QUETIAPIN ACTAVIS 50 MG RETARD, POR TBL PRO 100X50MG I

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KVETIAPIN-FUMARÁT (QUETIAPINI FUMARAS)
Dostupné s:
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur
ATC kód:
N05AH04
Dávkování:
50MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100 I, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 177/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Přílohač.2krozhodnutíoregistracisp.zn.sukls199657/2010,sukls199659/2010,sukls199661/2010a

sukls199662/2010

informace:informacepropacienta

QuetiapinActavis50mgretard

QuetiapinActavis200mgretard

QuetiapinActavis300mgretard

QuetiapinActavis400mgretard

Tabletysprodlouženýmuvolňováním

Quetiapinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protožeobsahujeproVásdůležitéúdaje.

- Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,

atoitehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Conaleznetevtétopříbalovéinformaci

1. CojepřípravekQuetiapinActavisretardakčemusepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekQuetiapinActavisretardužívat

3. JaksepřípravekQuetiapinActavisretardužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5 JakpřípravekQuetiapinActavisretarduchovávat

6. Obsahbaleníadalšíinformace

1. CojepřípravekQuetiapinActavisretardakčemusepoužívá

QuetiapinActavisretardobsahujeléčivoulátkukvetiapin,kterápatřídoskupinyléků

nazývanýchantipsychotika.QuetiapinActavisretardjsoutabletysprodlouženýmuvolňováním,což

znamená,želéčiválátkajeztabletypomaluuvolňována,protoseužívápouzejednoudenně.

QuetiapinActavisretardlzepoužítkléčběněkterýchonemocnění,jako:

schizofrenie.

Schizofreniejeduševníonemocněníprojevujícíseporuchamimyšlení,emocíachování.

Příznakyschizofreniezahrnujíhalucinace(slyšeníneboviděnívěcí,kteréveskutečnosti

nejsoupřítomny),podivnéaznepokojujícímyšlenky,změnyVašehochování,pocity

osamělostiazmatenosti.

bipolárníporucha,zahrnující:

-střednětěžkéažtěžkémanickéepizody.Příznakymanickýchepizodmohoubýtpocity

povznesenínebovzrušení,potřebaspátméněnežobvykle,rychlýsledmyšlenekanápadů,

většíhovornostapocitvětšípodrážděnostinežobvykle.

-těžkédepresivníepizody.Příznakymohoubýtpocitysklíčenostinebosmutku,pocitviny,

nedostatekenergie,ztrátachutikjídluaporuchyspánku.

QuetiapinActavisretardlzetéžpoužítspolusněkterýmijinýmiantidepresivykléčbětěžkých

depresivníchepizodulidítrpícíchdepresivnínemocí.

VášlékařVámmůžepřípravekdálepředepisovat,přestožesejižcítítelépe.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekQuetiapinActavisretardužívat

NeužívejtepřípravekQuetiapinActavisretard:

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nakvetiapinnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku(uvedenouvbodě6.).

jestližeužíváteněkteréznásledujícíchléčiv:

- lékykléčběinfekceHIV(tzv.inhibitoryproteáz)

- lékykléčběplísňovýchonemocnění(sejményléčivýchlátekkončícíchna“azol”,jakoje

ketokonazol)

- erytromycinneboklaritromycin(kléčběbakterálníchinfekcí)

- nefazodon(kléčbědeprese).

PokudseVásněcozvýšeuvedenéhotýká,neužívejtepřípravekQuetiapinActavisretard.Pokudsi

nejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnetepřípravekQuetiapin

Actavisretardužívat.

Upozorněníaopatření

PředpoužitímpřípravkuQuetiapinActavisretardseporaďtesesvýmlékařemnebolékarníkem.

Informujtesvéholékaře,jestliže:

VyneboněkdozVašírodinymánebomělproblémysesrdcem,napříkladnepravidelnýsrdeční

rytmus,neboužíváteléky,kterémohoumítvlivnačinnostsrdce.

mátenízkýkrevnítlak.

jsteměl(a)cévnímozkovoupříhodu,zvláštěpokudjstevyššíhověku.

máteproblémysVašimijátry.

jsteněkdyměl(a)záchvatkřečí.

mátediabetesmellitus(cukrovku),tendencikvyššímhladinámkrevníhocukru,nebozvýšené

rizikorozvojecukrovky.Pokudano,lékařmůževprůběhuléčbypřípravkemQuetiapinActavis

retardkontrolovatVašihladinukrevníhocukru.

víte,žemáte,nebojstevminulostiměl(a)sníženýpočetbílýchkrvinek(kterýmohlnebo

nemuselbýtzpůsobenjinýmiléky).

seuVásnebouněkohozVašírodinyjižněkdyvyskytlypotížeskrevnímisraženinami(ucpání

cév,embolie).Užívánípodobnýchpřípravkůjakojetento,jetotižspojovánostvorboukrevních

sraženinvcévách.

PřípravekQuetiapinActavisretardbyneměliužívatstaršílidésdemencí(ztrátamozkovýchfunkcí).

Důvodemje,želékyzeskupiny,dokterépatříQuetiapinActavisretard,mohouustaršíchpacientůs

demencízvyšovatrizikocévnímozkovépříhody,nebovněkterýchpřípadechrizikoúmrtí.

Pokudseběhemužívánítohotopřípravkuvyskytnounásledujícíobtíže,kontaktujteihnedlékaře:

vysokáteplota(horečka),svalováztuhlost,pocitzmatenostiazměnyvědomí.Totomohoubýt

příznakytakzvaného“neuroleptickéhomaligníhosyndromu”.

nekontrolovatelnéaabnormálnípohyby,zejménajazyka,ústačelisti,grimasy,rychlépohyby

víčekanekontrolovatelnépohybyramen,nohouaprstůapalců.Totomohoubýtpříznaky

“tardivnídyskinéze”.

třes,krouceníaopakovanépohybyneboabnormálnídrženítěla,nezřetelnářeč,neklidasvalová

ztuhlost.Totomohoubýt“extrapyramidovépříznaky”.

závratěnebopocitsilnéospalosti.Tytopříznakymohouzvýšitrizikonáhodnéhoúrazu(pád),

zejménaustaršíchpacientů.

polykacíobtíže.

nárůsttělesnéhmotnosti.VášlékařmůžepečlivějisledovatVašiléčbu.

UvedenépříznakymohoubýtzpůsobenytímtotypemlékuaVášlékařVámmůžesnížitdávkunebo

přerušitléčbu.

Sebevražednémyšlenkyazhoršenídeprese

Jestližetrpítedepresí,můžeteněkdyuvažovatosebepoškozenínebosebevraždě.Tytomyšlenkyse

mohouprojevitčastějivdobě,kdypoprvézačínáteužívattentolék.Trvátotižurčitoudobu,nežtyto

lékyzačnoupůsobit,obvyklepřibližnědvatýdny,aleněkdyidéle.Tytomyšlenkysemohouprojevit

častěji,kdyžnáhlepřestanetesvůjlékužívat.

Tytomyšlenkysečastějivyskytujíumladšíchdospělých.Údajezískanézklinickýchstudiíukázaly

zvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka/nebochováníudospělýchsdepresímladších25let.

PokudseuVáskdykolivyskytnoumyšlenkynasebepoškozenínebonasebevraždu,vyhledejteihned

svéholékařenebonejbližšínemocnici.Možnábudeužitečné,kdyžřeknetepříbuznémuneboblízkému

příteli,žemátedeprese,apožádáteho,abysipřečetltutopříbalovouinformaci.Možnábysteje

mohl(a)požádat,abyVámřekli,pokudsibudoumyslet,žeseVašedepresezhoršujenebobudou-li

znepokojenizměnamiveVašemchování.

Dětiadospívající

PřípravekQuetiapinActavisretardbyneměliužívatdětiadospívajícído18letvěkuzdůvoduvyššího

rizikanežádoucíchúčinků.

DalšíléčivépřípravkyaQuetiapinActavisretard

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a),nebokterémožnábudeteužívat.

NeužívejteQuetiapinActavisretard,pokudužívátenásledujícíléky:

kléčběinfekceHIV(tzv.inhibitoryproteáz)

kléčběplísňovýchonemocnění(sejményléčivýchlátekkončícíchna“azol”,jakoje

ketokonazol)

erytromycinneboklaritromycin(kléčběbakteriálníchinfekcí)

nefazodon(kléčbědeprese).

Informujtesvéholékaře,pokudužíváteněkterýznásledujícíchléků:

karbamazepinnebofenytoin(kléčběepilepsienebojinýchonemocnění)

thioridazin(kléčběduševníchnemocí)

lékypůsobícínacentrálnínervovýsystém

kléčběvysokéhokrevníhotlaku,jakojsoudiuretika(močopudnéléky)

kléčběnepravidlenéhosrdečnéhorytmu.

Pokudsinejstejistý(á),jakétypylékůužíváte,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem,než

začnetepřípravekQuetiapinActavisretardužívat.

PřípravekQuetiapinActavisretardsjídlem,pitímaalkoholem

ÚčinekpřípravkuQuetiapinActavisretardmůžebýtovlivněnpotravou,protojetřebaužívat

tabletyalespoňjednuhodinupředjídlem.

Alkoholbymělbýtběhemléčbykonzumovánsopatrností,protožetatokombinacemůže

vyvolávatospalost.

ěhemléčbypřípravkemQuetiapinActavisretardnepijtegrapefruitovoušťávu.

Grapefruitovášťávamůžeovlivnitúčinnostléku.

Těhotenstvíakojení

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.

QuetiapinActavisretardbystenemělaužívatběhemtěhotenství,pokudseneporadítesesvým

lékařem.

PřípravekQuetiapinActavisretardsenemáužívatpřikojení.

Unovorozenců,jejichžmatkyužívalyQuetiapinActavisretardvposlednímtrimestru

(poslednítřiměsícetěhotenství),semohouvyskytnouttytopříznaky:třes,svalová

ztuhlosta/neboslabost,spavost,neklid,problémysdýchánímapotížespříjmem

potravy.Pokudseuvašehodítěteobjevíjakýkolivztěchtopříznaků,prosím,

kontaktujtedětskéholékaře.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Neřiďtedopravníprostředkyneboneobsluhujtestroje,dokudnebudetepřesněznát,jaknaVás

přípravekQuetiapinActavisretardpůsobí.PřípravekQuetiapinActavisretardmůžeovlivnitVaši

pozornost.

PřípravekQuetiapinActavisretardobsahujelaktosu

PřípravekQuetiapinActavisretardobsahujelaktosu.Pokudvíte,ženesnášíteněkterécukry,poraďte

sesesvýmlékařem,nežzačnetetentoléčivýpřípravekužívat.

Účineknatestnanávykovélátkyvmoči

Pokudpodstupujetetestnanávykovélátkyvmoči,můžeužívánípřípravkuQuetiapinActavisretard

přiněkterýchmetodáchzpůsobitpozitivnívýsledkynametadonneboněkterélékyprotidepresi,

nazývanétricyklickáantidepresiva(TCA),ikdyžjstemetadonneboTCAneužíval(a).Pokudsetoto

stane,můžebýtprovedenpřesnějšítest.

3. JaksepřípravekQuetiapinActavisretardužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtesese

svýmlékařemnebolékárníkem.

Dávkování

Vášlékařrozhodneopočátečnídávce.Udržovacídávka(dennídávka)závisínaVašemonemocněnía

potřebě,aleobvyklesepohybujemezi150a800mg.

Tabletybysteměl(a)užívatjednoudenně.

Způsobpodání

Tabletynelámejte,nekousejteaninedrťte.

Tabletyspolkněteceléazapijtejevodou.

Tabletyneužívejtespolečněsjídlem(tabletyužívejtealespoňjednuhodinupředjídlem,nebo

předtím,nežjdetespát,vždytak,jakVámřekllékař).

Nepijtegrapefruitovoušťávu,pokudužíváteQuetiapinActavisretard,mohlabyovlivnitúčinek

tohotoléku.

Nepřestávejtetabletyužívat,ikdyžmátepocit,žejeVámjižlépe,dokudVámlékařneřekne.

Staršípacienti

Jste-livyššíhověku,lékařVámmůžeupravitdávku.

Dětiadospívajícído18let

PřípravekQuetiapinActavisretardbyneměliužívatdětiadospívajícído18letvěku.

Pacientisporuchoufunkceledvin

DávkupřípravkuQuetiapinActavisretardnenítřebasnížit.

Pacientisporuchoufunkcejater

Pokudmáteporuchufunkcejater,můžeVámlékařzměnitdávkupřípravku.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuQuetiapinActavisretard,nežjsteměl(a)

Jestližejstenáhodouužil(a)přílišmnohopřípravkuQuetiapinActavisretard,kontaktujteihnedsvého

lékařenebonejbližšínemocnici.Vezmětesseboutablety,příbalovouinformacia/nebokrabičku,aby

lékařvěděl,cojsteužil(a).

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuQuetiapinActavisretard,nežVámlékařpředepsal,mohouseuVás

objevitnásledujícípříznaky:závratě,útlum,rychlýsrdečnírytmusanízkýkrevnítlak.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekQuetiapinActavisretard

Pokudjstezapomněl(a)vzítdávku,vezmětesiji,jakmilesitouvědomíte.Pokudsevšakblížídoba

prodalšídávku,vyčkejtedotétodobyaužijtedalšídávkuvobvykloudennídobu.Nezdvojnásobujte

následujícídávku,abystenahradil(a)vynechanoudávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekQuetiapinActavisretard

NepřestávejteužívatpřípravekQuetiapinActavisretardbezporadyslékařem,protožebytomohlo

narušitúspěšnostléčby.Vpřípadě,ženáhlepřestaneteužívatQuetiapinActavisretard,můžese

dostavitnespavost(insomnie),nevolnost,bolesthlavy,průjem,zvracení,závratěnebopodrážděnost.

Abysepředešlotěmtopříznakům,jedůležitésnižovatdávkupostupněpodledoporučeníVašeho

lékaře.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možnénežádoucíúčinky

PodobnějakovšechnylékymůžemítipřípravekQuetiapinActavisretardnežádoucíúčinky,kterése

alenemusívyskytnoutukaždého.

Pokudsevyskytneněkterýznásledujícíchnežádoucíchúčinků,přestaňtepřípravekužívata

okamžitěkontaktujtelékařenebonejbližšínemocnici,protožemůžetepotřebovatrychlou

lékařskoupomoc:

Méněčasté(mohousevyskytnoutažu1ze100pacientů)

Záchvatynebokřeče.

Alergickéreakce,kterémohouzahrnovatpodlitiny,otokykůžeaotokyvokolíúst.

Nekontrolovatelnépohyby,zvláštějazyka,ústačelisti,aletéžramen,nohou,prstůnarukoua

nohou,grimasyarychlémrkáníočí.Totomohoubýtpříznakystavunazývaného“tardivní

dyskinéze”.

Vzácné(mohousevyskytnoutažu1z1000pacientů)

Současněprobíhajícívysokéteploty(horečka),pocení,svalováztuhlost,pocitysilnézávratě

nebomdloby,výraznézvýšeníkrevníhotlakuazrychlenátepováfrekvence(stavnazývaný

“neuroleptickýmalignísyndrom”)

Zežloutnutíkůženeboočí(žloutenka)

Zánětjater(hepatitida).

Dlouhodobáabolestiváerekce(priapismus).

Krevnísraženinyvžilách,zvláštědolníchkončetin(příznakyzahrnujíotok,bolestazarudnutí

dolníkončetiny),kterémohouputovatžilnímřečištěmdoplicazapříčinitbolestnahrudia

dýchacíobtíže.

Zánětslinivkybřišní(pankreatitida).Příznakymohouzahrnovatsilnoubolestbřichaazad,pocit

nazvraceníazvracení.

Velmivzácné(mohousevyskytnoutažu1z10000pacientů)

Těžkáalergickáreakce(anafylaktickáreakce),kterásemůžeprojevitdýchacímipotížeminebo

šokem.

Rychlevznikajícíotokkůže,obvykleokoloočí,ústakrku(angioedém).

Závažnákožnívyrážka,puchýřenebočervenéskvrnynakůži(Stevens-Johnsonůvsyndrom).

Neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit)

Těžkákožníreakcenazývaná“toxickáepidermálnínekrolýza”(závažnávyrážkazahrnující

zčervenání,olupováníaotokykůže,podobnátěžkémupopálení)a“erythemamultiforme”

(nepravidelnéčervenéskvrnynakůžirukouaramen).

Dalšímožnénežádoucíúčinky:

Velmičasté(mohousevyskytnoutuvícenež1z10pacientů):

ávratě(mohouvéstkpádu),bolesthlavy,suchovústech.

spalost(můževymizetpřipokračováníléčby)(můževéstkpádu).

Příznakyzpřerušeníléčby(příznaky,kteréseobjevujípřipřerušeníléčbypřípravkem

QuetiapinActavisretard)zahrnujícínespavost(insomnie),nevolnost(nauzea),bolesthlavy,

průjem,zvracení,závratěapodrážděnost.Doporučujesepostupnévysazováníléčbyvprůběhu

nejméně1–2týdnů.

Nárůsttělesnéhmotnosti.

Časté(mohousevyskytnoutažu1z10pacientů)

Zrychlenátepováfrekvence.

Pocitneobvykléhobušenísrdce(palpitace).

Dušnost(dyspnoe).

Ucpanýnos.

Zácpa,žaludečnínevolnost(poruchatrávení),zvracení.

Pocitslabosti,mdloby(mohouvéstkpádu).

Otokypažíanohou.

Nízkýkrevnítlakpřivzpřímenítěla.Můžezpůsobitzávratěčimdlobu(můževéstkpádu).

Zvýšeníhladinyglukózy(cukr)vkrvi.

Neostrévidění.

Extrapyramidovénežádoucíúčinkyspříznakyjakoneobvykléopakovanésvalovépohyby.

Zahrnujíobtížepřizačátkupohybusvalů,třes,pocitneklidunebosvalováztuhlostbez

doprovodnébolesti.

Neobvyklésnyanočnímůry.

Zvýšenáchuťkjídlu.

Pocitpodrážděnosti.

Horečka.

Poruchyřečiavyjadřování.

Sebevražednémyšlenkyazhoršenídeprese.

Méněčasté(mohousevyskytnoutažu1ze100pacientů)

Nepříjemnépocityvnohou(tzv.syndromneklidnýchnohou).

Obtížnépolykání.

Sexuálníporuchy.

Srdečníporuchanazývaná“prodlouženíQTintervalu”,kterámůžeovlivnitrytmussrdce

(měřenánaelektrokardiogramu).

Cukrovkanebozhoršenístávajícícukrovky.

Vzácné(mohousevyskytnoutažu1z1000pacientů)

Zvětšeníprsůumužůiženaneočekávanátvorbamléka(galaktorea).

Poruchymenstruace.

Metabolickýsyndrom(změnytělesnéhmotnosti,krevníhocukruaněkterýchtukůvkrvi,což

můžezvýšitrizikosrdečníhoonemocněníacukrovky).

Náměsíčnost,mluvenízespánkuneboporuchaspánkusnočnímjedlictvím.

Sníženátělesnáteplota.

Velmivzácné(mohousevyskytnoutažu1z10000pacientů)

Nepřiměřenásekrecehormonukontrolujícíhoobjemmoči.

Svalovéporuchy(abnormálnírozpadsvalovéhmoty,rhabdomyolýza)spříznakyjakobolesti

svalů,slabostaotoky,kterémohouvéstkporušeledvin(tmavámoč).

Skupinaléků,kampatřítakéQuetiapinActavisretard,můževyvolatporuchysrdečníhorytmu,které

mohoubýtzávažnéaněkdyismrtelné.

Některénežádoucíúčinkymohoubýtzjištěnyažpřilaboratornímrozborukrevníchvzorků.Zahrnují

změnyhladinněkterýchtuků(triglyceridyacelkovýcholesterol),enzymů(sérovétransaminázya

kreatinfosfokináza),hormonůštítnéžlázy,elektrolytů(sodík),cukru(glukóza)vkrvi,sníženípočtu

některýchtypůkrvinekakrevníchdestičekazvýšenímnožstvíhormonuprolaktinuvkrvi.Zvýšení

množstvíhormonuprolaktinumůževevzácnýchpřípadechvéstknásledujícímprojevům:

- zvětšeníprsůaneočekávanétvorběmlékaumužůižen

- nepravidelnánebožádnámenstruaceužen.

LékařVásprotomůžečasodčasuodeslatkekontrolnímuvyšetřeníkrve.

Dětiadospívající(10až17letvěku)

Udětíadospívajícíchsemohouobjevitstejnénežádoucíúčinkyjakoudospělých.Následující

nežádoucíúčinkybylymnohemčastějipozoroványudětíadospívajícíchnežudospělých,anebobyly

pozoroványpouzeudětíadospívajících.

Velmičasté(mohousevyskytnoutuvícenež1z10pacientů)

Vzestupkrevníhotlaku.

výšenímnožstvíhormonunazývanéhoprolaktinvkrvi.Zvýšenímnožstvíprolaktinumůže

vzácněvyvolat:

-uchlapcůaděvčatzvětšeníprsůaneočekávanoutvorbumléka.

-uděvčatnepravidelnoumenstruacinebojejínepřítomnost.

Zvýšenáchuťkjídlu.

Etrapyramidovénežádoucíúčinkyspříznakyjakoneobvykléopakovanésvalovépohyby.

Zahrnujíobtížepřizačátkupohybusvalů,třes,pocitneklidunebosvalováztuhlostbez

doprovodnébolesti.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

5. JakpřípravekQuetiapinActavisretarduchovávat

Uchovávejtetentopřípravekmimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceablistruza

„Použitelnédo/EXP“.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Nepoužívejtetentopřípravek,pokudsivšimnete,žetabletyjsoupolámanéneborozpadlé.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. Obsahbaleníadalšíinformace

CopřípravekQuetiapinActavisretardobsahuje

- Léčivoulátkoujequetiapinum.Jednatabletasprodlouženýmuvolňovánímobsahujequetiapinum

50mg,200mg,300mgnebo400mg(veforměquetiapinifumaras).

- Dalšímisložkamijsou:

Jádrotablety:monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,lehkýoxidhořečnatý,karagenan

lambda,povidonK-30,magnesium-stearát.

Potahtablety:karagenanlambda,oxidtitaničitý(E171),makrogol400,žlutýoxidželezitý(E172)

[tabletyosíle50mg,200mga300mg],červenýoxidželezitý[pouzetabletyosíle50mg].

Inkoustkoznačení:černýinkoustOpacodeS-1-17823obsahujícíšelak,černýoxidželezitý(E172),

propylenglykol.

JakpřípravekQuetiapinActavisretardvypadáacoobsahujetotobalení

QuetiapinActavisretard,tabletysprodlouženýmuvolňováním,jsoubikonvexní(oboustranně

vypouklé)tabletypodlouhléhotvaru.50mgtabletyjsousvětlerůžovéažrůžovéorozměrech12,4

mmx6,4mm,sčernýmpotiskem“305”najednéstraně.200mgtabletyjsoužlutéorozměrech14,3

mmx7,2mm,sčernýmpotiskem“243”najednéstraně.300mgtabletyjsousvětležlutéo

rozměrech17,9mmx7,0mm,sčernýmpotiskem“244”najednéstraně.400mgtabletyjsoubíléaž

téměřbíléorozměrech22,1mmx8,9mm,sčernýmpotiskem“245”najednéstraně.

Velikostibalení:

Blistry:10,60nebo100tablet.

Natrhunemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci

ActavisGroupPTCehf.

Reykjavikurvegur76-78

220Hafnarfjordur

Island

Výrobce

BalkanpharmaDupnitsaAD

3,SamokovskoShosseStr.

2600Dupnitsa

Bulharsko

TentoléčivýpřípravekjevčlenskýchstátechEHPregistrovánpodtěmitonázvy:

Dánsko:

QuetiapinActavis

Estonsko: QuetiapineActavis

Finsko: QuetiapinActavis

Irsko: SetininXL

Island: QuetiapinActavisRetard

Itálie: QuetiapinaActavisPTC

Lotyšsko: QuetiapineActavis50/200mgilgstošāsdarbībastabletes

Litva: QuetiapineActavis50mgpailgintoatpalaidavimotabletės

QuetiapineActavis200mgpailgintoatpalaidavimotabletės

QuetiapineActavis300mgpailgintoatpalaidavimotabletės

QuetiapineActavis400mgpailgintoatpalaidavimotabletės

Kypr: SetininSR

Maďarsko:

Setininretardtabletta

Malta: SetininSR

Norsko: QuetiapinActavis

Polsko: QuetiapineActavis

Portugalsko: QuetiapinaActavis

Rumunsko: Setinin50mgcomprimatecueliberareprelungită

Setinin200mgcomprimatecueliberareprelungită

Setinin300mgcomprimatecueliberareprelungită

Setinin400mgcomprimatecueliberareprelungită

Španělsko: QuetiapinaActavis50mgcomprimidosdeliberaciónprolongadaEFG

QuetiapinaActavis200mgcomprimidosdeliberaciónprolongadaEFG

QuetiapinaActavis300mgcomprimidosdeliberaciónprolongadaEFG

QuetiapinaActavis400mgcomprimidosdeliberaciónprolongadaEFG

Švédsko: QuetiapinActavis

VelkáBritánie: TenprolideXL50mg,Prolonged-releaseTablets

TenprolideXL200mg,Prolonged-releaseTablets

TenprolideXL300mg,Prolonged-releaseTablets

TenprolideXL400mgProlonged-releaseTablets

Tatopříbalováinformacebylanaposledyrevidována14.3.2012

Přečtěte si celý dokument

1/20

Přílohač.3krozhodnutíoregistracisp.zn.sukls199657/2010,sukls199659/2010,sukls199661/2010a

sukls199662/2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

QuetiapinActavis50mgretard

QuetiapinActavis200mgretard

QuetiapinActavis300mgretard

QuetiapinActavis400mgretard

Tabletysprodlouženýmuvolňováním

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

JednatabletaQuetiapinActavis50mgretardobsahujequetiapinum50mg(veforměquetiapini

fumaras).

Pomocnálátka:34,3mgmonohydrátulaktosyvjednétabletě.

JednatabletaQuetiapinActavis200mgretardobsahujequetiapinum200mg(veforměquetiapini

fumaras).

Pomocnálátka:29,9mgmonohydrátulaktosyvjednétabletě.

JednatabletaQuetiapinActavis300mgretardobsahujequetiapinum300mg(veforměquetiapin

fumaras).

Pomocnálátka:44,8mgmonohydrátulaktosyvjednétabletě.

JednatabletaQuetiapinActavis400mgretardobsahujequetiapinum400mg(veforměquetiapin

fumaras).

Pomocnálátka:59,7mgmonohydrátulaktosyvjednétabletě.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tabletasprodlouženýmuvolňováním.

QuetiapinActavis50mgretardjsousvětlerůžovéažrůžové,bikonvexní,potahovanétablety

podlouhléhotvaruorozměrech12,4mmx6,4mm,sčernýmpotiskem“305”najednéstraně.

QuetiapinActavis200mgretardjsoužluté,bikonvexní,potahovanétabletypodlouhléhotvaruo

rozměrech14,3mmx7,2mm,sčernýmpotiskem“243”najednéstraně.

QuetiapinActavis300mgretardjsousvětležluté,bikonvexní,potahovanétabletypodlouhléhotvaru

orozměrech17.9mmx7,0mm, sčernýmpotiskem“244”najednéstraně.

QuetiapinActavis400mgretardjsoubíléažtéměřbílé,bikonvexní,potahovanétabletypodlouhlého

tvaru,orozměrech22,1mmx8,9mm,sčernýmpotiskem“245”najednéstraně.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

- QuetiapinActavisretardjeindikovánkléčběschizofrenievčetně:

-prevencerelapsuustabilizovanýchpacientůseschizofrenií,kteříjsounaudržovacíléčbě

kvetiapinem.

- QuetiapinActavisretardjeindikovánkléčběbipolárníporuchy:

kléčběstřednětěžkýchažtěžkýchmanickýchepizodbipolárníporuchy;

kléčbětěžkýchdepresivníchepizodbipolárníporuchy;

kprevencirekurenceupacientůsbipolárníporuchou,unichžmanickánebodepresivníepizoda

odpovídalanaléčbukvetiapinem.

- QuetiapinActavisretardjeindikovánkpřídavnéléčbětěžkýchdepresivníchepizodupacientů

sdepresivníporuchou(klinická/unipolárnídeprese,MajorDepressiveDisorder,MDD),u

kterýchnebylaoptimálníodpověďnapodáváníantidepresivvmonoterapii(vizbod5.1).Před

zahájenímléčbymusílékařzvážitbezpečnostníprofilpřípravkuQuetiapinActavisretard(viz

bod4.4).

4.2 Dávkováníazpůsobpodání

Dávkování

Prorůznéindikaceexistujírůznádávkovacíschémata.Jetřebazajistit,abypacientobdrželjasné

informaceodávkováníprosvéonemocnění.

QuetiapinActavisretardsepodávájednoudenně.

Dospělí

Léčbaschizofrenieastřednětěžkýchažtěžkýchmanickýchepizodbipolárníporuchy

QuetiapinActavisretardbysemělpodávatalespoňjednuhodinupředjídlem.Dennídávkavúvodu

léčbyje300mg1.dena600mg2.den.Doporučenádennídávkaje600mg,avšakvklinicky

odůvodněnýchpřípadechmůžebýtdávkazvýšenana800mgdenně.Dávkujetřebaujednotlivých

pacientůupravitpodlejejichklinickéodpovědiasnášenlivostivúčinnémdávkovacímrozmezí400–

800mgdenně.

Proudržovacíléčbuschizofrenienenínutnáúpravadávky.

Léčbadepresivníchepizodbipolárníporuchy

QuetiapinActavisretardbysemělpodávatnanoc.Dennídávkyvprvních4dnechléčbyjsou50mg

(1.den),100mg(2.den),200mg(3.den)a300mg(4.den).Doporučenádennídávkaje300mg.V

klinickýchstudiíchnebylzjištěndodatečnýprospěchuskupinysdávkou600mgvesrovnáníse

skupinouužívající300mg(vizbod5.1).Vindividuálníchpřípadechmůžebýtprospěšnádávka600

mg.Dávkyvyššínež300mgbymělybýtpředepisoványlékařisezkušenostísléčboubipolární

poruchy.Klinickéstudieindikují,žeujednotlivýchpacientů,vpřípadězhoršenétolerance,můžebýt

zváženosníženínaminimálnídávku200mg.

Prevencerekurenceubipolárníporuchy

Připrevencirekurencemanické,smíšenénebodepresivníepizodybipolárníporuchybypacienti,kteří

odpovídalinaléčbukvetiapinemvakutníléčběbipolárníporuchy,mělipokračovatvléčbě

přípravkemQuetiapinActavisretardsestejnoudávkoupodávanounanoc.DávkupřípravkuQuetiapin

Actavisretardlzeupravitpodleklinickéodezvyasnášenlivostiujednotlivýchpacientůvdávkovém

rozmezí300mgaž800mgdenně.Přiudržovacíléčběbymělabýtužívánanejnižsíúčinnádávka.

Přídavnáléčbatěžkýchdepresivníchepizodupacientůsdepresivníporuchou(MDD)

QuetiapinActavisretardsepodávánanoc.Dennídávkanapočátkuléčbyje50mg1.a2.dena150

mg3.a4.den.Antidepresivníúčinekbylvprůběhukrátkodobéhopodáváníjakopřídavnáléčbav

rámciklinickéhohodnocení(spřípravkyobsahujícímiamitriptylin,bupropion,citalopram,duloxetin,

escitalopram,fluoxetin,paroxetin,sertralinavenlafaxin-vizbod5.1)pozorovánpřidávkách150a

300mg/denapřidávce50mg/denvmonoterapii.Přivyššímdávkovánímůžebýtzvýšenériziko

nežádoucíchúčinků.Lékařibymělizajistit,žejekléčběpoužívánanejnižšíúčinnádávka,počínaje

dávkou50mg/den.Zvýšenídávkyze150mgna300mg/denmusíbýtzaloženonaindividuálním

hodnocenístavupacienta.

Převodzléčbykvetiapinem,tabletsokamžitýmuvolňováním

Kdosaženívhodnějšíhodávkovacíhorežimuupacientů,kteříjsouvsoučasnédoběléčenitabletamis

kvetiapinemsokamžitýmuvolňovánímvrozdělenédennídávce,lzetytopacientypřevéstnakvetiapin

sprodlouženýmuvolňovánívekvivalentnícelkovédennídávcepodávanéjednoudenně.Můžebýt

potřebnédávkuindividuálnětitrovat.

Staršípacienti

Připodáváníkvetiapinu,jakožiostatníchantipsychotikaantidepresiv,staršímlidemjetřebazvýšené

opatrnosti,zejménapřiúvodnítitracidávky.Jemožné,žerychlosttitracedávkykvetiapinubude

musetbýtpomalejšíadenníterapeutickádávkanižší,nežumladšíchpacientů,vzávislostinaklinické

odpovědiasnášenlivostikaždéhopacienta.Průměrnáhodnotaplazmatickéclearancekvetiapinubylau

staršíchpacientůo30až50%nižšínežumladšíchpacientů.Staršípacientibymělizačínatdávkou50

mgdenně.Dávkujemožnézvýšito50mgdenně,aždodosaženíúčinnédávkyvzávislostinaklinické

odpovědiasnášenlivostijednotlivýchpacientů.

UstaršíchpacientůstěžkoudepresivníepizodouvrámciMDDjetřebazahájitdávkovánína50

mg/denpodobuprvních3dnů,4.denzvýšitdávkuna100mg/dena8.denna150mg/den.Jetřeba

použítnejnižšíúčinnoudávkupočínajedávkou50mg/den.Pokudjetřebadávkuzvýšitna300

mg/den,lzetakučinitnejdříve22.denléčbynazákladěindividuálníhohodnocenípacienta.

Účinnostabezpečnostnebylahodnocenaupacientůsdepresivníepizodouvrámcibipolárníporuchy,

staršíchnež65let.

Dětiadospívající

NedoporučujesepodávatQuetiapinActavisretarddětemadospívajícímdo18let,neboťchybíúdaje

podporujícípoužitípřípravkuutétověkovékategorie.Dostupnéúdajezplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiíjsouuvedenyvbodech4.4;4,8;5.1a5.2.

Poruchafunkceledvin

Upacientůsporuchoufunkceledvinnenítřebaupravovatdávku.

Poruchafunkcejater

Kvetiapinsepřevážněmetabolizujevjátrech. Protojetřebavěnovatzvýšenoupozornostpodávání

přípravkuQuetiapinActavisretardpacientůmsporuchoufunkcejater,zejménaběhemúvodního

titrovánídávky.Pacientůmsporuchoufunkcejatersepodáváúvodnídávka50mgdenně.Dávkase

zvyšujeo50mg/den,aždodosaženíúčinnédávky,vzávislostinaklinickéodpovědiasnášenlivostiu

individuálníchpacientů.

Způsobpodání

Tabletyseužívajíbezjídla(alespoňjednuhodinupředjídlem).Tabletysepolykajícelé,nesmíse

půlit,kousatanidrtit.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátkunebonakteroukolipomocnoulátkuuvedenouvbodě6.1.

KontraindikovánojesoučasnépodáváníinhibitorůcytochromuP4503A4,jakojsouinhibitoryHIV-

proteáz,azolováantimykotika,erythromycin,klarithromycinanefazodon(vizbod4.5).

4.4 Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

Vzhledemktomu,žeQuetiapinActavisretardjeindikovánkléčběschizofrenie,bipolárníporuchyak

přídavnéléčbětěžkýchdepresivníchepizodvrámciMDD,jetřebazvažovatbezpečnostníprofilléčiva

sohledemnadiagnózupacientaauvažovanoudávku.

DlouhodobáúčinnostabezpečnostjakopřídavnéléčbyupacientůsMDDnebylahodnocena,avšak

bylahodnocenadlouhodobáúčinnostabezpečnostudospělýchpacientůvmonoterapii(vizbod5.1).

Dětiadospívající(10až17let)

Nedoporučujesepodávatkvetiapindětemadospívajícímdo18let,neboťchybídatadokládající

použitíutétověkovékategorie.Klinickéstudieprokázaly,ževedleznáméhobezpečnostníhoprofilu

kvetiapinu,identifikovanéhoudospělých(vizbod4.8),existujíněkterénežádoucíúčinky,kterése

vyskytujísvyššífrekvencíudětíadospívajícíchnežudospělých(zvýšenáchuťkjídlu,zvýšené

sérovékoncentraceprolaktinuaextrapyramidovésymptomy)ajedennežádoucíúčineknebyldříve

identifikovánudospělých(zvýšenýkrevnítlak).Udětíaadolescentůbylytéžpozoroványzměny

funkceštítnéžlázy.

Nebylatéžstudovánadlouhodobábezpečnostpodávání,tj.delšínež26týdenní,sohledemnarůsta

vyzrávání.Dlouhodobývlivnakognitivníabehaviorálnívývojneníznám.

Podáváníkvetiapinudětemadospívajícímseschizofreniíabipolárnímániívplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylospojenosvyššímvýskytemextrapyramidovýchsymptomů

(EPS)vesrovnánísplacebem(vizbod4.8).

Sebevražda/sebevražednémyšlenkyneboklinickézhoršení

Depresejespojenasezvýšenýmrizikemsebevražednýchmyšlenek,sebepoškozováníasebevraždy

(příhodspojenýchsesebevraždou).Rizikopřetrváváaždodoby,dokudnedojdeksignifikantníremisi.

Protožesezlepšenínemusíprojevitběhemněkolikaprvníchnebodalšíchtýdnůléčby,měliby

pacientibýtpečlivěsledovániaždotédoby,dokudnedojdekezlepšenístavupacienta.Všeobecnou

klinickouzkušenostíje,žeserizikosebevraždymůževčasnýchstadiíchuzdravovánízvýšit.Dáleby

mělilékařizvážitmožnérizikopříhodsouvisejícíchsesebevraždouponáhlémvysazeníterapie

kvetiapinemvzhedemkeznámýmrizikovýmfaktorůmléčenénemoci.

Zvýšenérizikopříhodsouvisejícíchsesebevraždoumůžebýtspojenotéžsjinýmipsychiatrickými

poruchami,prokteréjekvetiapinpředepisován.Tytostavymohoubýtkomorbiditamitěžkých

depresivníchepizod.Přiléčběpacientůstěžkýmidepresivnímiepizodamijetřebastejnéopatrnosti

jakopřiléčbějinýchpsychiatrickýchonemocnění.

Pacientisanamnézoupříhodsouvisejícíchsesebevraždounebopacienti,kteřívykazujívyššímíru

sebevražednýchmyšlenekpředzahájenímléčby,vykazujívyššírizikosebevražednýchmyšleneknebo

pokusůosebevražduamělibybýtpečlivěsledovánivprůběhuléčby.Metaanalýzaplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiísantidepresivyudospělýchpacientůspsychiatrickýmonemocněním

prokázalazvýšenérizikosebevražednéhochováníupacientůléčenýchantidepresivyvesrovnánís

placebemupacientůmladšíchnež25let.

Pečlivésledovánípacientů,zvláštěvšakpacientůsezvýšenýmrizikem,bymělodoprovázetléčbu

předevšímpřijejímzahajováníapřizměnědávkování.Pacienti(ajejichpečovatelé)bymělibýt

upozorněni,abysivšímalikaždéhoklinickéhozhoršenístavu,sebevražednéhochovánínebo

sebevražednýchmyšlenekaneobvyklýchzměnchování,aokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,

jakmilesetytopříznakyobjeví.

Vkratšíchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchupacientůstěžkýmidepresivnímiepizodami

vrámcibipolárníporuchybylopozorovánozvýšenérizikosebevražednýchpříhodumladých

dospělýchpacientů(mladšíchnež25let),kterýmbylpodávánkvetiapin,vesrovnánístěmi,kterým

bylopodávánoplacebo(3,0%vs.0%).Vklinickýchstudiíchudepresivníporuchy(MDD)byl

výskytpříhodsouvisejícíchsesebevraždoupozorovanýumladýchdospělýchpacientů(mladšíchnež

25let)2,1%(3/144)prokvetiapina1,3%(1/75)proplacebo.

Ospalostazávratě

Léčbakvetiapinembylaspojenasospalostíapodobnýmipříznaky,např.sedace(vizbod4.8).V

klinickémhodnoceníupacientůsbipolárnídepresíadepresivníporuchoubylnástuptěchtopříznaků

pozorovánběhemprvních3dnůléčbyabylyvětšinoumírnéažstředníintenzity.Pacientisbipolární

depresíapacientistěžkýmidepresivnímiepizodamivrámciMDDsvýznamnýmiprojevyospalosti

vyžadujíčastějšíkontaktalespoňpodobu2týdnůodnástupuospalosti,neboaždozlepšeníprojevů.

Lzeuvažovatioukončeníléčby.

Léčbakvetiapinemjespojenasprojevyortostatickéhypotenzeastímsouvisejícímizávratěmi(viz

bod4.8)kterése,podobnějakoospalost,vyskytujípředevšímpřiúvodnítitracidávky.Tytookolnosti

mohouzvýšitvýskytnáhodnýchporanění(vdůsledkupádu),zvláštěustaršípopulace.Ztohoto

důvodubymělibýtpacientipoučeni,abybyliopatrní,dokudnebudoupřesněznátpotenciálnívliv

léčbynasvůjorganizmus.

Kardiovaskulárníonemocnění

Zvýšenéopatrnostijetřebapřipodáváníkvetiapinupacientůmskardiovaskulárnímia

cerebrovaskulárnímichorobami,nebojinýmistavyspojenýmisrizikemrozvojehypotenze.Kvetiapin

můževyvolatortostatickouhypotenzi,zejménapřiúvodnítitracidávky.Pokudsehypotenzerozvine,

jetřebasnížitdávku,nebodávkutitrovatpomaleji.Upacientůseznámýmkardiovaskulárním

onemocněnímmůžebýtžádoucípomalejšítitracedávky.

Epileptickézáchvaty

Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchnebylzjištěnrozdílvincidencizáchvatůmezipacienty

léčenýmikvetiapinemaplacebem.Nejsoukdispoziciúdajeoincidencizáchvatůupacientů,kteříje

majívanamnéze.Stejnějakoujinýchantipsychotiksedoporučujevěnovatzvýšenoupozornostléčbě

pacientů,kteříudávajívýskytepileptickýchzáchvatůvanamnéze(vizbod4.8).

Extrapyramidovésymptomy(EPS)

Vplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchudospělýchpacientůstěžkoudepresivníepizodou

bipolárníporuchyasdepresivníporuchoubylaincidenceEPSvyššíupacientůléčenýchkvetiapinem,

nežupacientůsplacebem(vizbody4.8a5.1).

Použitíkvetiapinubylospojenosvývojemakatizie,charakterizovanésubjektivněnepříjemnýmči

tísnivýmpocitemnekliduapotřebyhýbatse,častovespojenísneschopnostísedětčistátvklidu.Tyto

projevyjsounejpravděpodobnějšívprůběhuprvníchtýdnůléčby.Upacientůstěmitoprojevymůže

býtzvyšovánídávkyškodlivé.

Tardivnídyskinéze

Pokudseobjevípříznakytardivnídyskinéze,jetřebauvažovatosníženídávkykvetiapinunebo

přerušeníléčby.Příznakytardivnídyskinézesemohouzhoršitnebodokonceobjevitažpopřerušení

léčby(vizbod4.8).

Neuroleptickýmalignísyndrom

Neuroleptickýmalignísyndromjedávándosouvislostisantipsychotickouléčbou,včetněkvetiapinu

(vizbod4.8).Keklinickýmpříznakůmpatříhypertermie,alteracepsychiky,svalováztuhlost,

nestabilitaautonomníhonervovéhosystémuazvýšenáhodnotakreatinfosfokinázy.Vtěchtopřípadech

jetřebaléčbukvetiapinempřerušitazahájitodpovídajícíléčbu.

Těžkáneutropenie

Těžkáneutropenie(početneutrofilů<0,5x10 9 /l)bylavprůběhuklinickéhohodnocenískvetiapinem

hlášenaméněčasto.Většinapřípadůtěžkéneutropeniesevyskytlavprůběhuněkolikaměsícůod

zahájeníléčbykvetiapinem.Souvislostsdávkouléčivanebylapotvrzena.Vporegistračnímobdobí

bylozjištěno,žekúpravěleukopeniea/neboneutropeniedošlopopřerušeníléčbykvetiapinem.

Možnýmirizikovýmifaktoryprovznikneutropeniejsou:preexistujícínízkýpočetbílýchkrvineka

neutropenievyvolanálékyvanamnéze.Léčbukvetiapinemjetřebapřerušitupacientůspočtem

neutrofilů<1,0x10 9 /l.Utěchtopacientůjetřebasledovatpříznakyinfekceapravidelněkontrolovat

početneutrofilů(dokudnepřesáhnouhodnotu1,5x10 9 /l)(vizbod5.1).

Interakce

Viztéžbod4.5.

Současnéužíváníkvetiapinuasilnýchinduktorůjaterníchenzymů,jakojekarbamazepinnebo

fenytoin,můževýznamněsnížitplazmatickékoncentracekvetiapinuaovlivnitúčinnostléčby.Pokud

pacientužíváinduktoryjaterníchenzymů,jetřebapředzapočetímléčbyzvážitpředpokládaný

prospěchléčbykvetiapinemamožnárizikavysazeníléčbyinduktoryjaterníchenzymů.Jakákoliv

změnaléčbyinduktoryjaterníchenzymůmusíbýtpostupná,apokudjetopotřebné,jemožnéji

nahraditléčivem,kteréneníinduktoremjaterníchenzymů(např.valproátsodný).

Tělesnáhmotnost

Upacientů,kteříbyliléčenikvetiapinem,bylhlášennárůsttělesnéhmotnosti.Tělesnouhmotnostje

třebasledovatakorigovatvsouladuspoužívanýmipostupyklinickéantipsychoticképraxe(vizbody

4.8a5.1).

Hyperglykémie

Vprůběhuléčbykvetiapinembylavzácněhlášenahyperglykémiea/nebovývojneboexacerbace

diabetesmellitus,vzácněspojenésketoacidózounebokomatem,včetněfatálníchpřípadů(vizbod

4.8).Vněkterýchpřípadechbylhlášenpředcházejícínárůsttělesnéhmotnosti,cožmůžebýt

predisponujícífaktor.Doporučujesepříslušnýklinickýmonitoringpodlepoužívanýchpostupů

antipsychotickéléčby.Pacientyléčenéantipsychotiky,včetněkvetiapinu,jetřebasledovatsohledem

naprojevyapříznakyhyperglykémie(např.polydipsie,polyurie,polyfagieaslabost)aupacientůs

diabetesmellitusneborizikovýmifaktoryprodiabetesmellitusjetřebapravidelněkontrolovathladinu

glukózyvkrvi.Jetřebapravidelněkontrolovattělesnouhmotnost.

Lipidy

Vklinickýchstudiíchskvetiapinembylopozorovánozvýšeníhladintriglyceridů,LDLacelkového

cholesteroluasníženíHDLcholesterolu(vizbod4.8).Změnyhladinlipidůjetřebaléčitnazákladě

klinickéhostavupacientaazváženílékaře.

Metabolickériziko

Vzhledemkpozorovanýmzměnámtělesnéhmotnosti,glykémie(vizhyperglykémie)alipidův

klinickýchstudiích,můžedojítujednotlivýchpacientů(včetněpacientůsnormálnímivýchozími

hodnotami)kezhoršeníprofilumetabolickéhorizika,kteréjetřebaléčitnazákladěklinickéhostavu

pacientaazváženílékaře(viztéžbod4.8).

ProdlouženíQTintervalu

VklinickýchstudiíchapřipoužitíkvetiapinuvsouladusSPCnedocházeloktrvalémuprodloužení

absolutníhodnotyQTintervalu.Vporegistračnímobdobíbylyhlášenypřípadyprodlouženíintervalu

QTpřipoužitíterapeutickýchdávek(vizbod4.8)apřipředávkování(vizbod4.9).Podobnějakou

jinýchantipsychotikjetřebaopatrnosti,pokudjekvetiapinpředepisovánpacientům

skardiovaskulárnímonemocněnímneborodinnouanamnézouprodlouženíQTintervalu.Stejnou

pozornostjetřebavěnovatpřisoučasnémpředepisovánísléčivy,kteráprodlužujíQTintervalnebo

současněsneuroleptiky,zvláštěustaršíchpacientů,upacientůsvrozenýmsyndromemdlouhéhoQT

intervalu,městnavýmsrdečnímselháním,srdečníhypertrofií,hypokalemiíahypomagnesemií(vizbod

4.5).

Vysazeníléčby

Přináhlémukončeníléčbykvetiapinembylypozoroványakutníabstinenčnípříznaky,jakonespavost,

nauzea,bolesthlavy,průjem,zvracení,závratěapodrážděnost.Doporučujesepostupnévysazování

přípravkupodobunejméně1až2týdnů(vizbod4.8).

Léčbapsychózyustaršíchpacientůsdemencí

QuetiapinActavisretardneníschválenkléčběpsychózyustaršíchpacientůsdemencí.

Výsledkyrandomizovanýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíupopulacesdemencí,kterým

bylapodávánaněkteráatypickáantipsychotika,prokázalypřibližnětrojnásobnézvýšenírizika

cerebrovaskulárníchnežádoucíchúčinků.Mechanismusvznikuzvýšenéhorizikaneníznám.Zvýšení

rizikanemůžebýtvyloučenoujinýchantipsychotikanijinýchpopulacípacientů.Opatrnostijetřeba

připoužitíkvetiapinuupacientůsrizikemcévnímozkovépříhody.

Meta-analýzouuatypickýchantipsychotikbylozjištěno,žestaršípacientispsychózouvsouvislostis

demencímajízvýšenérizikoúmrtívesrovnánípacienty,kterýmbylopodávánoplacebo.Vedvou

desetitýdenníchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchskvetiapinemasestejnoupopulací

subjektůhodnocení(n=710,průměrnývěk:83let,interval:56-99let)bylaincidencemortalityve

skupiněléčenékvetiapinem5,5%vs3,2%veskupiněsplacebem.Pacientivtěchtostudiíchumíraliz

různýchdůvodů,ježbylyvsouladusočekávánímutétopopulace.Tatodatanezakládajípříčinný

vztahmeziléčboukvetiapinemaúmrtímistaršíchpacientůsdemencí.

Dysfagie

Dysfagie(viztéžbod4.8)bylahlášenavsouvislostiskvetiapinem.Kvetiapinbymělbýtpodáváns

opatrnostípacientůmsrizikemaspiračnípnemumonie.

Žilnítromboembolizmus

Vsouvislostisužívánímantipsychotiksevyskytlypřípadyžilníhotromboembolismu(VTE).

Vzhledemktomu,žeupacientůléčenýchantipsychotikyjsoučastopřítomnyzískanérizikovéfaktory

proVTE,mělybybýtpřediběhemléčbykvetiapinemtytorizikovéfaktoryrozpoznányanásledněby

mělabýtuplatněnapreventivníopatření.

Pankreatitida

Vklinickýchstudiíchaporegistračnímsledováníbylahlášenapankreatitida.Ačkolivnevšechny

případyvpostmarketingovýchhlašeníchsouviselysrizikovýmifaktory,mnohopacientůmělo

rizikovéfaktorysouvisejícípankreatitidou,jakozvýšenétriglyceridy(vizbod4.4.Lipidy),žlučové

kamenyakonzumacialkoholu.

Laktosa

QuetiapineActavisretardobsahujelaktosu.Pacientisevzácnoudědičnouintolerancígalaktosy,

vrozenýmdeficitemlaktázynebomalabsorpcíglukosyagalaktosybytentopřípravekneměliužívat.

Dalšíinformace

Jsoukdispozicipouzeomezenéinformaceoužíváníkvetiapinuvkombinacisdivalproexemčilithiem

přiléčeníakutníchstřednětěžkýchatěžkýchmanickýchepizod,kombinačníterapievšakbyladobře

snášena(vizbody4.8a5.1).Údajesvědčíoaditivnímefektuv3.týdnuléčby.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Vzhledemkprimárnímuúčinkukvetiapinunacentrálnínervovýsystém,jetřebavěnovatzvýšenou

pozornostpodávánípřípravkuQuetiapinActavisretardvkombinacisjinýmicentrálněpůsobícími

léčivýmipřípravkyaalkoholem.

InhibitoryCYP3A4

CytochromP450(CYP)3A4jeenzym,kterýjepředevšímodpovědnýzazametabolizmuskvetiapinu

zprostředkovanýcytochromemP450.Vinterakčnístudiisezdravýmidobrovolníkyvedlosoučasné

podáváníkvetiapinu(dávka25mg)sketokonazolem(inhibitorCYP3A4)k5až8násobnému

zvýšeníAUCkvetiapinu.ZtohotodůvodujesouběžnépodáváníkvetiapinuainhibitorůCYP3A4

kontraindikovano.Rovněžsenedoporučujeužívatkvetiapinspolusgrapefruitovoušťávou.

Karbamazepinafenytoin

Vklinickéfarmakokinetickéstudiisopakovanýmidávkamikvetiapinu,předavprůběhuléčby

karbamazepinem(známýinduktorjaterníchenzymů),vedlosoučasnépodáváníkarbamazepinu

kvýznamnémuzvýšeníclearancekvetiapinu.Zvýšenáclearancesnižujesystémovoudostupnost

kvetiapinu(měřenoujakoplochapodkřivkou–AUC)průměrněažo13%vesrovnánískvetiapinem

samotným;uněkterýchpacientůvšakbylosníženídostupnostiještěvětší.Vdůsledkutétointerakce

můžedojítkesníženíplazmatickýchkoncentracíkvetiapinuaovlivněníúčinnostiléčbykvetiapinem.

Současnépodáváníkvetiapinuafenytoinu(dalšíinduktormikrosomálníchenzymů)výraznězvyšuje

clearancekvetiapinuopřibližně450%.Pokudpacientužíváinduktoryjaterníchenzymů,jetřebapřed

započetímléčbyzvážitpředpokládanýprospěchzléčbykvetiapinemamožnárizikapovysazeníléčby

induktoryjaterníchenzymů.Jedůležité,abyjakákolivzměnaléčbyinduktoryjaterníchenzymůbyla

postupnáapokudjetopotřebné,abybylynahrazenyléčivem,kteréneníinduktoremjaterníchenzymů

(např.valproátsodný)(vizbod4.4).

Imipraminafluoxetin

Farmakokinetikakvetiapinunenívýznamněovlivněnasoučasnýmpodávánímantidepresiva

imipraminu(známýinhibitorCYP2D6)nebofluoxetinu(známýinhibitorCYP3A4aCYP2D6).

Risperidon,haloperidolathioridazin

Farmakokinetikakvetiapinusevýznamněneměnípřisoučasnémpodávánísantipsychotiky

risperidonemnebohaloperidolem.Přisoučasnémpodáváníkvetiapinuathioridazinuseclearance

kvetiapinuzvýšilaoasi70%.

Cimetidin

Farmakokinetikakvetiapinuseneměnípřisoučasnémpodávánícimetidinu.

Lithium

Přisoučasnémpodáváníkvetiapinualithianedocházíkezměnámfarmakokinetikylithia.

Valproátsodný

Přisoučasnémpodávánívalproátusodnéhoakvetiapinunedocházíkeklinickyvýznamné

změněfarmakokinetikyobouléčiv.

Kardiovaskulárníléčivépřípravky

Nebylyprovedenyformálníinterakčnístudiesběžněpoužívanýmikardiovaskulárnímiléčivými

přípravky.

Jetřebaopatrnostpřisoučasnémpodáváníkvetiapinualéčivýchpřípravků,kterézpůsobují

elektrolytovounerovnováhuneboprodlužujíQTinterval.

Methadonatricyklickáantidepresíva

Upacientůužívajíchkvetiapinbylyhlášenyfalešněpozitivnívýsledkyvyšetřeníenzymovou

imunoesejínametadonatricyklickáantidepresiva.Doporučujesepotvrditnejistéscreeningové

výsledkyimunoesejevhodnouchromatografickoumetodou.

4.6 Fertilita,těhotenstvíakojení

Bezpečnostaúčinnostpodáváníkvetiapinutěhotnýmženámnebylazjišťována.Testysezvířatydosud

neodhalilyžádnéškodlivéúčinky,avšaknebyldosudsledovánvlivnavývojočíuplodu.Kvetiapin

lzepodávatvtěhotenstvípouzetehdy,kdyžočekávanýefektléčbypřevážínadmožnýmiriziky.

Pokudbylkvetiapinpodávánvprůběhutěhotenství,bylyunovorozencepozoroványabstinenční

příznaky.

Unovorozenců,kteříbyliběhemtřetíhotrimestrutěhotenstvívystavenivlivuantipsychotik(včetně

kvetiapinu),existujerizikonežádoucíchúčinkůvčetněextrapyramidovýchpříznakůa/nebopříznakůz

vysazení.Tytopříznakysemohoulišitvdélcetrváníivzávažnosti.Bylyhlášenypřípady

agitovanosti,hypertonie,hypotonie,tremoru,somnolence,respiračnítísněneboporuchpříjmu

potravy.Protobynovorozencimělibýtpečlivěmonitorováni.

Bylopublikováno,žekvetiapinjevylučovándomateřskéhomléka,avšakmíravylučovánínenípřesně

stanovena.Ztohotodůvoduseženámdoporučujevprůběhuléčbykvetiapinempřerušitkojení.

4.7 Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Vzhledemkprimárnímuúčinkukvetiapinunacentrálnínervovýsystémmůžekvetiapinovlivňovat

činnostivyžadujícízvýšenoupozornost.Pacientůmjetřebaprotodoporučit,abyneřídiliani

neobsluhovalistrojedodoby,nežbudouznátsvojiindividuálnívnímavost.

4.8 Nežádoucíúčinky

Nejčastějšíminežádoucímiúčinkypřiléčběkvetiapinemjsou:ospalost,závrať,suchovústech,mírná

astenie,zácpa,tachykardie,ortostatickáhypotenzeadyspepsie.

Podobnějakoujinýchantipsychotiksemůževsouvislostiskvetiapinemvyskytnoutnárůsttělesné

hmotnosti,synkopa,neuroleptickýmalignísyndrom,leukopenie,neutropenieaperiferníedémy.

Nežádoucíúčinkyspojenésléčboukvetiapinemjsouuvedenyvnásledujícímpřehleduve

formátupodle“CIOMSIIIWorkingGroup,1995”.

Frekvencevýskytunežádoucíchúčinkůjevyjádřenanásledovně:

Velmičasté(≥1/10)

Časté(≥1/100až<1/10)

Méněčasté(≥1/1000až<1/100)

Vzácné(≥1/10000až<1/1000)

Velmivzácné(<1/10000)

Neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit).

Poruchykrvealymfatickéhosystému

Velmičasté:

Pokleshemoglobinu 23

Časté: Leukopenie 27 ,poklespočtuneutrofilů,zvýšení

počtueosinofilů 28

Méněčasté:

Trombocytopenie,anémie,poklespočtu

trombocytů 14

Vzácné: Agranulocytóza 29

Neníznámo:

Neutropenie 1

Poruchyimunitníhosystému

Méněčasté: Hypersenzitivita(včetněalergickékožníreakce)

Velmivzácné: Anafylaktickáreakce 6

Endokrinníporuchy

Časté: Hyperprolaktinémie 16 ,poklescelkovéhoT

25,

poklesvolného T

, poklescelkovéhoT

,

zvýšeníTSH 25

.

Méněčasté: PoklesvolnéhoT

,hypothyreóza 22

Velmivzácné: Nepřiměřenásekreceantidiuretickéhohormonu

Poruchymetabolismuavýživy

Velmičasté: Zvýšeníhladinsérovýchtriglyceridů 11,31 ,

zvýšenícelkovéhocholesterolu(zejménaLDL

cholesterolu) 12,31

,poklesHDLcholesterolu 18,31

,

nárůsttělesnéhmotnosti 9,31

Časté: Zvýšenáchutkjídlu,zvýšenáglykémieažk

hyperglykémii 7,31

Méněčasté: Hyponatrémie 20 ,diabetesmellitus 1,5,6

Vzácné: Metabolickýsyndrom 30

Psychiatricképoruchy

Časté: Abnormálnísnyanočnímůry,sebevražedné

myšlenkyasebevražednéchování 21

Vzácné: Somnambulizmusapodobnéreakce,jako

mluvenízespaníasyndromporuchyspánku

spojenýsnočnímjedlictvím

Poruchynervovéhosystem

Velmičasté Závratě 4,17 ,somnolencet 2,17 ,bolesthlavy

Časté Synkopa 4,17 ,extrapyramidovésymptomy 1,22 ,

dysartrie

Méněčasté Epilepticképaroxysmy 1 ,syndromneklidných

nohou,tardivnídyskinéze 1,6

Srdečníporuchy

Časté:

Tachykardie 4

,palpitace 24

Méněčasté: ProdlouženíintervaluQT 1,13,19

Poruchyoka

Časté: Neostrévidění

Cévníporuchy

Časté: Ortostatickáhypotenze 4,17

Vzácné: Venóznítromboembolizmus 1

Respirační,hrudníamediastinálníporuchy

Časté: Rýma,dušnost 24

Gastrointestinálníporuchy

Velmičasté: Suchovústech

Časté: Zácpa,dyspepsie,zvracení 26

Méněčasté: Dysfagie 8

Vzácné: Pankreatitida

Poruchyjateražlučovýchcest

Časté: Zvýšenísérovýchtransamináz(ALT,AST) 3

,

zvýšeníhladinGGT 3

Vzácné: Žloutenka 6

,hepatitida

Poruchykůžeapodkožnítkáně

Velmivzácné: Angioedém 6 ,Stevens-Johnsonůvsyndrom 6

Neníznámo: Toxickáepidermálnínekrolýza,erythema

multiforme

Poruchysvalovéakosternísoustavyapojivovétkáně

Velmivzácné: Rhabdomyolýza

Stavyspojenéstěhotenstvím,šestinedělímaperinatálnímobdobím

Neníznámo: Syndromzvysazenílékuunovorozenců(vizbod

4.6)

Poruchyreprodukčníhosystémuaprsu

Méněčasté: Sexuálnídysfunkce

Vzácné: Priapizmus,galaktorea,zvětšeníprsů,

menstruačníporuchy

Celkovéporuchyareakcevmístěaplikace

Velmičasté: Abstinenčnípříznaky 1,10

Časté: Mírnáastenie,periferníedémy,podrážděnost,

pyrexie

Vzácné: Neuroleptickýmalignísyndrom 1 ,hypotermie

Vyšetření

Vzácné: Zvýšeníhladinykreatinfosfokinázyvkrvi 15

Vizbod4.4

Můžeseobjevitsomnolence,obvykleběhemprvníchdvoutýdnůléčby,kterávětšinoupřidalším

užíváníkvetiapinuvymizí.

Uněkterýchpacientůléčenýchkvetiapinemdocházelokasymptomatickémuzvýšení(změnaod

normálníchhodnotk>3xULNkdykolivprůběhuléčby)sérovýchtransamináz(ALT,AST)nebo

gama-glutamyltransferázy.Připokračovánívléčběsezvýšenéhodnotyobvyklevrátilyknormě.

Kvetiapinmůžečasto,stejnějakodalšíantipsychotikavyvolávajícíblokáduα

adrenergních

receptorů,vyvolatortostatickouhypotenzisezávratěmiatachykardií,uněkterýchpacientůse

synkopou.Uvedenénežádoucíúčinkyseobjevujízejménapřiúvodnítitracidávky(vizbod4.4).

Běhemléčbybylavevelmivzácnýchpřípadechhlášenaexacerbacepreexistujícíhodiabetes

mellitus.

Výpočetfrekvenceuvedenýchnežádoucíchúčinkůbylprováděnpouzenazákladěúdajůz

poregistračníhosledováníkvetiapinuvlékovéforměsokamžitýmuvolňováním.

Glykémienalačno126mg/100ml( mmol/l)nebo200mg/100ml(11,1mmol/l)pojídle

minimálněvjednompřípadě.

Zvýšenývýskytdysfagiepřipodáváníkvetiapinuvesrovnánísplacebembylpozorovánpouzev

klinickýchstudiíchzaměřenýchnabipolárnídepresi.

Nazákladěnárůstutělesnéhmotnosti>7%odpůvodníhodnoty.Objevujesepřevážněběhem

prvníchtýdnůléčby.

(10) Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchvmonoterapiizaměřenýchna

zhodnocenísymptomů,kterésouvisejísvysazenímléku,bylynejčastějipopsánynásledující

abstinenčnípříznaky:nespavost,nausea,bolesthlavy,průjem,zvracení,závratěapodrážděnost.

Incidencetěchtonežádoucíchúčinkůvýznamněpokleslado1týdnepovysazeníléku.

(11)

Triglyceridy≥200mg/100ml(≥2,258mmol/l)(pacientiod18letvěku)nebo≥150mg/100ml

(≥1,694mmol/l)(pacientimladšínež18let),zaznamenanéminimálnějednou.

(12)

Cholesterol≥240mg/100ml(≥6,2064mmol/l)(pacientiod18letvěku)nebo≥200mg/100ml

(≥5,172mmol/l)(pacientimladšínež18let),zaznamenanýminimálnějednou.Velmičastobylo

pozorovánozvýšeníLDLcholesteroluo≥30mg/100ml(≥0,769mmol/l).Průměrnázměnau

pacientů,unichžkezvýšenídošlo,byla41,7mg/100ml(1,07mmol/l)

(13)Viztextníže.

(14)

Trombocyty≤100x10 9 /lzjištěnéalespoňjednou.

(15)Nazákladěhlášenínežádoucíchpříhodzklinickéhohodnocení-zvýšenéhodnoty

kreatinfosfokinázyvkrvinezávislenaneuroleptickémmalignímsyndromu.

(16)Hodnotyprolaktinu(pacientistaršínež18let):20μg/l(869,56pmol/l)umužů;30μg/l

(1304,34pmol/l)užen,naměřenékdykoliv.

(17)

Můževestkpádu.

(18)

HDLcholesterol:<40mg/100ml(1,025mmol/l)umužů;<50mg/100ml

(1,282mmol/l)užen,naměřenékdykoliv.

(19)IncidencepacientůsezměnouhodnotQTcz<450msna≥450mszvýšenáovícenež30ms.V

placebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchskvetiapinembylvýskytpacientůsklinicky

významnýmposunemQTcpodobnýveskupiněsplacebemikvetiapinem.

(20)Posunz>132mmol/lna<132mmol/lnaměřenýalespoňjednou.

(21)Vprůběhuléčbyakrátcepoukončeníléčbykvetiapinemsprodlouženýmovolňovánímbyly

hlášenypřípadysebevražednýchmyšlenekasebevražednéhochování(vizbody4.4a5.1).

(22)

Vizbod5.1.

(23)

Sníženáhladinahemoglobinuna≤13g/100ml(8,07mmol/l)umužů,≤12g/100ml(7,45

mmol/l)uženalespoňpřijednomvyšetřeníbylonalezenou11%pacientůužívajíchkvetiapinv

klinickýchstudiíchvčetněotevřenéfáze.Utěchtopacienůbylprůměrnýmaximálnípokles

hladinyhemoglobinu–1,5g/dl.

(24)Častoseobjevovalahlášenítachykardie,závratí,ortostatickéhypotenzea/neboskrytého

srdečního/respiračníhoonemocnění.

(25)Napodkladěposunuodnormálníchhodnotnapočátkustudieažkpotenciálněklinicky

závažnýmhodnotámkdykolivvevšechstudiích.PosunucelkovéhoT

,volnéhoT

,celkovéhoT

3

avolnéhoT

3 jedefinovánjako<0,8xLLN(dolnírozmezínormálníchhodnot)(pmol/l)aposun

uTSH>5MJ/lnaměřenékdykoliv.

(26)Napodkladězvýšenéfrekvencezvraceníustaršíchpacientů(>65let).

(27)Napodkladěposunuodnormálníchhodnotkpotenciálněklinickyvýznamnýmhodnotámkdykoli

vevšechstudiích.Posunvpočtubílýchkrvinekdefinovánjeko≤3x10 9 /l,naměřenýkdykoli.

(28)Napodkladěposunuodnormálníchhodnotkpotenciálněklinickyvýznamnýmhodnotámkdykoli

vevšechstudiích.Posunvpočtueozinofilůdefinovánjeko>1x10 9 buněk/l,naměřenýkdykoli.

(29)Posunvpočtuneutrofilůodvýchozíhodnoty≥1,5x10 9

/lna<0,5x10 9

/lkdykolivběhemléčby.

(30)Napodkladěhlášenínežádoiucíhoúčinkymetabolickéhosyndromuzevšechklinickýchstudiís

kvetiapinem.

(31)Uněkterýchpacientůbylovklinickýchstudiíchpozorovánozhoršenívícenežjednoho

metabolickéhofaktoru,hmotnosti,glykémiealipidémie(vizbod4.4).

PřipodáváníneuroleptikbylyhlášenypřípadyprolongaceintervalQT,komorovýcharytmií,

náhléhonevysvětlitelnéhoúmrtí,srdečnízástavyatorsadesdepointesajsoupovažoványza

skupinovýefektneuroleptik.

Dětiadospívající(10až17let)

Udětíadospívajícíchjetřebapředpokládatstejnénažádoucíúčinkyjakoudospělých.Následující

tabulkashrnujenežádoucíúčinky,kterésevyskytujísvyššífrekvencíudětíadospívajících(10až17

let)nežudospělýchnebonežádoucíúčinky,kterénebylyidentifikoványudospělých.

Frekvencenežádoucíchúčinkůjsoudefinoványnásledovně.:

Velmičasté(>1/10)

Časté(>1/100až<1/10)

Méněčasté(>1/1000až<1/100)

Vzácné(>1/10000až<1/1000)

Velmivzácné(<1/10000).

Neníznámo(nelzestanovitzdostupnýchúdajů)

Poruchymetabolismuavýživy

Velmičasté: Zvýšenáchuťkjídlu

Vyšetření

Velmičasté: Zvýšenéhladinyprolaktinu 1 ,zvýšenýkrevnítlak 2

Poruchynervovéhosystému

Velmičasté: Extrapyramidovésymptomy 3

Celkovéporuchyareakcevmístěaplikace

Časté: Podrážděnost 4

(1)Hladinyprolaktinu(pacienti<18let):>20μg/l(>869,56pmol/l)umužů;>26μg/l(>

1130,428pmol/l)užennaměřenékdykoliv.Méněnež1%pacientůmělovzestuphladin

prolaktinu>100μg/l.

(2)Nazákladěposunůnadklinickyvýznamnékoncentrace(převzatopodlekritérií“National

InstitutesofHealth”)nebozvýšení>20mmHgprosystolickýtlaknebo>10mmHgpro

diastolickýtlakkdykolivvprůběhudvoukrátkodobých(3-6týdnů)placebemkontrolovaných

studiíudětíadospívajících.

(3)Vizbod5.1.

(4)Poznámka:Frekvencejeshodnásfrekvencípozorovanouudospělých,alepodrážděnostmůže

býtudětíadospívajícíchspojenasjinýmiklinickýmidůsledkyvesrovnánísdospělými.

4.9 Předávkování

Bylohlášenojednoúmrtípacientavklinickéstudiipoakutnímpředávkování13,6gkvetiapinuav

poregistračnímsledovánípopožití6gsamotnéhokvetiapinu.Bylovšaktéžhlášenopřežitípacienta

poakutnímpředávkováníaž30gkvetiapinu.Vporegistračnímsledováníbylyhlášenypřípady

předávkovánísamotnýmkvetiapinemvedoucíkúmrtíčikomatu.Popředávkovánísamotným

kvetiapinembylydálehlášenynásledujícíprojevy:prodlouženíQTintervalu,epileptickézáchvaty,

statusepilepticus,rhabdomyolýza,respiračnídeprese,retencemoči,zmatenost,deliriuma/nebo

agitovanost.

Pacientispreexistujícímzávažnýmsrdečnýmonemocněnímmajívětšírizikoprojevůzpředávkování

(viz

bod4.4Kardiovaskulárníonemocnění).

Hlášenéznámkyapříznakypředávkováníodpovídajívystupňovanémuznámémufarmakologickému

účinkuléčivélátky,tj.ospalostaútlum,tachykardieahypotenze.

Léčbapředávkování

Kvetiapinnemáspecifickéantidotum.Vpřípadětěžkéintoxikacejetřebazvážitmožnostsoučasné

intoxikaceněkolikalátkamiadoporučujeseléčbanajednotceintenzivnípéče,včetnězajištění

průchodnostidýchacíchcest,zabezpečenídostatečnéventilaceapřísunukyslíku,adálepravidelné

sledováníapodporakardiovaskulárníhosystému.Ačkolivdosudnebylastudovánaprevenceabsorpce

připředávkování,můžebýtpřitěžkéintoxikaciindikovánvýplachžaludku,pokudmožnodojedné

hodinypopožití.Jetřebazvážitpodáníaktivníhouhlí.

Refrakterníhypotenzivpřípadechpředávkováníkvetiapinemjetřebaléčitvhodnýmzpůsobem,např.

intravenóznímpodánímtekutina/nebosympatomimetik. Nejsouvhodnéadrenalinadopamin,neboť

stimulacebetareceptorůmůžezhoršovathypotenzipřisoučasnéblokáděalfareceptorůkvetiapinem.

Lékařskýdohledasledováníživotníchfunkcímusípokračovataždoúplnéhozotavení.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:antipsychotika,diazepiny,oxazepinyathiazepiny

ATCkód:N05AH04

Mechanismusúčinku

Kvetiapinjeatypickéantipsychotikum.Kvetiapinanorkvetiapin,jehoaktivnímetabolitvlidské

plazmě,intereagujíscelouřadoureceptorůproneurotransmitery.Kvetiapinanorkvetiapinmají

afinitukserotoninovým(5HT

)adopaminovýmD

1 aD

2 receptorůmvmozku.Předpokládáse,že

kombinacereceptorovéhoantagonizmusvyššíselektivitoupro5HT

2 oprotiD

2 receptorůmpřispíváke

klinickýmantipsychotickýmvlastnostemanízkýmextrapyramidovýmnežádoucímúčinkům(EPS)

kvetiapinuvesrovnánístypickýmiantipsychotiky.Norkvetiapinmátéžvysokouafinituk

noradrenalinovémupřenašeči(“norepinephrinetransporter”-NET).Kvetiapinanorkvetiapinmají

takévysokouafinitukhistaminovýmaadrenergnímα

-receptorůmanízkouafinitukadrenergnímα

2

aserotoninovým5HT

1A receptorům.Kvetiapinnemáafinitukmuskarinovýmabenzodiazepinovým

receptorům.

Farmakodynamickéúčinky

Kvetiapinprokázalúčinekvezkouškách,kterésepoužívajíktestováníantipsychotickéhoúčinku,jako

jsounapř.podmíněnéobrannéreflexy.Kvetiapinpotlačujetéžúčinkydopaminovýchagonistů,což

byloprokázánonazákladěbehaviorálníchhodnoceníaelektrofyziologickýchměření.Kvetiapin

zvyšujekoncentracimetabolitůdopaminu,cožjeneurochemickýukazatelblokádyD

2 receptorů.

VpředklinickýchtestechurčenýchkpredikciEPSmělkvetiapinprofilatypickéhoantipsychotika,

kteréselišíodprofilutypickýchantipsychotik.Podlouhodobémpodáváníkvetiapinunevzniká

supersenzitivitadopaminovýchD

2 receptorů.PřiužitídávekdostatečněblokujícíchD

2 receptory

docházíjenkmálovyjádřenékatalepsii.Kvetiapinmápřidlouhodobémpodáváníselektivníúčinekna

limbickýsystemtím,ževyvolávádepolarizačníblokádumesolimbických,alenikolivnigrostriatálních

dopaminovýchneuronů.PřiakutnímachronickémpodáváníopicímroduCebuspopředchozí

senzibilizacihaloperidolemnebobezsenzibilizacevykazujekvetiapinminimálnípohotovostk

dystonickýmreakcím(vizbod4.8).

Klinickáúčinnost

Schizofrenie

Účinnostkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímpřiléčběpacientůseschizofrenií,kteřísplňovali

kritériaDSM-IVproschizofrenii,bylaprokázánavklinickéstudiikontrolovanéplacebem,trvající6

týdnů,adálevjednéklinickéstudiikontrolovanéaktivnímkomparátoremhodnotícízměnuléčbyz

tabletsokamžitýmuvolňovánímnatabletysprodlouženýmuvolňovánímuambulantníchpacientůs

klinickystabilizovanouschizofrenií.

Primárnímcílovýmparametremvplacebemkontrolovanéklinickéstudiibylazměnacelkovéhoskóre

veškálePANSSmezivýchozíhodnotouakonečnouhodnotou.Kvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímvdávkách400mgdenně,600mgdenněa800mgdenněprokázalstatistickyvýznamné

zlepšenípsychotickýchsymptomůvesrovnánísplacebem.Účinekpodávkách600mga800mgbyl

většínežpodávce400mg.

V6týdenníklinickéstudiikontrolovanéaktivnímkomparátoremhodnotícízměnuléčbybylo

primárnímcílovýmparametremúčinnostizjistitpodílpacientů,kdenebylodosaženoúčinku,tj.

pacientů,kteřípřerušililéčbuvdůsledkuneúčinnostiléčbynebojejichžskóreveškálePANSSse

zvýšiloo20%avíceodrandomizacedokterékolivdalšínávštěvy.

Upacientůstabilizovanýchnakvetiapinusokamžitýmuvolňováním400mgaž800mgdenněbyla

účinnostzachovánaipopřevedenínaekvivalentnídennídávkukvetiapinusprodlouženým

uvolňovánímpodávanoujednoudenně.

Vdlouhodobéstudiiupacientůsestabilníschizofrenií,kterýmbylapodávánaudržovacídávka

kvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímpodobu16týdnů,bylkvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímúčinnějšínežplacebopřihodnoceníprevencerelapsů.Odhadovanérizikorelapsupo

šestiměsícíchléčbybylo14,3%veskupiněléčenékvetiapinemsprodlouženýmuvolňováníma68,2

%veskupiněsplacebem.Průměrnápodávanádávkabyla669mg.Sléčboukvetiapinems

prodlouženýmuvolňovánímpodobuaž9měsíců(medián7měsíců)nebylaspojenažádnádalší

bezpečnostnírizika.ZejménasejednáonežádoucíúčinkyEPSanárůsttělesnéhmotnosti,které

nemělyrostoucítendencisprodlouženímléčbykvetiapinemsprodlouženýmuvolňováním.

Bipolárníporucha

Kvetiapinvykázalvyššíúčinnostnežplacebovesníženímanickýchsymptomůve3.a12.týdnuve

dvouklinickýchstudiíchmonoterapiepřiléčběstřednětěžkéažtěžkémanickéepizody.Významná

účinostkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímbyladáledemonstrovánavesrovnánísplacebemv

další3týdennístudii.Kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímbylpodávánvdávkovémrozmezí400

800mg/denaprůměrnádávkabylaasi600mg/den.Údajeopodáváníkvetiapinuvkombinacis

divalproexemnebolithiemuakutnístřednězávažnéažzávažnémanickéepizodyvtýdnu3a6jsou

omezené,avšakkombinovanáléčbabyladobřetolerována.Údajeukazujínaaditivníúčinek3.týden

léčby.Druhástudienepotvrdilaaditivníúčinek6.týdenléčby.

VklinickéstudiiupacientůsdepresivnímiepizodamivrámcibipolárníporuchytypuIneboII

prokázalkvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímvdávce300mg/densuperiorníúčinnostnežplacebo

vesníženícelkovéhoskórepodleMADRS.

Ve4dalšíchklinickýchstudiíchodélce8týdnů,kterézahrnovalypacientysestřednětěžkýmiaž

těžkýmidepresivnímiepizodamivrámcibipolárníporuchytypuIaIIbylkvetiapinsokamžitým

uvolňovánímvdávkách300mga600mgvýznamněsuperiorníkplacebuvparametrech:průměrné

zlepšenískóreMADRSavodpovědidefinovanéjakoalespoň50%zlepšenícelkovéhoskóreMADRS

oprotivýchozíhodnotě.Vrozsahuúčinkunebylmezipacientyléčenýmikvetiapinemsokamžitým

uvolňovánímvdávce300mgapacientyléčenýmidávkou600mgpozorovánžádnýrozdíl.

Vdlouhodobýchklinickýchstudiích,kterébylypokračovánímdvoupředešlýchstudiíupacientůs

depresivnímiepizodami,kteříreagovalinapodáváníkvetiapinusokamžitýmuvolňovánímvdávkách

300mgnebo600mg,bylaprokázánadlouhodobáúčinnostkvetiapinuvesrovnánísplacebemna

depresivnísymptomy,nikolivvšaknamanickésymptomy.

Vedvouklinickýchstudiíchzaměřenýchnaprevencirekurenceahodnotícíchkvetiapinvkombinaci

sestabilizátorynáladyupacientůsmanickými,depresivníminebosmíšenýmiepizodamibyla

kombinaceskvetiapinemsuperiorníkmonoterapiistabilizátorynáladyvprodlouženíčasudo

rekurencejakékolivepizody(manické,smíšenénebodepresivní).Kvetiapinbylpodávándvakrát

denněvcelkovédávce400mgaž800mgvkombinacislithiemnebovalproátem.

Vjednédlouhodobéstudii(až2rokyléčby)hodnotícíprevencirekurence(recidiv)upacientůs

manickými,depresivníminebosmíšenýmiepizodamibylkvetiapinsuperiorníkplacebuvprodloužení

dobydoobjevenísejakékolivepizody(manické,smíšenénebodepresivní)upacientůsbipolární

poruchoutypuI.Početpacientůsvýskytemepizodybylveskupiněskvetiapinem91(22

5%),ve

skupiněsplacebem208(51

5%)aveskupiněslithiem95(26

1%).Upacientů,kteříodpovídalina

léčbukvetiapinem,přisrovnánípokračováníléčbykvetiapinemoprotipřevedenínalithium,výsledky

ukazují,žezměnanaléčbulithiemnevedekprodlouženídobydorekurencepříhody.

Těžkédepresivníepizodyvrámcidepresivníporuchy(MDD)

Vedvoukrátkodobých(6týdenní)klinickýchstudiíchbylizařazenipacienti,kteříneodpovídali

adekvátněnaalespoňjednuantidepresivníléčbu.Kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímpodávanýv

dávkách150mga300mg/denjakodoplněkkestávajícíantidepresivníléčbě(amitriptylin,bupropion,

citalopram,duloxetin,escitalopram,fluoxetin,paroxetin,sertralinnebovenlafaxin)prokázalvyšší

účinnostnežsamotnáléčbaantidepresivyvesnižovánísymptomůdepreseměřenoujakozlepšení

celkovéhoskórepodleMADRS(průměrnázměnaLSoprotiplacebu2-3,3bodu).

Dlouhodobáúčinnostabezpečnostupacientůsdepresivníporuchou(MDD)nebylavuspořádání

přídavnéléčbyhodnocena,avšakudospělýchpacientůbylahodnocenadlouhodobáúčinnosta

bezpečnostvmonoterapii(vizníže).

Následujícístudiebylyprovedenyskvetiapinemsprodlouženýmuvolňovánímvmonoterapii,ačkoliv

kvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímjeindikovánpouzejakopřídavnáléčba:

Vetřechzečtyřkrátkodobých(až8týdnů)klinickýchstudiískvetiapinemsprodlouženým

uvolňovánímvmonoterapiiupacientůsdepresivníporuchouprokázalkvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímvdávkách50mg,150mga300mg/denvyššíúčinnostnežplacebovesnižování

depresivníchsymptomůměřenýchjakozlepšenícelkovéhoskóreupacientůsdepresivnínemocíve

škálepodleMontgomery-ÅsbergDepressionRatingScale(MADRS)(průměrnázměnaLSoproti

placeboo2-4body).

Vklinickéstudiismonoterapiízaměřenénaprevencirelapsubylipacientisdepresivnímiepizodami

stabilizovánivotevřenéfázistudieskvetiapinemsprodlouženýmuvolňovánímvmonoterapiipo

dobualespoň12týdnůadálerandomizovánidoskupiny,kterébylpodávánkvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímjednoudenněneboplacebopodobuaž52týdnů.Průměrnádávkakvetiapinus

prodlouženýmuvolňovánímvprůběhurandomizovanéfázestudiebyla177mg/den.Výskytrelapsu

byl14,2%upacientůléčenýchkvetiapinemsprodlouženýmuvolňováníma34,4%upacientů,

kterýmbylopodávánoplacebo.

Vkrátkodobé(9týdnů)studiisflexibilnímdávkovánímkvetiapinusprodlouženýmuvolňováním

vrozmezí50mgaž300mgustaršíchpacientů(66až89let)sMDDbezdemencedenněvykázal

kvetiapinvyššíúčinnostnežplacebovesnižovánídepresivníchsymptomůpodlecelkovéhozlepšení

skóreveškáleMADRS(průměrnázměnaLSoprotiplacebu-7,54).Vtétostudiidostávalipacienti

randomizovanídoskupinykvetiapinsprodlouženýmuvolňováním50mg/den1.až3.den,dávka

mohlabýtzvýšenana100mg/den4.den,150mg/den8.denaažna300mg/denvzávislostina

klinickéodpovědiasnášenlivosti.Průměrnádávkapřípravkukvetiapinsprodlouženýmuvolňováním

byla160mg/den.Snášenlivostkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímjednoudenně,ažnavýskyt

extrapyramidovýchsymptomů(vizbod4.8a“Klinickábezpečnost”níže),ustaršíchpacientůbyla

srovnatelnásesnášenlivostípozorovanouudospělých(18-65let).Podílpacientůstaršíchnež75let

byl19%.

Klinickábezpečnost

Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchuschizofrenieabipolárnímaniebyl

celkovývýskytextrapyramidovýchsymptomůpodobnýjakouplaceba(schizofrenie:7,8%pro

kvetiapina8,0%proplacebo;bipolárnímanie:11,2%prokvetiapina11,4%proplacebo).Nejvyšší

frekvenceextrapyramidovýchsymptomůbylavkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchklinických

studiíchudepresivníporuchy(MDD)abipolárnídepresepozorovánaupacientů,kterýmbylpodáván

kvetiapinvesrovnánípacienty,kterýmbylopodávánoplacebo.Vkrátkodobýchplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchubipolárnídepresebylcelkovývýskytextrapyramidových

symptomů8,9%prokvetiapina3,8%proplacebo.Vkrátkodobýchplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiíchvmonoterapiiudepresivníporuchybylcelkovývýskytextrapyramidových

symptomů5,4%prokvetiapinsprodlouženýmuvolňováníma3,2%proplacebo.Vkrátkodobých

placebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchvmonoterapiiustaršíchpacientůsdepresivníporuchou

bylcelkovývýskytextrapyramidovýchsymptomů9,0%prokvetiapinsprodlouženýmuvolňováníma

2,3%proplacebo.Výskytjednotlivýchnežádoucíchpříhod(tj.akathizie,extrapyramidovéporuchy,

třes,dyskinéze,dystonie,neklid,samovolnésvalovékontrakce,psychomotorickáhyperaktivitaa

svalováztuhlost)ubipolárnídepreseaMDDnepřekročil4%vžádnéléčebnéskupině.

Vkrátkodobých(rozmezíod3do8týdnů)placebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchsfixními

dávkami(50mg/denaž800mg/den)bylprůměrnýnárůsttělesnéhmotnostiupacientůléčených

kvetiapinem0,8kgudennídávky50mgaž1,4kgudennídávky600mg(snižšímpřírůstkemudenní

dávky800mg)vesrovnánís0,2kgupacientů,kterýmbylopodávánoplacebo.Podílpacientůve

skupiněléčenékvetiapinemspřírůstkem≥7%tělesnéhmotnostikolísalod5,3%udennídávky50

mgdo15,5%udennídávky400mg(snižšímpřírůstkemudenníchdávek600mga800mg)ve

srovnánís3,7%pacientů,kterýmbylopodávánoplacebo.

Dlouhodobějšíklinickéstudiekprevencirelapsuzahrnovaly

otevřenoufázistudie(vrozmezíod4do36týdnů),vprůběhukterébylpacientůmpodávánkvetiapin,

následovanourandomizovanoufází,vprůběhukterébylipacientirandomizovánidoskupinys

kvetiapinemneboplacebem.Upacientů,kteříbylirandomizovánidoskupinyskvetiapinem,byl

průměrnýnárůsttělesnéhmotnostivprůběhuotevřenéfáze2,56kg,resp.3,22kg48.týden

randomizovanéfázevesrovnánísvýchozítělesnouhmotnostívotevřenéfázi.Upacientů,kteříbyli

randomizovánidoskupinysplacebem,bylprůměrnýnárůsttělesnéhmotnostivprůběhuotevřenéfáze

2,39kg,resp.0,89kg48.týdenrandomizovanéfázevesrovnánísvýchozítělesnouhmotnostív

otevřenéfázi.

Vplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchustaršíchpacientůspsychózoupodmíněnoudemencí

nebylvýskytcerebrovaskulárníchnežádoucíchpříhodna100pacientorokůvyššíupacientůléčených

kvetiapinemvesrovnáníspacienty,kterýmbylopodávánoplacebo.

Vplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiíchvmonoterapiiupacientůsvýchozíhodnotoupočtu

neutrofilů1,5x10 9 /lbylvýskytalespoňjednohoměření<1,5x10 9 /l1,72%upacientůléčených

kvetiapinema0,73%upacientůnaplacebu.Vplacebemkontrolovaných,otevřenýchklinických

studiíchsaktivnímkomparátoremupacientůsvýchozíhodnotoupočtuneutrofilů1,5x10 9 /lbyl

výskytalespoňjednohoměření<0,5x10 9 /l0,21%upacientůléčenýchkvetiapinema0%upacientů

naplacebuavýskytměřenívmezích0,5až<1,0x10 9 /lbyl0,75%upacientůnakvetiapinua0,11

%upacientůnaplacebu.

Přiléčběkvetiapinembylzjištěnmalý,nadávcezávislý,pokleshladinhormonůštítnéžlázy,zejména

celkovéhoT

avolnéhoT

.SníženícelkovéhoavolnéhoT

bylomaximálníběhemprvních2–4

týdnůléčbykvetiapinemahladinysedálenesnižovalyvprůběhudlouhodobéléčby.Téměřvevšech

případechpopřerušeníléčbykvetiapinemdošloknávratuhodnotcelkovéhoavolnéhoT

bez

závislostinadélceléčby.MenšípoklesycelkovéhoT

areverzníhoT

bylypozoroványpouzepři

vysokýchdávkách.HladinyTBGzůstalynezměněnyavětšinounebylpozorovánrecipročnívzestup

TSH.Nejsoužádnédůkazy,žekvetiapinzpsobujeklinickyrelevantníhypothyreoidizmus.

Katarakta/zákaločníčočky

Vklinickýchstudiíchhodnotícíchkataraktogennípotenciálkvetiapinu(200–800mg/den)vesrovnání

srisperidonem(2až8mg/den)přiléčběpacientůseschizofreniíneboschizoafektivníporuchounebylo

procentopacientůsezvýšenýmstupněmzákalučočkyukvetiapinu(4%)vyššínežurisperidonu

(10%)upacientůexponovanýchléčběnejméně21měsíců.

Dětiadospívající(10až17let)

Účinnostabezpečnostkvetiapinubylahodnocenave3týdenníplacebemkontrolovanéstudiipřiléčbě

mánie(n=284pacientůzUSAvevěku10až17let).Asi45%populacepacientůmělodalší

diagnózuADHD.Dálebylaprovedena6týdenníplacebemkontrolovanástudieupacientůse

schizofrenií(n=222,věk13až17let).Voboustudiíchbylivyřazenipacienti,kteříneodpovídalina

léčbukvetiapinem.Léčbakvetiapinembylazahájenadávkou50mg/den,druhýdenzvýšenana100

mg/denadálebyladávkatitrovánanacílovoudávku(mánie400-600mg/den;schizofrenie400-800

mg/den)vzestupněpo100mg/denapodávánavedvounebotřechrozdělenýchdenníchdávkách.

VestudiismániíbylrozdílprůměrnézměnyLSodbazálníhodnotyvcelkovémskóreYMRS(aktivní

léčbaminusplacebo)-5,21prokvetiapin400mg/dena-6,56prokvetiapin600mg/den.Podílpacientů

odpovídajíchnaléčbu(zlepšeníYMRS≥50%)byl64%prokvetiapin400mg/den,58%pro600

mg/dena37%proplacebo.

VestudiiseschizofreniíbylrozdílprůměrnézměnyLSodvýchozíhodnotyvcelkovémskórePANSS

(aktivníléčbaminusplacebo)–8,16prokvetiapin400mg/dena-9,29prokvetiapin800mg/den.Ani

režimsnízkoudávkou(400mg/den),anivysokoudávkou(800mg/den)kvetiapinunebylsuperironík

placebusohledemnapodílpacientů,kteřídosáhliodpovědidefinovanéjakopokleso≥30%oproti

výchozíhodnotěvcelkovémskórePANNS.Vyššídávkymělyzanásledekčíselněnižšívýskyt

odpovědinaléčbujakumánie,takuschizofrenie.

Nejsoukdispoziciúdajeoudržovacíléčběčioprevencirekurencevtétověkovékategorii.

26týdenníotevřenéfázekrátkodobýchstudií(n=380pacientů)skvetiapinemdávkovanýmflexibilněv

rozmezí400-800mg/denposkytlydalšíbezpečnostníinformace.Udětíadospívajícíchbylhlášen

vzestupkrevníhotlaku;zvýšenáchuťkjídlu,extrapyramidovésymptomyazvýšenísérovýchhladin

prolaktinubylyhlášenysvyššífrekvencíudětíadospívajícíchnežudospělých(vizbody4.4a4.8).

Extrapyramidovésymptomy

Vkrátkodobéplacebemkontrolovanéstudiivmonoterapiiudospívajících(vevěku13-17let)se

schizofreniíbylkumulovanývýskytextrapyramidovýchsymptomů12,9%prokvetiapina5,3%pro

placebo,ačkolivvýskytjednotlivýchnežádoucíchúčinků(tj.akathizie,třes,extrapyramidováporucha,

hypokinéze,neklid,psychomotorickáhyperaktivita,svalováztuhlostadyskinéze)nepřesáhla4,1%v

žádnéléčebnéskupině.Vkrátkodobéplacebemkontrolovanéklinickéstudiismonoterapiíudětía

dospívajících(vevěku10-17let)sbipolárnímániíbylkumulovanývýskytextrapyramidových

symptom3,6%prokvetiapina1,1%proplacebo.Vdlouhodobéotevřenéfázistudieuschizofreniea

bipolárnímániebylkumulovanývýskytEPSzávislýchnaléčbě10%.

Nárůsttělesnéhmotnosti

Vkrátkodobýchklinickýchstudiíchskvetiapinemupediatrickýchpacientů(vevěku10-17let)

přibralo17%pacientůužívajícíchkvetiapina2,5%pacientůužívajícíchplacebo≥7%svétělesné

hmotnosti.Pokorekcinanormálnírůstvprůběhudelšídoby,bylvzestupalespoň0,5standardní

odchylkyodvýchozíhodnoty“BodyMassIndex”(BMI)pokládánzaklinickyvýznamnouzměnu;

18,3%pacientůléčenýchkvetiapinempodobualespoň26týdnůsplnilototokritérium.

Sebevraždy/sebevražednémyšlenkyneboklinickézhoršenístavu

Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchstudiíchupediatrickýchpacientůseschizofreniíbylvýskyt

příhodsouvisejícíchsesebevraždou1,4%(2/147)prokvetiapina1,3%proplacebo(1/75)upacientů

<18let.Vkrátkodobýchplacebemkontrolovanýchstudiíchskvetiapinemupediatrickýchpacientůs

bipolárnímániíbylvýskytpříhodsouvisejícíchsesebevraždou1,0%(2/193)prokvetiapina0%pro

placebo(0/90)upacientů<18let.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

Kvetiapinsepoperorálnímpodánídobřevstřebává.Maximálníplazmatickékoncentracekvetiapinua

norkvetiapinupopodáníkvetiapinusprodlouženýmuvolňovánímjedosaženopřibližně6hodinpo

podání(t

).Maximálnímolárníkoncentraceaktivníhometabolitunorkvetiapinuvustálenémstavu

dosahuje35%koncentracekvetiapinu.

Farmakokinetikakvetiapinuanorkvetiapinujelineárníapřímoúměrnápodanédávceprodávkyaž

800mgjednoudenně.Plochapodkřivkou(AUC)prokvetiapinsprodlouženýmuvolňováním

podávanýmjednoudennějesrovnatelnásestejnoucelkovoudennídávkoukvetiapin-fumarátu

sokamžitýmuvolňovánímpodávanýmdvakrátdenně,avšakmaximálníplazmatickákoncentrace

)jevustálenémstavuo13%nižší.Srovnánímkoncentracínorkvetiapinuukvetiapinus

prodlouženýmuvolňovánímakvetiapinusokamžitýmuvolňovánímbylozjištěno,žeAUCjeo18%

nižší.Vestudiizkoumajícívlivpotravynabiologickoudostupnostkvetiapinubylozjištěno,žepotrava

svysokýmobsahemtukustatistickyvýznamnězvyšujeC

max aAUCprokvetiapinsprodlouženým

uvolňovánímatoopřibližně50%,resp.20%.Nenímožnévyloučit,žepotravasvysokýmobsahem

tukumůžemítnabiodostupnostkvetiapinuještěvyššívliv.Lehkástravanemělavýznamnývlivna

max aAUCkvetiapinu.Doporučujesepodávatkvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímjednoudenně

mimojídlo.

Distribuce

Kvetiapinsepřibližněz83%váženaplazmatickébílkoviny.

Metabolizmus

Kvetiapinjemetabolizovánpřevážněvjátrech,popodáníradioaktivněznačenéhokvetiapinu

bylovmočinebostolicinalezenoméněnež5%látkyvnezměněnéformě.

Výzkumyprováděnéinvitroukázaly,žehlavnímenzymem,kterýsepodílínametabolismu

kvetiapinuzprostředkovanémcytochromemP450,jeCYP3A4.Norquetiapinjeprimárnětvořena

eliminováncestouCYP3A4.

Kvetiapinaněkolikjehometabolitů(včetněnorkvetiapinu)jsouslabýmiinhibitorylidského

cytochromuP4501A2,2C9,2C19,2D6a3A4invitro,alepouzevkoncentracích5-50krátvyšších,

nežjsoukoncentracedosahovanéučlověkapřidávkování300až800mg/den.Nazákladětěchto

výsledkůinvitrosezdánepravděpodobné,žebysoučasnépodáváníkvetiapinuajinýchléčivvedloke

klinickyvýznamnélékovéinhibicimetabolismudruhéholékuzprostředkovanéhocytochromemP450.

Zvýsledkůstudiínazvířatechvyplývá,žekvetiapinmůžeindukovatenzymycytochromuP450,avšak

vespecifickéinterakčnístudiiupsychotickýchpacientůnebylopopodáníkvetiapinuzjištěnozvýšení

aktivitycytochromuP450.

Eliminace

Poločaseliminacekvetiapinujeasi7hodinanorkvetiapinuasi12hodin.Přibližně73%radioaktivně

značenélátkysevyloučímočía21%stolicí.Vmočinebostolicijemožnonaléztméněnež5%

původnílátkyvnezměněnéformě.Průměrnámolárnífrakcedávkyvolnéhokvetiapinuaaktivního

metabolitunorkvetiapinuvyloučenamočíje<5%.

Zvláštnípopulace

Pohlaví

Farmakokinetikakvetiapinujestejnáumužůiužen.

Staršípacienti

Průměrnáclearancekvetiapinuustaršíchpacientůjeasio30-50%nižšínežupacientůvevěku18-65

let.

Pacientisesníženoufunkcíledvin

Uosobstěžkýmpoškozenímledvin(clearancekreatininu<30ml/min/1,73m 2 )jeprůměrnáclearance

kvetiapinuasio25%nižší,aleindividuálníhodnotyclearancemohoubýtvrozmezíhodnotzdravých

jedinců.

Pacientisesníženoufunkcíjater

Průměrnáplazmatickáclearancekvetiapinusesnižujeopřibližně25%upacientůseznámým

poškozenímfunkcejater(stabilizovanáalkoholickájaternícirhóza).Vzhledemktomu,žekvetiapinje

metabolizovánpřevážněvjátrech,lzeočekávatzvýšeníplazmatickýchhladinléčivaupacientůs

poškozenímjaterníchfunkcí.Utěchtopacientůjenutnésnížitdávku(vizbod4.2).

Dětiadospívající(10až17let)

Farmakokinetickádatabylazískánau9dětívevěku10-12leta12dospívajících,kteříbylina

udržovacíléčbědávkou400kvetiapinudvakrátdenně.Vrovnovážnémstavubylydávkově

normalizovanéplazmatickékoncentracemateřskélátkykvetiapinuudětíaadolescentů(vevěku10-17

let)všeobecněpodobnéjakoudospělých,ačkolivC

max bylaudětípřihorníhranicirozmezí

pozorovanéhoudospělých.AUCaC

aktivníhometabolitu,norkvetiapinu,bylyvyšší,asio62%,

resp.49%udětí(10-12let)ao28%,resp.14%umladistvých(13-17let)vesrovnánísdospělými.

Nejsoudostupnéžádnéinformaceprokvetiapinsprodlouženýmuvolňovánímudětíamladistvých.

5.3 Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

Bylaprovedenařadatestůnagenotoxicituinvitroainvivoanebylnalezenžádnýdůkazgenotoxicity

přípravku.Ulaboratorníchzvířatpřiklinickyrelevantníchdávkáchbylynalezenynásledující

odchylky,kterédosudnebylypotvrzenyvdlouhodobémklinickémhodnocení:

Upotkanůbylapozorovánapigmentaceštítnéžlázy,uopicroduCynomolgusbylazjištěnahypertrofie

folikulárníchbuněkštítnéžlázy,sníženíplazmatickýchhladinT

,sníženíkoncentracehemoglobinua

počtučervenýchabílýchkrvinek,upsůbylnalezenzákaločníčočkyakatarakta.(Vizbod5.1

Katarakta/zákaločníčočky.)

Tatozjištěníjenutnobrátvúvahupřizvažováníprospěchuzléčbykvetiapinemamožnéhorizikapro

pacienta.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Jádrotablety

Monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,lehkýoxidhořečnatý,karagenanlambda,povidonK-

30,magnesium-stearát.

Potahtablety

Karagenanlambda,oxidtitaničitý(E171),makrogol400,žlutýoxidželezitý(E172)[tabletysíly50

mg,200mga300mg],červenýoxidželezitý[pouzetabletysíly50mg].

Inkoustkoznačení

ČernýinkoustOpacodeS-1-17823obsahujícíšelak,černýoxidželezitý(E172),propylenglykol.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Dobapoužitelnosti

21měsíců

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

6.5 Druhobaluaobsahbalení

Al/PVC/PVDCblistryaOPA/Al/PVC-Alblistry

Velikostibalení:10,60nebo100tablet.

Natrhunemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

ActavisGroupPTCehf.

Reykjavikurvegur76–78

220Hafnarfjordur

Island

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

QuetiapinActavis50mgretard:68/177/12-C

QuetiapinActavis200mgretard:68/178/12-C

QuetiapinActavis300mgretard:68/179/12-C

QuetiapinActavis400mgretard:68/180/12-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

Datumprvníregistrace:

14.3.2012

10. DATUMREVIZETEXTU

14.3.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace