Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
dinutuximab beta
Dostupné s:
EUSA Pharma (Netherlands) BV
ATC kód:
L01XC
INN (Mezinárodní Name):
dinutuximab beta
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Neuroblastom
Terapeutické indikace:
Qarziba je indikován pro léčbu vysoce rizikového neuroblastomu u pacientů ve věku od 12 měsíců a výše, kteří již dříve dostali indukční chemoterapii a dosáhnout alespoň částečné odpovědi, následuje myeloablativní terapie a transplantace kmenových buněk, stejně jako u pacientů s anamnézou recidivující nebo refrakterní neuroblastom, s nebo bez reziduální nemoci. Před léčbou relabujícího neuroblastomu by měla být jakákoli aktivně progredující choroba stabilizována jinými vhodnými opatřeními. U pacientů s anamnézou recidivující/refrakterní onemocnění a u pacientů, kteří nedosáhli kompletní remise po první linii léčby, Qarziba by měl být v kombinaci s interleukinem 2 (IL 2).
Přehled produktů:
Revision: 9
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003918
Datum autorizace:
2017-05-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/003918

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-07-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

26-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

26-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

26-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

26-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

31-07-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

dinutuximabum beta

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Qarziba a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Qarziba používat

Jak se přípravek Qarziba používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Qarziba uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Qarziba a k čemu se používá

Přípravek Qarziba obsahuje dinutuximab beta, který patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných

„monoklonální protilátky”. Jedná se o proteiny (bílkoviny), které specificky rozeznávají jiné jedinečné

proteiny v organismu, na které se váží. Dinutuximab beta se váže na molekulu známou pod názvem

disialogangliosid 2 (GD2), který je přítomen na nádorových buňkách, což vede k aktivaci imunitního

systému organismu, který začne tyto nádorové buňky napadat.

Přípravek Qarziba se

používá k léčbě neuroblastomu

, u něhož existuje vysoké riziko, že se po sérii

léčebných zákroků, mezi něž patří transplantace kmenových buněk k opětovnému vybudování

imunitního systému, vrátí. Používá se také k léčbě neuroblastomu, který se vrátil (tzv. relaps) nebo který

se nepodařilo vyléčit pomocí předchozí léčby.

Před léčbou relapsu neuroblastomu u Vás ošetřující lékař stabilizuje aktivně postupující onemocnění

pomocí dalších vhodných opatření.

Váš lékař se dále rozhodne, zda je k léčbě Vašeho nádorového onemocnění nutné přidat další léčivý

přípravek – interleukin-2.

Neuroblastom je druh nádorového onemocnění, které vzniká z abnormálních nervových buněk v

organismu, zejména v nadledvinách. Jedná se o jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v

dětství.

Používá se u pacientů ve věku od 12 měsíců.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Qarziba používat

Nepoužívejte přípravek Qarziba:

jestliže jste

alergický(á)

na dinutuximab beta nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže se u Vás vyskytla akutní reakce štěpu proti hostiteli 3. nebo 4. stupně nebo rozsáhlá

dlouhodobá reakce štěpu proti hostiteli.

Jedná se o reakci, kdy

buňky transplantované tkáně napadají buňky příjemce

Upozornění a opatření

Předtím, než začnete používat přípravek Qarziba, bude Vám provedeno krevní vyšetření ke kontrole

funkce jater, plic, ledvin a kostní dřeně.

Po první aplikaci přípravku Qarziba a dále v průběhu léčby můžete pociťovat či se u Vás mohou

vyskytnout:

bolest

Bolest je jedním z nejčastějších nežádoucích účinků přípravku Qarziba. Obvykle se vyskytuje

na začátku infuze. Proto Vám lékař bude počínaje 3 dny před léčbou přípravkem Qarziba a v

jejím průběhu podávat vhodné léky proti bolesti.

alergické reakce nebo další reakce spojené s podáváním infuze

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás v průběhu infuze nebo po jejím

podání vyskytne jakýkoli druh reakce, např.:

horečka, třes a/nebo nízký krevní tlak,

obtíže s dýcháním,

kožní vyrážka, kopřivka.

K prevenci těchto reakcí dostanete vhodnou léčbu a v průběhu infuze přípravku Qarziba se bude

pečlivě sledovat, zda se u Vás tyto reakce nevyskytnou.

prosakování krve z malých cév (syndrom kapilárního úniku)

Prosakování krevních součástí z malých cév může vést k rychlému otoku rukou a nohou a

dalších částí těla. Dalšími příznaky je rychlý pokles krevního tlaku, točení hlavy a dušnost.

problémy se zrakem

Může u Vás dojít ke změnám zraku.

nervové poruchy

Může se u Vás vyskytnout pocit necitlivosti, pocit mravenčení nebo pálení rukou, chodidel, paží

a nohou, omezená citlivost nebo slabost při pohybu.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto problémů.

Lékař Vám v době, kdy užíváte tento léčivý přípravek, provede krevní vyšetření a může Vám provést

také vyšetření očí.

Děti

Tento léčivý přípravek nemá být podáván dětem do 12 měsíců, protože v této věkové skupině nejsou k

dispozici dostatečné zkušenosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Qarziba

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které

možná budete užívat.

Dva týdny před aplikací první dávky přípravku Qarziba a až 1 týden po posledním léčebném cyklu

neužívejte

léčivé přípravky, které potlačují imunitní systém (obranyschopnost)

, ledaže by Vám je

předepsal lékař. Mezi léky, které potlačují imunitní systém, patří např. kortikosteroidy používané k

potlačení zánětu nebo k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu.

V průběhu léčby přípravkem Qarziba a 10 týdnů poté se vyhněte

očkování

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, obraťte se před zahájením léčby přípravkem Qarziba na

lékaře. Doporučuje se používat antikoncepci ještě 6 měsíců po ukončení léčby přípravkem Qarziba.

Přípravek Qarziba můžete používat pouze v případě, že se lékař domnívá, že přínosy převažují nad

riziky pro plod.

Upozorněte lékaře na to, že kojíte. V průběhu léčby přípravkem Qarziba a 6 měsíců po aplikaci

poslední dávky nekojte. Není známo, zda je tento léčivý přípravek vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Qarziba má několik nežádoucích účinků, které mohou mít vliv na Vaši schopnost řídit

dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Pokud je ovlivněna Vaše schopnost soustředění a reakce, tyto

činnosti neprovádějte.

3.

Jak se přípravek Qarziba používá

Na léčbu bude dohlížet lékař se zkušenostmi s používáním léčivých přípravků k léčbě nádorových

onemocnění. Léčbu Vám bude podávat v průběhu hospitalizace lékař nebo zdravotní sestra. Léčba

Vám bude podávána do žíly (formou intravenózní infuze) obvykle za použití speciálních trubiček

(katétrů) a pumpy. V průběhu infuze a po ní budete pravidelně kontrolován(a), zda se u Vás

nevyskytnou nežádoucí účinky.

Přípravek Qarziba Vám bude podáván v pěti cyklech po 35 dnech, přičemž infuze bude na začátku

každého cyklu trvat 5 nebo 10 dní. Doporučená dávka je

100 mg

dinutuximabu beta

na metr

čtvereční plochy povrchu těla na jeden léčebný cyklus

Plochu povrchu těla Vám lékař vypočte na

základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti.

Bude-li lékař považovat za vhodné podávat i interleukin-2, bude se nterleukin-2 podávat dvakrát

formou podkožní injekce, vždy 5 po sobě jdoucích dní (před léčbou přípravkem Qarziba a v jejím

průběhu).

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků,

neprodleně informujte svého lékaře či

zdravotní sestru:

velmi časté

(mohou postihovat více než 1 osobu z 10):

rychle vzniklý otok rukou a nohou a dalších částí těla, rychlý pokles krevního tlaku, závratě a

točení hlavy (syndrom kapilárního úniku)

bolest břicha, bolest v krku, bolest na hrudi, bolest v obličeji, bolest rukou, chodidel, paží a

nohou, bolest zad, krku, kloubů nebo svalů

alergické reakce a syndrom z uvolnění cytokinů doprovázený příznaky, jako je otok obličeje

nebo hrdla, dušnost, závratě, kopřivka, rychlý nebo silný tlukot srdce, nízký krevní tlak,

vyrážka, horečka nebo pocit na zvracení

Mezi další nežádoucí účinky s uvedenou četností výskytu patří:

velmi časté

(mohou postihovat více než 1 osobu z 10):

horečka, zimnice

zvracení, průjem, zácpa

zánět dutiny ústní a rtů (stomatitida)

kašel

svědění, vyrážka

nízký krevní tlak, zvýšená tepová frekvence

nedostatek kyslíku

otok tkání (v obličeji, na rtech, kolem očí, v dolních končetinách)

nárůst tělesné hmotnosti

infekce, zejména infekce v souvislosti s použitím katétru, kterým se léčivý přípravek podává

bolest hlavy

rozšířené zornice nebo abnormální reakce zornic

abnormální hodnoty krevních testů a vyšetření moči (krevní buňky a další složky, funkce jater,

funkce ledvin)

časté

(mohou postihovat až 1 osobu z 10):

život ohrožující infekce (sepse)

záchvaty (křeče)

neklid, úzkost

nervové poruchy rukou a nohou (doprovázené abnormálními pocity nebo slabostí), závratě,

chvění, svalové křeče

ochrnutí očních svalů, rozmazané vidění, citlivost na světlo, otok sítnice

vysoký krevní tlak

srdeční selhání, hromadění tekutiny kolem srdce

selhání dýchání, hromadění tekutiny v plicích

náhlé zúžení dýchacích cest (tzv. bronchospazmus, laryngospazmus), zrychlené dýchání

snížená chuť k jídlu, pocit na zvracení, nadýmání, hromadění tekutin v břišní dutině

reakce v místě vpichu, kožní problémy, jako je zarudnutí, suchá kůže, ekzém, nadměrné pocení,

reakce na světlo

nemožnost se vymočit nebo menší množství moči při močení

snížení tělesné hmotnosti, ztráta tekutin (dehydratace)

méně časté

(mohou postihovat až 1 osobu ze 100):

šok v důsledku sníženého objemu tekutin

vznik krevních sraženin v malých cévách (diseminovaná intravaskulární koagulopatie)

určitý druh alergie (sérová nemoc) doprovázený horečkou, vyrážkou, zánětem kloubů

poruchy mozku charakterizované bolestmi hlavy, zmateností, záchvaty (křečemi) a ztrátou

zraku (tzv. syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie)

zánět střev, poškození jater

selhání ledvin

onemocnění, při kterém dochází k ucpání některých malých cév v játrech (tzv. venookluzivní

onemocnění)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Qarziba uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek

chráněn před světlem.

Po otevření je přípravek Qarziba určen k okamžitému použití.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Qarziba obsahuje

Léčivou látkou je dinutuximabum beta.

Jeden ml koncentrátu obsahuje dinutuximabum beta 4,5 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje

dinutuximabum beta 20 mg ve 4,5 ml.

Dalšími složkami jsou histidin, sacharóza, polysorbát 20, voda na injekci, kyselina

chlorovodíková (k nastavení pH).

Jak přípravek Qarziba vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Qarziba je čirá bezbarvá tekutina dodávaná v čirých skleněných injekčních lahvičkách s

gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Jedna krabička obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

Beechavenue 54,

1119PW Schiphol-Rijk

Nizozemsko

Výrobce

Millmount Healthcare Ltd

Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath

K32 YD60

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v {MM.RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podávání přípravku Qarziba je omezeno pouze na zdravotnická zařízení a musí probíhat pod dohledem

lékaře se zkušenostmi s onkologickou léčbou. Musí jej podávat zdravotnický pracovník připravený na

zvládnutí závažných alergických reakcí, včetně anafylaktické reakce, v zařízení, ve kterém jsou

okamžitě dostupné veškeré resuscitační služby.

Dávkování

Léčba dinutuximabem beta sestává z 5 po sobě následujících cyklů, z nichž každý trvá 35 dní.

Jednotlivé dávky se stanovují na základě plochy povrchu těla a mají činit celkem 100 mg/m

na jeden

cyklus.

Jsou možné dva způsoby podání:

kontinuální infuze po dobu prvních 10 dní každého cyklu (celkem 240 hodin) v denní dávce

10 mg/m

nebo pět infuzí po 20 mg/m

podávaných po dobu 8 hodin prvních 5 dnů každého cyklu.

Podává-li se s dinutuximabem beta zároveň IL-2, musí se aplikovat ve formě subkutánní injekce po

dobu 5 po sobě následujících dní dvakrát v průběhu jednotlivých cyklů. První 5denní léčbu je třeba

zahájit 7 dní před první infuzí dinutuximabu beta. Druhou 5denní léčbu IL-2 je nutné zahájit současně s

infuzí dinutuximabu beta (1. až 5. den každého cyklu). IL-2 je podáván v dávce 6×10

IU/m

/den, tj. v

celkové dávce 60×10

IU/m

na cyklus.

Příprava infuze

Infuzní roztok se musí připravovat za aseptických podmínek. Roztok nesmí být vystaven přímému

slunečnímu záření ani teplu.

Konkrétní denní dávka přípravku Qarziba pro pacienta se počítá na základě plochy povrchu těla.

Přípravek Qarziba se ředí za aseptických podmínek pomocí 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného

pro infuze s obsahem 1 % humánního albuminu (tj. 5 ml 20% humánního albuminu na 100 ml roztoku

chloridu sodného) tak, aby byla dosažena konkrétní koncentrace/dávka pro pacienta.

Pro kontinuální infuze lze infuzní roztok připravovat každý den nově nebo jednorázově až na dobu

5 dní trvání infuze. Denní dávka činí 10 mg/m

. Obsah roztoku, který má být podán pomocí infuze

za jeden den (v rámci léčebného cyklu v délce 10 po sobě následujících dnů), má činit 48 ml, tj. 240

ml na 5denní dávku. S přihlédnutím k mrtvému objemu infuzního systému se doporučuje připravit

50 ml roztoku do 50ml injekční stříkačky nebo 250 ml do infuzního vaku vhodného pro použitou

infuzní pumpu, tj. o 2 ml (v případě stříkačky) nebo o 10 ml (v případě infuzního vaku) více.

V případě opakovaných infuzí podávaných denně činí denní dávka 20 mg/m

a vypočtenou dávku

je třeba naředit pomocí 100 ml 0,9% (9 mg/ml) chloridu sodného s obsahem 1 % humánního

albuminu.

Podávání infuze

Infuzní roztok je nutné podávat pomocí periferního nebo centrálního žilního katétru. Další současně

podávané intravenózní přípravky je nutné podávat samostatně pomocí jiného žilního katétru. Před

podáním je nutné obsah pohledem zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice. Při infuzi se

doporučuje použít 0,22µm in-line filtr.

V případě kontinuální infuze lze použít jakýkoli zdravotnický prostředek vhodný k podávání infuzí

rychlostí 2 ml za hodinu, tj. injekční pumpy / infuzní dávkovače, elektronické ambulantní infuzní

pumpy. Upozorňujeme, že elastomerické pumpy se v kombinaci s in-line filtry nepovažují za vhodné.

Uchovávání naředěného roztoku

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při teplotě

25 °C (50ml injekční stříkačka) a na dobu 7 dnů při teplotě 37 °C (250ml infuzní vak) po

kumulativním uchovávání v chladničce (2 °C – 8 °C) po dobu 72 hodin.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodiny při 2°C až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Qarziba 4,5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje dinutuximabum beta 4,5 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje dinutuximabum beta 20 mg ve 4,5 ml.

Dinutuximabum beta je myší/lidská chimerická monoklonální protilátka třídy IgG1, která je

produkována v savčí buněčné linii pomocí technologie rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Qarziba je indikován k léčbě vysoce rizikového neuroblastomu u pacientů ve věku od 12

měsíců, kterým byla předtím podávána indukční chemoterapie, na kterou alespoň částečně reagovali,

po níž následovala myeloablativní terapie a transplantace kmenových buněk, jakož i u pacientů s

anamnézou relabujícího nebo refrakterního neuroblastomu, ať už s přetrvávajícím onemocněním, nebo

bez něj. Před léčbou relabujícího neuroblastomu je nutné na základě jiných vhodných opatření

stabilizovat aktivně progredující onemocnění.

U pacientů s anamnézou relabujícího/refrakterního onemocnění a u pacientů, u nichž se po léčbě první

linie nedostavila úplná reakce, je nutné přípravek Qarziba kombinovat s interleukinem-2 (IL-2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Podávání přípravku Qarziba je omezeno pouze na zdravotnická zařízení a musí probíhat pod dohledem

lékaře se zkušenostmi s onkologickou léčbou. Musí jej podávat zdravotnický pracovník připravený na

zvládnutí závažných alergických reakcí, včetně anafylaktické reakce, v zařízení, ve kterém jsou

okamžitě dostupné veškeré resuscitační služby.

Dávkování

Léčba přípravkem Qarziba sestává z 5 po sobě následujících cyklů, z nichž každý trvá 35 dní.

Jednotlivé dávky se stanovují na základě plochy povrchu těla a mají činit celkem 100 mg/m

na jeden

cyklus.

Jsou možné dva způsoby podání:

kontinuální infuze po dobu prvních 10 dní každého cyklu (celkem 240 hodin) v denní dávce

10 mg/m

nebo pět infuzí po 20 mg/m

podávaných po dobu 8 hodin prvních 5 dnů každého cyklu.

Kombinuje-li se IL-2 s přípravkem Qarziba, je třeba ho podávat ve formě subkutánní injekce 6×10

IU/m

/den ve dvou sériích 5 po sobě následujících dní, tj. v celkové dávce 60×10

IU/m2 na jeden

cyklus. První 5denní cyklus je třeba zahájit 7 dní před první infuzí dinutuximabu beta a druhý 5denní

cyklus má začít zároveň s infuzí dinutuximabu beta (1. až 5. den každého cyklu podávání

dinutuximabu beta).

Před zahájením jednotlivých léčebných cyklů je nutné vyhodnotit následující klinické parametry,

přičemž s léčbou je nutné počkat do doby, než je dosaženo uvedených hodnot:

pulzní oxymetrie > 94 % při pokojové teplotě,

přiměřená funkce kostní dřeně: celkový počet neutrofilů ≥ 500/µl, počet trombocytů ≥ 20

000/µl, hodnota hemoglobinu > 8,0 g/dl,

přiměřená funkce jater: alaninaminotransferáza (ALT) / aspartátaminotransferáza (AST) <

5násobek horní hranice normálních hodnot,

přiměřená funkce ledvin: clearance kreatininu nebo rychlost glomerulární filtrace (GRF) > 60

ml/min/1,73 m

Úprava dávkování dinutuximabu beta

Na základě posouzení závažnosti nežádoucích účinků dinutuximabu beta lékařem může být pacientovi

snížena dávka o 50 % nebo dočasně přerušena infuze. Následně se kvůli podání celé dávky přípravku

buď prodlouží doba podávání infuze, nebo se zvýší rychlost infuze až na 3 ml/h (při kontinuální

infuzi), pokud to pacient toleruje.

Doporučená úprava dávkování dinutuximabu beta

Nežádoucí účinek

Závažnost

Úprava léčby

jakýkoli

1–2. stupeň

Snižte rychlost podávání infuze na

50 %.

Po ustoupení nežádoucího účinku

pokračujte v podávání infuze

původní rychlostí.

hypersenzitivní reakce

např. hypotenze

Přerušte infuzi a zajistěte podpůrná

opatření.

Po ustoupení nežádoucího účinku

pokračujte v podávání infuze

původní rychlostí.

dilatace pupil s pomalým pupilárním reflexem +/- fotofobie

Přerušte infuzi.

Po ustoupení nežádoucího účinku

pokračujte v podávání infuze 50%

rychlostí.

jakýkoli

≥ 3, stupeň

Přerušte infuzi a zajistěte podpůrná

opatření.

Pokud dojde k ustoupení nebo

zlepšení nežádoucího účinku na 1–2.

stupeň, pokračujte v infuzi 50%

rychlostí.

Po ustoupení nežádoucího účinku

pokračujte v podávání infuze

původní rychlostí.

opakující se

Přerušte infuzi.

Dojde-li k ustoupení nežádoucího

účinku, pokračujte v infuzi

následující den.

hypersenzitivní reakce

např. bronchospazmus, angioedém

Okamžitě přerušte infuzi a započněte

s vhodnou léčbou (viz bod 4.4).

Pokračujte v léčbě v následujících

cyklech.

syndrom kapilárního

úniku

Přerušte infuzi a zajistěte podpůrná

opatření.

Pokud dojde k ustoupení nebo

zlepšení nežádoucího účinku na 1–2.

stupeň, pokračujte v infuzi 50%

rychlostí.

Léčbu dinutuximabem beta je třeba zcela ukončit, pokud dojde k těmto projevům toxicity:

anafylaktická reakce 3. nebo 4. stupně,

dlouhodobá periferní motorická neuropatie 2. stupně,

periferní neuropatie 3. stupně,

oční toxicita 3. stupně,

hyponatremie 4. stupně (< 120 meq/l) i přes řádné podávání tekutin,

opakující se syndrom kapilárního úniku nebo jeho 4. stupeň (vyžadující umělou ventilaci).

Porucha funkce ledvin a jater

Údaje o pacientech s poruchou funkce ledvin a jater nejsou k dispozici (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Qarziba u dětí mladších 12 měsíců nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Qarziba je určen k podávání ve formě intravenózní infuze. Roztok je nutné podávat pomocí

periferního nebo centrálního žilního katétru. Další společně podávané intravenózní přípravky je nutné

podávat samostatně pomocí jiného žilního katétru (viz bod 6.6).

U kontinuální infuze se roztok podává rychlostí 2 ml za hodinu (48 ml za den) pomocí infuzní pumpy.

U 8hodinových infuzí podávaných denně se roztok aplikuje rychlost cca 13 ml za hodinu.

Před zahájením jednotlivých infuzí je nutné zvážit podání premedikace (viz bod 4.4).

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní reakce štěpu proti hostiteli 3. nebo 4. stupně nebo rozsáhlá chronická reakce.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Bolest

Neuropatická bolest se obvykle vyskytuje na začátku léčby. Před jednotlivými infuzemi dinutuximabu

beta je nutné pacientovi podat premedikaci ve formě analgetik, včetně intravenózně podávaných

opioidů. K léčbě bolesti se doporučuje trojí terapie, včetně neopioidních analgetik (podle doporučení

Světové zdravotnické organizace), gabapentinu a opioidů. Individuální dávky se mohou významně lišit.

Neopioidní analgetika

Při léčbě je nutné trvale aplikovat neopioidní analgetika, např. paracetamol nebo ibuprofen.

Gabapentin

Pacient má předem dostat dávku 10 mg/kg/den, a to 3 dny před zahájením infuze dinutuximabu beta.

Perorálně podávaná denní dávka gabapentinu se zvýší na 2 × 10 mg/kg/den další den a na 3 ×

10 mg/kg/den jeden den před podáním infuze dinutuximabu beta a v dalších dnech. Maximální

jednotlivá dávka gabapentinu je 300 mg. Toto dávkovací schéma je třeba zachovat tak dlouho, jak

pacient potřebuje.

Perorální podávání gabapentinu se po ukončení podávání intravenózní infuze morfinu postupně

ukončí, nejpozději po ukončení podávání infuze dinutuximabu beta.

Opioidy

Léčba opiáty se při podávání dinutuximabu beta považuje za standardní postup. První den infuze a

cyklu je obvykle nutné podat vyšší dávku než další dny a cykly.

Před zahájením kontinuální intravenózní infuze morfinu je nutné 2 hodiny před podáním infuze

dinutuximabu beta zahájit bolusovou infuzi morfinu rychlostí 0,02 až 0,05 mg/kg/h.

Poté se doporučuje současně s infuzí dinutuximabu beta podávat morfin rychlostí 0,03 mg/kg/h.

Při infuzích dinutuximabu beta podávaných denně je nutné pokračovat v infuzích morfinu menší

rychlostí (např. 0,01 mg/kg/h.) po dobu 4 hodin po ukončení infuze dinutuximabu beta.

Při kontinuální infuzi je v závislosti na reakci pacienta na bolest možné ukončit léčbu morfinem

po dobu následujících 5 dnů postupným snižováním dávky (např. na 0,02 mg/kg/h., 0,01 mg/kg/h.,

0,005 mg/kg/h.).

Je-li zapotřebí kontinuální infuze morfinu po delší dobu než 5 dnů, podávání morfinu se ukončuje

postupným snižováním dávky o 20 % denně, které je zahájeno po posledním dnu podávání infuze

dinutuximabu beta.

Po postupném ukončení intravenózního podávání morfinu v případě silné neuropatické bolesti lze na

žádost pacienta podávat perorálně morfin-sulfát (0,2 až 0,4 mg/kg každých 4 až 6 hodin). Při mírnější

neuropatické bolesti lze perorálně podávat tramadol.

Hypersenzitivní reakce

Přes podávání premedikace může dojít k závažným reakcím na infuzi, včetně syndromu z uvolnění

cytokinů, anafylaktické a hypersenzitivní reakce. Výskyt závažné reakce na podávání infuze (včetně

syndromu z uvolnění cytokinů) vyžaduje okamžité ukončení léčby dinutuximabem beta a může si

vyžádat naléhavé ošetření.

Syndrom z uvolnění cytokinů se často vyskytuje do několika minut nebo hodin po zahájení podávání

první infuze a je charakterizován systémovými příznaky, jako je horečka, hypotenze a kopřivka.

Anafylaktické reakce se mohou vyskytnout už po několika minutách po zahájení podávání první

infuze dinutuximabu beta a často jsou doprovázeny bronchospazmem a kopřivka.

Premedikace

Přibližně 20 minut před zahájením podávání jednotlivých infuzí dinutuximabu beta je nutné pomocí

intravenózní injekce podat premedikaci ve formě antihistaminik (např. difenhydramin). V průběhu

infuze dinutuximabu beta se doporučuje podávání antihistaminik opakovat podle potřeby každých 4 až

6 hodin.

Je nutné pečlivě sledovat, zda se u pacienta nevyskytnou anafylaktické nebo alergické reakce, zejména

při prvním a druhém léčebném cyklu.

Léčba hypersenzitivních reakcí

Při podávání dinutuximabu beta je nutné mít u lůžka pacienta okamžitě k dispozici intravenózně

podávaná antihistaminika, epinefrin (adrenalin) a prednisolon, aby bylo možné reagovat na život

ohrožující alergické reakce. Doporučuje se, aby léčba těchto reakcí zahrnovala léčbu prednisolonem,

který se podává ve formě intravenózního bolusu, a epinefrinem, jenž se aplikuje ve formě

intravenózního bolusu podávaného podle potřeby každých 3 až 5 minut v závislosti na klinické

odpovědi. V případě bronchiální a/nebo plicní hypersenzitivní reakce se doporučuje zahájit inhalaci

epinefrinu (adrenalinu), která se v závislosti na klinické odpovědi opakuje každé 2 hodiny.

Syndrom kapilárního úniku

Syndrom kapilárního úniku je charakterizován ztrátou vaskulárního tonu a únikem plazmatických

proteinů a tekutiny do extravazálního prostoru. Tento syndrom se objevuje obvykle do několika hodin

po zahájení léčby, zatímco klinické příznaky (tj. hypotenze, tachykardie) jsou obvykle hlášeny po 2 až

12 hodinách. Je nutné pozorně sledovat oběhovou a respirační funkci pacienta.

Neurologické zrakové poruchy

Vzhledem k tomu, že se dinutuximab beta váže na buňky optického nervu, může docházet k výskytu

zrakových poruch. V případě, že dojde k problémům s akomodací, které je možné řešit brýlemi, není

nutné dávku nijak upravovat, pokud se tyto problémy považují za snesitelné.

U pacientů, u nichž se vyskytne oční toxicita 3. stupně (tj. částečná ztráta zraku podle škály toxicity),

je nutné léčbu přerušit. V případě výskytu jakýchkoli problémů se zrakem je nutné pacienta okamžitě

poslat k oftalmologovi.

Periferní neuropatie

Při podávání přípravku Qarziba byly hlášeny ojedinělé případy periferní neuropatie. Je nutné posoudit

případy motorické a senzorické neuropatie trvající déle než 4 dny a vyloučit nezánětlivé příčiny, jako

např. progresi onemocnění, infekce, metabolické syndromy a souběžné podávání dalších léčivých

přípravků.

U pacientů, u nichž se vyskytne jakákoli objektivní dlouhodobá slabost, kterou lze připsat podávání

dinutuximabu beta, je nutné léčbu zcela ukončit. U pacientů se středně těžkou neuropatií (2. stupně)

(motorickou neuropatií se senzorickou složkou nebo bez ní) je nutné léčbu přerušit a pokračovat v ní

až po ustoupení neurologických příznaků.

Systémové infekce

Pacienti mohou mít v důsledku předchozí léčby sníženou imunitu. Jelikož mají často zaveden centrální

žilní katétr, jsou ohroženi rozvojem systémové infekce. Před zahájením léčby by se u pacientů neměly

vyskytovat žádné příznaky systémové infekce ani žádná diagnostikovaná infekce.

Hematologická toxicita

Při podávání přípravku Qarziba byl hlášen výskyt hematologické toxicity, např. erytrocytopenie,

trombocytopenie nebo neutropenie. Hematologická toxicita 4. stupně, která do doby podávání dalšího

cyklu léčby ustoupí alespoň na 2. stupeň nebo na základní hodnoty, nevyžaduje žádnou úpravu dávky.

Abnormální laboratorní hodnoty

Doporučuje se pravidelně sledovat funkci jater a hodnoty elektrolytů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Nelze vyloučit riziko nepřímého snížení aktivity CYP v

důsledku vyšších hodnot TNF-α a IL-6, a proto ani riziko interakcí s jinými současně užívanými

léčivými přípravky.

Kortikosteroidy

V důsledku imunosupresivní aktivity se nedoporučuje od 2 týdnů před zahájením prvního cyklu léčby

až do konce 1 týdne po posledním cyklu léčby dinutuximabem beta podávat kortikosteroidy s

výjimkou život ohrožujících stavů.

Očkování

Vzhledem k tomu, že dinutuximab beta stimuluje imunitní systém a že existuje riziko výskytu

vzácných případů neurologické toxicity, je při podávání dinutuximabu beta nutné vyhnout se očkování

do 10 týdnů po posledním léčebném cyklu.

Intravenózně podávané imunoglobuliny

Nedoporučuje se současné intravenózní podávání imunoglobulinů, protože může dojít k interakci s

buněčnou toxicitou závislou na dinutuximabu beta.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku těhotným ženám nejsou k dispozici. K dispozici nejsou ani údaje o

teratogenním účinku nebo embryotoxicitě u zvířat. Dinutuximab beta (GD2) je exprimován v

neuronových tkáních, zejména v průběhu embryofetálního vývoje, a může pronikat přes placentu. Proto

může přípravek Qarziba při podávání těhotným ženám způsobit poškození plodu.

Přípravek Qarziba se v těhotenství nemá používat.

Kojení

Údaje o podávání přípravku kojícím ženám nejsou k dispozici. Není známo, zda se dinutuximab beta

vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby přípravkem Qarziba a po dobu 6

měsíců po podání poslední dávky přerušeno.

Fertilita

Účinky dinutuximabu beta na lidskou fertilitu nejsou známy. Cílené studie fertility u zvířat nebyly

prováděny, ve studiích toxicity u morčat a makaků javánských však nebyly zjištěny žádné nežádoucí

účinky na reprodukční orgány.

Přípravek Qarziba se nemá podávat ženám ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci.

Doporučuje se, aby ženy ve fertilním věku používaly antikoncepci ještě 6 měsíců po ukončení léčby

dinutuximabem beta.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dinutuximab beta má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti nemají v průběhu

léčby dinutuximabem beta obsluhovat stroje nebo řídit.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost dinutuximabu beta byla hodnocena u 514 pacientů s vysokým rizikem

relabujícího/refrakterního neuroblastomu, u nichž byl tento přípravek aplikován ve formě kontinuální

infuze (98) nebo opakovaných infuzí podávaných denně (416). Jeho podávání bylo kombinováno s

aplikací isotretinoinu (13-cis retinové kyseliny) u většiny pacientů a s podáváním IL-2 u 307 pacientů.

Nejčastějším nežádoucím účinkem byla pyrexie (88 %) a bolest (77 %), které se vyskytly navzdory

podávání analgetik. Mezi další časté nežádoucí účinky patří hypersenzitivita (63 %), zvracení (57 %),

průjem (51 %), syndrom kapilárního úniku (40 %) a hypotenze (39 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou shrnuty v tabulce níže. Tyto nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd

orgánových systémů a frekvence podle databáze MedDRA. Jednotlivé kategorie podle frekvence

výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) a méně časté (≥ 1/1000 až

< 1/100). V rámci každé kategorie podle frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí

podle snižující se závažnosti.

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Infekce a infestace

infekce (včetně

pneumonie, kožních

infekcí, herpetických

infekcí, myelitidy,

encefalomyelitidy),

infekce spojená se

zdravotnickým

prostředkem

sepse

Poruchy krve

a lymfatického

systému

anémie, leukopenie,

neutropenie,

trombocytopenie

lymfopenie

diseminovaná

intravaskulární

koagulopatie,

eozinofilie

Poruchy imunitního

systému

hypersenzitivita,

syndrom z uvolnění

cytokinů

anafylaktická reakce

sérová nemoc

Poruchy

metabolismu

a výživy

retence tekutin

snížená chuť k jídlu,

hypoalbuminemie,

hyponatremie,

hypokalemie,

hypofosfatemie,

hypomagnezemie,

hypokalcemie,

dehydratace

Psychiatrické

poruchy

agitovanost, úzkost

Poruchy nervového

systému

bolest hlavy

periferní neuropatie,

epileptické záchvaty,

parestezie, závratě, třes

zvýšený nitrolební

tlak, syndrom

reverzibilní

posteriorní

encefalopatie

Poruchy oka

mydriáza, pupilotonie,

oční otok (otok víček,

periorbitální otok)

oftalmoplegie,

papiloedém, porucha

akomodace, rozmazané

vidění, fotofobie

Srdeční poruchy

tachykardie

srdeční selhání,

dysfunkce levé komory,

perikardiální výpotek

Cévní poruchy

hypotenze, syndrom

kapilárního úniku

hypertenze

hypovolemický šok,

venookluzivní

onemocnění

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

hypoxie, kašel

bronchospazmus,

dyspnoe, respirační

selhání, infiltrace plic,

otok plic, pleurální

výpotek, tachypnoe,

laryngospazmus

Gastrointestinální

poruchy

zvracení, průjem,

zácpa, stomatitida

nauzea, otok rtů, ascites,

abdominální distenze,

ileus, suché rty

enterokolitida

Poruchy jater

a žlučových cest

hepatocelulární

poškození

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

pruritus, vyrážka,

kopřivka

dermatitida (včetně

exfoliativní dermatitidy),

erytém, suchá kůže,

hyperhidróza, petechie,

fotosenzitivní reakce

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

svalové spazmy

Poruchy ledvin a

močových cest

oligurie, retence moči,

hyperfosfaturie,

hematurie, proteinurie

renální selhání

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

pyrexie, zimnice,

bolest*, periferní

edém, otok obličeje

reakce v místě vpichu

injekce

Vyšetření

nárůst tělesné

hmotnosti, zvýšená

hladina transamináz,

zvýšená hladina gama-

glutamyltransferázy,

zvýšená hladina

bilirubinu v krvi,

zvýšená hladina

kreatininu v krvi

pokles tělesné

hmotnosti, snížená

hodnota glomerulární

filtrace,

hypertriglyceridemie,

prodloužený aktivovaný

parciální

tromboplastinový čas,

prodloužený

protrombinový čas,

prodloužený trombinový

čas

*Včetně bolesti břicha, bolesti končetin, muskuloskeletální bolesti, bolesti na hrudi, artralgie.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypersenzitivita

Mezi nejčastější hypersenzitivní reakce patří hypotenze (39 %), kopřivka (18 %) a bronchospazmus

(4 %). Syndrom z uvolnění cytokinů byl hlášen u 32 % pacientů. Závažné anafylaktické reakce se

vyskytly u 3,5 % pacientů.

Bolest

Bolest se nejčastěji vyskytuje při první infuzi dinutuximabu beta a v průběhu léčby klesá. Nejčastěji se

u pacientů vyskytla bolest břicha, bolest končetin, bolest zad, bolest na hrudi nebo artralgie.

Syndrom kapilárního úniku

Celkově mělo závažný průběh (3. a 4. stupně) 10 % případů syndromu kapilárního úniku, přičemž

jejich frekvence se v průběhu léčby snižovala.

Poruchy oka

Mezi poruchy oka patřily potíže s akomodací, které lze upravit pomocí brýlí, a také mydriáza (13 %),

rozmazané vidění (3 %) nebo fotofobie (3 %), které byly obvykle po ukončení léčby reverzibilní. Byly

hlášeny také závažné poruchy oka včetně oftalmoplegie (2 %) a atrofie zrakového nervu.

Periferní neuropatie

Byly hlášeny motorické a senzorické periferní neuropatie, a to celkem u 9 % pacientů. Většina těchto

nežádoucích účinků měla závažnost 1. až 2. stupně a časem ustoupila.

Bezpečnostní profil s IL-2 a bez IL-2

Kombinované použití přípravku Qarziba a IL-2 ve srovnání se samostatnou aplikací tohoto přípravku

bez IL-2 zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků, zejména v případě pyrexie (92 % vs. 79 %),

syndromu kapilárního úniku (50 % vs. 25 %), bolesti spojené s podáním dinutuximabu beta (75 % vs.

63 %), hypotenze (43 % vs. 26 %) a periferní neuropatie (14 % vs. 7 %).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování dinutuximabem beta.

V případě předávkování je nutné u pacientů pečlivě sledovat výskyt známek nebo příznaků nežádoucích

účinků a v případě potřeby jim poskytnout podpůrnou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, monoklonální protilátky, ATC kód: L01XC

Mechanismus účinku

Dinutuximab beta je chimerická monoklonální protilátka třídy IgG1, která se zaměřuje konkrétně na

karbohydrátovou doménu disialogangliosidu 2 (GD2), která je v buňkách neuroblastomu nadměrně

exprimována.

Farmakodynamické účinky

Studie

in vitro

prokázaly, že dinutuximab beta váže buněčné linie neuroblastomu, které exprimují GD2

a indukují jednak komplementem zprostředkovanou cytotoxicitu (complement dependent cytotoxicity -

CDC), a jednak buňkami zprostředkovanou cytotoxicitu závislou na protilátkách (antibody dependent

cell-mediated cytoxicity – ADCC). Bylo zjištěno, že za přítomnosti lidských efektorových buněk,

včetně buněk periferní krve obsahujících jádro a granulocytů od normálních lidských dárců,

zprostředkovává dinutuximab beta lýzu buněčných linií lidského neuroblastomu a melanomu, a to v

závislosti na podávané dávce. Ve studiích

in vivo

se navíc prokázalo, že dinutuximab beta by mohl

potlačovat metastázy v játrech v syngenním modelu jaterních metastáz u myší.

Neurotoxicita spojená s dinutuximabem beta je pravděpodobně výsledkem indukce mechanické

alodynie, která může být zprostředkována reaktivitou přípravku s antigenem GD2, jenž se nachází na

povrchu periferních nervových vláken a myelinu.

Klinická účinnost

Účinnost dinutuximabu beta byla hodnocena v randomizované kontrolované studii, která srovnávala

aplikaci tohoto přípravku spolu s IL-2 a bez IL-2 v rámci léčby první linie u pacientů s vysoce

rizikovým neuroblastomem, a ve dvou studiích s jednou skupinou pacientů s relabujícím/refrakterním

onemocněním.

Relabující nebo refrakterní pacienti

V rámci programu, ve kterém byl přípravek podáván z humánních důvodů (na základě principu tzv.

compassionate use) (1. studie) dostávalo 54 pacientů dinutuximab beta v dávce 10 mg/m

/den podávaný

pomocí kontinuální 10denní intravenózní infuze v rámci 5týdenního léčebného cyklu současně se

subkutánně podávaným IL-2 (6x10

IU/m²/den, který byl podáván 1.–5. den a 8.–12. den), po němž

následovalo perorální podání isotretinoinu (160 mg/m

/den po dobu 14 dní v rámci každého cyklu).

Stejný léčebný režim byl použit i ve studii II. fáze (2. studie), do níž bylo zařazeno 44 pacientů.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/816327/2017

EMEA/H/C/003918

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Qarziba

dinutuximabum beta

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Qarziba. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Qarziba

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Qarziba, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Qarziba a k čemu se používá?

Qarziba je protinádorový přípravek, který se používá k léčbě neuroblastomu, nádorového onemocnění

nervových buněk, u pacientů ve věku od jednoho roku.

Používá se u 2 skupin pacientů s vysoce rizikovým neuroblastomem (hrozí vysoké riziko návratu

onemocnění):

pacienti, u kterých došlo v souvislosti s předchozími typy léčby včetně transplantace krevních

kmenových buněk (transplantace buněk produkujících krevní buňky) k určitému zlepšení,

pacienti, u nichž v souvislosti s léčbou jinými protinádorovými přípravky nedošlo ke zlepšení

neuroblastomu nebo se toto onemocnění vrátilo.

Pokud se onemocnění neuroblastomem po předchozí léčbě vrátilo, mělo by být před zahájením léčby

přípravkem Qarziba stabilizováno (zastaveno jeho zhoršování). V některých případech, kdy předchozí

léčba dostatečně neúčinkovala, se přípravek Qarziba používá společně s jiným léčivem zvaným

interleukin-2 (aldesleukin).

Dříve známý pod názvem Dinutuximab beta Apeiron a Dinutuximab beta EUSA.

Qarziba

strana 2/4

EMA/816327/2017

Jelikož počet pacientů s neuroblastomem je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Qarziba byl dne 8. listopadu 2012 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění”.

Tento léčivý přípravek obsahuje léčivou látku dinutuximabum beta.

Jak se přípravek Qarziba používá?

Přípravek Qarziba se podává ve formě infuze (kapání) do žíly. Jeden cyklus léčby přípravkem se

podává po dobu 5 nebo 10 dní jednou za 35 dní. Podává se celkem 5 cyklů. Doporučená dávka závisí

na tělesné hmotnosti a výšce pacienta.

Pokud se objeví určité nežádoucí účinky, může lékař dávku přípravku snížit nebo podání dávek odložit.

Pokud jsou tyto nežádoucí účinky závažné, může lékař léčbu ukončit.

Léčba přípravkem Qarziba by neměla být zahájena, pokud pacient nemá uspokojivé výsledky

některých krevních testů na funkci jater, plic, ledvin a kostní dřeně.

Léčba přípravkem Qarziba musí probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

nádorových onemocnění. Léčbu musí podávat lékař nebo zdravotní sestra, kteří jsou připraveni na

zvládnutí závažných alergických reakcí, a to v nemocnici, kde jsou v případě potřeby okamžitě

dostupné veškeré resuscitační služby. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Podrobné informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Qarziba působí?

Přípravek Qarziba je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla navržena tak, aby rozpoznala a

navázala se na strukturu zvanou GD2, která je ve velkém množství přítomna na povrchu buněk

neuroblastomu, ale nikoliv na normálních buňkách.

Pokud se přípravek Qarziba naváže na buňky neuroblastomu, učiní z nich cíl pro imunitní systém těla

(přirozenou obranyschopnost těla), který pak nádorové buňky zahubí.

Jaké přínosy přípravku Qarziba byly prokázány v průběhu studií?

Studie prokázaly, že přípravek Qarziba je účinný v rámci prodloužení přežití u pacientů s

neuroblastomem.

Ve dvou studiích byly analyzovány údaje od 88 dětí a dospělých s neuroblastomem, u kterých při léčbě

jinými typy protinádorové léčby nedošlo ke zlepšení nebo se onemocnění vrátilo. Pacienti byli léčeni

přípravkem Qarziba v kombinaci s interleukinem-2 a dalším léčivem zvaným isotretinoin. V těchto

studiích ještě 2 roky po léčbě přežívalo 70 % a 78 % pacientů, jejichž neuroblastom se při použití

jiných typů léčby nezlepšil. Z pacientů s neuroblastomem, u kterých došlo k návratu onemocnění,

přežívalo ještě 2 roky po léčbě 42 % a 69 % osob.

Ve třetí studii u 370 dětí s vysoce rizikovým neuroblastomem, který se zlepšil po použití jiných typů

léčby, byl podáván přípravek Qarziba a isotretinoin společně s interleukinem-2 nebo bez něj. Na počátku

léčby někteří z těchto pacientů nevykazovali žádné známky neuroblastomu a někteří ještě vykazovali

určité známky onemocnění. Z pacientů, kteří nevykazovali žádné známky neuroblastomu, jich ještě 3

roky po léčbě přežívalo 71 % a výsledky byly srovnatelné nehledě na to, zda léčba zahrnovala

interleukin-2, nebo nikoliv. U pacientů, kteří vykazovali určité známky neuroblastomu, ještě 3 roky po

Qarziba

strana 3/4

EMA/816327/2017

léčbě přežívalo 63 % pacientů, kterým byl podáván interleukin-2, a 54 % pacientů, kteří interleukin-2

neužívali.

V těchto studiích byly výsledky použití přípravku Qarziba příznivější než dřívější výsledky u pacientů,

jejichž onemocnění nebylo léčeno přípravkem Qarziba.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Qarziba?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Qarziba (které mohou postihnout více než 7 osob z 10)

jsou pyrexie (horečka) a bolest. Mezi další nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 3 osoby

z 10) patří přecitlivělost (alergie), zvracení, průjem, syndrom zvýšené propustnosti kapilár (únik

tekutiny z krevních cév, který může způsobit otoky a pokles krevního tlaku) a hypotenze (nízký krevní

tlak).

Přípravek Qarziba se nesmí používat u pacientů se závažnou nebo rozsáhlou reakcí štěpu proti hostiteli

(stav, kdy transplantované buňky napadají tělo).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení hlášených v souvislosti s přípravkem Qarziba je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Qarziba schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury poukázal na nedostatek léčebných možností k

zabránění návratu vysoce rizikového neuroblastomu.

Údaje o výsledcích přípravku Qarziba celkově prokazují účinnost přípravku. Pro úplné pochopení

účinnosti přípravku je však zapotřebí více údajů.

Přestože léčba přípravkem Qarziba může způsobit závažné nežádoucí účinky, považuje se bezpečnost

tohoto léčivého přípravku za přijatelnou.

Výbor CHMP proto rozhodl, že přínosy přípravku Qarziba převyšují jeho rizika, a doporučil, aby byl

schválen k použití v EU.

Přípravek Qarziba byl registrován za „výjimečných okolností“, neboť z etických důvodů nebylo možné

o přípravku Qarziba získat úplné informace. Vzhledem k tomu, že dinutuximabum je doporučenou léčbou

u vysoce rizikového neuroblastomu, nebylo by etické provádět studii, ve které by některým pacientům

bylo podáváno placebo (léčba neúčinným přípravkem). Evropská agentura pro léčivé přípravky

každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Qarziba nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Qarziba byl schválen za výjimečných okolností, společnost, která přípravek Qarziba

dodává na trh, bude sledovat jeho bezpečnost pomocí registru pacientů a každoročně předloží

aktualizace. Společnost také provede testy s cílem získat více informací o tom, jak je přípravek v těle

zpracováván a jak imunitní systém na léčivý přípravek reaguje. Společnost předloží výsledky studie

zkoumající účinek podání přípravku Qarziba společně s interleukinem-2. Kromě toho společnost předloží

zprávu o míře pětiletého přežití u pacientů, kteří byli zařazeni do těchto studií.

Qarziba

strana 4/4

EMA/816327/2017

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Qarziba?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Qarziba, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Qarziba

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Dinutuximab beta Apeiron platné v celé

Evropské unii dne 8. května 2017. Název tohoto léčivého přípravku se dne 4. srpna2017 změnil na

Dinutuximab beta EUSA a dne 27. listopadu 2017 na Qarziba.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Qarziba je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Qarziba naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Qarziba vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace