Prezista

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
darunavir
Dostupné s:
Janssen-Cilag International NV
ATC kód:
J05AE10
INN (Mezinárodní Name):
darunavir
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. PREZISTA, co administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg). In deciding to initiate treatment with PREZISTA co administered with cobicistat or low dose ritonavir, careful consideration should be given to the treatment history of the individual patient and the patterns of mutations associated with different agents. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of PREZISTA. PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products
Přehled produktů:
Revision: 50
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000707
Datum autorizace:
2007-02-11
EMEA kód:
EMEA/H/C/000707

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-11-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

16-09-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

16-09-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

PREZISTA 100 mg/ml perorální suspenze

darunavirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek PREZISTA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PREZISTA užívat

Jak se přípravek PREZISTA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek PREZISTA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek PREZISTA a k čemu se používá

Co je přípravek PREZISTA?

PREZISTA obsahuje léčivou látku darunavir. PREZISTA je antiretrovirový lék užívaný k léčbě

infekce způsobené virem lidské imunodeficience (HIV). Patří do skupiny léků zvaných proteázové

inhibitory. PREZISTA působí snížení infekce HIV ve Vašem těle. Zlepší se tak Váš imunitní systém a

sníží se riziko rozvoje onemocnění provázejících infekci HIV.

K čemu se přípravek používá?

PREZISTA se používá k léčbě dospělých nakažených HIV a dětí od 3 let věku a s tělesnou hmotností

alespoň 15 kilogramů nakažených HIV(viz bod Jak se přípravek PREZISTA užívá)

PREZISTA se musí užívat v kombinaci s nízkou dávkou kobicistatu nebo ritonaviru a dalšími léky

proti HIV. Váš lékař Vám vysvětlí, která kombinace léků je pro Vás nejvhodnější.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PREZISTA užívat

Neužívejte přípravek PREZISTA

jestliže jste alergický(á) na darunavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo na kobicistat nebo ritonavir.

jestliže trpíte závažnými jaterními problémy. Poraďte se s lékařem, pokud si nejste jistý(á)

mírou závažnosti Vašeho jaterního onemocnění. Mohou být zapotřebí další vyšetření.

Neužívejte přípravek PREZISTA společně s žádným z těchto léčiv

Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčiv, poraďte se s lékařem, aby Vás převedl na jiný léčivý

přípravek.

Léčivo

Účel podávání léčiva

Avanafil

k léčbě erektilní dysfunkce

Astemizol nebo terfenadin

k léčbě projevů alergie

Triazolam a perorální (ústy podaný) midazolam

k podpoře spánku a/nebo úlevě od úzkosti

Cisaprid

k léčbě žaludečních obtíží

Kolchicin (jestliže máte problémy s ledvinami

a/nebo játry)

k léčbě dny nebo familiární středomořské horečky

Lurasidon, pimozid, kvetiapin nebo sertindol

k léčbě psychiatrických onemocnění

Námelové alkaloidy jako ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin a

methylergometrin

k léčbě migrenózních bolestí hlavy

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

chinidin, ranolazin

k léčbě některých srdečních onemocnění, např.

nepravidelného tepu srdce

Lovastatin, simvastatin a lomitapid

ke snížení hladin cholesterolu

Rifampicin

k léčbě některých infekcí, např. tuberkulózy

Kombinovaný přípravek lopinavir/ritonavir

tento lék proti HIV patří do stejné skupiny jako

PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

k léčbě infekce virem hepatitidy C

Alfuzosin

k léčbě zvětšené prostaty

Sildenafil

k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu

Dabigatran, tikagrelor

pomáhá zastavit shlukování krevních destiček při

léčbě pacientů po srdečním infarktu

Naloxegol

k léčbě zácpy vyvolané opioidy

Dapoxetin

k léčbě předčasné ejakulace

Domperidon

k léčbě pocitu na zvracení a zvracení

Nekombinujte přípravek Prezista s přípravky, které obsahují třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PREZISTA se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek PREZISTA nevyléčí HIV infekci. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit

HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních

potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

U lidí užívajících přípravek PREZISTA mohou přesto propuknout infekce nebo jiná onemocnění

provázející HIV infekci. Musíte proto udržovat pravidelný kontakt s Vaším lékařem.

U osob užívajících přípravek PREZISTA se může objevit kožní vyrážka. Někdy může být vyrážka

závažná nebo potenciálně život ohrožující. Kdykoli se u Vás objeví vyrážka, prosím, kontaktujte

lékaře.

U pacientů užívajících přípravek PREZISTA a raltegravir (kvůli HIV infekci) se vyrážky (většinou

mírného nebo středního charakteru) mohou vyskytnout častěji než u pacientů užívajících jeden

z léčivých přípravků samostatně.

Informujte svého lékaře o Vašem zdravotním stavu PŘED léčbou a BĚHEM léčby

Ujistěte se, že jste zkontroloval(a) následující body a sdělil(a) svému lékaři, zda se Vás některý

z těchto bodů týká.

Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti trpěl(a) jaterním onemocněním, včetně infekce

virem hepatitidy typu B nebo C. Lékař posoudí závažnost jaterního onemocnění a rozhodne, zda

můžete užívat přípravek PREZISTA.

Informujte svého lékaře, pokud máte cukrovku. Přípravek PREZISTA může zvýšit hladinu

krevního cukru.

Informujte svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete jakékoli příznaky infekce (například

zvětšené lymfatické uzliny a horečku). U některých nemocných s pokročilou HIV infekcí a

dříve prodělanými přidruženými infekcemi se mohou krátce po zahájení léčby HIV dostavit

příznaky a projevy zánětu způsobené předchozími infekcemi. Předpokládá se, že tyto projevy

jsou vyvolány zlepšením imunitní odpovědi a umožňují organismu bojovat s infekcí, která již

mohla být přítomna bez viditelných příznaků.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho

měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou

svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující směrem k tělesnému

trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte ihned svého lékaře a požádejte

o nezbytnou léčbu.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte hemofilií. Přípravek PREZISTA může zvýšit riziko

krvácení.

Sdělte svému lékaři, že jste alergický(á) na sulfonamidy (např. užívané k léčbě určitých

infekcí).

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli svalové obtíže nebo bolesti kostí.

U některých pacientů, kteří užívají kombinovanou antiretrovirovou léčbu, se může vyvinout

onemocnění kostí zvané osteonekróza (odumření kostní tkáně způsobené ztrátou zásobování

kostní tkáně krví). Délka kombinované antiretrovirové léčby, užívání kortikosteroidů,

konzumace alkoholu, závažné snížení imunity, obezita a další mohou být některými z mnoha

rizikových faktorů pro rozvoj tohoto onemocnění. Osteonekróza se projevuje ztuhlostí kloubů,

trvalou bolestí (především kyčelních, kolenních a ramenních kloubů) a obtížemi při pohybu.

Jestliže zpozorujete jakýkoli z těchto projevů, sdělte to, prosím, svému lékaři.

Starší osoby

Přípravek PREZISTA byl užíván pouze omezeným počtem pacientů ve věku 65 let a starších. Pokud

patříte do této věkové skupiny, poraďte se prosím s lékařem, zda můžete přípravek PREZISTA užívat.

Děti

Přípravek PREZISTA není určena pro děti mladší 3 let nebo s tělesnou hmotností nižší než

15 kilogramů.

Další léčivé přípravky a přípravek PREZISTA

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době.

Některé léky nesmíte kombinovat s přípravkem PREZISTA. Tyto léky jsou uvedeny výše v bodu pod

názvem: „Přípravek PREZISTA neužívejte společně s žádným z těchto léčiv“.

Přípravek PREZISTA se může ve většině případů kombinovat s léky proti HIV, které patří do jiné

skupiny [např. NRTIs (nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy), NNRTIs (ne-nukleosidové

inhibitory reverzní transkriptázy), antagonisté CCR5 a FI (inhibitory fúze)]. Přípravek PREZISTA

s kobicistatem nebo ritonavirem nebyl testován se všemi PI (proteázovými inhibitory) a s jinými HIV

PI se nesmí užívat. V některých případech je nutné změnit dávkování jiných léků. Sdělte proto vždy

svému lékaři, zda užíváte jiné léky proti HIV a dodržujte pečlivě lékařova doporučení, které léky se

mohou kombinovat.

Účinky přípravku PREZISTA mohou být sníženy, pokud užíváte současně následující léky. Informujte

lékaře, jestliže užíváte:

Fenobarbital, fenytoin (proti křečím)

Dexamethason (kortikosteroid)

Efavirenz (proti HIV infekci)

Rifapentin, rifabutin (přípravky k léčbě některých infekčních onemocnění, jako je tuberkulóza)

Sachinavir (proti HIV infekci).

Přípravek PREZISTA může ovlivnit účinky jiných léků. Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

Amlodipin, diltiazem, disopyramid, karvediol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (na srdeční onemocnění),

protože léčebný účinek nebo nežádoucí účinky těchto léků mohou být zvýšeny.

Apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin, klopidogrel (na snížení krevní srážlivosti), protože

jeho léčebný účinek nebo nežádoucí účinky mohou být změněny; je možné, že lékař bude muset

zkontrolovat Vaši krev.

Hormonální antikoncepci a substituční hormonální léčbu založenou na estrogenech. Přípravek

PREZISTA může snižovat jejich účinek. Jestliže užíváte léky proti otěhotnění, doporučují se

alternativní metody nehormonální antikoncepce.

Ethinylestradiol/drospirenon. Přípravek PREZISTA by mohl zvyšovat riziko, tím že

drospirenon zvýší hladiny draslíku.

Atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (na snížení hladiny cholesterolu). Může být zvýšeno

riziko poškození svalů. Váš lékař posoudí, který způsob snižování cholesterolu je ve Vašem

případě nejlepší.

Klarithromycin (antibiotikum)

Cyklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (tlumící Váš imunitní systém), protože léčebný

účinek nebo nežádoucí účinky těchto léčivých přípravků by mohly být zvýšeny. Lékař může

požadovat některá další vyšetření.

Kortikosteroidy včetně betametasonu, budesonidu, flutikasonu, nometasonu, prednisonu,

triamcinolonu. Tyto léky jsou užívány k léčbě alergií, astmatu, zánětlivého onemocnění střev,

zánětů očí, kloubů a svalů a jiných zánětlivých stavů. Jestliže není možné použít jinou náhradu,

mohou být podávány pouze po lékařském posouzení a za pečlivého dohledu Vašeho lékaře

z důvodu nežádoucích účinků kortikosteroidů.

Buprenorfin/naloxon (přípravky k léčbě závislosti na opioidech)

Salmeterol (přípravek na léčbu astmatu)

Artemether/lumefantrin (kombinovaný přípravek k léčbě malárie)

Dasatinib, everolimus, irinotekan, nilotinib, vinblastin, vinkristin (k léčbě rakoviny)

Sildenafil, tadalafil, vardenafil (na erektilní dysfunkci nebo k léčbě onemocnění srdce a plic

nazývané pulmonární arteriální hypertenze)

Glekaprevir/pibrentasvir (k léčbě infekce virem hepatitidy C)

Fentanyl, oxykodon, tramadol (k léčbě bolesti)

Fesoterodin, solifenacin (k léčbě urologických poruch).

Může být zapotřebí změnit dávkování některých dalších léků, protože při kombinaci může být změněn

jejich léčebný účinek nebo nežádoucí účinky nebo mohou být změněny léčebné nebo nežádoucí

účinky přípravku PREZISTA.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

Alfentanil (injekční, silný, krátkodobě působící lék proti bolesti používaný při operacích)

Digoxin (užívaný při srdečních obtížích)

Klarithromycin (antibiotikum)

Itrakonazol, isavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (k léčbě plísňových infekcí).

Vorikonazol je možné užívat pouze po zhodnocení lékařem.

Rifabutin (proti bakteriálním infekcím)

Sildenafil, vardenafil, tadalafil (užívané při erektilní dysfunkci nebo vysokém tlaku krve

v plicním oběhu)

Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (na léčbu

deprese a úzkosti)

Maravirok (na léčbu HIV infekce)

Methadon (k léčbě závislosti na opiátech)

Karbamazepin, klonazepam [určený k prevenci záchvatů (např. epilepsie) nebo k léčbě

některých typů nervové bolesti]

Kolchicin (k léčbě dny nebo familiární středomořské horečky)

Bosentan (na léčbu vysokého tlaku krve v plicním oběhu)

Buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, pokud se podává injekčně,

zolpidem (uklidňující látky)

Perfenazin, risperidon, thioridazin (k léčbě psychotických stavů)

Metformin (k léčbě cukrovky typu 2).

Toto není celý seznam léčivých přípravků. Řekněte svému lékaři o všech léčivých přípravcích, které

užíváte.

Přípravek PREZISTA s jídlem a pitím

Viz bod 3 „Jak se přípravek PREZISTA užívá“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte, informujte neprodleně svého lékaře. Těhotné ženy

nebo kojící matky nemajíužívat přípravek PREZISTA s ritonavirem, pokud jim to lékař výhradně

nedoporučil. Ženy těhotné nebo kojící nemají užívat přípravek PREZISTA s kobicistatem.

Ženy s infekcí HIV nesmějí kojit, protože jednak se kojenec může nakazit HIV prostřednictvím

mateřského mléka a mléko může u Vašeho dítěte vyvolat neznámé účinky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud máte po užití přípravku PREZISTA závratě.

Přípravek PREZISTA perorální suspenze obsahuje sodnou sůl methylparabenu. Tato přísada

může způsobit alergické reakce (někdy pozdní).

Přípravek PREZISTA obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom ml, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek PREZISTA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle

pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

I v případě, že se cítíte lépe, neukončujte užívání přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo ritonaviru

bez porady s lékařem.

Po zahájení léčby nesmí být dávka nebo léková forma měněny a léčba nesmí být ukončena bez porady

s lékařem.

Dávka pro děti od 3 let s tělesnou hmotností alespoň 40 kilogramů, které nebyly dosud léčeny

antiretrovirotiky (rozhodne o tom Váš dětský lékař)

Lékař určí správnou denní dávku na základě tělesné hmotnosti a věku dítěte (viz tabulka níže). Tato

dávka nesmí překročit doporučenou dávku pro dospělé 800 mg přípravku PREZISTA se

150 miligramy kobicistatu nebo 100 mg ritonaviru jednou denně.

Lékař Vám sdělí kolik perorální suspenze PREZISTA a kolik kobicistatu (tablet) nebo ritonaviru

(tobolek, tablet nebo roztoku) musí dítě užívat.

Tělesná hmotnost

Jedna dávka přípravku

PREZISTA je

Jedna dávka

ritonaviru

a

je

Jedna dávka

kobicistatu je

mezi 15 a 30 kilogramy

600 miligramů

(6 mililitrů)

100 miligramů

(1,2 mililitrů)

Neužívejte

mezi 30 a 40 kilogramy

675 miligramů

(6,8 mililitrů)

100 miligramů

(1,2 mililitrů)

Neužívejte

více než 40 kilogramů

800 miligramů

(8 mililitrů)

100 miligramů

(1,2 mililitrů)

150 miligramů

ritonavir perorální roztok: 80 miligramů na mililitr

dospívající musí být ve věku 12 let nebo starší

Dítě musí užívat přípravek REZISTA každý den a vždy v kombinaci se 150 miligramy kobicistatu

nebo 100 miligramy ritonaviru a spolu s jídlem. Přípravek PREZISTA nemůže bez kobicistatu nebo

ritonaviru a jídla správně účinkovat. Dítě musí sníst hlavní jídlo nebo svačinu 30 minut před podáním

přípravku PREZISTA a buď kobicistatu, nebo ritonaviru. Na druhu jídla nezáleží.

Zda bude Vaše dítě užívat přípravek PREZISTA s kobicistatem nebo ritonbavirem určí lékař dítěte.

Dávka pro děti od 3 let věku a s tělesnou hmotností alespoň 15 kilogramů, které již užívaly

antiretrovirotika (rozhodne o tom Váš dětský lékař)

Lékař určí vhodnou dávku na základě tělesné hmotnosti a věku dítěte (viz tabulka níže). Lékař určí,

zda je pro dítě vhodné dávkování jednou denně nebo dvakrát denně. Tato dávka nesmí přesáhnout

dávku doporučenou pro dospělé, což je 600 miligramů přípravku PREZISTA spolu se 100 miligramy

ritonaviru dvakrát denně nebo 800 miligramy přípravku PREZISTA spolu se 150 miligramy

kobicistatu nebo 100 miligramy ritonaviru jednou denně.

Lékař Vám sdělí, kolik perorální suspenze PREZISTA a kolik kobicistatu (tablet) nebo ritonaviru

(tobolek, tablet nebo roztoku) musí dítě užívat.

Dávkování dvakrát denně

Tělesná hmotnost

Jedna dávka přípravku

PREZISTA je

Jedna dávka ritonaviru

a

je

mezi 15 a 30 kilogramy

380 miligramů (3,8 mililitru)

50 miligramů (0,6 mililitru)

mezi 30 a 40 kilogramy

460 miligramů (4,6 mililitru)

60 miligramů (0,8 mililitru)

Více než 40 kilogramů

600 miligramů (6 mililitrů)

100 miligramů (1,2 mililitru)

ritonavir perorální roztok: 80 miligramů na mililitr

Dávkování jednou denně

Tělesná hmotnost

Jedna dávka přípravku

PREZISTA je

Jedna dávka

ritonaviru

a

je

Jedna dávka

kobicistatu je

mezi 15 a 30 kilogramy

600 miligramů

(6 mililitru)

100 miligramů

(1,2 mililitru)

Neužívejte

mezi 30 a 40 kilogramy

675 miligramů

(6,8 mililitru)

100 miligramů

(1,2 mililitru)

Neužívejte

Více než 40 kilogramů

800 miligramů

(8 mililitrů)

100 miligramů

(1,2 mililitru)

150 miligramů

ritonavir perorální roztok: 80 miligramů na mililitr

dospívající musí být ve věku 12 let nebo starší

Pokyny pro děti

Dítě musí přípravek PREZISTA užívat vždy s kobicistatem nebo ritonavirem. Přípravek

PREZISTA nemůže bez kobicistatu nebo ritonaviru správně účinkovat.

Dítě musí užívat stanovené dávky přípravku PREZISTA a ritonaviru dvakrát denně nebo jednou

denně nebo přípravku PREZISTA a kobicistatu jednou denně. Jestliže je předepsán přípravek

PREZISTA dvakrát denně, dítě musí užívat jednu dávku ráno a jednu dávku večer. Váš dětský

lékař určí vhodný dávkovací režim pro Vaše dítě.

Dítě musí přípravek PREZISTA užívat vždy s jídlem. Přípravek PREZISTA nemůže bez jídla

správně účinkovat. Druh potravin není rozhodující.

Dávka pro dospělé, kteří dříve neužívali antiretrovirovou léčbu (rozhodne o tom lékař)

Obvyklá dávka přípravku PREZISTA je 800 mg jednou denně.

Přípravek PREZISTA musíte užívat každý den v kombinaci se 150 miligramy kobicistatu nebo

100 miligramy ritonaviru a s jídlem. Bez kobicistatu nebo ritonaviru a potravy nemůže přípravek

PREZISTA správně účinkovat. Během 30 minut před užitím přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo

ritonaviru se musíte najíst nebo si dát nějaké občerstvení. Druh potravy není důležitý. I když se cítíte

lépe, nepřestávejte užívat přípravek PREZISTA a kobicistat nebo ritonavir bez porady s lékařem.

Dávka pro dospělé, kteří dříve užívali antiretrovirovou léčbu (rozhodne o tom lékař)

Dávka je buď:

600 miligramů přípravku PREZISTA spolu se 100 miligramy ritonaviru dvakrát denně

NEBO

800 miligramů přípravku PREZISTA spolu se 150 miligramy kobicistatu nebo 100 miligramy

ritonaviru jednou denně.

Poraďte se s lékařem, která dávka je pro Vás správná.

Pokyny pro dospělé

Přípravek PREZISTA užívejte vždy společně s kobicistatem nebo ritonavirem. Přípravek

PREZISTA nemůže bez kobicistatu nebo ritonaviru správně účinkovat.

Přípravek PREZISTA užívejte s jídlem. Přípravek PREZISTA nemůže bez jídla správně

účinkovat. Druh potravin není rozhodující.

Návod k použití

Použijte dávkovací pipetu dodanou s balením, abyste si dávku odměřil(a) přesně:

Před každým užitím lahvičku důkladně protřepejte.

Lahvičku perorální suspenze PREZISTA otevřete zatlačením na uzávěr za současného otáčení

proti směru hodinových ručiček.

Zasuňte dodanou dávkovací pipetu do lahvičky, co nejvíce

to jde.

Vytahujte píst, až jeho horní konec dosáhne rysky, která odpovídá dávce předepsané ošetřujícím

lékařem.

Užijte dávku přípravku PREZISTA. Vložte konec dávkovací pipety do úst. Stlačte píst pipety

do úst a poté polkněte.

Po užití uzavřete lahvičku uzávěrem a perorální suspenzi PREZISTA uchovávejte tak, jak je

uvedeno v bodu 5 níže.

Vytáhněte píst z těla pipety, obojí opláchněte vodou a po každém použití nechte oschnout na

vzduchu.

Po usušení na vzduchu složte jednotlivé díly perorální dávkovací pipety a uchovávejte ji spolu

s lahvičkou přípravku PREZISTA.

Dávkovací pipetu nepoužívejte pro žádné jiné léčivé přípravky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PREZISTA, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PREZISTA

Pokud užíváte přípravek PREZISTA dvakrát denně a zjistíte opomenutí v průběhu 6 hodin, musíte

užít perorální suspenzi okamžitě. Užívejte vždy s ritonavirem a s jídlem. Pokud si vzpomenete až po

6 hodinách, zapomenutou dávku vynechejte a další dávku užijte jako obvykle. Nezdvojujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud užíváte přípravek PREZISTA jednou denně a zjistíte opomenutí v průběhu 12 hodin, musíte

užít perorální suspenzi okamžitě. Užívejte vždy s kobicistatem nebo ritonavirem a s jídlem. Pokud si

vzpomenete až po 12 hodinách, zapomenutou dávku vynechejte a další dávku užijte jako obvykle.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud budete po užití přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo ritonaviru zvracet

Pokud budete zvracet do 4 hodin od okamžiku, kdy jste přípravek užil(a), je nutno co nejdříve

s jídlem užít další dávku přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo ritonaviru. Pokud od okamžiku, kdy

jste přípravek užil(a), budete zvracet po více než 4 hodinách, pak do doby plánovaného užití příští

dávky další dávku přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo ritonaviru užít nemusíte.

Pokud si nejste jistý(á) ohledně toho, co dělat pokud vynecháte dávku nebo zvracíte, obraťte se na

svého lékaře.

Přípravek PREZISTA nepřestávejte užívat, aniž byste se nejdříve poradil(a) se svým lékařem.

Přípravky k léčbě HIV infekcemohou vést k tomu, že se budete cítit lépe. I když se cítíte lépe,

nepřestávejte přípravek PREZISTA užívat. Nejdříve se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků

Byly hlášeny problémy s játry, které mohou být občas závažné. Váš lékař Vám udělá krevní testy před

zahájením léčby přípravkem PREZISTA. Jestliže trpíte chronickou hepatitidou (zánětem jater) typu B

nebo C, bude Vám Váš lékař kontrolovat krevní testy častěji, protože máte zvýšené riziko rozvoje

problémů s játry. Řekněte svému lékaři o projevech a příznacích jaterních problémů. Ty mohou

zahrnovat zežloutnutí Vaší kůže, nebo bělma Vašich očí, tmavou moč (barva čaje), světle zbarvenou

stolici, nevolnost, zvracení, ztrátu chuti, nebo bolest, bolestivost nebo bolesta nepříjemné pocity na

pravé straně pod Vašimi žebry.

Kožní vyrážka (častější při užívání kombinace s raltegravirem), svědění. Vyrážka je obvykle mírného

nebo středního charakteru. Kožní vyrážka může být také projevem vzácného, ale závažného stavu. Je

důležité, abyste se při výskytu vyrážky poradil(a) se svým lékařem. Váš lékař Vám poradí, jak máte

vyrážku léčit nebo zda musí být léčba přípravkem PREZISTA ukončena.

Ostatní závažné nežádoucí účinky byly cukrovka (časté) a zánět slinivky břišní (méně časté).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

průjem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

zvracení, nevolnost, bolesti nebo nadmutí břicha, trávicí obtíže, plynatost

bolesti hlavy, únava, závratě, ospalost, snížení citlivosti, brnění nebo bolest rukou nebo nohou,

ztráta síly, nemožnost usnout.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

bolest na hrudi, změny na EKG, rychlý tlukot srdce,

snížení kožní citlivosti nebo neobvyklá kožní citlivost, mravenčení, porucha pozornosti, ztráta

paměti, problémy s rovnováhou

dušnost, kašel, krvácení z nosu, podráždění krku

zánět žaludku nebo sliznice dutiny ústní, pálení žáhy, zvedání se žaludku, sucho v ústech, bolest

břicha, zácpa, říhání

selhání ledvin, ledvinové kameny, problémy při močení, časté močení nebo nadměrná tvorba

moči, někdy v noci

kopřivka, těžký/silný otok kůže nebo jiných tkání (nejčastěji rtů nebo očí), ekzém, nadměrné

pocení, noční pocení, vypadávání vlasů, akné, šupinatá kůže, zbarvení nehtů,

bolesti svalů, svalové křeče nebo svalová slabost, bolest končetin, řídnutí kostí

snížení funkce štítné žlázy. To lze zjistit z rozborů krve.

vysoký krevní tlak, návaly horka

červené nebo suché oči

horečka, otoky dolních končetin způsobené zadržováním tekutin, malátnost, podráždění, bolest

příznaky infekce, opar

porucha erekce, zvětšení prsou

problémy se spánkem, ospalost, deprese, úzkost, abnormální sny, snížení sexuální touhy.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

reakce nazývaná DRESS (závažná vyrážka, která může být provázena horečkou, únavou,

otokem obličeje nebo mízních žláz, zvýšeným počtem eozinofilů (typ bílých krvinek), účinkem

na játra, ledviny nebo plíce)

srdeční záchvat, pomalý tlukot srdce, bušení srdce

porucha zraku

zimnice, neobvyklý pocit

pocit zmatenosti a dezorientace, změna nálady, neklid

mdloba, epileptický záchvat, změna nebo ztráta chuti

vřídky v ústech, zvracení krve, zánět rtů, suché rty, povlak jazyka

rýma

poranění kůže, suchá kůže

ztuhnutí svalů nebo kloubů, bolesti kloubů se zánětem nebo bez něj

změny některých hodnot krevního obrazu nebo laboratorních hodnot. To se může projevit

u výsledků vyšetření krve nebo moči. Váš lékař Vám to vysvětlí. Například: nízký počet

některých bílých krvinek.

Některé nežádoucí účinky jsou typické pro léky proti HIV ze stejné skupiny jako je PREZISTA.

Jsou to:

svalové bolesti, bolestivost při tlaku nebo svalová slabost. Ve vzácných případech mohou být

svalové poruchy závažné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek PREZISTA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na lahvičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem. Vyhněte se vystavování vysokým teplotám.

Uchovávejte v původním obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PREZISTA 100 mg/ml perorální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorální suspenze obsahuje darunavirum 100 mg (jako darunaviri ethanolas).

Pomocná látka se známým účinkem: sodná sůl methylparabenu (E219) 3,43 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze

Bílá až téměř bílá neprůhledná suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek PREZISTA podávaný současně s nízkou dávkou ritonaviru je určen v kombinaci s dalšími

antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě pacientů s infekcí způsobenou virem lidské

imunodeficience (HIV-1) u dospělých a pediatrických pacientů od 3 let a s tělesnou hmotností alespoň

15 kg (viz bod 4.2).

Přípravek PREZISTA podávaný současně s kobicistatem je určen v kombinaci s dalšími

antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých a dospívajících (ve věku 12 let a starších,

s tělesnou hmotností nejméně 40 kg) s infekcí způsobenou virem lidské imunodeficience (HIV-1) (viz

bod 4.2).

Při rozhodování o zahájení léčby přípravkem PREZISTA současně s kobicistatem nebo nízkou dávkou

ritonaviru má být pečlivě posouzen dosavadní způsob léčby jednotlivých pacientů a schéma mutací

souvisejících s různými látkami. K nasazení přípravku PREZISTA mají vést genotypové a fenotypové

testy (jsou-li k dostupné) a anamnéza (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena ošetřujícím lékařem, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. Po zahájení

léčby přípravkem PREZISTA je nutno pacienty upozornit, aby neměnili dávkování, lékovou formu

nebo neukončovali léčbu bez porady s ošetřujícím lékařem.

Profil interakcí darunaviru závisí na tom, zda se ritonavir nebo kobicistat používá ke zlepšení

farmakokinetiky. Darunavir proto může mít různé kontraindikace a doporučení pro kombinaci

s dalšími léčivými přípravky závisí na tom, zda je účinek látky zvýšen ritonavirem nebo kobicistatem

(viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Dávkování

Přípravek PREZISTA musí být vždy podáván perorálně s kobicistatem nebo s nízkou dávkou

ritonaviru za účelem zvýšení farmakokinetického účinku a v kombinaci s dalšími antiretrovirovými

léčivými přípravky. Z tohoto důvodu musí být vždy před zahájením léčby přípravkem PREZISTA

přihlédnuto k údajům uvedeným v Souhrnu údajů o přípravku kobicistatu nebo ritonaviru. Kobicistat

není indikován v dávkovacím režimu dvakrát denně ani k užití u pediatrické populace mladší 12 let a

s tělesnou hmotností méně než 40 kg.

Dospělí pacienti dosud neléčení antiretrovirotiky

Doporučené dávkování je 800 mg jednou denně se 150 mg kobicistatu jednou denně nebo 100 mg

ritonaviru jednou denně spolu s jídlem.

Dospělí pacienti již dříve léčení antiretrovirotiky

Doporučené dávkování je 600 mg dvakrát denně současně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně spolu

s jídlem.

Dávkovací režim 800 mg jednou denně současně se 150 mg kobicistatu jednou denně nebo se 100 mg

ritonaviru jednou denně, podávaných spolu s jídlem lze použít u pacientů s předchozí expozicí

antiretrovirotikům, ale u kterých nejsou přítomny mutace spojené s rezistencí k darunaviru

(DRV-RAMs)* a kteří mají HIV-1 RNA v plazmě < 100 000 kopií/ml a počet CD4+ buněk

≥ 100 buněk x 10

DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V a L89V

Není-li dostupné testování genotypu HIV-1, je doporučené dávkování přípravku PREZISTA 600 mg

dvakrát denně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně spolu s jídlem.

Pediatričtí pacienti dosud neléčení antiretrovirotiky (od 3 do 17 let s tělesnou hmotností alespoň 15

kg)

Doporučené dávkování přípravku PREZISTA užívaného s ritonavirem nebo kobicistatem užívanými s

jídlem v závislosti na tělesné hmotnosti u pediatrických pacientů je uvedeno v tabulce níže. Dávka

kobicistatu podávaná spolu s přípravkem PREZISTA u dětí mladších než 12 let věku nebyla

stanovena.

Doporučené dávky pro dosud neléčené pediatrické pacienty (3 až 17 let) přípravku PREZISTA a

ritonaviru

a

nebo kobicistatu

b

Tělesná hmotnost (kg)

Dávka (jednou denně s jídlem)

15 kg až < 30 kg

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonaviru jednou denně

30 kg až < 40 kg

675 mg (6,8 ml)

PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonaviru jednou

denně

40 kg

800 mg (8 ml) PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonaviru jednou denně

nebo

800 mg (8 ml) PREZISTA/150 mg (tableta) kobicistatu

jednou

denně

s perorálním roztokem ritonaviru: 80 mg/ml

dospívající ve věku 12 let a starší

zaokrouhleno směrem nahoru pro vhodnější dávkování suspenze

Pediatričtí pacienti již dříve léčení antiretrovirotiky (3 až 17 let věku a s tělesnou hmotností alespoň

15 kg)

Je doporučeno užívat přípravek PREZISTA dvakrát denně současně s ritonavirem.

Je doporučeno užívat přípravek PREZISTA jednou denně současně s ritonavirem nebo kobicistatem

podávanými spolu s jídlem u pacientů s předchozí expozicí antiretrovirotikům, bez mutace spojené

s rezistencí k darunaviru (DRV-RAMs)*, a kteří mají HIV-1 RNA v plazmě < 100 000 kopií/ml a

počet CD4+ buněk ≥ 100 buněk x 10

DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V a L89V

Dávkování přípravku PREZISTA užívaného s ritonavirem nebo kobicistatem závislé na tělesné

hmotnosti u pediatrických pacientů je uvedeno v tabulce níže. Doporučená dávka přípravku

PREZISTA s nízkou dávkou ritonaviru nesmí přesáhnout doporučenou dávku pro dospělé

(600/100 mg dvakrát denně nebo 800/100 mg jednou denně). Dávka přípravku PREZISTA s

kobicistatem u dospívajících pacientů ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 40 kg je

800 mg/150 mg jednou denně, užívaná s jídlem. Dávka kobicistatu, která má být užívána společně

s přípravkem PREZISTA u dětí mladších 12 let nebyla stanovena.

Doporučená dávka přípravku PREZISTA a ritonaviru

a

nebo kobicistatu

b

pro již dříve léčené

pediatrické pacienty (3 až 17 let)

Tělesná hmotnost

(kg)

Dávka (jednou denně s jídlem)

Dávka (dvakrát denně s jídlem)

≥ 15 kg až < 30 kg

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonaviru jednou denně

380 mg (3,8 ml) PREZISTA/50 mg

(0,6 ml) ritonaviru dvakrát denně

≥ 30 kg až < 40 kg

675 mg (6,8 ml)

PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonaviru jednou denně

460 mg (4,6 ml) PREZISTA/60 mg

(0,8 ml) ritonaviru dvakrát denně

40 kg

800 mg (8 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonaviru jednou denně nebo

800 mg (8 ml) PREZISTA/150 mg

(tableta) kobicistatu

jednou denně

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonaviru dvakrát denně

s ritonavirem perorálním roztokem: 80 mg/ml

dospívající ve věku 12 let a starší

zaokrouhleno směrem nahoru pro vhodnější dávkování suspenze

U již dříve léčených pediatrických pacientů je doporučeno testování genotypu HIV. Nicméně pokud

není možné testování genotypu, je u HIV pediatrických pacientů dosud neléčených inhibitory proteázy

doporučen dávkovací režim přípravku PREZISTA (užívaného s ritonavirem nebo kobicistatem)

jednou denně a u HIV pacientů již dříve léčených inhibitory proteázy je doporučen dávkovací režim

přípravku PREZISTA užívaného s ritonavirem dvakrát denně.

Perorální suspenzi PREZISTA mohou užívat pacienti, kteří nejsou schopni polykat tablety

PREZISTA. PREZISTA je také dostupná jako 75mg, 150mg, 400mg, 600mg a 800mg potahované

tablety.

Doporučení při vynechání dávky

Následující doporučení je založeno na poločasu darunaviru v přítomnosti kobicistatu nebo ritonaviru a

na doporučeném přibližně 12hodinovém intervalu dávkování (při režimu dvakrát denně) nebo

přibližně 24hodinovém intervalu (při režimu jednou denně).

Užívá-li se dávkovací režim dvakrát denně: v případě vynechání dávky přípravku PREZISTA

a/nebo ritonaviru do 6 hodin od doby obvyklého užívání má být pacient poučen, aby užil

předepsanou dávku přípravku PREZISTA a ritonaviru spolu s jídlem co nejdříve. Pokud si

vynechání uvědomí za dobu delší než 6 hodin od obvyklého užívání, nemá již zapomenutou

dávku užívat, ale má pokračovat v obvyklém dávkovacím režimu.

Užívá-li se dávkovací režim jednou denně: v případě vynechání dávky přípravku PREZISTA

a/nebo kobicistatu nebo ritonaviru do 12 hodin od doby obvyklého užívání má být pacient

poučen, aby užil předepsanou dávku přípravku PREZISTA a kobicistatu nebo ritonaviru spolu

s jídlem co nejdříve. Pokud si vynechání uvědomí za dobu delší než 12 hodin od obvyklého

užívání, nemá již zapomenutou dávku užívat, ale má pokračovat v obvyklém dávkovacím

režimu.

Pokud bude pacient během 4 hodin po užití přípravku zvracet, je nutno co nejdříve užít další dávku

přípravku PREZISTA s kobicistatem nebo ritonavirem spolu s jídlem. Pokud bude pacient zvracet po

více než 4 hodinách po užití přípravku, nebude do doby plánovaného příštího pravidelného podání

další dávku přípravku PREZISTA s kobicistatem nebo ritonavirem potřebovat.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Zkušenosti s podáváním v této populaci jsou omezené, proto má být přípravek PREZISTA v této

skupině užíván s opatrností (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Darunavir je metabolizován játry. U pacientů s lehkou (Child-Pugh třída A) nebo středně těžkou

(Child-Pugh třída B) poruchou funkce jater není doporučena úprava dávkování, přípravek PREZISTA

je však u těchto pacientů nutno používat s opatrností. Pro pacienty se těžkou poruchou funkce jater

nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Těžká porucha funkce jater by mohla vést

ke zvýšení expozice darunaviru a zhoršení bezpečnostního profilu. Přípravek PREZISTA se proto

nesmí používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) (viz body 4.3, 4.4 a

5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování darunaviru/ritonaviru

(viz body 4.4 a 5.2). Kobicistat nebyl studován u pacientů léčených dialýzou, a proto nejsou žádná

doporučení pro užívání darunaviru/kobicistatu u těchto pacientů.

Kobicistat inhibuje tubulární sekreci kreatininu a může způsobit mírné zvýšení sérového kreatininu a

mírný pokles clearance kreatininu. Z tohoto důvodu může být zavádějící použití clearance kreatininu

jako odhad renální eliminace. Kobicistat pro zlepšení farmakokinetiky darunaviru proto nemá být

zahájen u pacientů s clearance kreatininu nižší než 70 ml/min jestliže jakákoli souběžná medikace

vyžaduje úpravu dávky na základě clearance kreatininu : např. emtricitabin, lamivudin, tenofovir-

disoproxil (jako fumarát, fosfát nebo sukcinát) nebo adefovir-dipovoxil.

Pro informace o kobicistatu nahlédněte k údajům uvedeným v jeho Souhrnu údajů o přípravku.

Pediatrická populace

PREZISTA se nemá používat u pediatrických pacientů

mladších 3 let z důvodu bezpečnosti (viz body 4.4 a 5.3), nebo

s tělesnou hmotností nižší než 15 kg, protože u této populace nebyla stanovena dávka na

základě dostatečného počtu pacientů (viz bod 5.1).

Přípravek PREZISTA užívaný s kobicistatem se nesmí používat u dětí ve věku 3 až 11 let s tělesnou

hmotností < 40 kg, protože dávka kobicistatu, která se má u těchto dětí použít, nebyla stanovena (viz

body 4.4 a 5.3).

Těhotenství a období po porodu

V průběhu těhotenství a po porodu není nutná úprava dávkování darunaviru/ritonaviru. Přípravek

PREZISTA/ritonavir lze užívat v těhotenství pouze v případě, že přínos léčby převýší možné riziko

(viz body 4.4, 4.6 a 5.2).

Léčba darunavirem/kobicistatem v dávce 800/150 mg v těhotenství vede k nízké expozici darunaviru

(viz body 4.4 a 5.2). Proto se nemá léčba přípravkem PREZISTA/kobicistatem během těhotenství

zahajovat a ženy, které během léčby přípravkem PREZISTA/kobicistatem otěhotní, se mají převést na

alternativní režim (viz body 4.4 a 4.6). Jako alternativu lze zvážit přípravek PREZISTA/ritonavir.

Způsob podání

Pacienty je nutno poučit, že mají přípravek PREZISTA užívat s kobicistatem nebo s nízkou dávkou

ritonaviru během 30 minut po dojedení. Druh jídla nemá vliv na expozici darunaviru (viz body 4.4, 4.5

a 5.2).

PREZISTA suspenze se podává perorálně. Před každou dávkou je třeba lahvičku důkladně protřepat.

Dodávaná dávkovací pipeta se nemá používat pro jakýkoli jiný léčivý přípravek.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) .

Souběžná léčba s některým z následujících léčivých přípravků vzhledem k očekávanému poklesu

plazmatických koncentrací darunaviru, ritonaviru a kobicistatu a potenciálu pro ztrátu terapeutického

účinku (viz bod 4.4 a 4.5).

Týká se darunaviru potencovaného účinkem buď ritonaviru, nebo kobicistatu:

Současné podávání s kombinovanými přípravky s obsahem lopinaviru/ritonaviru (viz bod 4.5).

Současné podávání se silnými induktory CYP3A např.: rifampicin a s rostlinnými přípravky

obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Současným užíváním je očekáváno

snížení plazmatických koncentrací darunaviru, ritonaviru a kobicistatu, které může vést ke ztrátě

terapeutického účinku a rozvoje rezistence (viz body 4.4. a 4.5).

Týká se darunaviru potencovaného účinkem kobicistatu, pokud není potencován ritonavirem:

Darunavir potencovaný kobicistatem je více citlivý k induktorům CYP3A než darunavir

potencovaný ritonavirem. Souběžné užívání se silnými induktory CYP3A je kontraindikováno,

vzhledem k možnému snížení expozice kobicistatu a darunaviru, která vede ke ztrátě

terapeutického účinku. Silnými induktory CYP3A jsou např. karbamazepin, fenobarbital a

fenytoin (viz body 4.4 a 4.5).

Darunavir potencovaný účinkem buď ritonaviru nebo kobicistatu inhibuje eliminaci léčivých látek,

které jsou silně závislé na metabolismu přes CYP3A, což vede ke zvýšení expozice těchto souběžně

užívaných přípravků. Z tohoto důvodu je souběžné užívání takových léčivých přípravků, u nichž jsou

zvýšené koncentrace v plazmě spojeny se závažnými a/nebo život ohrožujícími příhodami,

kontraindikováno (týká se darunaviru potencovaným buď ritonavirem nebo kobicistatem). K těmto

léčivým látkám patří např.:

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradon, chinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

kolchicin pokud je užívaný u pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce (viz bod 4.5)

námelové alkaloidy (např. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

elbasvir/grazoprevir

cisaprid (látky působící na střevní motilitu)

dapoxetin

domperidon

naloxegol

lurasidon, pimozid, kvetiapin, sertindol (viz bod 4.5)

triazolam, midazolam podávaný perorálně, (upozornění na midazolam podávaný parenterálně

viz bod 4.5)

sildenafil, pokud je užit k léčbě plicní arteriální hypertenze, avanafil

simvastatin a lovastatin (viz bod 4.5)

dabigatran, tikagrelor (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Doporučuje se pravidelné hodnocení virologické odpovědi. V případě nedostečné virologické

odpovědi nebo její ztráty je nutno provést testování rezistence.

Přípravek PREZISTA má být vždy užíván perorálně s kobicistatem nebo s nízkou dávkou ritonaviru

pro zvýšení farmakokinetického účinku a v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky

(viz bod 5.2). Je tudíž vhodné před zahájením léčby přípravkem PREZISTA nahlédnout do Souhrnu

údajů o přípravku kobicistatu nebo ritonaviru.

Zvýšení dávky ritonaviru nad doporučenou dávku v bodu 4.2 již významně neovlivnilo koncentrace

darunaviru. Nedoporučuje se měnit dávkování kobicistatu nebo ritonavitu.

Darunavir se váže především na

-kyselý glykoprotein. Tato proteinová vazba je závislá na

koncentraci, která indikuje saturaci vazby. Proto nelze vyloučit vytěsnění léčivých přípravků vysoce

vázaných na

-kyselý glykoprotein (viz bod 4.5).

Již dříve léčení pacienti – dávkování jednou denně

U již dříve léčených pacientů se přípravek PREZISTA užívaný v kombinaci s kobicistatem nebo

nízkou dávkou ritonaviru jednou denně nesmí podávat v případě, že pacienti vykazují jednu nebo více

než jednu mutaci spojenou s rezistencí k darunaviru (DRV-RAM) nebo při HIV-1 RNA v plazmě

≥ 100 000 kopií/ml nebo počtu CD4+ buněk < 100 buněk x 10

/l (viz bod 4.2). Kombinace

s optimalizovaným základním režimem (OBR) jiným než ≥ 2 NRTI nebyla u této populace

hodnocena. Omezené údaje jsou dostupné pro pacienty s jinými podtypy HIV-1 než B (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Užívání přípravku PREZISTA se nedoporučuje u pediatrické populace mladší než 3 roky nebo

s tělesnou hmotností menší než 15 kg (viz body 4.2 a 5.3).

Těhotenství

Přípravek PREZISTA/ritonavir lze užívat v těhotenství pouze v případě, že přínos léčby převýší

možné riziko. Opatrnosti je zapotřebí u těhotných žen užívajících současně léčivé přípravky, které

mohou podporovat snížení expozice darunavirem (viz bod 4.5 a 5.2).

Bylo prokázáno, že léčba darunavirem/kobicistatem v dávce 800/150 mg jednou denně během

druhého a třetího trimestru vede k nízké expozici darunaviru se snížením hladin C

okolo 90 % (viz

bod 5.2). Hladiny kobicistatu klesají a nemusí poskytovat dostatečnou potenciaci. Podstatné snížení

expozice darunaviru může vést k virologickému selhání a ke zvýšenému riziku přenosu infekce HIV z

matky na dítě. Proto se léčba přípravkem PREZISTA/kobicistatem během tehotenství nemá zahajovat,

a ženy, které během léčby přípravkem PREZISTA/kobicistatem otěhotní, se mají převést na

alternativní režim (viz body 4.2 a 4.6). Jako alternativu lze zvážit přípravek PREZISTA podávaný s

nízkou dávkou ritonaviru.

Starší populace

O užívání přípravku PREZISTA pacienty ve věku 65 let a staršími jsou k dispozici pouze omezené

informace. Starším pacientům, kteří užívají přípravek PREZISTA, má být věnována zvýšená

pozornost vzhledem k vyšší frekvenci snížené funkce jater a probíhajících onemocnění nebo k jiné

léčbě (viz body 4.2 a 5.2).

Závažné kožní reakce

Během klinického vývojového programu darunaviru/ritonaviru (n = 3 063) byly u 0,4 % pacientů

hlášeny těžké kožní reakce, které mohly být provázeny horečkou a/nebo zvýšením aminotransferáz.

Vzácně (< 0,1 %) byly hlášeny DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptom =

poléková kožní vyrážka s eosinofilií a celkovými příznaky) a Stevens-Johnsonův syndrom a během

post-marketingového používání byly hlášeny toxická epidermální nekrolýza a akutní generalizovaná

exantematózní pustulóza. Vyvinou-li se příznaky těžké kožní reakce, je nutno léčbu přípravkem

PREZISTA okamžitě ukončit. Závažné kožní příznaky mohou zahrnovat těžkou vyrážku nebo vyrážku

provázenou horečkou, celkovou malátnost, únavu, bolesti svalů nebo kloubů, puchýře, léze v ústech,

konjunktivitidu, hepatitidu a/nebo eosinofilii, příznaky však nejsou omezeny pouze na vyjmenované.

Vyrážka se vyskytovala častěji u pacientů již dříve léčených kombinací PREZISTA/ritonavir +

raltegravir než u pacientů léčených pouze přípravkem PREZISTA/ritonavir bez raltegraviru nebo

pouze raltegravirem (bez přípravku PREZISTA) (viz bod 4.8).

Darunavir obsahuje sulfonamidovou složku. Přípravek PREZISTA by měl být používán s opatrností

u pacientů se známou alergií na sulfonamidy.

Hepatotoxicita

U kombinace PREZISTA/ritonavir byla hlášena přípravkem vyvolaná hepatitida (např. akutní

hepatitida, cytolytická hepatitida). Během klinického vývojového programu darunaviru/ritonaviru

(n = 3 063) byla hepatitida hlášena u 0,5 % pacientů dostávajících kombinovanou antiretrovirovou

léčbu s přípravkem PREZISTA/ritonavirem. U pacientů s existující dysfunkcí jater, včetně chronické

aktivní hepatitidy B nebo C, je zvýšené riziko abnormalit jaterních funkcí včetně závažných a

potenciálně fatálních nežádoucích účinků na játrech. V případě současné antivirové léčby hepatitidy B

nebo C se informujte v příslušných souhrnech údajů o přípravku těchto léčivých přípravků.

Před zahájením léčby přípravkem PREZISTA užívaným v kombinaci s kobicistatem nebo nízkou

dávkou ritonaviru je nutné provést náležitá laboratorní vyšetření a pacienty je během léčby nutno

sledovat. U pacientů s chronickou hepatitidou, cirhózou nebo u pacientů, kteří měli před léčbou

zvýšenou hladinu aminotransferáz, je nutno zvážit častější sledování AST/ALT zejména během

několika počátečních měsíců léčby přípravkem PREZISTA v kombinaci s kobicistatem nebo nízkou

dávkou ritonaviru.

Objeví-li se u pacientů užívajících kombinaci přípravku PREZISTA s kobicistatem nebo s nízkou

dávkou ritonaviru zhoršení jaterních funkcí (včetně klinicky významného zvýšení jaterních enzymů

a/nebo příznaky jako únava, anorexie, nauzea, žloutenka, tmavá moč, citlivost jater, hepatomegalie), je

nutno okamžitě zvážit přerušení nebo ukončení léčby.

Pacienti se souběžnými onemocněními

Porucha funkce jater

Bezpečnost a účinnost přípravku PREZISTA nebyly stanoveny u pacientů se závažnými probíhajícími

jaterními poruchami, a přípravek PREZISTA je proto kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou

jater. Vzhledem ke zvýšeným hladinám volného darunaviru v plazmě má být přípravek PREZISTA

používán s opatrností u pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3

a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s ledvinovým onemocněním se nevyžaduje žádné zvláštní opatření nebo úprava dávky

darunaviru/ritonaviru. Vzhledem k vysoké vazebnosti darunaviru a ritonaviru na plazmatické proteiny

je nepravděpodobné, že budou významně eliminovány hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

U těchto pacientů proto nejsou nutná žádná zvláštní opatření nebo úpravy dávky (viz body 4.2 a 5.2).

Kobicistat nebyl studován u pacientů léčených dialýzou, proto nejsou žádná doporučení pro užívání

darunaviru/kobicistatu u těchto pacientů (viz bod 4.2).

Kobicistat snižuje clearanci kreatininu v důsledku inhibice tubulární sekrece kreatininu. To je třeba

vzít v úvahu, pokud je podáván darunavir s kobicistatem pacientům, u nichž je clearance kreatininu

používána k úpravě dávky souběžně podávaných léčivých přípravků (viz bod 4.2 a Souhrn údajů o

přípravku kobicistatu).

V současné době neexistují dostatečné údaje k určení, zda společné podávání tenofovir-disoproxilu a

kobicistatu je spojeno s vyšším rizikem renálních nežádoucích účinků ve srovnání s režimy, které

zahrnují tenofovir-disoproxil bez kobicistatu.

Pacienti s hemofilií

Byly hlášeny případy zvýšeného krvácení, včetně spontánních kožních hematomů a krvácení

do kloubů u pacientů s hemofilií A a B, kteří byli léčeni PI. Některým pacientům byl navíc podáván

faktor VIII. Léčba PI pokračovala nebo byla obnovena u více než poloviny hlášených případů, pokud

došlo k jejímu ukončení. Třebaže mechanismus účinku nebyl objasněn, uvažovalo se o kauzální

souvislosti. Pacienti s hemofilií mají být upozorněni na možnost zvýšené krvácivosti.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Osteonekróza

Ačkoliv je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující užívání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, závažnou imunosupresi, vysoký BMI), byly případy osteonekrózy hlášeny zvláště u pacientů

s pokročilým HIV onemocněním a/nebo u pacientů s dlouhodobou expozicí kombinované

antiretrovirové terapii (CART). Pacientům má být doporučeno vyhledat lékaře, jestliže pociťují bolest

kloubů, ztuhlost kloubů nebo obtíže při pohybu.

Imunorestituční zánětlivý syndrom

U HIV infikovaných pacientů se závažnou imunodeficiencí se v době zahájení kombinované

antiretrovirové léčby (CART) může dostavit zánětlivá reakce k dosud asymptomatickým nebo

reziduálním oportunním patogenům a může způsobit závažné klinické stavy nebo zhoršení příznaků.

Obvykle byly takovéto reakce pozorovány v prvních týdnech nebo měsících po zahájení CART.

Relevantními příklady jsou retinitida vyvolaná cytomegalovirem, generalizované a/nebo fokální

mykobakteriální infekce a pneumonie vyvolaná Pneumocystis jirovecii (dříve známa jako

Pneumocystis carinii). Jakékoli zánětlivé projevy by měly být vyšetřeny a v případě nutnosti má být

zahájena léčba. V klinických studiích s přípravkem PREZISTA v kombinaci s nízkou dávkou

ritonaviru byla dále pozorována reaktivace herpes simplex a herpes zoster.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba

a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se

mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.8).

Interakce s léčivými přípravky

S darunavirem bylo provedeno několik interakčních studií, a to při nižších, než doporučených

dávkách. Vliv na současně podávané léčivé přípravky proto může být podhodnocen a může tedy být

indikováno klinické hodnocení bezpečnosti. Ohledně úplných informací o interakcích s jinými

léčivými přípravky viz bod 4.5.

Zvýšení farmakokinetického účinku a současně užívané léky

Darunavir má různé profily interakce v závislosti na tom, zda je účinek léčivé látky potencován

ritonavirem nebo kobicistatem:

Darunavir potencovaný kobicistatem je citlivější na indukci CYP3A: současné užívání

darunaviru/kobicistatu spolu se silnými induktory CYP3A je proto kontraindikováno (viz bod

4.3) a současné užívání se slabými až středně silnými induktory CYP3A se nedoporučuje (viz

bod 4.5). Současné užívání darunaviru/ritonaviru a darunaviru/kobicistatu

s lopinavirem/ritonavirem, rifampicinem a rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku

tečkovanou (Hypericum perforatum), je kontraindikováno (viz bod 4.5).

Na rozdíl od ritonaviru nemá kobicistat žádné indukující účinky na enzymy nebo transportní

proteiny (viz bod 4.5). V případě převodu z ritonaviru na kobicistat ke zlepšení farmakokinetiky

je v prvních dvou týdnech léčby darunavirem/kobicistatem vyžadována opatrnost, zejména v

případě, že byla titrována nebo upravována dávka jakýchkoli současně užívaných léčivých

přípravků při použití ritonavitu ke zlepšení farmakokinetiky. V těchto případech může být

potřeba snížit dávky současně užívaných přípravků.

Podání efavirenzu v kombinaci s potencovaným přípravkem PREZISTA může vést k nižším než

optimálním C

. Je-li nutno podat efavirenz společně s kombinací PREZISTA, musí se použít režim

PREZISTA/ritonavir 600/100 mg dvakrát denně. Viz Souhrn údajů o přípravku pro tablety 75 mg,

150 mg a 600 mg (bod 4.5).

U pacientů léčených kolchicinem a silnými inhibitory CYP3A a P-glykoproteinu (P-gp) byly hlášeny

život ohrožující a smrtelné lékové interakce (viz body 4.3 a 4.5).

PREZISTA perorální suspenze obsahuje sodnou sůl methylparabenu (E219), která může způsobit

alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

PREZISTA perorální suspenze obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom ml, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Profil interakcí darunaviru se může lišit v závislosti na tom, zda se ritonavir nebo kobicistat používají

pro zlepšení farmakokinetiky. Doporučení uvedená při současném užívání darunaviru s dalšími

léčivými přípravky se může lišit v závislosti na tom, zda je darunavir potencován ritonavirem nebo

kobicistatem (viz body 4.3 a 4.4) a je také potřeba opatrnosti při zahájení léčby v případě převodu z

ritonaviru na kobicistat pro zlepšení farmakokinetiky (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, které ovlivňují expozici darunaviru (ritonavir pro zlepšení farmakokinetiky)

Darunavir a ritonavir jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A. U léčivých přípravků, které

indukují působení CYP3A lze očekávat zvýšení clearance darunaviru a ritonaviru, což vede ke snížení

plazmatických koncentrací těchto látek a v důsledku toho dochází u darunaviru ke ztrátě

terapeutického účinku a možného vývoje rezistence (viz body 4.3 a 4.4). Induktory CYP3A, které jsou

kontraindikovány jsou např. rifampicin, třezalka tečkovaná a lopinavir.

Současné užívání darunaviru a ritonaviru s jinými léčivými přípravky, které inhibují CYP3A může

snižovat clearance darunaviru a ritonaviru, což může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací

darunaviru a ritonaviru. Současné podávání se silnými inhibitory CYP3A4 se nedoporučuje a je třeba

zvýšené opatrnosti.Tyto interakce jsou popsány v tabulce interakcí níže (např. indinavir, azolová

antimykotika, jako klotrimazol).

Léčivé přípravky ovlivňující expozici darunaviru (kobicistat pro zlepšení farmakokinetiky)

Darunavir a kobicistat jsou metabolizovány CYP3A a současné užívání s induktory CYP3A může vést

k poklesu plazmatické expozice darunaviru. Darunavir potencovaný kobicistatem je citlivější na

indukci CYP3A než ritonavir potencovaný darunavirem: současné užívání darunaviru/kobicistatu s

léčivými přípravky, které jsou silnými induktory CYP3A (např. třezalka tečkovaná, rifampicin,

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin) je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání

darunaviru/kobicistatu se slabými až středně silnými induktory CYP3A (např. efavirenz, etravirin,

nevirapin, flutikason a bosentan) se nedoporučuje (viz tabulka interakcí níže).

Na současné užívání se silnými inhibitory CYPA3A4 se vztahují stejná doporučení nezávisle na tom,

zda je darunavir potencovaný ritonovairem nebo kobicistatem (viz odstavec výše).

Léčivé přípravky, které mohou být ovlivněny darunavirem potencovaným ritonavirem

Darunavir a ritonavir jsou inhibitory izoenzymu CYP3A, CYP2D6 a P-gp. Současné užívání

darunaviru/ ritonaviru s léčivými přípravky metabolizovanými převážně CYP3A a/nebo CYP2D6

nebo transportovanými P-gp může mít za následek zvýšenou systémovou expozici těchto přípravků,

což by mohlo zvýšit nebo prodloužit jejich léčebný účinek a nežádoucí účinky.

Současné podávání potencovaného darunaviru s léčivy, jejichž aktivní metabolit(y) se vytváří

(vytvářejí) prostřednictvím CYP3A, může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím tohoto

aktivního metabolitu (těchto aktivních metabolitů), což může potenciálně vést ke ztrátě jejich

terapeutického účinku (viz tabulka interakcí uvedená níže).

Darunavir současně užívaný s nízkou dávkou ritonaviru nesmí být kombinován s léčivy, jejichž

vylučování je vysoce závislé na CYP3A a u kterých je zvýšení plazmatických koncentrací

doprovázeno výskytem závažných nežádoucích a život ohrožujících příhod (nízký terapeutický index)

(viz bod 4.3).

Celkové zvýšení farmakokinetického účinku vyvolané ritonavirem vedlo přibližně ke 14násobnému

zvýšení systémové expozice darunaviru po jednorázové perorální dávce 600 mg darunaviru

v kombinaci s ritonavirem 100 mg dvakrát denně. Z tohoto důvodu musí být darunavir užíván pouze

v kombinaci s přípravkem, který je farmakokinetickým zesilovačem darunaviru (viz bod 4.4 a 5.2).

Klinická studie, ve které byla použita směs léčivých přípravků metabolizovaných cytochromy

CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, prokázala zvýšení aktivity CYP2C9 a CYP2C19 a inhibici aktivity

CYP2D6 v přítomnosti darunaviru/ritonaviru, což lze přičíst přítomnosti nízkých dávek ritonaviru

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/413582/2020

EMEA/H/C/000707

Prezista (darunavirum)

Přehled pro přípravek Prezista a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Prezista a k čemu se používá?

Přípravek Prezista se používá současně s nízkou dávkou ritonaviru a dalšími léčivy proti HIV k léčbě

pacientů od 3 let věku (s tělesnou hmotností nejméně 15 kg) nakažených virem lidské imunodeficience

typu 1 (HIV-1), což je virus způsobující syndrom získané imunodeficience (AIDS).

U dospělých a dospívajících (ve věku od 12 let nebo s tělesnou hmotností nejméně 40 kg) se přípravek

Prezista používá k léčbě infekce HIV-1 současně s jiným léčivem, kobicistatem, a to v kombinaci

s dalšími léčivy proti HIV.

Přípravek Prezista obsahuje léčivou látku darunavir.

Jak se přípravek Prezista používá?

Výdej přípravku Prezista je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena pouze

zdravotnickým pracovníkem se zkušenostmi s léčbou infekce HIV.

Přípravek Prezista se užívá ústy, a to spolu s jídlem nebo brzy po něm. K dispozici je ve formě tablet

nebo ve formě tekutiny (perorální suspenze) pro pacienty, kteří nejsou schopni polykat tablety. Tento

léčivý přípravek se vždy užívá s kobicistatem (u dospělých či dospívajících) nebo s nízkou dávkou

ritonaviru (u dospělých a dětí) a dalšími léčivy proti HIV. Pokud se užívá s kobicistatem, užívá se

jednou denně, pokud se užívá s ritonavirem, užívá se jednou nebo dvakrát denně.

Dávka přípravku Prezista závisí na předchozí léčbě HIV, na tom, zda je virus vůči tomuto léčivu

rezistentní, a na věku, tělesné hmotnosti a celkovém zdravotnímu stavu pacienta. Více informací o

používání přípravku Prezista naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či

lékárníka.

Jak přípravek Prezista působí?

Léčivá látka v přípravku Prezista, darunavir, je inhibitor proteázy. Blokuje enzym nazývaný proteáza,

který se podílí na množení viru HIV. Jestliže je tento enzym blokován, virus se nemůže normálně

množit, čímž se jeho množení v těle zpomaluje. Ke zvýšení účinku přípravku Prezista se jako „booster“

používá ritonavir nebo kobicistat. Tato léčiva zvyšující účinek zpomalují odbourávání darunaviru a

Prezista (darunavirum)

EMA/413582/2020

strana 2/3

zvyšují tak hladiny darunaviru v krvi. K dosažení stejného antivirového účinku tak stačí použít nižší

dávku darunaviru.

Přípravek Prezista užívaný v kombinaci s jinými léčivy proti HIV snižuje množství viru HIV-1 v krvi a

udržuje jej na nízké hladině. Přípravek Prezista infekci HIV neléčí, ale oddaluje poškození imunitního

systému a vznik infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Jaké přínosy přípravku Prezista byly prokázány v průběhu studií?

V šesti hlavních studií u dospělých bylo prokázáno, že přípravek Prezista je při udržení infekce HIV

pod kontrolou účinný. Ve všech těchto studiích pacienti souběžně užívali i jiná léčiva proti HIV.

Hlavními měřítky účinnosti byly změny hladin HIV v krvi (virová zátěž).

Jedna studie srovnávala přípravek Prezista užívaný spolu s ritonavirem jako boosterem

s lopinavirem (jiným inhibitorem proteázy) u 691 pacientů, kteří dosud nepodstoupili léčbu infekce

HIV. Po 48 týdnech vykazovalo virovou zátěž pod 50 kopií/ml 84 % (287 z 343) pacientů

užívajících přípravek Prezista s ritonavirem jako boosterem ve srovnání se 78 % (271 z 346)

pacientů, kteří užívali lopinavir s ritonavirem jako boosterem.

Tři studie zahrnovaly již dříve léčené dospělé, kterým byl přípravek Prezista podáván v dávce

600 mg dvakrát denně. Jedna studie přípravek Prezista užívaný s ritonavirem jako boosterem

porovnávala s lopinavirem užívaným s ritonavirem jako boosterem u 604 pacientů, kteří již dříve

užívali některá z léčiv proti HIV. Po 48 týdnech vykazovalo virovou zátěž pod 400 kopií/ml 77 %

pacientů (211 z 274) užívajících přípravek Prezista spolu s ritonavirem jako boosterem ve srovnání

s 68 % pacientů (189 z 280), kteří užívali lopinavir spolu s ritonavirem jako boosterem. Dvě další

studie srovnávaly přípravek Prezista užívaný spolu s ritonavirem jako boosterem s jinými inhibitory

proteázy zvolenými na základě pacientovy předchozí léčby a jeho předpokládané reakce na léčbu, a

to u celkem 628 pacientů, kteří již dříve užívali řadu různých léčiv proti HIV. Po 24 týdnech

vykazovalo nejméně 90% snížení virové zátěže 70 % pacientů (92 ze 131) užívajících schválenou

dávku přípravku Prezista spolu s ritonavirem jako boosterem ve srovnání s 21 % pacientů (26 ze

124), kteří užívali srovnávací inhibitory proteázy.

V páté studii, do které bylo zařazeno 590 již dříve léčených dospělých, bylo zjištěno, že přípravek

Prezista užívaný v dávce 800 mg jednou denně byl stejně účinný jako přípravek Prezista užívaný

v dávce 600 mg dvakrát denně: po 48 týdnech vykazovalo virovou zátěž pod 50 kopií/ml 72 %

pacientů (212 z 294) užívajících přípravek Prezista v dávce 800 mg jednou denně ve srovnání se

71 % pacientů (210 z 296) užívajících přípravek Prezista v dávce 600 mg dvakrát denně.

Přípravek Prezista užívaný v kombinaci s kobicistatem jako boosterem byl zkoumán ve studii, do

které bylo zařazeno 313 dospělých pacientů, přičemž všem těmto pacientům byl navíc k dvěma

dalším léčivům proti HIV podáván jednou denně přípravek Prezista v dávce 800 mg a kobicistat

v dávce 150 mg. Studie zahrnovala jak dříve léčené pacienty, tak pacienty, kterým léčiva proti HIV

dosud podávána nebyla. Přibližně 81 % pacientů (253 z 313) vykazovalo po 48 týdnech virovou

zátěž pod 50 kopií/ml.

Přípravek Prezista užívaný spolu s ritonavirem jako boosterem byl rovněž zkoumán u 101 dříve

léčených dětí ve věku od 3 do 18 let a u 12 dříve neléčených dětí ve věku od 12 do 18 let s tělesnou

hmotností nejméně 40 kg.

Přípravek Prezista byl při udržování infekce HIV u dříve léčených dětí pod kontrolou účinný: u 74 %

dětí ve věku od 6 let (59 z 80) došlo po 24 týdnech léčby k nejméně 90% snížení virové zátěže.

Virovou zátěž pod 50 kopií/ml vykázalo po 48 týdnech léčby 81 % dětí ve věku od 3 do 6 let (17

z 21).

Prezista (darunavirum)

EMA/413582/2020

strana 3/3

Ve studii zaměřené na dříve neléčené děti vykazovalo po 48 týdnech léčby 83 % dětí (10 z 12)

virovou zátěž pod 50 kopií/ml.

Bylo zjištěno, že hladiny přípravku Prezista s kobicistatem jako boosterem v krvi jsou podobné u

dospělých i dospívajících, a proto se očekává, že jeho účinnost bude podobná. V probíhající studii, do

které byly zařazeny dříve léčené děti a dospívající, vykazovalo po 48 týdnech léčby 6 pacientů ve věku

od 12 do 16 let s tělesnou hmotností nejméně 40 kg, kterým byl podáván kobicistat a přípravek

Prezista, virovou zátěž pod 50 kopií/ml.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Prezista?

U dospělých jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Prezista (které mohou postihnout více

než 1 osobu z 10) průjem, nauzea (pocit na zvracení), bolest hlavy a vyrážka. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Prezista je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Prezista nesmějí užívat pacienti, kteří trpí závažnou poruchou funkce jater nebo kteří užívají

léčiva, jež mohou snižovat jeho účinek nebo vyvolat závažné nežádoucí účinky, pokud jsou podávána

spolu s kombinacemi přípravku Prezista. Úplný seznam těchto léčiv je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Prezista registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Prezista převyšují jeho rizika, a

může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Prezista?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Prezista, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i

pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Prezista průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Prezista jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Prezista

Přípravku Prezista bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 12. února 2007.

Další informace o přípravku Prezista jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/prezista

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 08-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace