POSACONAZOLE SANDOZ 100MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
POSAKONAZOL (POSACONAZOLUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
J02AC04
INN (Mezinárodní Name):
POSACONAZOLE (POSACONAZOLE)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Enterosolventní tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
24 III; 24 II; 96 III; 24X1 III; 96X1 III; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
POSAKONAZOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 528/18-C
Datum autorizace:
2021-04-29

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls290731/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Posaconazole Sandoz 100 mg enterosolventní tablety

posaconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Posaconazole Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Posaconazole Sandoz užívat

Jak se Posaconazole Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Posaconazole Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Posaconazole Sandoz a k čemu se používá

Přípravek Posaconazole Sandoz obsahuje léčivou látku posakonazol. Patří do skupiny léků zvaných

antimykotika. Používá se k prevenci a léčbě mnoha různých plísňových infekcí.

Tento léčivý přípravek účinkuje tak, že usmrcuje nebo zastavuje růst některých typů plísní, které mohou

způsobovat infekce.

Posaconazole Sandoz lze použít u dospělých k léčbě následujících typů plísňových infekcí, pokud jiná

antimykotika nezabírala nebo pokud jste je musel(a) přestat užívat:

infekce způsobené plísněmi rodu

Aspergillus

, které se nezlepšily během léčby antimykotickými

přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky

přerušena

infekce způsobené plísněmi rodu

Fusarium

, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B,

nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena

infekce způsobené plísněmi, které způsobují nemoci známé jako chromoblastomykóza a mycetom,

které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba itrakonazolem

přerušena

infekce způsobené plísněmi zvanými

Coccidioides

, které se nezlepšily během léčby jedním nebo

více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud musela

být léčba těmito přípravky přerušena.

Tento léčivý přípravek je také možné používat k prevenci plísňových infekcí u dospělých pacientů, u

nichž je vysoké riziko rozvoje plísňových infekcí, jako jsou:

pacienti, kteří mají oslabený imunitní systém v důsledku chemoterapie akutní myeloidní leukemie

(AML) nebo myelodysplastického syndromu (MDS)

pacienti, kteří užívají vysokodávkovou imunosupresivní léčbu po transplantaci hematopoetických

(krvetvorných) kmenových buněk (HSCT).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Posaconazole Sandoz užívat

Neužívejte Posaconazole Sandoz, pokud:

jste alergický(á) na posakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

užíváte: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, chinidin, jakékoli léky obsahující

námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, nebo statiny, jako je simvastatin,

atorvastatin nebo lovastatin.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posaconazole Sandoz neužívejte. Pokud si nejste

jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Posaconazole Sandoz užívat, na svého lékaře nebo

lékárníka.

Přečtěte si níže bod „Další léčivé přípravky a Posaconazole Sandoz“, kde najdete více informací včetně

informací o dalších lécích, které se mohou s přípravkem Posaconazole Sandoz vzájemně ovlivňovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Posaconazole Sandoz se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou, jestliže:

jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné antimykotikum, jako je ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol nebo vorikonazol

máte nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Může být nutné u Vás během léčby tímto léčivým

přípravkem provádět krevní testy.

se u Vás objeví závažný průjem nebo zvracení, neboť tyto stavy mohou omezit účinnost tohoto

léčivého přípravku

máte abnormální záznam srdečního rytmu (EKG), který ukazuje na problém zvaný dlouhý QTc

interval

máte slabost srdečního svalu nebo srdeční selhání

máte velmi pomalý srdeční tep

trpíte poruchami srdečního rytmu

máte jakékoli potíže s hladinou draslíku, hořčíku nebo vápníku v krvi

užíváte vinkristin, vinblastin nebo jiné vinka alkaloidy (léky používané k léčbě rakoviny).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete

přípravek Posaconazole Sandoz užívat, na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Posaconazole Sandoz vyvine závažný průjem nebo zvracení,

ihned se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, protože to může zabránit správnému

fungování léku. Více informací je uvedeno v bodě 4.

Děti a dospívající

Přípravek Posaconazole Sandoz se nemá používat u dětí (ve věku 17 let a mladších).

Další léčivé přípravky a Posaconazole Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Posaconazole Sandoz neužívejte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

terfenadin (používá se k léčbě alergií)

astemizol (používá se k léčbě alergií)

cisaprid (používá se k léčbě žaludečních obtíží)

pimozid (používá se k léčbě příznaků Touretteova syndromu a duševních nemocí)

halofantrin (používá se k léčbě malárie)

chinidin (používá se k léčbě abnormálního srdečního rytmu).

Posaconazole Sandoz může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velmi závažným

změnám srdečního rytmu:

všechny léky, které obsahují námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, které

se používají k léčbě migrény. Posaconazole Sandoz může zvyšovat množství těchto léčivých

přípravků v krvi, což může vést k velkému zhoršení prokrvení prstů na rukou nebo nohou a vést

k jejich poškození.

statiny, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin, které se používají k léčbě vysokého

cholesterolu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, Posaconazole Sandoz neužívejte. Pokud si nejste jistý(á),

obraťte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky

Přečtěte si výše uvedený seznam léčivých látek, které se během doby, kdy užíváte Posaconazole Sandoz,

nesmí užívat. Kromě těchto léčivých přípravků uvedených výše existují i další léčiva, která s sebou

nesou riziko vzniku obtíží se srdečním rytmem, které se při užívání s přípravkem Posaconazole Sandoz

může zvýšit. Ujistěte se prosím, že jste svému lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte (na lékařský

předpis nebo volně prodejných).

Některé léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků přípravku Posaconazole Sandoz tím, že zvýší

jeho množství v krvi.

Následující léky mohou oslabit účinnost přípravku Posaconazole Sandoz snížením jeho množství v krvi:

rifabutin a rifampicin (užívány k léčbě některých infekcí). Pokud již užíváte rifabutin, bude

potřeba sledovat Váš krevní obraz a výskyt některých z možných nežádoucích účinků rifabutinu.

některé léky užívané k léčbě nebo prevenci záchvatů, jako jsou fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital nebo primidon.

efavirenz a fosamprenavir, které jsou užívány k léčbě infekce HIV.

Posaconazole Sandoz může zvýšit riziko nežádoucích účinků některých jiných léčivých přípravků

zvýšením jejich množství v krvi. Mezi tyto léky patří:

vinkristin, vinblastin a ostatní vinka alkaloidy (užívány k léčbě rakoviny)

all-trans-retinová kyselina (ATRA), nazývaná také tretinoin (užívaná k léčbě některých typů

rakoviny krve)

cyklosporin (užívaný během transplantací nebo po nich)

takrolimus a sirolimus (užívány během transplantací nebo po nich)

rifabutin (užívaný k léčbě některých infekcí)

léčivé přípravky užívané k léčbě HIV zvané inhibitory proteázy (zahrnující lopinavir a atazanavir,

které jsou podávány s ritonavirem)

midazolam, triazolam, alprazolam nebo další benzodiazepiny (užívány jako sedativa (tlumivé

léky) nebo ke snížení napětí svalů)

diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin nebo jiné blokátory vápníkových kanálů (užívané

k léčbě vysokého krevního tlaku)

digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)

glipizid nebo další deriváty sulfonylmočoviny (užívány k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete

Posaconazole Sandoz užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte Posaconazole Sandoz během těhotenství, pokud Vám tak výslovně neřekne Váš lékař.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte během léčby přípravkem Posaconazole Sandoz účinnou

antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem Posaconazole Sandoz otěhotníte, kontaktujte ihned svého

lékaře.

Během léčby přípravkem Posaconazole Sandoz nekojte, protože malá množství mohou přecházet do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání přípravku Posaconazole Sandoz můžete pociťovat závrať, ospalost nebo mít rozmazané

vidění, což může mít vliv na Vaši schopnost řídit nebo používat nástroje či obsluhovat stroje. Pokud

k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje a obraťte se na svého

lékaře.

Přípravek Posaconazole Sandoz obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné enterosolventní tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Posaconazole Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nezaměňujte užívání přípravku Posaconazole Sandoz ve formě tablet a posakonazolu ve formě perorální

suspenze bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem, protože to může mít za následek nedostatečnou

účinnost nebo zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka je 300 mg posakonazolu (tři 100 mg enterosolventní tablety) dvakrát denně první den,

poté 300 mg posakonazolu (tři 100 mg enterosolventní tablety) jednou denně.

Trvání léčby může záviset na typu infekce, kterou máte, a Váš lékař jej může individuálně upravit.

Dávku ani léčebný režim si bez porady s lékařem sám/sama neupravujte.

Jak se přípravek užívá

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.

Tabletu nedrťte, nežvýkejte, nelámejte ani nerozpouštějte.

Tablety lze užívat bez ohledu na jídlo.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Posaconazole Sandoz, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo

jděte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Posaconazole Sandoz

Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji ihned poté, co si vzpomenete.

Pokud však již téměř nastala doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se

k obvyklému schématu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Neprodleně informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte

kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete potřebovat bezodkladnou

lékařskou péči:

pocit na zvracení nebo zvracení, průjem

známky jaterních potíží – zahrnují zežloutnutí kůže nebo bělma očí, neobvykle tmavou moč nebo

světlou stolici, pocit na zvracení bez zjevné příčiny, žaludeční problémy, ztrátu chuti k jídlu nebo

neobvyklou únavu nebo slabost, zvýšení jaterních enzymů prokázané krevními testy

alergická reakce.

Další nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících

nežádoucích účinků:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

změna hladin solí v krvi, prokázaná v krevních testech – příznaky zahrnují pocit zmatenosti nebo

slabosti

abnormální pocity na kůži, jako je necitlivost, brnění, svědění, mravenčení, píchání nebo pálení

bolest hlavy

nízké hladiny draslíku – prokázané krevními testy

nízké hladiny hořčíku – prokázané krevními testy

vysoký krevní tlak

ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku nebo podrážděný žaludek, větry, sucho v ústech, poruchy

vnímání chutí

pálení žáhy (pálivý pocit v hrudníku stoupající do hrdla)

nízké počty neutrofilů, což je typ bílých krvinek (neutropenie) – to může zvýšit pravděpodobnost

vzniku infekcí a prokáže se krevními testy

horečka

pocit slabosti, závratě, únavy nebo ospalosti

vyrážka

svědění

zácpa

nepříjemný pocit v konečníku.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

anemie – příznaky zahrnují bolesti hlavy, pocit únavy nebo závrať, dušnost nebo bledost a nízkou

hladinu hemoglobinu prokázanou krevními testy

nízký počet krevních destiček (trombocytopenie) prokázaný krevními testy – což může vést ke

krvácení

nízký počet leukocytů, což je typ bílých krvinek (leukopenie), prokázaný krevními testy – což

může vést k větší náchylnosti k infekcím

vysoký počet eosinofilů, což je typ bílých krvinek (eosinofilie) – k tomu může dojít, pokud máte

zánět

zánět krevních cév

problémy se srdečním rytmem

záchvaty (křeče)

poškození nervů (neuropatie)

abnormální srdeční rytmus – prokáže se na elektrokardiogramu (EKG), bušení srdce, pomalý nebo

zrychlený tep, vysoký nebo nízký krevní tlak

nízký krevní tlak

zánět slinivky břišní (pankreatitida) – což může vyvolat silnou bolest břicha

narušení přísunu kyslíku do sleziny (infarkt sleziny) – což může vyvolat silnou bolest břicha

závažné problémy s ledvinami – příznaky zahrnují větší nebo menší výdej moči jiné barvy, než je

obvyklé

vysoké hladiny kreatininu v krvi – prokážou se krevními testy

kašel, škytavka

krvácení z nosu

silná, ostrá bolest na hrudi při nádechu (pleuritická bolest)

otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie)

snížený pocit citlivosti, zejména na kůži

třes

vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění, citlivost na světlo

vypadávání vlasů (alopecie)

tvorba vředů v dutině ústní

zimnice, celkový pocit nepohody

bolest, bolest zad nebo šíje, bolest v horních nebo dolních končetinách

zadržování tekutin (edém)

menstruační problémy (abnormální vaginální krvácení)

nespavost (insomnie)

úplná nebo částečná neschopnost řeči

otok úst

abnormální sny nebo potíže se spánkem

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou

zánět sliznic

pocit ucpaného nosu

obtížné dýchání

pocit nepohody na hrudi

pocit nadýmání

mírný až silný pocit na zvracení, zvracení, křeče a průjem, obvykle vyvolané virem, bolest břicha

říhání

pocit neklidu.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

pneumonie – příznaky zahrnují pocit dušnosti a tvorbu zabarveného hlenu

vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze), to může vyvolat závažné poškození plic

a srdce

krevní problémy, jako je neobvyklá srážlivost krve nebo prodloužené krvácení

závažné alergické reakce, včetně rozsáhlé puchýřovité vyrážky a olupování kůže

duševní problémy, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují

mdloba

problémy s myšlením nebo mluvením, trhavé pohyby, zvláště rukou, které nemůžete ovládat

cévní mozková příhoda (mrtvice) – příznaky zahrnují bolest, slabost, necitlivost nebo brnění

v končetinách

vznik slepé nebo tmavé skvrny v zorném poli

srdeční selhání nebo srdeční záchvat (infarkt myokardu), které mohou vést k zástavě srdce a

úmrtí, problémy se srdečním rytmem s náhlým úmrtím

krevní sraženiny v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza) – příznaky zahrnují intenzivní

bolest nebo otok dolních končetin

krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) – příznaky zahrnují pocit dušnosti nebo bolesti při

dýchání

krvácení do žaludku nebo střev – příznaky zahrnují zvracení krve nebo krev ve stolici

blokáda střev (intestinální obstrukce), zvláště v ileu (část tenkého střeva). Tato blokáda zabrání

průchodu střevního obsahu do nižších částí střeva – příznaky zahrnují pocit nadmutosti, zvracení,

závažnou zácpu, ztrátu chuti k jídlu a křeče.

hemolyticko-uremický syndrom při rozpadu červených krvinek (hemolýza), k němuž může dojít

spolu se selháním ledvin nebo bez něj

pancytopenie, což je nízký počet všech krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a

krevních destiček), prokáže se krevními testy

velké purpurové skvrny na kůži (trombotická trombocytopenická purpura)

otok obličeje nebo jazyka

deprese

dvojité vidění

bolest prsů

nesprávná funkce nadledvin – to může vyvolat slabost, únavu, ztrátu chuti k jídlu, změny barvy

kůže

nesprávná funkce hypofýzy – to může vyvolat nízké krevní hladiny některých hormonů, které

mají vliv na funkci mužských nebo ženských pohlavních orgánů

potíže se sluchem.

Není známo: frekvenci

nelze z dostupných údajů určit

pseudoaldosteronismus, který se projevuje vysokým krevním tlakem a nízkou hladinou draslíku

(prokázáno krevním testem)

někteří pacienti po užití přípravku obsahujícího léčivou látku posakonazol rovněž hlásili pocit

zmatenosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků uvedených výše, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu

léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Posaconazole Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce nebo krabičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Posaconazole Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je posaconazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje posaconazolum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou kopolymer kyseliny methakrylové a ethylakrylátu 1:1 (typ B), triethyl-citrát,

xylitol, hyprolosa, propyl-gallát, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl

kroskarmelózy, natrium-stearyl-fumarát, polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350,

mastek a žlutý oxid železitý (E 172).

Jak Posaconazole Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Enterosolventní tablety Posaconazole Sandoz jsou žlutě potahované, ve tvaru tobolky, na jedné straně

s vyraženým „100P” a na druhé straně hladké.

Tablety jsou baleny v krabičkách po 24 nebo 96 tabletách v neperforovaných blistrech, po 24x1 nebo

96x1 tabletě v perforovaných jednodávkových blistrech nebo po 60 tabletách v HDPE lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce

Delorbis Pharmaceuticals Ltd, 17 Athinon Street, Ergates Industrial Area, 2643 ERGATES, Kypr

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo

Posaconazol HEXAL 100 mg

Rakousko

Posaconazol 1A Pharma 100 mg - magensaftresistente Tabletten

Belgie

Posaconazol Sandoz 100 mg maagsapresistente tabletten

Česká republika

Posaconazole Sandoz

Dánsko

Posaconazole Sandoz

Itálie

Posaconazolo Sandoz

Nizozemsko

Posaconazol Sandoz 100 mg, maagsapresistente tabletten

Portugalsko

Posaconazol Sandoz

Švédsko

Posaconazole Sandoz

Slovinsko

Posakonazol Sandoz 100 mg gastrorezistentne tablete

Slovenská republika

Posaconazole Sandoz 100 mg

Velká Británie

Posaconazole Sandoz 100 mg gastro-resistant tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

20. 10. 2021

Přečtěte si celý dokument

1/19

Sp. zn. sukls290731/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Posaconazole Sandoz 100 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje posaconazolum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Žlutě potahovaná tableta ve tvaru tobolky o přibližné délce 17,5 mm a šířce 6,7 mm, na jedné straně

s vyraženým “100P” a na druhé straně hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Posaconazole Sandoz je indikován k použití při léčbě následujících mykotických infekcí u

dospělých (viz bod 5.1):

Invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo

itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují.

Fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B, nebo u pacientů,

kteří amfotericin B netolerují.

Chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní

k itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují.

Kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B,

itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují.

Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně 7 dnech

předchozí účinné antimykotické terapie v terapeutických dávkách.

Přípravek Posaconazole Sandoz je také indikován jako prevence invazivních mykotických infekcí u

následujících pacientů:

Pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myeloidní leukemii (AML)

nebo myelodysplastický syndrom (MDS), u kterých se očekává vyústění v protrahovanou

neutropenii a u kterých je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

Příjemci po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) podstupující

vysokodávkovou imunosupresivní terapii jako prevenci reakce štěpu proti hostiteli, u kterých

je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

Ohledně podávání při orofaryngeální kandidóze viz Souhrn údajů o přípravku pro posakonazol ve

formě perorální suspenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Nezaměnitelnost mezi tabletami a perorální suspenzí obsahujícími posakonazol

2/19

Tablety a perorální suspenze se nemají navzájem zaměňovat kvůli rozdílům mezi těmito dvěma

lékovými formami ve frekvenci dávkování, způsobu podávání s jídlem a dosažené plazmatické

koncentraci léčiva. Proto pro dávkování každé lékové formy dodržujte konkrétní doporučení pro

danou lékovou formu.

Léčba má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou mykotických infekcí nebo s podpůrnou

léčbou u vysoce rizikových pacientů, pro které je posakonazol indikován z preventivních důvodů.

Dávkování

Posakonazol je rovněž k dispozici jako perorální suspenze o koncentraci 40 mg/ml a 300 mg

koncentrát pro infuzní roztok. Posakonazol ve formě tablet je preferovanou lékovou formou k

optimalizaci plazmatických koncentrací a obecně poskytuje vyšší plazmatické expozice léčivu, než

posakonazol ve formě perorální suspenze.

Doporučené dávkování je uvedeno v Tabulce 1.

Tabulka 1.

Doporučené dávkování podle jednotlivých indikací

Indikace

Dávkování a délka léčby

(Viz bod 5.2)

Refrakterní invazivní mykotické

infekce (IMI)/Pacienti s IMI

s nesnášenlivostí léčby 1. volby

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100 mg tablety) dvakrát

denně první den, poté 300 mg (tři 100 mg tablety) jednou denně.

Každou dávku lze užít bez ohledu na příjem potravy. Délka léčby

má být založena na závažnosti primárního onemocnění, rychlosti

úpravy imunosuprese a klinické odpovědi.

Prevence invazivních

mykotických infekcí

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100 mg tablety) dvakrát

denně první den, poté 300 mg (tři 100 mg tablety) jednou denně.

Každou dávku lze užít bez ohledu na příjem potravy. Délka léčby

závisí na rychlosti úpravy neutropenie nebo imunosuprese. U

pacientů s akutní myeloidní leukemií nebo myelodysplastickým

syndromem má preventivní léčba posakonazolem začít několik dní

před očekávaným nástupem neutropenie a má pokračovat ještě 7

dní poté, co počet neutrofilů vzroste nad 500 buněk na mm

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku posakonazolu se neočekává, není doporučena žádná

úprava dávek (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Omezené údaje týkající se vlivu poruchy funkce jater (včetně třídy C klasifikace chronického

onemocnění jater dle Childa-Pugha) na farmakokinetiku posakonazolu ukazují zvýšení plazmatické

expozice ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater, avšak nesvědčí pro to, že by byla nutná

úprava dávky (viz body 4.4 a 5.2). Doporučuje se postupovat opatrně vzhledem k potenciálně vyšší

plazmatické expozici.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost posakonazolu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. V současnosti dostupná

data jsou uvedena v bodech 5.1 a 5.2, ale žádné doporučení pro dávkování nelze stanovit.

Ohledně tablet jako lékové formy nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

3/19

Posakonazol ve formě enterosolventních tablet lze užívat bez ohledu na jídlo (viz bod 5.2). Tablety

mají být spolknuty celé a zapity vodou, přičemž se nesmějí drtit, žvýkat ani rozlamovat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s námelovými alkaloidy (viz bod 4.5).

Současné podávání se substráty CYP3A4 terfenadinem, astemizolem, cisapridem, pimozidem,

halofantrinem nebo chinidinem, protože to může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím

těchto léčivých přípravků, což může mít za následek prodloužení QTc intervalu a vzácně výskyt

torsade de pointes (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy simvastatinem, lovastatinem a atorvastatinem

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Nejsou k dispozici informace týkající se zkřížené senzitivity mezi posakonazolem a ostatními

azolovými antimykotiky. Při předepisování posakonazolu pacientům s hypersenzitivitou na ostatní

azolová antimykotika se má postupovat se zvýšenou opatrností.

Jaterní toxicita

Během léčby posakonazolem byly hlášeny změny jaterních funkcí (např. mírné až střední zvýšení

ALT, AST, alkalické fosfatázy, celkového bilirubinu a/nebo rozvoj klinických projevů hepatitidy).

Zvýšené hodnoty testů jaterních funkcí se po přerušení terapie obvykle upravily a v některých

případech se tyto hodnoty testů upravily i bez přerušení léčby. Vzácně byly hlášeny závažnější jaterní

reakce s fatálními následky.

Posakonazol má být u pacientů s poruchou funkce jater užíván se zvýšenou opatrností vzhledem

k omezené klinické zkušenosti a možnosti, že plazmatické hladiny posakonazolu mohou být u

těchto pacientů vyšší (viz body 4.2 a 5.2).

Sledování jaterních funkcí

Na začátku a během léčby posakonazolem je nutno vyhodnotit testy jaterních funkcí. Pacienti, u

kterých se během léčby posakonazolem objeví abnormální hodnoty jaterních testů, musí být rutinně

sledováni, zda nedochází k rozvoji závažnějšího jaterního poškození. Léčba pacienta má zahrnovat

laboratorní hodnocení jaterních funkcí (především hodnoty jaterních testů a bilirubinu).

Pokud se objeví klinické známky a příznaky odpovídající rozvoji jaterního onemocnění, má být

zváženo přerušení léčby posakonazolem.

Prodloužení QTc

Některá azolová antimykotika jsou spojována s prodloužením QTc intervalu. Posakonazol nesmí být

podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty CYP3A4 a o kterých se ví, že prodlužují

QTc interval (viz body 4.3 a 4.5). Posakonazol musí být podáván se zvýšenou opatrností pacientům

s proarytmogenními stavy, jako jsou:

Kongenitální nebo získané prodloužení QTc.

Kardiomyopatie, obzvláště se srdečním selháním.

Sinusová bradykardie.

Existující symptomatické arytmie.

Současné užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (jiných

než těch, které jsou uvedeny v bodě 4.3).

Poruchy elektrolytové rovnováhy, obzvláště týkající se hladin draslíku, hořčíku nebo vápníku, mají být

sledovány a korigovány dle potřeby před a během terapie posakonazolem.

4/19

Lékové interakce

Posakonazol je inhibitorem CYP3A4 a jen ve zvláštních případech má být užíván během léčby jinými

léčivými přípravky, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4 (viz bod 4.5).

Midazolam a další benzodiazepiny

Kvůli riziku prodloužené sedace a případného útlumu dýchání lze o současném podávání

posakonazolu s jakýmkoli benzodiazepinem metabolizovaným CYP3A4 (např. midazolamem,

triazolamem, alprazolamem) uvažovat, pouze pokud je to skutečně nezbytné. Je nutno zvážit úpravu

dávky benzodiazepinů metabolizovaných CYP3A4 (viz bod 4.5).

Toxicita vinkristinu

Současné podávání azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno

s neurotoxicitou a jinými závažnými nežádoucími účinky včetně záchvatů, periferní neuropatie,

syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu a paralytického ileu. Azolová antimykotika,

včetně posakonazolu, mají být u pacientů užívajících vinka alkaloidy včetně vinkristinu, podávána jen

tehdy, když není možná alternativní antimykotická léčba (viz bod 4.5).

Rifamycinová antibiotika (rifampicin, rifabutin), některá antiepileptika (fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, primidon) a efavirenz

V kombinaci mohou být koncentrace posakonazolu významně sníženy; současnému užívání

posakonazolu je proto třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz bod 4.5).

Plazmatická expozice

Plazmatické koncentrace posakonazolu po podání posakonazolu ve formě tablet jsou obvykle vyšší

než po podání posakonazolu ve formě perorální suspenze. Plazmatické koncentrace posakonazolu

po podání posakonazolu ve formě tablet se mohou v průběhu času u některých pacientů zvyšovat (viz

bod 5.2). Bezpečnostní údaje týkající se expozice vyšším hladinám posakonazolu dosaženým podáním

posakonazolu ve formě tablet jsou v současné době omezené.

Gastrointestinální dysfunkce

K dispozici jsou pouze omezené farmakokinetické údaje o použití u pacientů se závažnou

gastrointestinální dysfunkcí (např. závažné průjmové onemocnění). U pacientů se závažným

průjmovým onemocněním nebo zvracením je třeba pečlivě sledovat, zda u nich nedochází k propuknutí

mykotických infekcí.

Přípravek Posaconazole Sandoz obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné enterosolventní tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek jiných léčivých přípravků na posakonazol

Posakonazol je metabolizován přes UDP glukuronidaci (enzymy 2. fáze) a

in vitro

je substrátem pro

p-glykoprotein (P-gp) eflux. Proto inhibitory (např. verapamil, cyklosporin, chinidin,

klarithromycin, erythromycin atd.) nebo induktory (např. rifampicin, rifabutin, některá antiepileptika

atd.) těchto eliminačních cest mohou zvyšovat, respektive snižovat plazmatické koncentrace

posakonazolu.

Rifabutin

Rifabutin (300 mg jednou denně) snižoval C

(maximální plazmatickou koncentraci) a AUC (plochu

pod křivkou plazmatických koncentrací) posakonazolu na 57 %, respektive 51 %. Současnému

užívání posakonazolu a rifabutinu nebo podobných induktorů (např. rifampicinu) je třeba se vyhnout,

pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko. Informace týkající se účinku posakonazolu na

plazmatické hladiny rifabutinu viz také níže.

Efavirenz

Efavirenz (400 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 45 %, respektive o 50 %.

5/19

Současnému užívání posakonazolu a efavirenzu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta

nepřeváží riziko.

Fosamprenavir

Kombinace fosamprenaviru s posakonazolem může vést ke sníženým plazmatickým

koncentracím posakonazolu. Je-li potřebné současné podávání, doporučuje se pečlivé sledování,

zda nedochází k rozvoji mykotické infekce. Opakované podávání fosamprenaviru (700 mg

dvakrát denně x 10 dnů) snižovalo C

a AUC posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg

jednou denně 1. den, 200 mg dvakrát denně 2. den, následně 400 mg dvakrát denně x 8 dnů) o

21 %, respektive o 23 %. Účinek posakonazolu na hladiny fosamprenaviru, je-li fosamprenavir

podáván s ritonavirem, není znám.

Fenytoin

Fenytoin (200 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 41 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu s fenytoinem nebo podobnými induktory (např. karbamazepinem,

fenobarbitalem, primidonem) je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko.

Antagonisté H

2

receptorů a inhibitory protonové pumpy

Při současném podávání posakonazolu v tabletách s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory

protonové pumpy nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní účinky. Pokud se posakonazol

v tabletách podává současně s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory protonové pumpy,

není třeba úprava dávkování posakonazolu v tabletách.

Účinek posakonazolu na ostatní léčivé přípravky

Posakonazol je silný inhibitor CYP3A4. Podávání posakonazolu současně se substráty CYP3A4 může

vést k výraznému zvýšení expozice těmto substrátům CYP3A4, jak je níže ukázáno na příkladu vlivu

na takrolimus, sirolimus, atazanavir a midazolam. Opatrnost je doporučována během současného

podávání posakonazolu a substrátů CYP3A4 podávaných intravenózně a je možné, že bude zapotřebí

dávku substrátu CYP3A4 snížit. Pokud je posakonazol užíván současně se substráty CYP3A4, které

jsou podávány perorálně a u kterých může vzestup plazmatických koncentrací vést k nepřijatelným

nežádoucím účinkům, mají být pozorně monitorovány plazmatické hladiny substrátu CYP3A4 a/nebo

případné nežádoucí účinky a dávka má být upravena dle potřeby. Několik studií lékových interakcí

bylo provedeno u zdravých dobrovolníků, u kterých dochází k vyšší expozici posakonazolu

v porovnání s pacienty užívajícími stejnou dávku. Účinek posakonazolu na substráty CYP3A4 může

být u pacientů o něco nižší než u zdravých dobrovolníků a bude zřejmě variabilní, vzhledem

k rozdílné expozici posakonazolu u jednotlivých pacientů. Vliv současného podávání posakonazolu na

plazmatické hladiny substrátů CYP3A4 také může být variabilní i u jednotlivého pacienta.

Terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin a chinidin (substráty CYP3A4)

Současné podávání posakonazolu a terfenadinu, astemizolu, cisapridu, pimozidu, halofantrinu nebo

chinidinu je kontraindikováno. Současné podání může vést ke zvýšeným plazmatickým

koncentracím těchto léčivých přípravků vedoucím k prodloužení QTc intervalu a vzácně k výskytu

torsade de pointes (viz bod 4.3).

Námelové alkaloidy

Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace námelových alkaloidů (ergotamin a

dihydroergotamin), což může vést k ergotismu. Současné podávání posakonazolu a námelových

alkaloidů je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované přes CYP3A4 (např. simvastatin, lovastatin

a atorvastatin)

Posakonazol může značně zvyšovat plazmatické hladiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy

metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4. Léčba těmito inhibitory HMG-CoA reduktázy má

být přerušena během léčby posakonazolem, protože zvýšené hladiny jsou spojovány se vznikem

rhabdomyolýzy (viz bod 4.3).

Vinka alkaloidy

6/19

Většina vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) jsou substráty CYP3A4. Současné podávání

azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno se závažnými nežádoucími

účinky (viz bod 4.4). Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace vinka alkaloidů, což

může vést k neurotoxicitě a dalším závažným nežádoucím účinkům. U pacientů užívajících vinka

alkaloidy, včetně vinkristinu, se proto mají podávat azolová antimykotika, včetně posakonazolu, jen

tehdy, když není možnost alternativní antimykotické léčby.

All-trans-retinová kyselina (ATRA) nebo tretinoin

Jelikož je ATRA metabolizována jaterními enzymy CYP450, zejména CYP3A4, může současné

podávání s posakonazolem, který je silným inhibitorem CYP3A4, vést ke zvýšené expozici tretinoinu,

což vede ke zvýšené toxicitě (zejména hyperkalcemii). Sérové hladiny vápníku mají být sledovány a

v případě potřeby má být zvážena vhodná úprava dávkování tretinoinu během léčby posakonazolem a

během následujících dní po léčbě.

Rifabutin

Posakonazol zvyšoval C

a AUC rifabutinu o 31 %, respektive o 72 %. Současnému užívání

posakonazolu a rifabutinu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz také

informace výše ohledně účinku rifabutinu na plazmatické hladiny posakonazolu). Pokud se tyto léčivé

přípravky podávají současně, doporučuje se pečlivé sledování krevního obrazu a nežádoucích účinků

spojených se zvýšenými hladinami rifabutinu (např. uveitida).

Sirolimus

Opakované podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně po dobu 16 dní)

vedlo u zdravých subjektů v průměru k 6,7násobnému, respektive 8,9násobnému (rozpětí 3,1 až 17,5)

zvýšení C

a AUC sirolimu (2 mg, jednorázové podání). Vliv posakonazolu na sirolimus u pacientů

není známý, ale zřejmě bude variabilní vzhledem k rozdílné expozici pacientů posakonazolu.

Současné podávání posakonazolu a sirolimu se nedoporučuje a, je-li to možné, je třeba se mu

vyhnout. Pokud je společné podávání nevyhnutelné, je doporučeno výrazně snížit dávku sirolimu

v okamžiku zahájení terapie posakonazolem a doporučuje se velmi častý monitoring minimální

koncentrace sirolimu v krvi. Koncentrace sirolimu mají být měřeny při zahájení, během a při

ukončení terapie posakonazolem a dávky sirolimu mají být příslušným způsobem upraveny. Je třeba

mít na paměti, že se u sirolimu při současném podávání posakonazolu mění vztah mezi minimální

koncentrací a AUC. Následkem toho mohou klesnout minimální koncentrace sirolimu, které by jinak

byly v rámci obvyklého terapeutického rozmezí, na subterapeutickou úroveň. Proto se má u

minimálních koncentrací docílit hodnot z horního úseku obvyklého terapeutického rozmezí a má se

věnovat řádná pozornost klinickým známkám a příznakům, laboratorním parametrům a výsledkům

biopsie tkání.

Cyklosporin

U pacientů po transplantaci srdce na stabilních dávkách cyklosporinu zvyšoval posakonazol v perorální

suspenzi v dávce 200 mg jednou denně koncentrace cyklosporinu, což vyžadovalo snížení jeho dávky.

V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny případy zvýšených hladin

cyklosporinu vedoucí k závažným nežádoucím účinkům, včetně nefrotoxicity a jednoho fatálního

případu leukoencefalopatie. Při zahájení léčby posakonazolem má být u pacientů, kteří jsou již léčeni

cyklosporinem, dávka cyklosporinu snížena (např. na přibližně tři čtvrtiny současné dávky). Následně

mají být plazmatické hladiny cyklosporinu během současného podávání obou přípravků i po skončení

léčby posakonazolem pečlivě monitorovány a dávka cyklosporinu má být upravena podle potřeby.

Takrolimus

Posakonazol zvyšoval C

a AUC takrolimu (0,05 mg/kg tělesné hmotnosti v jednorázové dávce) o

121 %, respektive o 358 %. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny

případy klinicky významných interakcí vedoucích k hospitalizaci a/nebo k přerušení léčby

posakonazolem. Při zahájení léčby posakonazolem u pacientů, kteří již užívají takrolimus, má být

dávka takrolimu snížena (např. na přibližně třetinu současné dávky). Poté se mají pečlivě sledovat

hladiny takrolimu v krvi během společného podávání obou přípravků a po přerušení podávání

posakonazolu a dávka takrolimu má být podle potřeby upravena.

7/19

Inhibitory HIV proteázy

Protože inhibitory HIV proteázy patří mezi substráty CYP3A4, dá se předpokládat, že posakonazol

bude zvyšovat plazmatické hladiny těchto antiretrovirových látek. Současné podávání

posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně) a atazanaviru (300 mg jednou denně) po

dobu 7 dní vedlo u zdravých osob v průměru ke 2,6násobnému, respektive 3,7násobnému (rozpětí

1,2 až 26) zvýšení C

a AUC atazanaviru. Současné podávání posakonazolu v perorální suspenzi

(400 mg dvakrát denně) spolu s atazanavirem a ritonavirem (300/100 mg jednou denně) po dobu 7

dní vedlo u zdravých osob v průměru k 1,5násobnému, respektive 2,5násobnému (rozpětí 0,9 až

4,1) zvýšení C

a AUC atazanaviru. Přidání posakonazolu k léčbě atazanavirem, případně k léčbě

atazanavirem v kombinaci s ritonavirem, bylo doprovázeno zvýšením plazmatických hladin

bilirubinu. Během současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování

nežádoucích účinků a projevů toxicity spojených s antiretrovirovými přípravky, které jsou substráty

CYP3A4.

Midazolam a ostatní benzodiazepiny metabolizované CYP3A4

Během studie na zdravých dobrovolnících zvyšoval posakonazol v perorální suspenzi (200 mg jednou

denně po dobu 10 dní) expozici (AUC) intravenózně podaného midazolamu (0,05 mg/kg) o 83 %.

V jiné studii na zdravých dobrovolnících vedlo opakované podávání posakonazolu v perorální

suspenzi (200 mg dvakrát denně po dobu 7 dní) v průměru k 1,3násobnému, respektive

4,6násobnému (rozpětí 1,7 až 6,4) zvýšení C

a AUC intravenózně podaného midazolamu (0,4 mg

v jednorázové dávce). Podávání posakonazolu v perorální suspenzi 400 mg dvakrát denně po dobu 7

dní vedlo k 1,6násobnému, respektive 6,2násobnému (rozpětí 1,6 až 7,6) zvýšení C

a AUC

intravenózně podaného midazolamu. Obě dávky posakonazolu zvyšovaly C

a AUC perorálního

midazolamu (2 mg v jednorázové perorální dávce) 2,2násobně, respektive 4,5násobně. Navíc vedlo

podávání posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg nebo 400 mg) k prodloužení průměrného

konečného poločasu midazolamu z přibližně 3-4 hodin na 8-10 hodin během současného podávání.

Vzhledem k riziku prolongované sedace se doporučuje upravit dávku v případě, že je posakonazol

podáván současně s některým z benzodiazepinů metabolizovaných CYP3A4 (např. midazolam,

triazolam, alprazolam) (viz bod 4.4).

Blokátory vápníkových kanálů metabolizované přes CYP3A4 (např. diltiazem, verapamil, nifedipin,

nisoldipin)

Během současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování výskytu nežádoucích

účinků a toxicity spojených s blokátory vápníkových kanálů. Může být nutná úprava dávky blokátorů

vápníkových kanálů.

Digoxin

Podávání jiných azolových antimykotik je spojováno se zvýšenými hladinami digoxinu. Proto může

posakonazol zvyšovat plazmatické koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu je třeba při zahájení nebo

přerušení léčby posakonazolem monitorovat.

Deriváty sulfonylmočoviny

Koncentrace glukózy u některých zdravých dobrovolníků klesly, pokud byl glipizid podáván

současně s posakonazolem. U diabetických pacientů se doporučuje sledování hladin glukózy.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné informace o podávání posakonazolu těhotným ženám. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. Posakonazol nesmí být

užíván během těhotenství, pokud přínos pro matku jednoznačně nepřeváží možné riziko pro plod.

8/19

Kojení

Posakonazol je vylučován do mateřského mléka laktujících samic potkanů (viz bod 5.3). Vylučování

posakonazolu do lidského mateřského mléka nebylo studováno. Při zahájení léčby posakonazolem je

nutno kojení přerušit.

Fertilita

Posakonazol neovlivňoval fertilitu samců potkanů v dávkách až 180 mg/kg (3,4násobek plazmatických

koncentrací v ustáleném stavu u pacientů při dávkování 300 mg v tabletách) nebo samic potkanů

v dávce až do 45 mg/kg (2,6násobek plazmatických koncentrací v ustáleném stavu u pacientů při

dávkování 300 mg v tabletách). Nejsou k dispozici klinické zkušenosti hodnotící vliv posakonazolu na

fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je třeba dbát opatrnosti, protože při užívání posakonazolu byly hlášeny určité nežádoucí účinky (např.

závrať, ospalost atd.), které mohou potenciálně ovlivnit řízení/obsluhování strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Údaje o bezpečnosti jsou odvozeny zejména ze studií provedených s perorální suspenzí.

Léková forma tablety byla hodnocena pouze u pacientů s AML a MDS a u pacientů po HSCT

s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD) nebo s jejím rizikem. Maximální doba expozice tabletové

lékové formě byla kratší, než u perorální suspenze. Plazmatická expozice po podání tablet byla vyšší,

než plazmatická expozice pozorovaná u perorální suspenze. Vyšší incidenci nežádoucích účinků

nelze vyloučit.

Souhrn bezpečnostního profilu

Posakonazol v tabletách

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla hodnocena u 230 pacientů zařazených do pivotní klinické

studie. Pacienti byli zařazováni do nesrovnávací farmakokinetické a bezpečnostní studie

posakonazolu v tabletách podávaných jako antimykotická profylaxe. Pacienti měli imunitu oslabenou

základní nemocí, včetně hematologické malignity, pochemoterapeutické neutropenie, GvHD a po

HSCT. Léčba posakonazolem byla podávána s mediánem trvání 28 dní

.

Dvacet pacientů dostávalo

dávku 200 mg denně a 210 pacientů dostávalo dávku 300 mg denně (po podání dvakrát denně 1. den

v každé kohortě).

Bezpečnost posakonazolu v tabletách a perorální suspenzi

Bezpečnost posakonazolu v perorální suspenzi byla posuzována u > 2 400 pacientů a zdravých

dobrovolníků zapojených do klinických hodnocení a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Nejčastěji hlášené závažné nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě zahrnovaly nauzeu, zvracení, průjem,

pyrexii a zvýšení bilirubinu.

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla posuzována u 336 pacientů a zdravých dobrovolníků

zapojených do klinických hodnocení. Bezpečnostní profil tablet byl podobný bezpečnostnímu

profilu u perorální suspenze.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do příslušné skupiny četnosti,

s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2.

Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií a/nebo během používání po uvedení

přípravku na trh podle tříd orgánových systémů a četnosti*

9/19

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Neutropenie

Trombocytopenie, leukopenie, anemie, eosinofilie,

lymfadenopatie, infarkt sleziny

Hemolyticko-uremický syndrom, trombotická

trombocytopenická purpura, pancytopenie, koagulopatie,

krvácení

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Vzácné:

Alergické reakce

Hypersenzitivní reakce

Endokrinní poruchy

Vzácné:

Není známo:

Insuficience nadledvin, pokles hladin gonadotropinu v krvi

Pseudoaldosteronismus

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

Méně časté:

Porucha rovnováhy elektrolytů, anorexie, snížení chuti k jídlu,

hypokalemie, hypomagnesemie

Hyperglykemie, hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

Vzácné:

Abnormální sny, stavy zmatenosti, poruchy spánku

Psychotická porucha, deprese

Poruchy nervového systému

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Parestezie, závrať, somnolence, bolest hlavy, dysgeuzie

Křeče, neuropatie, hypestezie, tremor, afázie, insomnie

Cerebrovaskulární příhoda, encefalopatie, periferní

neuropatie, synkopa

Poruchy oka

Méně časté:

Vzácné:

Rozmazané vidění, fotofobie, snížení ostrosti vidění

Diplopie, skotom

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné:

Porucha sluchu

Srdeční poruchy

Méně časté:

Vzácné:

Syndrom dlouhého QT intervalu

, abnormální

elektrokardiogram

, palpitace, bradykardie,

supraventrikulární extrasystoly, tachykardie

Torsade de pointes, náhlá smrt, komorová tachykardie,

kardiopulmonální zástava, srdeční selhání, infarkt myokardu

Cévní poruchy

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Hypertenze

Hypotenze, vaskulitida

Plicní embolie, hluboká žilní trombóza

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté:

Vzácné:

Kašel, epistaxe, škytavka, nazální kongesce, pleuritická

bolest, tachypnoe

Plicní hypertenze, intersticiální pneumonie, pneumonitida

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Nauzea

Zvracení, bolest břicha, průjem, dyspepsie, sucho v ústech,

flatulence, zácpa, anorektální diskomfort

Pankreatitida, abdominální distenze, enteritida, epigastrický

diskomfort, říhání, gastroezofageální refluxní choroba, otok

úst

Gastrointestinální krvácení, ileus

10/19

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Nárůst hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení ALT,

zvýšení AST, zvýšení bilirubinu, zvýšení alkalické fosfatázy,

zvýšení GGT)

Hepatocelulární poškození, hepatitida, žloutenka,

hepatomegalie, cholestáza, jaterní toxicita, abnormální jaterní

funkce

Jaterní selhání, cholestatická hepatitida, hepatosplenomegalie,

citlivost jater, asterixis

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Vyrážka, svědění

Ulcerace v dutině ústní, alopecie, dermatitida, erytém,

petechie

Stevens-Johnsonův syndrom, vesikulární vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté:

Bolest zad, bolest v šíji, muskuloskeletální bolest, bolest

v končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

Vzácné:

Akutní renální selhání, renální selhání, zvýšený sérový

kreatinin

Renální tubulární acidóza, intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté:

Vzácné:

Menstruační poruchy

Bolest prsů

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté:

Méně časté:

Vzácné:

Pyrexie (horečka), astenie, únava

Otok, bolest, zimnice, malátnost, diskomfort v oblasti

hrudníku, léková intolerance, pocit neklidu, zánět sliznic

Otok jazyka, otok obličeje

Vyšetření

Méně časté:

Změněné hladiny léku, pokles hladiny fosforu v krvi,

abnormální rentgenový snímek hrudníku

* Na základě nežádoucích účinků pozorovaných u perorální suspenze, enterosolventních tablet a koncentrátu pro infuzní

roztok.

Viz bod 4.4.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy jater a žlučových cest

Během sledování po uvedení posakonazolu v perorální suspenzi na trh bylo hlášeno závažné poškození

jater s fatálním koncem (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100

41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

S předávkováním posakonazolem v tabletách nejsou žádné zkušenosti.

Pacienti, kteří během klinických studií užívali posakonazol v perorální suspenzi v dávkách až

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace