Pixuvri

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
pixantrone dimaleát
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier
ATC kód:
L01DB11
INN (Mezinárodní Name):
pixantrone dimaleate
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Lymfom, non-Hodgkin
Terapeutické indikace:
Přípravek Pixuvri je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s mnohočetně relapsovanými nebo refrakterními agresivními non-Hodgkinovými B-buněčnými lymfomy (NHL). Přínos léčby pixantronem nebyl prokázán u pacientů, kteří byli užíváni jako pátá nebo větší chemoterapie u pacientů, kteří nemají poslední léčbu.
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002055
Datum autorizace:
2012-05-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/002055

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

02-03-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

02-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

02-03-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

02-03-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

02-03-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Pixuvri 29 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

pixantronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Pixuvri a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pixuvri používat

Jak se přípravek Pixuvri používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pixuvri uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Pixuvri a k čemu se používá

Přípravek Pixuvri patří do farmakoterapeutické skupiny léčiv zvané „cytostatika“. Ta se používají k

léčbě rakoviny.

Přípravek Pixuvri se používá k léčbě dospělých pacientů s opakovaně relabujícími nebo

refrakterními agresivními non-hodgkinskými lymfomy. Přípravek Pixuvri zabíjí rakovinné buňky

tím, že se naváže na jejich DNA, což vede k usmrcení těchto buněk. Používá se u pacientů, jejichž

rakovina nereaguje na léčbu nebo se po léčbě jinými chemoterapeutiky znovu vrátila.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pixuvri používat

Nepoužívejte přípravek Pixuvri

jestliže jste alergický(á) na pixantron-dimaleinát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě

jestliže Vám byla v nedávné době podána vakcína (byl(a) jste očkován(a)).

jestliže Vám bylo sděleno, že máte přetrvávající dlouhodobě nízký počet červených

krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.

jestliže mát

e velmi závažné jaterní potíže.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, než začnete používat přípravek Pixuvri:

jestliže Vám bylo sděleno, že máte velmi nízký počet bílých krvinek,

jestliže máte srdeční onemocnění nebo nekontrolovaný vysoký krevní tlak, zejména pokud

Vám již bylo někdy sděleno, že jste měl(a) srdeční selhání, nebo pokud jste měl(a) v

posledních 6 měsících srdeční příhodu,

jestliže máte infekci,

jestliže jste již někdy podstoupil(a) léčbu rakoviny,

jestliže dodržujete zvláštní dietu s omezeným příjmem sodíku,

jestliže užíváte další léčivé přípravky, které by se mohly s přípravkem Pixuvri navzájem

ovlivňovat (viz „Další léčivé přípravky” níže).

Citlivost pokožky vůči slunečnímu záření

Během léčby pixantronem byste měl(a) minimalizovat nebo se vyhnout přírodnímu a umělým

zdrojům slunečního záření (solária nebo léčba zářením UVA/B). Pokud budete vystaven(a)

slunečnímu záření, měl(a) byste nosit ochranný oděv a používat ochranné kosmetické prostředky,

které silně absorbují záření UV-A.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, neboť nejsou k dispozici žádné informace

o léčbě přípravkem Pixuvri u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Pixuvri

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Je to nesmírně důležité, neboť užíváním několika různých léků zároveň se

může účinek těchto léků zeslabovat nebo zesilovat. Proto nesmíte přípravek Pixuvri používat spolu s

dalšími léky, pokud Váš lékař nepotvrdil, že je to bezpečné.

Rozhodně svého lékaře informujte, užíváte-li nebo jste v nedávné době užíval(a)

kterýkoli

následujících léků:

Užíváte-li následující léky, sdělte to svému lékaři:

- warfarin k prevenci tvorby krevních sraženin,

- theofylin k léčbě plicních onemocnění jako emfyzém nebo astma,

- amitriptylin k

léčbě deprese,

- olanzapin, klozapin k léčbě schizofrenie nebo bipolární afektivní poruchy,

- haloperidol k léčbě úzkosti a nespavosti,

- ondansetron k prevenci pocitu na zvracení a zvracení během chemoterapie,

- propanolol k léčbě vysokého krevního tlaku.

Přípravek Pixuvri s jídlem a pitím

Své stravovací návyky nemusíte po léčbě přípravkem Pixuvri měnit, pokud Vám to Váš lékař

nenařídil.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Pixuvri se nesmí podávat těhotným ženám, neboť může způsobit poškození nenarozeného

dítěte. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během používání přípravku Pixuvri a 6 měsíců po ukončení léčby se musí používat vhodná

antikoncepční opatření. Týká se to žen, které mohou otěhotnět, a mužů používajících přípravek

Pixuvri, kteří jsou schopni počít dítě.

Během léčby přípravkem Pixuvri nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda přípravek Pixuvri ovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Pixuvri obsahuje sodík

Po rekonstituci a naředění obsahuje tento léčivý přípravek přibližně 1 g (43 mmol) sodíku (hlavní

složka kuchyňské soli) v jedné dávce. To odpovídá 50 % doporučeného maximálního denního příjmu

sodíku potravou pro dospělé.

3.

Jak se přípravek Pixuvri používá

Jaké množství přípravku Pixuvri se podává

Množství (dávka) přípravku Pixuvri, které Vám bude podáno, závisí na ploše povrchu Vašeho těla

v metrech čtverečních (m

). To se určí z Vaší výšky a tělesné hmotnosti. V úvahu se rovněž vezmou

výsledky krevních testů a Váš zdravotní stav. Doporučená dávka je 50 mg/m

. Je-li to třeba,

Váš lékař

dávku během léčby upraví.

Předtím, než Vám bude přípravek Pixuvri podán, Vám Váš lékař provede určité testy.

Jak často se přípravek Pixuvri používá

Přípravek Pixuvri se podává 1., 8. a 15. den každého 28denního cyklu po dobu až 6 cyklů.

Před podáním infuze možná dostanete léky k prevenci a omezení možných reakcí na přípravek

Pixuvri, například léky k prevenci nevolnosti.

Jak se přípravek Pixuvri podává

Přípravek Pixuvri se podává kapačkou do žíly (intravenózní infuzí). Tento úkon provede zdravotní

sestra nebo lékař.

