RAMICARD Tvrdá tobolka 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
ATC kód:
C09AA05
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL
Přehled produktů:
RAMICARD 5
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 575/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00

sp. zn. sukls24573/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

RAMICARD 5

RAMICARD 10

tvrdé tobolky

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má- li stejné příznaky známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1) Co je Ramicard a k čemu se používá

2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat

3) Jak se Ramicard užívá

4) Možné nežádoucí účinky

5) Jak přípravek Ramicard uchovávat

6) Obsah balení a další informace

1. Co je Ramicard a k čemu se používá

Ramicard obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory

ACE (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramicard účinkuje takto:

- snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

- uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

- ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramicard se může používat:

- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

- ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

- ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte

cukrovku nebo ne)

- k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

- jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním

selháním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat

Neužívejte přípravek Ramicard:

- jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění,

kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže

s dýcháním nebo s polykáním.

- pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramicard pro

Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

- pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální

stenóza)

- během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod “Těhotenství a kojení”)

- pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

- pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení

krevního tlaku obsahujícím alskiren

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramicard. Nejste-li si jistý(á), zeptejte

se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramicard se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

- pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami

- pokud máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací

tablety) nebo dialýzou)

- pokud budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)

- pokud Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu

zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramicard jeden den předem - poraďte se proto se

svým lékařem

- pokud máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)

- pokud máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes

- pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

- blokátory receptorů pro angiotenzi II (ARB) (take známé jako sartany – například valsartan,

telmisartan, ibersartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

- aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů

(např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Ramicard”

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu

prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci

těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje, protože

bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete Ramicard užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ramicard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že přípravek Ramicard může ovlivnit způsob účinku

jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramicard.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit

účinek přípravku Ramicard:

- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky

(tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

- Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo

alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při

současném užívání s přípravkem Ramicard zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky

(tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

- Protinádorové léky (chemoterapie)

- Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

- Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

- Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid,

draselné soli a heparin (na ředění krve)

- Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

- Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

- Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramicard může

mít vliv na jejich účinek.

- Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.

Ramicard může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání léku

Ramicard.

- Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramicard Vám může zvýšit množství lithia v

krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz take informace v bodě

“Neužívejte přípravek Ramicard” a “Upozornění a opatření”)

Přípravek Ramicard s jídlem, pitím a alkoholem

- Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramicard může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se

Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy

užíváte přípravek Ramicard, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků

snižujících krevní tlak.

- Ramicard se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

V prvních 12. týdnech těhotenství byste přípravek Ramicard neměla užívat a od 13. týdne

těhotenství tento přípravek užívat nesmíte vůbec, jelikož by mohl způsobit závažné poškození

Vašeho dítěte.

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ramicard, neprodleně to oznamte svému lékaři.

Před plánovaným těhotenstvím byste měla být převedena na vhodnou alternativní léčbu.

Kojení

Pokud kojíte, neměla byste přípravek Ramicard užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při

léčbě

přípravkem

Ramicard

můžete

pociťovat

závrať.

to pravděpodobnější

začátku

léčby

přípravkem Ramicard, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte

ani neobsluhujte žádné stroje.

3. Jak se Ramicard užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

- Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

- Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

- Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Pro dávky nedosažitelné s použitím přípravku Ramicard jsou k dispozici jiné léčivé přípravky se stejnou

účinnou látkou.

Léčba vysokého krevního tlaku

- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

- Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.

- Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

- Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem

Ramicard diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

- Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

- Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

- Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

- Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

- Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

- Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

- Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší lidé

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramicard, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice

neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař

věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramicard

- Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

- Nezdvojnásobujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte

užívat Ramicard

a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete

jakýkoli z následujících

závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou

pomoc:

- Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a

vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramicard.

- Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

- Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na

hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

- Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

- Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z

dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v

krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví

nebo kostní dření.

- Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky

břišní).

- Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí

(žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození

jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

- Bolest hlavy nebo pocit únavy

- Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard nebo když začnete

užívat vyšší dávku.

- Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle

sednete.

- Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida),

ztížené dýchání

- Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

- Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže

- Bolest na hrudníku

- Křeče ve svalech nebo bolest svalů

- Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

- Problémy s rovnováhou (vertigo)

- Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na

kůži (parestézie)

- Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

- Poruchy spánku

- Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

- Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

- Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem

- Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

- Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé

- Intenzivnější pocení než obvykle

- Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

- Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo

zadržuje více vody než obvykle.

- Zčervenání

- Rozmazané vidění

- Bolest kloubů

- Horečka

- Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

- Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

- Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

- Pocit nejistoty nebo zmatenosti

- Červený a oteklý jazyk

- Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

- Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

- Kožní vyrážka nebo modřiny

- Skvrny na kůži a studené končetiny

- Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

- Porucha sluchu a zvonění v uších

- Pocit slabosti

- Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu –

prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

- vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní,

řekněte to, prosím, svému lékaři.

- Problémy se soustředěním

- Otok úst

- Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem

- Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem

- Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

- Zvětšení prsů u mužů

- Zpomalené nebo zhoršené reakce

- Pocit pálení

- Změny vnímání vůně

- Vypadávání vlasů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ramicard uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo obalu za "EXP". Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ramicard obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilum (ramipril)

RAMICARD 5: ramiprilum 5 mg v jedné tobolce.

RAMICARD 10: ramiprilum 10 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky jsou:

Předbobtnalý škrob, želatina a barviva černý oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171), indigokarmín

(E132) a žlutý oxid železitý (E172).

Černý inkoust na tobolkách obsahuje ještě šelak, černý oxid železitý a antifoam.

Jak přípravek Ramicard vypadá a co obsahuje toto balení

RAMICARD 5: tobolky mají světle zelené víčko, označené "R" a světle šedé tělo označené "5".

RAMICARD 10: tobolky mají tmavě zelené víčko, označené "R" a světle šedé tělo označené "10".

Balení:

Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 nebo 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur

Island

Klocke Verpackungs-Service GmbH

Max-Becker Strasse 6, 76356 Weingarten

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

RAMICARD 5/ 10 mg tvrdé tobolky

Maďarsko:

RAMICARD 5 / 10

Velká Británie:

Ramipril 5 / 10 mg Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.2.2015

Tato příbalová informace neobsahuje všechny informace o Vašem léku. Pokud máte další otázky nebo si

nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

1/17

Sp.zn.sukls184870/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RAMICARD 5

RAMICARD 10

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

RAMICARD 5: ramiprilum 5 mg v jedné tobolce.

RAMICARD 10: ramiprilum 10 mg v jedné tobolce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.

RAMICARD 5: želatinová tobolka, tělo světle šedé, víčko světle zelené, označená "R" na víčku a "5" na

těle.

RAMICARD 10: želatinová tobolka, tělo světle šedé, víčko tmavě zelené, označená "R" na víčku a "10" na

těle.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba hypertenze

Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

- s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocnění koronárních

tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

- s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

Léčba onemocnění ledvin:

- incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie

- manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s nejméně jedním

dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

- manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod 5.1).

Léčba symptomatického selhání srdce

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu

myokardu u pacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod po akutním infarktu

myokardu

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

2/17

Po zahájení léčby přípravkem Ramicard může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější

u pacientů

současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito pacienti

mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu.

Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem Ramicard

(viz bod 4.4).

U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčba ramiprilem v

dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování

přípravku Ramicard má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Přípravek Ramicard může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv

(viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.

U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný pokles

krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a úvodní léčba

musí probíhat po dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout požadovaného

krevního tlaku. Maximální povolená dávka přípravku Ramicard je 10 mg za den. Obvykle se dávka

podává jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom

anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou

udržovací dávku 10 mg přípravku Ramicard jednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s diabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou

týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg

jednou denně.

3/17

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom až

dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom po dalších dvou až třech týdnech

na 10 mg přípravku Ramicard jednou denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií ≥ 3 g/den

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg ramiprilu jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou

týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg

jednou denně.

Symptomatické selhání srdce

Úvodní dávka

U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka přípravku Ramicard se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do dosažení

maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka

U klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní dávka

2,5 mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba mu podat

dávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denně.

Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávka

Denní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do

dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.

Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.

Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek zkušeností s

léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu myokardu. Bude-li

rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg jednou denně a při každém

4/17

zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

- Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den); maximální

denní dávka je 10 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 5 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální denní

dávka je 5 mg;

- U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je 1,25

mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Ramicard zahájit pouze pod důsledným

lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg ramiprilu.

Starší lidé

Úvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti

výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení

úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětské populace dosud stanovena. Dostupná data pro ramipril jsou

uvedena v bodech 4.8, 5.1, 5. 2 a 5.3, ale nelze uvést žádná specifická doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat přípravek Ramicard každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Ramicard je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy

nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Přípravek Ramicard je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na

jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor

- Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)

- Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

- Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné funkční

ledvině

- Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

- Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních.

- Současné užívání přípravku Ramicard s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u pacientů s

diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.5 a 5.1).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

5/17

Těhotenství: v těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani

antagonisty

receptoru

angiotenzin

(AIIRA).

Pokud

pokračování

léčby

inhibitory/antagonisty AIIR nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících

otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro

používání

době

těhotenství.

Jestliže

zjistí,

pacientka

těhotná,

musí

být

léčba

inhibitory/antagonisty AIIR okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní

léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s mimořádným rizikem hypotenze

- Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního

výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je

ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé

zvýšená dávka.

Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským

dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

- Pacienti se závažnou hypertenzí

- Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce

- Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře

(např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

- Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční

- Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů užívajících

diuretika)

- Pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

- Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením

léčby upravit dehydrataci,

hypovolémii nebo depleci solí (u

pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového

přeplnění).

- Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

- Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší lidé

Viz bod 4.2.

Operace

Tam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je

např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce

ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým selháním

srdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). V

případě angioedému musí být léčba přípravkem Ramicard ukončena.

Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a

může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém,

6/17

který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny se

v důsledku

inhibice

zvyšuje.

Před

desenzibilizací

je potřeba

zvážit

dočasné

pozastavení

léčby

ramiprilem.

Hyperkalémie

U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie.

K pacientům s rizikem výskytu hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70

let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem anebo pacienti užívající draselné soli, draslík

šetřící diuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo pacienti trpící stavy, jako jsou

například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše

uvedených léků považováno za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod

4.5).

Neutropénie / agranulocytóza

Vzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie a rovněž byl hlášen

útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou

leukopénii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce

ledvin,

pacientů,

kteří

mají

současně

kolagenové

onemocnění

(např.

lupus

erythematodes

nebo

sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz

body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů

černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské

populaci s hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí

po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo

prokázáno,

současné

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin

nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin).

Duální

blokáda

RAAS

pomocí

kombinovaného

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin II nebo aliskirenu se proto neporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou,

má k ní docházet pouze pod dohleden

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí

kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s

vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně

akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 4.5)

Kontraindikované kombinace

Mimotělní

léčba

vedoucí

kontaktu

krve

negativně

nabitými

povrchy,

jako

např.

dialýza

nebo

7/17

hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních

membrán (např. polyakrylonitrilové

membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu

z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné

uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě

(včetně

antagonistů

angiotenzinu

II,

trimetoprimu,

takrolimu,

cyklosporinu):

Může

vyskytnout

hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická

antidepresiva,

anestetika,

akutní požití

alkoholu,

baklofen,

alfuzosin,

doxazosin,

prazosin,

tamsulosin,

terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vazopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin), které

mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Ramicard: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit

počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto

je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabení antihypertenzního

účinku přípravku Ramicard. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému

riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

V prvním trimestu těhotenství se podávání ramiprilu nedoporučuje (viz bod 4.4.) a v průběhu druhého

a třetího trimestru je jeho podávání kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství

nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování

léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění

změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání

v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě

ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem / antagonistou receptoru pro angiotenzin II (AIIRA) v době

druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion,

retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3).

Dojde-li

expozici

inhibitorům

druhého

trimestru,

doporučuje

kontrola

ledvin

lebky

ultrazvukem. Kojenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich

nevyskytuje hypotenze, oligurie a hyperkalémie (viz také body 4.3 a 4.4).

Kojení:

Vzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se ramipril

8/17

nedoporučuje a je upřednostňována alternativní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při

kojení, a to hlavně v případě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit

schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti

obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Může k tomu dojít především na začátku

léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril.

Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje

několik hodin neřídit

vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí souvisejících s

hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalémie, porucha funkce ledvin

nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Srdeční poruchy

Ischémie

myokardu včetně

anginy pectoris

anebo infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie, palpitace,

periferní edém

Poruchy krve

a

lymfatického

systému

Eozinofilie

Snížený počet

bílých krvinek

(včetně neutropénie

anebo

agranulocytózy),

snížený počet

červených krvinek,

pokles

hemoglobinu,

snížený počet

krevních destiček

Selhání kostní

dřeně,

pancytopénie,

hemolytická

anémie

9/17

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy,

závrať

Vertigo,

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie

Třes, poruchy

rovnováhy

Mozková

ischémie

včetně

mozkové

příhody a

tranzitorní

ischemické

ataky,

zhoršené

psychomoto-

rické

schopnosti,

pocit pálení,

parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku

včetně

rozmazaného

vidění

Konjunktivitida

Poruchy ucha a

labyrintu

Zhoršený

sluch, tinitus

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Neproduktivní

dráždivý kašel,

bronchitida,

sinusitida,

dyspnoe

Bronchospasmus

včetně zhoršení

astmatu,

neprůchodný nos

Gastrointestinální

poruchy

Zánět

gastrointestiná

lní

-ho traktu,

poruchy trávení,

břišní

diskomfort,

dyspepsie,

průjem, nausea,

zvracení

Pankreatitida

(při užívání

ACE inhibitorů

byly velmi

výjimečně

hlášeny případy

s fatálním

průběhem),

zvýšené

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého střeva,

bolest břicha

včetně gastritidy,

zácpa, sucho

v ústech

Glositida

Aftózní

stomatitida

10/17

Poruchy ledvin

a močových cest

Porucha funkce

ledvin včetně

akutního selhání

ledvin, zvýšené

vylučování moči,

zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená hladina

močoviny v krvi,

zvýšená hladina

kreatininu v krvi

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Vyrážka, hlavně

makulopapulární

Angioedém;

velmi

výjimečně může

být obstrukce

dýchacích cest v

důsledku

angioedému

fatální; pruritus,

hyperhidróza

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza

Fotosenzitivní

reakce

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém,

pemfigus,

zhoršená

psoriáza,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní

nebo

lichenoidní

exantém nebo

enantém,

alopecie

Poruchy svalové

a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Svalový

spasmus,

myalgie

Artralgie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená hladina

draslíku v krvi

Anorexie,

snížená chuť k

jídlu

Snížená

hladina sodíku

v krvi

Cévní poruchy

Hypotenze,

snížený

ortostatický

krevní tlak,

synkopa

Zčervenání

Vaskulární

stenóza,

hypoperfúze,

vaskulitida

Raynaudův

fenomén

Celkové

poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Bolest na hrudi,

únava

Pyrexie

Asténie

11/17

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce,

zvýšené

antinukleární

protilátky

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené

hladiny

jaterních enzymů

a/nebo

konjugovaného

bilirubinu

Cholestatická

žloutenka,

hepatocelulární

poškození

Akutní

selhání

jater,

cholestatic

ká nebo

cytolytická

hepatitida

(velmi

výjimečně

s fatálním

průběhem)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů

Přechodná

erektilní

impotence,

snížené libido

Gynekomastie

Psychické

poruchy

Zhoršená

nálada, úzkost,

nervozita, neklid,

poruchy spánku

včetně

somnolence

Stav

zmatenosti

Poruchy

pozornosti

Pediatrická populace

Bezpečnost ramiprilu byla monitorována ve dvou klinických studiích u 325 dětí a dospívajících ve věku 2-16

let. Zatímco charakter a závažnost nežádoucích příhod jsou podobné jako u dospělých, frekvence výskytu

následujících příhod je vyšší u dětí:

tachykardie, kongesce nosní sliznice a rýma – ”časté” (tj. > 1/100 až < 1/10) u pediatrické

populace a ”méně časté” (tj. > 1/1 000 až < 1/100) u dospělé populace

konjunktivitida – ”časté” (tj. > 1/100 až < 1/10) u pediatrické populace, zatímco “vzácné”

(tj. > 1/10 000 až < 1/1 000) u dospělé populace

tremor a kopřivka – ”méně časté” (tj. > 1/1 000 až < 1/100) u pediatrické populace, zatímco

“vzácné” (tj. > 1/10 000 až < 1/1 000) u dospělé populace

Celkový bezpečnostní profil pro ramipril u pediatrické populace se významně neliší od bezpečnostního

profilu u dospělé populace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

12/17

4.9 Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním

ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s

výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba důkladně

monitorovat,

léčba je podpůrná

a symptomatická.

Navrhovaná

opatření zahrnují

primární

detoxifikaci

(výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa-1

adrenergních agonistů nebo

podání angiotenzinu II

(angiotenzinamid).

Ramiprilát, aktivní metabolit

ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné, ATC kód: C09AA05.

Mechanismus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I

(synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym

katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní

vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k

vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné

barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti:

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází

k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu

pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové

frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku během

1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4

týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Selhání srdce:

Kromě konvenční léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnost

ramiprilu u pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Lék měl prospěšné účinky na

hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární

rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní

aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo cerebrovaskulárního

13/17

onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození cílových orgánů. Studie

VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledniv a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z

důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly

numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a

sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny

ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Kardiovaskulární prevence/Nefroprotekce

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než 9200

pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se zvýšeným

kardiovaskulárním

rizikem

buď

aterotrombotickém

kardiovaskulárním

onemocnění

(koronární

onemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo s diabetem

mellitem a nejméně ještě jedním přídatným rizikovým faktorem (prokázaná mikroalbuminurie,

hypertenze, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření

cigaret).

Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktu myokardu, úmrtí

kardiovaskulárních

příčin

důvodu

mozkové

příhody,

samotných

kombinovaných

(primárně

kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko

(95%

interval

spolehlivosti)

p-hodnota

Všichni pacienti

n=4,645

N=4,652

Primárně kombinované události

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Mozková příhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundární cíle

Úmrtí z jakékoli příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Potřeba revaskularizace

16,0

18,3

(0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace kvůli nestabilní

angině pectoris

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizace kvůli selhání srdce

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikace související s diabetem

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu 10 mg

k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku ≥ 55 let (bez omezení

14/17

horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším kardiovaskulárním

rizikovým faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem. Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %)

pacientů,

kteří

studii

užívali

ramipril,

(8,4

%) pacientů užívajících placebo se rozvinula

zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI [3-40], p = 0,027.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN se dvěma

paralelními

skupinami

byla

zaměřena

vyhodnocení

účinku

léčby

ramiprilem

rychlost

poklesu

glomerulární filtrace (GFR). Studie zahrnovala 352 normotenzních nebo hypertenzních pacientů (ve věku

18-70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrnou exkreci proteinu v moči > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou

proteinurii (≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou

chronickou nediabetickou

nefropatií. Obě skupiny pacientů byly

prospektivně stratifikovány.

Základní analýza pacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studie předčasně

ukončena kvůli benefitu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu GFR za měsíc

byla nižší při užívání ramiprilu v porovnání s placebem; -0,54 (0,66) proti -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p =

0,038. Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve

skupině s ramiprilem dosáhlo kombinovaný sekundární výstupní bod zdvojnásobení výchozí koncentrace

kreatininu v séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (“end-stage of renal disease” - ESRD)

(potřeba dialýzy nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo 45,5 % pacientů

(p = 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícimi klinickými

příznaky srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10 dní

po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru 15 měsíců byla

mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali placebo.

Znamená to, že absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95% CI [11- 40

%]).

Pediatrická populace

V randomizované dvojitě zaslepené klinické studii s 244 pediatrickými

pacienty

s hypertenzí (73%

primární hypertenze) ve věku 6-16 let byl pacientům podáván ramipril buď v nízké dávce nebo střední či

vysoké dávce tak, aby bylo dosaženo takových plazmatických koncetrací ramiprilátu, které by odpovídaly

koncetracím dosaženým po podávání dávek u dospělých , t.j. 1,25mg, 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti.

Na konci 4. týdne bylo pozorováno, že podávání ramiprilu nevedlo ke snížení systolického krevního tlaku

(což byl cílový parameter studie), ale po podávání nejvyšší dávky došlo ke snížení diastolického tlaku. Jak

střední tak vysoké dávky ramiprilu dokázaly významně snížit systolický i diastolický krevní tlak u dětí s

prokázanou hypertenzí.

Tento účinek nebyl pozorován ve 4 týdenní randomizované dvojitě zaslepené studii u 218 pediatrických

pacientů ve věku 6-16 let (75% primární hypertenze), při které byly podávány zvyšující se dávky ramiprilu

a poté přípravek vysazen. Došlo k mírnému reboundu diastolického, i systolického krevního tlaku, ale u

žádné skupiny s testovanými dávkami ramiprilu dle tělesné hmotnosti -skupina s nízkou dávkou (0,625 mg

– 2,5 mg), střední dávkou (2,5 mg - 10 mg ), vysokou dávkou (5 mg – 20 mg)- nedošlo ke statisticky

významnému návratu tlaku na výchozí hodnoty. Odpověď na podání ramiprilu u studované pediatrické

populace nebyla přímo úměrná velikosti dávky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

Absorpce

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické

koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah

absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním

traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5

15/17

mg ramiprilu 45 %.

Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4

hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých

dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Biotransformace

Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou

a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a

slabou

disociaci

enzymu

ramiprilát

prodlouženou

terminální

eliminační

fázi

při

velmi

nízkých

plazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13-

17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou

kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Kojení

Při jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku

nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu

proporčně

souvisí

clearance

kreatininu.

následek

zvýšenou

plazmatickou

koncentraci

ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 4.2)

pacientů s

poruchou funkce

jater

metabolismus ramiprilu na

ramiprilát opožděný kvůli

snížené

aktivitě

jaterních

esteráz

plazmatická

hladina

ramiprilu

těchto

pacientů

zvýšená.

Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Pediatrická populace

Farmakokinetický profil ramiprilu byl vyhodnocován u 30 pediatrických pacientů s hypertenzí ve věku 2-16

let, s tělesnou hmotností > 10 kg. Po podání 0,05 až 0,2 mg/ kg byl ramipril rychle a ve velké míře

metabolizován na ramiprilát. Maximálních plasmatických koncentrací ramiprilátu bylo dosaženo během 2-3

hodin. Clearance ramiprilátu korespondovala ve velké míře s logaritmem tělesné hmotnosti (p < 0,01) stejně

tak jako s velikostí dávky (p < 0,001). Clearance a objem distribuce se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí

pro každou dávkovou skupinu.

Po podání dávky 0,05 mg/ kg u dětí bylo dosaženo plazmatických hladin, které byly srovnatelné s hladinami

u dospělých po podávání 5 mg ramiprilu. Po podávání dávek 0,2 mg/ kg u dětí bylo dosaženo plazmatických

hladin, které byly vyšší než hladiny dosažené po podávání maximální doporučené dávky 10 mg/ den u

dospělých.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné.

Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří

druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního

16/17

aparátu u psa a opice, od denních

dávek 250 mg/kg/den. Potkani

tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den,

psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.

Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů ve fetálním

období a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při

denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

Bylo pozorováno nevratné poškození ledvin po podání jediné dávky ramiprilu u velmi mladých potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky: Předbobtnalý škrob

Tobolky:

Želatina, oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín

(E132).

Inkoust:

Černý inkoust

Černý inkoust na tobolkách obsahuje šelak, černý oxid železitý a antifoam DC 1510.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

17/17

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

RAMICARD 5: 58/575/05-C

RAMICARD 10: 58/576/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.12.2005/ 23.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.2.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace