RAPIBLOC Prášek pro infuzní roztok 600MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LANDIOLOL-HYDROCHLORID (LANDIOLOLI HYDROCHLORIDI)
Dostupné s:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wien
ATC kód:
C07AB14
INN (Mezinárodní Name):
LANDIOLOL HYDROCHLORIDE (LANDIOLOLI HYDROCHLORIDI)
Dávkování:
600MG
Léková forma:
Prášek pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LANDIOLOL
Přehled produktů:
RAPIBLOC
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
58/ 488/14-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls121777/2017

Příbalová

informace: Informace pro pacienta

Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok

Rapibloc 600 mg prášek pro infuzní roztok

landiololi hydrochloridi

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí

účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než vám bude tento

přípravek

podán, protože

obsahuje pro vás

důležité

informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu..

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Celý název vašeho léku je Rapibloc 300 mg / 600 mg, prášek pro infuzní roztok. V této příbalové informaci

se používá zkrácený název Rapibloc.

Co naleznete v této

příbalové

informaci

Co je Rapibloc a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Rapibloc podán

Jak se Rapibloc podává

Možné nežádoucí účinky

Jak Rapibloc uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Rapibloc a k

čemu

se používá

Rapibloc obsahuje léčivou látku landiolol-hydrochlorid. Patří do skupiny léčivých látek nazývaných „beta-

blokátory“. Působí tak, že mění váš nepravidelný nebo zrychlený srdeční rytmus (tep) na normální srdeční

rytmus.

Tento lék se používá u dospělých pacientů k léčbě poruch srdečního rytmu, když vaše srdce bije příliš

rychle.

Používá se během chirurgického zákroku nebo bezprostředně po chirurgickém zákroku nebo v jiných

situacích, kdy je potřeba regulace rytmu vašeho srdce.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost, než Vám bude rapibloc podán

Lékař

vám NEPODÁ Rapibloc, pokud

Jestliže jste alergický(á) na landiolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Máte velmi pomalý srdeční rytmus (méně než 50 tepů za minutu).

Máte rychlý nebo střídavě rychlý a pomalý srdeční rytmus (problém, který se nazývá sick sinus

syndrom).

Máte problém, který se nazývá „těžká srdeční blokáda“ Srdeční blokáda je problém s elektrickými

impulsy, které kontrolují váš srdeční rytmus (tep).

Máte problém se zásobováním srdce krví (problém, který se nazývá „kardiogenní šok“).

Máte velmi nízký krevní tlak.

Máte vážné příznaky srdečního selhávání.

Máte zvýšený tlak v plicích (plicní hypertenze).

Máte onemocnění žláz, které se nazývá feochromocytom a které nebylo léčeno. Feochromocytom

vychází z nadledvin a může způsobit náhlé zvýšení krevního tlaku, silné bolesti hlavy, pocení a

zvýšený srdeční rytmus (tep).

Máte příznaky astmatu, které se rychle zhoršují.

Máte velmi vysokou hladinu kyselin v těle (závažná metabolická acidóza), kterou nelze korigovat.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, Rapibloc vám nebude podán. Pokud nemáte jistotu v tom,

zda máte některý z těchto stavů, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před tím, než tento lék

dostanete.

Upozornění

a

opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než dostanete tento lék.

Rapibloc je prášek a váš lékař nebo zdravotní sestra ho musí před tím, než vám ho podají, rozpustit.

Váš srdeční rytmus (tep), krevní tlak a elektrická aktivita srdce budou obvykle průběžně

monitorovány, zatímco budete léčen tímto přípravkem.

Pokud se vás týká něco z toho, co je uvedeno níže (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým

lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než vám bude tento lék podán.

Váš lékař bude při používání tohoto léku zvlášť opatrný, jestliže:

Máte cukrovku nebo nízkou hladinu cukru v krvi. Landiolol může maskovat příznaky nízké hladiny

cukru v krvi.

Máte nízký krevní tlak.

Máte problém zvaný „syndromem preexcitace“ v kombinaci s nepravidelným a rychlým srdečním

rytmem (fibrilace síní).

Máte problémy s elektrickými impulsy, které kontrolují váš srdeční rytmus (srdeční blokáda).

Máte problémy s postupem elektrických impulsů přes srdce a užíváte verapamil nebo diltiazem.

Máte určitý typ angíny pectoris (bolesti na hrudi), který se nazývá „Prinzmetalova angina“.

Máte nebo jste měl problémy se srdcem (jako je například městnavé srdeční selhání). Lékař vás bude

velmi pozorně sledovat z hlediska jakýchkoliv srdečních příznaků. V případě potřeby bude léčba

ukončena, dávka snížena nebo bude zahájena speciální léčba.

Máte určité poruchy srdečního rytmu, které se nazývají supraventrikulární arytmie, a zároveň:

Máte jiné problémy se srdcem nebo

Užíváte jiné léky na srdce

Máte problémy s ledvinami.

Máte onemocnění žláz, které se nazývá feochromocytom a které bylo léčeno léky nazývanými

blokátory alfa-receptorů.

Máte zúžení dýchacích cest nebo sípání jako při astmatu.

Máte problémy krevního oběhu, jako bledost prstů (Raynaudova choroba), nebo trpíte bolestí,

pociťujete únavu a někdy míváte pálivou bolest v nohou.

Máte nějaké alergie nebo je u vás riziko anafylaktických reakcí (těžké alergické reakce). Rapibloc

může způsobit zhoršení alergií a ztížení jejich léčení.

Jiné

léčivé

přípravky

a Rapibloc

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste nedávno

užíval nebo které byste mohl užívat. To zahrnuje léky, které jste si pořídil sám, bez lékařského předpisu,

včetně bylinných léčivých přípravků a přírodních produktů. Váš lékař bude kontrolovat, zda nějaké jiné

léky, které užíváte, nezmění způsob, jakým Rapibloc působí.

Je obzvláště důležité, abyste svému lékaři nebo zdravotní sestře oznámil, pokud užíváte některý z

následujících léků:

Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem (jako je diltiazem, verapamil, propafenon,

disopyramid, amiodaron, digoxin, digitalis) a vysokého krevního tlaku (jako je nifedipin).

Léky používané k léčbě cukrovky včetně inzulinu a přípravků užívaných ústy.

Léky, které se obvykle užívají během operace na uvolnění svalů (například suxamethonium), nebo

léky používané ke zvrácení účinku myorelaxancií, které se nazývají inhibitory cholinesterázy (jako je

neostigmin, distigmin, edrofonium). Váš lékař bude projevovat zvláštní opatrnost i při použití

Rapiblocu během chirurgického zákroku, když vám budou podávány anestetika, a během dalších

forem léčby.

Léčivé přípravky známé jako gangliové blokátory (jako je trimetafan).

Léčivé přípravky používané na tlumení bolesti, jako nesteroidní protizánětlivé léky známé jako

NSAID.

Floktafenin, což je lék proti bolesti.

Amisulprid, lék, který se používá k léčbě psychických problémů.

„Tricyklická“ antidepresiva (jako imipramin a amitriptylin).

Barbituráty (jako je fenobarbital, který se používá k léčbě epilepsie).

Fenothiaziny (například chlorpromazin, který se používá k léčbě duševních poruch).

Léky používané k léčbě astmatu.

Léky používané k léčbě nachlazení nebo ucpaného nosu, které se nazývají „nosní dekongestiva“.

Léky, které mohou snižovat krevní tlak (jako je reserpin a klonidin).

Adrenalin, který se používá k léčbě alergické reakce.

Heparin, který se používá k ředění krve.

Pokud nemáte jistotu, zda se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem nebo

zdravotní sestrou před tím, než dostanete Rapibloc.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, poraďte se svým lékařem před tím, než tento

lék dostanete.

K dispozici nejsou žádné údaje o použití Rapibloc během těhotenství. Vzhledem k nedostatku zkušeností se

používání tohoto léku během těhotenství nedoporučuje.

Pokud kojíte, oznamte to svému lékaři. Rapibloc může přecházet do mateřského mléka, takže vám tento lék

nemá být podáván, pokud kojíte.

3.

Jak vám bude Rapibloc podáván

Rapibloc je prášek a váš lékař nebo zdravotní sestra ho musí rozpustit. Podává se infuzí přes jehlu do

žíly.

Dávkování je třeba upravit individuálně. Běžně se podává počáteční dávka, po které následuje

udržovací dávka. Váš lékař určí dávkovací schéma a dávkování podle potřeby přizpůsobí.

Doba podávání záleží na účinku a případně na vedlejších účincích, které se mohou vyskytnout. Délku

léčby určí lékař. Rapibloc se nebude za normálních okolností podávat déle než 24 hodin.

Zatímco budete dostávat Rapibloc, váš tep, krevní tlak a elektrická aktivita srdce budou kontrolovány.

Po dosažení stabilního stavu můžete dostat jiný lék na srdce, zatímco vám bude dávka Rapiblocu

snížena.

Změna dávky tohoto léku není obvykle nutná, pokud jste starší člověk.

Pokud máte onemocnění ledvin, váš lékař bude postupovat s náležitou opatrností.

Porucha funkce jater

Pokud máte poruchu funkce jater, váš lékař zahájí léčbu nižší dávkou.

Děti

a dospívající

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti o používání Rapiblocu u dětí a dospívajících.

O léčbě

Rapiblocem rozhodne lékař.

Pokud dostanete více Rapibloc, než jste

měl(a)

dostat

Pokud máte pocit, že jste dostal(a) příliš mnoho Rapibloc, okamžitě to řekněte svému lékaři nebo zdravotní

sestře.

Váš lékař podnikne příslušná opatření (léčba může být okamžitě zastavena a můžete dostat podpůrnou

léčbu).

Pokud dostanete příliš mnoho tohoto přípravku, můžete zaznamenat následující příznaky:

Výrazný pokles krevního tlaku (můžete pociťovat závratě nebo se vám bude točit hlava)

Velmi pomalý srdeční rytmus (tep)

Snížená funkce srdce

Šok, ke kterému došlo z důvodu snížené funkce srdce

Problémy s dýcháním

Ztráta vědomí až upadnutí do kómatu

Křeče

Pocit na zvracení

Zvracení

Nízká hladina cukru v krvi

Vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalemie)

Když se podávání Rapiblocu zastaví

Náhlé zastavení podávání Rapiblocu obvykle nezpůsobí návrat příznaků rychlého srdečního rytmu

(tachykardie). Pokud vám bude podávání tohoto přípravku zastaveno, lékař vás bude pečlivě sledovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní

sestry.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, i tento lék může vyvolat nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Většina nežádoucích účinků vymizí během 30 minut po ukončení léčby Rapiblocem. Informujte okamžitě

svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, které

mohou být závažné.

Podávání infuze může být nutné zastavit, pokud lékař u vás zpozoruje jakékoliv závažné změny:

Srdečního rytmu (tepu)

Krevního tlaku

Elektrické aktivity vašeho srdce

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Pomalý srdeční rytmus (tep)

Nízký krevní tlak

Méně

časté

(mohou postihnout až 1z 100 lidí):

Plicní infekce (pneumonie)

Nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie)

Snížený přívod krve do mozku, bolest hlavy

Selhání normální krevního oběhu (srdeční zástava), zrychlení srdečního rytmu

Vysoký krevní tlak

Nahromadění tekutiny v plicích

Zvracení, pocit nevolnosti

Onemocnění jater

Abnormální hodnoty při vyšetření srdce (EKG, ultrazvuk)

Změny hodnot krevních testů

Abnormální hodnoty při vyšetření moči (bílkovina v moči)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

Zánět tkáně hrudníku

Abnormální počet krevních destiček (trombocytů)

Vysoká hladina cukru v krvi

Mozková mrtvice, záchvat

Srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu, snížená srdeční činnost, některé druhy problémů srdečního

rytmu (například krátké pauzy v normální činnosti srdce nebo vynechání srdečního tepu, uvědomování

si svého tlukotu srdce (bušení srdce))

Šok, návaly horka

Problémy s dýcháním (včetně dušnosti), plicní onemocnění, abnormálně nízké hladiny kyslíku v krvi

Bolesti břicha, výtok z úst, zápach z úst

Abnormálně vysoká hladina bilirubinu (barvivo, které vzniká z rozpadu červených krvinek) v krvi

Zarudnutí kůže, studený pot

Svalové křeče

Selhání ledvin, poškození ledvin, snížený objem moči

Horečka, zimnice, nepříjemný pocit na hrudi, bolest v místě vpichu

Zvýšený tlak v plicních cévách

Cukr (glukóza) v moči

Není známo (frekvenci nelze odhadnout z dostupných

údajů):

Změny na kůži v místě vpichu, pocit tlaku v místě vpichu

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Rapibloc uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Rapibloc po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce a injekční

lahvičce za EXP. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu din uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Rapibloc musí být před podáním rozpuštěn. Naředěný lék je stabilní 24 hodin při teplotě 25 °C. Má

být však použit okamžitě po naředění.

Tento přípravek nesmí být podáván, pokud si všimnete přítomnosti částic nebo změny zabarvení

roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Rapibloc obsahuje

Účinnou látkou je landiololi hydrochloridi. Jedna lahvička obsahuje landiololi hydrochloridi 300 mg nebo

600 mg (jako prášek), což odpovídá landiololum 280 mg nebo 560 mg . Po naředění jeden ml obsahuje

landiololi hydrochloridi 6 mg nebo 12 mg.

Další složky jsou mannitol a hydroxid sodný (k zajištění správné hodnoty pH).

Jak Rapibloc vypadá a velikost balení

Rapibloc je prášek pro infuzní roztok, který je bílý až téměř bílý.

Velikost balení je jedna 50 ml injekční lahvička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Vídeň

Rakousko

Výrobce

Amomed Pharma GmbH

Storchengasse 1

1150 Vídeň

Rakousko

Tento

léčivý

přípravek

je v

členských

státech EHP registrován pod

těmito

názvy:

Rakousko:

Rapibloc 300 mg/600 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Bulharsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg прах за инфузионен разтвор

Chorvatsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg prašak za otopinu za infuziju

Kypr:

Rapibloc 300 mg/600 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Česká republika:

Rapibloc 300 mg/600 mg prášek pro infuzní roztok

Dánsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Estonsko:

Raploc 300 mg/600 mg infusioonilahuse pulber

Německo:

Rapibloc 300 mg/600 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Řecko:

Rapibloc 300 mg/600 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Finsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Francie:

Rapibloc 300 mg/600 mg poudre pour solution pour perfusion

Maďarsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg por infúziós oldathoz

Island:

Rapibloc 300 mg/600 mg innrennslisstofn, lausn

Itálie:

Landiobloc

Litva:

Raploc 300 mg/600 mg milteliai infuziniam tirpalui

Lotyšsko:

Raploc 300 mg/600 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Malta

Rapibloc 300 mg/600 mg powder for solution for infusion

Nizozemsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg poeder voor oplossing voor infusie

Norsko:

Raploc

Polsko:

Runrapiq

Rumunsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovensko:

Rapibloc 300 mg/600 mg prášok na infúzny roztok

Slovinsko:

Rapibloc 300 mg/600 mg prašek za raztopino za infundiranje

Švédsko:

Rapibloc

Tato

příbalová

informace byla naposledy revidována: 28. 6. 2017

Následující informace je

určena

pouze pro zdravotnické pracovníky:

Informace o používání tohoto přípravku jsou k dispozici v souhrnu údajů o přípravku, který je poskytnut

jako samostatný dokument v obalu pro léky.

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls211749/2014 a sukls211757/2014

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok

Rapibloc 600 mg prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje landiololi hydrochloridi 300 mg nebo 600 mg, což odpovídá landiololum

280 mg nebo 560 mg.

Po rekonstituci (viz bod 6.6) jeden ml obsahuje landiololi hydrochloridi 6 mg nebo 12 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

Bílý až téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Supraventrikulární tachykardie a pro rychlou kontrolu komorové frekvence u pacientů s fibrilací síní

nebo síňovým flutterem v perioperačním a pooperačním stavu nebo za jiných okolností, kdy je

žádoucí krátkodobá kontrola komorové frekvence krátkodobě působícím agens.

Nekompenzační sinusová tachykardie, pokud si podle úsudku lékaře vyžaduje rychlá srdeční

frekvence specifickou intervenci.

Landiolol není určen k použití k léčbě chronických stavů.

4.2

Dávkování a

způsob

podání

Dávkování

Landiolol je určen k intravenóznímu podání ve sledovaném prostředí. Landiolol má podávat pouze

kvalifikovaný zdravotnický pracovník. Dávkování landiololu má být titrováno individuálně.

Intravenózní infuzi začněte počáteční dávkou 100 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti po dobu 1 min s

následnou kontinuální intravenózní infuzí 10 – 40 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min.

Pokud není nutný rychlý nástup účinku způsobujícího zpomalení srdečního rytmu (do 2 až 4 min), zahájí se

infuzí s udržovací infuzní rychlostí 10 – 40 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min, účinek se dosáhne v

rozmezí 10 – 20 min.

Maximální dávka: V případě, že se požadované terapeutické odpovědi nepodaří dosáhnout tímto dávkovacím

režimem, udržovací dávka se může zvýšit až na 80 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min, pokud to

kardiovaskulární stav pacienta vyžaduje a pokud takové zvýšení dávky umožňuje.

Konverzní tabulka pro počáteční intravenózní infuzi z mikrogramů/kg/min na ml/h (síla Rapibloc 300 mg/50

ml = 6 mg/ml):

Konverzní tabulka pro kontinuální intravenózní infuzi: mikrogramy/kg/min na ml/h

(síla Rapibloc 300 mg/50 ml = 6 mg/ml):

Konverzní tabulka pro počáteční intravenózní infuzi z mikrogramů/kg/min na ml/h (síla Rapibloc 600 mg/50

ml = 12 mg/ml):

Konverzní tabulka pro kontinuální intravenózní infuzi: mikrogramy/kg/min na ml/h

(síla Rapibloc 600 mg/50 ml = 12 mg/ml):

tělesné

hmotno

µg/kg

za 1

minutu

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

kg tělesné

hmotnosti

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

tělesné

hmotno

µg/kg

za 1

minutu

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

ml/h

Maximální doporučená denní dávka landiololu je 8 064 mg/osoba/den (na základě 80 mikrogramů/kg tělesné

hmotnosti/min pro 70kg pacienta a maximální dobou trvání infuze 24 hodin).

S podáváním infuze landiololu déle než 24 hodin jsou jen omezené zkušenosti.

V případě nežádoucích účinků (viz bod 4.8) dávka landiololu má být snížena nebo infuzi je třeba přerušit a

pacienti mají dostat příslušnou lékařskou péči. V případě hypotenze a bradykardie je možné podávání

landiololu obnovit v nižší dávce poté, co se krevní tlak nebo srdeční frekvence vrátily na přijatelnou úroveň.

U pacientů s nízkým systolickým krevním tlakem je při úpravě dávky a během udržovací infuze nutná

zvláštní opatrnost.

Přechod

na alternativní léky: Po dosažení požadované kontroly srdeční frekvence a stabilního klinického

stavu může být proveden přechod k alternativním léčivým přípravkům (jako jsou perorální antiarytmika).

Když

landiolol

nahrazuje

alternativními

léčivými

přípravky,

lékař

věnovat

pečlivou

pozornost

označení a dávkování alternativního léku a dávkování landiololu může být sníženo následovně:

Během první hodiny po podání první dávky alternativního léčivého přípravku by se rychlost

infuze landiololu měla snížit o polovinu (50 %).

Po podání druhé dávky alternativního léčivého přípravku je nutné sledovat reakci pacienta, a

pokud byla nejméně po dobu jedné hodiny udržována uspokojivá kontrola, může být infuze

landiololu přerušena.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

(≥

65 let)

Úprava dávky není nutná.

Porucha funkce ledvin

Úprava dávky není nutná (viz bod 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Údaje o léčbě pacientů s poruchou funkce jater jsou omezené (viz bod 5.2). U pacientů se všemi stupni

poruchy funkce jater se doporučuje opatrné dávkování počínaje nejnižší dávkou.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost landiololu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena. V současnosti dostupné

údaje jsou popsány v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze uvést žádné doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Rapibloc musí být před podáním rekonstituován (podrobné instrukce jsou uvedeny v bodě 6.6) a použit

ihned po otevření (viz body 4.4 a 6.3).

Rapibloc nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

kg tělesné

hmotnosti

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

µg/kg/min

ml/h

ml/h

ml/h

10,5

ml/h

ml/h

13,5

ml/h

ml/h

Landiolol má být podáván intravenózně přes centrální infuzi nebo periferní infuzi a nemá být podáván

pomocí stejné infuze s jinými léčivými přípravky (viz bod 6.6).

U landiololu se na rozdíl od jiných beta-blokátorů neobjevuje tachykardie jako reakce na náhlé ukončení

podávání po 24 hodinách kontinuální infuze. Nicméně, pacienti mají být pečlivě sledováni, pokud má být

podávání landiololu přerušeno.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažná bradykardie (puls méně než 50 tepů za minutu)

Sick sinus syndrom

Závažné poruchy vodivosti atrioventrikulárního (AV) uzlu (bez kardiostimulátoru): AV blokáda 2.

nebo 3. stupně

Kardiogenní šok

Závažná hypotenze

Dekompenzované srdeční selhávání

Plicní hypertenze

Neléčený feochromocytom

Akutní astmatický záchvat

Závažná, nekontrolovaná metabolická acidóza

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro použití

Rapibloc musí být před podáním rekonstituován a musí se použít ihned po otevření (viz bod 6).

Landiolol má být používán s opatrností u diabetiků nebo v případě hypoglykemie. Hypoglykemie je

závažnější s méně kardioselektivními beta-blokátory. Beta-blokátory mohou maskovat prodromální příznaky

hypoglykemie, jako je tachykardie. Závratě a pocení však nemusí být ovlivněny.

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem je hypotenze, která je rychle reverzibilní snížením dávky nebo

přerušením podávání léku.

Doporučuje se průběžně monitorovat krevní tlak a EKG u všech pacientů léčených landiololem.

Beta-blokátorům je třeba se vyhnout u pacientů se syndromem preexcitace v kombinaci s fibrilací síní. U

těchto pacientů může beta-blokády atrioventrikulárního uzlu zvýšit vedení přes akcesorní dráhu a může

vyvolat komorovou fibrilaci.

Vzhledem k negativnímu účinku na dobu vedení je třeba pacientům se srdeční blokádou prvního stupně

podávat beta-blokátory jen se zvýšenou opatrností (viz také bod 4.3).

Současné podávání landiololu s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami

atrioventrikulárního vedení se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Beta-blokátory mohou zvýšit počet a trvání anginózních záchvatů u pacientů s Prinzmetalovou anginou v

důsledku neoponované vazokonstrikce koronárních tepen zprostředkované alfa-receptory. Neselektivní beta-

blokátory nemají být používány u těchto pacientů a selektivní beta-1 blokátory mají být používány pouze s

nejvyšší opatrností.

V případě městnavého srdečního selhání beta blokáda nese s sebou potenciální nebezpečí dalšího potlačení

kontraktility srdečního svalu a vyvolání ještě vážnějšího selhávání. Při prvním náznaku nebo příznaku

hrozícího srdečního selhávání má být podávání landiololu přerušeno a pacienti mají dostávat příslušnou

lékařskou péči.

Použití landiololu ke kontrole komorové odpovědi u pacientů s supraventrikulárními arytmiemi se má

provádět s opatrností, je-li pacient hemodynamicky oslaben nebo užívá jiné léky, které snižují některý nebo

všechny z následujících stavů: periferní rezistence, plnění srdečních komor, kontraktilita srdečního svalu

nebo šíření elektrického impulsu v srdečním svalu.

Hlavní metabolit landiololu (M1) se vylučuje ledvinami a je pravděpodobné, že se u pacientů s poruchou

funkce ledvin hromadí. Ačkoli tento metabolit nepůsobí jako beta-blokátor dokonce ani v dávkách 200krát

vyšších než mateřské léčivo, landiolol se má používat s opatrností u pacientů s poruchou funkcí ledvin.

U pacientů s feochromocytomem má být landiolol používán s opatrností a pouze po předchozí léčbě

blokátory alfa-receptorů (viz bod 4.3).

Pacienti s bronchospastickým onemocněním by zpravidla neměli dostávat beta-blokátory. Vzhledem k

vysoké relativní beta-1 selektivitu a titratabilitě landiolol může být s opatrností u těchto pacientů používán.

Landiolol se má opatrně titrovat k dosažení co nejnižší účinné dávky. V případě bronchospasmu musí být

infuze okamžitě ukončena, a pokud je to nutné, je třeba podat beta-2 agonistu. Pokud pacient již užívá

prostředek stimulující beta-2 receptory, může být nutné přehodnotit dávku tohoto léčiva.

U pacientů s poruchami periferního oběhu (Raynaudova nemoc nebo syndrom, intermitentní klaudikace čili

občasné kulhání) mají být beta-blokátory používány s velkou opatrností, protože může dojít ke zhoršení

těchto poruch.

Beta-blokátory mohou zvýšit jak citlivost vůči alergenům, tak i závažnost anafylaktických reakcí. Pacienti

užívající beta-blokátory nemusí reagovat na obvyklé dávky adrenalinu, používané k léčbě anafylaktické

reakce (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

a jiné formy interakce

Antagonisty vápníku, jako jsou deriváty dihydropyridinu (například nifedipin), mohou zvýšit riziko

hypotenze. U pacientů se srdeční nedostatečností může vést současná léčba beta-blokátory k srdečnímu

selhávání. Doporučuje se pečlivé titrování landiololu a vhodné hemodynamické monitorování.

Podávání landiololu je třeba opatrně titrovat při současném podávání s verapamilem, diltiazemem,

antiarytmiky první třídy, amiodaronem nebo přípravky na bázi náprstníku, protože současné podávání může

mít za následek nadměrné potlačení srdeční funkce a/nebo abnormality atrioventrikulárního vedení.

Landiolol nemá být používán současně s verapamilem nebo diltiazemem u pacientů s abnormalitami

atrioventrikulárního vedení (viz bod 4.4).

Současné užívání landiololu a inzulínu nebo perorálních antidiabetických léčivých přípravků může mít vliv

na účinek snižování hladiny cukru v krvi. Hladině cukru v krvi má být věnována pozornost i tehdy, pokud

jsou tyto léčivé přípravky podávány současně, neboť beta-adrenergní blokáda může maskovat příznaky

hypoglykémie, jako je tachykardie.

Léčivé

přípravky

používané

během

anestezie

Pokračování v používání beta-blokátorů při indukci narkózy, intubace a při ukončení narkózy snižuje riziko

arytmie.

V případě, že intravaskulární objemový stav pacienta je nejistý nebo současně s landiololem jsou podávána

antihypertenziva, může nastat oslabení reflexní tachykardie a riziko hypotenze se může zvýšit.

Anesteziolog má být informován, že pacient dostává kromě landiololu i beta-blokátory.

Hypotenzní účinek inhalačních anestetik může být v přítomnosti landiololu zvýšený. Dávkování kteréhokoli

z těchto léků může být upraveno podle potřeby, aby se udržela požadovaná hemodynamika.

Podávání

landiololu

třeba

titrovat

opatrností

při

současném

podávání

anestetiky,

které

mají

bradykardický

účinek,

esterázovými

substráty

(např.

suxamethonium-chlorid)

nebo

s inhibitory

cholinesterázy

(např.

neostigmin),

protože

současné

podávání

může

zesílit

bradykarický

účinek

nebo

prodloužit dobu trvání účinku landiololu.

Studie in vitro s použitím lidské plazmy odhalila, že současné podávání suxametonia by mohlo zvýšit

maximální koncentraci landiolol hydrochloridu v krvi asi o 20 %. Antagonistická inhibice může také

způsobit prodloužení doby trvání neuromuskulární blokády indukované suxamethonium-chloridem.

Interakce s jinými

léčivými

přípravky

Kombinace landiololu s gangliovými blokátory může zvýšit hypotenzní účinek.

NSAID mohou snížit hypotenzní účinky beta-blokátorů.

Zvláštní opatrnosti je třeba při současném používání floktafeninu nebo amisulpridu s beta-blokátory.

Současné podávání landiololu s tricyklickými antidepresivy, barbituráty a fenothiaziny, jakož i jinými léky

proti vysokému krevnímu tlaku může zvýšit účinek na snižování krevního tlaku. Podávání landiololu má být

opatrně upraveno, aby nedošlo k neočekávané hypotenzi.

Když se sympatomimetika, které působí jako agonisté betaadrenergních receptorů, podávají současně s

landiololem, mohou působit proti jeho účinkům. Dávkování kteréhokoli z těchto přípravků může být nutné

upravit na základě odpovědi pacienta nebo může být zváženo použití alternativních terapeutických

přípravků.

Přípravky způsobující snížení hladiny katecholaminů (např. reserpin, klonidin, dexmedetomidin) mohou mít

při současném podávání s beta-blokátory zesilující účinek. Pacienti léčeni současně těmito přípravky mají

být důkladně pozorováni pro známky hypotenze nebo výrazné bradykardie.

Současné používání klonidinu a beta-blokátorů zvyšuje riziko „rebound“ hypertenze. I když účinek

vyvolávající „rebound“ hypertenzi nebyl pozorován po podávání landiololu po dobu 24 hodin, takový účinek

nelze vyloučit, pokud se landiolol používá v kombinaci s klonidinem.

Anafylaktické reakce způsobené jinými léčivými přípravky mohou být vážnější u pacientů užívajících beta-

blokátory. Tito pacienti mohou být rezistentní k léčbě adrenalinem v normální dávce, ale intravenózní

injekce glukagonu je účinná (viz bod 4.4).

Když byl v průběhu infuze landiololu podáván intravenózně heparin u pacientů podstupujících

kardiovaskulární operaci, došlo k 50-procentnímu poklesu hladiny landiololu v plazmě v souvislosti s

poklesem krevního tlaku vyvolaného heparinem a ke zvýšení doby cirkulace landiololu. Hodnoty srdeční

frekvence se v této situaci nezměnily.

Potenciál pro interakce metabolitů landiololu M1 a M2 při současném používání jiných léčivých přípravků

není znám. Farmakodynamické účinky těchto metabolitů nejsou považovány za klinicky významné (viz bod

5.2).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Není známo, zda je rozsah farmakokinetických nebo farmakodynamických lékových interakcí u

pediatrických pacientů podobný jako u dospělých.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání Rapiblocu u těhotných žen. Studie na zvířatech neprokázaly

klinicky významné účinky s ohledem na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření je

vhodné vyhnout se používání landiololu během těhotenství.

Vzhledem k farmakologickému účinku beta-blokátorů mají být v pozdějším období těhotenství vzaty v

úvahu jejich nežádoucí účinky na plod a novorozence (především hypoglykemie, hypotenze a bradykardie).

Pokud se považuje léčba landiololem za nezbytnou, je třeba monitorovat uteroplacentární průtok krve a růst

plodu. Novorozenec musí být pečlivě monitorován.

Kojení

Není známo, zda landiolol nebo jeho metabolity jsou vylučovány do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakokinetické údaje u zvířat prokázaly vylučování landiololu do mléka. Riziko pro kojené dítě nemůže

být vyloučeno. Musí být učiněno rozhodnutí, zda ukončit kojení, nebo ukončit léčbu landiololem respektive

ji nenasadit, a to po zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že by měl landiolol vliv na plodnost (viz bod 5.3).

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí

účinky

a. Souhrn

bezpečnostního

profilu

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem léčivého přípravku (ADR) hlášeným v klinických studiích (1

569 pacientů) a ve studiích zaměřených na léčebný výsledek po uvedení přípravku na trh/v průzkumech

zaměřených na použití (1 257 pacientů) při podávání landiololu byla hypotenze a bradykardie (≥1 až <10 %).

Nežádoucí účinky jsou uvedeny v následující tabulce podle orgánových systémů a četnosti výskytu; velmi

časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

b. Tabulkový souhrn nežádoucích

účinků

Infekční a parazitární

onemocnění

méně časté: Pneumonie

vzácné: Mediastinitida

Poruchy krve a

lymfatického systému

vzácné: Trombocytopenie, porucha krevních destiček

Poruchy metabolismu a

výživy

méně

časté

: Hyponatremie

vzácné: Hyperglykemie

Poruchy nervového

systému

méně

časté

: Mozková ischemie, bolesti hlavy

vzácné: Mozkový infarkt, cévní mozková příhoda, záchvaty

Srdeční poruchy

časté:

Bradykardie

méně

časté

: Srdeční zástava, sinusová zástava, tachykardie

vzácné: Infarkt myokardu, komorová tachykardie, fibrilace síní, syndrom

nízkého srdečního výdeje, atrioventrikulární blok, blok pravého ramínka,

supraventrikulární extrasystola, ventrikulární extrasystola

Cévní poruchy

časté:

Hypotenze

méně

časté

: Hypertenze

vzácné: Šok, návaly horka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

méně

časté

: Plicní edém

vzácné: Astma, syndrom respirační tísně, poruchy dýchání, bronchospazmus,

dušnost, hypoxie

Poruchy

gastrointestinálního traktu

méně

časté

: Zvracení, nauzea

vzácné: Bolesti břicha, výtok z úst, zápach z úst

Poruchy jater a žlučových

cest

méně

časté

: Porucha jater

vzácné: Hyperbilirubinemie

Poruchy kůže a podkoží

vzácné: Erytém, studený pot

Poruchy pohybového

systému a pojivové tkáně

vzácné: Svalové křeče

Poruchy ledvin a

močových cest

vzácné: Selhání ledvin, akutní selhání ledvin, oligurie

Celkové poruchy a reakce

v místě podání

vzácné: Horečka, zimnice, nepříjemný pocit na hrudi, bolest v místě aplikace

není známo: Bolest v místě aplikace, reakce v místě vpichu, pocit tlaku

Vyšetřování

časté

: Pokles krevního tlaku

méně

časté:

Deprese segmentu ST na EKG, abnormální hodnoty srdečního

indexu, abnormální hodnoty alaninaminotransferázy (ALT/GPT), abnormální

hodnoty aspartátaminotransferázy (AST/GOT), abnormální hodnoty

bilirubinu v krvi, abnormální počet bílých krvinek, abnormální počet

erytrocytů, abnormální hodnoty hemoglobinu, abnormální hodnoty

hematokritu, abnormální počet trombocytů, abnormální hodnoty

laktátdehydrogenázy v krvi, abnormální hodnoty močoviny v krvi, zvýšená

hladina kreatininu v krvi, abnormální hodnoty kreatinfosfokinázy v krvi,

abnormální hodnoty celkového proteinu, abnormální hodnoty albuminu v

krvi, abnormální hodnoty sodíku v krvi, abnormální hodnoty draslíku v krvi,

abnormální hodnoty cholesterolu v krvi, abnormální hodnoty triglyceridů v

krvi, přítomnost bílkoviny v moči

vzácné: Zvýšení krevního tlaku, inverze T vlny na elektrokardiogramu,

elektrokardiogram: prodloužený QRS komplex, snížení srdeční frekvence,

zvýšený plicní arteriální tlak, snížená hodnota pO2, abnormální počet

neutrofilů, abnormální hodnoty alkalické fosfatázy v krvi, alkalická fosfatáza

leukocytů, abnormální hodnoty volných mastných kyselin, abnormální

hodnoty chloridu v krvi, glukóza v moči

c. Popis vybraných nežádoucích

účinků

Hypotenze a bradykardie (viz také bod 4.2) byly nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly pozorovány u

pacientů léčených landiololem. Hypotenze byla pozorována u 8,5 % z 948 pacientů léčených landiololem v

kontrolovaných klinických studiích (ve srovnání s 2,1 % léčených placebem, 8,5 % léčených komparátory a

5,7 % bez léčby) a u 8,6 % z 581 pacientů v nekontrolovaných studiích. Bradykardie byla pozorována u 2,1

% z 948 pacientů léčených landiololem v kontrolovaných klinických studiích (ve srovnání s 0 % léčených

placebem, 2,5 % léčených komparátory a 2,4 % bez léčby) a u 0,5 % z 581 pacientů v nekontrolovaných

studiích. Ve studiích zaměřených na léčebný výsledek po uvedení přípravku do oběhu/v průzkumech

zaměřených na použití landiololu byla frekvence hypotenze resp. bradykardie 0,8 % resp. 0,7 % (z 1 257

pacientů). Všechny případy hypotenze a bradykardie související s léčbou landiololem v popsaných studiích

byly vyřešeny nebo se zlepšily bez podniknutí jakýchkoli opatření nebo v průběhu několika minut po

přerušení podávání landiololu a/nebo nasazení další léčby.

Závažné nežádoucí účinky na základě klinických studií/průzkumů o užívání po uvedení přípravku na trh:

Šok v důsledku nadměrné hypotenze byl u jednoho pacienta před operací zapojeného do klinické studie

spojený s těžkým krvácením (situace byla vyřešena 10 minut poté, co byl vysazen landiolol, prostaglandin a

isofluran). Srdeční zástava, úplná atrioventrikulární blokáda, sinusová zástava a závažná bradykardie, které

byly hlášeny z klinických studií zaměřených na dohled po uvedení přípravku na trh, se při léčbě landiololem

vyskytly především u starších pacientů nebo u pacientů s hypertenzí nebo srdečními onemocněními jako

komplikace.

Opatření, která mají být přijata, pokud se vyskytnou tyto specifické nežádoucí účinky, jsou popsány v bodě

4.2.

Laboratorní parametry: Abnormální změny laboratorních hodnot byly hlášeny v souvislosti s nežádoucími

účinky, ale byly hlášeny také samostatně. V kontrolovaných studiích abnormální změny ALT, AST nebo

bilirubinu byly hlášeny u 5 % pacientů léčených landiololem (n = 241) a u 7 % v kontrolní skupině (n =

243). Celková četnost změn laboratorních parametrů v těchto studiích byla 8,7 % u pacientů léčených

landiololem a u 13,6 % v kontrolní skupině. Změny laboratorních hodnot byly vyřešeny nebo se zmírnily a

nebyly považovány za klinicky relevantní.

K dispozici jsou pouze omezené údaje o bezpečnosti pro používání landiololu u starších osob. Nejasnosti

týkající se bezpečnostního profilu landiololu je třeba zvážit, protože nepříznivé účinky by mohly vyplývat

také z použití současně podávaných léčivých přípravků nebo z narkózy.

Hlášení o podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

V případě předávkování se mohou vyskytnout následující příznaky: Závažná hypotenze, závažné

bradykardie, atrioventrikulární blok, srdeční nedostatečnost, kardiogenní šok, srdeční zástava,

bronchospasmus, respirační nedostatečnost, ztráta vědomí až koma, křeče, nauzea, zvracení, hypoglykemie,

hyperkalemie.

V případě předávkování je nutné podávání landiololu okamžitě přerušit.

Doba potřebná pro vymizení příznaků po předávkování závisí na množství podaného landiololu. I když

účinek landiololu na snížení srdeční frekvence po ukončení podávání rychle klesá, může to trvat i déle než

30 minut, jak je to patrné z přerušení jeho podávání na úrovni terapeutických dávek.

Může být nutné umělé dýchání. Na základě pozorovaných klinických účinků májí být zvážena následující

obecná opatření:

Bradykardie: intravenózně má být podáván atropin nebo jiný anticholinergní léčivý přípravek a pak

má být podán stimulátor beta-1 (dobutamin, apod.) Pokud bradykardii nelze dostatečně léčit, může

být nezbytné použít kardiostimulátoru.

Bronchospazmus: je třeba podat nebulizované beta-2 sympatomimetika. Pokud tato léčba není

dostatečná, může být zváženo intravenózní podání beta-2 sympatomimetik nebo aminofylinu.

Symptomatická hypotenze: intravenózně mají být podány tekutiny a/nebo presorické látky.

Kardiovaskulární deprese nebo

srdeční

šok: mohou být podávány diuretika (v případě otoku plic)

nebo sympatomimetika. Dávka sympatomimetik (v závislosti na příznacích, například dobutamin,

dopamin, noradrenalin, adrenalin, atd.) závisí na terapeutickém účinku. V případě, že je nutná další

léčba, intravenózně mohou být podána následující látky: atropin, inotropní farmaceutika, vápenaté

ionty.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektivní beta-blokátory

ATC kód:

C07AB14

Mechanismus účinku/farmakodynamické účinky

Landiolol je vysoce selektivní antagonista beta-1 receptorů (selektivita na blokádu beta-1 receptorů je

255krát vyšší než na blokádu beta-2 receptorů), který inhibuje pozitivní chronotropní účinek katecholaminů

adrenalinu a noradrenalinu na srdce, kde se převážně nacházejí beta-1 receptory. Předpokládá se, že landiolol

stejně jako jiné beta-blokátory snižuje sympatický účinek, což vede ke snížení srdeční frekvence, snížení

spontánního vysílání vzruchů z ektopického fokusu, zpomaluje vedení a zvyšuje refrakterní periodu

atrioventrikulárního uzlu. Landiolol nevykazuje žádnou aktivitu stabilizace membrány nebo vnitřní

sympatomimetickou aktivitu in vitro. V preklinických a klinických studiích landiolol kontroloval tachykardii

ultra krátkodobě působícím účinkem s rychlým nástupem a odezníváním účinku a dále prokazoval

antiischemické a kardioprotektivní účinky.

Klinická účinnost a bezpečnost

Na základě dat v publikovaných klinických studiích bylo léčeno landiololem 991 pacientů s perioperační

nebo paroxysmální supraventrikulárních tachyarytmií (SVT). Cílovým parametrem účinnosti bylo snížení

srdeční frekvence a/nebo konverze na sinusový rytmus pro léčení sinusové tachykardie nebo SVT. Za

účelem prevence perioperační fibrilace síní a za účelem léčby nebo prevence nežádoucích hemodynamických

a dalších odpovědí na specifické podněty spojené s invazivními postupy bylo landiololem léčeno 3 039

pacientů. Hlavním parametrem účinnosti v těchto studiích byla kontrola srdeční frekvence a krevního tlaku.

U pacientů léčených landiololem bylo pozorováno významné snížení srdeční frekvence nebo prevence

prudkého nárůstu srdeční frekvence. Z klinických studií jsou k dispozici údaje o bezpečnosti týkající se 1

569 subjektů (viz bod 4.8). V kontrolovaných studiích byly nežádoucí účinky pozorovány u 12 % pacientů

léčených landiololem (oproti 5,8 % pacientů užívajících placebo, 20,5 % pacientů léčených aktivním

komparátorem a 6,1 % bez léčby). V nekontrolovaných studiích byl výskyt nežádoucích účinků u pacientů

léčených landiololem 16 %. V průzkumech zaměřených na léčebný výsledek po uvedení přípravku do

oběhu/na uživatele bylo landiololem léčeno 1 257 pacientů s perioperační/pooperační supraventrikulárních

tachyarytmií (včetně síňového flutteru). Výskyt nežádoucích účinků byl 8,0 %.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií pro Rapibloc v

jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě nebo prevenci supraventrikulárních arytmií. Viz bod

4.2 pro informace o použití u dětí a dospívajících.

Údaje o léčbě supraventrikulárních tachyarytmií landiololem u dětí jsou omezená a jsou založeny na

publikované literatuře. Kontinuální infúze v objemu 4 mikrogramy/kg tělesné hmotnosti/min landiololu

snížila tepovou frekvenci a vrátila normální sinusový rytmus u 3-měsíčního kojence s pooperační junkční

ektopická tachykardií (JET).

Čtyři pacienti ve věku od 14 dnů do 2 let, u kterých se vyvinula perioperační JET, byli léčeni landiololem. U

všech pacientů vedlo podání landiololu v dávce v rozmezí od 1,0 do 10,0 mikrogramů/kg tělesné

hmotnosti/min k úspěšné kontrole srdeční frekvence. Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, jako je

bradykardie, hypotenze nebo hypoglykemie.

V retrospektivní analýze bylo 12 pacientů ve věku od 4 dnů do 5 let s diagnózou pooperačních tachyarytmií

léčených landiololem (průměrná udržovací dávka byla 6,8 ± 0,9 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti/min) pro

snížení srdeční frekvence nebo přechod na sinusový rytmus. Tachyarytmie byly převedeny na sinusový

rytmus v 70,0 % případů a průměrná doba potřebná k dosažení snížení srdeční frekvence byla 2,3 ± 0,5

hodiny. Bradykardie byla pozorována u jednoho pacienta léčeného landiololem v dávce 10 mikrogramů/kg

tělesné hmotnosti/min.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Když se landiolol podává kontinuální intravenózní infuzí, koncentrace landiololu v krvi dosáhne hodnoty

ustáleného stavu asi 15 minut po zahájení podávání. Ustáleného stavu může být dosaženo i rychleji (již do 2

až 5 minut) s režimy, které používají vyšší úvodní dávku infuze po dobu 1 minuty s následnou kontinuální

infuzí s nižší dávkou.

Absorpce

U zdravých dobrovolníků byla průměrná maximální plazmatické koncentrace landiololu 0,294

mikrogramů/ml po podání jednorázové dávky landiololu v množství 100 mikrogramů/kg. Příslušné ustálené

hladiny v plazmě po 2 hodinách infuze 10, 20 a 40 mikrogramů/kg/min byly 0,2; 0,4 a 0,8 mikrogramů/ml v

uvedeném pořadí.

Vzhledem k molekulární charakteristice landiololu (nízká molekulová hmotnost přibližně 0,5 kDa a nízká

schopnost vazby na proteiny) se neočekává významná reabsorpce aktivním transportem přes transportéry

renálního vychytávání OAT1, OAT3 nebo OCT2.

Distribuce

Objem distribuce landiololu byl 0,3 l/kg – 0,4 l/kg po jednorázovém podání bolusové dávky 100 – 300

mikrogramů/kg nebo v ustáleném stavu během infuze landiololu 20 – 80 mikrogramů/kg/min.

Landiolol má nízkou vazbu na proteiny (<10 %), která je závislá na dávce.

Biotransformace

Landiolol je metabolizován hydrolýzou esterové složky. In vitro a in vivo údaje nasvědčují tomu, že

landiolol se metabolizuje především v plazmě pseudocholinesterázou a karboxylesterázou. Hydrolýza

uvolňuje ketal (alkoholická složka), který se dále štěpí, čímž vzniká glycerol a aceton, a komponenta

karboxylové kyseliny (metabolit M1), která následně prochází beta-oxidací za vzniku metabolitu M2

(substituované kyseliny benzoové). Účinek metabolitů landiololu M1 a M2 na blokování beta-1 receptorů je

1/200 nebo méně z výchozí sloučeniny, což znamená zanedbatelný vliv na farmakodynamiku, když se bere v

úvahu maximální doporučená dávka landiololu a trvání infuze.

Ani landiolol, ani metabolity M1 a M2 nevykazovaly inhibiční účinky na metabolickou aktivitu různých

molekulárních druhů cytochromu P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4) in vitro. Obsah cytochromu P450

nebyl u potkanů po opakovaném intravenózním podání landiololu ovlivněn. Nejsou k dispozici žádné údaje o

potenciálním vlivu landiololu nebo jeho metabolitů na indukci CYP P450 nebo časově závislou inhibici.

Eliminace

U lidí je hlavní cestou vylučování landiololu moč. Po intravenózním podání se asi 75 % podané dávky

(54,4 % jako metabolit M1 a 11,5 % jako metabolit M2) vyloučí v průběhu 4 hodin. Primární cestou

vylučování/eliminace landiololu je vylučování/eliminace močí s mírou vyloučení landiololu a jeho hlavních

metabolitů M1 a M2 močí > 99 % během 24 hodin.

Celková tělesná clearance landiololu byla 66,1 ml/kg/min po jednorázovém podání landiololu v bolusové

dávce 100 mikrogramů/kg a 57 ml/kg/min v ustáleném stavu po 20 hodinové kontinuální infúzi landiololu v

dávce 40 mikrogramů/kg/min.

Poločas eliminace landiololu byl 3,2 minuty po jednorázovém podání landiololu v bolusové dávce 100

mikrogramů/kg a 4,52 minut po 20 hodinové kontinuální infúzi landiololu v dávce 40 mikrogramů/kg/min.

Linearita/nelinearita

Landiolol prokázal lineární farmakokinetický – farmakodynamický (koncentrace-účinek) vztah v celém

rozsahu doporučených dávek.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater

Vliv funkce jater na farmakokinetické vlastnosti landiololu byl zkoumán u šesti pacientů s mírnou až středně

těžkou poruchou funkce jater (5 pacientů Child-Pugh třída A, jeden pacient Child-Pugh třída B, se střední

hladinou cholinesterázy v plazmě -62 %) a u šesti zdravých dobrovolníků. Pacienti s poruchou funkce jater

se vyznačují snížením objemu distribuce landiololu a zvýšením hladin landiololu v plazmě o 40 %.

Eliminační poločas a eliminace léčiva se neliší od zdravých dospělých osob.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetické vlastnosti u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly posuzovány.

Bělošská a asijská populace

Nebyly pozorovány žádné významné rozdíly ve farmakokinetice landiololu mezi bělošskou a japonskou

populací.

5.3

Předklinické

údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko pro lidi na základě konvenčních farmakologických studií

bezpečnosti, toxicity po jednorázovém a opakovaném podání, genotoxicity, reprodukční toxicity a vývoje

člověka. Ve studiích zaměřených na reprodukční a vývojovou toxicitu landiolol nenarušoval plodnost u

potkanů a neměl nepříznivý vliv na vývoj embrya a plodu až po dávky toxické pro matku. Ve studii

zaměřené na perinatální a postnatální vývoj u potkanů byl u mláďat generace F1 při podávání vysokých

dávek, které byly pro matku toxické, pozorován snížený přírůstek tělesné hmotnosti a snížená míra přežití po

4 dnech po porodu. Tento efekt pravděpodobně není klinicky relevantní, protože k němu došlo po

opakovaném podání.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v

bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Chemická a fyzikální stabilita před použitím po rekonstituci byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25

°C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není přípravek použit

okamžitě, za dobu a podmínky uchovávání přípravku před použitím odpovídá uživatel. Chraňte před

mrazem.

6.4

Zvláštní

opatření

pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání po rekonstituci léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

50ml injekční lahvička z bezbarvého skla (třídy 1) s bromobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým

odtrhovacím uzávěrem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička obsahuje 300 mg (barevný kód odtrhovacího uzávěru je žlutý) nebo 600

mg (barevný kód odtrhovacího uzávěru je červený) prášku pro infuzní roztok.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

a zacházení s ním

Rapibloc nesmí být podáván bez rekonstituce.

Návod k použití

Rozpusťte 1 injekční lahvičku v 50 ml jednoho z následujících roztoků:

Roztok NaCl 9 mg/ml (0,9%)

Roztok glukózy 50 mg/ml (5%)

Ringerův roztok

Ringerův laktátový roztok

Údaje o pH a osmolalitě roztoku landiololu připraveného k podání:

pH

Osmolalita [Osm/kg]

Rapibloc 300 mg/600 mg

rekonstituovaný s roztokem

Rekonstituovaný roztok (bez viditelných částic)

Roztok NaCl 9 mg/ml (0,9%)

6,5/6,5

0,341/0,401

Roztok glukózy 50 mg/ml (5%)

6,6/6,1

0,358/0,412

Ringerův roztok

6,4/6,0

0,342/0,391

Ringerův laktátový roztok

6,5/6,2

0,313/0,360

Bílý až téměř bílý prášek se úplně rozpustí po rekonstituci. Jemně promíchávejte, dokud nezískáte čirý

roztok. Rekonstituovaný roztok je třeba vizuálně zkoumat na přítomnost viditelných částic a změnu

zabarvení. Použité mají být pouze čiré a bezbarvé roztoky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Vídeň, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/ČÍSLA

Rapibloc 300 mg prášek pro infuzní roztok: 58/487/14-C

Rapibloc 600 mg prášek pro infuzní roztok: 58/488/14-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. 6. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 6. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace