PLUSET 500 IU Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Folikuly stimulující hormon hypofýzy
Dostupné s:
Laboratorios Calier S.A.
ATC kód:
QG03GA
INN (Mezinárodní Name):
Follicle stimulating hormone-pituitary (Follitropinum, Lutropinum)
Léková forma:
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Gonadotropiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938214 - 2 x 10 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/030/08-C
Datum autorizace:
2008-06-16

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PLUSET

Prášek

pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

ŠPANĚLSKO

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PLUSET Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Bílá až našedlá peleta lyofilizátu a čirý až bezbarvý roztok.

Jedna lékovka lyofilizátu obsahuje:

Účinné látky:

- Follitropinum suillum (FSHp)............................500 IU

- Lutropinum suillum (LHp)..................................500 IU

Jedna lahvička rozpouštědla obsahuje:

- Chlorokrezol....................................................0.021 g

- Sterilní nepyrogenní fyziologický roztok do.........21 ml

1 ml rekonstituivaného roztoku obsahuje:

Léčivé látky:

Follitropinum suillum (FSHp)................................50 IU

Lutropinum suillum (LHp)......................................50 IU

Pomocné látky:

Chlorokrezol......................................................... 1 mg

Sterilní nepyrogenní fyziologický roztok do............1 ml

4. INDIKACE

Navození superovulace u pohlavně dospělých jalovic a krav.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na obsažené pomocné látky

Nepoužívat u samců a u pohlavně nedospělých samic

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírné snížení dojivosti.

Po léčbě je možný opožděný nástup říje.

Následkem navození superovulace může dojít k tvorbě ovariálních cyst.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci,

oznamte

to prosím vašemu

veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy (pohlavně dospělé samice)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Lyofilizát v injekční lahvičce rozpust’te pomocí 10,5 ml rozpouštědla

Při rozpouštění lyofilizátu a při odebírání dávek z lahvičky postupujte asepticky. Před

zavedením jehly do lahvičky řádně očistěte a vydesinfikujte zátku lahvičky

Při rozpouštění lyofilizátu jej šetrně promíchejte.

Přípravek se podává pouze intramuskulárně.

Celková doporučená dávka je 800 až 1000 IU ve snižujících se jednotlivých dávkách

podávaných po dobu 4-5 dní. Dávkovací schéma lze vhodně upravit v závislosti na

rozdílech mezi jednotlivými zvířaty a podle plemeno, věk a reprodukční stav. S. Pro

jalovice a masný skot se doporučuje celková dávka 800 IU. Pro dojnice lze při zohlednění

rostoucího věku, počtu předchozích porodů dojivosti dávku zvýšit na až na 1000 IU.

Doporučené dávkovací schéma pro 800 IU v průběhu 4 dnů:

Den 1*

08:00

hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU

LH)

20:00

hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU

LH)

Den 2

08:00

hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU

LH)

20:00

hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU

LH)

Den 3**

08:00

hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

20:00

hod

1.5 ml i.m

(75 IU FSH + 75 IU LH)

Den 4

08:00

hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

20:00

hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

Doporučené dávkovací schéma pro 1000 IU v průběhu 5 dnů:

Den 1*

08:00

hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU

LH)

20:00

hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU

LH)

Den 2

08:00

hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU

LH)

20:00

hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU

LH)

Den 3**

08:00

hod

2.0 ml i.m.

(100 IU FSH + 100 IU

LH)

20:00

hod

2.0 ml i.m

(100 IU FSH + 100 IU

LH)

Den 4

08:00

hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

20:00

hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

Den 5

08:00

hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

20:00

hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

* Odpovídá 11. dni pohlavního cyklu.

** 60 anebo 72 hodin po začátku léčby k navození superovulace by se měla

intramuskulárně aplikovat luteolytická dávka prostaglandinu F

alfa.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁVÁNÍ

Nejsou

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: maso: bez ochranných lhůt

Skot: mléko: Bez ochranných lhůt

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Rekonstituovaný roztok: uchovávejte a přepravujte schlazené (+2°C až

+8°C) a

nezmrazujte.

Uchovávejte lahvičku krabičce.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí exspirační doby uvedené na etiketě a obalu po EXP.

Exspirační doba znamená možnost použití do posledního dne uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 6 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Aby se při navození superovulace pomocí přípravku dosáhlo požadované odpovědi, je

nutné dodržet následující doporučení:

Dárkyně musí před započetím léčby pomocí

přípravku prodělat alespoň jeden

přirozený pohlavní cyklus.

Dárkyně nesmí při započetí léčby pomocí projevovat žádné klinické příznaky

onemocnění. Vyšetření vaječníků by mělo potvrdit přítomnost funkčního žlutého

tělíska a absenci jakýchkoli patologických stavů, jako je cystózní degenerace

vaječníků nebo srůsty v okolí vaječníků.

Léčba by měla začít mezi 9. a 12. dnem pohlavního cyklu s tím, že nejlepších

výsledků se dosahuje při započetí léčby v 11. dni.

60 anebo 72 hodin po začátku léčby k navození superovulace by se měla

intramuskulárně aplikovat luteolytická dávka prostaglandinu F

alfa.

Říje se dostaví 40-48 hodin po aplikaci prostaglandinu a plemenice by měla být

inseminována 12 hodin po nástupu říje a opět po 12 hodin později vysoce

kvalitním spermatem..

Po výplachu embryí (nechirurgicky) v 7. dni je vhodné podat další dávku

prostaglandinu, aby se zajistil rychlý návrat do říje; jestliže není provedeno,

zvířata se za další 4 týdny vyšetří, aby se ověřilo, zda došlo k návratu normální

funkce vaječníků. V první říji po superovulaci, která se dostavuje obvykle po 28

dnech, lze plemenici znovu inseminovat.

Možné následky opakované aplikace přípravku během delší doby ve všech

možných dávkovacích schématech nebyly prověřovány. Proto se nedoporučuje

provádět léčbu k navození superovulace pomocí přípravku více než dvakrát a

mezi dvěma léčebnými procedurami by měl proběhnout alespoň jeden

přirozený pohlavní cyklus.

Mezi telením a začátkem léčby pro navození superovulace by měly uplynout

alespoň 3 měsíce.

V závislosti na věku, plemeni a reprodukčním stavu se mohou objevovat

individuální rozdíly v odezvě na léčbu.

Upozornění pro uživatele

Náhodné samopodání injekce může způsobit hormonální odezvu u žen a může poškodit

nenarozený plod.

Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného samopodání těhotnou ženou a nebo ženou, u které nelze

těhotenství vyloučit, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepodávejte březím zvířatům.

Během říje po superovulaci je možné stejně jako při jiné říji zaznamenat mírný pokles

dojivosti, ovšem produkce mléka se obvykle vrátí do normálu během 2 týdnů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)Nedoporučuje se překračovat

maximální doporučenou dávku. Vysoké dávky FSH a LH mohou mít za následek zhoršení

zabřezávání, což může zvýšit počet neoplozených vajíček.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Papírová krabička se 2 skleněnými lékovkami s 10 ml lyofilizátu a 1 skleněnou lékovkou

s 20 ml rozpouštědla.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PLUSET Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička lyofilizátu obsahuje:

Účinné látky:

- Follitropinum suillum (FSHp).........................................................500 IU

- Lutropinum suillum (LHp)..............................................................500 IU

Jedna lahvička rozpouštědla obsahuje:

- Chlorokresol.................................................................................0,021 g

- Sterilní, nepyrogenní fyziologický roztok do...................................21 ml

1 ml obnooveného roztoku obsahuje:

Léčivé látky:

Follitropinum suillum

(FSHp)...................................................................50 IU

Lutropinum suillum

(LHp) ......................................................................50 IU

Pomocné látky:

Chlorokresol............................................................................................. 1 mg

Sterilní, nepyrogenní fyziologický roztok do ...............................................1 ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Bílý až našedlý lyofilizát a čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cílový druh zvířat

Krávy (pohlavně dospělé samice)

4.2.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Navození superovulace u pohlavně dospělých jalovic nebo krav.

4.3.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na obsažené pomocné

látky

Nepoužívat u samců a u pohlavně nedospělých samic

Viz bod 4.7

4.4.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou

4.5.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Aby se při navození superovulace pomocí přípravku dosáhlo požadované odpovědi,

je nutné dodržet následující doporučení:

Dárkyně musí před započetím léčby pomocí přípravku prodělat alespoň

jeden přirozený pohlavní cyklus.

Dárkyně nesmí při započetí léčby pomocí přípravku projevovat žádné

klinické příznaky onemocnění. Vyšetření vaječníků by mělo potvrdit

přítomnost funkčního žlutého tělíska a absenci jakýchkoli patologických

stavů, jako je cystózní degenerace vaječníků nebo srůsty v okolí vaječníků.

Léčba by měla začít mezi 9. a 12. dnem pohlavního cyklu s tím, že

nejlepších výsledků se dosahuje při započetí léčby v 11. dni.

60 anebo 72 hodin po začátku léčby k navození superovulace by se měla

intramuskulárně aplikovat luteolytická dávka prostaglandinu F

alfa.

Říje se dostaví 40-48 hodin po aplikaci prostaglandinu a plemenice by

měla být inseminována 12 hodin po nástupu říje a opět o 12 hodin později

vysoce kvalitním spermatem.

Po výplachu embryí (nechirurgicky) v 7. dni je vhodné podat další dávku

prostaglandinu, aby se zajistil rychlý návrat do říje; jestliže není provedeno,

zvířata se za další 4 týdny vyšetří, aby se ověřilo, zda došlo k návratu

normální funkce vaječníků. V první říji po superovulaci, která se dostavuje

obvykle po 28 dnech, lze plemenici znovu inseminovat.

Možné následky opakované aplikace přípravku po delší dobu ve všech

možných

dávkovacích

schématech

nebyly

prověřovány.

Proto

nedoporučuje provádět léčbu k navození superovulace pomocí přípravku

více než dvakrát a mezi dvěma léčebnými procedurami by měl proběhnout

alespoň jeden přirozený pohlavní cyklus.

Mezi telením a začátkem léčby pro navození superovulace by měly

uplynout alespoň 3 měsíce.

V závislosti na věku, plemeni a reprodukčním stavu se mohou objevovat

individuální rozdíly v odezvě na léčbu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Náhodné samopodání injekce může způsobit hormonální odezvu u žen a může

poškodit nenarozený plod.

Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného samopodání těhotnou ženou a nebo ženou, u které nelze

těhotenství vyloučit, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mírné snížení dojivosti.

Po léčbě je možný opožděný nástup říje.

Následkem navození superovulace může dojít k tvorbě ovariálních cyst.

4.7.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neaplikujte březím zvířatům.

Během říje po superovulaci je možné stejně jako při jiné říji zaznamenat mírný pokles

dojivosti, ovšem produkce mléka se obvykle vrátí do normálu během 2 týdnů.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy

4.9. Podávané množství a způsob podání

Lyofilizát v injekční lahvičce rozpusťte pomocí 10,5 ml rozpouštědla.

Při rozpouštění lyofilizátu a při odebírání dávek z lékovky postupujte asepticky. Před

zavedením jehly do lahvičky řádně očistěte a vydesinfikujte zátku lahvičky.

Při rozpouštění lyofilizátu jej šetrně promíchejte.

Přípravek

se podává pouze intramuskulárně.

Pro navození superovulace u krávy se doporučuje následující léčebné schéma:

Celková doporučená dávka je 800 až 1000 IU ve snižujících se jednotlivých dávkách

podávaných po dobu 4-5 dní. Dávkovací schéma lze vhodně upravit v závislosti na

rozdílech mezi jednotlivými zvířaty a podle plemeno, věk a reprodukční stav. S. Pro

jalovice a masný skot se doporučuje celková dávka 800 IU. Pro dojnice lze při

zohlednění rostoucího věku, počtu předchozích porodů dojivosti dávku zvýšit na až

na 1000 IU.

Doporučené dávkovací schéma pro 800 IU v průběhu 4 dnů:

Den 1*

08:00 hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU LH)

20:00 hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU LH)

Den 2

08:00 hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU LH)

20:00 hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU LH)

Den 3**

08:00 hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

20:00 hod

1.5 ml i.m

(75 IU FSH + 75 IU LH)

Den 4

08:00 hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

20:00 hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

Doporučené dávkovací schéma pro 1000 IU v průběhu 5 dnů:

Den 1*

08:00 hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU LH)

20:00 hod

3.0 ml i.m.

(150 IU FSH + 150 IU LH)

Den 2

08:00 hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU LH)

20:00 hod

2.5 ml i.m.

(125 IU FSH + 125 IU LH)

Den 3**

08:00 hod

2.0 ml i.m.

(100 IU FSH + 100 IU LH)

20:00 hod

2.0 ml i.m

(100 IU FSH + 100 IU LH)

Den 4

08:00 hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

20:00 hod

1.5 ml i.m.

(75 IU FSH + 75 IU LH)

Den 5

08:00 hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

20:00 hod

1.0 ml i.m.

(50 IU FSH + 50 IU LH)

* Odpovídá 11. dni pohlavního cyklu.

** 60 anebo 72 hodin po začátku léčby k navození superovulace by se měla

intramuskulárně aplikovat luteolytická dávka prostaglandinu F

alfa.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nedoporučuje se překračovat maximální doporučenou dávku. Vysoké dávky FSH a

LH mohou mít za následek zhoršení zabřezávání, což může zvýšit počet

neoplozených vajíček.

4.11

Ochranné lhůty

Skot: maso: Bez ochranných lhůt

Skot: mléko: Bez ochranných lhůt

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory pohlavního systému,

gonadotropiny

ATCvet kód: QG03GA90

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Porcinní FSH a LH jsou glykoproteiny vylučované předním lalokem hypofýzy pod

vlivem GnRH vylučovaného hypothalamem. Tyto proteiny se skládají z podjednotek

alfa a beta; biologickou specifitu nese beta jednotka (molekulární hmotnost = 27,000

- 34,000).

FSH a LH stimulují normální funkci pohlavních orgánů a sekreci pohlavních hormonů

u samců a samic savců.

U samic během normálního pohlavního cyklu FSH stimuluje vývoj a dozrávání

Graafových folikulů a vajíček. Folikuly reagují zvýšeným vylučováním estrogenů

z buněk theca interna stěny folikulu, které uprostřed cyklu stimulují prostřednictvím

zpětné vazby uvolňování LH z hypofýzy. Zvýšená exkrece estrogenů a LH

z hypofýzy způsobuje rupturu folikulu a dochází k ovulaci. Folikul se poté mění na

žluté tělísko, které vylučuje progesteron.

Aplikací exogenních gonadotropinů pomocí přípravků obsahujících FSH a LH a je

možné zvýšit počet ovulací. Předpokládá se, že aplikace exogenních gonadotropinů

zvyšuje počet rostoucích folikulů a snižuje počet atretických folikulů. Pro účely

superovulace je nutný správný poměr FSH/LH a správný léčebný režim. I když růst

folikulů stimuluje FSH, prokázalo se, že pro mnohočetnou ovulaci je nutné minimální

množství LH. Přestože poměr bioaktivit FSH/LH v přípravku je 1:1, jeho účinek

spočívá z důvodu krátkého poločasu porcinního LH primárně ve stimulaci folikulů.

5.2. Farmakokinetické údaje

Gonadotropiny FSH a LH mají u všech druhů savců srovnatelnou molekulární

strukturu s minimálními strukturálními rozdíly. Následkem toho se porcinní FSH a LH

metabolizují a vylučují podobně jako endogenní gonadotropiny.

Endogenní i exogenní FSH a LH se z těla vylučují primárně ledvinami. V ledvinách

procházejí glykoproteinové hormony glomerulární filtrací, kterou následuje buď (a)

exkrece (většinou v nezměněné podobě) močí, nebo (b) degradace buňkami

proximálních stočených kanálků. Filtrovaný proteinový hormon je reabsorbován

(prostřednictvím endocytózy) a katabolizován na oligopeptidy a volné aminokyseliny

v lysozomech. Vyloučené aminokyseliny se vrací peritubulární cirkulací do krevního

oběhu.

Kinetika p-FSH a p-LH u krav je reprezentována bioexponenciální křivkou

s počátečním rychlým vymizením (t½

) následovaným pomalým poklesem (t½

v krvi.

Hodnoty poločasu p-FSH určené po jedné i.v. aplikaci dvěma jalovicím jsou 2 ½ h

(t½

) a 25 ½ h (t½

). Tyto hodnoty pro p-LH jsou 40 min, resp. a 6 h.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Chlorokresol

Chlorid sodný

Voda pro injekci

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu:6 dní.

6.4.

Speciální opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Rekonstituovaný roztok: uchovávejte a přepravujte schlazené (+2°C až +8°C) a

nezmrazujte.

Uchovávejte lahvičku v krabičce.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Nádoba pro lyofilizát:

- Injekční lahvička z bezbarvého neutrálního skla (typ 1). Objem: 10 ml. Vybavená

bromobutylovou a silikátovou zátkou a hliníkovým odtrhávacím krytem.

Nádoba pro rozpouštědlo:

- Injekční lahvička z bezbarvého neutrálního skla (typ 1). Objem: 20 ml. Vybavená

šedou gumovou zátkou penicilinového typu a hliníkovým odtrhávacím krytem.

- Papírová krabička se dvěma skleněnými injekčními lahvičkami s 10 ml lyofilizátu a 1

skleněnou injekční lahvičkou s 21 ml rozpouštědla.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonés, 26 (Plá del Ramassá)

LES FRANQUESES DEL VALLES

Barcelona (Španělsko)

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/030/08-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16. 6. 2008, 6.4.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2016

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace