RAMLADIO 5MG/10MG Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM) ; AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C09BB07
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM) ; AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE)
Dávkování:
5MG/10MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100X1; 90X1; 60X1; 30X1; 100; 90; 60; 30; 50X1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL A AMLODIPIN
Přehled produktů:
RAMLADIO
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 570/16-C
Datum autorizace:
2020-12-11

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls46339/2019

a k sp. zn. 439688/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ramladio 5 mg/5 mg tvrdé tobolky

Ramladio 5 mg/10 mg tvrdé tobolky

Ramladio 10 mg/5 mg tvrdé tobolky

Ramladio 10 mg/10 mg tvrdé tobolky

ramiprilum/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Ramladio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramladio užívat

Jak se přípravek Ramladio užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ramladio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ramladio a k čemu se používá

Přípravek Ramladio obsahuje dvě léčivé látky nazývané ramipril a amlodipin. Ramipril patří do

skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu) a amlodipin

patří do skupiny léků nazývaných blokátory vápníkových kanálů.

Ramipril účinkuje takto:

Snižuje v těle tvorbu látek, které mohou zvyšovat krevní tlak.

Uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy.

Ulehčuje srdci pumpování krve do těla.

Amlodipin účinkuje takto:

Uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy, takže krev jimi může snadněji proudit.

Přípravek Ramladio se může používat k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, kteří

jsou

náležitě

léčeni

jednotlivými

přípravky

podávanými

současně

stejných

dávkách

jako

u kombinovaného přípravku, ale ve formě samostatných tablet.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramladio užív

at

Neužívejte

přípravek Ramladio:

Jestliže jste alergický(á) na ramipril nebo amlodipin (léčivé látky), na jakékoli jiné ACE

inhibitory nebo na jakékoli jiné antagonisty vápníku nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, obtíže s polykáním nebo dýcháním, otok

rtů, tváře, hrdla nebo jazyka, svědění nebo zčervenání kůže.

Jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznaky zahrnují

svědění, vyrážku (kopřivka), červené skvrny na rukou, nohou nebo v hrdle, otok hrdla a jazyka,

otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.

Jestliže chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramladio pro

Vás nemusí být vhodná v závislosti na použitém přístroji.

Jestliže máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální

arteriální stenóza).

Během posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Jestliže máte abnormálně nízký (hypotenze) nebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit Váš

lékař.

Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže trpíte zúžením aortální srdeční chlopně (stenóza aortální chlopně) nebo se u Vás vyvinul

tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné

množství krve).

Jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Pokud jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril/valsartan, léčivý přípravek k léčbě

dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko angioedému

(náhlý podkožní otok např. v krku).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramladio. Nejste-li si jistý(á),

zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ramladio užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramladio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého

lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů:

Jestliže máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.

Jestliže máte velký úbytek solí nebo tekutin z těla (způsobený zvracením, průjmem, silnějším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik

(odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

Jestliže budete muset podstoupit léčbu ke snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace).

Jestliže Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo

zubnímu zákroku. Možná bude třeba přerušit léčbu přípravkem Ramladio jeden den předem;

poraďte se proto se svým lékařem.

Jestliže máte v krvi vysoké množství draslíku (ukáže se ve výsledcích krevních testů).

Jestliže užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte

onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může

provádět pravidelné vyšetření krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li

vyššího věku.

Jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Po dobu prvních tří měsíců

těhotenství se užívání přípravku Ramladio nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství

může způsobit závažné poškození Vašeho plodu (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Jestliže

máte

kolagenní

onemocnění

cév,

jako

sklerodermie

nebo

systémový

lupus

erythematodes.

Jestliže máte závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize).

Jestliže jste staršího věku a je potřeba Vám zvýšit dávku.

Pokud užíváte některý z následujících přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například

valsartan, telmisartan,

irbesartan), a to zejména

pokud

máte

problémy s

ledvinami

související s diabetem.

aliskiren.

Pokud

užíváte

některý

následujících

léčivých

přípravků,

zvýšené

riziko

vzniku

angioedému (rychlého podkožního otoku, např. v krku):

racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu.

léčivé

přípravky

určené

zamezení

odmítnutí

transplantovaného

orgánu

k léčbě

nádorového onemocnění (např. temsirolimus, sirolimus, everolimus).

vildagliptin, léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Ramladio“.

Pokud trpíte náhlým otokem rtů a obličeje, jazyka a hrdla, krku, případně také rukou a nohou, nebo

pociťujete potíže s polykáním nebo dýcháním, nebo se objeví kopřivka či chrapot („angioedém“),

může se jednat o známky těžké alergické reakce. Může se tak stát kdykoliv během léčby. U černošské

populace může být vyšší riziko výskytu těchto reakcí. Pokud pocítíte kterýkoliv z výše uvedených

stavů, okamžitě to oznamte svému lékaři.

Děti a dospívající

Používání přípravku Ramladio u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože dosud nebyla

stanovena bezpečnost a účinnost přípravku Ramladio u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek Ramladio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků.

Léky

používané

úlevě

bolesti

proti

zánětu

(např.

nesteroidní

protizánětlivé

léky

(NSAID), jako je ibuprofen nebo indomethacin a kyselina acetylsalicylová)

Léky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií,

jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám bude muset zkontrolovat krevní tlak.

Protinádorové léky (chemoterapie)

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, jako je cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je furosemid

Léky, které mohou zvýšit množství draslíku v krvi, jako je spironolakton, triamteren, amilorid,

draselné soli a heparin (na ředění krve)

Steroidní léky proti zánětu, jako je prednisolon

Alopurinol (používá se ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

Prokainamid (při problémech se srdečním rytmem)

Temsirolimus (k léčbě nádorového onemocnění)

Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu)

Léky k léčbě cukrovky, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu glukózy v krvi

a inzulin. Přípravek Ramladio může snížit množství cukru v krvi. Po dobu užívání přípravku

Ramladio si pečlivě sledujte hladinu cukru v krvi.

Lithium (k léčbě duševních onemocnění). Přípravek Ramladio může zvýšit množství lithia

v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním)

Ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)

Rifampicin,

erythromycin,

klarithromycin

(antibiotika

používaná

léčbu

bakteriálních

infekcí)

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

Verapamil, diltiazem (k léčbě některých srdečních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku)

Dantrolen (infúze k léčbě závažných odchylek tělesné teploty)

Takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožňuje tělu přijmout transplantovaný

orgán)

Simvastatin (lék ke snížení cholesterolu)

Léky, které se velmi často užívají k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus,

everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření“.

Doplňky

stravy

obsahující

draslík

(včetně

náhražek

soli),

draslík

šetřící

diuretika

jiné

přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. trimethoprim a kortimoxazol

k léčbě bakteriálních infekcí; cyklosporin-léčivo k potlačení imunitní odpovědi, aby nedošlo

k odmítnutí transplantovaného orgánu; a heparin-léčivo k ředění krve, aby nedošlo ke vzniku

krevních sraženin).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace

v bodě „Neužívejte přípravek Ramladio“ a „Upozornění a opatření“).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete přípravek Ramladio užívat.

Přípravek Ramladio s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Ramladio se může užívat s jídlem i bez jídla.

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramladio může způsobit, že budete pociťovat závrať

nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat

v období, kdy užíváte přípravek Ramladio, poraďte se se svým lékařem, protože léky na snížení

tlaku a alkohol se mohou ve svém účinku podporovat.

Pacienti užívající přípravek Ramladio nemají konzumovat grapefruitovou šťávu ani grapefruit. To

proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi, a tím

způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Ramladio na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Přípravek Ramladio neužívejte v průběhu prvních 12 týdnů těhotenství a nesmíte jej vůbec užívat po

13. týdnu těhotenství, protože jeho užívání během těhotenství může být škodlivé pro Váš plod.

Pokud užíváte přípravek Ramladio a zjistíte, že jste těhotná, ihned to sdělte svému lékaři. Změna na

jinou vhodnější alternativu léčby má být provedena ještě před plánovaným těhotenstvím.

Kojení

Jestliže kojíte, neužívejte přípravek Ramladio. Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka

v malých

množstvích. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat

jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ramladio může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud cítíte při užívání

tobolek nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolesti hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned

kontaktujte svého lékaře. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramladio nebo když

začínáte užívat vyšší dávku.

3.

Jak se přípravek Ramladio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lék užívejte ústy, každý den ve stejnou dobu, před jídlem nebo po jídle.

Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji tekutinou.

Neužívejte přípravek Ramladio s grapefruitovou šťávou.

Přípravek Ramladio se užívá jednou denně.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu bude postupně upravovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramladio, než jste měl(a)

Při požití většího množství tobolek Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete

cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete

mít studenou a lepkavou kůži a ztratit vědomí. Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na

pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte, požádejte někoho o odvoz nebo si

zavolejte sanitku. Vezměte s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramladio

Pokud někdy zapomenete tobolku užít, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ramladio

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,

pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte

užívat

přípravek

Ramladio

a

navštivte

ihned

lékaře

pokud

zpozorujete

jakýkoli

z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou

lékařskou pomoc:

Otok obličeje, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, dále

svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Ramladio.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře nebo odlučování kůže, závažné svědění, tvorbu puchýřů,

olupování a otok kůže, zánět sliznic (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, bušení srdce (palpitace), bolest na hrudi, tíseň na

hrudi nebo závažnější problémy včetně infarktu myokardu a mozkové příhody.

Dušnost, kašel, náhlý sípot, bolest na hrudi nebo potíže s dýcháním. Může jít o příznaky

plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli známky krvácení

(např. krvácení z dásní), fialové skvrny na kůži nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest

v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky

problémů s krví nebo s kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

Horečku, třesavku, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí

kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je hepatitida (zánět jater)

nebo poškození jater.

Otok očních víček nebo jazyka.

Alergické reakce.

Související s ramiprilem:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy nebo pocit únavy

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramladio nebo když

začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si

rychle sednete

Suchý

dráždivý

kašel,

zánět

vedlejších

nosních

dutin

(sinusitida)

nebo

zánět

průdušek

(bronchitida), dušnost

Bolest žaludku nebo střev, průjem, poruchy trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat nad povrch kůže

Bolest na hrudi

Křeče ve svalech nebo bolest svalů

Více draslíku v krvi než obvykle prokázané vyšetřením krve

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Točení, závrať (vertigo)

Svědění a neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži

(parestezie)

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

Poruchy spánku

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

Otok

střeva,

tzv.

„intestinální

angioedém“,

který

projevuje

bolestí

břicha,

zvracením

a průjmem

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé

Intenzivnější pocení než obvykle

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep

Otok rukou a nohou. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Zrudnutí

Rozmazané vidění

Bolest kloubů

Horečka

Sexuální poruchy u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie), což se zjistí vyšetřením krve

Porucha funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná vyšetřením krve

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti

Červený a oteklý jazyk

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

Problémy s nehty (např. uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

Kožní vyrážka nebo modřiny

Skvrny na kůži a studené končetiny

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

Porucha sluchu a zvonění v uších

Pocit slabosti

Pokles

počtu

červených

krvinek,

bílých

krvinek

nebo

krevních

destiček

nebo

množství

hemoglobinu prokázané vyšetřením krve

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které

mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto

příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud se některý z následujících nežádoucích účinků zhoršuje nebo trvá déle než několik dní, sdělte to

svému lékaři.

Problémy se soustředěním

Otok úst

Snížení počtu krvinek prokázané vyšetřením krve

Méně sodíku v krvi než obvykle prokázané vyšetřením krve

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsů u mužů

Zpomalené nebo zhoršené reakce

Pocit pálení

Změny vnímání vůně

Vypadávání vlasů

Související s amlodipinem:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Otok kotníků (edém)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)

Bušení srdce (uvědomování si srdečního tepu), návaly horka

Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea)

Porucha funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení

Únava, slabost

Poruchy zraku, dvojité vidění

Svalové křeče

Jiné

hlášené

nežádoucí

účinky

jsou

uvedené

následujícím

seznamu.

Pokud

kterýkoli

z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost

Chvění, poruchy chuti, pocit na omdlení

Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti

Zvonění v uších

Nízký krevní tlak

Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida)

Kašel

Sucho v ústech, zvracení (nevolnost)

Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže

Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení

Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů

Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice

Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad

Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Zmatenost

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek

neobvyklou tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)

Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)

Porucha nervů způsobující svalovou slabost, brnění nebo necitlivost

Otok dásní

Nadmutí břicha (zánět žaludku)

Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních

enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů

Zvýšené svalové napětí

Zánět krevních cév, často s kožní vyrážkou

Citlivost na světlo

Porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha hybnosti

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

Chvění, strnulý postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ramladio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ramladio obsahuje

Léčivými látkami jsou ramiprilum a amlodipinum (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 5 mg/5 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum 5 mg

(jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 5 mg/10 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum

10 mg (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 10 mg/5 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum

5 mg (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 10 mg/10 mg: Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum

10 mg (jako amlodipini besilas).

Dalšími

složkami

jsou

hypromelosa

6cP,

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

mikrokrystalická

celulosa, magnesium-stearát (E470b) v obsahu tobolky.

Dalšími složkami tvrdých tobolek 5 mg/5 mg a tvrdých tobolek 10 mg/5 mg jsou oxid titaničitý

(E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172),

želatina, černý potiskový inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný

(E525), černý oxid železitý (E172)) v obalu tobolky.

Dalšími složkami tvrdých tobolek 5 mg/10 mg jsou oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý

(E172), želatina, černý potiskový inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid

draselný (E525), černý oxid železitý (E172)) v obalu tobolky.

Dalšími složkami tvrdých tobolek 10 mg/10 mg jsou oxid titaničitý (E171), červený oxid

železitý

(E172),

želatina,

bílý

potiskový

inkoust

(šelak

(E904),

propylenglykol

(E1520),

hydroxid draselný (E525), oxid titaničitý (E171)) v obalu tobolky.

Jak

přípravek Ramladio vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky (tobolky) 5 mg/5 mg: Tělo tobolky je oranžovohnědé barvy s natištěnou černou

značkou „0505“. Víčko tobolky je oranžovohnědé barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý

prášek s možnými krystaly. Tobolka velikosti č. 2.

Tvrdé tobolky (tobolky) 5 mg/10 mg: Tělo tobolky je bílé až téměř bílé barvy s natištěnou šedou až

černou značkou „0510“. Víčko tobolky je hnědočervené barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř

bílý prášek s možnými krystaly. Tobolka velikosti č. 0.

Tvrdé tobolky (tobolky) 10 mg/5 mg: Tělo tobolky je bílé až téměř bílé barvy s natištěnou šedou až

černou značkou „1005“. Víčko tobolky je oranžovohnědé barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř

bílý prášek s možnými krystaly. Tobolka velikosti č. 0.

Tvrdé tobolky (tobolky) 10 mg/10 mg: Tělo tobolky je hnědočervené barvy s natištěnou bílou značkou

„1010“. Víčko tobolky je hnědočervené barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek

s možnými krystaly. Tobolka velikosti č. 0.

Přípravek Ramladio je dostupný v krabičkách obsahujících:

30, 50, 60, 90 a 100 tvrdých tobolek v blistrech,

30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1 a 100 x 1 tvrdou tobolku v jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie

Ramipril/Amlodipine Krka 5 mg/5 mg harde capsules

Ramipril/Amlodipine Krka 5 mg/10 mg harde capsules

Ramipril/Amlodipine Krka 10 mg/5 mg harde capsules

Ramipril/Amlodipine Krka 10 mg/10 mg harde capsules

Bulharsko

Рамеам 5 mg/5 mg капсули, твърди

Рамеам 5 mg/10 mg капсули, твърди

Рамеам 10 mg/5 mg капсули, твърди

Рамеам 10 mg/10 mg капсули, твърди

Česká republika

Ramladio

Estonsko

Rameam

Finsko

Rameam 5 mg/5 mg kapseli, kova

Rameam 5 mg/10 mg kapseli, kova

Rameam 10 mg/5 mg kapseli, kova

Rameam 10 mg/10 mg kapseli, kova

Chorvatsko

Rameam 5 mg/5 mg tvrde kapsule

Rameam 5 mg/10 mg tvrde kapsule

Rameam 10 mg/5 mg tvrde kapsule

Rameam 10 mg/10 mg tvrde kapsule

Irsko

Ramipril/amlodipine Krka 5 mg/5 mg hard capsules

Ramipril/amlodipine Krka 5 mg/10 mg hard capsules

Ramipril/amlodipine Krka 10 mg/5 mg hard capsules

Ramipril/amlodipine Krka 10 mg/10 mg hard capsules

Itálie

RAMIPRIL E AMLODIPINA Krka

Lotyšsko

Ramladio 5 mg + 5 mg cietās kapsulas

Ramladio 5 mg + 10 mg cietās kapsulas

Ramladio 10 mg + 5 mg cietās kapsulas

Ramladio 10 mg + 10 mg cietās kapsulas

Německo

Rameam 5 mg/5 mg Hartkapseln

Rameam 5 mg/10 mg Hartkapseln

Rameam 10 mg/5 mg Hartkapseln

Rameam 10 mg/10 mg Hartkapseln

Polsko

Ramladio

Portugalsko

Ramipril + amlodipina Krka

Rakousko

Ramipril/Amlodipin Krka 5 mg/5 mg Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Krka 5 mg/10 mg Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Krka 10 mg/5 mg Hartkapseln

Ramipril/Amlodipin Krka 10 mg/10 mg Hartkapseln

Rumunsko

Ramipril/amlodipină Krka 5 mg/5 mg capsule

Ramipril/amlodipină Krka 5 mg/10 mg capsule

Ramipril/amlodipină Krka 10 mg/5 mg capsule

Ramipril/amlodipină Krka 10 mg/10 mg capsule

Slovenská republika

Ramladio 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramladio 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Ramladio 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly

Ramladio 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly

Slovinsko

Rameam 5 mg/5 mg trde kapsule

Rameam 5 mg/10 mg trde kapsule

Rameam 10 mg/5 mg trde kapsule

Rameam 10 mg/10 mg trde kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

26. 4. 2019

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls309068/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ramladio 5 mg/5 mg tvrdé tobolky

Ramladio 5 mg/10 mg tvrdé tobolky

Ramladio 10 mg/5 mg tvrdé tobolky

Ramladio 10 mg/10 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tvrdé tobolky 5 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 5 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 10 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Tvrdé tobolky 10 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka)

Tvrdé tobolky 5 mg/5 mg:

Tělo

tobolky

oranžovohnědé

barvy

natištěnou

černou

značkou

„0505“.

Víčko

tobolky

oranžovohnědé barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek s možnými krystaly. Tobolka

velikosti č. 2.

Tvrdé tobolky 5 mg/10 mg:

Tělo tobolky je bílé až téměř bílé barvy s natištěnou šedou až černou značkou „0510“. Víčko tobolky

je hnědočervené barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek s možnými krystaly. Tobolka

velikosti č. 0.

Tvrdé tobolky 10 mg/5 mg:

Tělo tobolky je bílé až téměř bílé barvy s natištěnou šedou až černou značkou „1005“. Víčko tobolky

je oranžovohnědé barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek s možnými krystaly.

Tobolka velikosti č. 0.

Tvrdé tobolky 10 mg/10 mg:

Tělo

tobolky

hnědočervené

barvy

natištěnou

bílou

značkou

„1010“.

Víčko

tobolky

hnědočervené barvy. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek s možnými krystaly. Tobolka

velikosti č. 0.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Ramladio je indikován jako substituční léčba hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak je

dostatečně kontrolován ramiprilem a amlodipinem podávanými souběžně ve stejných dávkách jako

v kombinaci, ale v samostatných tabletách.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená denní dávka je jedna tobolka dané síly.

Fixní kombinace není vhodná k zahájení léčby.

Před

převedením

přípravek

Ramladio

mají

být

pacienti

stabilizováni

daných

dávkách

jednotlivých složek užívaných ve stejnou dobu. Dávka přípravku Ramladio má být stanovena na

základě výše dávky jednotlivých složek obsažených v kombinaci v době změny přípravku.

Je-li nutná úprava dávkování, provádí se individuální titrace jednotlivých složek kombinovaného

přípravku.

Zvláštní populace

Pacienti léčení diur

etiky

Opatrnost se doporučuje u pacientů léčených diuretiky, neboť u těchto pacientů se může vyskytnout

deplece tekutin a/nebo solí. Je třeba monitorovat renální funkce a sérovou hladinu draslíku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Za účelem nalezení optimální zahajovací a udržovací dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin se

má dávka pro pacienty stanovit titrací jednotlivých složek, tj. ramiprilu a amlodipinu.

Během léčby přípravkem Ramladio je třeba monitorovat renální funkce a sérovou hladinu draslíku.

V případě zhoršení renálních funkcí je třeba užívání přípravku Ramladio zastavit a jeho složky mají

být podávány samostatně v adekvátně upravených dávkách.

Denní dávka ramiprilu u pacientů s poruchou funkce ledvin se má řídit clearance kreatininu (viz bod

5.2):

pokud je clearance kreatininu ≥60 ml/min, není nutno upravovat iniciální dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka ramiprilu je 10 mg;

pokud je clearance kreatininu 30-60 ml/min, není nutno upravovat iniciální dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka ramiprilu je 5 mg;

pokud je clearance kreatininu 10-30 ml/min, iniciální dávka je 1,25 mg/den a maximální denní

dávka ramiprilu je 5 mg;

hemodialyzovaných

hypertoniků:

ramipril

mírně

dialyzovatelný;

iniciální

dávka

1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; léčivý přípravek má být podán za několik hodin

po provedení hemodialýzy.

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování amlodipinu.

Amlodipin není dialyzovatelný. Amlodipin se má dialyzovaným pacientům podávat se zvláštní

opatrností (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

V případě poruchy funkce jater může být eliminace amlodipinu prodloužena. Přípravek se má podávat

těmto pacientům se zvláštní opatrností, neboť doporučení pro přesné dávkování týkající se amlodipinu

nebylo stanoveno (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce jater lze léčbu ramiprilem zahájit pouze pod pečlivým lékařským

dohledem, maximální denní dávka činí 2,5 mg ramiprilu.

Tento léčivý přípravek neumožňuje podání 2,5mg dávky ramiprilu.

Přípravek Ramladio v síle ramiprilu 1,25 mg a 2,5 mg není v ČR registrován, na trhu jsou k dispozici

jiné přípravky s obsahem ramiprilu v síle 1,25 mg a 2,5 mg.

Starší pacienti

Starším pacientům je možné podávat obvyklé dávky amlodipinu, při zvyšování dávky se doporučuje

opatrnost (viz bod 5.2).

Vzhledem k vyšší pravděpodobnosti nežádoucích účinků mají být zahajovací dávky ramiprilu sníženy

a následná titrace dávky má být postupná. Podávání přípravku Ramladio se nedoporučuje u velmi

starých a slabých pacientů.

Pediatrická populace

Přípravek Ramladio se nedoporučuje k použití u dětí a dospívajících do 18 let věku vzhledem

k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Způsob podání

Perorální podání.

Tobolky se mají užívat perorálně jednou denně, každý den ve stejnou dobu, s jídlem nebo bez jídla.

Nesmí se kousat ani drtit. Nesmí se užívat s grapefruitovou šťávou.

4.3

Kontraindikace

Vztahující se k ramiprilu:

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitorů nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II).

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitými povrchy (viz bod 4.5)

Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné

funkční ledvině.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí nebo v případě hemodynamicky nestabilních

stavů.

Souběžné užívání přípravku Ramladio s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno

u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz

body 4.5 a 5.1)

Souběžné užívání se sakubitrilem/valsartanem. Přípravek Ramladio nesmí být nasazen dříve než

36 hodin po poslední dávce sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.4 a 4.5).

Vztahující se k amlodipinu:

Závažná hypotenze.

Šok (včetně kardiogenního šoku).

Obstrukce odtokové části levé komory (např. aortální stenóza vysokého stupně).

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Vztahující se k ramiprilu/amlodipinu:

Všechny kontraindikace vztahující se ke každé jednotlivé složce přípravku tak, jak jsou uvedeny

výše, se vztahují i na fixní kombinaci ramiprilu/amlodipinu.

Hypersenzitivita na léčivé látky, jiné ACE inhibitory (angiotenzin konvertujícího enzymu),

deriváty dihydropyridinu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všechna upozornění vztahující se ke každé jednotlivé složce přípravku tak, jak jsou uvedena níže, se

vztahují i na fixní kombinaci ramiprilu/amlodipinu.

Vztahující se k ramiprilu:

Zvláštní populace

Těhotenství

V těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani antagonisty

receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračující léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIRA

nepovažuje za nezbytnou, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní

antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil pro podávání v těhotenství. Jestliže je

těhotenství prokázáno, musí být léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIRA okamžitě ukončena, a pokud

je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s vysokým rizikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

pacientů

výrazně

aktivovaným

renin-angiotenzin-aldosteronovým

systémem

existuje

riziko

akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice,

především pokud je ACE inhibitor nebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé nebo

pokud se podává poprvé zvýšená dávka.

U následujících pacientů je třeba předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového

systému a je zapotřebí lékařský dohled včetně sledování krevního tlaku:

pacienti se závažnou hypertenzí.

pacienti s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním.

pacienti s hemodynamicky významnou překážkou přítoku nebo odtoku v levé komoře (např.

stenóza aortální nebo mitrální chlopně).

pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční.

pacienti, kteří mají nebo u nichž může vzniknout deplece tekutin nebo solí (včetně pacientů

užívajících diuretika).

pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem.

pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí

(u pacientů

srdečním

selháním

však

úprava

musí

důkladně

uvážit

ohledem

riziko

objemového přetížení).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů

s diabetickou nefropatií.

Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu.

Pacienti s rizikem srdeční nebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze.

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

Chirurgický výkon

Je-li to možné, doporučuje se ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je

ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým

selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen angioedém (viz bod 4.8).

V případě angioedému musí být ramipril vysazen.

Musí být ihned zahájena neodkladná lékařská pomoc. Pacient musí zůstat na pozorování nejméně

12 až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory, včetně ramiprilu, byl hlášen intestinální angioedém (viz bod

4.8). U takových pacientů se objevily bolesti břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto

příznaků).

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného

rizika angioedému. Léčbu sakubitrilem/valsartanem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední

dávce

ramiprilu.

Léčbu

ramiprilem

nelze

zahájit

dříve

než

hodin

poslední

dávce

sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např. otok dýchacích cest

nebo jazyka spolu s poruchou dýchání nebo bez poruchy dýchání) (viz bod 4.5). U pacientů, kteří již

užívají ACE inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR inhibitorů (např.

sirolimus, everolimus, temsirolimus) a vildagliptinu.

Anafylaktické reakce během desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny

se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby

ramiprilem.

Monitoring elektrolytů: hyperkalémie

U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie. ACE

inhibitory mohou vyvolat hyperkalémii, protože brání uvolňování aldosteronu. U pacientů s normální

funkcí ledvin není účinek obvykle významný. K pacientům s rizikem hyperkalémie patří pacienti

s poruchou funkce ledvin, starší pacienti (více než 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem

mellitem, u pacientů užívajících doplňky stravy obsahující kalium (včetně náhražek soli), kalium

šetřící diuretika, u pacientů užívajících jiné léčivé látky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku (např.

heparin,

trimethoprim

nebo

kotrimoxazol

označovaný

též

jako

trimethoprim/sulfamethoxazol

zejména

antagonisty

aldosteronu

nebo

blokátory

receptorů

angiotensinu)

nebo

stavy

jako

dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Jestliže je považováno souběžné

užívání výše uvedených přípravků za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku

v séru a funkce ledvin (viz bod 4.5).

Monitoring elektrolytů: hyponatrémie

některých

pacientů

léčených

ramiprilem

pozorován

syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického hormonu (SIADH) a následná hyponatrémie. U starších pacientů a pacientů, u nichž

existuje riziko hyponatrémie, se doporučuje pravidelně monitorovat hladinu sodíku v séru.

Neutropenie/agranulocytóza

Vzácně byla pozorována neutropenie/agranulocytóza stejně jako trombocytopenie a anémie a rovněž

byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit

případnou

leukopenii.

Častější

kontroly

jsou

doporučeny

počáteční

fázi

léčby

pacientů

s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří současně trpí kolagenózou (např. lupus erythematodes

nebo sklerodermie) a u pacientů léčených jinými léčivými přípravky, které mohou navozovat změny

krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černošské populace v porovnání

s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku

u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu

v černošské populaci s hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Obvykle se jedná o neproduktivní, přetrvávající kašel

a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální

diagnostiky kašle.

Vztahující se k amlodipinu:

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u hypertenzní krize nebyla stanovena.

Pacienti se srdečním selháním

Pacienti se srdečním selháním musí být léčeni s opatrností. V dlouhodobé, placebem kontrolované

studii u pacientů se závažným srdečním selháním (třída NYHA III a IV) byla u pacientů léčených

amlodipinem hlášena vyšší incidence plicního edému než u pacientů užívajících placebo (viz bod 5.1).

Blokátory

kalciových

kanálů,

včetně

amlodipinu,

mají

být

podávány

opatrností

pacientům

s městnavým

srdečním

selháním

důvodu

zvýšeného

rizika

dalších

kardiovaskulárních

příhod

a mortality.

Pacienti s poruchou funkce jater

Hodnoty plazmatického poločasu amlodipinu a AUC jsou vyšší u pacientů s poruchou funkce jater;

dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno. Podávání amlodipinu proto má být zahájeno na

spodní hranici dávkového rozpětí a je třeba opatrnosti při zahájení léčby i v případě zvyšování dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může být nutné pomalé titrování dávky a pečlivé sledování.

Starší pacienti

U starších pacientů je třeba dávku zvyšovat s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U těchto pacientů lze použít amlodipin v normálním dávkování. Změny plazmatických koncentrací

amlodipinu nekorelují se stupněm poruchy funkce ledvin. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vztahující se k ramiprilu:

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo

hemofiltrace,

při

použití

některých

vysoce

propustných

membrán

(např.

polyakrylonitrilové

membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou s dextran-sulfátem z důvodu zvýšeného rizika

závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného

typu dialyzační membrány nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv. Souběžné užívání

ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika angioedému.

(viz body 4.3 a 4.4).

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, draslík šetřící diuretika a další léčivé látky zvyšující hladinu draslíku v plazmě

(včetně antagonistů angiotenzinu II, takrolimu, cyklosporinu):

Může se vyskytnout hyperkalémie,

proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru. Při podávání ramiprilu společně s dalšími látkami,

které zvyšují sérové kalium, jako je trimethoprim a kotrimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), je

zapotřebí opatrnost, protože o trimethoprimu je známo, že se chová jako kalium šetřící diuretikum

jako amilorid. Proto není kombinace ramiprilu s výše uvedenými přípravky doporučena.

Cyklosporin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a cyklosporinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Antihypertenziva

(např.

diuretika)

a

jiné

látky

snižující

krevní

tlak

(např.

nitráty,

tricyklická

antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin,

terazosin): Je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-

aldosteron (RAAS) inhibitory ACE, blokátory receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenem

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí

kombinovaného

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin

nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Vazopresorická sympatomimetika a další látky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin),

které mohou snižovat antihypertenzní účinek ramiprilu:

Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou

měnit počet krvinek:

Zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia zvýšena.

Hladina lithia se musí monitorovat.

Antidiabetika včetně inzulínu:

Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

glykémii.

Nesteroidní

antiflogistika

(NSAID)

a

kyselina

acetylsalicylová:

třeba

očekávat

oslabení

antihypertenzního účinku ramiprilu. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke

zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (viz bod 4.4).

Vztahující se k amlodipinu:

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

CYP3A4 inhibitory: Současné užívání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4

(inhibitory proteázy, azolová antimykotika, makrolidy jako erythromycin, verapamil nebo diltiazem)

může významně zvýšit expozici amlodipinu. Klinické důsledky těchto farmakokinetických odchylek

mohou být výraznější u starších pacientů. Může být proto nutné pacienty klinicky sledovat a dávku

upravit.

Klarithromycin: Klarithromycin je inhibitor CYP3A4. U pacientů užívajících klarithromycin současně

s amlodipinem

existuje

zvýšené

riziko

hypotenze.

Jestliže

amlodipin

podáván

současně

s klarithromycinem, doporučuje se pečlivě pacienty sledovat.

Induktory CYP3A4: Při souběžné léčbě se známými induktory CYP3A4 se mohou měnit plazmatické

koncentrace

amlodipinu.

Proto

zapotřebí

během

souběžné

léčby,

zejména

silnými

induktory

CYP3A4 (např. rifampicin, třezalka tečkovaná), a po ní monitorovat krevní tlak a případně zvážit

úpravu dávky.

Současné podávání amlodipinu s grapefruitem či grapefruitovou šťávou se nedoporučuje, protože

u některých pacientů může vést k vyšší biologické dostupnosti amlodipinu působící větší pokles

krevního tlaku.

Dantrolen (infuze): U zvířat byly po podání verapamilu a intravenózního dantrolenu pozorovány

letální ventrikulární fibrilace a kardiovaskulární kolaps v souvislosti s hyperkalémií. Z důvodu

možného rizika hyperkalemie je nutné se u pacientů náchylných ke vzniku maligní hypertermie

a během léčby maligní hypertermie vyvarovat souběžnému podání blokátorů kalciového kanálu, jako

je amlodipin.

Účinky amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinky

amlodipinu

snížení

krevního

tlaku

zesilují

účinky

jiných

léčivých

přípravků

s antihypertenzními vlastnostmi.

Takrolimus: Při současném podávání amlodipinu a takrolimu existuje riziko zvýšení hladiny takrolimu

krvi,

avšak

farmakokinetický

mechanismus

této

interakce

není

úplně

známý.

Při

podávání

amlodipinu pacientovi léčenému takrolimem je zapotřebí sledovat hladinu takrolimu v krvi a v případě

potřeby dávku takrolimu upravit. Je to z důvodu zabránění toxicitě takrolimu.

mTOR

inhibitory

(Mechanistic

Target

of

Rapamycin):

mTOR

inhibitory,

jako

sirolimus,

temsirolimus a everolimus, jsou substráty CYP3A. Amlodipin je slabým inhibitorem CYP3A. Při

souběžném použití inhibitorů mTOR může amlodipin zvýšit expozici inhibitorů mTOR.

Cyklosporin: Nebyly provedeny žádné studie interakcí s cyklosporinem a amlodipinem u zdravých

dobrovolníků nebo jiných populací vyjma pacientů po renální transplantaci, u nichž bylo pozorováno

variabilní zvýšení minimální koncentrace cyklosporinu (v průměru 0 %-40 %). Je třeba uvážit

sledování hladin cyklosporinu u pacientů po renální transplantaci léčených amlodipinem a podle

potřeby snížit dávku cyklosporinu.

Simvastatin: Současné podávání vícenásobných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vedlo

zvýšení

expozice

simvastatinu

porovnání

samostatným

simvastatinem.

pacientů

užívajících amlodipin je denní dávka simvastatinu limitována 20 mg.

V klinických studiích interakcí neovlivnil amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu ani

warfarinu.

4.6

Fertili

ta, těhotenství a kojení

Vzhledem k účinkům jednotlivých složek v tomto kombinovaném přípravku na těhotenství a kojení:

Přípravek Ramladio se nedoporučuje užívat v prvním trimestru těhotenství a je kontraindikován ve

druhém a třetím trimestru těhotenství.

Přípravek Ramladio se nedoporučuje užívat během kojení. Při rozhodování o tom, zda pokračovat

v kojení nebo ho přerušit, nebo zda pokračovat v léčbě přípravkem Ramladio nebo ji přerušit, je třeba

zvážit přínos kojení pro dítě a přínos léčby amlodipinem pro matku.

Těhotenství

Vztahující se k ramiprilu:

Nedoporučuje se užívat přípravek Ramladio v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání

přípravku ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru

těhotenství

nebyl

přesvědčivý,

přesto

malé

zvýšení

rizika

nelze

vyloučit.

Pokud

pokračování léčby ACE inhibitorem nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být pacientky plánující

otěhotnění

převedeny

jinou

antihypertenzní

léčbu

ověřeným

bezpečnostním

profilem

používání v těhotenství. Po zjištění těhotenství musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena,

a pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že léčba ACE inhibitory během druhého a třetího trimestru těhotenství způsobuje u lidí

fetotoxicitu

(snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná

osifikace lebky) a

neonatální

toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům

druhého

trimestru

těhotenství,

doporučuje

ultrazvuková

kontrola

funkce

ledvin

lebky.

Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně sledováni kvůli možné

hypotenzi, oligurii a hyperkalemii (viz také body 4.3 a 4.4).

Vztahující se k amlodipinu:

Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena.

Ve studiích se zvířaty byla při podání vysokých dávek pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3).

Proto se jeho použití v těhotenství doporučuje pouze tehdy, pokud neexistuje jiná bezpečnější

alternativa a pokud onemocnění samo o sobě vede k většímu riziku pro matku a plod.

Kojení

Vztahující se k ramiprilu:

Vzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se ramipril

nedoporučuje a je upřednostňována alternativní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při

kojení, a to hlavně v případě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

Vztahující se k amlodipinu:

Amlodipin je vylučován do mateřského mléka. Množství, které z matky přejde do kojence, má odhad

interkvartilního rozpětí 3-7 % (max. 15 %) mateřské dávky. Účinek amlodipinu na kojence není

známý. Rozhodnutí, zda pokračovat či přerušit kojení, nebo zda pokračovat či přerušit užívání

amlodipinu, má záviset na zvážení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby amlodipinem pro matku.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly pozorovány reverzibilní biochemické

změny v hlavičce spermie. Klinické údaje o možném vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou dostatečné.

V jedné studii s potkany byly pozorovány nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Ramladio může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Některé nežádoucí příhody (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať, bolest hlavy,

únava)

mohou

zhoršit

schopnost

pacienta

soustředit

reagovat,

proto

představují

riziko

v situacích, kdy jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může k tomu dojít především na začátku léčby nebo při převádění z jiných léčivých přípravků. Je

nutná opatrnost, zvláště na začátku léčby.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Součástí

bezpečnostního

profilu

ramiprilu

výskyt

přetrvávajícího

suchého

kašle

reakcí

souvisejících s hypotenzí. Mezi závažné nežádoucí účinky patří cévní mozková příhoda, infarkt

myokardu, angioedém, hyperkalemie, porucha funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní

reakce a neutropenie/agranulocytóza.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky během léčby amlodipinem jsou somnolence, závrať, bolest hlavy,

palpitace, zrudnutí, bolesti břicha, nauzea, otok kotníků, edém a únava.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence nežádoucích účinků je definována s použitím následující konvence:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Během samostatné léčby ramiprilem nebo amlodipinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Třída

orgánových

systémů

Frekvence

Ramipril

Amlodipin

Poruchy

krve

lymfatického systému

Méně časté

Eozinofilie

Vzácné

Snížený počet leukocytů

(včetně neutropenie nebo

agranulocytózy),

snížený

počet

erytrocytů,

pokles

hemoglobinu,

snížený

počet trombocytů

Velmi vzácné

Leukocytopenie,

trombocytopenie

Není známo

Selhání

kostní

dřeně,

pancytopenie,

hemolytická anemie

Poruchy

imunitního

systému

Velmi vzácné

Alergické reakce

Není známo

Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce,

zvýšené

antinukleární

protilátky

Endokrinní poruchy

Není známo

Syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického

hormonu (SIADH)

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Zvýšená hladina draslíku

v krvi

Méně časté

Anorexie, snížená chuť k

jídlu

Velmi vzácné

Hyperglykémie

Není známo

Snížená hladina sodíku v

krvi

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Depresivní

nálada,

úzkost, nervozita, neklid,

poruchy

spánku

včetně

somnolence

Nespavost, změny nálady

(včetně úzkosti), deprese

Vzácné

Stav zmatenosti

Zmatenost

Není známo

Poruchy pozornosti

Poruchy

nervového

systému

Časté

Bolest hlavy, závrať

Somnolence,

závrať,

bolest

hlavy

(zvláště

Třída

orgánových

systémů

Frekvence

Ramipril

Amlodipin

začátku léčby)

Méně časté

Vertigo,

parestezie,

ageuzie, dysgeuzie

Tremor,

dysgeuzie,

synkopa,

hypestezie,

parestezie

Vzácné

Tremor,

poruchy

rovnováhy

Velmi vzácné

Hypertonie,

periferní

neuropatie

Není známo

Mozková

ischemie

včetně

cévní

mozkové

příhody

tranzitorní

ischemické

ataky,

zhoršené

psychomotorické

schopnosti,

pocit

pálení,

parosmie

Extrapyramidová porucha

Poruchy oka

Méně časté

Porucha

zraku

včetně

rozmazaného vidění

Porucha

zraku

(včetně

diplopie)

Vzácné

Konjunktivitida

Poruchy

ucha

labyrintu

Méně časté

Tinitus

Vzácné

Porucha sluchu, tinitus

Srdeční poruchy

Časté

Palpitace

Méně časté

Ischemie

myokardu

včetně

anginy

pectoris

nebo infarktu myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace, periferní edém

Arytmie

(včetně

bradykardie,

ventrikulární

tachykardie

a fibrilace síní)

Velmi vzácné

Infarkt myokardu

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze,

snížený

ortostatický

krevní

tlak,

synkopa

Zrudnutí

Méně časté

Zrudnutí

Hypotenze

Vzácné

Vaskulární

stenóza,

hypoperfuze, vaskulitida

Velmi vzácné

Vaskulitida

Není známo

Raynaudův fenomén

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

Časté

Neproduktivní

dráždivý

kašel,

bronchitida,

sinusitida, dyspnoe

Dyspnoe

Méně časté

Bronchospasmus

včetně

zhoršení

astmatu,

neprůchodný nos

Kašel, rinitida

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Zánět

gastrointestinálního

traktu,

poruchy

trávení,

břišní

diskomfort,

dyspepsie,

průjem,

nauzea, zvracení

Bolest

břicha,

nauzea,

dyspepsie,

porucha

vyprazdňování

střev

(včetně průjmu či zácpy)

Méně časté

Pankreatitida (při užívání

inhibitorů

byly

velmi výjimečně hlášeny

případy

fatálním

průběhem),

zvýšené

Zvracení, sucho v ústech

Třída

orgánových

systémů

Frekvence

Ramipril

Amlodipin

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého

střeva,

bolest

horní

části

břicha

včetně

gastritidy, zácpa, sucho v

ústech

Vzácné

Glositida

Velmi vzácné

Pankreatitida,

gastritida,

hyperplazie dásní

Není známo

Aftózní stomatitida

Poruchy

jater

žlučových cest

Méně časté

Zvýšené hladiny jaterních

enzymů

a/nebo

konjugovaného bilirubinu

Vzácné

Cholestatická

žloutenka,

poškození

jaterních

buněk

Velmi vzácné

Hepatitida,

žloutenka,

zvýšení

jaterních

enzymů*

Není známo

Akutní

selhání

jater,

cholestatická

nebo

cytolytická

hepatitida

(velmi

výjimečně

fatálním průběhem)

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Časté

Vyrážka,

hlavně

makulopapulární

Méně časté

Angioedém;

velmi

výjimečně

může

být

obstrukce dýchacích cest

důsledku

angioedému

fatální;

pruritus,

hyperhidróza

Alopecie, purpura, změna

barvy

kůže,

hyperhidróza,

pruritus,

vyrážka,

exantém,

kopřivka

Vzácné

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka, onycholýza

Velmi vzácné

Fotosenzitivní reakce

Angioedém,

erythema

multiforme,

exfoliativní

dermatitida,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

Quinckeho

edém,

fotosenzitivita

Není známo

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém,

pemfigus,

exacerbace

psoriázy,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní

nebo lichenoidní exantém

nebo enantém, alopecie

Toxická

epidermální

nekrolýza

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy

pojivové tkáně

Časté

Svalový

spasmus,

myalgie

Otok

kotníků,

svalové

křeče

Méně časté

Artralgie

Artralgie, myalgie, bolest

Třída

orgánových

systémů

Frekvence

Ramipril

Amlodipin

Poruchy

ledvin

močových cest

Méně časté

Porucha

funkce

ledvin

včetně

akutního

selhání

ledvin,

zvýšené

vylučování

moči,

zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená

hladina močoviny v krvi,

zvýšená

hladina

kreatininu v krvi

Poruchy

močení,

noční

pomočování,

zvýšená

četnost močení

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

Přechodná

erektilní

impotence, snížení libida

Impotence, gynekomastie

Není známo

Gynekomastie

Celkové

poruchy

reakce v místě aplikace

Velmi časté

Edém

Časté

Bolest na hrudi, únava

Únava, astenie

Méně časté

Pyrexie

Bolest

hrudi,

bolest,

malátnost

Vzácné

Astenie

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení

tělesné

hmotnosti, snížení tělesné

hmotnosti

*nejčastěji odpovídající cholestáze

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Neexistují žádné informace o předávkování ramiprilem/amlodipinem u lidí.

Vztahující se k ramiprilu:

Příznaky

spojené

předávkováním

inhibitory

zahrnují

výraznou

periferní

vazodilataci

(s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardii, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba

důkladně monitorovat, léčba je symptomatická a podpůrná. Navrhovaná opatření zahrnují primární

detoxikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability,

včetně

podání

alfa-1

adrenergních

agonistů

nebo

podání

angiotenzinu

(angiotenzinamid).

Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou z krevního oběhu odstraňuje obtížně.

Vztahující se k amlodipinu:

U lidí jsou zkušenosti s úmyslným předávkováním omezené.

Symptomy

Dostupná

data

ukazují, že

velké

předávkování

může

způsobit nadměrnou

periferní

vazodilataci

a pravděpodobně i reflexní tachykardii. Byla též hlášena výrazná a pravděpodobně prolongovaná

systémová hypotenze vedoucí až k šoku a fatálnímu konci.

Léčba

Klinicky významná hypotenze v důsledku předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní podporu

kardiovaskulárních funkcí, včetně častého monitorování kardiorespiračních funkcí, elevaci dolních

končetin a pozorné sledování objemu cirkulujících tekutin a objemu vyloučené moči.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku mohou být užitečné vasokonstrikční látky, pokud

ovšem jejich aplikace není kontraindikována. K potlačení účinků blokátorů kalciových kanálů je

užitečné podat intravenózně kalcium-glukonát.

V některých případech je užitečné provést výplach žaludku. Bylo prokázáno, že podání aktivního uhlí

zdravým dobrovolníkům až do 2 hodin po požití 10 mg amlodipinu snižuje jeho absorpci.

Vzhledem k tomu, že amlodipin se ve značné míře váže na bílkoviny krevní plazmy, dialýza nemá

větší význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

léčiva

ovlivňující

renin-angiotenzinový

systém,

inhibitory

a blokátory kalciových kanálů, ATC kód: C09BB07

Ramipril

Mechanismus účinku

Ramiprilát,

aktivní

metabolit

proléčiva

ramiprilu,

inhibuje

enzym

dipeptidylkarboxypeptidázu

(synonyma:

angiotenzin

konvertující

enzym,

kinináza

II).

plazmě

tkáních

tento

enzym

katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní

vazodilatátor

bradykinin.

Snížená

tvorba

angiotenzinu

inhibice

štěpení

bradykininu

vede

k vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než

u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti:

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým

změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům

s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vestoje bez kompenzatorního zvýšení tepové

frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzního účinku

za 1 až 2 hodiny, maximálního účinku je obvykle dosaženo 3 až 6 hodin po jednorázovém perorálním

podání. Antihypertenzní účinek po jednorázovém podání přetrvává obvykle 24 hodin.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuální léčbě ramiprilem je obvykle pozorován po 3 až

4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek je setrvalý po dlouhodobém podávání trvajícím

2 roky.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence:

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než

9200 pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se

zvýšeným kardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém

kardiovaskulárním onemocnění

(onemocnění koronárních cév v anamnéze, cévní mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév),

nebo

s diabetem

mellitem

nejméně

ještě

jedním

přídatným

rizikovým

faktorem

(prokázaná

mikroalbuminurie,

hypertenze,

zvýšená

hladina

celkového

cholesterolu,

nízká

hladina

cholesterolu anebo kouření cigaret).

Studie

prokázala,

ramipril

statisticky

významně

snižuje

incidenci

infarktu

myokardu,

úmrtí

z kardiovaskulárních příčin a z důvodu cévní mozkové příhody, ať už se tato onemocnění vyskytují

samotně nebo v kombinaci (primárně kombinovaných stavů).

Tabulka 1. Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko

(95%

interval

spolehlivosti)

p-hodnota

Všichni pacienti

n=4 645

N=4 652

Primárně

kombinované

příhody

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Úmrtí z kardiovaskulární

příčiny

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Cévní mozková příhoda

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundární cíle

Úmrtí z jakékoli příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Potřeba revaskularizace

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace

kvůli

nestabilní

angině

pectoris

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

Hospitalizace

kvůli

selhání srdce

0,88(0,70-1,10)

0,25

Komplikace

související

s diabetem

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání 10 mg

ramiprilu k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3 577 pacientů ve věku ≥55 let

(bez omezení horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším

kardiovaskulárním rizikovým faktorem), s normotenzí nebo hypertenzí.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %)

pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI

[3-40], p=0,027.

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního

nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetem mellitem 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

nebo

blokátorem

receptorů

angiotenzin

pacientů

diabetem

mellitem

typu

a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním

onemocněním,

nebo

obojím.

Studie

byla

předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní

mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem

a zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální

dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Amlodipin

Mechanismus účinku

Amlodipin je inhibitorem transportu kalciových iontů dihydropyridinové skupiny (blokátor pomalých

kalciových

kanálů

neboli

antagonista

kalciových

iontů)

inhibuje

transmembránový

transport

kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého svalstva cévních stěn.

Mechanismus antihypertenzního působení amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na

hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanismus, jímž amlodipin vede k ústupu anginózních bolestí,

nebyl dosud zcela popsán, avšak je známo, že amlodipin snižuje celkový rozsah ischemického

poškození myokardu dvěma mechanismy:

1) Amlodipin dilatuje periferní arterioly a tak snižuje celkovou periferní rezistenci (afterload), proti

níž musí srdce přečerpávat krev. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence zůstává stabilní, snížení

zatížení vede k odlehčení práce srdce a snížení spotřeby energie a kyslíkových nároků v myokardu.

2) Mechanismus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně také dilataci hlavních větví koronárních

tepen a koronárních arteriol, a to jak v normálních, tak i v ischemií postižených oblastech. Důsledkem

této

dilatace

zvýšení

přísunu

kyslíku

myokardu

pacientů

koronárními

spasmy

(Prinzmetalovou čili variantní anginou pectoris).

U pacientů s hypertenzí podávání jedné dávky denně klinicky významně snižuje krevní tlak vleže

i vestoje po dobu celých 24 hodin. Vzhledem k pomalému nástupu účinku však podání amlodipinu

nevede k náhlé hypotenzi.

Podání amlodipinu nebylo asociováno s žádnými nežádoucími metabolickými účinky nebo změnami

koncentrací lipidů v plazmě; podávání amlodipinu je vhodné i u pacientů s astmatem, diabetem či

dnou.

Použití u pacientů se srdečním selháním

Hemodynamické studie a kontrolované klinické studie, při nichž pacienti se srdečním selháním třídy

II-IV podle NYHA podstoupili zátěžový test, ukázaly, že amlodipin nevede ke zhoršení klinického

stavu subjektu hodnocení při stanovení pomocí měření tolerance fyzické zátěže, ejekční frakce levé

komory či klinické symptomatologie.

Z placebem kontrolované studie (PRAISE) vyplynulo, že u pacientů se srdečním selháním stupně

III-IV dle NYHA léčených digoxinem, diuretiky a inhibitory ACE nedošlo po podání amlodipinu ke

zvýšení rizika mortality nebo kombinace mortality a morbidity u pacientů se srdečním selháním.

V následující, dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se

srdečním selhání III. a IV. stupně dle NYHA bez klinických příznaků nebo bez objektivního nálezu

svědčícího pro probíhající ischemickou chorobu srdeční, kteří užívali stabilní dávky ACE inhibitorů,

digitalisu nebo diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na celkovou kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné

skupině pacientů bylo užívání amlodipinu spojeno s častějším hlášením plicního edému.

Studie hodnotící preventivní léčbu infarktu myokardu (ALLHAT)

ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial), dvojitě

slepá,

randomizovaná,

mortalitní-morbiditní

studie

sledovala

srovnání

léčby

novějšími

léčivými

přípravky: amlodipin 2,5-10 mg/den (blokátor kalciového kanálu) nebo lisinopril 10-40 mg/den (ACE

inhibitor),

podávanými

jako

terapie

první

linie,

thiazidovým

diuretikem

chlortalidonem

12,5-25 mg/den při léčbě mírné až středně těžké hypertenze.

Celkem 33 357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 či více let bylo randomizováno a následně sledováno

průměrně po dobu 4,9 let. Pacienti měli minimálně jeden další rizikový faktor ICHS, včetně: infarktu

myokardu nebo cévní mozkové příhody v anamnéze (>6 měsíců před vstupem do studie) nebo jiného

dokumentovaného

aterosklerotického

kardiovaskulárního

onemocnění

(celkem

51,5

diabetu

2. typu

(36,1

cholesterolu

<35

mg/dl

(11,6

hypertrofie

levé

komory

srdeční

diagnostikované na EKG či echokardiografií (20,9 %), kouření cigaret (21,9 %).

Primární cílový parametr byl souborem fatálních koronárních příhod či nefatálních infarktů myokardu.

V tomto primárním sledovaném parametru nebyl zjištěn významný rozdíl mezi léčbou amlodipinem

a chlortalidonem: RR 0,98 95% CI [0,90-1,07] p=0,65. Mezi sekundárními cílovými parametry byla

incidence

srdečního

selhání

(součást

kombinovaného

kardiovaskulárního

cílového

parametru)

významně vyšší ve skupině užívající amlodipin v porovnání se skupinou užívající chlortalidon (10,2 %

vs. 7,7 %, RR 1,38; 95% CI [1,25-1,52] p<0,001). Nicméně, nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl

v celkové mortalitě při léčbě amlodipinem a chlortalidonem. RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Ramipril

Absorpce

Ramipril

perorálním

podání

rychle

vstřebává

gastrointestinálního

traktu:

maximální

plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy

moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy

v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním

podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %. Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného

aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu

plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo

přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Biotransformace

Ramipril

téměř

úplně

metabolizuje

ramiprilát

ester

diketopiperazinu,

kyselinu

diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou

primárně

vylučovány ledvinami. Pokles plazmatické

koncentrace

ramiprilátu je

vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát

prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace

ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl

souvisí se saturační kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance

ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou

koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené

aktivitě jaterních esteráz a plazmatické hladiny ramiprilu byly u těchto pacientů zvýšené. Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Kojení

Při jednorázové perorální dávce 10 mg ramiprilu je množství v mateřském mléce nedetekovatelné.

Účinek opakovaných dávek však není znám.

Amlodipin

Absorpce, distribuce a vazba na bílkoviny v plazmě

Po perorálním podání v terapeutických dávkách je amlodipin dobře resorbován s dosažením vrcholové

plazmatické koncentrace za 6-12 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost se pohybuje

v rozmezí 64-80 %. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. Studie in vitro prokázaly, že přibližně

97,5 % cirkulujícího amlodipinu je navázáno na plazmatické bílkoviny.

Příjem potravy neovlivňuje biologickou dostupnost amlodipinu.

Biotransformace/eliminace

Terminální plazmatický eliminační poločas činí 35-50 hodin a je při jedné denní dávce konzistentní.

Amlodipin je ve značné míře metabolizován na inaktivní metabolity v játrech. Močí se vylučuje

z 10 % v podobě nezměněné substance a ze 60 % ve formě metabolitů.

Použití u poruchy funkce jater

O podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce jater existují pouze velmi omezené klinické

údaje. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou clearance amlodipinu, což má za následek delší

poločas a nárůst AUC o přibližně 40-60 %.

Použití u starších pacientů

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších

subjektů obdobná. Clearance amlodipinu se snižuje, což má za následek zvýšení AUC a prodloužení

eliminačního poločasu u starších pacientů. Podle očekávání došlo v závislosti na věku studované

skupiny u nemocných s městnavým srdečním selháním ke zvýšení AUC a eliminačního poločasu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Ramipril

Po perorálním podání hlodavcům a psům nevykázal ramipril schopnost vyvolat akutní toxicitu.

Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto

tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

důsledku

farmakodynamické

aktivity

ramiprilu

bylo

zaznamenáno

výrazné

zvětšení

juxtaglomerulárního aparátu u psa a opice od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní

dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků. Toxikologické

studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla zhoršená u samic ani u samců potkanů.

Podání

ramiprilu

samicím

potkanů

fetálním

období

období

laktace

způsobilo

nevratné

poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné

hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu. U velmi mladých potkanů bylo pozorováno při jedné dávce ramiprilu

nevratné poškození ledvin.

Amlodipin

Reprodukční toxikologie:

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly zpoždění porodu, prodloužení doby porodu a snížení

přežití

mláďat

při

dávkách

přibližně

vyšších

než

nejvyšší

doporučené dávky

člověka

stanovené dle mg/kg.

Porucha fertility:

Nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu potkanů léčených amlodipinem (samci po dobu 64 dní a samice

po dobu 14 dní před pářením) v dávkách do 10 mg/kg/den (8x* vyšší než je maximální doporučená

dávka u člověka 10 mg na základě mg/m

V jiné studii s potkany, kde samci byli léčeni amlodipin-besylátem po dobu 30 dnů v dávkách

srovnatelných s dávkou pro člověka stanovené dle mg/kg, byly pozorovány snížené plazmatické

hladiny hormonů stimulujících folikuly a testosteronu a rovněž snížení hustoty spermií a počtu zralých

spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze:

U potkanů a myší léčených amlodipinem v potravě po dobu dvou let v koncentracích vypočtených tak,

odpovídaly

denním

úrovním

dávky

0,5;

1,25

mg/kg/den

nebyl

podán

žádný

důkaz

o kancerogenitě. Nejvyšší dávka (u myší obdobná a u potkanů dvojnásobná* než je maximální

doporučená klinická dávka 10 mg na základě mg/m

) byla blízko maximální tolerované dávky u myší,

avšak nikoliv u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné na dávce závislé účinky jak na genové, tak i na chromozomální

úrovni.

*Při hmotnosti pacienta 50 kg

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Hypromelosa 6cP

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Mikrokrystalická celulosa

Magnesium-stearát (E470b)

Tobolka

Tvrdé tobolky 5 mg/5 mg a tvrdé tobolky 10 mg/5 mg

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Černý oxid železitý (E172)

Želatina

Černý potiskový inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný (E525), černý oxid

železitý (E172))

Tvrdé tobolky 5 mg/10 mg

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Želatina

Černý potiskový inkoust (šelak (E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný (E525), černý oxid

železitý (E172))

Tvrdé tobolky 10 mg/10 mg

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Želatina

Bílý potiskový inkoust

(šelak

(E904), propylenglykol (E1520), hydroxid draselný

(E525),

oxid

titaničitý (E171))

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr (OPA/Al/PVC//Al fólie): 30, 50, 60, 90 a 100 tvrdých tobolek, v krabičce.

Jednodávkový blistr (OPA/Al/PVC//PET/Al fólie): 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1 a 100 x 1 tvrdá

tobolka, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ramladio 5 mg/5 mg tvrdé tobolky: 58/569/16-C

Ramladio 5 mg/10 mg tvrdé tobolky: 58/570/16-C

Ramladio 10 mg/5 mg tvrdé tobolky: 58/571/16-C

Ramladio 10 mg/10 mg tvrdé tobolky: 58/572/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. 10. 2017

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace