RABISIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RABISIN Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RABISIN Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, ovce, psi, skot, lasicovití
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9998342 - 10 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/242/92-C
 • Datum autorizace:
 • 26-03-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

RABISIN, injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RABISIN injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (1ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Virus rabiei inactivatum min. 1 IU.

Pomocné látky:

Thiomersalum (jen u vícedávkových balení), Algeldratum, Natrii chloridi solutio.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů, koček, lasicovitých, koní, ovcí a skotu proti vzteklině.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme

k symptomatické léčbě. Přítomnost hydroxidu hlinitého může vyvolat tvorbu uzlíku v místě

aplikace.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikujte jednu 1ml dávku subkutánně (vyjma u koní) nebo intramuskulárně podle

následujícího schématu:

Druhy

Primární vakcinace

Revakcinace

Psi, kočky

1. injekce od 12 týdnů věku*

1 rok po primární

vakcinaci. Poté v

intervalech až 3

roky**

Koně

Mladší než 6 měsíců

1. injekce od 4 měsíců věku***

následovaná 2. injekcí po 1 měsíci

Ročně

Starší než 6 měsíců

1 injekce

Skot, ovce

Mladší než 9 měsíců

1. injekce od 4 měsíců věku***

následovaná 2. injekcí mezi 9 a 12

měsícem věku

Ročně

Starší než 9 měsíců

1 injekce

*V případě, že pes nebo kočka byli vakcinováni před 12. týdnem věku, primární vakcinace by

měla být doplněna injekcí podanou ve 12 týdnech věku nebo později.

**Revakcinační období by mělo být vždy v souladu s platnými právními předpisy dané země

***V případě, že kůň, skot nebo ovce byli vakcinováni před 4. měsícem věku, primární

vakcinace by měla být doplněna injekcí podanou ve 4 měsících věku nebo později.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. 10 dní před vakcinací.

Doporučuje se nevystavovat zvířata těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita.

Březí a laktující feny je možné vakcinovat. Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní

injekční materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek. Před použitím lékovku

protřepte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Uchovávat

mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: lékovky 10 x 1 ml, 1 x 10 ml, 100 x 1 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.