Porcilis PRRS Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Prasat, reprodukční a respirační syndrom (RPO) virus vakcíny
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI09AD
INN (Mezinárodní Name):
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus vaccine (Virus PRRS (phyl. DV))
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939647 - 1 x 10 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/036/01-C
Datum autorizace:
2001-09-10

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Porcilis PRRS lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis PRRS lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V jedné dávce o objemu 2 ml (intramuskulární aplikace) nebo 0,2 ml (intradermální aplikace)

nařeďené vakcíny:

Lyofilizovaná vakcína

Léčivá látka: Virus PRRS (phyl. DV) 10

– 10

TCID

v 1 dávce.

Excipiens: q.s.

Rozpouštědlo (Diluvac Forte)

Adjuvans: Tocoferoli alfa acetas 75 mg/ml

Excipiens: ad 1 ml

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci zdravých prasat proti následkům infekce evropským typem viru PRRS.

Nástup imunity: prokázán čelenží za 28 dnů po vakcinaci.

Trvání imunity: nejméně 24 týdnů po vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v prostředí, kde rozšíření viru PRRS nebylo stanoveno spolehlivou diagnostickou

metodou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po vakcinaci se mohou vyskytnout celkové a místní reakce. Po intramuskulární aplikaci se

může vyskytnout přechodné zvýšení tělesné teploty. U méně než 1% případů vakcinace může

vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou ulehnutí, ztížené dýchání a překrvení. Tyto příznaky úplně

a samovolně vymizí během několika minut po vakcinaci, ovšem ve velmi ojedinělých

případech se objevily fatální anafylaktické reakce.

Malý, tuhý intradermální uzlík (o průměru maximálně 1,5 cm) pozorovaný po intradermální

aplikaci svědčí o správné technice podání. Tento uzlík běžně vymizí během 14 dnů, ale může

výjimečně přetrvávat až 29 dnů nebo déle.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se intramuskulárně nebo intradermálně. Vakcína se naředí dle způsobu aplikace

příslušným množstvím rozpouštědla (Diluvac Forte).

Počet dávek v lékovce

Množství rozpouštědla (ml) potřebného pro

intramuskulární aplikaci

intradermální aplikaci

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15°C – 25°C) a před použitím

dobře protřepejte.

Dávkování:

Intramuskulární podání: aplikuje se 2,0 ml do krční svaloviny.

Intradermální podání: intradermálním aplikátorem se aplikuje 0,2 ml do horní části pravé nebo

levé strany krku, popřípadě podél svalu zádi. Malá, přechodnou dobu se vyskytující bulka je

důkazem správně provedené intradermální aplikace.

Vakcinační schéma:

Aplikuje se jediná dávka prasatům od věku 2 týdnů.

Výkrmová prasata: jediná vakcinace je dostatečná pro chráněnost až do porážky.

Chovná prasata:

u prasniček se doporučuje (re)vakcinace 2-4 týdny před připuštěním. Pro

dosažení uniformní úrovně chráněnosti se doporučuje revakcinace

v pravidelných intervalech, buď před každou další březostí, nebo celý chov

každé 4 měsíce. Březí prasnice by se měly vakcinovat pouze po předchozí

expozici evropským typem viru PRRS.

Doporučuje se vakcinovat všechna prasata v chovu od nejranějšího doporučeného věku.

Mateřské protilátky mohou interferovat s odpovědí na vakcinaci.

Nově zařazovaná, virus PRRS prostá zvířata (např. prasničky z PRRS-negativních chovů) by se

měla vakcinovat před zabřeznutím.

Vakcína může být naředěna těsně před vakcinací při současném podání u výkrmových prasat od

4 týdnů věku vakcinou Porcilis M Hyo a měla by být použita podle následujících instrukcí:

Porcilis PRRS

Porcilis M Hyo

10 dávek

20 ml

25 dávek

50 ml

50 dávek

100 ml

100 dávek

200 ml

Jedna dávka (2 ml) Porcilis PRRS smíchaná s Porcilis M Hyo se aplikuje intramuskulárně do

svaloviny krku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Používejte sterilní stříkačky a jehly, případně čistý intradermální aplikátor.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Lyofilizovaná vakcína nebo kombinované balení: při teplotě 2-8°C, v temnu.

Diluvac Forte: při teplotě do 25°C.

Po naředění: 3 hodiny při pokojové teplotě

Po smíchání s Porcilis M Hyo: 1 hodina (při pokojové teplotě)

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Je třeba zabránit rozšíření vakcinačního viru do oblasti, kde se virus PRRS ještě nevyskytuje.

Nepoužívejte v chovech, kde probíhá eradikace viru PRRS na základě serologického vyšetřování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Virus PRRS naivní prasničky a prasnice by se neměly vakcinovat během březosti, protože toto

může mít negativní účinky. Vakcinace během březosti je bezpečná, pokud se provádí u

prasniček a prasnic, které byly již imunizovány proti evropskému typu viru PRRS buď

vakcinací anebo terénní infekcí. Vakcínu lze používat během laktace.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti pro výkrmová prasata od 4 týdnů věku dokládají, že

vakcínu lze mísit s vakcínou Porcilis M Hyo a podávat jako intramuskulární injekci.

Před podáním smíchaného přípravku čtěte také příbalovou informaci vakcíny Porcilis M Hyo.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Porcilis PRRS mísené s Porcilis

M Hyo u chovných zvířat nebo během březosti.

Dále ještě dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti pro výkrmová prasata od 3 týdnů věku

počínaje dokládají, že vakcínu lze podávat s Porcilis PCV M Hyo, s Porcilis Lawsonia, nebo se

smísenými Porcilis PCV M Hyo a Porcilis Lawsonia ve stejném čase ale na různá místa

(přednostně na opačnou stranu krku) oběma způsoby podání. Před podáním čtěte příbalovou

informaci Porcilis PCV M Hyo a/nebo Porcilis Lawsonia.

U některých prasat může zvýšení telesné teploty po společném podání často přesáhnout 2°C.

Teplota se vrátí k normálu do 1 - 2 dnů po zaznamenání nejvyšší teploty. Po intradermální nebo

intramuskulární vakcinaci se od 5. dne po vakcinaci mohou často objevit v místě podání

přechodné lokální reakce, které spočívají v mírném otoku (o průměru maximálně 2 cm). Tyto

reakce mohou příležitostně přetrvávat do 29 dnů po vakcinaci, nebo déle. Neobvykle se mohou

po vakcinaci objevit hypersenzitivní reakce.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti podání Porcilis PRRS společně s Porcilis

PCV M Hyo a/nebo Porcilis Lawsonia ve stejném čase na různá místa u chovných zvířat a

během březosti.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o

použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být

provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodávaného pro použití

s přípravkem nebo s vakcínou Porcilis M Hyo.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Po vakcinaci omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení. Zbytky vakcíny a odpadový materiál

zlikvidujte vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující atenuovaný, evropský kmen DV viru PRRS. Vakcína se

ředí rozpouštědlem Diluvac Forte obsahujícím tokoferol-alfa-acetát jako adjuvans pro zvýšení

stimulace imunitního systému. Intramuskulární nebo intradermální aplikace tohoto kmenu viru

PRRS navodí aktivní specifickou imunitu proti následkům infekce virem PRRS. Po aplikaci

do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů organismu

zabraňujících následnému rozvinutí onemocnění po nakažení terénní infekcí.

Serologicky zjistitelné titry nastupují přibližně během 1-2 týdnů, plná chráněnost nastupuje do

4 týdnů po vakcinaci. Na základě protilátek navozených vakcinací nelze odlišit vakcinovaná

zvířata od zvířat přirozeně infikovaných evropskými kmeny viru PRRS.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

I.M. balení:

lepenková krabička s 1 nebo 10 lékovkami s 10, 25, 50 nebo 100 dávkami lyofilizované

vakcíny

lepenková krabička s 1 nebo 10 skleněnými nebo PET lékovkami s 20, 50, 100 nebo 200 ml

rozpouštědla Diluvac Forte

I.D. balení:

lepenková krabička s 1 nebo 5 lékovkami s 10, 25, 50 nebo 100 dávkami lyofilizované vakcíny

a s 1 nebo 5 skleněnými nebo PET lékovkami s 2, 5, 10 nebo 20 ml rozpouštědla Diluvac Forte

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis PRRS lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V jedné dávce o objemu 2 ml (intramuskulární aplikace) nebo 0,2 ml (intradermální aplikace)

nařeďené vakcíny:

Lyofilizovaná vakcína

Léčivá látka: Virus PRRS (phyl. DV), živý atenovaný, 10

– 10

TCID

v 1 dávce.

Excipiens: q.s.

Rozpouštědlo (Diluvac Forte)

Adjuvans: Tocoferoli alfa acetas 75 mg/ml

Excipiens: ad 1 ml

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Prasata

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci zdravých prasat proti následkům infekce evropským typem viru PRRS.

Nástup imunity: prokázán čelenží za 28 dnů po vakcinaci.

Trvání imunity: nejméně 24 týdnů po vakcinaci.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v prostředí, kde rozšíření viru PRRS nebylo stanoveno spolehlivou diagnostickou

metodou.

4.4

Zvláštní upozornění

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je třeba zabránit rozšíření vakcinačního viru do oblasti, kde se virus PRRS ještě nevyskytuje.

Nepoužívejte v chovech, kde probíhá eradikace viru PRRS na základě serologického vyšetřování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po vakcinaci se mohou vyskytnout celkové a místní reakce. Po intramuskulární aplikaci se může

vyskytnout přechodné zvýšení tělesné teploty. U méně než 1% případů vakcinace může vyvolat

nežádoucí účinky, jako jsou ulehnutí, ztížené dýchání a překrvení. Tyto příznaky úplně a samovolně

vymizí během několika minut po vakcinaci, ovšem ve velmi ojedinělých případech se objevily fatální

anafylaktické reakce.

Malý, tuhý intradermální uzlík (o průměru maximálně 1,5 cm) pozorovaný po intradermální aplikaci

svědčí o správné technice podání. Tento uzlík běžně vymizí během 14 dnů, ale může výjimečně

přetrvávat až 29 dnů nebo déle.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Virus PRRS naivní prasničky a prasnice by se neměly vakcinovat během březosti, protože toto může

mít negativní účinky. Vakcinace během březosti je bezpečná, pokud se provádí u prasniček a prasnic,

které byly již imunizovány proti evropskému typu viru PRRS buď vakcinací anebo terénní infekcí.

Vakcínu lze používat během laktace.

4.8

Interakce s dalšími veterinárními léčivými přípravky a další formy interakce

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti pro výkrmová prasata od 4 týdnů věku dokládají, že vakcínu

lze mísit s vakcínou Porcilis M Hyo a podávat jako intramuskulární injekci.

Před podáním smíchaného přípravku čtěte také příbalovou informaci vakcíny Porcilis M Hyo.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti vakcíny Porcilis PRRS mísené s Porcilis M Hyo

u chovných zvířat nebo během březosti.

Dále ještě dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti pro výkrmová prasata od 3 týdnů věku počínaje

dokládají, že vakcínu lze podávat s Porcilis PCV M Hyo, s Porcilis Lawsonia, nebo se smíchanými

Porcilis PCV M Hyo a Porcilis Lawsonia ve stejném čase, ale na různá místa (přednostně na opačnou

stranu krku) oběma způsoby podání. Před podáním čtěte příbalovou informaci Porcilis PCV M Hyo a/

nebo Porcilis Lawsonia.

U některých prasat může zvýšení telesné teploty po společném podání často přesáhnout 2°C. Teplota

se vrátí k normálu do 1 - 2 dnů po zaznamenání nejvyšší teploty. Po intradermální nebo

intramuskulární vakcinaci se od 5. dne po vakcinaci mohou často objevit v místě podání přechodné

lokální reakce, které spočívají v mírném otoku (o průměru maximálně 2 cm). Tyto reakce mohou

příležitostně přetrvávat do 29 dnů po vakcinaci, nebo déle. Neobvykle se mohou po vakcinaci objevit

hypersenzitivní reakce.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti podání Porcilis PRRS společně s Porcilis PCV

M Hyo a/nebo Porcilis Lawsonia ve stejném čase na různá místa u chovných zvířat a během březosti.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této

vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Vakcína se naředí dle způsobu aplikace příslušným množstvím rozpouštědla (použijte pouze

Diluvac Forte).

Počet dávek

v lahvičce

Množství rozpouštědla (ml) potřebného pro

intramuskulární

aplikaci

intradermální

aplikaci

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15°C – 25°C) a před použitím dobře

protřepejte.

Dávkování:

Intramuskulární podání: aplikuje se 2,0 ml do krční svaloviny.

Intradermální podání: intradermálním aplikátorem se aplikuje 0,2 ml do horní části pravé nebo levé

strany krku, popřípadě podél svaloviny zad. Malá, přechodnou dobu se vyskytující bulka je důkazem

správně provedené intradermální aplikace.

Vakcinační schéma:

Aplikuje se jednorázová dávka prasatům od věku 2 týdnů.

Výkrmová prasata:

jediná vakcinace je dostatečná pro chráněnost až do porážky.

Chovná prasata:

u prasniček se doporučuje (re)vakcinace 2-4 týdny před připuštěním. Pro

dosažení uniformní úrovně chráněnosti se doporučuje revakcinace

v pravidelných intervalech, buď před každou další březostí, nebo celý chov

každé 4 měsíce. Březí prasnice by se měly vakcinovat pouze po předchozí

expozici evropským typem viru PRRS.

Doporučuje se vakcinovat všechna prasata v chovu od nejranějšího doporučeného věku. Mateřské

protilátky mohou interferovat s odpovědí na vakcinaci.

Nově zařazovaná, virus PRRS prostá zvířata (např. prasničky z PRRS-negativních chovů) by se měla

vakcinovat před zabřeznutím.

Vakcína může být naředěna těsně před vakcinací při současném podání u výkrmových prasat od 4

týdnů věku vakcinou Porcilis M Hyo a měla by být použita podle následujících instrukcí:

Porcilis PRRS

Porcilis M Hyo

10 dávek

20 ml

25 dávek

50 ml

50 dávek

100 ml

100 dávek

+ 200 ml

Jedna dávka (2 ml) Porcilis PRRS smíchaná s Porcilis M Hyo se aplikuje intramuskulárně do

svaloviny krku.

Používejte sterilní stříkačky a jehly, případně čistý intradermální aplikátor.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních příznaků po aplikaci desetinásobné dávky cílovým zvířatům.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI09AD03; živá, PRRS virová vakcína pro prasata

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující atenuovaný, evropský kmen DV viru PRRS. Obsahuje adjuvans

-tokoferol pro zvýšení stimulace imunitního systému. Intramuskulární nebo intradermální aplikace

tohoto kmenu viru PRRS navodí aktivní specifickou imunitu proti následkům infekce virem PRRS.

Po aplikaci do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů organismu

zabraňujících následnému rozvinutí onemocnění po nakažení terénní infekcí.

Serologicky zjistitelné titry nastupují přibližně během 1-2 týdnů, plná chráněnost nastupuje do 4 týdnů

po vakcinaci. Na základě protilátek navozených vakcinací nelze odlišit vakcinovaná zvířata od zvířat

přirozeně infikovaných evropskými kmeny viru PRRS.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Lyofilizovaná vakcína:

kultivační půda

chemicky definovaný stabilizér CD#279 (patentovaný)

Rozpouštědlo (Diluvac Forte):

polysorbát 80

chlorid sodný

dihydrogenfosforečnan draselný

hydrogenfosforečnansodný dihydrát

simeticon

voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodávaného pro použití s

přípravkem nebo s vakcínou Porcilis M Hyo.

6.3

Doba použitelnosti

Lyofilizát:

2 roky (po skladování u výrobce při teplotě ≤-20°C maximálně 2 roky).

Rozpouštědlo: ve skleněných lékovkách 4 roky, v PET lékovkách 2 roky.

Po naředění: 3 hodiny při pokojové teplotě.

Po smíchání s Porcilis M Hyo: 1 hodina při pokojové teplotě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Lyofilizovaná vakcína nebo kombinované balení: při teplotě 2-8°C, v temnu.

Diluvac Forte: při teplotě do 25°C.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Obal vakcíny:

skleněná lékovka typu I (Ph.Eur.) uzavřená halogenbutylovou pryžovou zátkou (Ph.Eur.) zajištěnou

kódovanou hliníkovou pertlí.

Obal rozpouštědla:

skleněná lékovka typu II (Ph.Eur.) nebo PET-láhev uzavřená halogenbutylovou pryžovou zátkou

(Ph.Eur.) zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

I.M. balení:

lepenková krabička s 1 nebo 10 lékovkami s 10, 25, 50 nebo 100 dávkami lyofilizované vakcíny

lepenková krabička s 1 nebo 10 sklenenými nebo PET lékovkami s 20, 50, 100 nebo 200 ml

rozpouštědla Diluvac Forte

I.D. balení:

lepenková krabička s 1 nebo 5 lékovkami s 10, 25, 50 nebo 100 dávkami lyofilizované vakcíny a s 1

nebo 5 sklenenými nebo PET lékovkami s 2, 5, 10 nebo 20 ml rozpouštědla Diluvac Forte

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel

rozhodnutí o registraci

Po vakcinaci omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení. Zbytky vakcíny a odpadový materiál zlikvidujte

vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu

příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/036/01-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.9.2001 / 29.5.2006, 8.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace