PREDNI-POS 5MG/ML Oční kapky, suspenze

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PREDNISOLON-ACETÁT (PREDNISOLONI ACETAS)
Dostupné s:
URSAPHARM spol. s r.o., Praha
ATC kód:
S01BA04
INN (Mezinárodní Name):
PREDNISOLONE ACETATE (PREDNISOLONI ACETAS)
Dávkování:
5MG/ML
Léková forma:
Oční kapky, suspenze
Podání:
Oční podání
Jednotky v balení:
1X5ML; 5ML, Uzávěr s kapátkem
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PREDNISOLON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
64/ 071/97-C
Datum autorizace:
2010-06-30

sp.zn. sukls193081/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Predni-POS 5 mg/ml oční kapky, suspenze

Prednisoloni acetas

P

řečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tét

o

příbalové informaci:

Co je přípravek Predni-POS a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Predni-POS používat

Jak se přípravek Predni-POS používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Predni-POS uchovávat

Obsah balení a další informace

1. C

o je přípravek

Predni-POS a k

čemu se používá

Přípravek Predni-POS je glukokortikoid k nakapání do oka.

Predni-POS se používá k léčbě neinfekčních zánětlivých pochodů v oblasti oka, např. při zánětu

rohovky, zánětu duhovky a řasnatého tělíska a zánětu živnatky i při neinfekčních postoperačních

zánětlivých procesech.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete příp

ravek Predni-

POS používat

Nepoužívejte

přípravek

Predni

-POS

jestliže

jste

přecitlivělý(á)

léčivou

látku

nebo

kteroukoli další složku přípravku Predni-POS, či také vůči jiným glukokortikoidům.

Přípravek Predni-POS se nesmí používat při akutním onemocnění rohovky vyvolané virem herpes

simplex, při virových infekcích oka, při bakteriálních a/nebo plísňových infekcích oka neléčených

současně i

antibiotiky,

při zraněních

a vředu

na rohovce, při

glaukomu (zeleném zákalu) s

otevřeným anebo zavřeným úhlem, při tuberkulóze oka, při mykotických onemocněních oka, při

snížení imunity, a u skupiny pacientů, označované jako „respondenti na kortikoidy.“

U pacientů, kteří prodělali léčbu infekce herpes simplex, musí léčení přípravkem Predni-POS

probíhat pod přísným lékařským dohledem.

Dlouhodobé topické podávání glukokortikoidů do spojivkového vaku může vyvolat nevratný proces

zkalení zadního pouzdra čočky.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Predni-POS se poraďte se svým lékařem.

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku věku. U dětí mladších než 1 rok musí

být pro podání přípravku zvlášť závažné důvody.

Další léčivé přípravky a Predni

-POS

Informujte svého lékaře, o všech lécích, které používáte, nebo jste v nedávné době používal(a) nebo

které možná budete používat.

Nesmí se současně očkovat vakcinou (provádět aktivní imunizaci), protože prednisolon snižuje

tvorbu protilátek. Prednisolon také může zvýšit např. účinnost srdečních glykosidů (např. digoxinu),

hydantoinátů, protizánětlivých látek.

Současné podávání přípravku Predni-POS s jinými přípravky, které ovlivňují nervový systém, jako

např. atropin může vést ke zvýšení nitroočního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Při eventuálním použití přípravku v období těhotenství je třeba velmi pečlivě zvážit vztah mezi

mírou očekávaného prospěchu a možného rizika a léčení musí probíhat pod přísným lékařským

dohledem.

Protože je u systémově podávaných glukokortikoidů známo, že přestupují do mateřského mléka a

mohou mít brzdicí efekt na růst kojenců, měla by matka v průběhu léčby přípravkem Predni-POS

kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků

a obslu

ha strojů

Po dobu 20 minut po vkápnutí do oka může přetrvávat mírně rozmazané vidění.

Během této doby neřiďte auto ani neobsluhujte stroje.

Predni-POS obsahuje konzervační prostředek benzalkonium-chlorid.

V průběhu léčby přípravkem Predni-POS nemají být nošeny měkké kontaktní čočky, které nesmějí

přijít

styku

konzervačním

prostředkem

léku

benzalkonium-chloridem.

Kontakt

benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování

z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky. Benzalkonium-chlorid může způsobit dráždění očí.

Pokud pacient navzdory svému onemocnění nosí tvrdé kontaktní čočky, musí je před aplikací

přípravku vyjmout a smí je nasadit nejdříve za 15 minut po aplikaci kapek.

3. J

ak se přípravek Predni

-

POS používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je pokud lékař neurčí jinak:

Do dolního spojivkového vaku postiženého oka se nanáší 1krát až 4krát denně po jedné kapce

přípravku. V průběhu prvních dvou dní terapie je možné aplikovat po jedné kapce roztoku každou

hodinu. Terapie se obvykle neprodlužuje na dobu delší než 2 týdny. Přesná doba léčení záleží na

charakteru onemocnění a na reakci pacienta.

Léčivá

látka

prednisoloni

acetas

v přípravku

jemně

rozptýlena.

Díky

gelovité

konzistenci

suspenze

může

být

léčivá

látka

přesně

dávkována.

Přípravek

Predni-POS

před

použitím

neprotřepávejte

, protože protřepání může snížit přesnost dávkování.

Pacient odšroubuje ochranný uzávěr, mírně zakloní hlavu, odtáhne dolní víčko, obrátí lahvičku

dnem vzhůru a stlačením plastické lahvičky vkápne na vnitřní stranu dolního víčka jednu kapku

přípravku. Při tom se nemá dotknout oka ani víčka. Oko velmi pomalu zavře. - Ihned po použití

lahvičku opět dobře uzavřete.

Jestliže jste použil

(a)

více přípravku

Predni-POS

než jste měl

(a),

nejsou žádná zvláštní opatření potřebná. Projevy intoxikace z použití většího množství tohoto

přípravku v oku nejsou známé ani očekávané.

Při náhodném požití přípravku dítětem použijte ke zředění vodu nebo čaj na zapití. Žádná další

opatření nejsou potřebná, ale v případě malých dětí se zeptejte svého lékaře na radu.

Jestliže jste zapomněl

(a)

použít přípravek Predni

-POS

stanovenou

dobu,

nezdvojujte

následující

dávku,

pokračujte

v používání

přípravku

stanoveném čase.

Jestliže jste přestal

(a)

používat přípravek Predni

-POS

na základě vlastního rozhodnutí a máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Stejně tak se poraďte i v případě, když budete

mít dojem, že účinek přípravku je příliš silný nebo naopak příliš slabý.

4. M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Predni-POS nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout

každého.

přípravku

Predni

frekvence

výskytu

nežádoucích

účinků

z dostupných údajů (spontánní hlášení) nelze určit.

Poruchy oka:

Po použití přípravku může dojít k pálení a píchání v oku, k projevům lehkého podráždění oka jako

je s

neznámou frekvencí se vyskytující

rozmazané vidění, pocit cizího tělesa v oku, svědění anebo

alergická reakce.

Dlouhodobé

používání

přípravku

Predni-POS

může

vyvolat

zvýšení

nitroočního

tlaku,

jehož

hodnoty se po vysazení přípravku opět upraví. Při léčbě se doporučuje pravidelné sledování

nitroočního tlaku.

Stejně tak je nutná i kontrola stavu rohovky – používání glukokortikoidů může vést k jejímu

ztenčení až protržení. Ve vzácných případech došlo při dlouhodobém používání k zakalení rohovky.

Na základě snížení imunity může při léčbě neinfekčních zánětů docházet k vyvolání sekundární

infekce. Při použití kortikoidů bez současné odpovídající léčby antibiotiky může dojít k maskování

nebo zhoršení očních infekčních onemocnění. Průběh akutní hnisavé oční infekce může být po

nasazení přípravku Predni-POS skryt nebo zhoršen.

Oční kapky zejména s vyšší koncentrací a při dlouhodobé léčbě zpomalují hojení ran. Jejich

používání může způsobit vznik akutního zánětu živnatky nebo duhovky. Při lokálním používání

kortisonů

byly

hlášeny

případy

zánětu

rohovky,

zánětu

spojivek,

rozšíření

zornice,

ztráty

akomodace a poklesu horního víčka.

Při dlouhodobém používání kortikosteroidů se mohou často vyskytnout infekce rohovky, vyvolané

choroboplodnými houbami. Při podezření na tuto možnost je nutné provést kontrolní vyšetření a

pokud do dvou dnů nedojde ke zlepšení příznaků, mělo by být zváženo další pokračování léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny

této

příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK PR

EDNI-

POS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce i na lahvičce za

textem „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek, pokud je před prvním otevřením porušen uzávěr lahvičky garantující

neporušenost obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ IN

FORMACE

Co přípravek Predni

-POS obsahuje

Léčivou látkou je prednisoloni acetas . Jeden ml suspenze obsahuje prednisoloni acetas 5,0 mg(1

ml = cca 25 kapek).

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, sorbitol, kyselina polyakrylová, hydroxid sodný,

trihydrát natrium-acetátu, voda na injekci.

Jak přípravek Predni

-

POS vypadá a co obsahuje

toto balení

Přípravek Predni-POS je mléčně bílá homogenní suspenze v polyethylenové lahvičce s kapacím

hrotem a plastovým uzávěrem garantujícím neporušenost obalu v krabičce.

Velikost balení: 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

27. 7. 2017

sp.zn. sukls193081/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Predni-POS 5 mg/ml oční kapky, suspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml suspenze obsahuje prednisoloni acetas 5,0 mg (1 ml = cca 25 kapek).

Pomocná látka se známým účinkem: benzalkonium-chlorid.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, suspenze.

Popis přípravku: mléčně bílá homogenní suspenze.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Predni-POS se používá k terapii neinfekčních zánětlivých onemocnění v oblasti oka,

např. iritidy, iridocyklitidy a uveitidy i při neinfekčních postoperačních zánětlivých stavech.

4.2 Dávkování a způsob podání

Do dolního spojivkového vaku postiženého oka se aplikuje 1krát až 4krát denně po jedné kapce

přípravku. V průběhu prvních dvou dní terapie je možné aplikovat po jedné kapce roztoku každou

hodinu. Terapie se obvykle neprodlužuje na dobu delší než 2 týdny. Přesná doba léčení záleží na

charakteru onemocnění a na reakci pacienta.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku věku.

Tento přípravek nemá být před použitím protřepáván.

Pacient odšroubuje ochrannou čepičku, mírně zakloní hlavu, odtáhne dolní víčko, obrátí lahvičku

dnem vzhůru a stlačením plastické lahvičky vkápne na vnitřní stranu dolního víčka jednu kapku

přípravku. Při tom se nemá dotknout oka ani víčka. Oko velmi pomalu zavře. Ihned po použití

lahvičku opět dobře uzavře.

4.3 Kontraindikace

Predni-POS je kontraindikován při akutní infekci herpes simplex (dendritické keratitidě), při

virových infekcích oka, při bakteriálních a/nebo plísňových infekcích oka neléčených současně i

antibiotiky, při zraněních a ulceracích rohovky, při glaukomu s otevřeným anebo zavřeným úhlem,

při tuberkulóze oka, při mykotických onemocněních oka, při snížení imunity, při hypersenzitivitě

vůči

kterékoli

složce

přípravku,

také

vůči

jiným

glukokortikoidům

skupiny

pacientů,

označované jako „respondenti na kortikoidy.“

U pacientů, kteří prodělali léčbu infekce herpes simplex, musí léčení přípravkem Predni-POS

probíhat pod přísným lékařským dohledem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha zraku

U systémového i lokálního použití kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. Pokud se u

pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, má být zváženo

odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných příčin, mezi které patří katarakta,

glaukom nebo vzácná onemocnění, např. centrální serózní chorioretinopatie (CSCR), která byla

hlášena po systémovém i lokálním použití kortikosteroidů.

V průběhu léčby přípravkem nemají být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt s benzalkonium-

chloridem může způsobit jejich zabarvení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování z čoček by

mohlo

dojít

k poškození

rohovky.

Benzalkonium-chlorid

může

způsobit

dráždění

očí.

Pokud

pacient navzdory svému onemocnění nosí tvrdé kontaktní čočky, musí je před aplikací přípravku

vyjmout a smí je nasadit nejdříve za 15 minut po aplikaci kapek.

U dětí mladších než 1 rok musí být pro podání přípravku zvlášť závažné důvody.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při místním podávání v očních kapkách je pravděpodobnost sice nízká, může se však vyskytnout

hlavně při polykání přípravku, podávaného dlouhodoběji ve vyšších dávkách.

Nesmí se současně očkovat vakcinou (provádět aktivní imunizaci), protože prednison snižuje tvorbu

protilátek. Prednisolon také může zvýšit např. účinnost srdečních glykosidů (např. digoxinu),

hydantoinátů, protizánětlivých látek.

Současné podávání s anticholinergiky (např. atropin) může vést ke zvýšení nitroočního tlaku.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství:

experimentu

zvířeti

byla

zjištěna

možnost

teratogenních

embryotoxických

účinků

oftalmologických přípravků s obsahem prednisolonu. O účincích přípravku Predni-POS v období

těhotenství u člověka nejsou k dispozici objektivně hodnotitelné informace. Při eventuálním použití

přípravku v období těhotenství třeba velmi pečlivě zvážit vztah mezi mírou očekávaného prospěchu

a možného rizika a léčení musí probíhat pod přísným lékařským dohledem.

Kojení:

Není známo, zda topické podání přípravku vede k dostatečné systémové resorpci prokazatelného

množství

v mateřském

mléce.

systémově

podávaných

glukokortikoidů

známo,

mateřského mléka přestupují a mohou mít brzdicí efekt na růst kojenců. Proto by v průběhu léčby

přípravkem měla matka kojení přerušit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Z hlediska snížení pozornosti při těchto činnostech je možno považovat Predni-POS za přípravek

bezpečný; po dobu 20 minut po vkápnutí do oka však může přetrvávat mírně rozmazané vidění.

Během této doby pacient nemá řídit auto, ani obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle frekvence jejich výskytu. U přípravku Predni-POS

frekvence výskytu nežádoucích účinků z dostupných údajů (spontánních hlášení) nelze určit.

Poruchy oka:

Po použití přípravku může dojít k pálení a píchání v oku, k projevům lehkého podráždění oka jako

je s

neznámou frekvencí se vyskytující

rozmazané vidění (viz také bod 4.4), pocit cizího tělesa v oku,

svědění anebo alergická reakce.

Nežádoucí

účinky

přípravku

Predni-POS

jsou

závislé

dávkování

délce

terapie.

Při

dlouhodobém používáni mohou kortikosteroidy u geneticky predisponovaných pacientů vyvolat

zvýšení nitroočního tlaku, jehož hodnoty se po vysazení přípravku opět upraví. Při terapii se

doporučuje pravidelné sledování nitroočního tlaku.

Stejně tak je nutná i kontrola stavu rohovky – používání glukokortikoidů může vést k jejímu

ztenčení až perforacím. Ve vzácných případech došlo při dlouhodobém používání k zakalení

rohovky.

Na základě snížení imunity může při léčbě neinfekčních zánětů docházet k vyvolání sekundární

infekce. Při použití kortikoidů bez současné adekvátní léčby antibiotiky může dojít k maskování

nebo zhoršení očních infekčních onemocnění. Průběh akutní hnisavé oční infekce může být po

nasazení přípravku Predni-POS maskován nebo zhoršen.

Léčba kortikosteroidy může vést ke zhoršení vyvolání virové infekce v oku (mezi jiným virem

herpes simplex). Používání očních kapek, obsahujících prednisolon má být u pacientů s prodělaným

onemocněním herpes simplex pod pečlivou kontrolou (viz. 4.3 Kontraindikace).

Oční kapky zejména s vyšší koncentrací a při dlouhodobé léčbě zpomalují hojení ran. Jejich

používání může způsobit vznik akutní uveitidy (iritidy). Při lokálním používání kortisonů byly

hlášeny případy keratitidy, konjunktivitidy, ztenčení rohovky, mydriázy, ztráty akomodace a ptózy.

Při dlouhodobém používání kortikosteroidů se mohou často vyskytnout infekce rohovky, vyvolané

choroboplodnými houbami; možnost napadení choroboplodnými houbami musí být zvážena při

každé perzistující ulceraci rohovky. Při podezření na tuto možnost je nutné provést

kontrolní vyšetření, a pokud do dvou dnů nedojde ke zlepšení příznaků, má být zváženo další

pokračování léčby.

Dlouhodobé topické podávání glukokortikodů do spojivkového vaku může vyvolat ireverzibilní

zadní subkapsulární kataraktu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Při topickém podávání přípravku Predni-POS nelze očekávat možnost předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, kortikosteroidy, samotné

ATC kód S01BA04.

Má silný protizánětlivý účinek: Inhibuje syntézu některých proteinů, inhibuje aktivitu fosfolipázy

a tím i syntézu prostaglandinů a inhibuje funkce leukocytů a makrofágů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V pokusech na králicích byla nejvyšší koncentrace v korney za 15 minut po aplikaci jedné kapky

0,125% suspenze prednisolon-acetátu 5,89 µg/g, pokud oko bylo zdravé a 9,94 µg/g při zánětlivém

onemocnění oka. Za 15 minut po aplikaci 1,0% suspenze byla ve zdravém oku koncentrace 15,01

µg/g, v zánětlivě změněném 19,07 µg/g. Maximální koncentrace prednisolon-acetátu (0,6696 µg/g)

v humor aquaeus byla naměřena za 2 hodiny po aplikaci 1% suspenze. Ještě za 22 hodin po aplikaci

zde byla nalezena koncentrace 0,0248 µg/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Prednisolon je klinicky již dlouho používaná látka a nové experimentální údaje nejsou k dispozici;

při daném způsobu aplikace mimoto nelze očekávat hodnotitelné celkové účinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid, sorbitol, kyselina polyakrylová, hydroxid sodný, trihydrát natrium-acetátu,

voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Kromě měkkých kontaktních čoček (viz. bod 4.4) nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 2 roky

Po prvním otevření 4 týdny.

6.4 Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Polyethylenová lahvička s kapacím hrotem a plastovým uzávěrem garantujícím neporušenost obalu,

krabička.

Velikost balení: 5 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSL

O:

64/071/97-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29.1.1997

Datum posledního prodloužení registrace: 18.12.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

27. 7. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace