PSEUDOGRAVIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PSEUDOGRAVIN Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PSEUDOGRAVIN Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Prolactine inhibitory
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9960154 - 1 x 20 tableta - obal na tablety

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/373/92-C
 • Datum autorizace:
 • 03-06-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PSEUDOGRAVIN tbl. ad us. vet.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

ALVETRA und WERFFT GmbH

Boltzmanngasse 11

A-1090 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PSEUDOGRAVIN tbl. ad us. vet.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje

Léčivá látka:

Bromocriptini mesilas 0,1 mg

Pomocné látky:

monohydrát laktosy, bramborový škrob, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium starat,

methakrylátový kopolymer typ E

4.

INDIKACE

Pseudogravidita u fen

5.

KONTRAINDIKACE

Gravidita.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podání bromocriptinu může vyvolat zvracení. Doporučuje se proto dostatečně dlouho před

aplikací podat antiemetikum.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Tablety k perorální aplikaci.

0,02 mg bromocriptinu na kg ž.hm. a den, tj. 1 tableta na 5 kg ž.hm., aplikovat 5 po sobě

následujících dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podávat během krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě (15°C – 25°C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Současné podání erythromycinu nebo josamycinu může zvýšit plazmatickou hladinu

bromocriptinu. Účinek bromocriptinu může být snížen podáním griseofulvinu. Léčiva

zvyšující plazmatickou hladinu prolaktinu (haloperidol, metoclopramid, fenothiaziny) mohou

ovlivnit účinek bromocriptinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

1 x 20, 1 x 50 tablet v polyetylenové tubě.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

WERFFT, spol. sr. o.

Kotlářská 53

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz