Preventic 9 g

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amitraz
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QP53AD
INN (Mezinárodní Name):
Amitraz (Amitrazum)
Dávkování:
9g
Léková forma:
Medikovaný obojek
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Amidines
Přehled produktů:
9938297 - 1 x 1 obojek - sáček - -
Registrační číslo:
99/049/09-C
Datum autorizace:
2009-05-29

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Preventic 9 g obojek pro psy

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 obojek obsahuje

Léčivá látka:

Amitrazum

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Obojek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Eliminace ektoprazitů u psů: klíšťata (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) (účinek po

dobu 4 měsíců).

Léčba demodikózy (účinek po dobu 1 měsíce).

4.3

Kontraindikace

Použití možné od 8 týdnů věku.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepoužívat u koček.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pro vnější použití.

Zamezte, aby zvířata obojek žvýkala.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pokud dojde ke kontaktu s kůží, opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím vody.

Nedovolte dětem, aby si s obojkem hrály nebo ho žvýkaly.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace a snášky

Použití není doporučováno během březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s jiným pesticidem.

4.9

Podávané množství a způsob podání

1 obojek na zvíře.

Upevněte obojek kolem krku psa. Přebytečnou část obojku odstřihněte.

Obojek účinkuje 4 měsíce a musí být připevněn permanentně.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Není.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika k vnějšímu použití včetně insekticidů

ATC vet kód: QP53AD01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Amitraz patří k triazpentadienům, skupině biologicky aktivních látek s vysokým insekticidním

účinkem. Amitraz je vysoce účinný proti dospělcům a larvám klíšťat.

Preparát rychle prostupuje do larev a je metabolizován na 5 sloučenin, 2 z nich se tvoří ve velkém

množství. Navíc, metabolity I a II jsou velice toxické pro larvy. Podle autorů, amitraz působí jako

nekonstantní inhibitor oxidázy a tento účinek, zdá se, je důvodem prvotního poškození v letálním

efektu. Amitraz vykazuje také efekt ovocidní a ovlivňuje kladení vajíček. Mimoto amitraz vykazuje

subletální aktivitu na krmení, pohyb a kladení vajíček u klíšťat.

5.2

Farmakokinetické údaje

Amitraz se distribuuje po celém těle zvířete.

Aplikovaný amitraz je rychle metabolizován a eliminován primárně močí. Závěrečná fáze eliminace

močí probíhá ve formě kyseliny 4-amino-3-methylbenzoové. Rezidua v tkáních jsou nízká, kromě

jater.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dioktyl-adipát

Epoxidovaný sójový olej

Stearan vápenatý

Uhličitan vápenatá

Oxy-bis(benzensulfohydrazid)

Hnědý oxid železitý (E172)

Mátový olej

Eukalyptový olej

Denatonium-benzoát

Polyvinylchlorid

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Neprůhledný bílý, vícevrstvý sáček (bílý pevný papír/polyetylén/hliník) s jedním obojkem je uzavřen

zatavením a vložen do papírové krabičky.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac S.A.

ère

avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

+ 33 (0)4 92 08 73 04

+ 33 (0)4 92 08 73 48

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/049/09-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.5.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace