PURINOL 300MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ALOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dostupné s:
ratiopharm GmbH, Ulm
ATC kód:
M04AA01
INN (Mezinárodní Name):
ALLOPURINOL (ALLOPURINOLUM)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ALOPURINOL
Přehled produktů:
PURINOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 569/93-B/C
Datum autorizace:
2010-10-04
EAN kód:
4030096459822

sp. zn. sukls430830/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Purinol 100 mg tablety

Purinol 300 mg tablety

allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Purinol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Purinol užívat

Jak se přípravek Purinol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Purinol uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek

Purinol a k

čemu se používá

Léčivá látka přípravku, alopurinol, patří do skupiny léků s názvem antiuratika. Zabraňuje tvorbě

kyseliny močové v organizmu, což vede ke snížení její hladiny v krvi a moči.

Důsledkem zvýšené hladiny kyseliny močové mohou být záchvaty dny (primární dna), které se

vyznačují bolestivými záněty kloubů. Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje

jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá

s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která

vzniká jako důsledek jiného onemocnění (některá nádorová nebo krevní onemocnění, postižení

ledvin).

Alopurinol

působí

preventivně

proti

komplikacím, které

bývají

v těchto případech

zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní

postižení (sekundární dna). Přípravek Purinol se rovněž užívá při léčbě a prevenci akutních poruch

ledvinných funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové při protinádorové léčbě léky nebo

ozářením.

Přípravek je určen ve všech výše uvedených případech pro dospělé a dospívající od 15 let.

Děti a dospívající do 15 let mohou přípravek Purinol užívat k léčbě Lesch-Nyhanova syndromu

(dědičná porucha se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi) nebo při protinádorové léčbě léky

nebo ozářením.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Purinol užívat

Neužívejte přípravek

Purinol:

jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Purinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Purinol je zapotřebí při poruchách funkce jater nebo ledvin.

V takových případech Vás bude lékař pečlivě sledovat a pravděpodobně Vám předepíše nižší dávky

přípravku nebo Vám doporučí prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.

Během léčby budete muset podle pokynů lékaře podstoupit různá vyšetření a odběry krve.

Během akutního záchvatu dny nezahajujte léčbu alopurinolem. Máte-li akutní záchvat dny, poraďte se

o léčbě s lékařem.

V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom přecitlivělosti,

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené

terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu, často s puchýřem ve svém středu. Často se spolu

s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek (červené a

oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce, jako

je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat

puchýře a může dojít k olupování kůže.

Pokud máte dlouhodobě přetrvávající poruchu funkce ledvin, můžete mít během užívání přípravku

Purinol zvýšené riziko vzniku závažné kožní vyrážky (včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické

epidermální nekrolýzy). Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo kožní příznaky uvedené v odstavci výše,

přestaňte přípravek Purinol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že

užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás po užití přípravku Purinol vyskytl Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická

epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Purinol nikdy znovu zahájit.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob čínské národnosti Chan, thajského či

korejského původu. Chronické onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Pokud

objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte užívat alopurinol a obraťte se na

lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím do 15 let s výjimkou dětí a dospívajících se zvýšenou

hladinou kyseliny močové v krvi při nádorovém onemocnění a Lesch-Nyhanově syndromu (viz bod

Další léčivé přípravky a přípravek

Purinol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek, jestliže užíváte:

6-merkaptopurin (užívaný k léčbě zhoubných nádorů krve)

azathioprin, cyklosporin (léčiva používaná k útlumu imunitního systému)

Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky cyklosporinu se mohou objevit častěji.

vidarabin (užívaný k léčbě oparů)

Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky vidarabinu se mohou objevit častěji. Stane-li se to,

buďte obzvlášť opatrný/á.

salicyláty,

léčiva

používaná ke

snížení bolesti, horečky nebo zánětu, např. acetylsalicylová

kyselina.

probenecid, používaný k léčbě dny.

chlorpropamid, léčivo používané k léčbě diabetu.

Může být nutné snížit dávku chlorpropamidu, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

warfarin, fenprokumon, acenokumarol, léčiva snižující srážlivost krve.

Váš lékař bude častěji sledovat hodnoty Vaší krevní srážlivosti a sníží dávky těchto léčiv, bude-li

to nutné.

fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie.

theofylin, léčivo k léčbě astmatu a jiných poruch dýchacího systému.

Váš lékař u Vás bude sledovat hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby přípravkem

Purinol anebo po jakýchkoli změnách dávkování.

ampicilin nebo amoxicilin, léčiva k léčbě bakteriálních infekcí

Pacienti by podle možnosti měli dostávat jiná antibiotika, protože se s vyšší pravděpodobností

mohou objevit alergické reakce.

didanosin, léčivo k léčbě infekce HIV.

kaptopril, léčivo k léčbě vysokého krevního tlaku.

Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zejména pokud máte chronicky sníženou funkci ledvin.

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu. Mezi užitím

obou léků má být interval nejméně 3 hodiny.

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující halogenidy) dochází k poruchám krve častěji, než když jsou tyto léčivé látky podávány

samostatně.

Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz.

P

říprav

ek Purinol s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Během užívání přípravku je vhodné pití dostatečného množství alkalických minerálek (Ida, Bílinská

kyselka, Vincentka). Po dobu léčby přípravkem nepožívejte alkoholické nápoje!

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Alopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat v období

kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může příležitostně vyvolat ospalost nebo závratě, a tak ovlivnit činnosti vyžadující

zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,

obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě

výslovného souhlasu lékaře!

Přípravek

Purinol obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Purinol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Celková denní dávka by měla být podána v 1-3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg mohou být

podány v jedné dávce po jídle. Vyšší dávky by měly být rozděleny do dílčích dávek nepřesahujících

300 mg.

Léčba dny

Dospělí a dospívající od 15 let užívají obvykle u lehčích stavů 200–300 mg (2-3 tablety přípravku

Purinol 100 mg nebo 1 tableta přípravku Purinol 300 mg) denně, u těžších stavů 400–600 mg (4-6

tablet přípravku Purinol 100 mg nebo 2 tablety přípravku Purinol 300 mg) denně, maximálně 800 mg

denně, rozděleně do 2-3 jednotlivých dávek.

V prvních měsících léčby může lékař doplnit léčbu dalšími přípravky.

Léčba při nádorových onemocněních

U nádorových onemocnění se obvykle užívá 600-800 mg denně, nejméně 3 dny před zahájením

protinádorové léčby.

Děti a dospívající mladší 15 let (pouze děti a dospívající se zvýšenou hladinou kyseliny močové při

nádorovém onemocnění nebo Lesch-Nyhanově syndromu)

Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti.

Děti mladší 6 let užívají 3 krát denně 50 mg (1/2 tablety přípravku Purinol 100 mg), děti a dospívající

ve věku 6-15 let užívají 3 krát denně 100 mg (1 tableta přípravku Purinol 100 mg) nebo jednou denně

300 mg (1 tableta přípravku Purinol 300 mg).

Při nedostatečné funkci ledvin Vám lékař obvykle dávku přípravku sníží.

Léčba alopurinolem je většinou dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku

Purinol

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Purinol, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku

dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Purinol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v předepsaném

dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Jestliže jste přestal(a) užívat příprav

ek Purinol

Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, i když se již cítíte dobře, onemocnění by se mohlo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví jakýkoli z

následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat

tento

přípravek a ihned kontaktujte lékaře:

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková nevolnost

závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky

v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky multiorgánové poruchy

z přecitlivělosti)

závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), zejména

pokud máte vleklé onemocnění ledvin (viz bod 2). Tyto kožní reakce mohou zahrnovat

vyrážku, puchýře na kůži a olupování kůže, boláky na rtech, na genitáliích, a také zánět

spojivek (červené oteklé oči). Pokud se u Vás během léčby přípravkem Purinol objevila

obdobná kožní reakce, nesmíte přípravek nikdy znovu užívat.

Další možné nežádoucí účink

y

přípravku Purinol

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

vyrážka

zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

zvracení

nevolnost

průjem

zvýšení jaterních testů

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

zánět jater

močové kameny

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

cukrovka, zvýšená hladina tuků v krvi

deprese

bezvědomí, ochrnutí svalů, ztráta svalové koordinace, poruchy nervů, brnění, ospalost, bolest

hlavy, poruchy chuti

šedý zákal, zrakové poruchy, změny na sítnici

závratě

bolest na hrudi po zátěži, pomalejší srdeční akce

zvýšení krevního tlaku

opakované zvracení krve, příměs tuku ve stolici, zánět dutiny ústní, změny ve způsobu

vyprazdňování

lokalizovaná ztráta vlasů, odbarvení vlasů

bolest svalů

krev v moči, uremie (zadržování odpadních látek v krvi)

mužská neplodnost, poruchy erekce, zvětšení prsů u mužů

otoky, malátnost, slabost, horečka

porucha krve, která se může projevit snazším vznikem modřin než obvykle, nebo můžete

zaznamenat bolest v krku či jiné známky infekce. Tyto účinky obvykle nastanou u osob, které

mají potíže s játry či ledvinami. Co nejdříve o tom informujte svého lékaře.

závažná alergická reakce, která může způsobit otok tváře nebo hrdla

závažná alergická reakce, potenciálně ohrožující život

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Purinol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“ a na

blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Purinol obsahuje

Léčivá látka

Allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, želatina, magnesium-stearát,

kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.

Jak přípravek Purinol vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, bílé, bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení

Purinol 100 mg tablety:

30, 50 a 100 tablet.

Purinol 300 mg tablety:

30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079

Ulm, Německo

Výrobce

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:

3. 1. 2019

Strana 1 (celkem 11)

sp. zn. sukls430830/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Purinol 100 mg tablety

Purinol 300 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje allopurinolum 100 mg nebo 300 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku

Purinol 100 mg

Kulaté, bílé, bikonvexní tablety o průměru 9 mm s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Purinol 300 mg

Kulaté, bílé, bikonvexní tablety o průměru 12 mm s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Léčba dny primární i sekundární.

Léčba primární nefropatie nebo sekundární nefropatie podmíněné hyperurikémií

a provázené i neprovázené příznaky dny.

Léčba a profylaxe akutní urátové nefropatie u pacientů s nádorovými onemocněními.

Profylakticky k zábraně ukládání urátů do tkání a k zábraně vzniku

nefrolitiázy u

onkologických pacientů léčených radioterapií a/ nebo chemoterapií.

Prevence vzniku a recidivy urátové a kalciové nefrolitiázy u pacientů s hyperurikémií

a/nebo hyperurikosurií.

U dětí se

alopurinol podává

léčbě

sekundární hyperurikémie

provázející

maligní

onemocnění a k léčbě Lesch-Nyhanova syndromu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Obecné pokyny

Celková denní dávka by měla být podána v 1 až 3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg

mohou být podány v jediné dávce. Denní dávky vyšší než 300 mg by měly být rozděleny do

dílčích dávek nepřesahujících 300 mg. Alopurinol je obvykle lépe snášen, je-li užíván po

jídle.

Léčba dny

Dávka alopurinolu kolísá podle závažnosti onemocnění. Minimální účinná dávka je 100 až

200 mg denně. Průměrná dávka u pacientů s mírnou dnou je 200 až 300 mg alopurinolu

Strana 2 (celkem 11)

denně, u pacientů se středně těžkou dnou s tofy je 400 až 600 mg alopurinolu denně a u těžké

dny 700 až 800 mg alopurinolu denně.

Maximální

doporučená

denní

dávka

pacientů

normální

funkcí

ledvin

alopurinolu (pouze ve velmi závažných případech lze dávku zvýšit na 900 mg/den).

Jelikož neexistuje žádná jednoduchá metoda stanovení koncentrace alopurinolu v krvi, je

nejlépe stanovit dávky a dávkovací intervaly alopurinolu vhodné k udržení hladiny močové

kyseliny v séru v normálním rozmezí podle hladin kyseliny močové v séru.

Po stanovení denní dávky alopurinolu potřebné k udržení hladiny kyseliny močové v séru na

požadované výši by měla být tato dávka alopurinolu podávána tak dlouho, dokud hladiny

kyseliny močové v séru neindikují potřebu další úpravy dávkování.

Normální hladiny urátů v séru jsou dosaženy během 1 až 3 týdnů. Horní hranice normálních

hladin kyseliny močové je 357 mikromol/l pro muže a pro ženy po menopauze a 297,5

mikromol/l pro ženy před menopauzou. Podáním vhodné dávky alopurinolu a u některých

pacientů i současným podáváním urikosurik je možné snížit hladiny kyseliny močové v séru

na normální hodnoty a je-li třeba, je možné je udržet na úrovni 119-178,5 mikromol/l.

Kombinovaná léčba alopurinolem a urikosurikem často umožní snížení dávek obou léčiv.

V průběhu časné fáze podávání alopurinolu může dojít ke zvýšení počtu akutních dnavých

záchvatů. Doporučuje se proto zahájit léčbu dávkou 100 mg alopurinolu denně a dávkování v

týdenních intervalech zvyšovat o 100 mg, dokud není dosaženo hladiny kyseliny močové v

séru okolo 357

mol/l nebo méně. Během prvních 3-6 měsíců léčby alopurinolem by rovněž

měla být podávána profylaktická dávka kolchicinu (nebo nesteroidních protizánětlivých látek

u pacientů, kteří nemohou být léčeni kolchicinem) a u pacienta by měl být zajištěn vysoký

příjem tekutin.

U pacientů léčených urikosuriky, kolchicinem a nebo antiflogistiky je vhodné pokračovat v

této léčbě během úpravy dávkování alopurinolu až do dosažení normální hladiny kyseliny

močové v séru a absence akutních záchvatů po dobu několika měsíců. Je-li to žádoucí, může

být poté pacient převeden na léčbu samotným alopurinolem.

Prevence urátové nefropatie během intenzívní léčby nádorových onemocnění

Doporučuje se podávání 600 až 800 mg alopurinolu denně po dva až tři dny před zahájením

chemoterapie nebo radioterapie. Léčba by měla pokračovat v dávkách upravených podle

hladin kyseliny močové v séru až do doby, kdy již nehrozí nebezpečí hyperurikémie a

hyperurikosurie.

léčbě

alopurinolem

možné

pokračovat

během

antimitotické

léčby

profylaxi

hyperurikémie, která může vzniknout během přirozených krizí onemocnění. Při prolongované

léčbě obvykle ke kontrole hladiny kyseliny močové v séru postačí denní dávka 300 až 400 mg

alopurinolu.

Během léčby alopurinolem je nezbytné udržovat denní výdej moči v množství 2 litrů nebo

více

žádoucí

zajistit

neutrální

nebo

zásadité

moči

uplatnit

zákaz

požívání

alkoholických nápojů.

Profylaxe renální urátové litiázy

Podává se 100-200 mg alopurinolu 1-4krát denně nebo 300 mg v jediné denní dávce.

Profylaxe renální kalcium-oxalátové litiázy

Doporučená

úvodní

dávka

alopurinolu

prevenci

recidivujících

kalcium-oxalátových

kaménků je 200 až 300 mg denně v jediné dávce nebo ve více dílčích dávkách. V léčbě je

možné pokračovat po neomezenou dobu. Někteří pacienti užívali udržovací dávku 200-300

mg denně po více než sedm let. U některých pacientů je možné udržovací dávku snížit na

100-200 mg denně.

Pediatrická populace

ve věku 2

- 15 let

(pouze u hyperurikémie vyvolané cytostatiky či

radioterapií nebo při Lesch

-

Nyhanově syndromu)

Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti.

Strana 3 (celkem 11)

Děti mladší 6 let užívají 3 krát denně 50 mg, děti a dospívající ve věku 6-15 let užívají 3 krát

denně 100 mg nebo 300 mg jednou denně. S podáváním se začíná 3. nebo 2. den před

zahájením chemoterapie nebo radioterapie, dávky se upravují podle plazmatické hladiny

kyseliny močové.

Dávkování při poruše funkce

ledvin

Alopurinol a jeho metabolity se vylučují pomocí ledvin, a proto snížená funkce ledvin může

vést k retenci léčivé látky a/nebo jejích metabolitů. Následkem toho může být prodloužený

eliminační poločas. Následující schéma může sloužit jako doporučení pro úpravu dávkování u

snížené funkce ledvin.

Clearance kreatininu

Dávkování

>20 ml/min

standardní dávka

10-20 ml/min

100-200 mg denně

<10 ml/min

100 mg denně nebo prodloužení dávkovacího intervalu

Zvláštní pozornost je třeba zaměřit při snížené funkci ledvin na zahájení léčby nízkými

dávkami alopurinolu, maximálně 100 mg denně, a dávkování zvyšovat pouze tehdy, jestliže

výsledné hodnoty v séru nebo v moči jsou nevyhovující. Při těžké poruše renální funkce je

vhodné podávat méně než 100 mg alopurinolu denně, anebo se jednotlivé dávky po 100 mg

podávají v intervalech delších než jeden den.

Pokud je možné monitorování koncentrace oxipurinolu v plasmě, dávka se upravuje tak, aby

koncentrace oxipurinolu v séru nepřekročila hodnotu 15,2 µg/ml (100 µmol/l).

Doporučené dávkování u hemodialýzy

Alopurinol i jeho metabolity jsou dialyzovatelné. Pokud je dialýza vyžadovaná 2-3krát týdně,

lze uvažovat o alternativním dávkovacím schématu 300-400 mg alopurinolu bezprostředně po

každém ukončení dialýzy, bez podávání alopurinolu v mezidobí.

Dávkování u snížené funkce jater

Pacientům s jaterní insuficiencí je třeba podávat nižší dávky. V průběhu počátečních stadií

léčby se doporučuje periodicky provádět testy jaterních funkcí.

Starší pacienti

Pro tuto věkovou skupinu není doporučeno žádné zvláštní dávkování; je třeba podávat

nejnižší možnou účinnou dávku, pomocí které se dosáhne uspokojivého poklesu urátů. Viz

pokyny pro dávkování při poruše funkce ledvin (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití).

Způsob podání

Perorální podání

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Při poruchách funkce jater nebo ledvin je nutná úprava dávkování. U všech pacientů léčených

alopurinolem by měly být prováděny periodické kontroly jaterních testů a renálních funkcí.

Syndrom přecitlivělosti, Steven-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza

(TEN)

Strana 4 (celkem 11)

Reakce z přecitlivělosti na alopurinol se mohou projevovat mnoha různými způsoby, včetně

makulopapulárního exantému, syndromu přecitlivosti (známý též jako DRESS) a SJS/TEN.

Tyto reakce jsou klinickými diagnózami a jsou rozpoznávány podle klinických příznaků.

Pokud se takováto reakce objeví kdykoli během léčby, je třeba alopurinol ihned vysadit.

V případě syndromu přecitlivělosti, SJS a TEN nesmí být již alopurinol nikdy pacientovi

znovu nasazen. Při rozvoji hypersensitivních kožních reakcí může být přínosné podávání

kortikosteroidů. Pacienti mají být upozorněni na příznaky těchto závažných kožních reakcí a

mají být důkladně sledováni s ohledem na možný výskyt kožních reakcí. Nejvyšší riziko

rozvoje SJS nebo TEN je v prvním týdnu léčby.

Nejlepších výsledků při zvládání SJS a TEN je možné dosáhnout včasným stanovením

diagnózy a okamžitým vysazením suspektních léčivých přípravků. Časné přerušení léčby je

spojeno s lepší prognózou.

Chronická porucha funkce ledvin

U pacientů s chronickou poruchou funkce ledvin může být zvýšené riziko vzniku reakce z

přecitlivělosti včetně SJS/TEN v souvislosti s alopurinolem. V takovém případě je třeba

pečlivě sledovat možné příznaky syndromu hypersensitivity nebo SJS/TEN a informovat

pacienta o nutnosti ihned a trvale ukončit léčbu, pokud se objeví první příznaky (viz bod 4.8).

Alela HLA-B*5801

Bylo prokázáno, že výskyt alely HLA-B*5801 je spojen s rizikem rozvoje syndromu

hypersenzitivity a SJS/TEN souvisejících s alopurinolem. Frekvence výskytu alely HLA-

B*5801 se značně liší u různých etnických skupin: u čínské populace národnosti Chan je

výskyt až 20 %, u thajské populace 8-15 %, u korejské populace kolem 12 % a u japonské a

evropské populace 1-2 %.

Před zahájením léčby alopurinolem je třeba zvážit screening na přítomnost alely HLA-

B*5801 u pacientů z podskupin se známou vysokou prevalencí této alely. Chronické

onemocnění ledvin může dále zvýšit riziko u těchto pacientů. Není-li genotypizace u pacientů

čínské národnosti Chan, thajského či korejského původu dostupná, je třeba před zahájením

terapie přínosy léčby pečlivě vyhodnotit a zvážit, zda převáží možná vyšší rizika. Používání

genotypizace není zavedeným postupem u jiných populací pacientů.

Pokud je však známo, že pacient je nositelem alely HLA-B*5801 (zvlášť u pacientů čínské

národnosti Chan, thajského či korejského původu), nemá se léčba alopurinolem zahajovat,

pokud existují jiné vhodné terapeutické možnosti a pokud očekávaný přínos léčby nepřevýší

její rizika. Je třeba zvlášť bedlivě sledovat možné příznaky syndromu hypersensitivity nebo

SJS/TEN a informovat pacienta o nutnosti ihned ukončit léčbu, pokud se objeví první

symptomy.

SJS/TEN se může přesto vyskytnout u pacientů, u nichž byla zjištěna negativita HLA-

B*5801, bez ohledu na jejich etnický původ.

Akutní záchvaty dny:

Léčba alopurinolem se nezahajuje, dokud akutní záchvat dny kompletně

neodezní, jelikož by mohlo dojít k vyprovokování dalších záchvatů.

Stejně

jako

jiných

urikosurických

přípravků

mohou

v časných

stádiích

léčby

alopurinolem vyskytnout akutní dnavé záchvaty, které mohou pokračovat i poté, kdy hladina

kyseliny močové v séru začne klesat. Proto je vhodné alespoň po dobu prvního měsíce

podávání profylaktických dávek kolchicinu anebo nesteroidních protizánětlivých látek u

pacientů, kteří nemohou být kolchicinem léčeni. Ohledně vhodného dávkování, upozornění a

varování

odborná

literatura.

Dále

doporučuje

zahajovat

léčbu

nízkými

dávkami

alopurinolu (100 mg denně) a dávku postupně zvyšovat do dosažení sérové hladiny kyseliny

močové 357

mol/l nebo méně (viz bod 4.2). Pokud se akutní záchvaty vyskytnou u pacientů

Strana 5 (celkem 11)

užívajících alopurinol, léčba má pokračovat stejnou dávkou a akutní záchvat má být léčen

vhodným nesteroidním antirevmatikem.

Alopurinol nemá být předepisován pacientům užívajícím azathioprin nebo 6-merkaptopurin,

dokud není dávka těchto přípravků snížena na čtvrtinu původně předepsané dávky (viz bod

4.5).

Alopurinol nemá být podáván dětem a adolescentům do 15 let s výjimkou dětí se sekundární

hyperurikémií u neoplastických onemocnění nebo s Lesch-Nyhanovým syndromem, protože

u jiných stavů nebyla v této věkové kategorii bezpečnost a účinnost alopurinolu stanovena.

Pacientům se sníženou funkcí jater nebo ledvin mají být podány snížené dávky. Pacienti

léčení pro hypertenzi nebo srdeční nedostatečnost, například diuretiky nebo ACE inhibitory,

mohou mít současně poruchy renálních funkcí, proto má být alopurinol u této skupiny

podáván s opatrností.

Asymptomatická hyperurikémie sama o sobě obecně není považována za indikaci pro užití

alopurinolu. Dostatečný příjem tekutin a dieta i úprava stravovacích návyků mohou ovlivnit

tento stav.

Xanthinová

depozita:

případě

vysokých

hladin

kyseliny

močové

(léčba

maligních

onemocnění,

Lesch-Nyhanův

syndrom)

může

vést

podávání

přípravku

vzácně

k rozvoji

tkáňových deposit xanthinu. Toto riziko může být sníženo dostatečnou hydratací s dosažením

optimálního zředění moči.

Vliv na tvorbu močových kamenů:

dostatečná terapie alopurinolem vede k rozpuštění velkých

renálních pánvičkových kamenů tvořených kyselinou močovou s přenesenou možností vlivu

na ureter.

Při léčbě dny a kyselých močových kamenů má být objem vyprodukované moči minimálně 2

litry denně a pH moči má být udržováno mezi 6,4 a 6,8.

Poruchy štítné žlázy

U pacientů dlouhodobě léčených alopurinolem (5,8 %) v dlouhodobé otevřené prodloužené

studii byly pozorovány zvýšené hladiny TSH (> 5,5 μIU/ml). Při podávání alopurinolu

pacientům se změněnou funkcí štítné žlázy je nutná opatrnost.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

6-merkaptopurin a azathioprin

Při současném podávání alopurinolu s merkaptopurinem a azathioprinem je nutné snížení

dávek těchto léčiv na jednu čtvrtinu obvyklé dávky. Alopurinol inhibuje xantinoxidázu a

působí proti metabolické inaktivaci azathioprinu a 6-merkaptopurinu. Koncentrace těchto

léčivých přípravků v séru mohou dosahovat toxických hodnot, jestliže nedojde ke snížení

jejich dávkování.

Vidarabin (adenin-arabinosid)

Nálezy

naznačují,

plazmatický

poločas

vidarabinu

přítomnosti

alopurinolu

prodloužen. Podávají-li se tyto dva přípravky současně, je nutné zvlášť pečlivé sledování, aby

se případné zvýšení toxických účinků zjistilo včas.

Salicyláty a urikosurika

Oxypurinol, hlavní metabolit alopurinolu a zároveň látka s vlastním terapeutickým účinkem,

se vylučuje ledvinami podobně jako urát. Proto látky s urikosurickým účinkem – např.

Strana 6 (celkem 11)

probenecid nebo vysoké dávky salicylátů – mohou urychlit exkreci oxypurinolu. To může

snížit terapeutickou účinnost alopurinolu, klinický význam je však třeba určit v každém

jednotlivém případě zvlášť.

Chlorpropamid

Podává-li se alopurinol současně s chlorpropamidem při porušené funkci ledvin, může se

zvýšit riziko prodloužené hypoglykemické účinnosti, protože alopurinol a chlorpropamid

mohou soutěžit o exkreci v renálním tubulu.

Kumarinová antikoagulancia

Vzácně

objevily

zprávy

zvýšeném

účinku

warfarinu

jiných

kumarinových

antikoagulancií, pokud se tyto látky podávaly společně s alopurinolem; proto se musí pečlivě

monitorovat všichni pacienti užívající antikoagulancia.

Fenytoin

Alopurinol může inhibovat oxidaci fenytoinu v játrech, klinický význam však nebyl prokázán.

Theofylin

Objevily

údaje,

alopurinol

inhibuje

metabolismus

theofylinu.

Mechanismus

této

interakce

vysvětlit

tím,

xantinoxidáza

člověka

účastní

biotransformace

theofylinu.

Hladiny

theofylinu

třeba

monitorovat

pacientů,

kteří

zahajují

terapii

alupurinolem anebo zvyšují jeho dávky.

Ampicilin/amoxicilin

Byla hlášena zvýšená frekvence kožních vyrážek u pacientů užívajících ampicilin nebo

amoxicilin současně s alopurinolem ve srovnání s incidencí u pacientů, kteří tuto kombinaci

neužívali. Příčina této interakce nebyla zjištěna. Doporučuje se však, aby u pacientů léčených

alopurinolem byla užita namísto ampicilinu anebo amoxicilinu alternativní terapie, pokud je

dostupná.

Cytostatika (např. c

yklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin,

alkylující halogenidy)

Při

podávání

alopurinolu

cytostatik

(např.

cyklofosfamid,

doxorubicin,

bleomycin,

prokarbazin, alkylující halogenidy) dochází ke krevním dyskraziím častěji, než když jsou tyto

léčivé látky podávány samostatně.

Proto má být v pravidelných intervalech monitorován krevní obraz.

Cyklosporin

Údaje naznačují, že plazmatická koncentrace cyklosporinu se v průběhu současné léčby

alopurinolem může zvýšit. Jestliže se obě látky podávají společně, je třeba uvážit možnost

zvýšené toxicity cyklosporinu.

Didanosin

U zdravých dobrovolníků a pacientů s HIV léčených didanosinem byly plazmatické hodnoty

a AUC didanosinu přibližně dvojnásobné při současné terapii alopurinolem (300 mg

denně),

beze

změny

terminálního

poločasu.

Proto

může

být

nutné

snížit

dávkování

didanosinu, pokud se užívá společně s alopurinolem a pacienty je třeba pečlivě sledovat.

Kaptopril

Při současném podávání alopurinolu a kaptoprilu může být riziko kožních reakcí zvýšeno, a

to zejména při chronickém selhání ledvin.

Hydroxid hlinitý

Souběžné podávání alopurinolu a hydroxidu hlinitého může snižovat účinek alopurinolu.

Mezi užitím obou léčivých přípravků má být interval nejméně 3 hodiny.

Strana 7 (celkem 11)

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují

dostatečné

údaje

užívání

alopurinolu

těhotnými

ženami.

Reprodukční

toxikologické studie na zvířatech přinesly sporné výsledky (viz bod 5.3). Alopurinol by měl

být podáván těhotným ženám pouze tehdy, neexistuje-li bezpečnější alternativa a pokud

onemocnění samotné přináší rizika pro matku a nenarozené dítě.

Kojení

Alopurinol a jeho metabolit oxipurinol se vylučují do lidského mateřského mléka. Alopurinol

se nedoporučuje užívat v období kojení.

4.7

Účinky na schopnost ří

dit a obsluhovat stroje

Jelikož

byly

pacientů

užívajících

alopurinol

hlášeny

nežádoucí

účinky

jako

vertigo,

somnolence a ataxie, měli by pacienti při řízení motorových vozidel, obsluze strojů nebo

vykonávání nebezpečných činností dbát zvýšené

opatrnosti,

dokud si nebudou jistí, že

alopurinol negativně neovlivňuje jejich výkonnost.

4.8 Nežádoucí účinky

Pro tento přípravek neexistuje moderní klinická dokumentace, která by mohla být použita

jako základ pro stanovení frekvence nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky se mohou lišit

v závislosti na přijaté dávce a také při současném podání s dalšími přípravky.

Četnosti výskytu jednotlivých nežádoucích účinků níže jsou odhadnuty: u většiny reakcí

nejsou vhodné údaje pro výpočet incidence dostupné. Nežádoucí reakce identifikované po

uvedení přípravku na trh byly zhodnoceny jako vzácné nebo velmi vzácné.

Z nežádoucích

účinků

jsou

nejčastější

alergické

kožní

reakce

(pruritus,

kopřivka,

makulopapulózní exantém, olupování kůže, výjimečně jako exfoliativní dermatitida nebo

toxická epidermální nekrolýza). Při výskytu vyrážky má být alopurinol okamžitě vysazen.

Byly-li kožní projevy velmi mírné, může být po jejich odeznění opatrně znovu zahájeno

podávání malých dávek (např. 50 mg/den) přípravku, které mohou být postupně zvyšovány.

Při opětovném výskytu vyrážky musí být léčba alopurinolem definitivně ukončena.

Vyrážky mohou být následovány celkovou reakcí z přecitlivělosti (horečka, zimnice, nauzea,

zvracení, bolesti svalů, kloubů, lymfadenopatie, eozinofilie, projevy hepatotoxicity, případně i

akutní selhání ledvin). Tyto příznaky se mohou vyskytnout kdykoli během léčby a jsou

častější u nemocných s předchozí poruchou funkce ledvin anebo jater. Při jejich výskytu musí

být alopurinol okamžitě a natrvalo vysazen. V jejich léčbě se osvědčují glukokortikoidy.

Následující tabulka uvádí četnost nežádoucích účinků dle následujících kritérií:

velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné

(≥1/10 000 až <1000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze

četnost určit).

Infekce a infestace

Velmi vzácné:

furunkulóza

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

agranulocytóza,

granulocytóza,

aplastická

anemie,

trombocytopenie,

leukopenie, leukocytóza, eozinofilie a čistá aplazie červené krevní řady.

Strana 8 (celkem 11)

Velmi vzácně byla hlášena trombocytopenie, agranulocytóza a aplastická anemie, zvláště u

pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater. Těmto skupinám pacientů je proto potřeba

věnovat zvýšenou pozornost.

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

hypersenzitivní reakce

Velmi vzácné:

angioimunoblastická lymfadenopatie, anafylaktická reakce

Velmi vzácně se vyskytly závažné hypersenzitivní reakce, zahrnující kožní reakce spojené

s exfoliací,

horečkou,

lymfadenopatií,

artralgií

a/nebo

eozinofilií

včetně

Stevens-

Johnsonova syndromu a Toxické epidermální nekrolýzy (viz

Poruchy kůže a podkožní tkáně)

Související vaskulitida a tkáňová odpověď se mohou manifestovat různými způsoby včetně

hepatitidy,

poškození

ledvin,

akutní

cholangitidy,

xantinových

kamenů

velmi

vzácně

záchvaty. Velmi vzácně byl hlášen akutní anafylaktický šok. Pokud se tyto reakce vyskytnou

kdykoli během léčby, alopurinol má být ihned a trvale vysazen.

Pro zvládnutí hypersenzitivních kožních reakcí mohou být přínosné kortikosteroidy. Pokud se

objeví celková hypersenzitivní reakce, obvykle bývá přítomné onemocnění ledvin a/nebo

jater, a to zvláště ve fatálních případech.

Angioimunoblastická lymfadenopatie byla popsána velmi vzácně po biopsii generalizované

lymfadenopatie. Zdá se, že je reverzibilní po vysazení alopurinolu.

V různých obměnách se může objevit opožděná multiorgánová reakce z přecitlivělosti

(DRESS syndrom neboli syndrom přecitlivělosti). Projevuje se horečkou, vyrážkou,

vaskulitidou, lymfadenopatií, pseudolymfomem, artralgií, leukopenií, eosinofílií, hepato-

splenomegalií, abnormálními jaterními testy a syndromem mizejících žlučovodů (destrukce

nebo mizení intrahepatálních žlučovodů). Mohou být postiženy i další orgány (např. játra,

plíce, ledviny, pankreas, myokard, tlusté střevo). Tyto reakce se mohou objevit kdykoli

během léčby. V takovém případě je nutno alopurinol ihned vysadit a léčbu již nikdy znovu

nezahájit.

U generalizovaných hypersenzitivních reakcí bylo obvykle přítomno postižení jater a/nebo

ledvin, zejména pokud se jednalo o fatální případy.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:

Diabetes mellitus, hyperlipidemie

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné:

Deprese

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné:

kóma, paralýza, ataxie, neuropatie, parestezie, somnolence, bolest hlavy,

poruchy chuti

Poruchy oka

Velmi vzácné:

katarakta, zrakové poruchy, makulární změny

Poruchy ucha a labyrintu:

Velmi vzácné:

vertigo

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

angina, bradykardie

Cévní poruchy

Velmi vzácné:

hypertenze

Strana 9 (celkem 11)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté:

zvracení, nauzea, průjem

Velmi vzácné:

rekurentní

hemateméza,

steatorea,

stomatitida,

změny

vyprazdňování

střev.

V časných

klinických

studiích

byla

hlášena

nauzea

zvracení.

Kvůli

zvýšení

gastrointestinální tolerability má být alopurinol užíván po jídle.

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:

asymptomatické zvýšení jaterních funkčních testů

Vzácné:

hepatitida (včetně jaterní nekrózy a granulomatózní hepatitidy).

Jaterní dysfunkce byla hlášena bez zjevného důkazu pro generalizovanější hypersenzitivitu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

vyrážka

Velmi vzácné:

byly hlášeny závažné kožní nežádoucí reakce (Severe cutaneous adverse

reactions, SCARs): Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální

nekrolýza

(TEN)

(viz

4.4);

angioedém,

vyrážka

konkrétním

přípravku, alopecie, odbarvení vlasů

Kožní reakce jsou nejčastějšími reakcemi a mohou se vyskytnout kdykoli během léčby.

Mohou být svědivé, makulopapulózní, se šupinami, svědivé a vzácně exfoliativní. Alopurinol

má být vysazen

okamžitě

po objevení se těchto reakcí. Po odeznění mírné reakce může být

alopurinol, pokud je to

potřeba, znovu nasazen v malé dávce (50 mg/den) a postupně

zvyšován. Pokud se vyrážka objeví znovu, alopurinol má být trvale vysazen, jelikož by mohlo

dojít k výskytu závažnější hypersenzitivní reakce (viz

Poruchy imunitního systému).

Angioedém byl hlášen spolu se známkami a příznaky generalizovanější hypersenzitivní

reakce i bez nich.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné:

bolest svalů

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné:

urolitiáza

Velmi vzácné:

hematurie, uremie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné:

mužská infertilita, erektilní dysfunkce, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi vzácné:

Edém, celková malátnost, astenie, horečka

Horečka byla hlášena spolu se známkami a příznaky generalizovanější hypersenzitivní reakce

i bez nich (viz Poruchy imunitního systému).

Vyšetření

Časté: zvýšená hladina tyreostimulačního hormonu v krvi*

*Příslušné studie neprokázaly žádný vliv na hladiny volného T4 nebo vykazovaly hladiny

TSH naznačující subklinický hypothyroidismus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení

podezření

nežádoucí

účinky

registraci

léčivého

přípravku

důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme

zdravotnické

pracovníky,

hlásili

podezření

nežádoucí

účinky

prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Strana 10 (celkem 11)

4.9 Předávkování

Bylo hlášeno požití až 22,5 g alopurinolu bez nežádoucího účinku. U pacienta, který požil 20

g alopurinolu, byly hlášeny známky a příznaky zahrnující nauzeu, zvracení, průjem a závratě.

zavedení

všeobecných

podpůrných

opatření

došlo

k vyléčení.

Masivní

absorpce

alopurinolu může vést ke značné inhibici aktivity xantinoxidázy, která nemá žádné nežádoucí

účinky, s výjimkou ovlivnění současně podávaných léčivých přípravků – zvláště s obsahem 6-

merkaptopurinu a/nebo azathioprinu. K usnadnění vyloučení alopurinolu a jeho metabolitů

z těla je vhodná adekvátní hydratace potřebná k udržení optimální diurézy. Je-li třeba, lze

použít hemodialýzu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva potlačující tvorbu kyseliny močové.

ATC kód: M04AA01

Purinol je antiuratikum, inhibitor xantinoxidázy. Alopurinol je kompetitivním inhibitorem

tohoto enzymu a jeho metabolit aloxanthin inhibuje xantinoxidázu nekompetitivně. Při léčení

alopurinolem se snižuje koncentrace kyseliny močové v krvi i v moči. Snížení koncentrace

urátů v tělesných tekutinách usnadňuje mobilizaci urátových depozit ve tkáních. Těmito

mechanizmy se alopurinol příznivě uplatňuje v léčbě primární i sekundární hyperurikémie a

dny v období mimo záchvaty.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání je alopurinol účinný a rychle se absorbuje z proximálních oddílů

trávicího ústrojí. Studie zjistily přítomnost alopurinolu v krvi za 30-60 minut po podání.

Stanovení biologické dostupnosti se pohybují od 67 % do 90 %. Maximální plazmatické

hladiny alopurinolu je obvykle dosaženo za přibližně 1,5 hodiny po perorálním podání

alopurinolu, rychle však klesá a je po 6 hodinách sotva zjistitelná. Maximální hladiny

aktivního metabolitu oxypurinolu je obvykle dosaženo za 3-5 hodin po perorálním podání

alopurinolu a je značně trvalejší.

Alopurinol se prakticky neváže na plazmatické proteiny. S výjimkou mozkové tkáně se

alopurinol distribuuje rovnoměrně do všech tkání. Oxypurinol spolu s alopurinolem přestupují

do mateřského mléka. Močí se vyloučí přibližně 76 % podané dávky, převážně ve formě

volného oxypurinolu. Přibližně 20 % požitého alopurinolu se vylučuje v nezměněné formě

stolicí. Eliminační poločas alopurinolu je 1-2 hodiny a oxypurinolu 13-30 hodin. Při snížené

funkci ledvin se může kumulovat alopurinol i jeho metabolit.

5.3 P

ředk

linick

é údaje

vztahující se k

bezpečnosti

Mutagenita

Cytogenetické studie ukazují, že alopurinol in vitro nevyvolává při koncentracích do 100

mikrogramů/ml a in vivo při dávkách do 60 mg/den po průměrnou dobu podávání 40 měsíců

v lidských krvinkách chromozomální aberace.

Alopurinol nevede in vitro k tvorbě nitrosloučenin ani neovlivňuje lymfocytární transformaci.

Výsledky

biochemických

jiných

cytologických

vyšetření

vysokou

spolehlivostí

napovídají, že alopurinol nemá negativní vliv na DNA v jakémkoliv stadiu buněčného cyklu a

není mutagenní.

Kancerogenita

myší

potkanů,

jimž

dobu

podáván

alopurinol,

nebyla

zjištěna

kancerogenita této látky.

Strana 11 (celkem 11)

Teratogenita

V jedné studii, v níž byly myším 10. nebo 13. den březosti intraperitoneálně podány dávky 50

nebo 100 mg/kg těl. hmotnosti, byl zjištěn abnormální vývoj plodů, avšak v podobné studii u

potkanů, kterým byla podána dávka 120 mg/kg těl. hmotnosti 12. den březosti, nebyly žádné

abnormality pozorovány. Rozsáhlé studie podávání vysokých perorálních dávek alopurinolu

(u myší až do výše 100 mg/kg/den, u potkanů v dávkách až 200 mg/kg/den a u králíků až do

výše 150 mg/kg/den) podávaných 8.-16. den březosti neprokázaly žádný teratogenní účinek

alopurinolu.

Jedna in vitro studie používající ke zjištění embryotoxicity slinné žlázy myšího plodu v

kulturách ukázala, že u alopurinolu nelze očekávat žádnou embryotoxicitu bez současného

vyvolání toxicity u matky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, želatina, magnesium-

stearát, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Blistr (bílý neprůhledný PVC /Al), krabička

Velikost balení:

Purinol 100 mg tablety

30, 50 a 100 tablet.

Purinol 300 mg tablety

30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079

Ulm, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Purinol 100 mg tablety: 29/569/93-A/C

Purinol 300 mg tablety: 29/569/93-B/C

9. DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE

/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.7.1993 / 18.1.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

3. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace