Porcilis Parvo

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Porcilis Parvo Inaktivovaná vakcína ve formě vodné emulze k injekční aplikaci
 • Léková forma:
 • Inaktivovaná vakcína ve formě vodné emulze k injekční aplikaci
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Porcilis Parvo Inaktivovaná vakcína ve formě vodné emulze k injekční aplikaci
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasnice, prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936344 - 1 x 20 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/1015/95-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Porcilis Parvo

injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis Parvo injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Parvovirus suis (phyl. 014) inac.

≥ 552 EU

stanoveno v konečném přípravku ELISA testem detekujícím množství antigenu

Adjuvans: tokoferol-alfa-acetát

Pomocné látky: polysorbát 80, chlorid sodný, formaldehyd, simetikon, voda na injekci.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace prasniček a prasnic za účelem ochrany embryí a plodů před parvovirovou infekcí.

Jedna dávka nejpozději 2 týdny před připuštěním dostatečně chrání před poškozením embryí a plodů

po následující dvě březosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných a oslabených zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace se může objevit mírný přechodný otok.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasnice a prasničky).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka o objemu 2 ml se aplikuje intramuskulárně v oblasti za uchem.

Základní vakcinace:

Prasničky: jedna dávka mezi 8. a 2. týdnem před prvním připouštěním.

Prasnice: jedna dávka nejméně 2 týdny před připuštěním.

Revakcinace: jednou ročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nechat vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15-25°C).

Před a během použití řádně promíchat.

Používat sterilní injekční jehly a stříkačky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebujte do 10 hodin

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pokud u Vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i

když šlo jen o malé množství, a vezměte sebou příbalovou informaci.

Březost:

Lze použít během březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.

Velikosti balení

Lékovky s propichovací zátkou o objemu 20 ml (10 dávek), 50 ml (25 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.