POSACONAZOLE MSN Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
POSAKONAZOL (POSACONAZOLUM)
Dostupné s:
Vivanta Generics s.r.o., Praha
ATC kód:
J02AC04
INN (Mezinárodní Name):
POSACONAZOLE (POSACONAZOLE)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X16,7ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
POSAKONAZOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 462/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls130533/2021

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Posaconazole MSN

300 mg koncentrát pro infuzní roztok

posaconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Posaconazole MSN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Posaconazole MSN používat

Jak se přípravek Posaconazole MSN používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Posaconazole MSN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Posaconazole MSN

a k čemu se používá

Přípravek Posaconazole MSN obsahuje léčivou látku nazývanou posakonazol. Patří do skupiny léků

zvaných „antimykotika“. Přípravek Posaconazole MSN se používá k prevenci a léčbě mnoha různých

plísňových infekcí.

Přípravek Posaconazole MSN účinkuje tak, že usmrcuje nebo zastavuje růst některých typů plísní,

které mohou způsobovat infekce.

Přípravek Posaconazole MSN lze použít u dospělých k léčbě následujících typů plísňových infekcí,

pokud jiná antimykotika nezabírala nebo pokud jste je musel(a) přestat užívat:

infekce způsobené plísněmi rodu Aspergillus, které se nezlepšily během léčby antimykotickými

přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky

přerušena;

infekce způsobené plísněmi rodu Fusarium, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B,

nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena;

infekce způsobené plísněmi, které způsobují nemoci známé jako chromoblastomykóza a

mycetom, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba

itrakonazolem přerušena;

infekce způsobené plísněmi zvanými Coccidioides, které se nezlepšily během léčby jedním nebo

více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud musela

být léčba těmito přípravky přerušena;

Přípravek Posaconazole MSN je také možné používat k prevenci plísňových infekcí u dospělých, u

nichž je vysoké riziko rozvoje plísňových infekcí, jako jsou:

pacienti, kteří mají oslabený imunitní systém v důsledku chemoterapie akutní myeloidní

leukemie (AML) nebo myelodysplastického syndromu (MDS)

pacienti,

kteří

užívají

vysokodávkovou

imunosupresivní

léčbu

transplantaci

hematopoetických kmenových buněk (HSCT).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Posaconazole MSN

používat

Nepo

užívejte přípravek

Posaconazole MSN, pokud:

jste alergický(á) na posakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

užíváte: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, chinidin, jakékoli léky obsahující

námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, nebo statiny, jako je simvastatin,

atorvastatin nebo lovastatin.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posaconazole MSN nepoužívejte. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Posaconazole MSN používat, se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Přečtěte si níže kapitolu „Další léčivé přípravky a přípravek Posaconazole MSN“, kde najdete

informace o dalších lécích, které se mohou s přípravkem Posaconazole MSN vzájemně ovlivňovat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Posaconazole MSN se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou, jestliže:

jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné antimykotikum, jako je ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol nebo vorikonazol.

máte nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Může být nutné u Vás během léčby přípravkem

Posaconazole MSN provádět krevní testy.

máte abnormální záznam srdečního rytmu (EKG), který ukazuje na problém zvaný dlouhý QTc

interval.

máte slabost srdečního svalu nebo srdeční selhání.

máte velmi pomalý tep.

trpíte poruchami srdečního rytmu.

máte jakékoliv potíže s hladinou draslíku, hořčíku nebo vápníku v krvi.

používáte vinkristin, vinblastin a další „vinka alkaloidy“ (léky používané k léčbě rakoviny).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než začnete

přípravek Posaconazole MSN používat, se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Děti

a dospívající

Přípravek Posaconazole MSN se nesmí používat u dětí a dospívajících (ve věku 17 let a mladších).

Další léčivé přípravky a přípravek

Posaconazole MSN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek

Posaconazole MSN nepo

užívejte, pokud užíváte některý z následujících léků:

terfenadin (používá se k léčbě alergií)

astemizol (používá se k léčbě alergií)

cisaprid (používá se k léčbě žaludečních problémů)

pimozid (používá se k léčbě příznaků Touretteova syndromu)

halofantrin (používá se k léčbě malárie)

chinidin (používá se k léčbě abnormálních srdečních rytmů).

Přípravek Posaconazole MSN může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velmi

závažným změnám srdečního rytmu:

všechny léky, které obsahují námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin,

které se používají k léčbě migrén. Přípravek Posaconazole MSN může zvyšovat množství těchto

léků v krvi, což může vést k velkému zhoršení prokrvení prstů na rukou nebo nohou a vést k

jejich poškození.

statin, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin, které se používají k léčbě vysokého

cholesterolu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posaconazole MSN nepoužívejte. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Posaconazole MSN používat, se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky

Pročtěte si výše uvedený seznam léčiv, která se nesmí užívat současně s přípravkem Posaconazole

MSN. Vedle těchto výše uvedených léčiv existují další léčiva, která s sebou nesou riziko vzniku

problémů se srdečním rytmem, které se při používání s přípravkem Posaconazole MSN může zvýšit.

Ujistěte se prosím, že jste svému lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte (na lékařský předpis nebo

volně prodejných).

Některé léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků přípravku Posaconazole MSN tím, že zvýší

množství přípravku Posaconazole MSN v krvi.

Následující léky mohou snížit účinnost přípravku Posaconazole MSN snížením jeho množství v krvi:

rifabutin a rifampicin (používané k léčbě některých infekcí). Pokud již užíváte rifabutin, bude

potřeba sledovat Váš krevní obraz a výskyt některých z možných nežádoucích účinků rifabutinu.

některé léky používané k léčbě nebo prevenci záchvatů křečí, jako jsou fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital nebo primidon.

efavirenz a fosamprenavir, které jsou používány k léčbě infekce HIV.

Přípravek Posaconazole MSN může případně zvýšit riziko nežádoucích účinků některých jiných léků

zvýšením množství těchto léků v krvi. Tyto léky zahrnují:

vinkristin, vinblastin a ostatní „vinka alkaloidy“ (používané k léčbě rakoviny)

cyklosporin (užívaný během transplantace nebo po ní)

takrolimus a sirolimus (používané během transplantace nebo po ní)

rifabutin (používaný k léčbě některých infekcí)

léky používané k léčbě HIV zvané inhibitory proteázy (zahrnující lopinavir a atazanavir, které

jsou podávány s ritonavirem)

midazolam, triazolam, alprazolam nebo další „benzodiazepiny“ (používané jako sedativa nebo

ke snížení napětí svalů)

diltiazem,

verapamil,

nifedipin,

nisoldipin

nebo

další

„blokátory

vápníkových

kanálů“

(používané k léčbě vysokého krevního tlaku)

digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)

glipizid nebo další „deriváty sulfonylmočoviny“ (používané k léčbě vysoké hladiny cukru v

krvi).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než začnete

přípravek Posaconazole MSN používat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

T

ěhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete

přípravek

Posaconazole

používat.

Nepoužívejte

přípravek

Posaconazole

během

těhotenství, pokud Vám tak výslovně neřekne Váš lékař.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte během léčby přípravkem Posaconazole MSN účinnou

antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem Posaconazole MSN otěhotníte, kontaktujte ihned svého

lékaře.

Během léčby přípravkem Posaconazole MSN nekojte. To proto, že malá množství mohou přecházet

do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během

používání

přípravku

Posaconazole MSN

můžete

pociťovat

závrať, ospalost

nebo trpět

rozmazaným viděním, což může mít vliv na schopnost řídit nebo používat nástroje či obsluhovat stroje.

Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje a obraťte se na

svého lékaře.

Přípravek

Posaconazole MSN

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 465 mg (20,2 mmol) sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné

dávce. To odpovídá 23 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Přípravek

Posaconazole MSN obsahuje cyklodextriny (sodnou

sůl s

ulfobutoxybetadexu)

Tento léčivý přípravek obsahuje 6680 mg cyklodextrinu v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 95,43

mg/kg/den.

3.

Jak se přípravek

Posaconazole MSN

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 300 mg dvakrát denně první den a poté 300 mg jednou denně.

Přípravek Posaconazole MSN koncentrát pro infuzní roztok lékárník nebo zdravotní sestra naředí na

správnou koncentraci.

Přípravek Posaconazole MSN koncentrát pro infuzní roztok vždy připraví a podá zdravotnický

pracovník.

Přípravek Posaconazole MSN Vám bude podán:

plastovou hadičkou zavedenou do žíly (intravenózní infuze)

obvykle více než 90 minut

Trvání léčby může záviset na typu infekce, kterou máte, nebo na době, po kterou Váš imunitní systém

nebude řádně fungovat, přičemž Vám jej Váš lékař může individuálně upravit. Svou dávku neupravujte

ani neměňte léčebný režim bez předchozí porady s lékařem.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku

Posaconazole MSN

Jelikož

Vám

tento

léčivý

přípravek

bude

podáván

pečlivým

lékařským

dohledem,

není

pravděpodobné, že by došlo k vynechání dávky. Pokud nicméně máte za to, že se na dávku zapomnělo,

obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud Vám léčbu přípravkem

Posaconazole MSN

vysadí lékař, neměl(a) byste zaznamenat

žádné účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Neprodleně informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte

kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků –

můžete potřebovat bezodkladnou

lékařskou péči:

pocit na zvracení nebo zvracení, průjem

známky jaterních potíží, které zahrnují zežloutnutí kůže nebo očního bělma, neobvykle tmavou

moč nebo světlou stolici, pocit na zvracení bez zjevné příčiny, žaludeční problémy, ztrátu chuti

k jídlu nebo neobvyklou únavu nebo slabost, zvýšení jaterních enzymů prokázané krevními testy

alergická reakce

Další nežádoucí účinky

Informujte

svého

lékaře,

lékárníka

nebo

zdravotní

setru,

pokud

zaznamenáte

některý

následujících nežádoucích účinků:

Časté: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

změna hladin solí v krvi prokázaná v krevních testech – příznaky zahrnují pocit zmatenosti nebo

slabosti

abnormální pocity na kůži, jako je necitlivost, brnění, svědění, mravenčení, píchání nebo pálení

otok, zarudnutí a citlivost podél žíly, do které se přípravek Posaconazole MSN podával

bolest hlavy

nízké hladiny draslíku – prokázané krevními testy

nízké hladiny hořčíku – prokázané krevními testy

vysoký krevní tlak

ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku nebo podrážděný žaludek, plynatost, sucho v ústech, změny

vnímání chutí

pálení žáhy (pálivý pocit na hrudi, který stoupá až do krku)

nízké počty „neutrofilů”, což jsou bílé krvinky, v krvi (neutropenie) – což může zvýšit

pravděpodobnost vzniku infekcí a prokáže se krevními testy

horečka

pocit slabosti, závrati, únavy nebo ospalosti

vyrážka

svědění

zácpa

nepříjemné pocity oblasti v konečníku

Méně časté: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

anemie – příznaky zahrnují bolest hlavy, pocit únavy nebo závrať, dušnost nebo bledost a

nízkou hladinu hemoglobinu prokázanou krevními testy

nízké počty krevních destiček prokázané krevními testy – což může vést ke krvácení

nízké počty bílých krvinek, prokázané krevními testy – což může vést k větší náchylnosti k

infekcím

vysoké počty „eosinofilů”, což je typ bílých krvinek – k tomu může dojít při zánětu

zánět žil

problémy se srdečním rytmem

záchvaty (křeče)

poškození nervů (neuropatie)

abnormální srdeční rytmus – prokáže se na elektrokardiogramu (EKG), bušení srdce, pomalý

nebo zrychlený tep, vysoký nebo nízký krevní tlak

nízký krevní tlak

zánět slinivky břišní (pankreatitida) – což může vyvolat silnou bolest břicha

narušení zásobování sleziny kyslíkem (infarkt sleziny) – což může vyvolat silnou bolest břicha

závažné problémy s ledvinami – příznaky zahrnují větší nebo menší výdej moči, která má jinou

barvu, než je obvyklé

vysoké hladiny kreatininu v krvi – prokážou se krevními testy

kašel, škytavka

krvácení z nosu

silná, ostrá bolest na hrudi při nádechu

otok lymfatických uzlin

snížený pocit citlivosti, zvláště na kůži

třes

vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění, citlivost na světlo

vypadávání vlasů (alopecie)

tvorba vředů v dutině ústní

zimnice, malátnost

bolest, bolest zad nebo šíje, bolest paží nebo nohou

zadržování vody (otoky)

menstruační problémy (abnormální poševní krvácení)

nespavost

částečná nebo úplná neschopnost mluvit

otok úst

abnormální sny nebo potíže se spánkem

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou

zánět sliznic

pocit ucpaného nosu

ztížené dýchání

nepříjemné pocity na hrudi

pocit nadýmání

mírný až silný pocit na zvracení, zvracení, křeče a průjem, obvykle vyvolané virem, bolest

břicha

říhání

pocit nervozity

zánět nebo bolest v místě injekce

Vzácné: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

zápal plic – příznaky zahrnují pocit dušnosti a tvorbu zabarveného hlenu

vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze), to může vyvolat závažné poškození

plic a srdce

krevní problémy, jako jsou neobvyklá srážlivost krve nebo prodloužené krvácení

těžké alergické reakce, včetně rozsáhlé vyrážky s tvorbou puchýřů a olupování kůže

duševní problémy, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují

mdloby

problémy s myšlením nebo mluvením, trhavé pohyby, zvláště rukou, které nemůžete ovládat

mrtvice – příznaky zahrnují bolest, slabost, necitlivost nebo brnění v končetinách

vznik slepé nebo tmavé skvrny v zorném poli

srdeční selhání nebo infarkt myokardu, které mohou vést k zástavě srdce a úmrtí, problémy se

srdečním rytmem s náhlým úmrtím

krevní sraženiny v nohou (hluboká žilní trombóza) – příznaky zahrnují intenzivní bolest nebo

otok nohou

krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) – příznaky zahrnují pocit dušnosti nebo bolest při

dýchání

krvácení do žaludku nebo střev – příznaky zahrnují zvracení krve nebo krev ve stolici

blokáda střev, zvláště v části tenkého střeva. Tato blokáda zabrání průchodu střevního obsahu

do nižších částí střeva – příznaky zahrnují pocit nadýmání, zvracení, těžkou zácpu, ztrátu chuti

k jídlu a křeče

„hemolyticko-uremický syndrom” při rozpadu červených krvinek, k čemuž může dojít spolu se

selháním ledvin nebo bez něj

nízký počet všech krevních částic (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček),

prokáže se krevními testy

velké purpurové skvrny na kůži (trombotická trombocytopenická purpura)

otok obličeje nebo jazyka

deprese

dvojité vidění

bolest prsů

nedostatečná funkce nadledvin – to může vyvolat slabost, únavu, ztrátu chuti k jídlu, změny

barvy kůže

nedostatečná funkce hypofýzy – to může vyvolat nízké krevní hladiny některých hormonů, které

mají vliv na funkci mužských nebo ženských pohlavních orgánů

potíže se sluchem

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

pseudoaldosteronismus, který se projevuje vysokým krevním tlakem a nízkou hladinou draslíku

(prokázáno krevním testem)

někteří pacienti po použití posakonazolu rovněž hlásili pocit zmatenosti.

Informujte

svého

lékaře,

lékárníka

nebo

zdravotní sestru, pokud

zaznamenáte

některý z

výše

uvedených nežádoucích účinků.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Posaconazole MSN

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při

2 °C – 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Posaconazole MSN obsahuje

Léčivou látkou je posaconazolum. Jedna injekční lahvička obsahuje posaconazolum 300 mg.

Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sulfobutoxybetadexu (viz bod 2), dinatrium-edetát, koncentrovaná

kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH), voda pro injekci.

Jak přípravek

Posaconazole MSN

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Posaconazole MSN koncentrát pro infuzní roztok je čirý, bezbarvý až žlutý roztok bez

viditelných částic. Změny barvy v rámci tohoto rozpětí nemají na kvalitu přípravku vliv.

Tento léčivý přípravek je k dispozici v jednorázové injekční lahvičce, 20 ml, uzavřené brombutylovou

pryžovou zátkou a červeným hliníkovým uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Vivanta Generics s.r.o.

Třtinová 260/1, Čakovice

19600 Praha 9

Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd,

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA3000,

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských

státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Posaconazole MSN

Polsko

Posaconazole MSN

Maďarsko

Posaconazole MSN

Nizozemsko

Posaconazol MSN

Rumunsko

Posaconazol MSN Laboratories 300 mg concentrate pentru soluție perfuzabilă

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována

: 23. 4. 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovník

y:

Návod k podávání přípravku Posaconazole MSN

Vychlazenou injekční lahvičku přípravku Posaconazole MSN nechejte ohřát na pokojovou

teplotu.

Asepticky přeneste 16,7 ml posakonazolu do intravenózního vaku (nebo lahve) obsahujícího

kompatibilní rozpouštědlo (viz níže seznam rozpouštědel) o objemu v rozmezí 150 ml až 283

ml v závislosti na konečné koncentraci, které má být dosaženo (ne nižší než 1 mg/ml a ne vyšší

než 2 mg/ml).

Podejte centrální žilní kanylou, včetně centrálního žilního katetru nebo periferně zavedeného

centrálního žilního katetru (PICC) pomalou intravenózní infuzí trvající přibližně 90 minut.

Přípravek Posaconazole MSN se nesmí podávat jako bolus.

Pokud není centrální žilní katetr k dispozici, lze podat periferním žilním katetrem jednorázovou

infuzi o takovém objemu, aby se dosáhlo naředění na přibližně 2 mg/ml. Pokud se podává

periferním žilním katetrem, je nutno infuzi podávat po dobu přibližně 30 minut.

Poznámka: v

klinických hodnoceních vedly opakované periferní infuze podávané do stejné žíly k

reakcím v místě infuze (viz bod 4.8).

Přípravek Posaconazole MSN je určen k jednorázovému použití.

Následující léčivé přípravky lze podávat současně stejnou infuzní linkou (neboli kanylou) jako

přípravek Posaconazole MSN koncentrát pro infuzní roztok:

Amikacin-sulfát

Kaspofungin

Ciprofloxacin

Daptomycin

Dobutamin-hydrochlorid

Famotidin

Filgrastim

Gentamicin-sulfát

Hydromorfon-hydrochlorid

Levofloxacin

Lorazepam

Meropenem

Mikafungin

Morfin-sulfát

Norepinefrin-tartarát

Chlorid draselný

Vankomycin-hydrochlorid

Další přípravky, které nejsou uvedené v tabulce výše, se nesmí podávat souběžně s přípravkem

Posaconazole MSN stejnou intravenózní linkou (neboli kanylou).

Přípravek

Posaconazole

MSN,

koncentrát

infuzní

roztok

před

podáním

musí

vizuálně

zkontrolovat na výskyt částic. Barva roztoku přípravku Posaconazole MSN se pohybuje od bezbarvé

do světle žluté. Změny barvy v tomto rozmezí nemají na kvalitu přípravku vliv.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přípravek Posaconazole MSN se nesmí ředit:

Ringerovým roztokem s laktátem

5% glukózou s Ringerovým roztokem s laktátem

4,2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, kromě přípravků uvedených dále:

5% glukóza ve vodě

0,9% chlorid sodný

0,45% chlorid sodný

5% glukóza a 0,45% chlorid sodný

5% glukóza a 0,9% chlorid sodný

5% glukóza a 20 mekv KCl

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls170980/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Posaconazole MSN 300 mg koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje posaconazolum 300 mg. Jeden ml koncentrátu obsahuje

posaconazolum 18 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 465 mg (20,2 mmol) sodíku.

Jedna injekční lahvička obsahuje 6680 mg cyklodextrinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý, bezbarvý až žlutý roztok bez viditelných částic.

pH roztoku se pohybuje mezi hodnotami 2,0-3,0.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Posaconazole MSN 300 mg koncentrát pro infuzní roztok je indikován k použití při léčbě

následujících mykotických infekcí u dospělých (viz bod 5.1):

Invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo

itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B, nebo u pacientů,

kteří amfotericin B netolerují;

Chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu,

nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;

Kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B,

itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně sedmi dnech

předchozí účinné antimykotické terapie v terapeutických dávkách.

Posakonazol koncentrát pro infuzní roztok je také indikován jako prevence invazivních mykotických

infekcí u následujících pacientů:

Pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myelogenní leukemii (AML)

nebo myelodysplastický syndrom (MDS), u kterých by se mohla rozvinout protrahovaná

neutropenie a u kterých je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí;

Příjemci po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) podstupující

vysokodávkovou imunosupresivní terapii jako prevenci reakce štěpu proti hostiteli, u kterých

je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou mykotických infekcí nebo s

podpůrnou léčbou u vysoce rizikových pacientů, pro které je posakonazol indikován z

preventivních důvodů.

Dávkování

Doporučené dávkování je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1. Doporučené dávkování podle jednotlivých indikací

Indikace

D

ávk

ov

ání a délka léč

by

(Viz bod 5.2)

Refrakterní invazivní

mykotické infekce

(IMI)/pacienti s IMI s

nesnášenlivostí léčby 1. linie

Úvodní dávka 300 mg posakonazolu dvakrát denně první den, poté

300 mg jednou denně. Délka léčby má být založena na závažnosti

primárního onemocnění, rychlosti úpravy imunosuprese a klinické

odpovědi.

Profylaxe invazivních

mykotických infekcí

Úvodní dávka 300 mg posakonazolu dvakrát denně první den, poté

300 mg jednou denně. Délka léčby závisí na rychlosti úpravy

neutropenie nebo imunosuprese. U pacientů s akutní myeloidní

leukemií nebo myelodysplastickým syndromem má preventivní

léčba posakonazolem začít několik dní před očekávaným rozvojem

neutropenie a má pokračovat ještě 7 dní poté, co počet neutrofilů

vzroste nad 500 buněk na mm

Posakonazol je nutno podávat centrální žilní kanylou, zahrnující centrální žilní katetr nebo periferně

zavedený centrální katetr, pomalou intravenózní infuzí po dobu přibližně 90 minut. Posakonazol ve

formě koncentrátu pro infuzní roztok se nesmí podávat jako bolus. Pokud není centrální žilní katetr

k dispozici, lze jednorázovou infuzi podat periferním žilním katetrem. Pokud se podává periferním

žilním katetrem, je nutno infuzi podávat po dobu přibližně 30 minut (viz body 4.8 a 6.6).

Posakonazol je rovněž k dispozici ve formě k perorálnímu podání (jako 100mg enterosolventní

tablety a perorální suspenze o koncentraci 40 mg/ml). Přechod na perorální podávání se doporučuje,

jakmile to pacientův stav dovolí (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <50

ml/min) se předpokládá, že dojde k akumulaci intravenózního vehikula, sodné soli

sulfobutoxybetadexu (SBECD). U těchto pacientů je nutno používat perorální lékové formy

posakonazolu, ledaže by vyhodnocení poměru přínosů a rizik pro pacienta použití posakonazolu ve

formě koncentrátu pro infuzní roztok ospravedlňovalo. U těchto pacientů je nutno pečlivě sledovat

sérové hladiny kreatininu (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Omezené údaje týkající se vlivu poruchy funkce jater (včetně třídy C klasifikace chronického

onemocnění jater dle Child-Pugha) na farmakokinetiku posakonazolu ukazují zvýšení plazmatické

expozice ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater, avšak nesvědčí pro to, že by byla nutná

úprava dávky (viz body 4.4 a 5.2). Doporučuje se postupovat opatrně vzhledem k potenciálně vyšší

plazmatické expozici.

Pediat

rická populace

Bezpečnost a účinnost posakonazolu koncentrátu pro infuzní roztok u dětí a dospívajících ve věku do

18 let nebyla stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje.

Posakonazol ve formě koncentrátu pro infuzní roztok se kvůli bezpečnostním obavám založeným na

preklinických studiích nesmí používat u dětí mladších 18 let (viz bod 5.3).

Způsob podání

Posakonazol ve formě koncentrátu pro infuzní roztok vyžaduje před podáním naředění (viz bod

6.6). Posakonazol je nutno podávat centrální žilní kanylou, včetně centrálního žilního katetru nebo

periferně zavedeného centrálního katetru pomalou intravenózní (i.v.) infuzí po dobu přibližně 90

minut (viz body 4.2, 4.4 a 4.8).

Posakonazol ve formě koncentrátu pro infuzní roztok se nesmí podávat jako bolus.

Pokud není centrální žilní katetr k dispozici, lze jednorázovou infuzi podat periferním žilním

katetrem. Pokud se podává periferním žilním katetrem, je nutno infuzi podávat po dobu přibližně 30

minut, aby se snížila pravděpodobnost reakcí v místě infuze (viz bod 4.8).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s námelovými alkaloidy (viz bod 4.5).

Současné podávání se substráty CYP3A4, jako jsou terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid,

halofantrin nebo chinidin, protože to může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím těchto

léčivých přípravků, což může mít za následek prodloužení QTc a vzácně k výskytu torsades de pointes

(viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy simvastatinem, lovastatinem a atorvastatinem

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Nejsou k dispozici informace týkající se zkřížené senzitivity mezi posakonazolem a ostatními

azolovými antimykotiky. Při předepisování posakonazolu pacientům s hypersenzitivitou na ostatní

azolová antimykotika se má postupovat se zvýšenou opatrností.

Jaterní toxicita

Během léčby posakonazolem byly hlášeny poruchy jaterních funkcí (např. zvýšení ALT, AST,

alkalické fosfatázy, celkového bilirubinu a/nebo rozvoj klinických projevů hepatitidy). Zvýšené

hodnoty testů jaterních funkcí se po přerušení terapie obvykle upravily a v některých případech se tyto

hodnoty testů upravily i bez přerušení léčby. Vzácně byly hlášeny závažnější jaterní reakce s fatálními

následky.

Posakonazol má být u pacientů s poruchou funkce jater používán se zvýšenou opatrností vzhledem k

omezené klinické zkušenosti a možnosti, že plazmatické hladiny posakonazolu mohou být u těchto

pacientů vyšší (viz body 4.2 a 5.2).

Sledování pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

V důsledku variability expozice je nutno pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin sledovat pečlivě s

ohledem na průlomové mykotické infekce (viz body 4.2 a 5.2).

Sledování jaterních funkcí

Na začátku a během léčby posakonazolem je nutno vyhodnotit testy jaterních funkcí.

Pacienti, u kterých se během léčby posakonazolem objeví abnormální hodnoty jaterních testů, musí

být rutinně sledováni, zda nedochází k rozvoji závažnějšího jaterního poškození. Léčba pacienta má

zahrnovat laboratorní hodnocení jaterních funkcí (především hodnoty jaterních testů a bilirubinu).

Pokud se objeví klinické známky a příznaky odpovídající rozvoji jaterního onemocnění, má být

zváženo přerušení léčby posakonazolem.

Prodloužení QTc

Některá azolová antimykotika jsou spojována s prodloužením QTc intervalu. Posakonazol nesmí být

podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty CYP3A4 a o kterých se ví, že prodlužují

QTc interval (viz body 4.3 a 4.5). Poskonazol musí být podáván se zvýšenou opatrností pacientům s

proarytmogenními stavy, jako jsou:

Kongenitální nebo získané prodloužení QTc

Kardiomyopatie, obzvláště se srdečním selháním

Sinusová bradykardie

Existující symptomatické arytmie

Současné užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (jiných

než těch, které jsou uvedeny v bodě 4.3).

Poruchy minerálové rovnováhy, obzvláště týkající se hladin draslíku, hořčíku nebo vápníku, mají být

sledovány a korigovány dle potřeby před a během terapie posakonazolem.

U pacientů jsou průměrné hodnoty maximálních plazmatických koncentrací (Cmax) po podání

posakonazolu jako koncentrátu pro infuzní roztok čtyřnásobně zvýšeny v porovnání s podáním

perorální suspenze. Zesílený vliv na interval QTc nelze vyloučit. Zvláštní pozornost se doporučuje v

případech, kdy se posakonazol podává periferně, protože doporučená doba infuze 30 minut může

Cmax dále zvýšit.

Lékové interakce

Posakonazol je inhibitorem CYP3A4 a jen ve zvláštních případech má být užíván během léčby jinými

léčivými přípravky, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4 (viz bod 4.5).

Midazolam a další benzodiazepiny

Kvůli riziku prodloužené sedace a případného respirační deprese lze o současném podávání

posakonazolu s jakýmkoli benzodiazepinem metabolizovaným CYP3A4 (např. midazolamem,

triazolamem, alprazolamem) uvažovat pouze, pokud je to skutečně nezbytné. Je nutno zvážit úpravu

dávky benzodiazepinů metabolizovaných CYP3A4 (viz bod 4.5).

Toxicita vinkristinu

Současné podávání azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno s

neurotoxicitou a jinými závažnými nežádoucími účinky včetně záchvatů křečí, periferní neuropatie,

syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu a paralytického ileu. Azolová antimykotika

včetně posakonazolu mají být u pacientů užívajících vinka alkaloidy včetně vinkristinu, podávána jen

tehdy, když není možná alternativní antimykotická léčba (viz bod 4.5).

Rifamycinová antibiotika (rifampicin, rifabutin), některá antiepileptika (fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, primidon), efavirenz

V kombinaci mohou být koncentrace posakonazolu významně sníženy; současnému užívání

posakonazolu je proto třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz bod 4.5).

Plazmatická expozice

Plazmatické koncentrace po podání posakonazolu intravenózně ve formě koncentrátu pro infuzní

roztok jsou obecně vyšší, než koncentrace, kterých se dosahuje pomocí posakonazolu v perorální

suspenzi. Plazmatické koncentrace posakonazolu po podání posakonazolu mohou u některých

pacientů v čase vzrůstat (viz bod 5.2). Údaje o bezpečnosti při vyšších hladinách expozice

dosahovaných pomocí posakonazolu koncentrátu pro infuzní roztok jsou v současnosti omezené.

Tromboembolické příhody

Tromboembolické příhody byly u posakonazolu intravenózního koncentrátu pro infuzní roztok

identifikovány jako potenciální riziko, ale v klinických studiích nebyly pozorovány. V klinických

studiích byla pozorována tromboflebitida. Je nezbytná pozornost s ohledem na výskyt jakýchkoliv

známek a příznaků tromboembolických příhod (viz body 4.8 a 5.3).

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 465 mg sodíku (20,2 mmol) v jedné dávce, což odpovídá 23 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí

2 g sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Přípravek Posaconazole MSN obsahuje cyklodextriny

(sodnou sůl sulfobutoxybetadexu)

Cyklodextriny (CD) jsou pomocné látky, které mohou mít vliv na vlastnosti léčivé látky nebo jiných

léčivých přípravků (jako je toxicita nebo penetrace kůží). Bezpečnostní aspekty CD byly zváženy v

průběhu vývoje léčivého přípravku a během posouzení jeho bezpečnosti a jsou jasně uvedeny v

souhrnu údajů o přípravku.

Nejsou dostatečné údaje o účincích CD u dětí mladších 2 let. O poměru přínosů a rizik pro pacienta se

proto má rozhodnout individuálně.

Na základě studií na zvířatech a zkušeností u lidí se neočekávají škodlivé účinky CD v dávkách

nižších než 20 mg/kg/den.

4.5

Interakce

s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Následující informace byly odvozeny z údajů získaných u posakonazolu v perorální suspenzi nebo

dřívější tabletové lékové formě. Všechny lékové interakce posakonazolu v perorální suspenzi, kromě

interakcí, které mají vliv na absorpci posakonazolu (ovlivněním pH v žaludku a žaludeční motility), se

považují za relevantní rovněž pro posakonazol koncentrát pro infuzní roztok.

Účinek jiných léčivých přípravků na posakonazol

Posakonazol je metabolizován přes UDP glukuronidaci (enzymy 2. fáze) a in vitro je substrátem pro p-

glykoprotein (P-gp) eflux. Proto inhibitory (např. verapamil, cyklosporin, chinidin, klarithromycin,

erythromycin, atd.) nebo induktory (např. rifampicin, rifabutin, některá antiepileptika, atd.) těchto

eliminačních cest mohou zvyšovat nebo snižovat plazmatické koncentrace posakonazolu.

Rifabutin

Rifabutin (300 mg jednou denně) snižoval C

(maximální plazmatickou koncentraci) a AUC (plochu

pod křivkou plazmatických koncentrací) posakonazolu na 57 %, respektive 51 %. Současnému užívání

posakonazolu a rifabutinu nebo podobných induktorů (např. rifampicinu) je třeba se vyhnout, pokud

přínos pro pacienta nepřeváží riziko. Informace týkající se účinku posakonazolu na plazmatické

hladiny rifabutinu viz také níže.

Efavirenz

Efavirenz (400 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 45 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu a efavirenzu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta

nepřeváží riziko.

Fosamprenavir

Kombinace fosamprenaviru s posakonazolem může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím

posakonazolu. Je-li potřebné současné podávání, doporučuje se pečlivé sledování, zda nedochází k

rozvoji mykotické infekce. Opakované podávání fosamprenaviru (700 mg dvakrát denně x 10 dnů)

snižovalo C

a AUC posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg denně 1. den, 200 mg dvakrát

denně den, následně 400 mg dvakrát denně x 8 dnů) o 21 %, respektive o 23 %. Účinek

posakonazolu na hladiny fosamprenaviru, je-li fosamprenavir podáván s ritonavirem není znám.

Fenytoin

Fenytoin (200 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 41 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu s fenytoinem nebo podobnými induktory (např. karbamazepinem,

fenobarbitalem, primidonem) je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko.

Účinek posakonazolu na ostatní léčivé přípravky

Posakonazol je silný inhibitor CYP3A4. Podávání posakonazolu současně se substráty CYP3A4 může

vést k výraznému zvýšení expozice těmto substrátům CYP3A4, jak je dále ukázáno na příkladu vlivu

na takrolimus, sirolimus, atazanavir a midazolam. Opatrnost je doporučována během současného

podávání posakonazolu a substrátů CYP3A4 podávaných intravenózně a je možné, že bude zapotřebí

dávku substrátu CYP3A4 snížit. Pokud je posakonazol užíván současně se substráty CYP3A4, které

jsou podávány perorálně a u kterých může vzestup plazmatických koncentrací vést k nepřijatelným

nežádoucím účinkům, mají být pozorně monitorovány plazmatické hladiny substrátu CYP3A4 a/nebo

případné nežádoucí účinky a dávka má být upravena dle potřeby.

Terfe

nadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin a chinidin (substráty CYP3A4)

Současné podávání posakonazolu a terfenadinu, astemizolu, cisapridu, pimozidu, halofantrinu nebo

chinidinu je kontraindikováno. Současné podání může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím

těchto léčivých přípravků, vedoucím k prodloužení QTc intervalu a vzácně k výskytu torsades de

pointes (viz bod 4.3).

Námelové alkaloidy

Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace námelových alkaloidů (ergotaminu

a dihydroergotaminu), což může vést k ergotismu. Současné podávání posakonazolu a námelových

alkaloidů je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-

CoA reduktázy metabolizované přes CYP3A4

(n

apř. simvastatin, lovastatin a

atorvastatin)

Posakonazol může značně zvyšovat plazmatické hladiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy

metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4. Léčba těmito inhibitory HMG-CoA reduktázy má být

přerušena během léčby posakonazolem, protože zvýšené hladiny jsou spojovány se vznikem

rhabdomyolýzy (viz bod 4.3).

Vinka alkaloidy

Většina vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin), jsou substráty CYP3A4. Současné podávání

azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno se závažnými nežádoucími

účinky (viz bod 4.4). Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace vinka alkaloidů, což může

vést k neurotoxicitě a dalším závažným nežádoucím účinkům. U pacientů užívajících vinka alkaloidy

včetně vinkristinu proto podávejte azolová antimykotika včetně posakonazolu jen tehdy, když není

možnost alternativní antimykotické léčby.

Rifabutin

Po perorálním podání zvyšoval posakonazol C

a AUC rifabutinu o 31 %, respektive o 72 %.

Současnému užívání posakonazolu a rifabutinu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta

nepřeváží riziko (viz také informace výše ohledně účinku rifabutinu na plazmatické hladiny

posakonazolu). Pokud se tyto léčivé přípravky podávají současně, doporučuje se pečlivé sledování

krevního obrazu a nežádoucích účinků spojených se zvýšenými hladinami rifabutinu (např. uveitida).

Sirolimus

Opakované podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně po dobu 16 dní) vedlo

u zdravých subjektů v průměru k 6,7násobnému, respektive 8,9násobnému (rozpětí 3,1 až 17,5)

zvýšení Cmax a AUC sirolimu (2mg jednorázová dávka). Vliv posakonazolu na sirolimus u pacientů

není známý, ale zřejmě bude variabilní vzhledem k rozdílné expozici pacientů posakonazolu.

Současné podávání posakonazolu a sirolimu se nedoporučuje a je třeba se mu, kdykoliv je to možné,

vyhnout. Pokud je současné podávání nevyhnutelné, je doporučeno výrazně snížit dávku sirolimu

v okamžiku zahájení terapie posakonazolem a doporučuje se velmi časté monitorování minimální

koncentrace sirolimu v krvi. Koncentrace sirolimu mají být měřeny při zahájení, během a při ukončení

terapie posakonazolem a dávky sirolimu mají být příslušným způsobem upraveny. Je třeba mít na

paměti, že se u sirolimu při současném podávání posakonazolu mění vztah mezi minimální

koncentrací a AUC. Následkem toho mohou klesnout minimální koncentrace sirolimu, které by jinak

byly v rámci obvyklého terapeutického rozmezí, na subterapeutickou úroveň. Proto se má

u minimálních koncentrací docílit hodnot z horního úseku obvyklého terapeutického rozmezí a má se

věnovat řádná pozornost klinickým známkám a příznakům, laboratorním parametrům a i výsledkům

biopsie tkání.

Cyklosporin

U pacientů po transplantaci srdce na stabilních dávkách cyklosporinu zvyšuje posakonazol v perorální

suspenzi v dávce 200 mg jednou denně koncentrace cyklosporinu, což vyžaduje snížení dávky

cyklosporinu. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny případy

zvýšených hladin cyklosporinu vedoucí k závažným nežádoucím účinkům včetně nefrotoxicity

a jednomu fatálnímu případu leukoencefalopatie. Při zahájení léčby posakonazolem má být u pacientů,

kteří jsou již léčeni cyklosporinem, dávka cyklosporinu snížena (např. na přibližně tři čtvrtiny

současné dávky). Plazmatické hladiny cyklosporinu následně mají být během současného podávání

obou přípravků a i po skončení léčby posakonazolem pečlivě monitorovány a dávka cyklosporinu má

být upravena podle potřeby.

Takrolimus

Posakonazol zvyšoval C

a AUC takrolimu (0,05 mg/kg tělesné hmotnosti v jednotlivé dávce)

o 121 %, respektive o 358 %. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny

případy klinicky významných interakcí vedoucích k hospitalizaci a/nebo k přerušení léčby

posakonazolem. Při zahájení léčby posakonazolem u pacientů, kteří již užívají takrolimus, má být

dávka takrolimu snížena (např. na přibližně třetinu současné dávky). Poté se mají pečlivě sledovat

hladiny takrolimu v krvi během současného podávání obou přípravků a po přerušení podávání

posakonazolu a dávka takrolimu má být podle potřeby upravena.

Inhibitory HIV proteáz

Protože inhibitory HIV proteázy patří mezi substráty CYP3A4, dá se předpokládat, že posakonazol

bude zvyšovat plazmatické hladiny těchto antiretrovirových látek. Současné podávání posakonazolu

v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně) a atazanaviru (300 mg jednou denně) po dobu 7 dní

vedlo u zdravých osob v průměru ke 2,6násobnému, respektive 3,7násobnému (rozpětí 1,2 až 26)

zvýšení C

a AUC atazanaviru. Současné podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg

dvakrát denně) spolu s atazanavirem a ritonavirem (300/100 mg jednou denně) po dobu 7 dní vedlo

u zdravých osob v průměru k 1,5násobnému, respektive 2,5násobnému (rozpětí 0,9 až 4,1) zvýšení

a AUC atazanaviru. Přidání posakonazolu k léčbě atazanavirem případně k léčbě atazanavirem

v kombinaci s ritonavirem bylo doprovázeno zvýšením plazmatických hladin bilirubinu. Během

současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování nežádoucích účinků a projevů

toxicity spojených s antiretrovirovými přípravky, které jsou substráty CYP3A4.

Midazolam

a ostatní benzodiazepiny metabolizované na CYP3A4

Během studie na zdravých dobrovolnících zvyšoval posakonazol v perorální suspenzi (200 mg jednou

denně po dobu 10 dní) expozici (AUC) intravenózně podanému midazolamu (0,05 mg/kg) o 83 %.

V jiné studii na zdravých dobrovolnících vedlo opakované podávání posakonazolu v perorální

suspenzi (200 mg dvakrát denně po dobu 7 dní) v průměru k 1,3násobnému, respektive 4,6násobnému

(rozpětí 1,7 až 6,4) zvýšení C

a AUC intravenózně podaného midazolamu (0,4 mg v jedné dávce);

podávání posakonazolu v perorální suspenzi 400 mg dvakrát denně po dobu 7 dní vedlo k 1,6

násobnému, respektive 6,2násobnému (rozpětí 1,6 až 7,6) zvýšení C

a AUC intravenózně podaného

midazolamu. Obě dávky posakonazolu zvyšovaly C

a AUC perorálního midazolamu (2 mg v jedné

perorální dávce) 2,2 násobně, respektive 4,5 násobně. Navíc vedlo podávání posakonazolu v perorální

suspenzi (200 mg nebo 400 mg) k prodloužení průměrného konečného poločasu midazolamu

z přibližně 3-4 hodin na 8-10 hodin během současného podávání.

Vzhledem k riziku prolongované sedace se doporučuje upravit dávku posakonazolu v případě, že je

podáván současně s některým z benzodiazepinů metabolizovaných přes CYP3A4 (např.

midazolamem, triazolamem, alprazolamem) (viz bod 4.4).

Blokátory vápníkových kanálů metabolizované přes CYP3A4 (např. diltiazem, verapamil, nifedipin,

nisoldipin)

Během současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování výskytu nežádoucích

účinků a toxicity spojených s blokátory vápníkových kanálů. Může být nutná úprava dávky blokátorů

vápníkových kanálů.

Digoxin

Podávání ostatních azolových antimykotik je spojováno se zvýšenými hladinami digoxinu. Proto

posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu je třeba při zahájení

nebo přerušení léčby posakonazolem monitorovat.

Deriváty sulfonylmočoviny

Koncentrace glukózy u některých zdravých dobrovolníků klesly, pokud byl glipizid podáván současně

s posakonazolem. U diabetických pacientů se proto doporučuje sledování hladin glukózy.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné informace o podávání posakonazolu těhotným ženám. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. Posakonazol nesmí být

užíván během těhotenství, pokud přínos pro matku jednoznačně nepřeváží možné riziko pro plod.

Kojení

Posakonazol je vylučován do mateřského mléka laktujících potkanů (viz bod 5.3). Vylučování

posakonazolu do lidského mateřského mléka nebylo studováno. Při zahájení léčby posakonazolem je

nutno kojení přerušit.

Fertilita

Posakonazol neovlivňoval fertilitu samců potkanů v dávkách až do 180 mg/kg (2,8násobek expozice

dosahované u lidí při intravenózní dávce 300 mg) nebo samic potkanů v dávce až do 45 mg/kg

(3,4násobek expozice dosahované u lidí při intravenózní dávce 300 mg). Nejsou k dispozici klinické

zkušenosti hodnotící vliv posakonazolu na fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stro

je

Je třeba dbát opatrnosti, protože při užívání posakonazolu byly hlášeny určité nežádoucí účinky (např.

závrať, ospalost atd.), které mohou potenciálně ovlivnit řízení/obsluhování stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Údaje o bezpečnosti jsou odvozeny zejména ze studií s perorální suspenzí.

Posakonazol ve formě koncentrátu pro infuzní roztok byl hodnocen pouze u pacientů s AML

a MDS a u pacientů po HSCT s reakcí štěpu proti hostiteli nebo s rizikem takové reakce.

Maximální trvání expozice koncentrátu pro infuzní roztok byla kratší než u perorální suspenze.

Plazmatická expozice při použití infuzního roztoku byla vyšší než při použití perorální suspenze.

Vyšší incidenci nežádoucích reakcí nelze vyloučit.

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost posakonazolu v koncentrátu pro infuzní ro

ztok

V úvodních studiích na zdravých dobrovolnících bylo podání jedné dávky posakonazolu infundované

za 30 minut periferním žilním katetrem spojeno s 12% incidencí reakcí v místě infuze (4% incidence

tromboflebitidy). Opakované dávky posakonazolu podávané periferním žilním katetrem byly spojeny

s tromboflebitidou (60% incidence). Proto byl v následných studiích posakonazol podáván centrálním

žilním katetrem. Pokud nebyl centrální žilní katetr snadno k dispozici, mohli pacienti dostat jednu

infuzi trvající 30 minut prostřednictvím periferního žilního katetru. Doba periferní žilní infuze delší

než 30 minut vede k vyšší incidenci reakcí v místě infuze a tromboflebitidy.

Bezpečnost posakonazolu ve formě koncentrátu pro infuzní roztok byla hodnocena v klinických

studiích u 268 pacientů. Pacienti byli zařazováni do nekomparativní farmakokinetické

a bezpečnostní studie posakonazolu ve formě koncentrátu pro infuzní roztok při podávání v rámci

prevence mykotických infekcí (studie 5520). Jedenáct pacientů dostalo jednorázovou dávku 200

mg posakonazolu v koncentrátu pro infuzní roztok, 21 pacientů dostávalo denní dávku 200 mg po

medián doby 14 dní a 237 pacientů dostávalo denní dávku 300 mg po medián doby 9 dní. Ohledně

podávání po více než 28 dní nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti. Údaje o bezpečnosti

u starších osob jsou omezené.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem (> 25 %), který se objevil během intravenózní fáze

podávání posakonazolu při dávkování 300 mg jednou denně, byl průjem (32 %).

Nejčastějším nežádoucím účinkem (> 1 %) vedoucím k vysazení posakonazolu ve formě

koncentrátu pro infuzní roztok v dávce 300 mg jednou denně byla AML (1 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do příslušné skupiny

frekvence, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně

časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2. Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií a/nebo během používání po uvedení

přípravku na trh podle orgánových systémů a frekvence*

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:

neutropenie

Méně časté:

trombocytopenie, leukopenie, anemie, eozinofilie,

lymfadenopatie, infarkt sleziny

Vzácné:

hemolyticko-uremický syndrom, trombotická

trombocytopenická purpura, pancytopenie,

koagulopatie, krvácení

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

alergické reakce

Vzácné:

hypersenzitívní reakce

Endokrinní poru

chy

Vzácné:

insuficience nadledvin, pokles hladin gonadotropinu v

krvi

Není známo:

pseudoaldosteronismus

Por

uchy metabolismu a výživy

Časté:

porucha rovnováhy elektrolytů, anorexie, snížení chuti k

jídlu, hypokalemie, hypomagnesemie

Méně časté:

hyperglykemie, hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

abnormální sny, stavy zmatenosti, poruchy spánku

Vzácné:

psychotická porucha, deprese

Poruchy nervového systému

Časté:

parestezie, závrať, somnolence, bolest hlavy, dysgeuzie

Méně časté:

křeče, neuropatie, hypestezie, tremor, afázie, insomnie

Vzácné:

cerebrovaskulární příhoda, encefalopatie, periferní

neuropatie, synkopa

Poruchy oka

Méně časté:

rozmazané vidění, fotofobie, snížení ostrosti vidění

Vzácné:

diplopie, skotom

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné:

zhoršení sluchu

Srdeční poruchy

Méně časté:

syndrom dlouhého QT

, abnormální

elektrokardiogram

, palpitace, bradykardie,

supraventrikulární extrasystoly, tachykardie

Vzácné:

torsade de pointes, náhlé úmrtí, komorová tachykardie,

kardipulmonální zástava, srdeční selhání, infarkt

myokardu

Cévní poruchy

Časté:

hypertenze

Méně časté:

hypotenze, tromboflebitida,vaskulitida

Vzácné:

plicní embolie, hluboká žilní trombóza

Respir

ační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté:

kašel, epistaxe, škytavka, nazální kongesce, pleuritická

bolest, tachypnoe

Vzácné:

plicní hypertenze, intersticiální pneumonie,

pneumonitida

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

nauzea

Časté:

zvracení, bolest břicha, průjem, dyspepsie, sucho v

ústech, flatulence, zácpa, anorektální diskomfort

Méně časté:

pankreatitida, abdominální distenze, enteritida,

epigastrický diskomfort, říhání, gastroezofageální

refluxní choroba, otok úst

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace