RAMIPRIL ACTAVIS 10 MG, POR TBL NOB 100X10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
Actavis Nordic A/S, Gentofte
ATC kód:
C09AA05
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100, Obal na tablety
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně.
Registrační číslo:
58/ 285/05-C
Datum autorizace:
2013-06-30

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registracesp.zn. sukls 51825/2009, sukls51824/2009,

sukls51823/2009

a příloha ksp.zn. sukls111862/2009, sukls111863/2009, sukls111859/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RAMIPRIL ACTAVIS2,5mg

RAMIPRILACTAVIS5mg

RAMIPRIL ACTAVIS10mg

Tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeRAMIPRIL ACTAVISa kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekRAMIPRIL ACTAVISužívat

Jak sepřípravekRAMIPRIL ACTAVISužívá

Možné nežádoucí účinky

JakpřípravekRAMIPRIL ACTAVISuchovávat

Další informace

1. CO JERAMIPRIL ACTAVISA KČEMU SE POUŽÍVÁ

RAMIPRILACTAVISobsahujeléčivoulátku,kterásenazýváramipril.Patřídoskupinyléků

nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

RAMIPRIL ACTAVISúčinkuje takto:

snižuje v těle tvorbu látek, které mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy

ulehčuje srdci udržování krevního oběhu v těle.

RAMIPRIL ACTAVISse může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů sledvinami (bezohleduna to,jestli

mátecukrovku nebo ne)

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

jakoléčbanásledujícíposrdečnímzáchvatu(infarktmyokardu)komplikovanémsrdečním

selháním.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETEPŘÍPRAVEKRAMIPRIL

ACTAVISUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekRAMIPRIL ACTAVIS:

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naramipril,kterýkolijinýinhibitorACEnebona

kteroukoli další složku přípravkuRAMIPRIL ACTAVISuvedenou vbodě 6.

Příznakemalergickéreakcemůžebýtvyrážka,obtížespolykánímnebosdýcháním,otokrtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestližejsteněkdyměl/azávažnoualergickoureakci,tzv.„angioedém“.Příznakemmůžebýt

svědění,kopřivka,červenéskvrnynarukou,nohouanebonahrdle,otokhrdlaajazyka,otok

okolo očí a rtů, potíže sdýcháním nebo spolykáním.

pokudchodítenadialýzunebonajinýdruhkrevnífiltrace.LéčbapřípravkemRAMIPRIL

ACTAVISpro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

pokudmátepotížesledvinami,spočívajícívesníženémzásobováníledvinkrví(tzv.stenóza

ledvinové tepny)

pokudjstetěhotnádélenež3měsíce(jevšaklépepřípravekRAMIPRILACTAVISneužívat

ani na počátku těhotenství–viz bod Těhotenství)

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud seVás týká cokolizvýše uvedeného,neužívejtepřípravekRAMIPRIL ACTAVIS. Nejste-li si

jistý(á), zeptejte se svého lékaředříve, než začnetepřípravekRAMIPRIL ACTAVISužívat.

Zvláštní opatrnosti při použitípřípravkuRAMIPRIL ACTAVISje zapotřebí

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami

jestlinemátevelkýúbyteksolínebotekutinvtěle(způsobenýzvracením,průjmem,větším

pocenímnežobvykle,dietousomezenýmpříjmemsoli,dlouhodobýmužívánímdiuretik

[odvodňovací tablety] nebo dialýzou)

jestlinebudetemusetpodstoupitléčbunasníženíalergienaštípnutívčelounebovosou

(desenzibilizace)

zdaVámnebudevdohlednédoběpodávánoanestetikum.Podávásekvůlioperacinebo

zubnímuzákroku.MůžebýtzapotřebípřerušitléčbupřípravkemRAMIPRILACTAVISjeden

den předem- poraďte se proto se svýmlékařem

zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)

jestlinemátekolagenníonemocněnícév,jakojesklerodermienebosystémovýlupus

erythematodes

pokudsedomníváte,žejstetěhotná(nebobystemohlaotěhotnět),musíteotominformovat

lékaře.PodobuprvníchtříměsícůtěhotenstvíseužívánípřípravkuRAMIPRILACTAVIS

nedoporučuje a jeho užívání po 3.měsíci těhotenstvímůžezpůsobit závažné poškozeníVašeho

dítěte, viz bod „Těhotenství a kojení“.

Děti

Udětíadospívajícíchvevěkudo18letseužívánípřípravkuRAMIPRILACTAVISnedoporučuje

vzhledem knedostatku informací pro tuto věkovou skupinu pacientů.

Pokud seVás týká cokoli zvýše uvedeného nebo sinejstejistý(á), zeptejte se svéholékaředříve,než

začnetepřípravekRAMIPRIL ACTAVISužívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu(včetněrostlinných

přípravků).Jetokvůlitomu,žepřípravekRAMIPRILACTAVISmůžeovlivnitúčinekjinýchlékůa

současně některé léky mohou ovlivnit účinek přípravkuRAMIPRIL ACTAVIS.

Jestližeužíváteněkterýznásledujícíchléků,oznamteto,prosím,svémulékaři.Tytolékymohou

zeslabit účinek přípravkuRAMIPRIL ACTAVIS.

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkúlevěodbolestiaprotizánětu(např.nesteroidní

protizánětlivéléky[tzv.NSAID],jakojeibuprofenneboindometacinakyselina

acetylsalicylová).

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkléčběnízkéhokrevníhotlaku,šoku,srdečníhoselhání,

astmatuneboalergií,jakojenapříkladefedrin,noradrenalinneboadrenalin.LékařVámbude

kontrolovat krevní tlak.

Jestližeužíváteněkterýznásledujícíchléků,oznamteto,prosím,svémulékaři.Tytolékymohoupři

současnémužíváníspřípravkemRAMIPRILACTAVISzvýšitpravděpodobnostvýskytu

nežádoucích účinků.

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkúlevěodbolestiaprotizánětu(např.nesteroidní

protizánětlivéléky[tzv.NSAID],jakojeibuprofenneboindometacinakyselina

acetylsalicylová)

Protinádorové léky (chemoterapie)

Léky, které brání organizmu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

Léky,kteréVámmohouzvýšitmnožstvídraslíkuvkrvi,napříkladspironolakton,triamteren,

amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

Alopurinol (používá se na snížení hladinykyseliny močové v krvi)

Prokainamid (používá se při poruchách srdečního rytmu).

Jestliže užíváteněkterýznásledujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři.PřípravekRAMIPRIL

ACTAVISmůže mít vliv na jejich účinek.

Lékynacukrovku,jakojsounapříkladústypodávanélékysnižujícíhladinucukruvkrvia

inzulín.PřípravekRAMIPRIL ACTAVISmůže snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte

hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravkuRAMIPRIL ACTAVIS.

Lithium(používásepřiněkterýchduševníchchorobách).PřípravekRAMIPRILACTAVIS

Vámmůžezvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí pečlivě sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud seVás týká cokolizvýše uvedeného (nebo sinejstejistý/á), řekněte to svémulékaři dříve,než

začnetepřípravekRAMIPRIL ACTAVISužívat.

UžívánípřípravkuRAMIPRIL ACTAVISsjídlemaalkoholem

KonzumacealkoholupřiléčběpřípravkemRAMIPRILACTAVISmůžezpůsobit,žebudete

mítzávratě.Jestližepotřebujetevědět,kolikalkoholumůžetepítvobdobí,kdyužíváte

přípravekRAMIPRIL ACTAVIS, proberte to se svýmlékařem, protože alkoholmůže zvyšovat

účinek léků snižujících krevní tlak.

PřípravekRAMIPRILACTAVISse může užívat spolu sjídlemnebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám

doporučí vysazení přípravkuRAMIPRIL ACTAVISještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte,

že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravkuRAMIPRIL ACTAVISnení vhodné

na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravekRAMIPRIL ACTAVISnesmí

užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. PřípravekRAMIPRIL ACTAVISnení doporučen kojícím

matkáma váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo

nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřiléčběpřípravkemRAMIPRILACTAVISmůžetepociťovatzávrať.Jetopravděpodobnějšína

začátkuléčbypřípravkemRAMIPRILACTAVIS, nebopokudzačínáteužívatvyššídávku.Pokudse

u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

3. JAK SERAMIPRIL ACTAVISUŽÍVÁ

VždyužívejteRAMIPRILACTAVISpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá úvodní dávka je 1,25mg nebo 2,5mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak kompenzován.

Maximální dávka je 10mg jednou denně.

Jestližeužužívátediuretika(odvodňovacítablety),můžeVámlékařpředzahájenímléčby

přípravkemRAMIPRILACTAVISdiuretikavysaditanebosnížitjejichmnožství,kterébudete

užívat.

Na snížení rizika srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice

Obvyklá úvodní dávka je 2,5mg jedenkrát denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení dávky léku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 10mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení potíží s ledvinami

Úvodnídávka může být 1,25mg nebo 2,5mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 5mg nebo 10mgjedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

Obvyklá úvodní dávka je 1,25mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Maximální dávka je 10mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním infarktu

Obvyklá úvodní dávka je 1,25mg jednou denně až 2,5mgdvakrát denně.

Lékař Vám postupně upraví dávku, kterou budete užívat.

Obvyklá dávka je 10mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil/avícepřípravkuRAMIPRIL ACTAVIS, než jste měl/a

Informujtesvéholékařeneboseodeberterovnounalékařskoupohotovostníslužbunebodonejbližší

nemocnice. Cestou k lékaři neřiďte–požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si

s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/aužítpřípravekRAMIPRIL ACTAVIS

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to vobvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/avynechanou tabletu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekRAMIPRILACTAVISnežádoucíúčinky,kterése

alenemusí vyskytnout u každého.

PřestaňteužívatpřípravekRAMIPRILACTAVISajděterovnouklékaři,pokudzpozorujete

jakýkoliznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků–můžebýtnutnéposkytnoutVám

neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok obličeje, rtů nebo hrdla, což může způsobit polykací nebo dýchací obtíže, a dále svědění a

vyrážka. Může se jednato příznaky těžké alergické reakce napřípravekRAMIPRIL ACTAVIS.

Závažnékožníreakce,kekterýmpatřívyrážka,vředyvústech,zhoršenístávajícíhokožního

onemocnění,zčervenání,puchýřeaneboolupováníkůže(jakojeStevens-Johnsonůvsyndrom,

toxickáepidermálnínekrolýza nebo erythema multiforme).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlenýsrdečnítep,nepravidelnýnebozesílenýsrdečnítep(palpitace),bolestnahrudi,tlak

na hrudi nebo závažnější problémy, jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice.

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadnosetvořícímodřiny,krvácenítrvajícídelšídobunežobvykle,jakékolikrvácení(např.

krvácenízdásní),skvrnynakůžiskládajícísezčervenýchtečeknebočastějšívýskytinfekcí

než obvykle, bolest vkrku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může

jít o příznaky onemocněníkrve nebo kostní dřeně.

Silnou bolest žaludku,která můževystřelovatdozad.Může to být příznak pankreatitidy(zánět

slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže

nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky onemocnění jater, jako je např. hepatitida (zánět jater)

nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou

Pokudněkterýnežádoucíúčinekpřecházídotěžšíformynebotrvádélenežněkolikdní,oznamteto,

prosím, svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem)

Bolest hlavy nebo únava.

Závratě.Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkemRAMIPRIL ACTAVISnebo

když začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si

rychle sednete.

Suchý,dráždivýkašel,zánětvedlejšíchnosníchdutin(sinusitida)nebozánětprůdušek

(bronchitida), ztížené dýchání.

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení.

Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat nad povrchkůže.

Bolest na hrudi

Křeče ve svalech nebo bolest svalů.

Vyšší hladina draslíku v krvi (prokázaná krevními testy) než obvykle.

Méně časté nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů léčených tímto lékem)

Problémy s rovnováhou (vertigo).

Svěděníneboneobvyklýpocitnakůži,jakonapř.necitlivost,brnění,píchánínebopálenína

kůži (parestézie).

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

Poruchy spánku.

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid.

Ucpaný nos, potíže sdýcháním nebo zhoršení astmatu.

Otok střevní sliznice, tzv. „intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením

a průjmem.

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho vústech.

Vylučování většího množství moči za den, než je obvyklé.

Intenzivnější pocení než obvykle.

Ztráta nebosnížení chuti kjídlu (anorexie).

Zrychlenýnebonepravidelný srdeční tep. Oteklé rucea nohy. Můžejít o příznak toho, žeVaše

tělo zadržuje více vody než obvykle.

Návaly.

Rozmazané vidění.

Bolest kloubů.

Horečka.

Impotence u mužů, snížená chuť na sexu mužů i žen.

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem.

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientůléčených tímto lékem)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

Červený a oteklý jazyk.

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka.

Problémy snehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů znehtového lůžka).

Kožní vyrážka nebo modřiny.

Skvrny na kůži a studené končetiny.

Zarudlé, svědící, oteklé oči nebo slzení.

Porucha sluchu a zvonění vuších.

Pocit slabosti.

Poklespočtučervenýchkrvinek,bílýchkrvineknebokrevníchdestičeknebokoncentrace

krevního barviva hemoglobinu–prokazuje se krevnímitesty.

Velmi vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 z 10000 pacientůléčených tímto lékem)

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky

Pokudněkterýznásledujícíchnežádoucích účinků přechází do těžší formynebo trvá délenežněkolik

dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním.

Otok úst.

Velmi nízký počet krvinek vkrvi- prokazuje se krevním testem.

Nižší hladina sodíku vkrvinežobvykle–prokazuje se krevním testem.

Prstynarukouanohouměníbarvu,pokudjsoustudené,akdyžseposlézeopětzahřejí,brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

Zvětšení prsů u mužů.

Zpomalené nebo zhoršené reakce.

Pocit pálení.

Změny vnímání vůně.

Vypadávání vlasů.

Pokudsivšimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKRAMIPRIL ACTAVISUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Uchovávejte vpůvodnímobalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekRAMIPRIL ACTAVIS2,5 mg, 5 mg a 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilum.Jednatableta obsahuje 2,5 mg, 5 mg nebo 10 mg ramiprilum.

Pomocnýmilátkamijsou:hydrogenuhličitansodný,monohydrátlaktosy,sodnásůlkroskarmelosy,

předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl–fumarát.

Barviva:žlutýoxidželezitý(E172)(pouze2,5a5mgtablety),červenýoxidželezitý(pouze5mg

tablety).

JakpřípravekRAMIPRIL ACTAVISvypadá a co obsahuje toto balení

RamiprilActavis2,5mg:žluté,ploché,podlouhlé,nepotahovanétablety,orozměrech10x5mm,

srýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 2. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Ramipril Actavis 5 mg:fialové, ploché, podlouhlé, nepotahovanétablety, o rozměrech

8,8 x 4,4 mm, srýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 3. Tablety lze dělit na dvě stejné

poloviny.

RamiprilActavis10mg:bíléažtéměřbílé,ploché,podlouhlé,nepotahovanétablety,orozměrech11x

5,5mm,srýhounajednéstraněanabočníchstěnáchaoznačenéR4.Tabletylzedělitnadvěstejné

poloviny.

Velikosti balení

10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelrozhodnutí o registraci

Actavis Nordic A/S, Gentofte, Dánsko

Výrobci

Actavis hf., Hafnarfjordur, Island

Actavis Ltd., Zejtun, Malta

Actavis Nordic A/S, Gentofte, Dánsko

LéčivýpřípravekjeschválenvčlenskýchstátechEvropskéhohospodářskéhoprostoru(EHP)

pod následujícími názvy:

Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Estonsko a Lotyšsko: Ramipril Actavis

Česká republika, Litva a Slovenská republika: Ramipril Actavis 2,5 mg, Ramipril Actavis 5 mg,

Ramipril Actavis 10 mg.

Island: Ramíl

Polsko, Maďarsko: Vivace

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

18.5.2011

TatopříbalováinformaceneobsahujevšechnyúdajeoVašemléku.Pokudmátejakékoliotázkynebo

si něčím nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Příloha č.2krozhodnutí o změně registracesp.zn. sukls 51825/2009, sukls51824/2009, sukls51823/2009

a příloha ksp.zn. sukls111862/2009, sukls111863/2009, sukls111859/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ramipril Actavis 2,5 mg

Ramipril Actavis 5 mg

Ramipril Actavis 10 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ramiprilum 2,5 mg, 5 mg resp. 10 mg vjedné tabletě

Jedna 2,5 mg tableta obsahuje 150 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).

Jedna 5 mg tableta obsahuje 92 mg laktosy(jako monohydrát laktosy).

Jedna 10 mg tableta obsahuje 184 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).

Úplný seznam pomocných látek vizbod6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety

RamiprilActavis2,5mgjsoužluté,ploché,podlouhlé,nepotahovanétablety,orozměrech10x5mm,srýhou

na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 2.

Ramipril Actavis 5 mg jsoufialové, ploché, podlouhlé, nepotahované tablety, o rozměrech

8,8 x 4,4 mm, srýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 3.

RamiprilActavis10mgjsoubíléažtéměřbílé,ploché,podlouhlé,nepotahovanétablety,orozměrech11x5,5

mm, srýhou na jedné straně a na bočních stěnách a označené R 4.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčbahypertenze

Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

osmanifestnímaterotrombotickýmkardiovaskulárnímonemocněním(anamnézaischemická

choroby srdeční nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

osdiabetem a snejménějedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

Léčba onemocnění ledvin

oincipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie

omanifestníglomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s nejméně

jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

omanifestníglomerulárnínediabetickánefropatiedefinovanámakroproteinurií≥3g/den(vizbod

5.1).

Léčba symptomatického srdečního selhání

Sekundárníprevencepoakutníminfarktumyokardu:sníženímortalityvakutnífáziinfarktu

myokarduupacientůsklinickýmipříznakysrdečníhoselhání,sezačátkemléčby>48hodpo

akutním infarktu myokardu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívatRamipril Actaviskaždý den ve stejnou denní dobu.

RamiprilActavisjemožnéužívatpředjídlem,spolusjídlemanebopojídle,protožepříjempotravynemá

vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Ramipril Actavisje nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení léčby přípravkemRamipril Actavismůže dojít khypotenzi, která je pravděpodobnější upacientů

současněléčenýchdiuretiky.Utěchtopacientůsedoporučujepostupovatsopatrností,neboťtitopacienti

mohou mít depleci objemu a/nebo solí vorganismu.

Pokudjetomožné,mělabybýtdiuretikavysazena2-3dnypředzahájenímléčbypřípravkemRamipril

Actavis(viz bod 4.4).

Upacientů shypertenzí, kterýmnebyla diuretika vysazena, semáléčba přípravkemRamiprilActaviszahájit

vdávce 1,25mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku vséru. Následné dávkováníRamipril

Actavismá být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Ramipril Actavissemůžepoužívatvmonoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv.

Úvodní dávka

LéčbapřípravkemRamiprilActavismázačínatpostupněsdoporučenouúvodnídávkou2,5mgjednou

denně.

Upacientůsvýrazněaktivovanýmsystémemrenin-angiotenzin-aldosteronmůženastatnadměrnýpokles

krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25mg a úvodní léčba musí

probíhat poddohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávkujemožnézdvojnásobitvčasovémintervalu2až4týdnůscílempostupnědosáhnoutpožadovaného

krevníhotlaku.MaximálnípovolenádávkaRamiprilActavisje10mgzaden.Obvyklesedávkapodává

jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5mgRamipril Actavisjednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat vzávislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom anebo

dvoutýdnechléčbydávkuzdvojnásobitapodalšíchdvouažtřechtýdnechjizvýšitnacílovouudržovací

dávku 10mgRamipril Actavisjednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti sdiabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka semápostupnězvyšovat vzávislostina tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech

léčby zdvojnásobit dávku na 2,5mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5mg jednou denně.

Pacienti sdiabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5mgRamipril Actavisjednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávkasemápostupnězvyšovatvzávislostinatom,jakpacientléčbusnáší.Doporučujesepojednomaž

dvoutýdnechléčbyzdvojnásobitdávkuna5mgjednoudenněa potompodalšíchdvouažtřechtýdnechna

10mgRamipril Actavisjednou denně. Cílová denní dávka je 10mg.

Pacienti snediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií≥3g/den

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka semápostupnězvyšovat vzávislostina tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech

léčby zdvojnásobit dávku na 2,5mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5mg jednou denně.

Symptomatické srdeční selhání

Úvodní dávka

U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodnídávka 1,25mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

DávkapřípravkuRamiprilActavissemátitrovatzdvojnásobenímdávkykaždýjedenaždvatýdnyaždo

dosažení maximální denní dávky 10mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka

Uklinickyahemodynamickystabilníchpacientůjepo48hodináchpoinfarktumyokarduúvodnídávka

2,5mgdvakrátdenněpodobutřídnů.Pokudpacientnetolerujeúvodnídávku2,5mg,jetřebamupodat

dávku1,25mgdvakrátdenněpodobudvoudnůapotézvýšitdávkuna2,5mga5mgdvakrátdenně.

Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávka

Dennídávkasepostupnězvyšujezdvojnásobenímdávkyvintervalechjednohoažtřídnů,atoaždo

dosažení cílové udržovací dávky 5mg dvakrát denně.

Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávekza den.

Pokudnelzedávkuzvýšitna2,5mgdvakrátdenně,jetřebaléčbuukončit.Dosudnenídostatekzkušeností

sléčboupacientůstěžkýmsrdečnímselháním(NYHAIV)bezprostředněpoinfarktumyokardu.Bude-li

rozhodnutotytopacientyléčit,doporučujesezahájitléčbunadávce1,25mgjednoudenněapříkaždém

zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti sporuchou funkce ledvin

U pacientů sporuchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

-Pokudjeclearancekreatininu≥60ml/min,nenínutnéupravovatúvodnídávku(2,5mg/den);

maximální denní dávka je 10mg;

-Pokudjeclearancekreatininuvrozsahu30-60ml/min,nenínutnéupravovatúvodnídávku

(2,5mg/den); maximální denní dávka je 5mg;

-Pokud je clearance kreatininu vrozsahu 10-30ml/min, úvodní dávka je 1,25mg/den a maximální denní

dávka je 5mg;

-Uhemodialyzovanýchpacientůshypertenzí:ramipriljemírnědialyzovatelný;úvodnídávkaje

1,25mg/den a maximální denní dávka je 5mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti sporuchou funkce jater(viz bod 5.2)

UpacientůsporuchoufunkcejaterjemožnéléčbupřípravkemRamiprilActaviszahájitpouzepod

důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávkapřípravku Ramipril Actavisje 2,5mg.

Starší pacienti

Úvodnídávkamusíbýtnižšíanáslednátitracedávkymusíbýtpomalejšíkvůlivyššípravděpodobnosti

výskytunežádoucích účinků, a to zejména uvelmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní

dávky ramiprilu na 1,25mg.

Pediatričtí pacienti

Udětíadospívajícíchvevěkudo18letseléčbapřípravkemRamiprilActavisnedoporučujezdůvodu

nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivoulátkunebona kteroukoli pomocnou látkunebo najakýkolijinýinhibitor

ACE (angiotenzin konvertující enzym) (viz bod 6.1)

Angioedémvanamnéze(hereditární,idiopatickýneboangioedémpřipředchozímužitíinhibitoru

ACE neboantagonistů receptoru pro angiotenzinII (AIIRA)

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve snegativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

Významnábilaterální stenóza renálnítepnyanebo stenóza renálnítepnyvjediné funkční ledvině

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Ramipril se nesmí používat u pacientů shypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství

VtěhotenstvínesmíbýtzahájenaléčbainhibitoryACE,jakojenapř.ramipril.Pokudsepokračováníléčby

inhibitoryACEnepovažujevyslovenězanezbytné,musíbýtupacientekplánujícíchotěhotněnízměněna

léčbanaalternativníantihypertenzníléčbusprokázanýmbezpečnostnímprofilempropoužívánívdobě

těhotenství.Jestližesezjistí,žejepacientkatěhotná,musíbýtléčbainhibitoryACEokamžitěukončenaa,

pokud je to vhodné, musí být zahájenanáhradníléčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti smimořádným rizikem hypotenze

Pacienti svýrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

Upacientůsvýrazněaktivovanýmrenin-angiotenzin-aldosteronovýmsystémemexistujerizikoakutního

výraznéhopoklesukrevníhotlakuazhoršenífunkceledvinvdůsledkuinhibiceACE,předevšímpokudje

inhibitorACEanebodiuretikumjakodoprovodnáléčbapodávánpoprvé,anebopokudsepodávápoprvé

zvýšená dávka.

Předpokládatvýznamnouaktivacirenin-angiotenzin-aldosteronovéhosystémuapočítatslékařským

dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

pacienti se závažnou hypertenzí

pacienti s dekompenzovaným městnavýmsrdečnímselháním

pacientishemodynamickyvýznamnoupřítokovouneboodtokovoupřekážkouvlevékomoře(např.

stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

pacienti sunilaterální stenózou renálnítepny, přičemž druhá ledvina je funkční

pacienti,kteřímají,anebounichžmůževzniknoutnedostatektekutinasolí(včetněpacientů

užívajících diuretika)

pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecněsedoporučujepředzahájenímléčbyupravitdehydrataci,hypovolémiinebodeplecisolí(u

pacientůsesrdečnímselhánímsevšakúpravamusídůkladněuvážitsohledemnarizikoobjemového

přeplnění).

Přechodné nebo trvalé srdeční selhání po infarktu myokardu

Pacienti srizikem srdeční anebo mozkové ischémie vpřípadě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

Operace

Tam,kdejetomožné,sedoporučujeukončitléčbuinhibitoryangiotenzinkonvertujícíhoenzymu,jakoje

např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování funkce ledvin

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především vpočátečních týdnech, musí být sledovánafunkce ledvin a

popřípaděupravenodávkování.Zvláštědůkladnésledováníjenutnéupacientůsporuchoufunkceledvin

(vizbod4.2).Rizikozhoršenífunkceledvinexistujehlavněupacientůsměstnavýmsrdečnímselháním

anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8).

Vpřípadě angioedému musí být léčba přípravkemRamipril Actavisukončena.

Okamžitěmusíbýtzahájenaakutníléčba.Musízůstatnapozorovánínejméně12až24hodinapropuštěn

může být až po úplném vymizení příznaků.

UpacientůléčenýchinhibitoryACEvčetněpřípravkuRamiprilActavis(vizbod4.8)bylhlášenintestinální

angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo beztěchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnostazávažnostanafylaktickýchaanafylaktoidníchreakcínahmyzíjedadalšíalergenyse

vdůsledkuinhibiceACEzvyšuje.Předdesenzibilizacíjepotřebazvážitdočasnépozastaveníléčby

přípravkemRamipril Actavis.

Hyperkalemie

UněkterýchpacientůléčenýchinhibitoryACEvčetněpřípravkuRamiprilActavisbylapozorována

hyperkalemie.Kpacientůmsrizikemvýskytuhyperkalemiepatřípacientisrenálníinsuficiencí,starší

pacienti(>70let),pacientisneupravenýmdiabetemmellitemanebopacientiužívajícídraselnésoli,kalium

šetřícídiuretika a dalšíléky zvyšujícíhladinudraslíkuvplazmě, anebo stavy,jakojenapříkladdehydratace,

akutnísrdečnídekompenzace,metabolickáacidóza.Pokudjesoučasnéužívánívýšeuvedenýchléků

považováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinukaliavséru (viz bod 4.5).

Neutropenie / agranulocytóza

Vzácněsevyskytlaneutropenie/agranulocytózastejnějakotrombocytopenieaanémiearovněžbylhlášen

útlumkostnídřeně.Doporučujesesledovatpočetbílýchkrvinek,abybylomožnéodhalitmožnou

leukopenii.Častějšísledováníjedoporučenovpočátečníchfázíchléčbyaupacientůsporuchamifunkce

ledvin,upacientů,kteřímajísoučasněkolagenovéonemocnění(např.lupuserythematodesnebo

sklerodermii)aupacientůléčenýchjinýmipřípravky,kterémohounavozovatzměnykrevníhoobrazu(viz

body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

InhibitoryACEzpůsobujívyššívýskytangioedémuupacientůčernépletivporovnánísostatními.Podobně

jakodalšíinhibitoryACE,můžebýtramiprilméněúčinnýpřisnižováníkrevníhotlakuupacientůčerné

pleti,pravděpodobněkvůlivyššíprevalencihypertenzesnízkouhladinoureninuvčernošsképopulaci

shypertenzí.

Kašel

Při užívání inhibitorů ACE byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po

vsazeníléčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE je třeba zvážit vrámcidiferenciální diagnózy kašle.

4.5 Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělníléčbavedoucíkekontaktukrvesnegativněnabitýmipovrchy,jakonapř.dialýzanebo

hemofiltracepřipoužitíněkterýchvysocepropustnýchdialyzačníchmembrán(např.polyakrylonitrilové

membrány),aaferézalipoproteinůonízkéhustotěsesulfátemdextranuzdůvoduzvýšenéhorizika

závažnýchanafylaktoidníchreakcí(vizbod4.3).Přiléčbětohototypujenutnéuvážitpoužitíjinéhotypu

dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku zjiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Solidraslíku,heparin,kaliumšetřící diuretikaadalší přípravkyzvyšujícíhladinudraslíkuvplazmě(včetně

antagonistůangiotenzinuII,trimetoprimu,takrolimu,cyklosporinu):Můžesevyskytnouthyperkalemie,

proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku vséru.

Antihypertenziva(např.diuretika)ajinélátkysnižujícíkrevnítlak(např.nitráty,tricyklickáantidepresiva,

anestetika,akutnípožitíalkoholu,baklofen,alfuzosin,doxazosin,prazosin,tamsulosin,terazosin):jetřeba

očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorickásympatomimetikaadalšíléky(např.isoproterenol,dobutamin,dopamin,adrenalin),které

mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Ramipril Actavis:Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet

krvinek:zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Solilithia:inhibitoryACEmohousnižovatvylučovánílithia,a protomůžebýttoxicitalithiavyšší.Protoje

třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetikavčetněinzulínu:Mohousevyskytnouthypoglykemickéreakce.Doporučujesesledovat

hladinu glukózy vkrvi.

Nesteroidníprotizánětlivélátkyakyselinaacetylsalicylová:Jetřebaočekávatoslabeníantihypertenzního

účinkupřípravkuRamiprilActavis.SoučasnépodáníinhibitorůACEanesteroidníchprotizánětlivýchléků

může mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladinykaliav krvi.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

NedoporučujeseužívatRamiprilActavisvprvnímtrimestrutěhotenství(vizbod4.4)aužívánívedruhém

atřetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokudjdeorizikoteratogenity,epidemiologickýdůkazpoexpoziciinhibitorůmACEběhemprvního

trimestrutěhotenstvínebylpřesvědčivý,přestonelzevyloučitmalézvýšenírizika.Pokudsepokračování

léčbyACEinhibitorynepovažujevyslovenězanezbytné,musíbýtupacientekplánujícíchotěhotnění

změněnaléčbananáhradníantihypertenzníléčbusprokázanýmbezpečnostnímprofilempropoužívání

vdobětěhotenství.Jestližesezjistí,žejepacientkatěhotná,musíbýtléčbainhibitoryACEokamžitě

ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájenanáhradníléčba.

Jeznámo, že léčbainhibitorem ACE vdobě druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená

funkceledvin,oligohydramnion,retardovanáosifikacelebky)aneonatálnítoxicitu(selháníledvin,

hypotenze,hyperkalemie)(viztakébod5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti).Dojde-li

kexpoziciinhibitorůmACEoddruhéhotrimestru,doporučujesekontrolaledvinalebkyultrazvukem.

Novorozenci,jejichžmatkyužívalyinhibitoryACE,musíbýtdůkladněsledováni,jestliseunich

nevyskytuje hypotenze, oligurienebo hyperkalemie (viz také body 4.3 a 4.4).

Kojení

Vzhledem knedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se ramipril nedoporučuje

ajeupřednostňovánanáhradníléčbaslépeprokázanýmbezpečnostnímprofilempřikojení,atohlavně

vpřípadě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některénežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost

pacientasoustředitseareagovat,aprotopředstavujírizikovsituacích,kdyjsoutytoschopnostiobzvlášť

důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může ktomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení zjiných léčivých přípravků naRamipril

Actavis. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit

vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Součástíbezpečnostníhoprofiluramiprilujevýskytpřetrvávajícíhosuchéhokašleareakcísouvisejících

shypotenzí.Kzávažnýmnežádoucím účinkům patří angioedém,hyperkalemie, zhoršení funkceledvinnebo

jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropenie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);vzácné(≥1/10000až

<1/1000); velmi vzácné (<1/10000), neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit).

Vkaždé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné Neznámé

Srdeční poruchy Ischemie

myokardu

včetně anginy

pectoris anebo

infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace,

periferní edém

Poruchy krve a

lymfatického

systému Eosinofilie Snížený počet

leukocytů

(včetně

neutropenie

anebo

agranulocytó-

zy), snížený

počet

erytrocytů,

pokles

hemoglobinu,

snížený počet

Selháníkostní

dřeně,

pancytopenie,

hemolytická

anémie

Poruchy

nervového

systému Bolest hlavy,

závrať Vertigo,

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie Třes, poruchy

rovnováhy Mozková

ischémie

včetně

ischemického

iktua

tranzitorní

ischemické

ataky,

zhoršené

psychomoto-

rické

schopnosti,

pocit pálení,

parosmie

Poruchy oka Poruchy zraku

včetně

zamlženého

vidění Konjunktiviti-

Poruchy ucha a

labyrintu Zhoršený

sluch, tinitus

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Neproduktivní

dráždivý kašel,

bronchitida,

sinusitida, Broncho-

spasmus včetně

zhoršení

astmatu,

dyspnoe zbytněnínosní

sliznice

Gastrointestinální

poruchy Zánět

gastrointestinál-

ního traktu,

poruchy trávení,

břišní

dyskomfort,

dyspepsie,

průjem, nausea,

Pankreatitida

(při užívání

inhibitorů ACE

byly velmi

výjimečně

hlášeny případy

sfatálním

průběhem),

zvýšené

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého střeva,

bolest vhorní

časti břicha

včetně

gastritidy,

zácpa, sucho

Glositida Aftózní

stomatitida

Poruchy ledvin

amočových cest Porucha funkce

ledvin včetně

akutního

selhání ledvin,

zvýšené

vylučování

moči, zhoršení

již přítomné

proteinurie,

zvýšená

hladina

močoviny v

krvi, zvýšená

hladina

kreatininu v

krvi

Poruchy kůže

apodkožní tkáně Vyrážka, hlavně

makulopapulární Angioedém;

velmi

výjimečně

může být

obstrukce

dýchacích cest

vdůsledku

angioedému

fatální;

pruritus,

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza Reakce z

fotosenzi-

tivity Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

erythema

multiforme,

pemfigus,

zhoršení

psoriázy,

psoriasiform-

dermatitida,

pemfigoidní

nebo

lichenoidní

exantémnebo

enantém,

alopecie

Poruchysvalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně Svalový

spasmus,

myalgie Artralgie

Poruchy

metabolismu a

výživy Zvýšená hladina

kaliav krvi Anorexie,

snížená chuť

kjídlu Snížená

hladinanatria

v krvi

Cévní poruchy Hypotenze,

ortostatické

sníženíkrevního

tlaku, synkopa Zčervenání Vaskulární

stenóza,

hypoperfúze,

vaskulitida Raynaudův

fenomén

Celkové poruchy

a reakce vmístě

aplikace Bolest na hrudi,

únava Pyrexie Astenie

Poruchy

imunitního

systému Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce,

zvýšený titr

antinukleár-

níchprotilátek

Poruchy jater a

žlučových cest Zvýšené

hladiny

jaterních

enzymů a/nebo

konjugovaného

bilirubinu Cholestatická

žloutenka,

hepatocelulár-

ní poškození Akutní

selhání jater,

cholestatická

nebo

cytolytická

hepatitida

(velmi

výjimečně

sfatálním

průběhem)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů Přechodná

erektilní

dysfunkce,

snížené libido Gynekomas-

Psychiatrické

poruchy Zhoršená

nálada, úzkost,

nervozita,

neklid, poruchy

spánku včetně

somnolence Stav

zmatenosti Poruchy

pozornosti

4.9 Předávkování

KpříznakůmspojenýmspředávkovánímACEinhibitorymůžepatřitvýraznáperifernívasodilatace(s

výraznouhypotenzí,šokem),bradykardie,poruchyelektrolytůaselháníledvin.Pacientajetřebadůkladně

monitorovat,léčbajepodpůrnáasymptomatická.Navrhovanáopatřenízahrnujíprimárnídetoxikaci

(výplachžaludku,podáníadsorbentů)a opatřeníproobnovuhemodynamickéstability,včetněpodáníalfa-1

adrenergníchagonistůnebopodáníangiotenzinuII(angiotenzinamid).Ramiprilát,aktivnímetabolit

ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje zkrevního oběhu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné, ATC kód: C09AA05.

Mechanizmus účinku

Ramiprilát,aktivnímetabolitproléčivaramiprilu,inhibujeenzymdipeptidylkarboxypeptidázuI(synonyma:

angiotenzinkonvertujícíenzym,kininázaII).Vplazměavtkáníchtentoenzymkatalyzujepřeměnu

angiotenzinuInaaktivnívasokonstrikčnílátkuangiotenzinIIaštěpíaktivnívasodilatátorbradykinin.

Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede kvasodilataci.

JelikožangiotenzinIIstimulujetakéuvolňováníaldosteronu,vyvoláváramiprilátsníženísekrece

aldosteronu.PrůměrnáodpověďnamonoterapiiinhibitoremACEbylanižšíupacientůčernépleti

(afrokaribskápopulace)shypertenzí(obvyklejdeopopulacishypertenzísnízkouhladinoureninu)nežu

pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti

Podáníramipriluvyvolávávýraznésníženíperiferníarteriálnírezistence.Obvyklenedocházíkvelkým

změnámvrenálnímplazmatickémprůtokuavglomerulárnífiltraci.Podáváníramiprilupacientůms

hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.

Uvětšiny pacientůdochází pojednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku během1

až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin.

Maximálníantihypertenzníúčinekpřipokračovánívpodáváníramiprilujeobvyklepozorovánpo3až4

týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Srdeční selhání

Kroměběžnéléčbydiuretikyavolitelnýmisrdečnímiglykosidybylaprokázánaúčinnostramipriluu

pacientůsfunkčnítřídouII-IVNewYorkHeartAssociation.Léčivomělopřínosnéúčinkynasrdeční

hemodynamiku(sníženýplnicítlaklevéapravékomory,sníženácelkováperifernívaskulárnírezistence,

zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/nefroprotekce

Bylaprovedenapreventivníplacebemkontrolovanástudie(studieHOPE),kterázahrnovalavícenež9200

pacientů,jimžbylkestandardníléčběpřidávánramipril.Dostudiebylizařazenipacientisezvýšeným

kardiovaskulárnímrizikembuďpoaterotrombotickémkardiovaskulárnímonemocnění(ischemickáchoroba

srdečnívanamnéze,cévnímozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo sdiabetem mellitem a

nejméněještějednímpřídatnýmrizikovýmfaktorem(prokázanámikroalbuminurie,hypertenze,zvýšená

hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření cigaret).

Studieprokázala,žeramiprilstatistickyvýznamněsnižujeincidenciinfarktumyokardu,úmrtí

zkardiovaskulárníchpříčinazdůvoducévnímozkovépříhody,samotnýchakombinovaných(primárně

kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril Placebo Relativní riziko

(95% interval

spolehlivosti p-

hodnota

Všichni pacienti n=4 645 N=4 652

Primárníkombinovanépříhody 14,0 17,8 0,78 (0,70-0,86) <0,001

Infarktmyokardu 9,9 12,3 0,80 (0,70-0,90) <0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny 6,1 8,1 0,74 (0,64-0,87) <0,001

Cévní mozková příhoda 3,4 4,9 0,68 (0,56-0,84) <0,001

Sekundárnívýsledné parametry

Úmrtí zjakékoli příčiny 10,4 12,2 0,84 (0,75-0,95) 0,005

Nutnostrevaskularizace 16,0 18,3 0,85 (0,77-0,94) 0,002

Hospitalizacepronestabilní anginu

pectoris 12,1 12,3 0,98 (0,87-1,10) NS

Hospitalizacepro srdeční selhání 3,2 3,5 0,88 (0,70-1,10) 0,25

Komplikacediabetu 6,4 7,6 0,84 (0,72-0,98) 0,03

StudieMICRO-HOPE,předdefinovanápodstudiestudieHOPE,zkoumalaúčinekpřidáníramiprilu10mgk

současnémuléčebnémurežimuvporovnánísplacebemu3577pacientůvevěkunejméně≥55let(bez

omezeníhorníhranicevěku)spřevahoupacientůsdiabetem2.typu(aalespoňjednímdalším

kardiovaskulárním rizikovým faktorem), snormálním anebo svysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4%) pacientů

užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24%; 95% CI [3-40], p=0,027.

Multicentrická,randomizovaná,dvojitězaslepená,placebemkontrolovanáklinickástudieREINs

paralelnímiskupinamibylazaměřenanavyhodnoceníúčinkuléčbyramiprilemnarychlostpoklesu

glomerulárnífiltrace(GFR).Studiesezúčastnilo352normotenzníchnebohypertenzníchpacientů(vevěku

18-70let),kteřímělimírnou(tj.průměrnýmvylučovánímproteinuvmoči>1a<3g/24h)nebotěžkou

proteinurii(≥3g/24h)zapříčiněnouchronickounediabetickounefropatií.Oběskupinypacientůbyly

prospektivně stratifikovány.

Základníanalýzapacientůsnejtěžšíproteinurií(vtétoskupiněpacientůbylastudiepředčasněukončena

kvůlipřínosuveskupině sramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesuglomerulární filtraceza měsíc

bylanižšípřiužíváníramipriluvporovnánísplacebem;-0,54(0,66)proti-0,88(1,03)ml/min/měsíc,

p=0,038.Rozdílmeziskupinamibyl0,34[0,03-0,65]zaměsícakolem4ml/min/rok;23,1%pacientůve

skupiněsramiprilemdosáhlokombinovanýsekundárnívýslednýparametrzdvojnásobenívýchozí

koncentracekreatininuvsérua/nebokonečnéhostádiaonemocněníledvin(potřebadialýzynebo

transplantace ledvin), zatímco ve skupině splacebem to bylo 45,5% pacientů (p=0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

DostudieAIREbylozařazenovícenež2000pacientůspřechodnými/přetrvávajícímiklinickýmipříznaky

srdečníhoselhánípozjištěnéminfarktumyokardu.Léčbaramiprilembylazahájena3 až10dnípoakutním

infarktumyokardu.Studieukázala,žepouplynutíčasusledovánívprůměru15měsícůbylamortalitau

pacientůléčenýchramiprilem16,9%oproti22,6%upacientů,kteřídostávaliplacebo.Znamenáto,že

absolutní snížení mortality bylo5,7% a snížení relativního rizika 27% (95%CI [11-40%]).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolizmus

Absorpce

Ramiprilsepoperorálnímpodánírychlevstřebávázgastrointestinálníhotraktu:maximálníplazmatické

koncentraceramiprilujedosaženovprůběhujednéhodiny.Nazákladěúdajůanalýzymočejerozsah

absorpcenejméně56%aabsorpcenenívýznamněovlivněnapřítomnostípotravyvgastrointestinálním

traktu.Biologickádostupnostaktivníhometabolituramiprilátujepoperorálnímpodání2,5mga5mg

ramiprilu 45%.

Vrcholovéplazmatickékoncentraceramiprilátu,jedinéhoaktivníhometabolituramiprilu,jedosaženoza2-

4 hodiny po užití ramiprilu.Ustálenéhostavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užitíobvyklýchdávek

ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73% ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56%.

Metabolizmus

Ramipril se téměř úplněmetabolizujena ramiprilát aesterdiketopiperazinu, kyselinudiketopiperazinovou a

glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Poklesplazmatickékoncentraceramiprilátujevícefázový.ProsvousilnousaturovatelnouvazbunaACEa

slaboudisociacizenzymumáramiprilátprodlouženouterminálníeliminačnífázipřivelminízkých

plazmatických koncentracích.

Povícenásobnýchdávkáchramiprilupodávanýchjednoudenněbylúčinnýpoločaskoncentraceramiprilátu

13-17hodinpodávkách5-10mgadelšíponižšíchdávkách1,25-2,5mg.Tentorozdílsouvisíse

saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Kojení

Přijednorázovéperorálnídávce10mgramiprilujehladinaramipriluvmateřskémmlékunedetekovatelná.

Účinek opakovaných dávek všaknení znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)

Upacientůsezhoršenoufunkcíledvinjerenálníexkreceramiprilátusníženáa renálníclearanceramiprilátu

proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu,

která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolizmus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě

jaterníchesterázaplazmatickáhladinaramiprilujeutěchtopacientůzvýšená.Maximálníkoncentrace

ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti přípravku

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné.

Studieschronickýmperorálnímpodávánímbylyprováděnynapotkanech,psechaopicích.Utěchtotří

druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

Vdůsledkufarmakodynamickéaktivityramiprilubylozaznamenánovýraznézvětšeníjuxtaglomerulárního

aparátuupsaaopice,oddenníchdávek250mg/kg/den.Potkanitolerovalidennídávky2mg/kg/den,psi

2,5mg/kg/den a opice 8mg/kg/den bez škodlivých účinků.

Studiereprodukčnítoxicityupotkana,králíkaaopiceneprokázalyžádnéteratogennívlastnosti.Fertilita

nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců.

Podáníramiprilusamicímpotkanůvdenníchdávkách50mg/kgtělesnéhmotnostinebovyššíchvefetálním

období a v období laktace způsobiloireverzibilnípoškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat.

Rozsáhlétestovánímutagenityspoužitímněkolikatestovacíchsystémůneprokázalomutagenníani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Hydrogenuhličitansodný,monohydrátlaktosy,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičnýškrob,

natrium-stearyl–fumarát

Barviva:žlutýoxidželezitý(E172)(pouze2,5a5mgtablety),červenýoxidželezitý(E172)(pouze5mg

tablety).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní upozornění pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C,

Blistry: Uchovávejte v původním obalu

6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistr (Al/Al)

Velikostbalení: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod na použití přípravku, zacházení sníma kjeho likvidaci

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Nordic A/S

Gentofte

Dánsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ramipril Actavis 2,5 mg: 58/283/05-C

Ramipril Actavis 5 mg: 58/284/05-C

Ramipril Actavis 10 mg: 58/285/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.8.2005/ 3.6.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.5.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace