Prednisolon Veyx

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Prednisolon Veyx 10 mg/ ml
 • Dávkování:
 • 10mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Prednisolon Veyx 10 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Glukokortikoidy
 • Přehled produktů:
 • 9939711 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/052/04-C
 • Datum autorizace:
 • 14-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Prednisolon Veyx 10 mg/ml injekční suspenze pro koně, skot a psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, SRN.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prednisolon Veyx 10 mg/ml injekční suspenze pro koně, skot a psy

Prednisolonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé suspenze obsahuje:

Léčivá látka:

Prednisolonum

10,0 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

20,0 mg

4.

INDIKACE

Intramuskulární a subkutánní aplikace při léčbě acetonémie, tetanie a poporodní parézy

skotu, revmatických onemocnění, dermatitid, alergií, popálenin, pruritu, traumatických šoků

u koní, skotu a psů.

Lokálně (intraartikulárně) při arthritidě, spondylitidě, bursitidě, tendovaginitidě.

Jako doprovodná léčba při otitis externa.

Při

infekčních

onemocněních

používá

vždy

spolu

s terapií

antibiotiky

nebo

chemoterapeutiky.

5.

KONTRAINDIKACE

Osteoporóza, diabetes mellitus, virové infekce a bakteriální záněty očí. Nepouživat u koní,

jejíchž maso je určeno pro lidský konzum.

Nepodávat během posledního trimestru březosti.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Retence sodíku, exkrece draslíku a kalcia, edémy, průjmy, atrofie kůže, aktivace

latentních infekcí.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Uvedené dávky jsou i maximálními denními dávkami.

Kůň, skot:

10-20 ml i.m. nebo s.c.;

3-6 ml intraartikulárně.

Tele

3- 6 ml i.m. nebo c.s.;

1-3 ml intraartikulárně.

Psi:

1 ml/10 kg ž. hm. i.m. nebo s.c.;

0,5-1 ml intraartikulárně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Uvedené dávky jsou i maximálními denními dávkami.

Nepoužívat u koní, jejíchž maso je určeno pro lidský konzum.

Před použitím protřepat!

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu 10 dní

Mléko skotu 24 hodin.

Nepoužívat u koní, jejíchž maso je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání

přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím

vody.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce:

Současné podání phenytoinu, rifampicinu nebo barbiturátů indukuje v

játrech produkci enzymů metabolizujících kortikoidy a následkem toho dojde u

kortikoidů ke zkrácení jejich poločasu eliminace.

POUZE PRO ZVÍŘATA

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

Velikosti balení: 100 ml