RASAGILIN BELUPO

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RASAGILIN-TARTARÁT (RASAGILINI TARTRAS)
Dostupné s:
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica
ATC kód:
N04BD02
INN (Mezinárodní Name):
RASAGILINE TARTRATE (RASAGILINI TARTRATE)
Dávkování:
1MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 56; 100; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RASAGILIN
Přehled produktů:
RASAGILIN BELUPO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
27/ 877/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls239778/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rasagilin Belupo 1 mg tablety

rasagilinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Rasagilin Belupo a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rasagilin Belupo užívat

3. Jak se přípravek Rasagilin Belupo užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Rasagilin Belupo uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

Rasagilin Belupo

a k čemu se používá

Rasagilin Belupo se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci. Může být užíván spolu s levodopou (další

přípravek používaný k léčbě Parkinsonovy nemoci) nebo samostatně.

U Parkinsonovy nemoci dochází v určitých oblastech mozku k úbytku buněk, které produkují dopamin.

Dopamin je látka v mozku, která se podílí na řízení pohybu. Rasagilin Belupo pomáhá zvýšit a udržet

hladiny dopaminu v mozku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Rasagilin Belupo

užívat

Neužívejte přípravek

Rasagilin Belupo:

- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na rasagilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

- jestliže máte závažné problémy s játry.

Neužívejte následující léčivé přípravky, pokud užíváte Rasagilin Belupo:

- inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (např. k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci nebo používané

v jakékoli jiné indikaci), včetně léčivých a přírodních přípravků dostupných bez lékařského předpisu, např.

třezalka tečkovaná.

- pethidin (silný lék proti bolesti).

Než bude po vysazení přípravku Rasagilin Belupo zahájeno podávání inhibitorů MAO nebo pethidinu,

musíte vyčkat nejméně 14 dní.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rasagilin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže máte lehké až středně těžké problémy s játry

Informujte svého lékaře o jakýchkoli podezřelých změnách kůže.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Rasagilin Belupo se nedoporučuje u osob mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Rasagilin Belupo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo jestliže

kouříte nebo hodláte přestat kouřit.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete souběžně s přípravkem Rasagilin Belupo užívat následující léky:

- některá antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, tricyklická nebo tetracyklická

antidepresiva)

- antibiotikum ciprofloxacin používané k léčbě infekcí

- přípravek k tlumení kašle dextromethorfan

- sympatomimetika obsažená například v očních kapkách, v přípravcích odstraňujících zduření a překrvení

nosní a ústní sliznice a přípravky k léčbě nachlazení obsahující efedrin nebo pseudoefedrin.

Je nutné vyhnout se užívání přípravku Rasagilin Belupo souběžně s antidepresivy obsahujícími fluoxetin

nebo fluvoxamin.

Pokud zahajujete léčbu přípravkem Rasagilin Belupo, musíte vyčkat nejméně pět týdnů po vysazení

fluoxetinu.

Pokud zahajujete léčbu fluoxetinem nebo fluvoxaminem, musíte vyčkat nejméně 14 dní po vysazení

přípravku Rasagilin Belupo.

Informujte svého lékaře, pokud Vy, Vaši rodinní příslušníci nebo ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás

objevuje neobvyklé chování, při němž nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé

činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními

poruchami. U pacientů užívajících Rasagilin Belupo a/nebo jiné přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby

bylo zaznamenáno chování jako nutkavé jednání, nutkavé myšlenky, návykové hráčství, nadměrné utrácení,

impulzivní chování a abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek nebo pocity, že jste

sledován(a). Váš lékař Vám možná bude muset upravit dávku nebo přípravek vysadit.

Přípravek

Rasagilin Belupo s

jídlem,

pitím

a alkoholem

Přípravku Rasagilin Belupo je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv tohoto přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Požádejte svého lékaře o radu dříve, než budete řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek

Rasagilin Belupo

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Rasagilin Belupo je jedna 1mg tableta užitá ústy jednou denně.

Rasagilin Belupo se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Rasagilin Belupo

, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Rasagilin Belupo, ihned kontaktujte svého

lékaře nebo lékárníka. Krabičku od přípravku Rasagilin Belupo vezměte s sebou a ukažte ji lékaři nebo

lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Rasagilin Belupo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku si vezměte v

obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Rasagilin Belupo

Nepřestávejte užívat přípravek Rasagilin Belupo bez předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

- abnormální pohyby (dyskineze)

- bolest hlavy

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

- bolest břicha

- pády

- alergie

- horečka

- chřipka

- celkový pocit nemoci (malátnost)

- bolest šíje

- bolest na hrudi (angina pectoris)

- nízký krevní tlak při vstávání do vzpřímené polohy s příznaky jako závrať/točení hlavy (ortostatická

hypotenze)

- snížená chuť k jídlu

- zácpa

- sucho v ústech

- pocit na zvracení a zvracení

- plynatost

- abnormální výsledky krevních testů (leukopenie)

- bolest kloubů (artralgie)

- bolest svalů a kostí

- záněty kloubů (artritida)

- poruchy citlivosti a svalová slabost v oblasti ruky (syndrom karpálního tunelu)

- snížení tělesné hmotnosti

- neobvyklé sny

- potíže s koordinací svalů (porucha rovnováhy)

- deprese

- závratě (vertigo)

- déletrvající svalové kontrakce/ stahy (dystonie)

- rýma (rinitida)

- podráždění kůže (dermatitida)

- kožní vyrážka

- zarudnutí očních spojivek (konjunktivitida)

- nucení na močení

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

- cévní mozková příhoda (mrtvice)

- srdeční příhoda (infarkt myokardu)

- tvorba puchýřků na kůži (vezikulobulózní vyrážka)

V placebem kontrolovaných klinických studiích byla přibližně u 1% pacientů hlášena rakovina kůže.

Nicméně vědecké výzkumy naznačují, že vyšší riziko rakoviny kůže (ne pouze melanomu) souvisí s

Parkinsonovou nemocí a nikoli s určitými léčivými přípravky. Podezřelé kožní změny musíte konzultovat

se svým lékařem.

Parkinsonova choroba je spojována s halucinacemi a zmateností. Tyto příznaky byly zaznamenány po

uvedení přípravku na trh také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří byli léčeni rasagilinem.

Byly zaznamenány případy pacientů, užívajících jeden nebo více přípravků k léčbě Parkinsonovy choroby,

kteří nebyli schopni odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit je

samotné nebo ostatní. Jde o takzvané impulzivní poruchy. U pacientů užívajících Rasagilin Belupo a/nebo

jiné přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby byly zaznamenány:

- nutkavé myšlenky nebo nutkavé jednání

- silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných osobních nebo rodinných následků.

- změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí obavy, např.

zvýšený sexuální apetit.

- neovladatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků; lékař s Vámi probere

možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit

-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

Rasagilin Belupo

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry:

Tento

přípravek

nevyžaduje

žádné

zvláštní

teplotní

podmínky

uchovávání.

Uchovávejte

původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Rasagilin Belupo obsahuje

Léčivá látka je rasagilinum. Jedna tableta obsahuje rasagilinum 1 mg (ve formě rasagilini tartras).

Pomocné látky jsou: mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek

Rasagilin Belupo

vypadá a co obsahuje toto balení

Rasagilin Belupo tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým

„1“ na jedné straně, o průměru 8 mm.

Tablety jsou baleny v blistrech po 28, 56, 60 nebo 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.,

Ulica Danica 5,

48000 Koprivnica,

Chorvatsko

Výrobce

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue

153 51 Pallini

Řecko

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko

Rasagilina Belupo

Česká republika

Rasagilin Belupo

Chorvatsko

Razagilin Belupo 1 mg tablete

Polsko

Rasagiline Belupo

Slovinsko

Razagilin Belupo 1 mg tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidován

a : 13. 12. 2017

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls333026/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rasagilin Belupo 1 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje rasagilinum 1 mg (jako rasagilini tartras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „1“ na jedné straně, o průměru

8 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikace

Přípravek Rasagilin Belupo je indikován k léčbě idiopatické Parkinsonovy nemoci (PN) v monoterapii (bez

levodopy) nebo jako přídatná léčba (s levodopou) u pacientů s poklesem účinnosti na konci dávkovacího

intervalu (end-of-dose fluktuace).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Rasagilin Belupo se podává perorálně, v dávce 1 mg jednou denně s levodopou nebo bez ní.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování.

Pediatrická populace

Rasagilin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti

a účinnosti.

Pacienti s poruchou funkce jater

Podávání přípravku Rasagilin Belupo je kontraindikováno u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz

bod 4.3). U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba se podávání přípravku Rasagilin

Belupo vyhnout. Při zahájení léčby přípravkem Rasagilin Belupo u pacientů s lehkou poruchou funkce jater

je třeba opatrnosti. Pokud dojde u pacientů k progresi z lehké poruchy funkce jater na středně těžkou

poruchu funkce jater, je třeba přípravek Rasagilin Belupo vysadit (viz bod 4.4.).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba měnit dávkování.

Způsob podávání

Rasagilin Belupo se podává perorálně, může být užit s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžná léčba jinými inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (včetně léčivých a přírodních přípravků

dostupných bez lékařského předpisu, např. třezalka tečkovaná) nebo pethidinem (viz bod 4.5). Mezi

vysazením přípravku Rasagilin Belupo a zahájením léčby inhibitory MAO nebo pethidinem musí uplynout

nejméně 14 dní.

Přípravek Rasagilin Belupo je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Je třeba vyvarovat se současného podávání přípravku Rasagilin Belupo a fluoxetinu nebo fluvoxaminu (viz

bod 4.5). Mezi vysazením fluoxetinu a zahájením léčby přípravkem Rasagilin Belupo má uplynout nejméně

pět týdnů. Mezi vysazením přípravku Rasagilin Belupo a zahájením léčby fluoxetinem nebo fluvoxaminem

má uplynout nejméně 14 dní.

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergní terapií se mohou objevit impulzivní poruchy

(impulse control disorder, ICD). Podobná hlášení ICD byla zaznamenána po uvedení rasagilinu na trh.

Pacienti mají být pravidelně monitorováni z důvodu možnosti rozvoje impulzivních poruch. Pacienti a

jejich ošetřovatelé mají být upozorněni, že u pacientů léčených rasaglinem se mohou rozvinout behaviorální

symptomy impulzivních poruch, včetně případů kompulzí, obsesivních myšlenek, patologického hráčství,

zvýšeného libida, hypersexuality, impulzivního chování a kompulzivního utrácení nebo nakupování.

Vzhledem k tomu, že rasagilin zesiluje účinky levodopy, mohou být zvýšeny nežádoucí účinky levodopy

a může dojít k exacerbaci preexistující dyskineze. Snížení dávky levodopy může tento účinek zlepšit.

Při souběžném podávání rasagilinu s levodopou byly hlášeny hypotenzní účinky. Pacienti s Parkinsonovou

chorobou jsou mimořádně citliví k výskytu nežádoucího účinku hypotenze kvůli již existujícím problémům

s chůzí.

Nedoporučuje

současné

podávání přípravku

Rasagilin Belupo spolu s

dextromethorfanem

nebo

sympatomimetiky, které jsou například obsaženy v přípravcích k dekongesci nosní a ústní sliznice, nebo s

léčivými přípravky k léčbě nachlazení obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin (viz bod 4.5).

Výskyt případů melanomu během programu klinického vývoje vzbudil podezření na možnou spojitost s

rasagilinem. Shromážděné údaje naznačují, že vyšší riziko rakoviny kůže (ne pouze melanomu) souvisí s

Parkinsonovou nemocí a nikoli s nějakými určitými léčivými přípravky. Podezřelé kožní léze mají být

zhodnoceny specialistou.

Při zahájení léčby přípravkem Rasagilin Belupo u pacientů s lehkou poruchou funkce jater je třeba

opatrnosti. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nemá být přípravek Rasagilin Belupo

podáván. Pokud dojde u pacientů k progresi z lehké poruchy funkce jater na středně těžkou poruchu funkce

jater, je třeba přípravek Rasagilin Belupo vysadit (viz bod 5.2).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je známo mnoho interakcí mezi neselektivními inhibitory MAO a ostatními léčivými přípravky.

Přípravek Rasagilin Belupo nesmí být podáván v kombinaci s jinými inhibitory MAO (včetně léčivých a

přírodních přípravků dostupných bez lékařského předpisu, např. třezalka tečkovaná), protože zde existuje

riziko neselektivní inhibice MAO, která může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.3).

Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky při souběžném podávání pethidinu a inhibitorů MAO, včetně

jiného selektivního MAO-B inhibitoru. Souběžné podávání přípravku Rasagilin Belupo a pethidinu je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Existují hlášení o interakcích léčivých přípravků pozorovaných při současném podávání inhibitorů MAO a

sympatomimetik. Proto se s ohledem na MAO inhibiční aktivitu rasagilinu nedoporučuje současné

podávání přípravku Rasagilin Belupo a sympatomimetik, jako například přípravků k dekongesci nosní a

ústní sliznice nebo léčivých přípravků k léčbě nachlazení obsahující efedrin nebo pseudoefedrin (viz bod

4.4).

Existují hlášení o interakcích léčivých přípravků pozorovaných při současném podávání dextromethorfanu

a neselektivních inhibitorů MAO. Proto se s ohledem na MAO inhibiční aktivitu rasagilinu nedoporučuje

současné podávání přípravku Rasagilin Belupo a dextromethorfanu (viz bod 4.4).

Je třeba se vyvarovat současného podávání přípravku Rasagilin Belupo a fluoxetinu nebo fluvoxaminu (viz

bod 4.4).

Současné podávání přípravku Rasagilin Belupo a selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu

(SSRI)/selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) v klinických

studiích viz bod 4.8.

Závažné

nežádoucí

účinky

byly

hlášeny

při

současném

podávání

SSRI,

SNRI,

tricyklických

tetracyklických antidepresiv a inhibitorů MAO. Proto se s ohledem na MAO inhibiční aktivitu rasagilinu

mají antidepresiva podávat s opatrností.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí, kterým byla dlouhodobě podávána levodopa jako součást přídatné

terapie, nebyly pozorovány žádné klinicky významné účinky léčby levodopou na clearance rasagilinu.

Studie metabolismu

in vitro

ukázaly, že cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) je hlavním enzymem, který

odpovídá za metabolismus rasagilinu. Současné podávání rasagilinu a ciprofloxacinu (inhibitor CYP1A2)

zvýšilo plochu pod křivkou koncentrace (AUC) rasagilinu o 83%. Současné podávání rasagilinu a

theofylinu (substrát CYP1A2) nemělo vliv na farmakokinetiku žádné z těchto látek. Silné inhibitory

CYP1A2 mohou tedy měnit plazmatické hladiny rasagilinu a je třeba je podávat opatrně.

Existuje riziko, že plazmatické hladiny rasagilinu u pacientů – kuřáků mohou být sníženy v důsledku

indukce metabolizujícího enzymu CYP1A2.

Studie

in vitro

ukázaly, že rasagilin v koncentraci 1 μg/ml (odpovídá hladině 160krát vyšší, než je průměrná

hladina Cmax ~ 5,9-8,5 ng/ml u pacientů s Parkinsonovou nemocí po několikerém opakovaném podání

dávky 1 mg rasagilinu) nezpůsoboval inhibici izoenzymů cytochromu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a CYP4A. Tyto výsledky naznačují, že je nepravděpodobné, že

terapeutické

koncentrace

rasagilinu

způsobovaly

klinicky

významné

interference

substráty

uvedených enzymů.

Souběžné podávání rasagilinu a entakaponu zvýšilo clearance rasagilinu po perorálním podání o 28%.

Interakce mezi tyraminem a rasagilinem

: Výsledky pěti expozičních studií s podáváním tyraminu (u

dobrovolníků a pacientů s Parkinsonovou nemocí) spolu s výsledky domácího monitorování krevního tlaku

po jídle (u 464 pacientů léčených dávkou 0,5 nebo 1 mg/den rasagilinu nebo placeba jako přídatné terapie

k podávání levodopy po dobu šesti měsíců bez omezení příjmu tyraminu) a skutečnost, že nebyly hlášeny

žádné interakce mezi tyraminem a rasagilinem v průběhu klinických studií prováděných bez omezení

příjmu tyraminu, ukazují, že přípravek Rasagilin Belupo lze bezpečně užívat bez omezení příjmu tyraminu

ve stravě.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání rasagilinu během těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují

přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo

postnatální vývoj (viz bod 5.3). Při předepisování těhotným ženám je nutno postupovat s opatrností.

Kojení

Experimentální údaje naznačují, že rasagilin způsobuje inhibici sekrece prolaktinu a může tedy laktaci

inhibovat. Není známo, zda je rasagilin vylučován do lidského mateřského mléka. Při podávání přípravku

Rasagilin Belupo kojící matce je třeba opatrnosti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Pacienti mají být opatrní při obsluze nebezpečných strojů včetně řízení motorových vozidel, dokud si

nejsou dostatečně jistí, že na ně přípravek Rasagilin Belupo nemá nepříznivý vliv.

4.8 Nežádoucí účinky

V rámci klinického programu s podáváním rasagilinu bylo léčeno rasagilinem celkem 1361 pacientů po

dobu 3076,4 pacientoroků. V dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných placebem bylo

léčeno rasagilinem v dávce 1 mg/den 529 pacientů po dobu 212 pacientoroků a 539 pacientům bylo

podáváno placebo po dobu 213 pacientoroků.

Monoterapie

Níže uvedený seznam obsahuje nežádoucí účinky, které byly hlášeny s vyšší incidencí ve studiích

kontrolovaných placebem u pacientů, kterým byl podáván rasagilin v dávce 1 mg/den (skupina s podáváním

rasagilinu n=149, skupina s podáváním placeba n=151).

Nežádoucí účinky s nejméně 2% rozdílem oproti placebu jsou označeny kurzívou. V závorce je uvedena

incidence nežádoucích účinků (% pacientů) při porovnání: rasagilin oproti placebu.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle četnosti výskytu za použití následujících konvencí: velmi časté

(≥1/10) časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi

vzácné (<1/10000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

chřipka (4,7 % oproti 0,7 %)

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující cysty

a polypy)

Časté

kožní karcinom (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy

krve

lymfatického

systému

Časté

leukopenie (1,3 % oproti 0 %)

Poruchy imunitního systému

Časté

alergie (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

snížená chuť k jídlu (0,7 % oproti 0 %)

Psychiatrické poruchy

Časté

deprese (5,4 % oproti 2 %),

halucinace (1,3 % oproti

0,7 %)

Poruchy nervového systému

Velmi časté

bolest hlavy (14,1 % oproti 11,9 %)

Méně časté

cerebrovaskulární příhoda (0,7 % oproti 0 %)

Poruchy oka

Časté

konjunktivitida (2,7 % oproti 0,7 %)

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

vertigo (2,7 % oproti 1,3 %)

Srdeční poruchy

Časté

angina pectoris (1,3 % oproti 0 %)

Méně časté

infarkt myokardu (0,7 % oproti 0 %)

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

Časté

rinitida (3,4 % oproti 0,7 %)

Gastrointestinální poruchy

Časté

flatulence (1,3 % oproti 0 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

dermatitida (2,0 % oproti 0 %)

Méně časté

vezikulobulózní vyrážka (0,7 % oproti 0 %)

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

muskuloskeletální bolest (6,7 % oproti 2,6 %), bolest

šíje (2,7 % oproti 0 %),

artritida (1,3 % oproti 0,7 %)

Poruchy

ledvin

močových

cest

Časté

urgentní nucení na močení (1,3 % vs. 0,7 %)

Celkové

poruchy

reakce

místě aplikace

Časté

horečka (2,7 % oproti 1,3 %),

malátnost (2 % oproti 0

%)

Přídatná terapie

Nežádoucí účinky zařazené do níže uvedeného seznamu byly hlášeny s vyšší incidencí ve studiích

kontrolovaných placebem u pacientů, kterým byl podáván rasagilin v dávce 1 mg/den (skupina s podáváním

rasagilinu n=380, skupina s podáváním placeba n=388). V závorkách je uvedena incidence nežádoucích

účinků (% pacientů) při porovnání: rasagilin oproti placebu.

Nežádoucí účinky s nejméně 2% rozdílem oproti placebu jsou označeny kurzívou.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle četnosti výskytu za použití následujících konvencí: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Novotvary benigní, maligní a blíže

neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně časté

kožní melanom (0,5 % oproti 0,3 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

snížená chuť k jídlu (2,4 % oproti 0,8 %)

Psychiatrické poruchy

Časté

halucinace (2,9 % oproti 2,1 %), abnormální sny

(2,1 % oproti 0,8 %)

Méně časté

zmatenost (0,8 % oproti 0,5 %)

Poruchy nervového systému

Velmi časté

dyskineze (10,5 % oproti 6,2 %)

Časté

dystonie

(2,4

oproti

syndrom

karpálního tunelu (1,3 % oproti 0 %), porucha

rovnováhy (1,6 % oproti 0,3 %)

Méně časté

cerebrovaskulární příhoda (0,5 % oproti 0,3 %)

Srdeční poruchy

Méně časté

angina pectoris (0,5 % oproti 0 %)

Cévní poruchy

Časté

ortostatická hypotenze (3,9 % oproti 0,8 %)

Gastrointestinální poruchy

Časté

bolest břicha (4,2 % oproti 1,3 %), zácpa (4,2 %

oproti 2,1 %), nauzea a zvracení (8,4 % oproti

6,2 %),

sucho v ústech (3,4 % oproti 1,8 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

vyrážka (1,1 % oproti 0,3 %)

Poruchy svalové a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Časté

artralgie (2,4 % oproti 2,1 %), bolest šíje (1,3 %

oproti 0,5 %)

Vyšetření

Časté

snížení tělesné hmotnosti (4,5 % oproti 1,5 %)

Poranění,

otravy

procedurální

komplikace

Časté

pád (4,7 % oproti 3,4 %)

Parkinsonova choroba je spojena s výskytem halucinací a zmatenosti. Tyto příznaky byly v rámci

postmarketingového sledování pozorovány také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří byli léčeni

rasagilinem.

Je známo, že při současném podávání SSRI, SNRI, tricyklických i tetracyklických antidepresiv a inhibitorů

MAO dochází k výskytu závažných nežádoucích účinků. Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů

léčených současně antidepresivy/SNRI a rasagilinem hlášeny případy serotoninového syndromu spojeného

s agitovaností, zmateností, rigiditou, pyrexií a myoklonem.

V klinických studiích bylo vyloučeno současné podávání fluoxetinu nebo fluvoxaminu s rasagilinem, ale

bylo umožněno podávání rasagilinu a následujících antidepresiv v těchto dávkách: amitriptylin ≤ 50

mg/den, trazodon ≤ 100 mg/den, citalopram ≤ 20 mg/den, sertralin ≤ 100 mg/den a paroxetin ≤ 30 mg/den.

V klinických studiích s rasagilinem nebyl zaznamenán žádný případ výskytu serotoninového syndromu při

současném podávání rasagilinu a tricyklických antidepresiv 115 pacientům ani při současném podávání

rasagilinu a SSRI/SNRI 141 pacientům.

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů užívajících rasagilin hlášeny případy zvýšeného krevního tlaku,

včetně vzácných případů hypertenzní krize související s požitím neznámého množství potraviny bohaté na

tyramin.

Byly hlášeny případy lékových interakcí při současném podávání inhibitorů MAO a sympatomimetik.

Po uvedení přípravku na trh byl hlášen jeden případ zvýšení krevního tlaku u pacienta, který používal oční

vazokonstringens tetryzolin-hydrochlorid současně s rasagilinem.

Impulzivní poruchy

U pacientů léčených agonisty dopaminu a/nebo dopaminergní terapií se může vyskytnout patologické

hráčství, zvýšené libido, hypersexualita, nutkavé utrácení nebo nakupování, záchvatovité a nutkavé

přejídání. Podobný vzorec impulzivních poruch byl hlášen po uvedení rasagilinu na trh, jež také zahrnoval

kompulze, obsedantní myšlenky a impulzivní chování (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Předávkování: Symptomy zaznamenané po předávkování rasagilinem v dávkách v rozmezí 3 mg až 100

mg zahrnovaly dysforii, hypománii, hypertenzní krizi a serotoninový syndrom.

Předávkování může být spojeno s významnou inhibicí MAO-A i MAO-B. Ve studii s podáním jediné dávky

byla zdravým dobrovolníkům podána dávka 20 mg/den a v desetidenní studii byla zdravým dobrovolníkům

podávána dávka 10 mg/den. Nežádoucí účinky byly lehké nebo středně těžké a nesouvisely s léčbou

rasagilinem. Při studii se zvyšováním dávek u pacientů s dlouhodobým podáváním levodopy a podáváním

rasagilinu v dávce 10 mg/den byly hlášeny kardiovaskulární nežádoucí účinky (včetně hypertenze a

posturální hypotenze), které zmizely po vysazení léčby. Tyto symptomy mohou být podobné příznakům

pozorovaným po podávání neselektivních inhibitorů MAO.

Specifické antidotum neexistuje. V případě předávkování je třeba pacienty sledovat a zahájit vhodnou

symptomatickou a podpůrnou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

Antiparkinsonika,

inhibitory

monoaminooxidázy

typu

kód:

N04BD02

Mechanismus účinku:

Prokázalo se, že rasagilin je silným ireverzibilním selektivním inhibitorem MAO-B, který může

způsobit zvýšení extracelulárních hladin dopaminu ve striatu. Zvýšená hladina dopaminu a následné

zvýšení dopaminergní aktivity pravděpodobně zprostředkovávají příznivé účinky rasagilinu, které byly

pozorovány u modelů dopaminergní motorické dysfunkce.

1-aminoindan je aktivním hlavním metabolitem a není inhibitorem MAO-B.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie

Účinnost rasagilinu byla zjištěna ve třech studiích: ve studii I při monoterapii a ve studiích II a III při

přídatné léčbě s levodopou.

Monoterapie

Ve studii I bylo 404 pacientů náhodně zařazeno tak, aby dostávali placebo (138 pacientů), rasagilin v dávce

1 mg/den (134 pacientů) nebo rasagilin v dávce 2 mg/den (132 pacientů) a podávání trvalo 26 týdnů, bez

aktivního komparátoru.

V této studii byla hlavním měřítkem účinnosti změna celkového skóre oproti původní hodnotě na stupnici

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, části I-III). Rozdíl mezi průměrnou změnou při

porovnání základní hodnoty a hodnoty po 26 týdnech/při ukončení (LOCF, Last Observation Carried

Forward) byl statisticky významný (UPDRS, části I-III: pro dávku rasagilinu 1 mg při porovnání s placebem

- 4,2, 95% interval spolehlivosti [-5,7, -2,7]; p<0,0001, pro dávku rasagilinu 2 mg při porovnání s placebem

- 3,6, 95% interval spolehlivosti [-5,0, -2,1]; p<0,0001), UPDRS Motor, část II: pro dávku rasagilinu 1 mg

při porovnání s placebem -2,7, 95% CI [-3,87, - 1,55], p<0,0001; pro dávku rasagilinu 2 mg při porovnání

s placebem -1,68, 95% CI [-2,85, -0,51], p=0,0050). Efekt byl zřejmý, i když nedosahoval výrazných

hodnot u této populace pacientů s lehkým onemocněním. Byl zřejmý signifikantní a přínosný efekt v kvalitě

života (jak bylo zhodnoceno stupnicí PD-QUALIF).

Přídatná terapie

Ve studii II byli pacienti náhodně zařazeni tak, aby dostávali placebo (229 pacientů) nebo rasagilin v dávce

1 mg/den (231 pacientů) nebo inhibitor katechol-O-methyltransferázy (COMT), entakapon, v dávce 200

mg spolu s naplánovanými dávkami levodopy (LD)/inhibitoru dekarboxylázy (227 pacientů), po dobu 18

týdnů. Ve studii III byli pacienti náhodně zařazeni tak, aby dostávali placebo (159 pacientů), rasagilin v

dávce 0,5 mg/den (164 pacientů) nebo rasagilin v dávce 1 mg/den (149 pacientů). Byli léčeni 26 týdnů.

V obou studiích byla primárním měřítkem účinnosti změna ze základní hodnoty na nástup účinku léčby,

zjištěná porovnáním průměrného počtu hodin, strávených během dne ve stavu „OFF“ (zjištěná pomocí

„čtyřiadvacetihodinového“ domácího deníku, vyplňovaného 3 dny před každou hodnotící kontrolou).

Ve studii II byl průměrný rozdíl v počtu hodin, strávených během dne ve stavu „OFF“ při porovnání s

placebem -0,78 h, 95% interval spolehlivosti [-1,18, -0,39], p=0,0001. Průměrný pokles celkové denní doby

ve stavu OFF byl podobný ve skupině s entakaponem (-0,80 h, 95% interval spolehlivosti [-1,20, -0,41],

p<0,0001) a ve skupině s rasagilinem v dávce 1 mg.

Ve studii III byl průměrný rozdíl v porovnání s placebem -0,94 h, 95% interval spolehlivosti [-1,36, -0,51],

p<0,0001. Bylo rovněž zjištěno statisticky významné zlepšení oproti placebu ve skupině s rasagilinem v

dávce 0,5 mg, toto zlepšení však bylo menší. Váha výsledků pro primární cílový parametr při zjišťování

účinnosti byla potvrzena v dalších statistických modelech a byla prokázána ve třech kohortách (ITT, per

protocol a pacienti, kteří dokončili studii).

Mezi sekundární měřítka účinnosti patří celkové vyhodnocení zlepšení vyšetřujícím, skóre na dílčí stupnici

Activities of Daily Living (ADL) při stavu OFF a stupnici pro vyhodnocení motorických funkcí UPDRS

při stavu ON. Ve srovnání s placebem přinášel rasagilin statisticky významné zlepšení.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Rasagilin je rychle absorbován a dosahuje maximální plazmatické koncentrace (Cmax) přibližně za 0,5

hodiny. Absolutní biologická dostupnost po podání jedné dávky rasagilinu je přibližně 36 %.

Potrava nemá vliv na Tmax rasagilinu, přestože v případě, že je lék užíván spolu s tučným jídlem, je Cmax

snížena přibližně o 60 % a expozice (AUC) snížena přibližně o 20 %.

Protože AUC není podstatně narušena, lze rasagilin podávat s jídlem i nalačno.

Distribuce

Střední distribuční objem po podání jediné intravenózní dávky rasagilinu je 243 l.

Vazba na plazmatické proteiny po jediné perorální dávce rasagilinu značeného 14C je přibližně 60 až 70

Biotransformace

Rasagilin před exkrecí prochází téměř úplnou biotransformací v játrech. Metabolismus rasagilinu postupuje

dvěma hlavními cestami: N-dealkylace a/nebo hydroxylace, kterými vznikají: 1-aminoindan, 3-hydroxy-

N-propargyl-1 aminoindan a 3-hydroxy-1-aminoindan. Pokusy

in vitro

ukazují, že obě cesty metabolismu

rasagilinu jsou závislé na systému cytochromu P450, přičemž hlavním izoenzymem, který se účastní

metabolismu rasagilinu, je CYP1A2. Bylo rovněž zjištěno, že konjugace rasagilinu a jeho metabolitů je

hlavní metabolickou eliminační cestou, kterou vznikají glukuronidy.

Eliminace

Po perorálním podání rasagilinu značeného 14C dochází k eliminaci především prostřednictvím moči (62,6

%) a na druhém místě stolicí (21,8 %), přičemž celkově se získá 84,4 % dávky za období 38 dní. Méně než

1% rasagilinu se vyloučí močí v nezměněné podobě.

Linearita/ nelinearita

Farmakokinetika rasagilinu je při dávce v rozmezí 0,5-2 mg lineární. Jeho terminální poločas je 0,6-2

hodiny.

Charakteristika při podávání pacientům

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater se hodnota AUC zvýšila o 80 % a hodnota Cmax se zvýšila o

38 %. U pacientů s poruchou funkce jater středního stupně se hodnota AUC zvýšila o 568 % a hodnota

Cmax o 83 % (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Farmakokinetické vlastnosti rasagilinu u pacientů s lehkou (CLcr 50-80 ml/min) poruchou funkce ledvin a

poruchou funkce ledvin středního stupně (CLcr 30-49 ml/min) byly podobné jako u zdravých subjektů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Rasagilin nemá genotoxický potenciál

in vivo

ani v některých

in vitro

systémech používajících bakterie

nebo hepatocyty. Při metabolické aktivaci rasagilin způsoboval zvýšení chromozomálních aberací při

koncentracích s nadměrnou cytotoxicitou, které při použití v klinických podmínkách nejsou dosažitelné.

Rasagilin nebyl kancerogenní u potkanů při systémové expozici dosahující 84-339násobku předpokládané

plazmatické expozice u člověka při dávce 1 mg/den. U myší byl pozorován zvýšený výskyt kombinovaných

bronchiolárních/alveolárních adenomů a/nebo karcinomů při systémových expozicích dosahujících 144-

213násobků předpokládané plazmatické expozice u člověka při dávce 1 mg/den.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza,

předbobtnalý kukuřičný škrob

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr. Balení po 28, 56, 60 a 100 tabletách

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.,

Ulica Danica 5,

48000 Koprivnica,

Chorvatsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

27/877/16-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. 12. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

20. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace