumu

zaznamenaných případů. Z hlediska bezpečnosti přípravku Raxone byla většina nežádoucích účinků

pozorovaných u tohoto léčivého přípravku mírné až středně závažné intenzity.

Raxone

EMA/452944/2015

strana 3/3

Přípravek Raxone byl registrován „za výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné povaze tohoto

onemocnění nebylo možné o přípravku Raxone získat úplné informace. Evropská agentura pro léčivé

přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle potřeby

aktualizován.

Jaké informace o přípravku Raxone nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Raxone byl schválen za výjimečných okolností, společnost, která přípravek Raxone

dodává na trh, provede dodatečné studie dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti přípravku Raxone

a zavede a bude udržovat registr pacientů s LHON léčených přípravkem Raxone.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Raxone?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Raxone byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Raxone zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Raxone

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Raxone je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Raxone naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Raxone vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace