PRIMODOG Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Psí parvovirus vakcíny
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
ATC kód:
QI07AD
INN (Mezinárodní Name):
Canine parvovirus vaccine (Parvovirus enteritidis canis)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935176 - 10 x 1 ml - lahvička
Registrační číslo:
97/1273/93-C
Datum autorizace:
1993-11-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PRIMODOG injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratorie Porte des Alpes, rue de l´Aviation,

69800 Saint Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRIMODOG injekční roztok

Živá tekutá vakcína proti parvoviróze psů

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Parvovirus enteritidis canis min. 10

– max. 10

TCID

Pomocné látky:

Stabilizátor, PBS

TCID

- 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti parvoviróze.

Nástup imunity: l4. - 2l. den po vakcinaci

Doba trvání imunity: imunita přetrvává po dobu 12 - 36 měsíců.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě je třeba přistoupit k

symptomatické léčbě.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikujte subkutánně 1 ml dávku vakcíny.

Vakcinační schéma:

Primovakcinace: v 6 týdnech života. V ohroženém chovu podat druhou dávku vakcíny za 2-3 týdny.

Ve věku l2 týdnů je možné aplikovat další vakcíny firmy Boehringer Ingelheim.

Revakcinace: každoročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a

desinfekčních látek. Před použitím lékovku protřepejte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávat při teplotě 2 až 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po otevření ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. l0 dní před vakcinací. Doporučuje se

nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se plně vyvine imunita.

Lze použít během březosti a laktace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Neovlivňuje chování zvířat.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

10 x 1 ml, 100 x 1 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRIMODOG injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Parvovirus enteritidis canis min. 10

– max. 10

TCID

TCID

- 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace psů proti parvoviróze.

Nástup imunity: l4. - 2l. den po vakcinaci

Doba trvání imunity: imunita přetrvává po dobu l2 - 36 měsíců.

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční

materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek. Před použitím lékovku protřepte.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. 10 dní před vakcinací. Doporučuje se

nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se plně vyvine imunita.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě je třeba přistoupit k

symptomatické léčbě.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Aplikujte subkutánně 1 ml dávku vakcíny.

Vakcinační schéma:

Primovakcinace: v 6 týdnech života. V ohroženém chovu podat druhou dávku vakcíny za 2-3 týdny.

Ve věku l2 týdnů je možné aplikovat další vakcíny firmy Boehringer Ingelheim.

Revakcinace: každoročně

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po předávkování nebyly pozorovány žádné jiné účinky, než jak jsou popsány v bodě 4.6.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:

Živá vakcína obsahující psí parvovirus

ATCvet kód:

QI07AD01

Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně degradovány a eliminovány imunitním systémem zvířete.

Po aplikaci antigenů vyvolávají u cílového zvířete, reakci, jejímž výsledkem je specifická imunita.

Protilátky vytvořené po vakcinaci zabrání rozvinutí infekce. Po vakcinaci dochází postupně k vzestupu

protilátek a jejich hladina je zjištěna 14 - 21 den po podání a přetrvává po dobu 12 - 36 měsíců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Stabilizátor, PBS

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 36 měsíců.

Po otevření ihned spotřebovat.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě 2 až 8

C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

10 x 1 ml, 100 x 1 ml

Vnitřní obal: Skleněná lahvička (sklo typu I) obsahující 1 ml dávky vakcíny s butyl-elastomerovým

uzávěrem s hliníkovou pertlí.

Vnější obal: Plastová krabička obsahující 10 nebo 100 lahviček, viz výše.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/1273/93-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.11.1993; 17.2.1999, 3. 12. 2003, 11.1.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace