PROGRAF 5MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TAKROLIMUS (TACROLIMUSUM)
Dostupné s:
Astellas Pharma s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AD02
INN (Mezinárodní Name):
TACROLIMUS (TACROLIMUS)
Dávkování:
5MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X1ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TAKROLIMUS
Přehled produktů:
PROGRAF
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 760/99-C
Datum autorizace:
2006-04-03
EAN kód:
5390332171132

sp. zn. sukls420259/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

tacrolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Prograf a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf používat

Jak se Prograf používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Prograf uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Prograf a k čemu se používá

Prograf patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. Imunitní systém Vašeho těla se poté, co Vám

byl transplantován nějaký orgán (např. játra, ledviny, srdce), bude snažit tento orgán odloučit. Prograf

se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo.

Prograf se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém.

Prograf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo jiného

orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke

kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf používat

Nepoužívejte Prograf:

jestliže jste alergický(á) na takrolimus nebo některé antibiotikum patřící do skupiny makrolidů

(např. erythromycin, klarithromycin, josamycin).

jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku přípravku Prograf (uvedenou v bodě 6) -

zvláště na hydrogenricinomakrogol nebo podobné látky.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Prograf se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Po dobu používání přípravku Prograf Vám lékař bude pravděpodobně čas od času provádět řadu

různých testů (včetně vyšetření krve, moče, srdečních funkcí, zrakových a neurologických testů).

To je zcela běžné a pomáhá to Vašemu lékaři určit dávku přípravku Prograf, která je pro Vás

nejvhodnější.

Vyhýbejte se užívání rostlinných léčivých přípravků, např. třezalky tečkované (Hypericum

perforatum) i jiných rostlinných přípravků, protože mohou ovlivnit účinek a potřebnou dávku

přípravku Prograf. Pokud jste na pochybách, poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete

jakýkoli rostlinný přípravek nebo léčivo.

Pokud máte problémy s játry nebo jste měl(a) chorobu, která mohla Vaše játra poškodit, řekněte

to, prosím, svému lékaři, protože to může ovlivnit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte.

Pokud pociťujete silnou bolest břicha, která může, ale nemusí, být spojená s dalšími příznaky, jako

je třesavka, horečka, pocit na zvracení nebo zvracení.

Pokud máte průjem déle než jeden den, informujte, prosím, svého lékaře, protože bude možná

nutné upravit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte.

Pokud máte změnu elektrické aktivity srdce nazývanou „prodloužení QT intervalu“. Noste vhodný

ochranný oděv a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, abyste omezil(a)

vystavení kůže slunečnímu a UV záření. Důvodem je možné riziko zhoubných kožních změn

v důsledku imunosupresivní léčby.

Pokud potřebujete projít nějakým očkováním, informujte, prosím, svého lékaře předem. Poradí

Vám, jak při tom nejlépe postupovat.

U pacientů léčených přípravkem Prograf bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku lymfoproliferativního

onemocnění (viz bod 4). Na více informací ohledně tohoto onemocnění se zeptejte svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte:

problémy s viděním, jako je rozmazané vidění, změny barevného vidění, problém rozeznat detaily nebo

zúžení zorného pole.

Další léčivé přípravky a Prograf

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,

a o rostlinných přípravcích.

Prograf se nesmí používat současně s cyklosporinem.

Hladiny přípravku Prograf v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny

jiných léků mohou být ovlivněny užíváním přípravku Prograf. To může vyžadovat přerušení, zvýšení

nebo snížení dávky přípravku Prograf. Zvláště byste měl(a) upozornit svého lékaře, pokud užíváte

nebo jste v nedávné době užíval(a) léky, které obsahují tyto léčivé látky:

antimykotika a antibiotika, zvláště tzv. makrolidová antibiotika, používaná k léčbě infekcí např.

ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol a isavukonazol, erythromycin,

klarithromycin, josamycin nebo rifampicin

letermovir používaný k léčbě nemoci způsobené CMV (lidský cytomegalovirus)

inhibitory HIV proteázy (např. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), kobicistat (lék zlepšující

účinnost některých léků) a kombinované tablety používané k léčbě HIV infekce

inhibitory HCV proteázy (např. telaprevir, boceprevir a kombinace

ombitasviru/paritapreviru/ritonaviru s dasabuvirem i bez něj), používané k léčbě infekční

žloutenky typu C

nilotinib a imatinib (používané k léčbě určitého druhu rakoviny)

kyselinu mykofenolovou, používanou k potlačení imunitního systému, aby se zabránilo

odmítnutí transplantátu

léčivé přípravky pro léčbu žaludečních vředů a překyselení žaludku (např. omeprazol,

lansoprazol nebo cimetidin)

antiemetika, používaná k léčbě pocitu na zvracení nebo zvracení (např. metoklopramid)

hydroxyhlinitan hořečnatý (antacid) k léčbě pálení žáhy

hormonální přípravky s ethinylestradiolem (např. antikoncepční tablety) nebo danazol

léčivé přípravky na vysoký krevní tlak nebo problémy se srdcem jako např. nifedipin,

nikardipin, diltiazem a verapamil

antiarytmika (amiodaron), používané ke kontrole arytmie (nepravidelné bušení srdce)

léčivé přípravky známé jako „statiny“, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a

triacylglycerolů

antiepileptické léčivé přípravky fenytoin nebo fenobarbital

kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon

nefazodon, používaný k léčbě deprese

rostliné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

) či extrakt z rostliny

Schisandra sphenanthera

(klanopraška klínovitá

)

Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen, amfotericin B nebo

protivirové léky (např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem Prograf může zhoršit

problémy s ledvinami nebo nervovým systémem.

Váš lékař také potřebuje vědět, zda užíváte přípravky doplňující draslík nebo draslík šetřící diuretika

(např. amilorid, triamteren nebo spironolakton), některé léky proti bolesti (tzv. nesteroidní

antirevmatika, např. ibuprofen), protisrážlivé léky nebo perorální (k podání ústy) léky na cukrovku

v období, kdy užíváte Prograf.

Pokud se potřebujete nechat očkovat, informujte, prosím, svého lékaře předem.

Prograf s jídlem a pitím

Pokud je Vám podáván Prograf, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Prograf se vylučuje do mateřského mléka. Pokud Vám je podáván Prograf, nemáte kojit.

Prograf obsahuje hydrogenricinomakrogol a ethanol

Prograf obsahuje hydrogenricinomakrogol, který může u malého počtu pacientů vést k těžké

alergické reakci. Pokud jste měl(a) někdy dříve podobný problém, informujte o tom svého

lékaře.

Prograf obsahuje 81 % etanolu (alkoholu) tj. až 638 mg v jedné dávce, což odpovídá 16 ml piva

nebo 7 ml vína a může být škodlivé pro osoby trpící alkoholismem. Obsah alkoholu je třeba brát

v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti s chorobami

jater nebo epilepsií.

3.

Jak se Prograf používá

Počáteční dávku k prevenci odloučení transplantovaného orgánu určí Váš lékař výpočtem na základě

Vaší tělesné hmotnosti. Počáteční nitrožilní dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle

v rozmezí

0,01 – 0,10 mg/kg hmotnosti/den

v závislosti na transplantovaném orgánu.

Prograf se používá k nitrožilnímu podání pouze po naředění. Dostanete Prograf jako infuzi v trvání

24 hodin, ne jako jednorázovou injekci.

Prograf může způsobit mírné dráždění, pokud není aplikován přímo do žíly.

Léčba infuzním roztokem Prograf by neměla trvat déle než 7 dní. Potom Vám Váš lékař předepíše

Prograf v tobolkách.

Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky

užíváte. K určení správné dávky a její případné úpravě jsou čas od času nutné krevní testy u Vašeho

lékaře.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Prograf, než mělo být

Pokud Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Prograf, lékař upraví Vaši příští dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Prograf

Pokud přestanete používat Prograf, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu.

Nevysazujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Prograf nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Prograf zeslabuje obranné mechanismy Vašeho těla, aby zabránil odloučení transplantovaného orgánu.

V důsledku toho není Vaše tělo schopno bojovat proti infekcím tak jako jindy. Pokud užíváte Prograf,

můžete častěji než obvykle onemocnět různými infekcemi kůže, ústní dutiny, žaludku, střev, plic a

močových cest.

Mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky, včetně těchto uvedených níže. Okamžitě informujte

svého lékaře, pokud máte nebo se domníváte, že byste mohl(a) mít, některý z následujících

nežádoucích účinků:

infekce při oslabení (bakteriální, plísňová, virová a parazitární): dlouhodobý průjem, horečka,

bolest v krku.

po léčbě přípravkem Prograf byly hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory jako důsledek

imunosuprese.

trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je stav charakterizovaný horečkou a tvorbou

podlitin pod kůží, které mohou vypadat jako malé červené tečky, doprovázený nebo nedoprovázený

nevysvětlitelnou extrémní únavou, zmateností, zežloutnutím kůže nebo očí (žloutenka), s příznaky

akutního selhání ledvin (slabé nebo žádné vylučování moči).

byly hlášeny případy tzv. čisté aplazie červené krevní řady (velmi závažné snížení počtu červených

krvinek), hemolytické anemie (snížení počtu červených krvinek následkem jejich zvýšeného

rozpadu doprovázené únavou) a febrilní neutropenie (horečkou doprovázené snížení počtu bílých

krvinek, které jsou zodpovědné za boj s infekcí). Není známo, jak často dochází k těmto

nežádoucím účinkům. Nemusíte mít žádné příznaky nebo v závislosti na závažnosti stavu můžete

pociťovat vyčerpání, apatii, abnormální bledost kůže, zkrácený dech, závrať, bolest hlavy, bolest na

hrudi, pocit chladu na rukou a nohou.

případy agranulocytózy (závažné snížení počtu bílých krvinek doprovázené vřídky v ústech,

horečkou a infekcí(infekcemi)). Nemusíte mít žádné příznaky nebo můžete mít náhlý pocit

horečky, třesavky nebo bolesti v krku.

alergické a anafylaktické reakce s následujícími příznaky: náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otoky

rukou, nohou, kotníku, tváře, rtů, pusy a hrdla (což může způsobit těžkosti s polykáním nebo

dýcháním) a můžete mít pocit na omdlení.

syndrom posteriorní reverzibilní

encefalopatie: bolest hlavy, změny duševního stavu, epileptické

záchvaty, poruchy vidění

Torsades de pointes

: změny v srdeční frekvenci, která může nebo nemusí být spojená s příznaky

jako bolest na hrudi (angina pektoris), mdloby, závrať nebo pocit na zvracení, pocit zrychleného

bušení srdce a těžkosti s dýcháním.

gastrointestinální perforace: silné bolesti břicha doprovázené nebo nedoprovázené zimnicí,

horečkou, pocitem na zvracení nebo zvracením.

Stevens-Johnsonův syndrom: nevysvětlitelná rozsáhlá bolest kůže, otok obličeje, závažné

onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, ústech, očích a na pohlavním ústrojí,

kopřivka, otok jazyka, rudá nebo nachová vyrážka kůže, která se rozšiřuje, olupování kůže.

toxická epidermální nekrolýza: narušená a puchýřkovitá kůže nebo sliznice, červená otékající kůže

která může pokrýt velkou část těla.

hemolyticko-uremický syndrom, stav s následujícími příznaky: slabé nebo žádné vylučování moči

(akutní selhání ledvin), extrémní únava, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) a neobvyklé

podlitiny nebo krvácení a příznaky infekce.

nedostatečná funkce transplantovaného orgánu.

Při použití přípravku Prograf se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

zvýšená hladina cukru v krvi, cukrovka, zvýšená hladina draslíku v krvi

nespavost

třes, bolest hlavy

zvýšený krevní tlak

průjem, pocit na zvracení

ledvinové obtíže.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až u 1 z 10 pacientů):

snížené hladiny hořčíku, fosfátů, draslíku, vápníku nebo sodíku v krvi, nadbytek vody v těle,

zvýšené hladiny kyseliny močové nebo tuků v krvi, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve,

jiné změny hladin iontů v krvi

příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, změny nálady, noční můry, halucinace,

duševní poruchy

záchvaty, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a nohou,

závratě, zhoršené psaní, poruchy nervového systému

rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, poruchy oka

ušní šelest

snížení krevního průtoku v srdečních cévách, zvýšená srdeční frekvence

krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, snížený krevní tlak

dýchavičnost, změny v plicní tkáni, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel,

chřipkové příznaky

záněty nebo vředy způsobující bolesti břicha nebo průjem, žaludeční krvácení, záněty nebo

vředy v ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolesti břicha, porucha trávení, zácpa,

plynatost, nadýmání, řídká stolice, žaludeční problémy

změny jaterních enzymů a funkce jater, žloutenka jaterního původu, poškození jaterní tkáně a

zánět jater

svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení

bolesti kloubů, bolesti končetin, zad a nohou, svalové křeče

nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení

celková slabost, horečka, hromadění vody v těle, bolest a diskomfort, zvýšená hladina enzymu

alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená tělesná hmotnost, porucha vnímání tělesné teploty.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až u 1 ze 100 pacientů

změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech krevních buněk

odvodnění organismu, snížené hladiny bílkovin nebo cukrů v krvi, zvýšená hladina fosfátů

v krvi

kóma, krvácení do mozku a cévní mozková příhoda, ochrnutí, mozkové poruchy, porucha řeči a

používání jazyka, poruchy paměti

zákal čočky

zhoršení sluchu

nepravidelný tep srdce, zástava srdce, snížený srdeční výkon, choroby srdečního svalu, zvětšení

srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční frekvence a pulsu

krevní sraženiny v cévách končetin, šok

dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma

neprůchodné střevo, zvýšená hladina enzymu amylázy v krvi, zpětný tok žaludečního obsahu do

krku, opožděné vyprazdňování žaludku

záněty kůže, pocit pálení při oslunění

poruchy kloubů

neschopnost se vymočit, bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení

selhání některých orgánů, onemocnění podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit

tlaku v hrudníku, pocit roztřesenosti nebo abnormální pocit, zvýšená hladina enzymu laktát-

dehydrogenázy v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až u 1 z 1000 pacientů):

drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin

zvýšená svalová ztuhlost

slepota

hluchota

hromadění tekutiny kolem srdce

náhlá dušnost

tvorba cyst ve slinivce břišní

poruchy cévního zásobení jater

zvýšené ochlupení

žízeň, pády, pocit tísně na hrudi, snížená pohyblivost, vředy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až u 1 z 10 000 pacientů):

svalová slabost

abnormální echokardiogram

selhání jater, zúžení žlučovodu

bolestivé močení s výskytem krve v moči

zmnožení tukové tkáně.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

abnormality zrakového nervu (optická neuropatie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Prograf uchovávat

Uchovávejte Prograf mimo dohled a dosah dětí.

Prograf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a ampuli za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte ampule v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.

Obsah balení a další informace

Co Prograf obsahuje

Léčivou látkou je tacrolimusum. 1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje tacrolimusum 5 mg.

Pomocnými látkami jsou hydrogenricinomakrogol a bezvodý ethanol.

Jak Prograf vypadá a co obsahuje toto balení

Koncentrát je bezbarvá čirá kapalina v průhledných skleněných ampulích. Jedna ampule obsahuje 1 ml

koncentrátu pro infuzní roztok, který musí být před použitím naředěn.

Velikost balení: 10 ampulí po 1 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Astellas Pharma s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/29

186 00 Praha 8 - Karlín

Česká republika

Výrobce:

Astellas Ireland Co.Ltd.

Killorglin, County Kerry

Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Prograf:

Rakousko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko,

Irsko, Itálie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká

Británie.

Prograft:

Belgie, Lucembursko, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 9. 2019

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok nesmí být injikován neředěný.

Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se ředí 5% roztokem glukózy nebo fyziologickým

roztokem v polyetylénových, polypropylénových nebo skleněných lahvích, nikoliv v nádobách z PVC.

Roztok se smí použít, pouze pokud je průhledný a bezbarvý.

Koncentrace roztoku pro infuzi by se měla pohybovat v rozmezí 0,004 – 0,100 mg/ml. Celkový objem

infuze podané během 24 hodin by měl činit 20 – 500 ml.

Naředěný roztok nesmí být podáván jako bolus.

Roztok pro infuzi je třeba použít do 24 hodin.

Nepoužitý koncentrát pro infuzní roztok v otevřené ampuli nebo nepoužitý rekonstituovaný roztok je

třeba okamžitě zlikvidovat, aby se zabránilo kontaminaci.

1/17

sp. zn. sukls420259/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje tacrolimusum 5 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: hydrogenricinomakrogol 200 mg, bezvodý ethanol 638 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Koncentrát je bezbarvá čirá kapalina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Profylaxe rejekce transplantátu u příjemců jaterního, ledvinového nebo srdečního alogenního štěpu.

Léčba v případě rejekce alogenního štepu nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými

přípravky.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Prograf vyžaduje pečlivé sledování personálem, který je přiměřeně kvalifikován a

vybaven. Předepisovat tento léčivý přípravek a provádět změny imunosupresivní léčby může pouze

lékař, který má zkušenosti s imunosupresivní léčbou a péčí o pacienty po transplantaci.

Všeobecná doporučení

Doporučené počáteční dávkování, které je uvedeno dále, je myšleno pouze jako návod. Dávkování

léčivého přípravku Prograf musí být založeno primárně na individuálním klinickém zhodnocení

rejekce a tolerability každého pacienta doplněném sledováním hladiny takrolimu v krvi (doporučené

cílové minimální koncentrace v rovnovážném stavu v plné krvi jsou uvedeny níže). Jestliže jsou

zřejmé klinické známky rejekce, je třeba zvážit změnu imunosupresivního režimu.

Prograf může být podáván buď intravenózně, nebo perorálně. Zpravidla může podávání začít

perorálně. Pokud je to nutné, lze obsah tobolky vysypat do vody, a tu podat nazogastrickou sondou.

V počátečním pooperačním období je Prograf běžně podáván v kombinaci s jinými imunosupresivy.

Dávkování se může lišit v závislosti na zvoleném imunosupresivním režimu.

Dávkování

Doporučené dávkování - transplantace jater

2/17

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých

Perorální léčbu přípravkem Prograf je třeba začít dávkou 0,10 - 0,20 mg/kg/den rozdělenou na dvě

dávky (např. ráno a večer). Podávání by mělo začít přibližně 12 hodin po skončení operace.

Pokud stav pacienta nedovoluje zahájit perorální léčbu, je třeba začít intravenózní léčbu dávkou 0,01 -

0,05 mg/kg/den podávanou kontinuální infuzí po dobu 24 hodin.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětí

Počáteční perorální dávka 0,30 mg/kg/den se rozdělí na dvě dávky (např. ráno a večer). Pokud stav

pacienta nedovoluje zahájit perorální léčbu, je třeba začít intravenózní léčbu dávkou 0,05 mg/kg/den

podávanou kontinuální infuzí po dobu 24 hodin.

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětí

V potransplantačním období se dávky přípravku Prograf obvykle snižují. V některých případech je

možné vysadit souběžnou imunosupresivní léčbu a přejít na monoterapii přípravkem Prograf.

Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat

další přizpůsobení dávky.

Léčba rejekce u dospělých a dětí

Pro zvládnutí rejekční krize byly používány zvýšené dávky přípravku Prograf, doplňková léčba

kortikosteroidy a zavedení krátkodobého podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek.

Pokud se objeví příznaky toxicity (např. výrazné nežádoucí účinky - viz bod 4.8), bude možná nutné

snížit dávky přípravku Prograf.

Při přechodu na Prograf je třeba léčbu zahájit počáteční perorální dávkou doporučenou k primární

imunosupresi.

Informace o přechodu z cyklosporinu na Prograf jsou uvedeny níže v odstavci „Přizpůsobení dávky

u zvláštních skupin pacientů“.

Doporučené dávkování - transplantace ledvin

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých

Perorální léčba přípravkem Prograf by měla začít dávkou 0,20 - 0,30 mg/kg/den rozdělenou do dvou

dílčích dávek (např. ráno a večer). Léčba má začít do 24 hodin po ukončení chirurgického zákroku.

V případech, kdy klinický stav pacienta neumožňuje perorální léčbu, je třeba intravenózní léčbu zahájit

dávkou 0,05 - 0,10 mg/kg/den jako kontinuální 24hodinovou infuzi.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětí

Počáteční perorální dávku 0,30 mg/kg/den je třeba rozdělit do dvou dávek (např. ráno a večer). Pokud

klinický stav pacienta nedovoluje perorální podávání, musí se podat počáteční intravenózní dávka 0,075

- 0,100 mg/kg/den jako kontinuální 24hodinová infuze.

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětí

V potransplantačním období se dávka přípravku Prograf obvykle snižuje. V některých případech se

souběžná imunosupresivní terapie může ukončit a pacient může dostávat duální léčbu založenou na

přípravku Prograf. Potransplantační zlepšení stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a

může vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Léčba rejekce u dospělých a dětí

Pro zvládnutí rejekční krize byly používány zvýšené dávky přípravku Prograf, doplňková léčba

kortikosteroidy a krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek. Pokud

se objeví příznaky toxicity (např. výrazné nežádoucí účinky - viz bod 4.8), bude možná nutné

snížit dávky přípravku Prograf.

Při přechodu na Prograf je třeba léčbu zahájit počáteční perorální dávkou doporučenou k primární

imunosupresi.

Informace o přechodu z cyklosporinu na Prograf jsou uvedeny níže v odstavci „Přizpůsobení

dávky u zvláštních skupin pacientů“.

3/17

Doporučené dávkování - transplantace srdce

Profylaxe rejekce transplantátu u dospělých

Prograf lze užívat buď s protilátkovou indukcí (což umožňuje pozdější zahájení terapie přípravkem

Prograf), nebo u klinicky stabilizovaných pacientů alternativně i bez ní.

Po indukci protilátkami má být perorální léčba přípravkem Prograf zahájena dávkou 0,075 mg/kg/den

rozdělenou do dvou dílčích dávek (např. ráno a večer). Podávání má být zahájeno do 5 dnů po

provedeném chirurgickém zákroku, jakmile je klinický stav pacienta stabilizován. Pokud nelze

vzhledem ke klinickému stavu pacienta podat dávku perorální cestou, je třeba zahájit intravenózní

léčbu ve formě kontinuální 24hodinové infuze v dávce 0,01 – 0,02 mg/kg/den.

Byl publikován i alternativní postup, kdy byl takrolimus podán perorálně do 12 hodin po transplantaci.

Tento přístup byl vyhrazen pro pacienty bez orgánové dysfunkce (např. renální). V takových

případech byl takrolimus podáván perorálně v počáteční dávce 2 – 4 mg denně v kombinaci s mofetil-

mykofenolátem a kortikosteroidy nebo v kombinaci se sirolimem a kortikosteroidy.

Profylaxe rejekce transplantátu u dětí

Při pediatrické transplantaci srdce se Prograf používá s indukcí protilátkami i bez ní.

U pacientů bez indukce protilátkami je doporučená počáteční dávka v případě zahájení léčby

intravenózním podáváním přípravku Prograf 0,03 - 0,05 mg/kg/den v kontinuální infuzi po dobu

24 hodin, aby koncentrace takrolimu v krvi dosahovala hodnot 15 – 25 ng/ml. Jakmile je to klinicky

proveditelné, měli by být pacienti převedeni na perorální léčbu. První dávka při perorální terapii by

měla být 0,30 mg/kg/den a měla by být zahájena 8 až 12 hodin po ukončení intravenózního podávání.

Po indukci protilátkami, pokud je léčba přípravkem Prograf zahájena perorálně, je doporučená

počáteční dávka 0,10 - 0,30 mg/kg/den a má být aplikována ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a

večer).

Úprava dávky v potransplantačním období u dospělých a dětí

Dávky přípravku Prograf se obvykle v potransplantačním období snižují. Potransplantační zlepšení

stavu pacienta může změnit farmakokinetiku takrolimu a může vyžadovat další přizpůsobení dávky.

Rejekční léčba u dospělých a dětí

Pro zvládnutí rejekční krize byly používány zvýšené dávky přípravku Prograf, doplňková léčba

kortikosteroidy a krátkodobé podávání monoklonálních nebo polyklonálních protilátek.

U dospělých pacientů převedených na Prograf by měla být počáteční perorální dávka 0,15 mg/kg/den

podávána ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a večer).

U pediatrických pacientů převedených na Prograf by měla být počáteční perorální dávka 0,20 -

0,30 mg/kg/den podávána ve dvou dílčích dávkách (např. ráno a večer).

Informace o konverzi z cyklosporinu na Prograf je v níže uvedené kapitole „Přizpůsobení dávky

u zvláštních skupin pacientů“.

Doporučené dávkování - rejekční léčba u jiných typů alotransplantací

Doporučené dávkování u transplantací plic, pankreatu a střeva je založeno na omezených údajích

z prospektivních klinických studií. U pacientů po transplantaci plic byl Prograf podáván v počáteční

perorální dávce 0,10 - 0,15 mg/kg/den, u pacientů po transplantaci pankreatu byla počáteční perorální

dávka 0,2 mg/kg/den a u pacientů po transplantaci střeva byla tato dávka 0,3 mg/kg/den.

Přizpůsobení dávky u zvláštních skupin pacientů

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater může být nutné snížení dávky, aby se udržely

minimální krevní hladiny v rovnovážném stavu v doporučeném cílovém rozmezí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

4/17

Vzhledem k tomu, že farmakokinetika takrolimu není ovlivněna funkcí ledvin, není třeba dávkování

upravovat. Avšak vzhledem k nefrotoxickému potenciálu takrolimu se doporučuje pečlivé sledování

renálních funkcí (včetně koncentrace sérového kreatininu, výpočtu clearance kreatininu a sledování

vylučování moči).

Pediatrická populace

Obecně potřebuje pediatrická populace k dosažení obdobných hladin v krvi dávky 1,5 až 2x

vyšší než dospělí.

Starší pacienti

Z doposud získaných poznatků nevyplývá, že by se dávkování takrolimu u starších pacientů

mělo upravovat.

Konverze z cyklosporinu

Pacientům převáděným z terapie založené na cyklosporinu na terapii založenou na přípravku Prograf

je nutné věnovat pozornost (viz body 4.4 a 4.5). Terapie přípravkem Prograf má být zahájena

s ohledem na koncentraci cyklosporinu v krvi a po zvážení klinického stavu pacienta. V případě

zvýšených hladin cyklosporinu v krvi je vhodné odložit podávání přípravku Prograf. V praxi byla

terapie přípravkem Prograf zahajována 12 – 24 hodin po ukončení léčby cyklosporinem. Po změně

terapie je třeba pokračovat ve sledování hladiny cyklosporinu v krvi, protože může být ovlivněna jeho

clearance.

Doporučené cílové koncentrace v plné krvi

Dávkování musí být primárně založeno na klinickém odhadu rejekce a tolerability každého

jednotlivého pacienta.

Pro optimalizaci dávkování je dostupných několik imunologických metod stanovení koncentrace

takrolimu v krvi, včetně poloautomatického stanovení mikročásticovou enzymovou imunometodou

(MEIA). Porovnání koncentrací uveřejněných v literatuře je nutné aplikovat na konkrétní klinické

případy opatrně a v souvislosti s použitou metodou. V současné klinické praxi jsou hladiny v plné krvi

sledovány pomocí imunologických metod.

V potransplantačním období by měly být sledovány minimální hladiny takrolimu v rovnovážném

stavu v krvi. Při perorální léčbě se krev na stanovení minimální hladiny takrolimu v rovnovážném

stavu má odebrat 12 hodin po jeho podání, tedy těsně před podáním další dávky. Frekvence

monitorování krevní hladiny takrolimu je dána klinickou potřebou. Vzhledem k tomu, že Prograf je

přípravek s nízkou clearance, může se změna v nastavení režimu dávkování projevit v krvi až po

několika dnech. Minimální hladiny takrolimu v rovnovážném stavu by měly být kontrolovány

v časném potransplantačním období přibližně 2x týdně a potom pravidelně v průběhu udržovací léčby.

Monitorování hladin takrolimu v krvi je nutné také při úpravě jeho dávek, změně imunosupresivního

režimu, nebo při souběžné terapii látkami, které mohou měnit koncentraci takrolimu v krvi (viz bod

4.5).

Z analýz klinických studií vyplývá, že většina pacientů může být úspěšně léčena, jestliže se hladina

takrolimu v rovnovážném stavu v krvi udržuje pod hodnotou 20 ng/ml. Při interpretaci hladin v plné

krvi je nutné zvažovat klinický stav pacienta.

V klinické praxi byly hladiny takrolimu v rovnovážném stavu v plné krvi v raném potransplantačním

období obvykle v rozsahu 5 – 20 ng/ml u pacientů po transplantaci jater a 10 – 20 ng/ml u pacientů

po transplantaci ledvin a srdce. Potom, v průběhu udržovací léčby, byly krevní hladiny u všech typů

transplantací obvykle v rozmezí 5 – 15 ng/ml.

Způsob podání

Koncentrát je třeba použít k intravenózní infuzi pouze po zředění vhodným nosičem.

Koncentrace infuzního roztoku by se měla pohybovat mezi 0,004 – 0,100 mg/ml. Celkový objem

infuze podané během 24 hodin by měl činit 20 – 500 ml.

Roztok nesmí být podáván jako bolus (viz bod 6.6).

Délka podávání

5/17

Pacienta je nutné převést na perorální léčbu ihned, jakmile to jeho stav umožní. Intravenózní

terapie nemá trvat déle než 7 dní.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na takrolimus nebo jiné makrolidy.

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 - zvláště na

hydrogenricinomakrogol nebo strukturálně podobné sloučeniny.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V iniciální potransplantační fázi má být rutinně prováděno vyšetřování následujících parametrů: krevní

tlak, EKG, neurologický a zrakový stav, glykemie nalačno, ionty (zvláště draslík), jaterní a ledvinové

funkční testy hematologické parametry, srážlivost a hladina bílkovin v plazmě. Pokud dojde ke

klinicky relevantním změnám sledovaných parametrů, je třeba imunosupresivní režim příslušně

upravit.

Látky s potenciálem k interakcím

Pokud se s takrolimem kombinují látky s potenciálem k interakcím (viz bod 4.5) – zvláště silné

inhibitory CYP3A4 (jako telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

telitromycin nebo klaritromycin) nebo induktory CYP3A4 (jako rifampicin, rifabutin) – je třeba

hladiny takrolimu v krvi monitorovat a jeho dávku přizpůsobit tak, aby se udržela podobná úroveň

expozice takrolimu.

Vzhledem k riziku interakcí vedoucích buď k poklesu krevních hladin takrolimu a snížení klinického

účinku takrolimu, nebo ke zvýšení krevních hladin takrolimu a riziku toxicity takrolimu, je třeba se

vyhnout užívání rostlinných léčivých přípravků obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum) nebo jiných rostlinných přípravků současně s přípravkem Prograf (viz bod 4.5).

Je nutné se vyhnout současnému podávání cyklosporinu a takrolimu. Pacientům, kterým je podáván

takrolimus poté, co užívali cyklosporin, je nutné věnovat pozornost (viz body 4.2 a 4.5).

Je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík (viz bod 4.5).

Některé kombinace takrolimu s léčivy, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo

neurotoxický účinek, mohou riziko tohoto účinku zvyšovat (viz bod 4.5).

Vakcinace

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny.

Gastrointestinální poruchy

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny gastrointestinální perforace. Protože

gastrointestinální perforace je z léčebného pohledu závažná událost, která může vést k vážnému

zdravotnímu stavu nebo k ohrožení života, měla by být zvážena adekvátní léčba ihned, jakmile

se objeví podezřelé symptomy nebo příznaky.

Vzhledem k tomu, že hladiny takrolimu v krvi se mohou významně měnit při průjmových stavech, je

třeba v těchto případech koncentraci takrolimu v krvi sledovat zvlášť pečlivě.

Srdeční poruchy

Vzácně byly pozorovány ventrikulární hypertrofie a hypertrofie septa hlášené jako kardiomyopatie.

Většina takových případů byla reverzibilní a vyskytovala se primárně u dětí, u nichž byly koncentrace

takrolimu v rovnovážném stavu v krvi mnohem vyšší, než doporučované maximální hladiny. Další

faktory, u nichž bylo zjištěno, že zvyšují riziko výskytu těchto klinických stavů, zahrnovaly již dříve

6/17

existující srdeční choroby, léčbu kortikosteroidy, hypertenzi, dysfunkci ledvin nebo jater, infekce,

retenci tekutin a edémy. U vysoce rizikových pacientů, hlavně u malých dětí a u pacientů s vysokými

dávkami imunosupresiv, je proto nutné provádět před transplantací i po transplantaci (např. zpočátku

po 3 měsících a později po 9-12 měsících) sledování pomocí takových vyšetření, jako je

echokardiografie nebo EKG. Pokud tato dojde k výskytu abnormalit, je třeba uvážit snížení dávky

přípravku Prograf, nebo změnu léčby na jiný imunosupresivní přípravek. Takrolimus může prodloužit

QT interval a může způsobit

Torsades de pointes

. S opatrností je třeba přistupovat k pacientům

s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, včetně pacientů s osobní nebo rodinnou

anamnézou prodloužení QT intervalu, městnavým srdečním selháním, bradyarytmiemi a iontovými

dysbalancemi. S opatrností je také třeba přistupovat k pacientům s

diagnostikovaným nebo

suspektním vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu nebo získaným prodloužením QT intervalu

nebo k pacientům, kteří užívají konkomitantní medikaci, o níž je známo, že prodlužuje QT interval,

vyvolává iontové dysbalance nebo zvyšuje expozici takrolimu (viz bod 4.5).

Lymfoproliferativní poruchy a malignity

U pacientů léčených přípravkem Prograf se mohou vyvinout lymfoproliferativní poruchy spojené

s virem Epsteina-Barrové (EBV) (viz bod 4.8). Pacientům převedeným na Prograf se nesmí současně

aplikovat antilymfocytární terapie. U velmi malých dětí (2 roky), které jsou EBV-VCA-negativní,

bylo zjištěno vyšší riziko rozvoje lymfoproliferativních poruch. Proto musí být EBV-VCA sérologie

u této skupiny pacientů zjišťována už před zahájením léčby přípravkem Prograf. Během léčby se

doporučuje pečlivé monitorování pomocí EBV-PCR. EBV-PCR pozitivita může přetrvávat i několik

měsíců a sama o sobě nemusí znamenat lymfoproliferativní onemocnění nebo lymfom.

Tak jako u jiných imunosupresiv by, vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku maligních změn kůže,

mělo být vystavení kůže slunečnímu a ultrafialovému světlu omezeno tím, že pacienti nosí ochranné

oblečení a používají ochranný krém s vysokým ochranným faktorem.

Stejně jako u jiných vysoce účinných imunosupresiv není míra rizika vzniku sekundárního novotvaru

známa (viz bod 4.8).

Posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom (PRES

U pacientů léčených takrolimem byl hlášen výskyt posteriorního reverzibilního encefalopatického

syndromu (PRES). Pokud se u pacientů užívajících takrolimus objeví příznaky PRES, jako je bolest

hlavy, změny duševního stavu, epileptické záchvaty a poruchy vidění, je třeba provést radiologické

vyšetření (např. MRI). Pokud je diagnostikován PRES, doporučuje se odpovídající kontrola krevního

tlaku a okamžité přerušení systémového podávání takrolimu. Pokud se přijmou příslušná opatření,

většina pacientů se zcela uzdraví.

Oční poruchy

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny oční poruchy, které někdy vyústily až ve ztrátu zraku.

V některých případech byl problém vyřešen převodem na jiné imunosupresivum. Pacienty je třeba

poučit, aby hlásili změny zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo poruchy

zorného pole. V takových případech je doporučeno rychlé vyšetření a případné odeslání

k oftalmologovi.

Infekce včetně oportunních infekcí

Pacienti léčení imunosupresivy včetně takrolimu mají zvýšené riziko infekcí včetně oportunních

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových i protozoárních), jako nefropatie spojené s virem BK a

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojené s virem JC. Pacienti jsou rovněž vystaveni

zvýšenému riziku infekcí spojených s virovou hepatitidou (například reaktivaci hepatitidy B a C a

de

novo

infekci, jakož i hepatitidě E, která může přejít do chronické formy). Tyto infekce jsou často

spojeny s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným nebo dokonce fatálním

stavům. Je třeba, aby lékaři vzali tyto skutečnosti v úvahu při diferenciální diagnostice

u imunosuprimovaných pacientů se zhoršující se funkcí jater nebo ledvin nebo s neurologickými

příznaky. Prevence a léčba mají být v souladu s příslušnými klinickými pokyny.

7/17

Čistá aplazie červené řady

U pacientů léčených takrolimem byly hlášeny případy čisté aplazie červené řady (PRCA). U všech

těchto pacientů se vyskytovaly rizikové faktory PRCA, jako je infekce parvovirem B19, prodělávané

onemocnění nebo současné podávání léčivých přípravků spojených s PRCA.

Náhodná arteriální nebo perivazální aplikace rekonstituovaného přípravku Prograf 5 mg/ml koncentrát

pro infuzní roztok může způsobit iritaci v místě vpichu.

Pomocné látky

Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok obsahuje hydrogenricinomakrogol, který může podle

literatury vyvolat anafylaktickou reakci. Proto je nutná opatrnost u pacientů, kteří v minulosti

dostávali intravenózní injekční nebo infuzní terapii s obsahem derivátů této složky a u pacientů

s predispozicí k alergiím. Riziko anafylaktického šoku se může snížit pomalou infuzí

rekonstituovaného přípravku Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok, nebo aplikací

antihistaminika před podáním přípravku. Z důvodu možného výskytu anafylaktoidní rekace, mají být

pacienti pečlivě sledováni dalších 30 minut po infuzi.

U přípravku Prograf 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je třeba brát v úvahu obsah ethanolu

(638 mg/ml).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolické interakce

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován jaterním CYP3A4. Byla také prokázána

gastrointestinální metabolizace pomocí CYP3A4 ve střevní stěně. Souběžné užívání léčivých

přípravků a léků rostlinného původu, o nichž je známo, že inhibují nebo indukují CYP3A4, může

ovlivnit metabolismus takrolimu, a tím zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi. Důrazně se

doporučuje důkladně sledovat hladiny takrolimu v krvi, stejně jako prodloužení QT intervalu (EKG),

funkci ledvin a jiné nežádoucí účinky, pokud jsou souběžně podávány látky, které mohou ovlivňovat

metabolismus prostřednictvím CYP3A4 a přerušit nebo přizpůsobit podle potřeby dávku takrolimu

tak, aby jeho hladiny zůstaly stejné (viz body 4.2 a 4.4).

Inhibitory metabolismu

V klinické praxi bylo prokázáno, že následující látky zvyšují hladiny takrolimu v krvi:

Silné interakce byly pozorovány u antimykotických látek jako ketokonazol, flukonazol, itrakonazol a

vorikonazol a isavukonazol, u makrolidového antibiotika erythromycinu, u inhibitorů HIV proteázy

(např.ritonaviru, nelfinaviru, sachinaviru), u inhibitorů HCV proteázy (např. telapreviru, bocepreviru a

kombinace ombitasviru a paritapreviru s ritonavirem při užívání s dasabuvirem i bez něj) nebo

antivirotika proti CMV letermoviru, látky k optimalizaci farmakokinetiky kobicistatu a inhibitorů

tyrosinkinázy nilotinibu a imatinibu. Současné podávání těchto látek může vyžadovat snížené dávky

takrolimu téměř u všech pacientů.

Slabší interakce byly pozorovány u klotrimazolu, klaritromycinu, josamycinu, nifedipinu, nikardipinu,

diltiazemu, verapamilu, amiodaronu, danazolu, etinylestradiolu, omeprazolu, nefazodonu a (čínských)

rostlinných přípravků obsahujících extrakt z rostliny

Schisandra sphenanthera

Bylo prokázáno, že následující látky jsou potenciálními inhibitory takrolimového metabolismu

in

vitro

: bromokryptin, kortizon, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol,

midazolam, nilvadipin, norethisteron, chinidin, tamoxifen, troleandomycin.

Bylo zaznamenáno zvýšení hladiny takrolimu v krvi u grapefruitové šťávy, a proto je třeba se vyhnout

jejímu požívání.

Lansoprazol a cyklosporin mohou inhibovat metabolismus takrolimu zprostředkovaný CYP3A4 a vést

ke zvýšení koncentrací takrolimu v krvi.

Jiné interakce, které mohou vést ke zvýšení hladin takrolimu v krvi

8/17

Takrolimus je velkou měrou vázán na plazmatické bílkoviny. Proto je třeba uvážit možnou interakci

s jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že mají vysokou afinitu k plazmatickým bílkovinám

(např. NSA, perorální antikoagulancia, nebo perorální antidiabetika).

Další potenciální interakce, které mohou zvýšit systémovou expozici takrolimu, zahrnují prokinetika

(jako metoklopramid a cisaprid), cimetidin a magnesium-aluminium-hydroxid.

Induktory metabolismu

Klinicky vykazují schopnost snižovat hladiny takrolimu v krvi následující látky:

Silné interakce byly pozorovány u rifampicinu, fenytoinu nebo třezalky (Hypericum perforatum), což

může vyžadovat zvýšení dávky takrolimu téměř u všech pacientů. Klinicky významné interakce byly

pozorovány rovněž u fenobarbitalu. Prokázalo se, že udržovací dávky kortikosteroidů snižují hladiny

takrolimu v krvi.

Vysoké dávky prednizolonu nebo methylprednizolonu podávané při léčbě akutní rejekce mají

potenciál zvýšit nebo snížit hladinu takrolimu v krvi.

Karbamazepin, metamizol a isoniazid mohou snižovat koncentraci takrolimu.

Vliv takrolimu na metabolismus jiných léčivých přípravků

Takrolimus je známý inhibitor CYP3A4. Z toho důvodu může souběžné užívání takrolimu s léčivými

přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány pomocí CYP3A4, ovlivnit metabolismus těchto

léčivých přípravků.

Současné podávání takrolimu prodlužuje poločas cyklosporinu. Kromě toho se mohou vyskytnout

synergistické/aditivní nefrotoxické účinky. Z tohoto důvodu se kombinované podávání cyklosporinu a

takrolimu nedoporučuje a pokud podáváme takrolimus pacientům, kteří před tím užívali cyklosporin,

je třeba dbát zvýšené opatrnosti (viz body 4.2 a 4.4).

Bylo prokázáno, že takrolimus zvyšuje hladiny fenytoinu v krvi.

Takrolimus může snížit clearance steroidních antikoncepčních prostředků. Poněvadž to může mít za

následek zvýšené hladiny těchto hormonů v krvi, je třeba opatrnosti při rozhodování o kontracepčních

opatřeních.

Znalosti o interakcích takrolimu se statiny jsou omezené. Z dostupných údajů lze soudit, že

farmakokinetika statinů není současným podáváním takrolimu zásadně ovlivněna.

Údaje ze zkoušek na zvířatech ukázaly, že takrolimus může snižovat clearance a prodlužovat poločas

fenobarbitalu a fenazonu.

Kyselina mykofenolová

U pacientů léčených souběžně kyselinou mykofenolovou a cyklosporinem je nutno dbát zvýšené

opatrnosti při převodu z cyklosporinu, který zasahuje do enterohepatální recirkulace kyseliny

mykofenolové, na takrolimus, který tento účinek postrádá. Převedení na takrolimus může vést ke

změnám expozice kyselině mykofenolové. Léky, které zasahují do enterohepatálního oběhu, mají

schopnost snižovat hladinu kyseliny mykofenolové v plazmě a její účinnost. Při přechodu

z cyklosporinu na takrolimus nebo naopak může být vhodné monitorovat hladinu kyseliny

mykofenolové.

Ostatní interakce vedoucí ke škodlivým klinickým účinkům

Současné užívání takrolimu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají nefrotoxický nebo

neurotoxický vliv, může toto působení zvýšit (např. aminoglykosidy, inhibitory gyrázy, vankomycin,

sulfamethoxazol+trimethopriml, NSA, ganciklovir nebo aciklovir).

Zvýšená nefrotoxicita byla také pozorována po podání amfotericinu B a ibuprofenu ve spojení

s takrolimem.

Vzhledem k tomu, že léčba takrolimem může být spojena s hyperkalemií nebo může zvýšit již

existující hyperkalemii, je třeba se vyhnout vysokému příjmu draslíku a diuretikům šetřícím draslík

(např. amiloridu, triamterenu nebo spironolaktonu) (viz bod 4.4).

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na vakcinaci, takže vakcinace v době léčby takrolimem

může být méně účinná. Je třeba se vyhnout použití vakcín se živými oslabenými kmeny (viz bod 4.4).

9/17

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u člověka potvrdily, že takrolimus prochází placentou. Omezené údaje od příjemců

transplantovaných orgánů neprokazují, že by ve srovnání s jinými imunosupresivními léčivými

přípravky bylo riziko nežádoucích účinků a vlivu na průběh a výsledek těhotenství během léčby

takrolimem zvýšeno. Nicméně byly hlášeny případy samovolných potratů. V současné době nejsou

žádné jiné relevantní epidemiologické údaje k dispozici. Podání takrolimu těhotným ženám lze zvážit,

pokud je tato léčba nutná, neexistuje bezpečnější alternativa a očekávaný prospěch ospravedlní

potenciální riziko pro plod. V případě expozice

in utero

se doporučuje sledování novorozence

s ohledem na potenciální nežádoucí účinky takrolimu (zvláště vliv na ledviny). Existuje riziko

předčasného porodu (

37. týden) a také hyperkalemie u novorozence, která se však spontánně upraví.

U potkanů a králíků způsobuje takrolimus embryofetální toxicitu a to v dávkách, které vykazují

toxicitu pro matku (viz bod 5.3).

Kojení

Údaje u člověka dále potvrdily, že takrolimus přestupuje do mateřského mléka. Protože se nedá

vyloučit škodlivý vliv na novorozence, neměly by ženy v době užívání přípravku Prograf kojit.

Fertilita

U potkanů byl pozorován negativní vliv takrolimu na fertilitu samců ve formě sníženého počtu spermií

a jejich motility (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Vzhledem k základnímu onemocnění a množství současně podávaných léků je profil nežádoucích

účinků spojených s imunosupresivy často těžké stanovit.

Mnohé z dále uváděných nežádoucích účinků jsou reverzibilní a/nebo reagují na snížení dávky. Zdá

se, že při perorální aplikaci je výskyt nežádoucích účinků nižší v porovnání s intravenózním podáním.

Nežádoucí účinky uvádíme v sestupném pořadí podle frekvence výskytu: velmi časté (>1/10), časté

(>1/100,<1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10

000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Tak jako u ostatních vysoce účinných imunosupresiv jsou také při léčbě takrolimem pacienti často

vystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, mykotických, parazitárních). Průběh

dříve vzniklých infekcí se může zhoršit. Mohou vzniknout jak generalizované, tak lokalizované

infekce.

U pacientů léčených imunosupresivy včetně přípravku Prograf byly hlášeny případy nefropatie

spojené s virem BK a progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) spojená s virem JC.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

U pacientů léčených imunosupresivy je zvýšené riziko vzniku malignit. V souvislosti s léčbou

takrolimem byly hlášeny benigní a maligní novotvary, včetně lymfoproliferativních poruch

spojených s EBV a malignit kůže.

Poruchy krve a lymfatického systému

časté:

anemie, leukopenie, trombocytopenie, leukocytóza, abnormální výsledky analýzy

10/17

erytrocytů

méně časté:

koagulopatie, abnormální výsledky analýz koagulace a krvácení, pancytopenie,

neutropenie

vzácné:

trombotická trombocytopenická purpura, hypoprotrombinemie, trombotická

mikroangiopatie

není známo:

čistá aplazie červené krevní řady, agranulocytóza, hemolytická anemie.

Poruchy imunitního systému

U pacientů, kteří užívají takrolimus, byly pozorovány alergické a anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4).

Endokrinní poruchy

vzácné:

hirsutismus.

Poruchy metabolismu a výživy

velmi časté:

hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkalemie

časté:

hypomagnesemie, hypofosfatemie, hypokalemie, hypokalcemie, hyponatremie,

retence tekutin, hyperurikemie, snížená chuť k jídlu, metabolické acidózy,

hyperlipidemie, hypercholesterolemie, hypertriacylglycerolemie, abnormality jiných

iontů

méně časté:

dehydratace, hypoproteinemie, hyperfosfatemie, hypoglykemie.

Psychiatrické poruchy

velmi časté:

insomnie

časté:

příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, depresivní nálada, poruchy

nálady, noční můry, halucinace, duševní poruchy

méně časté:

psychotické poruchy.

Poruchy nervového systému

velmi časté:

tremor, bolest hlavy

časté:

záchvaty, poruchy vědomí, parestezie a dysestezie, periferní neuropatie, závratě,

zhoršené psaní, poruchy nervového systému

méně časté:

kóma, krvácení do centrálního nervového systému a cévní mozkové příhody, paralýza

a paréza, encefalopatie, poruchy řeči a používání jazyka, amnézie

vzácné:

hypertonie

velmi vzácné:

myastenie.

Poruchy oka

časté:

rozmazané vidění, fotofobie, oční poruchy

méně časté:

katarakta

vzácné:

slepota

není známo:

neuropatie zrakového nervu.

Poruchy ucha a labyrintu

časté:

tinitus

méně časté:

hypoakusie

vzácné:

percepční hluchota

velmi vzácné:

porucha sluchu.

Srdeční poruchy

časté:

ischemická choroba srdeční, tachykardie

méně časté:

ventrikulární arytmie a zástava srdce, srdeční selhání, kardiomyopatie, ventrikulární

hypertrofie, supraventrikulární arytmie, palpitace

vzácné:

perikardiální výpotek

velmi vzácné:

Torsades de pointes.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace