QUESTAX PROLONG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KVETIAPIN-FUMARÁT (QUETIAPINI FUMARAS)
Dostupné s:
Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha
ATC kód:
N05AH04
INN (Mezinárodní Name):
KVETIAPIN-FUMARATE (QUETIAPINI FUMARATE)
Dávkování:
600MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100; 60; 50; 20; 30; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KVETIAPIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 019/19-C
Datum autorizace:
2020-10-29

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls166612/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Questax Prolong 600

mg tablety s prodlouženým uvolňováním

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro

Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Questax Prolong a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax Prolong užívat

Jak se přípravek Questax Prolong užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Questax Prolong uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Questax Prolong a k

čemu se používá

Přípravek Questax Prolong obsahuje léčivou látku nazývanou kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny

léků nazývaných antipsychotika. Přípravek Questax Prolong lze použít k léčbě některých onemocnění,

jako je:

Depresivní epizody u bipolární poruchy. Můžete být depresivní, mít pocit viny, nedostatek

energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát.

Mánie: kdy můžete mít pocit vzrušení, povznesení nebo rozrušení, pocit těšení se nebo

přehnané aktivity, nebo můžete mít špatný úsudek, včetně projevů agresivity nebo

podrážděnosti.

Schizofrenie: při které můžete slyšet nebo vnímat věci, které ve skutečnosti neexistují, můžete

věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný(á),

zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo depresi.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Questax Prolong, i když se už cítíte lépe.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Questax Prolong

užívat

Neužívejte přípravek

Questax Prolong

jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

některé přípravky k léčbě HIV

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)

nefazodon (k léčbě deprese)

Neužívejte přípravek Questax Prolong, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si

nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Questax

Prolong

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Questax Prolong se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Pokud Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem,

například nepravidelný srdeční rytmus, oslabení srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo

užíváte nějaké léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce.

Pokud máte nízký krevní tlak.

Pokud jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší.

Pokud máte problémy s játry.

Pokud jste někdy měl(a) epileptický záchvat (křeče).

Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo riziko vzniku cukrovky. Pokud ano, lékař může

v průběhu léčby přípravkem Questax Prolong kontrolovat hladinu krevního cukru.

Pokud víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která byla způsobena

užíváním jiných přípravků nebo jinými vlivy).

Pokud jste starší osoba s demencí (snížená funkce mozku). Pokud jste, neměl(a) byste užívat

Questax Prolong, protože patří do skupiny léčiv, které u starších pacientů s demencí zvyšují

riziko cévní mozkové příhody, v některých případech riziko úmrtí.

Pokud jste starší osoba s Parkinsonovou nemocí/parkinsonismem.

Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními

sraženinami. Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou

krevních sraženin v cévách.

Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během

normálního nočního spánku (stav nazývaný "spánková apnoe") a užíváte léky, které tlumí

normální mozkovou aktivitu ("sedativa").

Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste se nemohl(a) zcela vymočit (retence moči), máte

zvětšenou prostatu, neprůchodná střeva nebo zvýšený tlak uvnitř oka. Tyto komplikace jsou

někdy způsobeny léky (zvanými "anticholinergika"), které ovlivňují funkci nervových buněk

za účelem léčby některých onemocnění.

Pokud jste měl(a) v minulosti potíže s alkoholem nebo se zneužíváním drog.

Pokud se vyskytnou následující obtíže

p

ři

užití přípravku

Questax Prolong, kontaktujte ihned

lékaře:

Kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha,

která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřebná okamžitá

lékařská pomoc.

Nekontrolovatelné pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.

Závratě nebo pocit velké ospalosti. Tyto projevy zvyšují riziko náhodného zranění (pádu) u

starších pacientů.

Křeče (epileptické záchvaty).

Dlouhotrvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus).

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léku.

Informujte lékaře co nejdříve, pokud máte:

Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být

důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem

Questax Prolong přerušit a/nebo zahájit další léčbu.

Zácpu doprovázenou přetrvávající bolestí břicha nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou,

neboť tento stav může vést k velmi závažné neprůchodnosti střeva.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto

přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Tyto myšlenky se mohou také projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Může být

pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat, jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií

ukazují na zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25

let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo

příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Požádejte je,

aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni

změnami ve Vašem chování.

Zvýšení tělesné hmotnosti

U pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Lékař i Vy máte

pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Questax Prolong není určen k použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky

a Questax Prolong

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Questax Prolong, pokud užíváte následující léky:

některé přípravky k léčbě HIV

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)

nefazodon (k léčbě deprese)

Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

přípravky k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin).

přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku

barbituráty (při problémech se spánkem)

thioridazin nebo lithium (jiné přípravky k léčbě duševních onemocnění)

přípravky, které mají vliv na činnost srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v

krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), jako jsou diuretika (léky na odvodnění) nebo

některá antibiotika (k léčbě infekcí)

přípravky, které mohou způsobovat zácpu

přípravky (nazývané "anticholinergika"), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem

léčby některých zdravotních stavů

Než přestanete užívat jakékoli léky, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Questax Prolong s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Účinek přípravku Questax Prolong může být ovlivněn jídlem, proto je třeba užívat tablety

nejméně jednu hodinu před jídlem nebo večer před spaním.

Pozor na množství alkoholu, které vypijete. Alkohol v kombinaci s přípravkem Questax

Prolong může způsobit ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Questax Prolong. Může ovlivnit

způsob účinku léku.

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neměla byste během těhotenství užívat Questax Prolong, pokud jste o tom nemluvila se svým

lékařem. Questax Prolong se nemá užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce

těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto

příznaků, kontaktujte lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tablety mohou způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete

vědět, jak na Vás lék působí.

Vliv na vyšetření léčiv v moči

Pokud Vám bude moč vyšetřována na přítomnost léků a pokud se použijí určité vyšetřovací metody,

může vést užívání přípravku Questax Prolong k pozitivitě testu na methadon nebo na některé léky ze

skupiny tricyklických antidepresiv (některé přípravky k léčbě deprese). Přitom nemusíte užívat ani

methadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou

cílenější vyšetřovací metodou.

Přípravek

Questax Prolong obsahuje lakt

óz

u

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Questax Prolong

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a

potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg až 800 mg.

Tablety budete užívat jednou denně.

Tablety nedělte, nekousejte, ani nedrťte.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety užívejte bez jídla (nejméně hodin před jídlem nebo před spaním, vždy tak, jak Vám

řekne lékař).

Když užíváte přípravek Questax Prolong, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv na

účinek přípravku.

I když se cítíte lépe, nepřestávejte tablety užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku.

Starší pacienti

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Použití u dětí

a

dospívajících

Přípravek Questax Prolong se nemá používat u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Questax Prolong

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Questax Prolong, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat

ospalost, závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte

nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Questax Prolong.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Questax Prolong

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba

pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Questax Prolong

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Questax Prolong, může se dostavit nespavost,

nevolnost (pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo

podrážděnost.

Lékař vždy určí, jakým způsobem budete při ukončování léčby dávku postupně vysazovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Závratě, které mohou vést k pádům, bolest hlavy, sucho v ústech.

Ospalost - může při pokračování léčby přípravkem Questax Prolong vymizet (může vést k

pádům).

Příznaky z vysazení (příznaky, které se objevují při přerušení léčby přípravkem Questax

Prolong), zahrnují nespavost, nevolnost (pocit na zvracení), bolest hlavy, průjem, zvracení,

závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2

týdnů.

Nárůst tělesné hmotnosti.

Neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit

neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

Změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol).

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce)

pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep

zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení)

pocit slabosti

otok rukou a nohou

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádům)

zvýšené hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění

neobvyklé sny a noční můry

zvýšená chuť k jídlu

podrážděnost

porucha řeči a vyjadřování

sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

dušnost

zvracení (především u starších pacientů)

horečka

změny množství hormonů štítné žlázy v krvi

snížení počtu některých krvinek

zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi.

zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi

může ve vzácných případech vést:

u mužů i žen ke zvětšování prsů a neočekávané tvorbě mléka

u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

křeče nebo epileptické záchvaty

alergická reakce, která může zahrnovat vyvýšené bulky, otok kůže a v okolí úst

nepříjemné pocity v nohách (syndrom neklidných nohou)

obtížné polykání

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka

sexuální poruchy

cukrovka (diabetes mellitus)

změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu)

zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být

doprovázena nízkým krevním tlakem a mdlobami

potíže s močením

mdloba (může vést k pádům)

ucpaný nos

snížení množství červených krvinek

snížení množství sodíku v krvi

zhoršení již existující cukrovky

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

kombinace vysoké teploty (horečka), pocení, svalové ztuhlosti, velmi značné ospalosti nebo

mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

zánět jater (hepatitida)

přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus)

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)

poruchy menstruace

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

chození, mluvení, jedení nebo jiné aktivity prováděné činnosti během spánku

snížená tělesná teplota (hypotermie)

zánět slinivky břišní

stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete mít tři či více

z následujících příznaků: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého

cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných triglyceridy v krvi, zvýšený

krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi

kombinace horečky, příznaků podobných chřipce, bolesti v krku nebo jakékoliv jiné infekce

s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný agranulocytóza

neprůchodnost střeva

zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

těžká vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která může způsobit obtížné dýchání a šok

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém)

závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevensův-Johnsonův syndrom)

nepřiměřená tvorba hormonu, který kontroluje množství moči

rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)

Není známo

(četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)

závažná, náhlá alergická reakce doprovázená příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a

odlupování kůže (toxická epidermální nekrolýza)

poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Rozsáhlá vyrážka, horečka,

zvýšení jaterních enzymů, krevní odchylky (eozinofilie), zvětšení lymfatických (mízních)

uzlin a postižení dalších orgánů (poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky, která

je známa pod označením DRESS nebo polékový hypersenzitivní syndrom). Přestaňte užívat

přípravek Questax Prolong, pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, a kontaktujte svého lékaře

nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly kvetiapin

v průběhu těhotenství

cévní mozková příhoda

Skupina léků, kam patří také Questax Prolong, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou

být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve. To zahrnuje změny hladin některých tuků

(triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v množství hormonu štítné žlázy v

krvi, zvýšené jaterní enzymy, snížení množství určitého typu krvinek, snížení počtu červených krvinek

v krvi, zvýšení krevní kreatininfosfokinázy (látky ve svalech), snížení množství sodíku v krvi a

zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi.

Zvýšení hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen.

Vymizení menstruace nebo nepravidelnou menstruaci u žen.

Lékař Vás proto může občas odeslat na kontrolní vyšetření krve.

Další nežádoucí účinky u

d

ětí

a dospívající

ch

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících, nebo nebyly pozorovány

u dospělých.

Velmi časté

(může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může

vzácně vyvolat:

u chlapců i děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka

u děvčat nepravidelnou menstruaci nebo její vymizení

zvýšená chuť k jídlu

zvracení

nenormální pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit

neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

zvýšený krevní tlak

Časté

(může postihnout až 1 z 10 pacientů)

pocit slabosti, mdloba (může způsobit pád)

ucpaný nos

podrážděnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Questax Prolong

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Questax Prolong obsahuje

Léčivou látkou je quetiapinum. Questax Prolong tablety obsahují quetiapinum 600 mg (jako quetiapini

fumaras).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

laktóza,

kopolymer

kyseliny

methakrylové

ethyl-akrylátu

(1:1),

monohydrát

maltózy,

magnesium-stearát, mastek

Potahová vrstva tablety:

kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu (1:1), typ A, triethyl-citrát

Jak

přípravek

Questax Prolong

vypadá a co obsahuje toto balení

600mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé, oválné bikonvexní tablety

s vyraženým „600“ na jedné straně.

Questax Prolong tablety s prodlouženým uvolňováním je k dispozici jako PVC/PCTFE/Al blistry

balené v krabičce.

Velikost balení je:

10, 20, 30, 50, 60 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká

republika

V

ýrob

ce

Pharmathen SA, Dervenakion 6, 15351 Pallini Attiki, Řecko

Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Perfecture, Block No. 5, 69300 Rodopi,

Řecko

neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Straße 23, 40764 Langenfeld, Německo

Tent

o léčivý přípravek byl v

členských státech EHP registrován

pod

těmito názvy

:

Dánsko:

Quetamed

Polsko:

Questax XR

Francie:

Quetiapine Neuraxpharm LP 600 mg comprimé à libération prolongée

Slovenská republika:

Questax XR 600 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Česká republika:

Questax Prolong

Maďarsko:

Questax XR 600 mg retard tabletta

Španělsko:

Psicotric Retard 600 mg comprimidos de liberación prolongada

Německo:

Quetiapin-neuraxpharm 600 mg Retardtabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 22.08.2020

Přečtěte si celý dokument

1 / 23

Sp. zn. sukls26933/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Questax Prolong 600 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Questax Prolong 600 mg obsahuje quetiapinum 600 mg (jako quetiapini fumaras)

Pomocná látka se známým účinkem: 170,52 mg laktózy v jedné tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním

Bílé až téměř bílé, oválné bikonvexní tablety s vyraženým „600“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Questax Prolong je indikován:

k léčbě schizofrenie

k léčbě bipolární poruchy

k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy

k léčbě depresivních epizod u bipolární poruchy

k prevenci rekurence manických nebo depresivních epizod u pacientů s bipolární

poruchou, kteří dříve reagovali na léčbu kvetiapinem

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pro různé indikace existují různá dávkovací schémata. Je třeba zajistit, aby pacient obdržel jasnou

informaci o správném dávkování pro své onemocnění.

Rozpětí dávky je 400 mg až 800 mg denně. Není možné použít tento přípravek pro všechny doporučené

dávky zmíněné v tomto souhrnu údajů o přípravku.

Dospělí:

Léčba schizofrenie a středně těžkých až těž

k

ých

manických epizod u bipolární poruchy

2 / 23

Přípravek Questax Prolong se podává alespoň jednu hodinu před jídlem. Celková denní dávka na začátku

léčby je 300 mg první den a 600 mg druhý den. Doporučená denní dávka je 600 mg, avšak v klinicky

odůvodněných případech lze dávku zvýšit na 800 mg denně. Dávku je třeba upravit v závislosti na

klinické odpovědi a individuální snášenlivosti v rozmezí 400 mg až 800 mg denně. Při udržovací léčbě

schizofrenie není třeba dávku dále upravovat.

Léčba

d

epresivních

epiz

od u bipolární poruchy

Přípravek Questax Prolong se podává na noc. Celková denní dávka pro první čtyři dny je 50 mg (1. den),

100 mg (2. den), 200 mg (3. den), 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických

studiích nebyl pozorován dodatečný účinek ve skupině s 600 mg ve srovnání se skupinou s 300 mg (viz

bod 5.1). Jednotliví pacienti mohou mít prospěch z dávky 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg mají být

zahajovány

lékařem,

který

zkušenosti

léčbou

bipolární

poruchy.

případě

pochybností

snášenlivosti u jednotlivých pacientů bylo v klinických studiích prokázáno, že lze uvažovat o snížení

dávky až na minimální dávku 200 mg.

Prevence rekurence bipolární poru

chy

Při prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody u bipolární poruchy by pacienti, kteří

odpovídali na léčbu přípravkem Questax Prolong při akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v

léčbě se stejnou dávkou podávanou na noc. Dávka má být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti

u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 mg až 800 mg denně. Je důležité, aby se při udržovací

léčbě užívala nejnižší účinná dávka.

Přechod z léčby kvetiapinem s okamžitým uvolňováním

K dosažení vhodnějšího dávkovacího režimu u pacientů, kteří jsou v současné době léčeni kvetiapinem s

okamžitým uvolňováním v rozdělené denní dávce, lze tyto pacienty převést na přípravek Questax Prolong

v ekvivalentní denní dávce podávané jednou denně.

Může být nezbytné dávku individuálně titrovat.

Starší pacienti

Stejně jako u jiných antipsychotik a antidepresiv je třeba zvýšené opatrnosti při podávání přípravku

Questax Prolong starším lidem, zejména při úvodní titraci dávky. Dávku přípravku Questax Prolong je

třeba zvyšovat pomaleji a celková denní terapeutická dávka má být nižší než u mladších osob. Průměrná

plazmatická clearance kvetiapinu je u starších pacientů o 30 až 50 % nižší než u mladších pacientů.

Úvodní dávka u starších pacientů má být 50 mg/den. Dávku lze zvyšovat o 50 mg/den až do dosažení

účinné dávky v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů.

U starších pacientů s depresivní epizodou v rámci depresivní poruchy (major depressive episodes,

MDD)

je třeba zahájit dávkování na 50 mg/den 1. – 3. den, 4. den zvýšit dávku na 100 mg/den a 8. den na 150

mg/den. Je třeba použít nejnižší účinnou dávku a léčbu zahájit dávkou 50 mg/den. Pokud je třeba na

základě individuálního hodnocení pacienta dávku zvýšit na 300 mg/den, lze tak učinit nejdříve 22. den

léčby.

Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů nad 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární

poruchy.

Pediatrická populace

Nedoporučuje se podávat Questax Prolong dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující

použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií

jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Porucha funkce ledvin

Porucha funkce ledvin nevyžaduje úpravu dávkování.

3 / 23

Porucha funkce jater

Kvetiapin se převážně metabolizuje v játrech, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání

přípravku Questax Prolong pacientům s poruchou funkce jater, zejména během úvodního titrování dávky.

Pacienti se známou poruchou funkce jater mají začínat na dávce 50 mg/den. Dávku je třeba v závislosti na

klinické odpovědi a individuální snášenlivosti pacienta zvyšovat o 50 mg/den, až je dosaženo účinné

dávky.

Způsob podání

Přípravek Questax Prolong se podává jednou denně, bez jídla. Tablety se polykají celé, nesmí se dělit,

kousat nebo drtit.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžně se nesmějí podávat inhibitory cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy,

azolová antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon (viz bod 4.5)

4.4 Zvláštní upozornění

a opatření

pro p

oužití

Vzhledem k několika terapeutickým indikacím přípravku Questax Prolong musí být bezpečnost podávání

zvažována s ohledem na individuální diagnózu a podávanou dávku.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost přídatné léčby u pacientů s MDD nebyla hodnocena, avšak byla

hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů v monoterapii (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Nedoporučuje se podávat kvetiapin dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití

u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku

identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8) existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší

frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace

prolaktinu, zvracení, rinitida a synkopa),

nebo mohou mít různé důsledky pro děti a dospívající

(extrapyramidové příznaky a iritabilita) a jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých

(zvýšený krevní tlak). U dětí a dospívajících byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy.

Zároveň dosud nebyla studována dlouhodobá bezpečnost podávání kvetiapinu déle než 26 týdnů s

ohledem na růst a dospívání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám.

Podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím se schizofrenií, bipolární manickou poruchou a bipolární

depresí v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem

extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8).

Seb

evražda/sebevražedné myšlenky

nebo klinické zhoršení

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy

(příhod spojených se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému ústupu

nemoci. Protože se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by

pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud k takovému zlepšení stavu pacienta nedojde.

Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit.

4 / 23

Dále je třeba zvážit možné riziko sebevražedného chování po náhlém vysazení terapie kvetiapinem

vzhledem ke známým rizikovým faktorům nemoci samotné.

Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je kvetiapin předepisován, mohou být doprovázena

zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní s

depresivní epizodou.

Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými onemocněními se proto musí dodržovat stejná opatření, jako

při léčbě pacientů s depresivními epizodami.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří

vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko

sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a musí být během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících

psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u

mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy.

Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je

nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a

neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou

pomoc.

V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s depresivní epizodou v rámci

bipolární poruchy léčených kvetiapinem bylo u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let)

pozorováno zvýšené riziko příhod spojených se sebevraždou ve srovnání s placebem (3,0 % oproti 0 %).

V klinických studiích u pacientů s MDD byl výskyt sebevražedného chování pozorovaný u mladých

dospělých pacientů (mladších než 25 let) 2,1 % (3/144) pro kvetiapin a 1,3 % (1/75) pro placebo.

retrospektivní populační studii u pacientů s depresivní epizodou léčenou kvetiapinem se prokázalo

zvýšené riziko sebepoškození a sebevraždy u pacientů ve věku 24 až 64 let, u kterých v minulosti nedošlo

k sebepoškození v průběhu léčby kvetiapinem spolu s ostatními antidepresivy.

Metabolické riziko

Vzhledem k pozorovaným rizikům zhoršování metabolického profilu zahrnujícím změny v tělesné

hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech, pozorované v klinických studiích, je třeba vyšetřit

metabolické parametry na počátku léčby a změny těchto parametrů pravidelně kontrolovat v průběhu

léčby. Zhoršení těchto parametrů má být adekvátně klinicky řešeno (viz též bod 4.8).

Extrapyramidové symptomy (EPS)

V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů s bipolární depresí a depresivní

poruchou byla incidence EPS vyšší u pacientů léčených kvetiapinem, než u pacientů s placebem (viz body

4.8 a 5.1).

Podávání kvetiapinu je spojeno s vývojem akathisie, která je charakterizována subjektivně nepříjemným

nebo stresujícím neklidem a potřebou stále se pohybovat, často doprovázenou neschopností sedět nebo

stát v klidu. Nejčastěji se tento syndrom objevuje v několika prvních týdnech léčby. Zvyšování dávky u

pacientů s těmito příznaky může mít negativní efekt.

Tardiv

ní dyskin

eze

5 / 23

Pokud se objeví příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo ukončení léčby

kvetiapinem. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby

(viz bod 4.8).

Somnolence

a závratě

Léčba kvetiapinem byla spojena se somnolencí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8).

V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí a depresivní poruchou byl nástup těchto příznaků

pozorován v prvních 3 dnech léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s významnými

projevy somnolence vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu somnolence, nebo až

do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby.

Ortostatická hypotenze

Léčba kvetiapinem je spojena s ortostatickou hypotenzí a s tím spojenými závratěmi (viz bod 4.8), které

se, podobně jako somnolence, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Mohou zvýšit frekvenci

náhodného poranění (pádu), zvláště u starších lidí. Z tohoto důvodu se doporučuje upozornit pacienta na

tuto okolnost. Pacient by si měl dávat pozor do té doby, než je dobře obeznámen s možnými účinky léčby.

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárními a

cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy spojenými s rizikem rozvoje hypotenze. Pokud se

hypotenze rozvine, je třeba snížit dávku nebo dávku titrovat pomaleji. U pacientů se známým

kardiovaskulárním onemocněním je možné uvažovat o pomalejší titraci dávky.

Syndr

om spánkové apnoe

U pacientů užívajících kvetiapin byl hlášen syndrom spánkové apnoe. U pacientů, kteří zároveň užívají

léky tlumící centrální nervový systém a kteří mají v anamnéze nebo trpí zvýšeným rizikem spánkové

apnoe, jako jsou obézní/s nadváhou nebo muži, má být kvetiapin užíván se zvýšenou opatrností.

Epileptick

é zác

hvaty

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými

kvetiapinem a placebem. Nejsou dostupné údaje o výskytu křečí u pacientů s epileptickou anamnézou.

Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají

výskyt epileptických záchvatů v anamnéze (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom

Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně kvetiapinu (viz

bod 4.8). Ke klinickým příznakům patří hypertermie, alterace psychiky, svalová rigidita, nestabilita

autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy.

V těchto případech je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a zahájit odpovídající léčbu.

Těžká ne

utropenie

a agranulocytóza

Těžká neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

/l) byla hlášena v průběhu klinického hodnocení. Většina

případů těžké neutropenie se vyskytla v průběhu několika měsíců od zahájení léčby kvetiapinem.

Souvislost s dávkou přípravku nebyla potvrzena. V poregistračním období byly některé případy fatální.

Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: již existující nízký počet leukocytů a léky

vyvolaná neutropenie v anamnéze.

V některých případech se však objevila i u pacientů bez existujících rizikových faktorů. Léčbu

kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů 1,0 x 10

/l. U těchto pacientů je třeba sledovat

známky a příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x

/l (viz bod 5.1).

6 / 23

Na neutropenii je třeba myslet u pacientů, kteří mají infekci nebo horečku, zvláště při absenci jiných

predisponujících faktorů, a má být léčena podle klinických projevů.

Pacienti mají být poučeni, aby kdykoliv v průběhu léčby kvetiapinem ihned hlásili známky/příznaky

typické pro agranulocytózu nebo infekci (např. horečka, slabost, letargie nebo bolest v krku). U těchto

pacientů je třeba ihned stanovit počet leukocytů a určit absolutní počet neutrofilů, zvláště pokud neexistují

jiné predisponující okolnosti.

Anticholinergní (muskarinové) účinky

Norkvetiapin, aktivní metabolit kvetiapinu, má střední až silnou afinitu k několika subtypům

muskarinových receptorů. To přispívá k nežádoucím účinkům anticholinergního typu, je-li kvetiapin

užíván v doporučených dávkách, je-li užíván současně s jinými anticholinergními léky a při předávkování.

Kvetiapin má být užíván s opatrností u pacientů užívajících léky s anticholinergními (muskarinovými)

účinky. Kvetiapin má být užíván s opatrností u pacientů se současnou diagnózou nebo předchozí

anamnézou retence moči, klinicky významné hypertrofie prostaty, střevní neprůchodnosti nebo

podobných obtíží, zvýšeném nitroočním tlaku nebo glaukomu s úzkým úhlem (viz body 4.5, 4.8, 5.1 a

4.9).

Interakce

Viz též bod 4.5.

Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin,

může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a ovlivnit účinnost léčby. Pokud pacient užívá

induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby

kvetiapinem a možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory

jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit přípravkem, které není

induktorem jaterních enzymů (např. natrium-valproát).

Tělesná hmotnost

U pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem, byl hlášen nárůst tělesné hmotnosti. Tělesnou hmotnost je třeba

sledovat a korigovat v souladu s používanými postupy klinické antipsychotické praxe (viz body 4.8 a 5.1).

Hyperglykémie

V průběhu léčby kvetiapinem byla vzácně hlášena hyperglykémie nebo exacerbace diabetes mellitus

občas spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně fatálních případů (viz bod 4.8).

V některých případech byl hlášen předcházející nárůst tělesné hmotnosti, což může být predisponující

faktor. V souladu s používanými postupy klinické antipsychotické praxe se doporučuje vhodná klinická

kontrola. U pacientů léčených antipsychotiky, včetně kvetiapinu, je třeba sledovat projevy a příznaky

hyperglykémie (např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabosti) a u pacientů s diabetes mellitus nebo

rizikovými faktory pro diabetes mellitus je třeba pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Je třeba

pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost.

Lipidy

V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového

cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě

klinického stavu pacienta.

Prodloužení QT intervalu

V klinických studiích a při použití v souladu s SmPC nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní

hodnoty QT intervalu. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití

terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik

7 / 23

je třeba opatrnosti, pokud je kvetiapin předepisován pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo

rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu. Stejnou pozornost je třeba věnovat při současném

předepisování s přípravky, která prodlužují QT interval, nebo neuroleptiky, zvláště u starších pacientů, u

pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční

hypertrofií, hypokalemií a hypomagnesemií (viz bod 4.5).

Kardiomyopatie a myokarditida

V klinických studiích a v průběhu poregistračního sledování byly hlášeny případy kardiomyopatie a

myokarditidy, ovšem kauzální vztah s kvetiapinem nebyl prokázán. Léčbu kvetiapinem u pacientů s

podezřením na kardiomyopatii nebo myokarditidu je třeba přehodnotit.

Vysazení léčby

Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byla pozorována insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem,

zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu nejméně 1 až 2

týdnů (viz bod 4.8).

S

tarší pacient

i s

psychózou související s demencí

Kvetiapin není schválen k léčbě psychózy související s demencí.

Výsledky randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií u populace s demencí, kterým

byla podávána některá atypická antipsychotika, prokázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika

cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus vzniku zvýšeného rizika není znám. Zvýšení

rizika nemůže být vyloučeno u jiných antipsychotik a populací pacientů. Opatrnosti je třeba při použití

kvetiapinu u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody.

Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s psychózou související s

demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou

desetitýdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací

subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, interval: 56-99 let) byla incidence mortality ve

skupině léčené kvetiapinem 5,5 % vs 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z

různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace.

Starší pacienti s Parkinsonovou

chorobou/parkinsonismem

V populační retrospektivní studii s kvetipinem při léčbě pacientů s MDD se vyskytlo zvýšené riziko úmrtí

během používání kvetiapinu u pacientů nad 65 let. Tato souvislost se neprokázala, když byli pacienti s

parkinsonismem vyloučeni z analýzy. Pacientům s parkinsonismem je třeba kvetipin podávat opatrně.

Dysfagie

Dysfagie (viz též bod 4.8) a aspirace byly hlášeny v souvislosti s kvetiapinem. U pacientů s rizikem

aspirační pneumonie je třeba kvetiapin podávat opatrně.

Zácpa

a intest

inální obstrukce

Zácpa je rizikovým faktorem pro intestinální obstrukci. U kvetiapinu byla hlášena zácpa a intestinální

obstrukce (viz bod 4.8). Hlášení zahrnují i fatální případy u pacientů, kteří mají vyšší riziko intestinální

obstrukce, včetně pacientů, kteří užívají více léčivých přípravků, které snižují motilitu střeva a/nebo

nehlásili příznaky zácpy. Pacienti s intestinální obstrukcí/ileem musí být pečlivě sledováni a urgentně

léčeni.

Ž

i

lní tromboemb

olismus (VTE)

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k

tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, mají

8 / 23

být před i během léčby kvetiapinem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna

preventivní opatření.

Pankreatitida

V klinických studiích a v poregistračním období byly hlášeny případy pankreatitidy. V případě

poregistračních hlášení, ačkoli ne všechny případy byly komplikovány rizikovými faktory, bylo mnoho

pacientů, kteří měli rizikové faktory, které jsou spojovány s pankreatitidou, např. zvýšené triglyceridy (viz

bod 4.4), žlučníkové kameny nebo konzumace alkoholu.

Další informace

Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s heminatrium-valproátem

(divalproex) či lithiem při léčení středně těžkých a těžkých manických epizod, kombinovaná terapie však

byla dobře snášena (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním efektu v 3. týdnu léčby.

Nesprávné použití a zneužití

Byly hlášeny případy nesprávného použití nebo zneužití. Je třeba opatrnosti při předepisování kvetiapinu

pacientům, kteří měli v minulosti potíže se závislostí na alkohol nebo s užíváním drog.

Lakt

óz

a

Přípravek Questax Prolong obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy int

erakce

Vzhledem k

primárnímu efektu

kvetiapinu

centrální

nervový systém je třeba

věnovat zvýšenou

opatrnost podávání kvetiapinu v kombinaci s jinými centrálně působícími léky nebo alkoholem.

Opatrnosti je třeba při léčbě pacientů, kteří užívají jiné léky, které mají anticholinergní (muskarinové)

účinky (viz bod 4.4).

Kvetiapin je metabolizován převážně cytochromem P450 3A4 (CYP3A4). V interakční studii se zdravými

dobrovolníky vedlo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP 3A4) k 5

až 8násobnému zvýšení AUC kvetiapinu. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a inhibitorů

CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou.

Ve studiích s více dávkami kvetiapinu pro stanovení jeho farmakokinetiky byl kvetiapin podáván před a v

průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů). Současné podávání karbamazepinu

signifikantně

zvýšilo

clearance

kvetiapinu.

Toto

zvýšení

clearance

snižuje

systémovou

dostupnost

kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou, AUC) průměrně až na 13 % systémové dostupnosti

kvetiapinu podávaného samostatně, u některých pacientů bylo dokonce pozorováno větší snížení. V

důsledku této interakce mohou být plazmatické koncentrace kvetiapinu nízké a účinnost léčby může být

ovlivněna. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (další induktor mikrosomálních enzymů) významně

zvyšuje clearance kvetiapinu přibližně o 450 %. Pacienti užívající induktory jaterních enzymů mohou být

léčeni kvetiapinem pouze v případech, kdy lékař rozhodne, že předpokládaný prospěch léčby kvetiapinem

převažuje možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoliv změna

v léčbě induktory jaterních enzymů byla postupná. Pokud je to nezbytné, je možné nahradit tyto přípravky

za přípravky neindukující jaterní enzymy (např. natrium-valproát) (viz bod 4.4).

Farmakokinetika kvetiapinu se signifikantně nezměnila při současném podávání antidepresiv imipraminu

9 / 23

(známý CYP 2D6 inhibitor) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetika

kvetiapinu

významně

nezměnila

při

současném

podávání

antipsychotiky

risperidonem a haloperidolem. Avšak současné užívání kvetiapinu a thioridazinu může zvýšit clearance

kvetiapinu přibližně o 70 %.

Farmakokinetika kvetiapinu se nezměnila při současném podávání s cimetidinem.

Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám ve farmakokinetice lithia.

V 6týdenní randomizované studii s lithiem a kvetiapinem proti placebu a kvetiapinu u dospělých pacientů

s akutní mánií byl pozorován vyšší výskyt extrapyramidových příhod (zvláště třes), somnolence a zvýšení

tělesné hmotnosti ve skupině s lithiem ve srovnání s placebovou skupinou (viz bod 5.1).

Při

současném

podávání

natrium-valproátu

kvetiapinu

nedochází

klinicky

významné

změně

farmakokinetiky obou léčiv. Retrospektivní studie u dětí a dospívajících, kterým byl podáván valproát,

kvetiapin nebo oba přípravky, odhalila, že se zvýšil výskyt leukopenie a neutropenie ve skupině s

kombinovanou léčbou ve srovnání s léčbou v monoterapii.

Interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky nebyly provedeny.

Je třeba opatrnost při současném podávání kvetiapinu a přípravků, které způsobují elektrolytovou

nerovnováhu nebo prodlužují QT interval.

U pacientů užívajících kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky vyšetření enzymovou imunoesejí

pro methadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit nejisté výsledky imunoeseje vhodnou

chromatografickou metodou.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství

a kojení

Těhotenství

První

trimestr

Středně velké množství publikovaných údajů o použití v průběhu těhotenství (tj. 300-1000 výsledků

těhotenství),

zahrnující

jednotlivá

hlášení

některé

observační

studie

neprokázalo

zvýšené

riziko

malformací v důsledku léčby. Ovšem na podkladě všech dostupných údajů nelze učinit konečné závěry.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Z tohoto důvodu lze kvetiapin použít v

průběhu těhotenství, pouze pokud prospěch převažuje nad potenciálními riziky.

Třetí trimestr

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně

kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z

vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti,

hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by

novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Existují velmi omezené publikované zprávy o vylučování kvetiapinu do mateřského mléka u člověka,

ovšem stupeň exkrece kvetiapinu v terapeutických dávkách nebyl konzistentní. Vzhledem k nedostatku

robustních údajů musí být vždy učiněno rozhodnutí o přerušení kojení nebo přerušení léčby kvetiapinem s

ohledem na prospěch kojení pro dítě a prospěch léčby pro ženu.

10 / 23

Fertilita

Vliv kvetiapinu na fertilitu u člověka nebyl hodnocen. U potkanů byly zaznamenány vyšší hladiny

prolaktinu, ačkoliv tato pozorování nejsou přímo převoditelná na situaci u člověka (viz bod 5.3).

4

.7 Účinky

na schop

nost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svému primárnímu účinku na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti

vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla nebo

neobsluhovali stroje, dokud není známa jejich individuální vnímavost na léčbu kvetiapinem.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem (≥10 %) jsou: somnolence, bolest hlavy, závrať,

sucho v ústech, příznaky z vysazení (přerušení), zvýšení hladin sérových triglyceridů, zvýšení celkového

cholesterolu (především LDL cholesterolu), snížení HDL cholesterolu, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení

hladiny hemoglobinu a extrapyramidové symptomy.

V souvislosti s léčbou kvetiapinem byly hlášeny těžké kožní nežádoucí účinky (SCAR) zahrnující

Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), toxickou epidermální nekrolýzu (TEN), polékovou vyrážku s

eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS).

Nežádoucí účinky spojené s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následujícím přehledu (tabulka 1) ve

formátu, který doporučil “Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS III

Working Group, 1995)”.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky spojené

s

léčbou kve

tiapinem

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <

1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně

časté

Vz

ácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Snížený

hemoglobin

Leukopenie

1,2 8

snížený počet

neutrofilů, zvýšení

eozinofilů

Neutropenie

trombocytopenie,

anémie, snížení

počtu

trombocytů

Agranulocytóza

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

(včetně

alergických

kožních reakcí)

Anafylaktická

reakce

Endokrinní

poruchy

Hyperprolaktinemi

, snížení

celkového T

snížení volného

, snížení

celkového T

zvýšení TSH

Snížení volného

hypothyreoza

Nepřiměřená

sekrece

antidiuretické

ho hormonu

11 / 23

Poruchy

metabolismu a

výživy

Vzestup

sérových

triglyceridů

10,30

vzestup

celkového

cholesterolu

(zvláště LDL

cholesterolu)

11,30

, snížení

cholesterolu

17,30

, zvýšení

tělesné

hmotnosti

8,30

Zvýšená chuť k

jídlu, zvýšení

hladiny glukózy v

krvi na úroveň

hyperglykemickýc

h hladin

6,30

Hyponatremie

diabetes mellitus

1, 5

, exacerbace již

existujícího

diabetu

Metabolický

syndrom

Psychiatrické

poruchy

Abnormální sny a

noční můry,

sebevražedné

myšlenky a

sebevražedné

chování

Somnambulismus

a podobné reakce

jako je mluvení ze

spaní a noční

jedlictví

Poruchy

nervového

systému

Závratě

4, 16

somnolence

bolest hlavy,

extrapyramidové

příznaky

1, 21

Dysartrie

Epileptické

záchvaty

syndrom

neklidných

nohou, tardivní

dyskineze

1, 5,

synkopa

Srdeční poruchy

Tachykardie

palpitace

Prodloužení

intervalu QT

1,12,18

bradykardie

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Cévní poruchy

Ortostatická

hypotenze

4, 16

Žilní

tromboembolismu

Cévní

mozková

příhoda

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy:

Du

š

nost

23

Rinitida

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech

Zácpa, dyspepsie,

zvracení

Dysfagie

Pankreatitida

intestinální

obstrukce/ileus

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení sérové

alaninaminotransf

erázy (ALT)

zvýšení

gamaglutamyltran

sferázy

Zvýšení sérové

aspartátaminotran

sferázy (AST)

Žloutenka

hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Angioedém

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

Toxická

epidermální

nekrolýza,

erythrema

multiforme,

poléková

vyrážka s

12 / 23

eosinofilií a

systémovým

i příznaky

(DRESS)

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Rabdomyolýz

Poruchy ledvin a

močových cest

Retence moči

Stavy spojené s

těhotenstvím,

šestinedělím a

perinatálním

obdobím

Syndrom z

vysazení

léku u

novorozenců

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Sexuální

dysfunkce

Priapismus,

galaktorea,

zvětšení prsů,

porucha

menstruace

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Příznaky

z vysazení

(přerušení)

léčby

1, 9

Mírná astenie,

periferní otok,

podrážděnost,

pyrexie

Neuroleptický

maligní syndrom

hypotermie

Vyšetření

Zvýšení hladiny

kreatinfosfokináz

y v krvi

1 Viz bod 4.4.

2 Může se objevit somnolence, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším

užívání přípravku.

3 U některých pacientů léčených kvetiapinem docházelo k asymptomatickému zvýšení (změna z

normálních hodnot na hodnoty > 3násobek horní hranice normy naměřené kdykoliv) sérových

transamináz (ALT, AST) nebo GGT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v

léčbě.

4 Kvetiapin může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa-1 adrenergních receptorů,

vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou. Uvedené

nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

5 Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků pro kvetiapin s okamžitým uvolňováním byl

prováděn pouze z poregistračního sledování.

6 Hladina glukózy v krvi nalačno ≥ 126 mg/100 ml ( ≥ 7,0 mmol/l) nebo ≥ 200 mg/100 ml ( ≥ 11,1

mmol/l) po jídle naměřená alespoň jednou.

7 Zvýšený výskyt dysfagie při podávání kvetiapinu ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v

klinických studiích u bipolární deprese.

8 Zvýšení tělesné hmotnosti o > 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v

prvních týdnech léčby u dospělých.

9 Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v akutních, placebem kontrolovaných

studiích, v monoterapii: insomnie, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost.

Incidence těchto nežádoucích účinků významně poklesla týden po vysazení léku.

10 Triglyceridy ≥ 200 mg/100 ml ( ≥ 2,258 mmol/l) u pacientů ≥ 18 let nebo ≥ 150 mg/100 ml ( ≥ 1,694

mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou.

13 / 23

11 Cholesterol ≥ 240 mg/100 ml ( ≥ 6,2064 mmol/l) u pacientů < 18 let nebo ≥ 200 mg/100 ml ( ≥ 5,172

mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL

cholesterolu na ≥ 30 mg/100 ml (≥ 0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, u kterých nastalo toto

zvýšení, byla 41,7 mg/100 ml (≥ 1,07 mmol/l).

12 Viz text níže.

13 Trombocyty ≤ 100x10

/l naměřené alespoň jednou.

14 Na základě hlášení nežádoucího účinku zvýšená hladina sérové kreatinkinázy bez souvislosti s

neuroleptickým maligním syndromem.

15 Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 µg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 30 µg/l (> 1304,34

pmol/l) u žen, naměřené kdykoliv.

16 Může vest k pádům.

17 HDL cholesterol: < 40 mg/100 ml (1,025 mmol/l) u mužů; < 50 mg/100 ml (1,282 mmol/l) u žen

naměřené kdykoliv.

18 Výskyt pacientů, u kterých nastal posun intervalu QTc z < 450 ms na ≥ 450 ms s prodloužením ≥ 30

ms. V placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem je průměrná změna a výskyt pacientů s

posunem na klinicky významnou úroveň podobná u kvetiapinu a placeba.

19 Posun z > 132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l naměřený alespoň jednou.

20 Případy sebevražedných představ a sebevražedného chování byly hlášeny v průběhu léčby kvetiapinem

nebo krátce po přerušení léčby (viz body 4.4 a 5.1).

21 Viz bod 5.1.

22 Snížená hladina hemoglobinu ≤ 13 g/100 ml (8,07 mmol/l) u mužů, ≤ 12 g/100 ml (7,45 mmol/l) u žen

alespoň při jednom vyšetření byla nalezena u 11 % pacientů užívajících kvetiapin v klinických studiích

včetně otevřené fáze. U těchto pacientů byla průměrná maximální hodnota snížení hemoglobinu naměřená

kdykoliv -1,50 g/100 ml.

23 Tato hlášení se často vyskytovala v souvislosti s hlášením tachykardie, závratě, ortostatické hypotenze

a/nebo probíhajícího srdečního/respiračního onemocnění.

24 Na podkladě posunu od normálních hodnot na počátku studie až k potenciálně klinicky závažným

hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posun u celkového T4, volného T4, celkového T3 a volného T3 je

definován jako < 0,8 krát dolní mez normálních hodnot (pmol/l) a posun u TSH > 5 mIU/l naměřené

kdykoliv.

25 Na podkladě zvýšené frekvence zvracení u starších pacientů (≥ 65 let).

26 Na podkladě posunu neutrofilů z počáteční hodnoty ≥ 1,5x10

/l na < 0,5x10

/L naměřené kdykoliv v

průběhu léčby a u pacientů s těžkou neutropenií (< 0,5 x 10

/l ) a infekcí v průběhu všech klinických studií

s kvetiapinem (viz bod 4.4).

27 Na základě posunu z normálních hodnot na hodnoty potenciálně klinicky závažné naměřené kdykoliv

po výchozím stavu ve všech klinických studiích. Posun u eosinifilů je definován jako > 1x10

buněk/l

naměřené kdykoliv.

28 Na základě posunu z normálních hodnot na potenciálně klinicky závažné hodnoty naměřené kdykoliv v

období po výchozím stavu v průběhu všech klinických studií. Posun hodnot leukocytů je definován jako ≤

3x10

buněk/l naměřený kdykoliv.

29 Na základě hlášení nežádoucí příhody metabolický syndrom ze všech klinických hodnocení s

kvetiapinem.

30 V klinických studiích bylo u některých pacientů pozorováno zhoršení více než jednoho metabolického

parametru tělesná hmotnost, glukóza v krvi a lipidy (viz bod 4.4).

31 Viz bod 4.6.

32 Může se objevit na počátku léčby a může být doprovázena hypotenzí a/nebo synkopou. Frekvence je

odvozena od hlášení bradykardie a příbuzných příhod ve všech klinických studiích s kvetiapinem.

33 Na podkladě jedné retrospektivní nerandomizované epidemiologické studie.

14 / 23

Případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlého nevyjasněného úmrtí, zástavy srdce a

torsade de pointes byly hlášeny při užívání neuroleptik a jsou považovány za účinky celé skupiny (viz bod

4.4).

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka

shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u

dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých.

Tabulk

a 2 Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících spojené s léč

bou kvetiapinem, k

teré

se vyskytují

ve vyšší frekvenci než u dospělých, či nebyly pozorovány

u

dospělých

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (>1/10), časté (> 1/100 až <

1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a

není známo (z dostupných údajů nelze učit).

Třídy orgánových systémů

Ve

lmi časté

Časté

Endokrinní poruchy

Zvýšení hladin prolaktinu

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšená chuť k jídlu

Poruchy nervového systému

Extrapyramidové symptomy

Synkopa

Cévní poruchy

Zvýšený krevní tlak

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Rinitida

Gastrointestinální poruchy

Zvracení

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Podrážděnost

1. Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 μg/l (> 869,56 pmol/l) u chlapců; > 26 μg/l (> 1130,428

pmol/l) u dívek naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu > 100 μg/l.

2. Na základě posunů nad klinicky významný práh (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”)

nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu

dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících.

3. Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být

u dětí a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4. Viz bod 5.1.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení

podezření

nežádoucí

účinky

registraci

léčivého

přípravku

důležité.

Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní

ústav pro kontrolu léči

v

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Web

ové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky

Obecně pozorované příznaky odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé

látky, k němuž patří ospalost a útlum, tachykardie, hypotenze a anticholinergní účinky.

15 / 23

Předávkování

může

vést

prodloužení

intervalu

epileptickým

záchvatům,

status

epilepticus,

rhabdomyolýze, respirační depresi, retenci moči, zmatenosti, deliriu a/nebo agitovanosti, kómatu a úmrtí.

Riziko účinků předávkování může být vyšší u pacientů se závažným kardiovaskulárním onemocněním v

anamnéze (viz bod 4.4 Ortostatická hypotenze).

Léčba předávkování

Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě příznaků těžké intoxikace je třeba zvážit možnost

současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění

průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné

sledování a podpora kardiovaskulárního systému.

Podle literárních zdrojů mohou být agitovaní pacienti v deliriu a s jasným anticholinergním syndromem

léčeni fyzostigminem, v dávce1-2 mg (za kontinuálního monitorování EKG). Nejde o standardně

doporučovanou léčbu vzhledem k potenciálně negativnímu vlivu fyzostigminu na vedení převodního

systému srdce. Fyzostigmin lze použít, pokud nejsou přítomny odchylky EKG. Fyzostigmin nelze použít v

případě arytmie, jakékoli srdeční blokády nebo rozšíření komplexu QRS.

Ačkoli prevence absorpce při předávkování nebyla zkoumána, lze při značném předávkování indikovat

výplach žaludku, pokud možno do jedné hodiny po předávkování a zvážit podání aktivního uhlí.

Refrakterní hypotenzi v případech předávkování kvetiapinem je třeba léčit vhodným způsobem, např.

intravenózním podáním tekutin a/nebo sympatomimetik. Není vhodný epinefrin (adrenalin) a dopamin,

neboť

stimulace

beta

receptorů

může

zhoršovat

hypotenzi

při

současné

blokádě

alfa

receptorů

kvetiapinem).

V případě předávkování kvetiapinem v lékové formě s prodlouženým uvolňováním byla hlášena tvorba

bezoárů v žaludku a doporučuje se provést vhodné diagnostické zobrazení za účelem správné péče o

pacienta. V některých případech bylo úspěšně provedeno endoskopické odstranění farmakobezoáru.

Přísný lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení pacienta.

5. FARMAK

OLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynami

cké vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny.

ATC kód: N05AH04.

Mechanismus účinku:

Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a norkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě,

intereagují

celou

řadou

receptorů

neurotransmitery.

Kvetiapin

norkvetiapin

mají

afinitu

serotoninovým (5HT

) a dopaminovým D

a D

receptorům v mozku. Na podkladě této kombinace

receptorového

antagonismu

vyšší

selektivitou

oproti

jsou

vysvětlovány

klinické

antipsychotické vlastnosti kvetiapinu a slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) ve srovnání s

typickými antipsychotiky. Kvetiapin a norkvetiapin nemají významnou afinitu k benzodiazepinovým

receptorům, ale mají vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním alfa-1 receptorům a střední afinitu k

adrenergním

alfa-2

receptorům.

Kvetiapin

také

nízkou

nebo

žádnou

afinitu

muskarinovým

receptorům, zatímco norkvetiapinu má střední až vysokou afinitu k několika muskarinovým receptorům,

což může vysvětlovat anticholinergní (muskarinové) účinky. Inbibice NET (norepinephrine transporter,

16 / 23

NET) norkvetiapinem a jeho částečný agonismus na 5HT

receptoru může přispívat k terapeutické

účinnosti kvetiapinu jako antidepresiva.

Farmakodynamické účinky:

Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako

jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo

prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření a zvyšuje koncentraci

metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D

receptorů.

V předklinických testech určených k predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se

liší od profilu typických antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita

dopaminových D

receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D

receptory dochází jen k málo

vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém tím,

že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních dopaminových neuronů.

Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez

senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím (viz bod 4.8).

Klinická účinnost:

Schizofrenie

Účinnost kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním při léčbě pacientů, kteří splňovali kritéria DSM-IV pro

schizofrenii, byla prokázána v klinické studii kontrolované placebem, trvající 6 týdnů, a dále v klinické

“switch” studii kontrolované aktivní léčbou kvetiapinem s okamžitým uvolňováním oproti kvetiapinu s

prodlouženým uvolňováním u ambulantních pacientů se stabilizovanou schizofrenií. Primárním cílovým

parametrem v placebem kontrolované klinické studii byla změna celkového skóre ve škále PANSS mezi

výchozí hodnotou a konečnou hodnotou. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním v dávkách 400 mg

denně, 600 mg denně a 800 mg denně prokázal statisticky významné zlepšení psychotických symptomů ve

srovnání s placebem. Účinek po dávkách 600 mg a 800 mg byl větší než po dávce 400 mg. V 6týdenní

“switch” studii kontrolované aktivní léčbou bylo primárním cílovým parametrem účinnosti zjistit podíl

pacientů, kde nebylo dosaženo účinku, tj. pacientů, kteří přerušili léčbu v důsledku neúčinnosti léčby nebo

jejichž skóre ve škále PANSS se zvýšilo o 20 % a více od randomizace do kterékoliv další návštěvy. U

pacientů stabilizovaných na 400 mg až 800 mg kvetiapinu s okamžitým uvolňováním denně byla účinnost

zachována i po převedení na ekvivalentní denní dávku kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním

podávanou jednou denně.

V dlouhodobé studii u pacientů se stabilní schizofrenií, kterým byla podávána udržovací dávka kvetiapinu

s prodlouženým uvolňováním po dobu 16 týdnů, byl kvetiapin s prodlouženým uvolňováním účinnější než

placebo při hodnocení prevence relapsů. Odhadované riziko relapsu po šesti měsících léčby bylo 14,3 %

ve skupině kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a 68,2 % ve skupině placebo. Průměrná podávaná

dávka byla 669 mg. S léčbou kvetiapinem s prodlouženým uvolňováním po dobu až 9 měsíců (medián 7

měsíců) nebyla spojena žádná další bezpečnostní rizika. Zejména se jedná o nežádoucí účinky související

s EPS a nárůst tělesné hmotnosti, které neměly rostoucí tendenci s prodloužením léčby kvetiapinem s

prodlouženým uvolňováním.

B

ipolární porucha

Kvetiapin v monoterapii vykázal vyšší účinnost než placebo ve snížení manických symptomů ve 3. a 12.

týdnu ve dvou klinických studiích monoterapie při léčbě středně těžké až těžké manické epizody. Účinnost

kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním byla dále demonstrována ve srovnání s placebem v další

3týdenní studii. Kvetiapin s prodlouženým uvolňováním byl podáván v dávkovém rozmezí 400 až 800

mg/den a průměrná dávka byla asi 600 mg/den. Údaje o podávání kvetiapinu v kombinaci s heminatrium-

valproátem (divalproex) nebo lithiem u akutní středně těžké až těžké manické epizody v týdnu 3 a 6 jsou

17 / 23

omezené, avšak kombinovaná léčba je dobře tolerována. Údaje ukazují na aditivní účinek 3. týden léčby.

Druhá studie nepotvrdila aditivní účinek 6. týden léčby.

V klinické studii u pacientů s depresivní epizodou u bipolární poruchy I nebo II prokázal kvetiapin s

prodlouženým uvolňováním v dávce 300 mg/den vyšší účinnost než placebo ve snížení celkového skóre

podle MADRS.

V dalších 4 klinických studiích s kvetiapinem o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou

až těžkou depresivní epizodou při bipolární poruše typu I a II, byl kvetiapin s okamžitým uvolňováním v

dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre

MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí

hodnotě. Nebyl pozorován rozdíl ve velikosti účinku kvetiapinu s okamžitým uvolňováním v dávce 300

mg/den oproti dávce 600 mg/den.

V klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivní epizodou,

kteří reagovali na podávání kvetiapinu s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg nebo 600 mg/den, byla

prokázána dlouhodobá účinnost na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy.

Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence byl hodnocen kvetiapin v kombinaci se

stabilizátory nálady u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou. Kombinace s

kvetiapinem byla superiorní k monoterapii stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv

epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v dávce 400 mg až

800 mg za den v kombinaci s lithiem nebo valproátem.

V 6týdenní randomizované studii lithia a kvetiapinu v porovnání s placebem a kvetiapinem u dospělých

pacientů s akutní mánií byl rozdíl střední hodnoty zlepšení v YMRS mezi skupinou s přidaným lithiem a

skupinou s přidaným placebem 2,8 bodu a rozdíl v % respondérů (odpověď definovaná jako 50% zlepšení

v porovnání s výchozími hodnotami YMRS) činil 11 % (79 % ve skupině s přidaným lithiem vs 68 % ve

skupině s přidaným placebem).

V jedné dlouhodobé studii (až 2 roky léčby) hodnotící prevenci rekurence u pacientů s manickými,

depresivními nebo smíšenými epizodami byl kvetiapin superiorní než placebo v prodloužení doby do

rekurence jakékoliv epizody (manická, depresivní nebo smíšená epizoda) u pacientů s bipolární poruchou

typu I. Počet pacientů, kteří zaznamenali recidivu, byl 91 (22,5 %) ve skupině kvetiapinu, 208 (51,5 %) ve

skupině placeba a 95 (26,1 %) ve skupině lithia. Nezdá se, že by převod na lithium ve srovnání

s pokračující léčbou kvetiapinem u pacientů, kteří reagovali na kvetiapin, byl spojen s delší dobou do

rekurence epizody.

Klinická bezpečnost:

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byla

souhrnná incidence extrapyramidových symptomů podobná jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % u

kvetiapinu a 8,0 % u placeba; bipolární mánie: 11,2 % u kvetiapinu a 11,4 % u placeba). Vysoký podíl

extrapyramidových symptomů byl pozorován u pacientů léčených kvetiapinem v porovnání s placebem v

krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích u MDD a bipolární deprese. V krátkodobých, placebem

kontrolovaných klinických studiích bipolární deprese byla souhrnná incidence extrapyramidových

symptomů 8,9 % u kvetiapinu v porovnání s 3,8 % u placeba. V krátkodobých, placebem kontrolovaných

klinických studiích monoterapie u depresivní poruchy byla souhrnná incidence extrapyramidových

symptomů 5,4 % u kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a 3,2 % u placeba. V krátkodobé, placebem

kontrolované klinické studii monoterapie u starších pacientů s depresivní poruchou byla souhrnná

incidence extrapyramidových symptomů 9,0 % u kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a 2,3 % u

placeba. U bipolární deprese i MDD nepřekročila incidence jednotlivých nežádoucích účinků (např.

18 / 23

akatizie, extrapyramidová porucha, třes, dyskineze, dystonie, neklid, mimovolní svalové kontrakce,

psychomotorická hyperaktivita a svalová rigidita) 4 % v žádné terapeutické skupině.

V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích s fixní dávkou (50 mg/den až 800 mg/den)

(v trvání 3 až 8 týdnů) se průměrný nárůst tělesné hmotnosti pohyboval od 0,8 kg u 50mg denní dávky do

1,4 kg u 600mg denní dávky (s nižším nárůstem u 800mg denní dávky), v porovnání s 0,2 kg u pacientů

léčených placebem. Procento pacientů léčených kvetiapinem, kteří přibrali ≥ 7 % tělesné hmotnosti, se

pohybovalo od 5,3 % u 50mg denní dávky do 15,5 % u 400mg denní dávky (s nižším nárůstem u 600 a

800mg denní dávky), v porovnání s 3,7 % u pacientů léčených placebem.

V 6týdenní randomizované studii s lithiem a kvetiapinem v porovnání s placebem a kvetiapinem u

dospělých pacientů s akutní mánií se ukázalo, že kombinace kvetiapinu s lithiem vede k více nežádoucím

účinkům (63 % versus 48 % u kvetiapinu v kombinaci s placebem). Bezpečnostní výsledky ukázaly vyšší

incidenci extrapyramidových symptomů, které byly hlášeny u 16,8 % pacientů ve skupině s přidaným

lithiem a 6,6 % ve skupině s přidaným placebem. Většinou se jednalo o třes hlášený u 15,6 % pacientů ve

skupině s přidaným lithiem a 4,9 % ve skupině s přidaným placebem. Incidence somnolence byla vyšší ve

skupině s kvetiapinem a přidaným lithiem (12,7 %) v porovnání s kvetiapinem a přidaným placebem (5,5

%). Kromě toho vyšší procento pacientů léčených ve skupině s přidaným lithiem (8,0 %) zaznamenalo

nárůst tělesné hmotnosti (≥ 7 %) na konci léčby v porovnání s pacienty ve skupině s přidaným placebem

(4,7 %).

Dlouhodobější studie prevence relapsu měly otevřené období (v délce 4 až 36 týdnů), během kterého byli

pacienti léčeni kvetiapinem, po kterém následovalo randomizované vysazovací období, během kterého

byli pacienti randomizováni do ramene s kvetiapinem či placebem. U pacientů randomizovaných k léčbě

kvetiapinem byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti během otevřeného období 2,56 kg, a do 48. týdne

randomizovaného období byl průměrný nárůst hmotnosti 3,22 kg, v porovnání s otevřenou úvodní částí

studie. U pacientů randomizovaných k léčbě placebem byl průměrný nárůst hmotnosti během otevřeného

období 2,39 kg, a do 48. týdne randomizovaného období byl průměrný nárůst hmotnosti 0,89 kg, v

porovnání s otevřenou úvodní částí studie.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou související s demencí nebyla

incidence cerebrovaskulárních nežádoucích příhod na 100 pacientoroků vyšší u pacientů léčených

kvetiapinem než u pacientů léčených placebem.

Ve všech krátkodobých klinických studiích kontrolovaných placebem při užití monoterapie u pacientů se

základním počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 10

/l byla incidence přinejmenším jednoho výskytu posunu k počtu

neutrofilů < 1,5 x 10

/l 1,9 % u pacientů léčených kvetiapinem v porovnání s 1,5 % u pacientů léčených

placebem. Incidence posunu k > 0,5 až < 1,0 x 10

/l byla stejná (0,2 %) u pacientů léčených kvetiapinem a

u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (kontrolovaných placebem, otevřených, s

aktivním komparátorem) u kvetiapinem léčených pacientů se základním počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 10

byla incidence přinejmenším jednoho výskytu posunu počtu neutrofilů na < 1,5 x 10

/l 2,9 % a u posunu

na < 0,5 x 10

/l byla incidence 0,21 %.

Léčba kvetiapinem byla spojována s na dávce závislým snížením hladin hormonů štítné žlázy. Incidence

posunů TSH byla 3,2 % u kvetiapinu versus 2,7 % u placeba. Incidence recipročních, potenciálně klinicky

signifikantních posunů T3 a T4 a TSH byla v těchto studiích vzácná a pozorované změny v hladinách

hormonů štítné žlázy nebyly spojené s klinicky symptomatickou hypotyreózou. Snížení celkového a

volného T4 bylo nejvyšší v prvních šesti týdnech léčby kvetiapinem bez dalšího poklesu během

dlouhodobé léčby. Asi u 2/3 všech případů bylo vysazení kvetiapinu spojeno s obratem vlivu na celkový a

volný T4, bez ohledu na délku léčby.

19 / 23

Katarakta/zákal oční čočky

V klinických studiích hodnotících kataraktogenní potenciál kvetiapinu (200-800 mg/den) ve srovnání s

risperidonem (2 až 8 mg/den) při léčbě pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou nebyl

v procentu pacientů se zvýšenou opacitou čočky kvetiapin (4 %) horší než risperidon (10 %) v dávkách u

pacientů exponovaných léčbě nejméně 21 měsíců.

Pe

diatrická popula

ce

Klinická účinnost

Účinnost a bezpečnost kvetiapinu byla studována v 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie

(n= 284 pacientů z USA ve věku 10-17 let). Okolo 45 % pacientů mělo další diagnózu ADHD. Navíc

probíhala 6týdenní placebem kontrolovaná studie léčby schizofrenie (n = 222 pacientů ve věku 13-17 let).

Z obou studií byli vyloučeni pacienti, u nichž bylo známo, že nereagují na kvetiapin. Léčba kvetiapinem

byla zahájena dávkou 50 mg/den a druhý den zvýšena 100 mg/den; následně byla dávka titrována k cílové

dávce (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) zvyšováním o 100 mg/den, podáváno

dvakrát až třikrát denně.

Ve studii mánie byl rozdíl měřený metodou nejmenších čtverců v průměrné změně od počátečního stavu v

YMRS celkové skóre (aktivní minus placebo) -5,21 pro kvetiapin 400 mg/den a -6,56 pro kvetiapin 600

mg/den. Výskyt odpovědi (YMRS zlepšení ≥ 50 %) byl 64 % pro kvetiapin 400 mg/den, 58 % pro 600

mg/den a 37 % u placeba.

Ve studii schizofrenie byl rozdíl měřený metodou nejmenších čtverců v průměrné změně od počátečního

stavu v PANSS celkovém skóre (aktivní minus placebo) -8,16 pro kvetiapin 400 mg/den a -9,29 pro

kvetiapin 800 mg/den. Ani nízká dávka (400 mg/den) ani vysoká dávka (800 mg/den) kvetiapinu nebyla

superiorní k placebu s ohledem na procento pacientů dosahující odpověď definovanou jako ≥ 30% redukci

oproti výchozímu stavu v PANSS celkovém skóre. U mánie i schizofrenie vedly vyšší dávky k početně

nižšímu poměru odpovědí.

Ve třetí, krátkodobé, placebem kontrolované klinické studii monoterapie kvetiapinem u dětí a

dospívajících pacientů (10-17 let) u bipolární deprese nebyla účinnost prokázána.

Nejsou dostupné údaje o udržení účinnosti nebo prevenci recidivy v této věkové kategorii.

Klinická bezpečnost

V krátkodobých klinických studiích s kvetiapinem u pediatrických pacientů popsaných výše byl výskyt

extrapyramidových symptomů (EPS) 12,9 % u kvetiapinu versus 5,3 % u placeba u pacientů se

schizofrenií, 3,6 % versus 1,1 % u pacientů s bipolární mánií a 1,1 % versus 0 % ve studii s bipolární

depresí. Výskyt nárůstu tělesné hmotnosti o ≥ 7 % od počátku léčby pro kvetiapin versus placebo byl 17

% versus 2,5 % u schizofrenie a bipolární manie a 13,7 % versus 6,8 % u bipolární deprese. Výskyt

sebevražedných příhod byl pro kvetiapin versus placebo 1,4 % versus 1,3 % u schizofrenie, 1,0 % versus 0

% u bipolární mánie a 1,1 % versus 0 % u bipolární deprese. Během rozšířené fáze sledování po léčbě ve

studii s bipolární depresí byly zachyceny u dvou pacientů dodatečné sebevražedné příhody, jeden z nich

byl v době příhody léčen kvetiapinem.

Dlouhodobá bezpečnost

26týdenní otevřené prodloužení akutních studií (n= 380 pacientů) s flexibilními dávkami kvetiapinu 400-

800 mg/den poskytlo dodatečná bezpečnostní data. U dětí a dospívajících bylo hlášeno zvýšení krevního

tlaku a zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové příznaky a zvýšení sérového prolaktinu byly u dětí a

dospívajících hlášeny s vyšší frekvencí než u dospělých pacientů (viz body 4.4 a 4.8).

20 / 23

Po korekci na normální růst v průběhu delší doby byl vzestup alespoň o 0,5 standardní odchylky od

výchozí hodnoty "Body Mass Index" (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů

léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium.

5.2 Farmakok

inetické vlastnosti

Absorpce

Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává. Maximální plazmatické koncentrace kvetiapinu a

norkvetiapinu po podání kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním je dosaženo po 6 hodinách (T

Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norkvetiapinu v ustáleném stavu dosahují 35 %

koncentrace kvetiapinu.

Farmakokinetika kvetiapinu a norkvetiapinu je lineární a přímo úměrná podané dávce pro dávky až 800

mg jednou denně. Plocha pod křivkou (AUC) pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním jednou denně je

srovnatelná s příslušnými údaji pro kvetiapin-fumarát (kvetiapin s okamžitým uvolňováním) podávaný

dvakrát denně, avšak maximální plazmatická koncentrace (C

) je v ustáleném stavu o 13 % nižší.

Srovnáním koncentrací norkvetiapinu, kvetiapinu s prodlouženým uvolňováním a kvetiapinu s okamžitým

uvolňováním bylo zjištěno, že AUC norkvetiapinu je o 18 % nižší.

Ve studii zkoumající vliv složení stravy na biologickou dostupnost kvetiapinu bylo zjištěno, že potrava s

vysokým obsahem tuku statisticky významně zvyšuje C

přibližně o 50 % a AUC o 20 % pro kvetiapin s

prodlouženým uvolňováním. Není možné vyloučit, že potrava s vysokým obsahem tuku může mít na

biologickou dostupnost kvetiapinu ještě vyšší vliv. Lehká strava neměla významný vliv na C

a AUC

kvetiapinu. Doporučuje se podávat kvetiapin s prodlouženým uvolňováním jednou denně mimo jídlo.

Distribuce

Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny.

Biotransformace

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu je možno v

moči nebo stolici nalézt méně než 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě.

In vitro výzkumy zjistily, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za metabolismus kvetiapinu,

zprostředkovaný cytochromem P450. Norkvetiapin je primárně tvořen a eliminován prostřednictvím

CYP3A4.

In vitro byly kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norkvetiapinu) shledány slabými inhibitory

lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. In vitro je inhibice CYP pozorována pouze v

koncentracích asi 5-50krát vyšších, než jsou pozorované u člověka při dávce v rozmezí 300-800 mg/den.

Na základě těchto in vitro výsledků je nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných

léčiv vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léčivého přípravku

zprostředkovaného cytochromem P450. Ze studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat

enzymy cytochromu P450. Nicméně ve specifické interakční studii u psychotických pacientů po podání

kvetiapinu nebyl nalezen vzestup aktivity cytochromu P450.

Eliminace

Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a norkvetiapinu asi 12 hodin. Přibližně 73 % radioaktivně

značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. V moči nebo stolici je možno nalézt méně než 5 % celkové

radioaktivity představující původní látku v nezměněné formě. Průměrná molární frakce dávky volného

kvetiapinu a aktivního metabolitu norkvetiapinu vyloučeného do moči je < 5 %.

Zvláštní populace

21 / 23

Pohlaví

Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Starší pacienti

Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m

) je průměrná

clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot

zdravých jedinců.

Porucha funkce jater

Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známou poruchou

funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je metabolizován v

játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin přípravku u pacientů s poruchou funkce jater. U těchto

pacientů může být nutné snížit dávku (viz bod 4.2).

Pediatr

ická populace

Farmakokinetické údaje byly získány u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na ustálené

léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické

koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u

dospělých, ačkoliv C

byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých.

AUC a C

aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o

28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými.

Nejsou dostupné žádné údaje pro kvetiapin s prodlouženým uvolňováním u dětí a dospívajících.

5.3 Předklinické ú

daje

vztahující se k bezpečnosti

V sérii studií na genotoxicitu v podmínkách in vitro a in vivo nebyly zjištěny genotoxické vlastnosti.

U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které

dosud nebyly v dlouhodobých klinických studiích potvrzeny:

U potkanů byla zjištěna pigmentová depozita ve štítné žláze, u opic rodu Cynomolgus byla pozorována

hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení koncentrace T

v plazmě, snížení koncentrace

hemoglobinu a snížení leukocytů a erytrocytů. U psů byla pozorována změna opacity oční čočky a

katarakta (katarakta/opacita oční čočky viz bod 5.1).

Ve studii na embryofetální toxicitu u králíků byl zvýšen výskyt karpální/tarzální flexury u plodů. Tento

účinek se objevil v přítomnosti zjevných účinků na samici, jako je snížený přírůstek tělesné hmotnosti.

Tyto účinky byly pozorovatelné při hodnotách expozice samice podobné nebo mírně vyšší, než je

expozice dosahovaná u člověka při maximální terapeutické dávce. Relevance těchto nálezů pro člověka

není známa.

Ve studii fertility u potkanů byla pozorována hraničně snížená samčí fertilita a falešná březost,

prodloužené období diestru, prodloužený prekoitální interval a snížená frekvence březosti. Tyto účinky

jsou dávány do souvislosti se zvýšenými hladinami prolaktinu a nejsou přímo relevantní situaci u člověka,

neboť existují mezidruhové rozdíly v hormonální kontrole reprodukce.

22 / 23

6. FARMAC

EUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro:

kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu (1:1) typ A

laktóza

monohydrát maltózy

magnesium-stearát

mastek

Potahová vrstva:

kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu (1:1), typ A

triethyl-citrát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použit

elnosti

30 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Papírová krabička obsahující příslušný počet bílých neprůhledných PVC/PCTFE-Al blistrů a příbalovou

informaci

Balení:

10, 20, 30, 50, 60 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.,

náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika

23 / 23

8. REGISTRAČNÍ ČÍS

LO(A)

68/019/19-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 6. 2. 2020

10. DATUM REVIZE TEXTU

6. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace