QUINOEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • QUINOEX 10
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • QUINOEX 10
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krůty, brojleři kura domácího
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9939646 - 1 x 1 l - láhev - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/005/05-C
 • Datum autorizace:
 • 19-01-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍNAOBALUAPŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACE=ETIKETA

QUINOEX100 mg/mlperorálníroztok

Přípravek sindikačnímomezením

Enrofloxacinum

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIA

DRŽITELE POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,

POKUDSE NESHODUJE

Držitelrozhodnutío registraci:

CevaAnimalHealthSlovakia,s.r.o.,Račianska153, 831 53 BRATISLAVA,SR

Výrobceodpovědný zauvolněníšarže:

LaboratoriosSerraPamiesS.A.,CarreteradeCastevell,24,43206 Reus,Španělsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

QUINOEX100mg/mlperorálníroztok

Přípravek sindikačnímomezením

Enrofloxacinum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1 mlobsahuje:

Léčivá látka:Enrofloxacinum100 mg.

Pomocná látka:Natrium-hydroxymethansulfinát4 mg

Žluto-zelenýviskózníroztok.

4. INDIKACE

Léčbaonemocněnízpůsobených baktériemicitlivýminaenrofloxacin.

Kurdomácí

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacteriumparagallinarum,

Pasteurellamultocida,

Escherichiacoli.

Krůty

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Pasteurellamultocida,

Escherichiacoli.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatjako prevencivznikuonemocnění.

QUINOEXsenesmípodávatdrůbežisrenálnínebohepatálníinsuficiencíanidrůbeži,která

vykazujepřecitlivělostnaostatníchinolony.

Nepoužívatu nosnic, jejichžvejcejsou určenapro lidskouspotřebuau kuřicběhem14 dní

před počátkemsnášky.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsou známy.

Jestližezaznamenátejakékoliv závažnénežádoucíúčinky čijinéreakce, kterénejsou uvedeny

vtétopříbalovéinformaci, oznamtetoprosímvašemu veterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Brojleřikuradomácího, krůty.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálnípodánív pitnévodě.

10 mg enrofloxacinu /kg živéhmotnostizaden podobu3–5 posoběnásledujícíchdní.

Léčbapo dobu 3–5 po soběnásledujícíchdní;podobu5 posoběnásledujícíchdníu

smíšených infekcíachronických progresivních forem.

Pokudneníběhem2-3dnídosaženoklinickéhozlepšení,mělobysezvážitnasazení

alternativníantimikrobníléčby nazákladěvýsledkůtestůcitlivosti.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉ PODÁNÍ

Medikovanávodamábýtjedinýmzdrojempitnévody.Jejíspotřebajezávislánavěkové

kategoriidrůbežeateplotních podmínkách prostředí.

Doporučujesepřipravovatčerstvoumedikovanou vodukaždý den.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Kur domácí:Maso:7 dní.

Krůty:Maso:13 dní.

Nepoužívatu nosnic, jejichžvejcejsou určenapro lidskouspotřebu.

Nepoužívatu kuřicběhem14 dnípřed počátkemsnášky.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosah dětí.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřního obalu:3 měsíce.

Dobapoužitelnostiporozpuštěnínebo rekonstitucipodlenávodu:24 hodin

Uchovávejtepřiteplotědo 25 C.

Nepoužívejtepouplynutídoby použitelnostiuvedenépo EXP.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Připoužitípřípravkujenutno vzítv úvahu oficiálníamístnípravidlaantibioticképolitiky.

Doporučujeseponechatfluorochinolonynaléčbuklinických stavů,kterémělyslabouodezvu,

nebo seočekáváslabáodezvanaostatnískupinyantibiotik.

Použitífluorochinolonůby mělobýt,pokud jetomožné, založeno navýsledkutestucitlivosti.

Použitípřípravku,kteréjeodlišnéodpokynůuvedenýchvtomtosouhrnuúdajůopřípravku

(SPC),můžezvýšitprevalencibakteriírezistentníchnafluorochinolonyasnížitúčinnost

terapieostatnímichinolonyzdůvodu možnézkříženérezistence.

Vprůběhuaplikacepřípravku nekuřte, nejezteanepijte.

Po použitípřípravkusidůkladněumyjterucevodou amýdlem.

Zabraňtekontaktuspokožkouaočima.Vpřípadězasaženípokožkyopláchněteexponovanou

částihnedpoexpoziciproudempitnévody.Vpřípadězasaženíočívyplachujtezasaženéoko

proudempitnévodyalespoňpodobu15minut.Pokudsedostavípotíže,vyhledejtelékařskou

pomocaukažtepříbalovou informacinebo etiketu praktickému lékaři.

Přinakládánísveterinárnímléčivýmpřípravkembysemělypoužívatosobníochranné

prostředky skládajícísealespoň zgumových čilatexovýchrukavic.

Lidéseznámoupřecitlivělostínafluorochinolonybysemělivyhnoutkontaktusveterinárním

léčivýmpřípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮNEBOODPADU,POKUD JE JICHTŘEBA

Všechen nepoužitý veterinárníléčivý přípravek neboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Prosinec2014

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

15. LÉKOVÁFORMA

Perorálníroztok

16. VELIKOSTBALENÍ

17. DATUMEXSPIRACE

EXP:{měsíc/rok}

18. ČÍSLOŠARŽE ODVÝROBCE

Č.š.:{číslo}

19. REGISTRAČNÍČÍSLO

96/005/05-C