Jak dlouho bude infuze trvat

Infuze Vám bude podávána po dobu přibližně jedné hodiny, není-li určeno jinak.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Reakce na infuzi

Během podávání infuze přípravku Pixuvri se může vzácně vyskytnout bolest/zarudnutí v místě

vpichu. Pokud cítíte bolest nebo místo vpichu zrudne, okamžitě to sdělte osobě, která Vám infuzi

podává. Může být nutné infuzi zpomalit nebo přerušit. Poté, co tyto příznaky odezní nebo se zmírní,

může se v infuzi pokračovat.

Přípravek Pixuvri má tmavě modrou barvu, a proto se u Vás po několik dní po jeho podání může

rozvinout namodralé zabarvení kůže a očí a Vaše moč může mít namodralou barvu. Zabarvení kůže

obvykle vymizí během několika dnů až týdnů, jakmile je léčivý přípravek vyloučen z těla.

Infekční onemocnění

Jestliže se u Vás po léčbě přípravkem Pixuvri objeví příznaky infekce (například horečka, zimnice,

namáhavé dýchání, kašel, vředy v ústech, potíže s polykáním nebo závažný průjem), sdělte to svému

lékaři. Poté, co Vám byl podán přípravek Pixuvri, můžete být náchylnější k infekcím.

Srdce

Existuje možnost, že by se následkem léčby snížila schopnost Vašeho srdce pumpovat krev, nebo

Vás může dokonce rozvinout závažný stav zvaný srdeční selhání, zejména pokud máte oslabenou

funkci srdce již na začátku léčby přípravkem Pixuvri. Váš lékař bude sledovat Vaše srdeční funkce,

zda se neobjevují zn

ámky či příznaky postižení srdce.

Pokud se domníváte, že máte kteroukoli z následujících reakcí, sdělte to svému lékaři

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

pocit na zvracení, zvracení

zabarvení pokožky

prořídnutí nebo vypadání vlasů

abnormální zabarvení moči

fyzická slabost

nízký počet bílých krvinek, nízký počet červených krvinek (anémie) a nízký počet krevních

destiček v krvi (může být nutná transfúze).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

infekce, např. infekce plic, kožní infekce, infekce spojené s nízkým počtem bílých krvinek,

kvasinková infekce

horečka

závažná krevní infekce (sepse)

poruchy vnímání chuti

abnormální pocity na kůži, jako je pocit necitlivosti, brnění, píchání (parestézie)

bolest hlavy

ospalost

únava

zánět očí (konjunktivitida)

průjem

bolesti břicha

zánět a/nebo vředy v krku a ústech

sucho v ústech, zácpa, zažívací potíže, nechutenství

změny na kůži jako zarudnutí a svědění kůže, změny nehtů

poškození srdce, snížení schopnosti srdce pumpovat krev, blokáda elektrických signálů v srdci,

nepravidelný nebo rychlý srdeční rytmus

nízký krevní tlak

změna zabarvení žil, bledá pokožka

dušnost, kašel

krev v moči

nadměrné množství bílkovin v moči

otoky nohou nebo kotníků či jiných částí těla

bolest kostí

bolest na hrudi

nízké hladiny fosfátů v krvi

abnormální výsledky jaterních krevních testů nebo ledvinových funkcí.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

závažné infekce, jako je septický šok, bronchitida (zánět průdušek), pneumonie (zánět

plic), kandidóza (kvasinková infekce), celulitida (infekce podkoží), meningitida

(zánět mozkových blan), gastroenteritida (zánět žaludku a střeva)

virové infekce, jako je pásový opar, nebo reaktivace jiného viru, např. herpes v ústech

nervozita, nespavost

ztráta energie

točení hlavy, závratě

suchost oka

necitlivost v ústech

infekce rohovky

alergie na léčivý přípravek

snížení obsahu vápníku a sodíku v krvi, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi

zánět nebo nahromadění tekutiny okolo plic

rýma

krvácen

í, např. střevní krvácení, červené skvrnky po těle v důsledku popraskání krevních cév

podráždění žíly

noční pocení

nepravidelný srdeční rytmus

spontánní erekce

kožní vyrážka a/nebo vředy

bolest, otoky, slabost a ztuhlost kloubů nebo svalů

snížený výdej moči

ztráta tělesné hmotnosti

zvýšená hladina bilirubinu v krvi nebo moči

zánět jícnu

bolest šíje, zad a končetin

infekce nehtů

progrese novotvarů (nádorů)

nově vzniklý zhoubný nádor kostní dřeně nebo krve, jako je akutní myeloidní leukémie

(AML) nebo myelodysplastický syndrom (MDS)

- poškození jater

selhání kostní dřeně

zvýšený počet eozinofilů v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Pixuvri uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a

na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Pixuvri neobsahuje žádnou složku zabraňující růstu bakterií, a proto se doporučuje

použít jej bezprostředně po rekonstituci. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být

delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C.

Roztok pixantronu je po rekonstituci stabilní 24 hodin při pokojové teplotě (15

C až 25

C) ve

standardních infuzních vacích.

Přípravek Pixuvri je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek

nebo odpad včetně materiálu použitého k rekonstituci, naředění a podání přípravku musí být

zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Pixuvri obsahuje

Léčivou látkou je pixantronum. Jedna injekční lahvička obsahuje pixantroni dimaleas 50 mg (to

odpovídá pixantronum 29 mg). Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, hydroxid sodný,

kyselina chlorovodíková a chlorid sodný.

Jak přípravek Pixuvri vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Pixuvri je prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Je to tmavě modrý prášek, který

se dodává v injekčních lahvičkách obsahujících 29 mg pixantronu. Velikost balení: 1 injekční

lahvička.

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: + 34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tél: + 33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel: + 351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel: + 385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: + 4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: + 353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel: + 386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel: + 421 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: + 39 (06) 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

CA Papaellinas Ltd.

Τηλ: + 357 22 741 741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: + 371 67502039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová

informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podrobné pokyny pro uživatele

PŘED REKONSTITUCÍ SI PŘEČTĚTE CELÉ POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Zvláštní opatření pro použití

Přípravek Pixuvri je protinádorový léčivý přípravek, který poškozuje buňky, a proto je třeba při

manipulaci s ním postupovat opatrně. Zamezte kontaktu přípravku s očima nebo kůží. Při

manipulaci s přípravkem a během dekontaminačních postupů používejte rukavice, masky a

pomůcky na ochranu očí. Pokud se přípravek Pixuvri (lyofilizovaný prášek nebo tekutý roztok po

rekonstituci) dostane do styku s kůží, ihned ji omyjte a důkladně opláchněte vodou.

Rekonstituce/příprava pro intravenózní podání

Jedna injekční lahvička přípravku Pixuvri určená k jednomu použití obsahuje pixantron-

dimaleinát v množství odpovídajícím 29 mg pixantronu. Po rekonstituci pomocí 5 ml injekčního

roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) jeden ml koncentrátu obsahuje pixantron-

dimaleinát, v množství, které odpovídá 5,8 mg pixantronu.

Sterilním postupem rekonstituujte obsah každé 29mg injekční lahvičky 5 ml injekčního roztoku

chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%). Prášek se má za protřepávání zcela rozpustit

během 60 sekund. Vznikne tak tmavě modrý roztok o koncentraci pixantronu 5,8 mg/ml.

Sterilním postupem natáhněte objem potřebný pro požadovanou dávku (na základě koncentrace

5,8 mg/ml) a dále nařeďte injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) na

konečný objem 250 ml.

Kompatibilita s jinými ředicími roztoky nebyla dosud stanovena. Po přidání přípravku do infuzního

vaku důkladně promíchejte obsah vaku. Výsledná směs je tmavě modrý roztok.

Při podávání naředěného roztoku přípravku Pixuvri se má používat in-line filtry s póry o

velikosti 0,2 µm z polyethersulfonu.

Podmínky uchovávání po otevření a naředění

Přípravek Pixuvri neobsahuje žádnou složku zabraňující růstu bakterií, a proto se doporučuje

použít jej bezprostředně po rekonstituci. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být

delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C.

Roztok je po rekonstituci a naředění stabilní po 24 hodin při pokojové teplotě (15

C až 25

při vystavení dennímu světlu ve standardních polyethylenových (PE) infuzních vacích.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přípravek Pixuvri je cytotoxická látka. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být

zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přístroje a povrchy náhodně kontaminované přípravkem Pixuvri se musí ošetřit roztokem chlornanu

sodného (100 µl vody a 20 µl chlornanu sodného [7 ± 2

% dostupného chloru] na 0,58 mg

přípravku Pixuvri).

S vybavením, jako jsou injekční lahvičky, jehly a stříkačky použité při podávání přípravku Pixuvri,

se má zacházet jako s toxickým odpadem.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA

I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pixuvri 29 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje pixantroni dimaleas v množství, které odpovídá pixantronum 29 mg.

Po rekonstituci jeden ml koncentrátu obsahuje pixantroni dimaleas v množství, které odpovídá

pixantronum 5,8 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 39 mg sodíku.

Po rekonstituci a naředění obsahuje tento léčivý přípravek přibližně 1 g (43 mmol) sodíku v jedné

dávce, což odpovídá 50 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO

pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Tmavě modrý lyofilizovaný prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Pixuvri je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s opakovaně

relabujícími nebo refrakterními agresivními non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk (NHL). Přínos

léčby pixantronem jakožto léčby páté nebo vyšší linie chemoterapie u pacientů, kteří nereagovali na

poslední léčbu, nebyl dosud stanoven.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Pixuvri musí podávat lékaři, kteří jsou dobře obeznámeni s použitím antineoplastických

látek a mají vybavení k pravidelnému sledování klinických, hematologických a biochemických

parametrů v průběhu léčby a po ní (viz bod 6.6).

Dávkování

Doporučená dávka je 50 mg/m

pixantronu v 1., 8. a 15. dni každého 28denního cyklu po dobu 6

cyklů.

Všimněte si:

Doporučená dávka v EU se vztahuje k bázi léčivé látky (pixantronu). Výpočet konkrétní dávky,

kterou je třeba pacientovi podat, musí vycházet ze síly rekonstituovaného roztoku, který obsahuje 5,8

mg/ml pixantronu, a z doporučené dávky 50 mg/m

. V některých studiích a publikacích doporučená

dávka vychází z formy soli (pixantron-dimaleinát).

Dávku však je třeba před zahájením každého cyklu upravit na základě hodnot

krevního obrazu

v době

jejich nejhlubšího poklesu (nadir) nebo na základě maximální toxicity zjištěné v předchozím cyklu

terapie. Množství přípravku Pixuvri v miligramech, které se má pacientovi

podat, se má určit na základě plochy povrchu těla pacienta. Plocha povrchu těla se má stanovit

pomocí institucionální normy pro jeho výpočet a má se při tom použít tělesná hmotnost naměřená v 1.

den každého cyklu.

U obézních pacientů se doporučuje postupovat s jistou obezřetností, neboť údaje o dávkování na

základě plochy tělesného povrchu jsou u této skupiny velmi omezené.

Pokyny k úpravě dávkování

Úprava dávkování a načasování následných dávek se mají určit klinickým posouzením

v závislosti na stupni a délce trvání myelosuprese. V následných cyklech je obvykle možné opět

použít předchozí dávku, pokud se počty bílých krvinek a krevních destiček navrátily k přijatelným

hodnotám.

Je-li v 1. dni jakéhokoli cyklu absolutní počet neutrofilů (ANC) < 1,0 x 10

/l anebo je počet

krevních destiček < 75 x 10

/l, doporučuje se léčbu odložit, dokud se hodnota ANC nevrátí k ≥ 1,0

x 10

/l a počet krevních destiček k ≥ 75 x 10

Tabulky 1 a 2 jsou doporučeny jako vodítka k úpravám dávkování v 8. a 15. dni 28denních cyklů.

Tabulka

1

Úpravy dávkování kvůli hematologické toxicitě v 8. a 15. dni jakéhokoli cyklu

Stupeň

Počet krevních

destiček

Absolutní počet

neutrofilů

Úprava dávkování

1–2

LLN* – 50 x 10

LLN – 1,0 x 10

Žádná změna dávky ani schématu léčby.

< 50 – 25 x 10

< 1,0 – 0,5 x 10

Odložit léčbu, dokud se počet krevních destiček

nevrátí na ≥ 50 x 10

/l a hodnota ANC**

na ≥ 1,0 x 10

< 25 x 10

< 0,5 x 10

Odložit léčbu, dokud se počet krevních destiček

nevrátí na ≥ 50 x 10

/l a hodnota ANC**

na ≥ 1,0 x 10

Snížit dávku o 20 %.

LLN: Spodní limit normálního rozmezí (Lower Limit of the Normal range)

ANC: Absolutní počet neutrofilů (Absolute Neutrophil Count)

Tabulka

2

Úpravy léčby kvůli nehematologické toxicitě

Toxicita

Úprava

Jakákoli jiná než srdeční toxicita stupně 3 nebo

4 související s léčivem, kromě nauzey a

zvracení

Odložit léčbu, dokud se stav neupraví na stupeň 1.

Snížit dávku o 20 %.

Jakákoli kardiovaskulární toxicita NYHA*

stupně 3 nebo 4 nebo přetrvávající pokles

LVEF**

Odložit léčbu a sledovat stav pacienta, dokud se

neupraví. Zvážit přerušení léčby při

přetrvávajícím poklesu LVEF** o hodnotě ≥ 15 %

výchozí hodnoty.

* NYHA: New York Heart Association

** LVEF: Ejekční frakce levé komory (Left Ventricular Ejection Fraction)

Zvláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Pixuvri u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší pacienti

U starších pacientů (ve věku od 65 let) není zapotřebí žádná zvláštní úprava dávkování.

Porucha funkce ledvin

Bezpečnost a účinnost přípravku Pixuvri u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla dosud

stanovena

Pacienti s hodnotou sérového kreatininu > 2násobek horního limitu normálního rozmezí

(Upper Limit of the Normal range (ULN)) byli z randomizovaných studií vyloučeni. Proto se má

přípravek Pixuvri používat u pacientů s poruchou funkce ledvin obezřetně.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí

Bezpečnost a účinnost přípravku Pixuvri u pacientů s poruchou jaterních funkcí nebyla dosud

stanovena. Přípravek Pixuvri se má používat obezřetně u pacientů s lehkou nebo středně těžkou

poruchou funkce jater. Přípravek Pixuvri se nedoporučuje používat u pacientů s těžkou poruchou

exkreční funkce jater (viz bod 4.3).

Pacienti se špatným výkonnostním stavem

V současnosti nejsou k dispozici žádné informace o bezpečnosti a účinnosti u pacientů se špatným

výkonnostním stavem (ECOG > 2). Při léčbě těchto pacientů se má postupovat obezřetně.

Způsob podání

Přípravek Pixuvri je určen pouze k intravenóznímu podání. Bezpečnost intratekálního podání nebyla

dosud stanovena.

Přípravek Pixuvri je určen k podání formou pomalé intravenózní infuze s použitím in-line filtru (po

dobu nejméně 60 minut) pouze po rekonstituci v 5 ml injekčního roztoku chloridu sodného o

koncentraci 9 mg/ml (0,9%) a po dalším naředění injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%) na konečný objem 250 ml.

Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

- Hypersenzitivita na pixantron-dimaleinát nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

- Imunizace živými virovými vakcínami

- Závažná myelosuprese

- Těžká porucha funkce jater

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Veškeré úvodní léčbě přípravkem Pixuvri má předcházet pečlivé výchozí vyšetření krevního

obrazu, hladiny celkového bilirubinu v séru, hladiny celkového kreatininu v séru a srdeční funkce

změřením ejekční frakce levé komory (LVEF).

Myelosuprese

Může se vyskytnout závažná myelosuprese. U pacientů léčených přípravkem Pixuvri existuje

pravděpodobnost výskytu myelosuprese (neutropenie, leukopenie, anemie, trombocytopenie a

lymfopenie), přičemž převažujícím projevem je neutropenie. Při doporučené dávce a schématu léčby

je neutropenie obvykle přechodná, dosahuje nejnižších hodnot (nadiru) v období mezi 15.–22. dnem

po podání léčiva v 1., 8. a 15. dni a k upravení stavu obvykle dojde do 28. dne.

Je nutné pečlivě sledovat krevní obraz, včetně počtu leukocytů, červených krvinek, krevních

destiček a

absolutního počtu neutrofilů. Je možné použít rekombinantní hematopoetické růstové faktory

v souladu s instituciálními pokyny nebo pokyny Evropské společnosti pro lékařskou onkologii

(European Society for Medical Oncology, ESMO). Mají se zvážit úpravy dávkování (viz bod

4.2).

Kardiotoxicita

Během léčby přípravkem Pixuvri nebo po ní se mohou vyskytnout změny srdeční funkce, včetně

snížení ejekční frakce levé komory nebo fatálního městnavého srdečního selhání.

Aktivní nebo skryté kardiovaskulární onemocnění, předchozí léčba antracykliny nebo antracendiony,

předchozí nebo souběžná radioterapie aplikovaná na oblast mediastina nebo souběžné užívání jiných

kardiotoxických léčivých přípravků může zvýšit riziko kardiotoxicity. Kardiotoxicita se může při

používání přípravku Pixuvri objevit nezávisle na přítomnosti rizikových srdečních faktorů.

U pacientů se srdečním onemocněním nebo rizikovými faktory, jako jsou výchozí hodnota LVEF

< 45 % při radionuklidové ventrikulografii (MUGA scan), klinicky významné kardiovaskulární

abnormality (odpovídající stupni 3 nebo 4 dle New York Heart Association, NYHA), infarkt

myokardu v posledních 6 měsících, závažná arytmie, nekontrolovaná hypertenze, nekontrolovaná

angina pectoris nebo předchozí kumulativní dávky doxorubicinu či jeho ekvivalentu přesahující

450 mg/m

, má léčbě přípravkem Pixuvri předcházet pečlivé zvážení poměru přínosů a rizik.

Před zahájením léčby a během léčby přípravkem Pixuvri se má sledovat srdeční funkce. Jestliže se

během léčby projeví kardiotoxicita, musí se zvážit poměr přínosů a rizik pokračování

v léčbě přípravkem Pixuvri.

Sekundární malignita

Rozvoj hematologických malignit, jako je sekundární akutní myeloidní leukémie (AML) nebo

myelodysplastický syndrom (MDS), představuje známé riziko spojené s léčbou antracykliny nebo

jinými inhibitory topoizomerázy II. K výskytu sekundárního nádorového onemocnění včetně AML

a MDS může dojít během léčby přípravkem Pixuvri nebo po ní.

Infekce

V průběhu klinických studií byly hlášeny infekce, včetně pneumonie, celulitidy, bronchitidy a sepse

(viz bod 4.8). Infekce byly spojeny s hospitalizací, septickým šokem a úmrtím. Pacienti s neutropenií

jsou náchylnější k infekcím, přestože v klinických studiích nedošlo ke zvýšenému výskytu atypických

obtížně léčitelných infekcí, jako jsou systémové mykotické infekce či infekce oportunními organismy,

např. Pneumocystis jiroveci.

Přípravek Pixuvri se nemá podávat pacientům s aktivní závažnou infekcí ani pacientům

s opakovanými či chronickými infekcemi v anamnéze nebo se základním onemocněním, které je

může dále učinit náchylnými k závažné infekci.

Syndrom nádorového rozpadu

Pixantron může vyvolat hyperurikémii následkem rozsáhlého katabolismu purinů, který doprovází

rychlý rozklad neoplastických buněk vyvolaný léčivem (syndrom rozpadu tumoru), a může vést

k nerovnováze elektrolytů, jež může mít za následek poškození ledvin. U pacientů s vysokým rizikem

rozpadu tumoru (zvýšení LDH, velký objem tumoru, vysoká výchozí hladina kyseliny močové nebo

hladiny fosfátů v séru) by se měly po léčbě vyšetřit hladiny kyseliny močové, draslíku, fosforečnanu

vápenatého a kreatininu v krvi. Hydratace, alkalizace moči a profylaxe alopurinolem nebo jinou

látkou k zabránění hyperurikémie může minimalizovat možné komplikace syndromu nádorového

rozpadu.

Imunizace

Imunizace může být neúčinná, je-li podána během léčby přípravkem Pixuvri. Imunizace živými

virovými vakcínami je kontraindikována kvůli imunosupresi spojené s léčbou přípravkem Pixuvri

(viz bod 4.3).

Extravazace

Dojde-li k extravazaci, má se podávání přípravku okamžitě přerušit a přípravek se má znovu začít

podávat do jiné žíly. Nepuchýřotvorné vlastnosti přípravku Pixuvri minimalizují riziko místní reakce

po extravazaci.

Prevence fotosenzitivních reakcí

Fotosenzitivita představuje potenciální riziko na základě

neklinických údajů in vitro

a in vivo.

V programu klinického hodnocení byl hlášen jeden případ fotosenzitivní reakce hodnocený jako nezávažný a

se zotavením pacienta. Pacientům se má jako preventivní opatření doporučit, aby dodržovali postupy

ochrany před slunečním zářením, včetně nošení ochranného oblečení a používání ochranných

kosmetických prostředků. Protože většina fotosenzitivních reakcí vyvolaných léčivými přípravky je

způsobena vlnovými délkami v rozmezí UV-A, doporučují se ochranné kosmetické prostředky, které

silně absorbují UV-A záření.

Pacienti na dietě s nízkým obsahem sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje po naředění přibližně 1000 mg (43 mmol) sodíku v jedné dávce.

To je třeba brát v úvahu u pacientů, kteří drží dietu s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U člověka nebyly hlášeny žádné lékové interakce a nebyly provedeny žádné studie vzájemných

lékových interakcí.

Studie inhibice in vitro

Studie in vitro s nejběžnějšími izoformami lidského cytochromu P450 (zahrnující CYP1A2, 2B6,

2C8, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4) ukázaly možnou inhibici smíšeného typu CYP1A2 a CYP2C8, která

může mít klinický význam. Nebyly pozorovány žádné jiné klinicky významné interakce

s izoformami CYPP450.

Theofylin: při současném podávání léčivého přípravku theofylinu s úzkým terapeutickým indexem,

který je metabolizován především CYP1A2, existují teoretické obavy, že může dojít k zvýšení

koncentrace tohoto substrátu vedoucí k toxicitě theofylinu. Hladina theofylinu se má pečlivě

sledovat v týdnech následujících bezprostředně po zahájení souběžné léčby přípravkem Pixuvri.

Warfarin je částečně metabolizován pomocí CYP1A2, a proto existují teoretické obavy týkající se

souběžného podávání tohoto léčivého přípravku a účinku, jaký může mít inhibice jeho metabolismu

na jeho zamýšlené působení. Ve dnech následujících bezprostředně po zahájení souběžné léčby

přípravkem Pixuvri se mají sledovat koagulační parametry, konkrétně mezinárodní normalizovaný

poměr (INR).

Amitriptylin, haloperidol, klozapin, ondansetron a propranolol jsou metabolizovány pomocí

CYP1A2, a proto existují teoretické obavy, že souběžné podávání přípravku Pixuvri může zvýšit

hladiny tohoto léčivého přípravku v krvi.

Přestože riziko inhibice CYP2C8 pixantronem nebylo možné určit, je třeba postupovat obezřetně při

souběžném podávání látek, které jsou metabolizovány především pomocí CYP2C8, jako repaglidinu,

rosiglitazonu nebo paklitaxelu, např. pečlivě sledovat nežádoucí účinky.

Na základě studií in vitro se zjistilo, že pixantron je substrátem membránových

transportních proteinů

P-gp/BRCP a OCT1 a látky, které inhibují tyto transportéry, mají potenciální schopnost snížit

vychytávání pixantronu játry a účinnost exkrece pixantronu. Při souběžném podávání látek, které

inhibují tyto transportéry, jako jsou cyklosporin A nebo takrolimus běžně používané ke zvládnutí

reakce štěpu proti hostiteli a přípravky proti HIV, jako jsou ritonavir, sachinavir nebo nelfinavir,

má pečlivě sledovat krevní obraz.

Dále se má postupovat s obezřetností při kontinuálním podávání pixantronu souběžně

s induktory efluxních transportérů, jako jsou rifampicin, karbamazepin a glukokortikoidy, neboť

může dojít k zvýšenému vylučování pixantronu a následnému poklesu systémové expozice.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženám ve fertilním věku a jejich partnerům se má doporučit, aby se vyvarovali těhotenství.

Ženy a muži musí během léčby (a ještě 6 měsíců po ukončení terapie) používat účinnou

antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání pixantronu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Pixuvri se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci,

nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Pixuvri/jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence /děti nelze vyloučit.

Kojení má být během léčby přípravkem Pixuvri přerušeno.

Fertilita

Po opakovaném podání přípravku Pixuvri v dávkách 0,1 mg/kg/den byla u psů zaznamenána atrofie

varlat závislá na dávce. U člověka tento účinek nebyl dosud vyhodnocen. Stejně jako jiné látky z

obecné třídy látek poškozujících deoxyribonukleovou kyselinu (DNA) může být přípravek Pixuvri

spojen

s poruchou fertility. Jelikož nebyl stanoven jeho účinek na fertilitu, je třeba pacientům mužského

pohlaví v rámci bezpečnosti doporučit, aby používali během léčby a rovněž po dobu 6 měsíců po

jejím ukončení antikoncepční metody (přednostně bariérové), což umožní dozrání nových spermií.

Aby se zamezilo riziku dlouhodobé neplodnosti, má se zvážit uchování spermatu ve spermabance.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, zda přípravek Pixuvri má nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším toxickým účinkem je myelosuprese, zejména linie neutrofilů. Přestože je výskyt

myelosuprese s klinickými následky poměrně nízký, pacienti léčení přípravkem Pixuvri byli pečlivě

sledováni pomocí častých vyšetření krevního obrazu, zejména s ohledem na neutropenii. Výskyt

závažných infekcí byl nízký a oportunní infekce spojené s imunokompromitací nebyly pozorovány.

Přestože výskyt kardiotoxicity projevující se městnavým selháním srdečním se zdá být nižší, než

by se

předpokládalo u příbuzných léčivých přípravků, např. antracyklinů, doporučuje se sledovat hodnotu

LVEF buď pomocí MUGA scanů, nebo echokardiografického vyšetření (ECHO), aby se vyšetřila

subklinická kardiotoxicita. Zkušenosti s pixantronem jsou omezeny na pacienty s hodnotou LVEF ≥

45 %, přičemž většina pacientů vykazovala hodnoty ≥ 50 %. Zkušenosti s podáváním přípravku

Pixuvri pacientům, kteří mají významněji oslabenou srdeční funkci, jsou omezené a podávání

přípravku

se má provádět p

ouze v kontextu klinické studie. Další toxické účinky, jako jsou nauzea,

zvracení a průjem, byly obecně nepříliš časté, mírné, reverzibilní, zvládnutelné a u pacientů léčených

cytotoxickými látkami očekávané. Účinky na jaterní nebo ledvinné funkce byly minimální.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s používáním přípravku Pixuvri pocházejí z konečných údajů

všech dokončených monoterapeutických studií (n=197). Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce 3

níže, seřazené podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu dle databáze MedDRA: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka

3

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s přípravkem

Pixuvri

v dokončených monoterapeutických studiích s přípravkem Pixuvri seřazené

dle

četnosti

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Neutropenická infekce, infekce dýchacích cest, infekce, sepse

Méně časté

Bronchitida, kandidóza, celulitida, herpes zoster, meningitida,

infekce nehtů, orální mykotická infekce, orální herpes,

pneumonie, gastroenteritida způsobená bakteriemi rodu

Salmonella, septický šok

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Méně časté

Progrese novotvarů

Sekundární malignita (zahrnující hlášení výskytu AML a

MDS)

Poruchy krve a lymfatického

systému*

Velmi časté

Neutropenie, leukopenie, lymfopenie, anemie,

trombocytopenie

Časté

Febrilní neutropenie, porucha krve

Méně časté

Selhání kostní dřeně, eozinofilie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita na léčivý přípravek

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie, hypofosfatemie

Méně časté

Hyperurikemie, hypokalcemie, hyponatremie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Úzkost, nespavost, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Časté

Poruchy vnímání chuti, parestézie, bolest hlavy, somnolence

Méně časté

Závratě, letargie

Poruchy oka

Časté

Konjunktivitida

Méně časté

Suché oko, keratitida

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy*

Časté

Dysfunkce levé komory, srdeční porucha, městnavé selhání

srdeční, raménkový blok, tachykardie

Méně časté

Arytmie

Cévní poruchy

Časté

Bledost, změna zabarvení žil, hypotenze

Méně časté

Žilní poruchy

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Časté

Dušnost, kašel

Méně časté

Pleurální výpotek, pneumonitida, rinorea

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení

Časté

Stomatitida, průjem, zácpa, bolest břicha, sucho v

ústech, dyspepsie

Méně časté

Ezofagitida, orální parestézie, krvácení z rekta

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Hyperbilirubinémie, hepatotoxicita

Poruchy kůže a podkožní

tkáně*

Velmi časté

Změna zabarvení kůže, alopecie

Časté

Erytém, poruchy nehtů, svědění

Méně časté

Noční pocení, petechie, makulární vyrážka, kožní vřed

Poruchy svalové a kosterní

Časté

Bolest kostí

Tabulka

3

Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s přípravkem

Pixuvri

v dokončených monoterapeutických studiích s přípravkem Pixuvri

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Bolest kloubů, artritida, bolest zad, svalová slabost,

muskuloskeletální bolest hrudníku, muskuloskeletální

ztuhlost, bolest šíje, bolesti v končetinách

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Chromaturie

Časté

Proteinurie, hematurie

Méně časté

Oligurie

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Spontánní erekce penisu

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté

Astenie

Časté

Únava, zánět sliznic, horečka, bolest na hrudi, otok

Méně časté

Zimnice, chlad v místě vpichu, lokální reakce

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená

hladina aspartátaminotransferázy

zvýšená hladina

alkalické fosfatázy v krvi, zvýšená hladina kreatininu v

krvi

Méně časté

Bilirubin v moči, zvýšená hladina fosforu v krvi,

zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina

gama-glutamyltransferázy

zvýšený počet neutrofilů,

snížení tělesné hmotnosti

* Nežádoucí účinky podrobněji probrány níže

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické toxické účinky a komplikace neutropenie

Hematologické toxické účinky byly nejčastěji se vyskytující pozorovanou toxicitou, avšak byly

obecně snadno zvládnutelné pomocí faktoru stimulujícího granulocytární kolonie (G-CSF) a

podpůrné transfuze dle potřeby. Zatímco se v randomizované klinické studii vyskytovala neutropenie

stupně 3–4 častěji u jedinců používajících přípravek Pixuvri, ve většině případů byla bez komplikací,

nekumulativní a spojená s nízkým výskytem febrilní neutropenie nebo infekcí, z nichž žádná nevedla

k fatálnímu důsledku. Důležité však je, že obvykle nebyla zapotřebí podpora růstovým faktorem a

transfúze červených krvinek a krevních destiček byly méně časté. (Viz bod 4.4)

Srdeční toxicita

Ve studii PIX 301 došlo u 13 pacientů (19,1 %) ve skupině s přípravkem Pixuvri k snížení ejekční

frakce. U 11 pacientů léčených přípravkem Pixuvri byly tyto příhody stupně 1–2 a u 2 pacientů

stupně 3; tyto příhody byly přechodné a nezávislé na dávce přípravku Pixuvri. Případy srdečního

selhání (výrazy dle databáze MedDRA srdeční selhání, akutní srdeční selhání a městnavé srdeční

selhání) se vyskytly u 6 pacientů (8,8 %) léčených přípravkem Pixuvri (2 pacienti se stupněm 1–2,

1 pacient se stupněm 3 a 3 pacienti se stupněm 5, z nichž 2 případy byly považovány za

nesouvisející). Tři pacienti léčení přípravkem Pixuvri (4,4 %) vykazovali tachykardii, arytmii,

sinusovou tachykardii, supraventrikulární tachykardii nebo bradykardii. U většiny pacientů bylo

předchozí podání doxorubicinu nebo jeho ekvivalentu v dávce až 450 mg/m

Doporučuje se provést výchozí vyšetření srdce pomocí MUGA scanu nebo vyšetření ECHO, zejména

u pacientů s rizikovými faktory pro zvýšenou srdeční toxicitu. U pacientů s rizikovými faktory, jako

je předchozí vysoká kumulativní expozice antracyklinům nebo významné, již existující srdeční

onemocnění, se má zvážit opakované stanovení ejekční frakce levé komory pomocí MUGA scanu

nebo echokardiografie. (Viz bod 4.4)

Jiné časté toxické účinky

Změna zabarvení kůže a chromaturie jsou známé účinky související s podáváním přípravku Pixuvri, v důsledku

zbarvení této sloučeniny (modré). Změna zabarvení kůže obvykle vymizí během několika dnů až týdnů,

jakmile je léčivý přípravek vyloučen z těla.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

4.9

Předávkování

V programu klinických studií byl hlášen jeden případ předávkování přípravkem Pixuvri bez hlášených

průvodních nežádoucích účinků.

V klinických studiích se zvyšováním dávky se při podání jednotlivé dávky pixantronu až do množství 158

mg/m

nevyskytly důkazy svědčící o toxicitě související s dávkou.

V případě předávkování se doporučuje podpůrná léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatika, antracykliny a příbuzné látky.

ATC kód: L01DB11

Mechanismus účinku

Léčivou látkou přípravku Pixuvri je pixantron, cytotoxický aza-antracendion.

Na rozdíl od schválených antracyklinů (doxorubicin a jiné) a antracendionů (mitoxantron) je pixantron

pouze slabý inhibitor topoizomerázy II. Navíc pixantron na rozdíl od antracyklinů či antracendionů přímo

alkyluje DNA, čímž vytváří stabilní DNA adukty a dvouvláknové zlomy. Navíc, protože pixantron

obsahuje ve struktuře kruhu heteroatom dusíku a nemá ketonové skupiny, vykazuje menší potenciální

schopnost produkovat reaktivní formy kyslíku, vázat železo a vytvářet metabolity alkoholu, které se

považují za příčinu kardiotoxicity antracyklinů. Díky této jedinečné struktuře vyvolal pixantron na

zvířecích modelech minimální kardiotoxicitu v porovnání s doxorubicinem či mitoxantronem.

Souhrnná retrospektivní populační analýza FK/FD fáze 1 klinických studií a režimů kombinované léčby

(fáze 1/2) prokázaly, že doba přežití bez progrese a neutropenie stupně 2–3 souvisely s expozicí přípravku

Pixuvri.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku Pixuvri jako monoterapie byla hodnocena v multicentrické,

randomizované, aktivně kontrolované klinické studii u pacientů s relabujícím či refrakterním agresivním

non-hodgkinským lymfomem, kteří již podstoupili nejméně dvě předchozí terapie (PIX301). V této studii

bylo randomizováno 140 pacientů (1:1) do skupiny léčené buď přípravkem Pixuvri, nebo do srovnávací

skupiny léčené chemoterapií s jednou látkou vybranou zkoušející osobou. Demografické údaje o pacientech

a výchozí charakteristiky onemocnění byly mezi jednotlivými léčebnými skupinami dobře vyváženy a

nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly. Celkově činil medián věku pacientů ve studii 59

let, 61 % tvořili muži, 64 % byli běloši, 76 % mělo na začátku studie onemocnění stádia III/IV dle Ann

Arbor, 74 % mělo výchozí skóre Mezinárodního prognostického indexu (IPI) ≥ 2 a 60 % podstoupilo 3 a

více předchozích chemoterapií. Pacienti s lymfomem z

plášťových buněk nebyli do pivotní studie

zařazeni.

Požadovalo

se, aby byli pacienti zařazení do studie PIX 301citliví na předchozí léčbu antracykliny

(potvrzená nebo nepotvrzená kompletní odpověď (CR) nebo částečná odpověď (PR)).

Údaje u pacientů dříve léčených rituximabem (38 pacientů ve skupině s přípravkem Pixuvri a 39 pacientů ve

skupině se srovnávacím přípravkem) jsou omezené.

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.e

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/351487/2012

EMEA/H/C/002055

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Pixuvri

pixantronum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Pixuvri. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Pixuvri.

Co je Pixuvri?

Pixuvri je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku pixantron. Je k dispozici jako prášek, který

slouží pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Pixuvri používá?

Přípravek Pixuvri se používá k léčbě dospělých pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B buněk.

Jedná se o nádorové onemocnění lymfatické tkáně (která je součástí imunitního systému), jež napadá

určitý typ bílých krvinek, tzv. B-lymfocyty neboli B-buňky. Přípravek Pixuvri se používá tehdy, pokud je

lymfom agresivní nebo se vrací nebo pokud nereaguje na jinou chemoterapeutickou léčbu (léčivé

přípravky k léčbě nádorových onemocnění).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Pixuvri používá?

Přípravek Pixuvri může podávat výhradně lékař, který má zkušenosti s používáním protinádorových

léčivých přípravků a který má přístup k zařízením pro monitorování pacienta.

Dávka přípravku Pixuvri se určuje podle plochy tělesného povrchu pacienta (vypočtené s použitím

výšky a hmotnosti pacienta). Doporučená dávka je 50 mg/m

a podává se formou infuze do žíly po

dobu alespoň 60 minut, a to 1., 8. a 15. den 28denního cyklu. Přípravek Pixuvri může být podáván až

v šesti cyklech. U pacientů, u nichž se objeví nežádoucí účinky nebo kteří vykazují velmi nízké krevní

hladiny neutrofilů (určitého typu bílých krvinek, které bojují s infekcí) a destiček (složek, které

napomáhají srážení krve), může být nutné dávku snížit nebo léčbu odložit.

Jak přípravek Pixuvri působí?

Léčivá látka v přípravku Pixuvri, pixantron, je cytotoxikum (léčivý přípravek, který hubí dělící se buňky,

například nádorové buňky), které patří do skupiny „antracyklinů“. Působí tak, že narušuje DNA uvnitř

buněk, díky čemuž jim zabraňuje vytvářet další kopie DNA a bílkoviny. To znamená, že se nádorové

buňky non-hodkginského lymfomu z B buněk nemohou dělit a nakonec odumírají.

Jak byl přípravek Pixuvri zkoumán?

Účinky přípravku Pixuvri byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na lidech.

Přípravek Pixuvri byl srovnáván s jinými druhy chemoterapeutické léčby v jedné hlavní studii zahrnující

140 dospělých s agresivním non-hodgkinským lymfomem z B buněk, kteří byli předtím léčeni alespoň

dvěma léčivými přípravky a u nichž se nádorové onemocnění vrátilo či nereagovalo na léčbu.

Pacientům bylo podáváno buď šest cyklů přípravku Pixuvri, nebo jiný schválený protinádorový léčivý

přípravek zvolený lékařem.

Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u kterých došlo k úplné reakci na léčbu.

Jaký přínos přípravku Pixuvri byl prokázán v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Pixuvri je pro pacienty s agresivním non-hodgkinským lymfomem z B

buněk přínosný: na přípravek Pixuvri reagovalo v úplném rozsahu 20 % pacientů (14 ze 70 pacientů)

oproti 5,7 % pacientů, kterým byly podávány jiné léčivé přípravky (4 ze 70 pacientů).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Pixuvri?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Pixuvri (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) jsou

neutropenie, leukopenie a lymfopenie (nízká hladina různých typů bílých krvinek), trombocytopenie

(nízká hladina destiček v krvi), anémie (nízká hladina červených krvinek), nauzea (pocit nevolnosti),

zvracení, změna zbarvení kůže, ztráta vlasů, chromaturie (abnormální zbarvení moči) a astenie

(slabost). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Pixuvri je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Pixuvri se nesmí používat u pacientů s přecitlivělostí (alergií) na pixantron nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku. Nesmí se používat u pacientů se závažnými jaterními problémy

a u pacientů, jejichž kostní dřeň vytváří abnormálně nízké hladiny krvinek. Pacienti, kterým je podáván

přípravek Pixuvri, nesmějí být očkováni vakcínami obsahujícími atenuované (živé oslabené) viry.

Na základě čeho byl přípravek Pixuvri schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že pacienti s agresivním non-hodgkinským lymfomem z B buněk

reagovali lépe na léčbu přípravkem Pixuvri než na jinou protinádorovou léčbu. Pacienti léčení

přípravkem Pixuvri navíc vykazovali delší dobu přežití bez známek zhoršení onemocnění. Výbor CHMP

vzal v úvahu také závažnost onemocnění a nedostatek vhodné alternativní léčby u pacientů, u nichž

došlo k návratu non-hodgkinského lymfomu z B buněk nebo kteří nereagovali na jinou

chemoterapeutickou léčbu. Nežádoucí účinky léčivého přípravku jsou považovány za krátkodobé

a zvladatelné. Výbor CHMP vzal nicméně v úvahu, že je zapotřebí více údajů o přínosech přípravku

Pixuvri u pacientů, kteří byli dříve léčeni rituximabem (dalším léčivým přípravkem běžně používaným

Pixuvri

strana 2/3

Pixuvri

strana 3/3

k léčbě lymfomů). Výbor CHMP dospěl k názoru, že přínosy přípravku Pixuvri převyšují jeho rizika,

a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravku Pixuvri bylo uděleno „podmíněné schválení“. Znamená to, že se očekávají další poznatky o

tomto léčivém přípravku, zejména týkající se přínosů u pacientů, kteří byli dříve léčeni rituximabem.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn

bude podle potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Pixuvri nebyly dosud předloženy?

Výrobce přípravku Pixuvri provede studii zaměřenou na další prozkoumání účinků používání přípravku

Pixuvri u pacientů, kteří byli dříve léčeni rituximabem.

Další informace o přípravku Pixuvri:

Evropská komise udělila podmíněné rozhodnutí o registraci přípravku Pixuvri platné v celé Evropské

unii dne 10. května 2012.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Pixuvri je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Pixuvri naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2012.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace