PSEUDOGRAVIN Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Bromokriptin
Dostupné s:
V.M.D. n.v.
ATC kód:
QG02CB
INN (Mezinárodní Name):
Bromocriptine (Bromocriptini mesilas)
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Prolactine inhibitory
Přehled produktů:
Kódy balení: 9960154 - 1 x 20 tableta - obal na tablety
Registrační číslo:
96/373/92-C
Datum autorizace:
1992-06-03

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PSEUDOGRAVIN tbl. ad us. vet.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

V.M.D.n.v.

Hoge Mauw 900

2370 Arendonk

Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PSEUDOGRAVIN tbl. ad us. vet.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje

Léčivá látka:

Bromocriptini mesilas 0,1 mg

Pomocné látky:

monohydrát laktosy, bramborový škrob, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium starat,

methakrylátový kopolymer typ E

4.

INDIKACE

Pseudogravidita u fen

5.

KONTRAINDIKACE

Gravidita.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podání bromocriptinu může vyvolat zvracení. Doporučuje se proto dostatečně dlouho před

aplikací podat antiemetikum.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Tablety k perorální aplikaci.

0,02 mg bromocriptinu na kg ž.hm. a den, tj. 1 tableta na 5 kg ž.hm., aplikovat 5 po sobě

následujících dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podávat během krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě (15°C – 25°C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Současné podání erythromycinu nebo josamycinu může zvýšit plazmatickou hladinu

bromocriptinu. Účinek bromocriptinu může být snížen podáním griseofulvinu. Léčiva

zvyšující plazmatickou hladinu prolaktinu (haloperidol, metoclopramid, fenothiaziny) mohou

ovlivnit účinek bromocriptinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

1 x 20, 1 x 50 tablet v polyetylenové tubě.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PSEUDOGRAVIN tbl. ad us. vet.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Bromocriptini mesilas 0,1 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Pes.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pseudogravidita u fen

4.3

Kontraindikace

Gravidita.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Podání bromocriptinu může vyvolat zvracení. Doporučuje se proto dostatečně dlouho před

aplikací podat antiemetikum.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nesmí se používat během gravidity a u kojících fen.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné podání erythromycinu nebo josamycinu může zvýšit plazmatickou hladinu

bromocriptinu. Účinek bromocriptinu může být snížen podáním griseofulvinu. Léčiva

zvyšující plazmatickou hladinu prolaktinu (haloperidol, metoclopramid, fenothiaziny) mohou

ovlivnit účinek bromocriptinu.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Tablety k perorální aplikaci.

0,02 mg bromocriptinu na kg ž.hm. a den, tj. 1 tableta na 5 kg ž.hm., aplikovat 5 po sobě

následujících dní.

Podávat během krmení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování může vést ke zvracení a k hypotonii.

Ihned vysadit preparát a provést odpovídající symptomatická opatření.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Veterinaria - jiná gynekologika, ATCvet kód: Q12GC

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Bromocriptin je dopaminergní antagonista a inhibuje hypofyzární syntézu a sekreci

prolaktinu. Jako specifický inhibitor sekrece prolaktinu se bromocriptin používá v

indikovaných případech k zabránění sekrece prolaktinu nebo k potlačení fyziologické, popř.

patologické laktace.

5.2

Farmakokinetické údaje

Bromocriptin se absorbuje rychle ale ne úplně. Je vylučován převážně žlučí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy, bramborový škrob, mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium starat,

methakrylátový kopolymer typ E

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě (15°C – 25°C).

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 20, 1 x 50 tablet v polyetylenové tubě. Vnější přebal papírová skládačka.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

V.M.D.n.v.

Hoge Mauw 900

2370 Arendonk

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/373/92-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.6.1992, 21.1.1997, 1.4.2004 ,13.12.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace